ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ยโสธร เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดุลย์ กองทอง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านเขื่องคำ  นายประสิทธิ์ศักดิ์ สายลวดคำ 045-761507 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/05/2016
2บ้านกว้างท่าเยี่ยม  นายสนั่น ขลุ่ยเงิน 045-722597 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/05/2016
3บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)  นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี 0 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/05/2016
4บ้านขุมเงิน  นายทองสวง แสวงสาย 045775046 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/05/2016
5บ้านหนองบัว  นายนิพล สมสะอาด 045761541 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/05/2016
6บ้านดอนแก้ว  นายอุดม ศรีมาลัย 045-737114 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/05/2016
7บ้านหนองหอย  นายเทอดเกียรติ ยามโสภา 0874418183 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
8บ้านคุยตับเต่า  นางนิรมล ปกป้อง 045750068 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/05/2016
9บ้านกุดกง  นายวิเชียร สังสะนา 045-737437 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
10บ้านหนองไม้ตาย  นายอนิรุทธิ์ แสงดี 045712172 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/05/2016
11บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)  นายประดิษฐ เม้าคำ 045756130 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/05/2016
12บ้านตับเต่า  นายนิคม วิรุฬบุตร 045-712923 023 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
13บ้านน้ำคำน้อย  นายมนูญ สากระจาย 045-724836 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/05/2016
14บ้านห้องข่าหนองเสือตาย  นายชุมพล ฝูงใหญ่ 045724831 023 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
15บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก  นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส 045737403 023 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
16บ้านน้ำคำใหญ่  นายนิเทศก์ ศิริโสม 045715087 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/05/2016
17บ้านสมสะอาดหนองแวง  นายปรีดา พลสิงห์ 045-750074 023 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
18บ้านหนองหิน  นายอุทัย มูลสาร 023 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
19บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม  นายอมร ยางเดี่ยว 0 023 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
20บ้านหนองเป็ด  นายสมัย สมโสภา 045750078 023 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
21บ้านหนองหงอก  นางเรืองวลี สุพล 045-737448 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.00100.000.000.00100.0026/05/2016
22บ้านโนนค้อ  นายบุญมาก บุญศรี 045-750210 023 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
23บ้านโต่งโต้น  นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์ 045750077 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/05/2016
24บ้านหนองทองหลางโนนกุง  นายเสรี ใจเอื้อ 045750213 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
25บ้านหนองบกโนนสวาท  นายชัยวิชิต ทันพรม 045750214 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
26บ้านทุ่งแต้  นายวิชิต ภูศรีฐาน 045583039 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
27บ้านคำเม็ก  จ่าสิบเอกมานพ ชื่นตา 045737407 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
28บ้านนาดีดอนจาน  นายชาญณรงค์ ผ่องใส 045-750207 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
29บ้านคำน้ำเกี้ยง  นายไชยยนต์ ประสมศรี 045 750205 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0026/05/2016
30บ้านนาสะไมย์  นายสถิตย์ บรรลือหาญ 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
31บ้านผือฮีนาลานาจาน  นายอังกูร อุ่นตา 045750073 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
32บ้านชาดศาลา  นายสำรวย ผ่องใส 0 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
33บ้านหนองเรือ  นายไพรัช ไศลบาท 045750211 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
34บ้านกุดระหวี่  นายมานพ ชื่นตา 0 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
35บ้านดอนกลองหนองไฮ  นายประยูร ไชยมี 044031203 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
36บ้านสิงห์  นายเดวิช ไศลบาท 045715910 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
37บ้านหนองขอนโพนสิม  นายนิพนธ์ พงษ์จงมิตร 045715918 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
38บ้านหนองไร่  นายอำนาจ ราตรีสุข 0885914810 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
39หนองแสง  นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง 045750076 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
40บ้านนาสีนวล  นายสำรวย ผ่องใส 045 750080 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
41บ้านเดิด  นายสนทนา โพธิแสน 045-582637 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.33-
42บ้านบาก  นางวาสนา มูลเกษร 045-750070 113 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
43บ้านน้ำโผ่  นายสุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัฒน์ 045760022 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
44บ้านใหม่ชุมพร  นางญาณันธร ธิมาชัย 045-750071 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
45บ้านเชือก  นายประมูล ศรีชนะ 045582519 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
46บ้านดุ่ทุ่งคำบอน  นายเสนก เพิ่มพูล 0 29 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
47บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา  นายบัณฑิต ทองประทุม 045-750203 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
48บ้านสามเพียแสนจำปา  นายสุวัฒน์ สาระวัน 085-027-06 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
49บ้านสำราญ  นายประชิด วอทอง 045712968 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
50บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ  นายฉวี พารุสุข 0-4558-604 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
51บ้านสว่างเชียงหวาง  นายครุกานต์ โคตรชาดา 045586030 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
52บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล)  นายแถม ผลดี 045-737439 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
53บ้านเชือกน้อย  นายธนศักดิ์ เวียงกมล 045-737440 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
54บ้านหนองบั่ว(ก่องประชานุกูล)  นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์ 045750066 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
55บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ  นายสิทธิรักษ์ จันทุม 045737421 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
56บ้านหนองเป้า  นายมนูญกิต ขอสุข 045750206 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0094.44-
57บ้านคำฮี  นายวิเชียร สังสะนา 0 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/05/2016
58บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)  นายแทนนง ธิมาชัย 045750072 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
59ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)  นายพรชัย ภาพันธ์ 045582769 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
60บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)  นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์ 045750067 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
61บ้านตาดทอง  นายสัมฤทธิ์ เวชกามา 045-580101 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
62ชุมชนบ้านหนองคู(อินทร์ประชาคาร)  นายพินิจ คาดพันโน 045773115 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
63บ้านดงบัง  นายสุทัศน์ สันทา 045773125 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
64บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)  นายกำพล พาภักดี 045773116 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
65บ้านหนองแฝก  นายนิเวศ มุทุกัณฑ์ 045714983 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
66บ้านดอนมะยาง กม.3  นายมนตรี เวียงอินทร์ 0-4571-292 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
67อนุบาลยโสธร  นายสุวรรณ เทียบสี 045722545 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
68บ้านโนนทรายงาม  นายพีระพล พรมวงศ์ 045773207 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
69บ้านค้อเหนือ  นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ 045-761012 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
70บ้านดอนกลอย  นายพัฒนศักดิ์ โอวาท 045737427 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
71บ้านคำน้ำสร้าง  นายไพรี เข็มพันธ์ 045756139 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
72บ้านดอนยางกล้วยสำโรง  นายวิเศษ มิรัตนไพร 045750202 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
73บ้านท่าเยี่ยม  นายปรีดา พลสิงห์ 045750069 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
74บ้านแจ้งน้อย  นายชำนาญ โคตรพงษ์ 045750201 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
75บ้านแข่โพนเมือง  นายสุวรรณ ผ่าโผน 045-750143 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
76บ้านฟ้าห่วน  นายปรีชาพล ธานี 045797105 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
77บ้านดงมะหรี่  นายอดุลย์ ทองกลม 045 79704 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
78บ้านหมากมาย  นายภานรินทร์ แผ่นศิลา 045750138 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
79อนุบาลค้อวัง  นายบุญเลิศ บุญโญ 045797050 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
80วัดบ้านเปาะ  นางวชิรา กิ่งมิ่งแฮ 045797196 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
81บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)  นาณรงค์ สุวรรณเสาร์ 045750139 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
82บ้านผิผ่วน  นายบรรจบ นันทวงศ์ 045750137 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
83บ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์)  นายภูดิศ เจริญศิลป์ 045750132 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
84บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย  นายสวัสดิ์ เครือไชย 045750131 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
85บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)  นางจินตะนา ศรีหาญ 045750134 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
86บ้านตูม  นายธวัชชัย เกษหอม 0872523737 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
87บ้านแจนแลน  นายศิลป์ จารึกธรรม 045750096 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
88สหประชาสรรค์  นายวิทูล เพ็งธรรม 045979215 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
89บ้านน้ำอ้อม  นายธวัชชัย เกษหอม 045750022 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
90บ้านโพนแบง  นางสุมาลัยรักษ์ แสนการุณ 045-979600 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
91บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ  นายประสาร บุตตะไมล์ 04575014 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
92บ้านศิริพัฒนา  นายอำนาจ ภูมิพันธุ์ 045750142 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
93บ้านดวนบากน้อย  นายปริต จันทรุทิน 045-750140 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านจานทุ่ง  นายวีระยุทธ งามล้วน 045-750021 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
95บ้านสงเปือย  นายอุทัย บุญเดช 045580580 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
96บ้านบุ่งหวาย  นายวิคิด อุ่นตา 045750158 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
97บ้านกุดตากล้า  นายวิสุทธิ์ เปล่งปลื้ม 045750157 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
98บ้านดอนขะยอม  นายบัญญัติ ขอสุข 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
99บ้านกุดกุง  นายประภาส ศรีแสน 0 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
100บ้านโนนม่วง  นายวิทยา จักรไชย 045-750026 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
101บ้านเหล่ามะเขียว  นายหมิ่ง ยวนยี 045-750145 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
102บ้านทรายงาม  นางนารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง 045 750024 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
103บ้านนาโพธิ์  นายปัญญา สิงห์กาล 045750025 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
104ชุมชนกู่จาน  นายธนาวุฒิ ส่องแสง 045762707 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
105บ้านนาเวียงคำศิริ  นายบรรจง ปามุทา 045737806 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
106บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์  จ.ส.ต.เกียรติพงษ์ พิมพ์ทอง 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
107บ้านเหล่าหุ่ง  นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์ 045750159 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
108บ้านกุดเป่ง  นายมนูญ พันพิพัฒน์ 045-737823 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
109บ้านหนองเสียวชัยมงคล  นางทิพยพิศุทธ์ จันทร์ษุตะ 045750027 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
110บ้านมะพริกดู่โพนสิม  นายธีระเดช ขอสุข 0800117857 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
111ชุมชนย่อวิทยา  นายชุมพล ผองขำ 045581080 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
112บ้านคำม่วง  นายหมิ่ง ยวนยี 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
113บ้านสว่างดอนดู่  นายนิรันดร์ เขียนนอก 045750155 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
114บ้านโคกป่าจิก  นายปิยะ เด่นดวง 045750154 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
115บ้านทุ่งมน  นายทองสุข ชาภักดี 045750149 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
116โซงเหล่าโป่วิทยา  นายสุรชาติ แสวงแก้ว 045750030 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
117อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)  นายสุมน รวมธรรม 045791086 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
118คำเขื่อนแก้ว  นายโสรจ สำโรง 045791096 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
119วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์  นายวรศิลป โคตรมนตรี 045-750156 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
120บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)  นายพิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ 0899499192 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/05/2016
121บ้านโนนหนองแฝก  นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร 045791619 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
122บ้านแหล่งแป้น  นายพัทธรัตน์ วิสูญ 01086-2657 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
123บ้านเหล่าฝ้าย  นายพิสิทธิ์ ไชยช่วย 015790527 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
124ประชาสงเคราะห์  นายประยูร ตั้งจิต 045-750028 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
125บ้านแคนน้อยหนองเลิง  นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร 045737812 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
126บ้านโพนทัน  นายนิรันด์ เขียนนอก 045762054 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
127บ้านดงเจริญ  นายสมเพศ คามใส 045750147 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
128บ้านสำโรง  นายจิรพล มะเสนา 0 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
129บ้านคำแหลม  นายจิระพล มะเสนา 045750146 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
130บ้านแหล่งหนู  นายสุเมธ สำโรง 045750148 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
131บ้านน้ำเกลี้ยง  นายสัญญา แก้วศิริ 045737835 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
132บ้านนาแก ม่วง หนองตุกหลุก  นายวิชาญ สมยา 045 979867 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
133บ้านนาหลู่เหล่าตอง  นายวิชาญ สมยา 045737816 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
134บ้านหนองเทา  นายบรรชา คำชัย 045-750151 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
135บ้านปลาอีด  นายประเวศ สานนท์ 045-750150 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
136บ้านหัวขัว  นายสมเกียรติ ประการแก้ว 045797239 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
137ชุมชนดงแคนใหญ่  นายสุกิจ ร่วมสุข 045 771092 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
138บ้านผักบุ้ง  นายสมชาย วัฒนาไชย 045-771112 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
139บ้านนาถ่ม  นายวันชัย บุญสาร 045771209 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
140บ้านบกน้อย  นายศุภชัย เหล็กกล้า 045771113 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
141บ้านกลางนา  นายสุรพงษ์ แสวงศรี 0817901940 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
142บ้านนาห่อม  นายไสว หินทอง 0815790526 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
143บ้านนาคำปักแฮด  นางณัฏฐิณี สมสอาด 0856821849 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านท่าช้าง  นายไสว หินทอง 045750185 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
145ชุมชนบ้านดอนผึ้ง  นายสนิท เพ็งธรรม 0 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
146บ้านปอแดง  นายสุวนิช สมเพาะ 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
147บ้านบากเรือดอนเรือ  นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย 045-581282 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0026/05/2016
148บ้านดงยาง  นายเทวินทร์ ศรีแสน 0852032549 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
149อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม  นางสาวพรทิพย์ เตียวพานิชย์กิจ 045799096 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
150มหาชนะชัย  นายนรินทร์ นครวงษ์ 045799104 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
151บ้านเหมือดป่าตอง  นายสุริยา พิลาวัน 045738370 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
152บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)  นายอารีวัฒนา หงษาพล 045799145 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
153บ้านม่วง(คุรุราษฏร์วิชาคม)  นายวีระ คำอาจ 0 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
154บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์  นายชาญวิทย์ หมุนอุดม 045750195 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
155บ้านบัวขาว  นายสาลี นาคสุข 045979313 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
156บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์  นายประสาร บุตตะไมล์ 045750196 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
157บ้านเหล่าใหญ่  นายรินทอง นรทีทาน 045750197 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
158บ้านเหมือดขาว  นายสาลี นาคสุข 045750063 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159ชุมชนบ้านหัวเมือง  นางลักขณา แสงทองทิพย์ 045761333 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
160บ้านนาดีนาอุดม  นายเวทินทร์ เติมทรัพย์ 045761445 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
161บ้านหนองยาง  นายรักเกียรติ ทองมูล 0450799200 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
162บ้านหนองตุ  นายพิชัย เลาะหะนะ 045 750065 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
163คูสองชั้น  นายธวัช ใจเย็น 045 750064 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
164กุดพันเขียว  นางลักขณา แสงทองทิพย์ 0 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
165บ้านคุ้ม  นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย 045799086 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
166บ้านขาม  นายนรินทร์ นครวงษ์ 045750183 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
167บ้านคูเมือง  นายยสรศักดิ์ วิริยะสุชน 045738405 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
168บ้านสำโรง  นายเดชศักดิ์ พูนทรัพย์ 045738376 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
169บ้านพลไว  นายอำนาจ ทองดีเลิศ 0 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
170บ้านผือฮี  นายนพดล ศิริโชติ 045738378 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
171บ้านหัวดอน  นายวิเชียร สาริพันธ์ 045750191 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
172บ้านเปือย  นายวีระชาติ ทองภู 0-4575-006 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
173บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)  นางลักขณา บุญแปลง 045-750062 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
174บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)  นางศุภิสรา กรแก้ว 0 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
175บ้านแดงประชาสรรค์  นายพฤฒิชัย เรืองวัณณภา 045-750193 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
176บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)  นายรัตนะ แสงทองทิพย์ 045738358 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
177บ้านหัวดง  นายอภิรักษ์ สืบชมภู 045-979845 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
178บ้านโนนยาง  นายเทวินทร์ ศรีแสน 089-286370 023 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
179บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี  นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ - 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
180บ้านสร้างแป้น  นายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ์ 0899481188 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
181บ้านสงยาง  นายนิยม แสนบุญเรือง 0 023 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
182บ้านบ่อบึงโพนจาน  นายยงยุทธ สายสุด 0 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
183บ้านดงขวาง  นายยงยุทธ สายสุด 045 - 7383 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
184บ้านซำ  นายเกียรติศักดิ์ บุญเรือง 045750182 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
185บ้านราชมุนี  ดร.ปิยะรัช หมื่นแสน 0 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
186บ้านเลียบ  นายไมตรี ผึ่งผาย 045 798 75 023 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
187บ้านยางกลาง  นายมนตรี เวียงอินทร์ 045 750059 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
188บ้านแดง  นายศิริชัย หัศจรรย์ 0862539165 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
189บ้านยางเครือ  นางนิภา เพ็งธรรม 045-750060 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
190บ้านดงจงอาง  นายวิทยา กรแก้ว 045979307 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
191บ้านยางน้อย  นายพิทยา นามบุญลือ 045-750189 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
192ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา  นางนิภา เพ็งธรรม 045 581 54 023 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน