ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 29  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดุลย์ กองทอง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1เบ็ญจะมะมหาราช  นายกมล สาดศรี 045240684- 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2นารีนุกูล  045-244575 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3ปทุมพิทยาคม  045-241209 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  นางสาวเอื้อมพร สายเสมา 045314709 12 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.00100.0002/06/2016
5หนองบ่อสามัคคีวิทยา  นายพรพิชิต ทองหมืน 045840219 ยังไม่กรอกข้อมูล
6หนองขอนวิทยา  นายวิสันต์ อุ่นวงศ์ 045244385 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.0095.00100.00100.00100.0098.00100.00100.000.0099.1325/05/2016
7นารีนุกูล 2  นายธีระพล พยัคฆพล 045-200446 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8อุบลราชธานีศรีวนาลัย  ว่าที่ ร.ต.บรรจง ดอกอินทร์ 045422179 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0030.0025.0040.0025.0030.0035.0020.00100.000.0038.13-
9ศรีเมืองวิทยาคาร  นายบุญเหล็ง เจริญลอย 045-399188 418 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0050.0080.0090.0090.0070.0060.00100.000.0076.2523/05/2016
10เอือดใหญ่พิทยา  ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี 045346040 ยังไม่กรอกข้อมูล
11หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ 045-409112 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12โขงเจียมวิทยาคม  นายชาคริต พิมพ์หล่อ 045-351005 312 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.000.000.0080.000.000.000.000.000.000.0080.0026 พ,ค. 59
13เขื่องในพิทยาคาร  นายไพฑูรย์ ครองยุทธ 045391105 12 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
14สหธาตุศึกษา  นายอรรถจิตร เกษน้อย 045244385 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0002/08/2016
15ชีทวนวิทยาสามัคคี  นายนรเชษฐ์ เบ้าทอง 045-232057 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านไทยวิทยาคม  นายวิเชียร พลพวก 045-845241 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.00100.00-
17เสียมทองพิทยาคม  นาย วสันต์ นวลอินทร์ 045412219 ยังไม่กรอกข้อมูล
18เก่าขามวิทยา  นายไพรินทร์ ภานานันท์ 080-151976 ยังไม่กรอกข้อมูล
19เขมราฐพิทยาคม  นายวีระศักดิ์ เอกศรี 045-491244 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0075.0042.0017.0092.0050.0089.00100.00100.000.0070.63-
20เดชอุดม  นายสุรชัย พันโสรี 045-361180 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21นาส่วงวิทยา  นายสุรพล ภูสิธานันท์ 045-421021 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22นากระแซงศึกษา  นายทวี แสงสุข 045-865456 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23ท่าโพธิ์ศรีพิทยา  พันจ่าอากาศเอกถาวร คำจุมพล 045-865045 ยังไม่กรอกข้อมูล
24ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  045-865644 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0080.00100.00100.0080.00100.00100.000.0092.50
25นาจะหลวย  นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง 045-379122 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26ดงสว่างวิทยา  นายบัณฑิต พลอาษา 045-370558 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0075.0090.0090.0080.00100.00100.00100.000.0091.88-
27น้ำยืนวิทยา  045-361127 120 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28โดมประดิษฐ์วิทยา  นายมนัส โฉมฉลวย 045-859649 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
29บุณฑริกวิทยาคาร  045-201228 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30นาโพธิ์วิทยา  นายวีระศักดิ์ เอกศรี 045-252984 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.00100.00100.00100.0050.00100.000.0090.00-
31มัธยมตระการพืชผล  ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี 045481168 47 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0085.0075.0080.0080.0080.0075.0085.000.0080.0017/05/2016
32สะพือวิทยาคาร  นายปัญจพล โคตรคันทา 045-298045 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0080.0070.0080.0080.0070.0070.0080.000.0075.00-
33โนนกุงวิทยาคม  นายภูวดล ไชยชนะ 045-239015 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34เกษมสีมาวิทยาคาร  นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง 045-295127 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35กุดข้าวปุ้นวิทยา  นายวิเชียร แสงศรี 045-484016 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0086.0094.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.50-
36โนนสวางประชาสรรค์  นายสมเกียรติ สมคิด 019555509 ยังไม่กรอกข้อมูล
37ขุมคำวิทยาคาร  นายเทคนิค เรืองแสน 045-252565 ยังไม่กรอกข้อมูล
38ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  นาย สุรพล ภูสิธานันท์ 045244385 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0095.00100.000.0091.88-
39ศรีน้ำคำศึกษา  นายถนอม บรรลุศิลป์ 045244385 ยังไม่กรอกข้อมูล
40ไผ่ใหญ่ศึกษา  นายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก 045-342081 ยังไม่กรอกข้อมูล
41ดงยางวิทยาคม  นายไพรวัลย์ แสนแดง 045857242 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42ลือคำหาญวารินชำราบ  -นายนพรัตน์ ทองแสง 045-321467 528 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43ห้วยขะยุงวิทยา  นายบุญธรรม กล้าหาญ 045-431195 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.0016.000.0024.0083.000.000.0067.000.0047.50-
44วารินชำราบ  045-424130 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45วิจิตราพิทยา  นายอภิชาติ ทองแจ่ม 045-321022 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46อ่างศิลา  นายพิทักษ์ บุญยอ 045-850424 323 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.00100.0040.0080.00100.00100.0090.00100.000.0082.50-
47ตาลสุมพัฒนา  นายจงศักดิ์ อุทธามนตรี 045427258 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
48เชียงแก้วพิทยาคม  นายประยูร ใจภักดี 045843216 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5976.0075.0012.0053.00100.00100.00100.00100.00100.000.0079.56-
49โพธิ์ไทรพิทยาคาร  นายพนมเทพ สังขะวรรณ 045496030 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0008/06/2016
50สำโรงวิทยาคาร  นายบรรพต บุญประมวล 045-854426 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  นายทองเสาร์ แก้วหลวง 045-241554 ยังไม่กรอกข้อมูล
52ดอนมดแดงวิทยาคม  นายประจักษ์พงษ์ วรรณโชติ 045308005 19 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  นายภูมิชัย บุญรมย์ 045244385 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/01/2017
54สิรินธรวิทยานุสรณ์  นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ 045366053 314 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.000.000.0070.0030.0080.0040.00100.000.0070.00-
55ทุ่งศรีอุดม  นายองอาจ จูมสีมา 045-307010 22 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก  นายดุริยะ จันทร์ประจำ 045-306095 215 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0050.0050.0090.0090.0090.0090.0090.000.0080.0018/04/2016
57พังเคนพิทยา  นายนพรัตน์ ขจัดมลทิน 045-861438 21 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58พะลานวิทยาคม  นายถนอม หลุมทอง 045-481902 ยังไม่กรอกข้อมูล
59สว่างวีระวงศ์  นายสุรชัย โสภาพรม 045-202240 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60อำนาจเจริญ  นายไพฑูรย์ ขันแก้ว 045-511959 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0090.0090.0080.0090.0090.000.0088.7518/05/2016
61คึมใหญ่วิทยา  นายรัศมี ถิ่นขาม 045-553098 ยังไม่กรอกข้อมูล
62ปลาค้าววิทยานุสรณ์  นายอชิระ วิริยสุขหทัย 045-543104 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0090.0090.0090.0080.0090.000.0092.50-
63น้ำปลีกศึกษา  นายสุเมธ หน่อแก้ว 045-540411 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.00100.0090.0090.0080.00100.000.0091.25-
64นาวังวิทยา  นายจำรัส โสภา 045-556220 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0095.0095.0093.0092.00100.00100.00100.000.0096.88-
65นาจิกพิทยาคม  นายไพศาล พรหมภา 045-545002 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
66นายมวิทยาคาร  นายบุญลือ โกมลศรี 045-540025 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/04/2016
67สร้างนกทาวิทยาคม  นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ 045-544210 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0063.0092.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.3830/05/2016
68อำนาจเจริญพิทยาคม  นายสิทธิชัย กองเพียร 045-452513 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69ชานุมานวิทยาคม  นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ 080-334063 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70คำเขื่อนแก้ววิทยาคม  นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร 045-551224 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.5025/05/2016
71ปทุมราชวงศา  นายนิยม รักพรม 045-465230 ยังไม่กรอกข้อมูล
72ลือวิทยาคม  นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม 045-554636 ยังไม่กรอกข้อมูล
73พนาศึกษา  นายประเสริฐ ครองยุทธ 045-463510 ยังไม่กรอกข้อมูล
74ศรีคูณวิทยบัลลังก์  นายสุกิจ จันทบาล 0639249118 13 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75เสนางคนิคม  นายสุมิตร เรืองบุตร 045-461009 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0075.0050.0085.00100.00100.0055.00100.000.0083.1305/05/2016
76นาเวียงจุลดิศวิทยา  นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์ 045553211 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00-
77หัวตะพานวิทยาคม  นายสมัย บุตรภักดิ์ 045-469506 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0075.0070.0075.0080.0080.0080.0070.0075.000.0075.63-
78ศรีเจริญศึกษา  นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี 045-469910 ยังไม่กรอกข้อมูล
79จิกดู่วิทยา  นายธำรงค์ วิเศษรอด 045-517080 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80ลืออำนาจวิทยาคม  นายพิศาล จันทป 045-272337 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81มัธยมแมด  นายประดิษฐ์ พันยา - 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน