ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายถาวร คูณิรัตน์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านนาส่วง  นายชนะศักดิ์ ทันธิมา 045-421083 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2บ้านเสาเล้า  นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร์ 045-421170 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
3บ้านหนองบัว(เดชอุดม)  นายภานุพงศ์ ใกล้ฝน 045-370722 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0080.0080.0080.0080.000.0091.11-
4บ้านกระเบื้อง  นายจรัส ชูพูล 045-361127 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0080.0080.0080.0080.000.0091.11-
5บ้านม่วงโนนกระแต  นายสฤษดิ์ สลับศรี 045-361127 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านนาห้วยแคน  นายเมืองทอง สุพะนานัย 045-361127 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00110.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00101.00-
7บ้านโนนค้อ(เดชอุดม)  นายสนธิศักดิ์ พิลากุล 045-370168 00 54369.00100.0093.0082.0032.000.000.0072.0065.000.0073.29-
8บ้านป่าหวาย  นายพุฒิพัฒน์ ปวิชวงศ์วริศ 045-361127 313 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.000.0096.6703/06/2016
9บ้านป่าโมง  นายวีระพันธ์ ประทุมมา 045-866022 66 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0021.000.0021.0087.0086.0088.0026.0070.000.0057.38-
10บ้านนาเจริญ  นายณรงค์ศักดิ์ หงษ์คำ 045-370260 228 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.8927/05/2016
11บ้านนากระแซง  นายรัฐพล สาธร 045-360744 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
12พิชัยศึกษา  นายประดิษฐ์ ไสยรส 045-361127 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
13บ้านโชคชัย  นายคฤหัส บุญเย็น 045-959880 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14บ้านหนองบัวแดง  นายรัชดินทร์ ลูกแก้ว 045-370643 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
15บ้านโนนจิก(เดชอุดม)  นายฤทธี ตรีแสน 0819555169 313 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0060.0040.0045.00100.0010.0010.0080.0070.000.0057.22-
16บ้านห่องเตย  นายวีระพันธ์ ประทุมมา - 219 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0050.0050.0075.0050.0050.0050.00100.0050.000.0063.8929/05/2016
17บ้านห่องคำ  นายสังวร วงศ์สุวรรณ 045-959883 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18บ้านโนนสวาง(เดชอุดม)  นายพรเลิศ ภัยพิทักษ์ 045-370183 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านหนองเงินฮ้อย  นายดนตรี มีเบ้า 045-367235 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.0080.00100.00100.00100.000.0095.56-
20บ้านเตย  นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง 045-370143 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21บ้านดอนกลาง  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา วรัยศรี 045-361127 310 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.5603/06/2016
22บ้านหนองไฮ  นายบัวจันทร์ พาอาจ 045-370249 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67
23บ้านหนองแต้  นายพยุงศักดิ์ แก้วสงค์ 045-361127 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.22
24บ้านหม้อทอง  นายณเรศ ธานี 045-959878 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
25บ้านท่าโพธิ์ศรี  นายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ์ 045-370361 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.000.0097.7801/06/2016
26บ้านวารีอุดม  นายเกียรติศักดิ์ ลดาดก 045-361127 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านโพธิ์สง่า  นางโกษีย์ วงศ์สุธา 045-370630 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
28บ้านโนนหลี่  นายสุเทพ ยั่งยืน 045-370190 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านม่วงนาดี  นายประเทือง บุตตะ 045-370640 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านโนนสนาม  นายทองพูล วงศ์สุธา 045-361127 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31บ้านท่าหลวงนาคำ  ส.ต.ต. สมพงษ์ แก้วมณี 045-370147 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32สมสะอาดสวนฝ้าย  นายทันใจ สายแวว 045-370272 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/05/2016
33บ้านหนองบัวหลวง  นายบัวศรี เพ็งดี 045-370242 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านบัวงาม  นางจิรัญญา จันทนา 045-959056 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/04/2016
35บ้านหนองสนม  นายบุญศร จูมลี 045-959059 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36ประชานุเคราะห์ศึกษา  นายสุวัฒน์ ค่าแพง 045-959060 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
37บ้านนาเลิง  นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว 045370161 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านบัวทอง  นายวิทยาชัย สายกันดก 045-370195 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านราษฎร์สามัคคี  นายอุทัย แก่นการ 045-370220 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านโนนแฝก  นายนิวัฒ เมาะลาษี 045-370176 126 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/05/2016
41บ้านกลาง  นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรี - 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
42บ้านหมากมาย  นายบัวกันต์ บุญมาโฮม 045-370660 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านเม็กใหญ่  นายชีวิน บุญถม 045-361127 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0097.00-
44ดำรงสินสงเคราะห์  นายสุรศักดิ์ วรรณดัด 045-730101 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0050.0050.0070.0050.000.0063.3330/07/2016
45บ้านป่าตาว  นายประกาสิทธิ์ ศรีลา 045-361127 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านบัวเทียม  นายไพบูลย์ สุวรักษ์ 045-361127 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม)  นายเกรียงไกร กุลบุตร 045-370181 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0070.0050.0060.0050.0050.0050.0070.000.0058.7531/05/2016
48บ้านคำครั่ง  นายชัชวาล สมบูรณ์ 045-361127 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49บ้านสุขสมบูรณ์  นายสุรเดช ละดาดก 045-370634 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
50บ้านนาสมบูรณ์  นายสมนึก ทองจันทร์ 045-370291 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านนาทุ่ง  นายดุสิต พรมดี 045-370158 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
52บ้านอุดมสุข  - 045-370293 00 5430.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านดอนม่วย  นายปานจิต ลัทธิวรรณ 045-361127 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านนานวล  นายสังวาลย์ วุฒิเสลา 045-318165 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
55บ้านกุดประทาย  นายบุญเลิศ คุ้มไพร่ 045-361127 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านโนนสว่าง(เดชอุดม)  นายณรงค์ ศรีสุระ 045-361127 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0099.0025/09/2016
57บ้านโนนกอย  นายสมพงษ์ ดวงบุบผา 045-370298 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00-
58บ้านโนนขาม  นางกรรณิการ์ เนียมชัยภูมิ 045-361127 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0080.0080.00100.00100.00100.0060.0070.000.0082.2208/04/2016
59บ้านแสนสุข  นายธงชัย กันตะพงษ์ 045-361127 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5991.0057.0055.0039.0025.000.0036.0061.0080.000.0055.5010/06/2016
60บ้านหนองคู (เดชอุดม)  นายปานจิต ลัทธิวรรณ 045-370234 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านนาประดู่  นายสุชาติ หวังดี 045-370290 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
62บ้านนาอุดม  นายวิญญู เชื้อดี 045-361127 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0080.00100.000.0094.44
63บ้านคำนาแซง  นายวรชาติ คงประเสริฐ 045-370123 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านหนองแสง  นายสมบัติ บุญศิริ 045-361127 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
65เมืองเดช  นายชุมพล คำวงศ์ 045-362367 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
66เวตวันวิทยา  นายสมพงษ์ ทับทิมหิน 045361316 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
67อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม  นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ 045-361233 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0075.0079.00100.00100.00100.0092.00100.000.0094.00-
68บ้านแขมเจริญ  นายคงเดช สมดี 045-361793 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0098.8931/05/2016
69ประชาสามัคคี  นายภัทรภณ มนัส 0848883181 329 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5985.0083.0083.0085.0084.0084.00100.0069.0093.000.0085.1128/05/2016
70นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่  นายวิเชียร เจริญรอย 045-361068 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.22-
71ชุมชนบ้านหนองยาว  นายอรุณ บุญเจือ 045-872162 310 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.000.0010.00100.00100.00100.0090.00100.000.0082.5020/05/2016
72ดำรงสินอุทิศ  นายวิมล เมอมะะนา 045-361840 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
73บ้านหนองสำราญ  นายจำเริญ ถิ่นขาม 045-870044 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
74บ้านสมสะอาด  นายวสันต์ ธุรี 045-370664 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านแก้ง  นายไตรวุฒิ พลรักษา - 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
76บ้านไฮตาก  นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ 045-361127 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านประหูต  นายวิโรจน์ ใกล้ฝน 045-234036 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านห้วยสำราญ  นายธนกฤต สวัสดิ์ทา 045-370255 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านนาแก  นางสาวรุจิรนันท์ สุมะนา 045-370332 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
80บ้านยาง  นายประพาส ศรีชัยบาล 045-409077 131 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0031/05/2016
81บ้านโนนสมบูรณ์  นายประเทือง ขันอาสา 045-361127 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
82บ้านสวนสวรรค์  นายสฤษดิ์ สิงห์คง 045-370228 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
83อุดมสามัคคี  นายลือชา ศรีบุญเรือง 045-370274 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
84บ้านโนนแคน  นายพรชัย โพธิ์งาม 045-959860 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85บ้านโนนกาเร็น  นายชัยพล เทินชัยภูมิ 045-361127 115 มกราคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านโพธิ์ไทร  นายอิทธิพล ศรไชย 045-361127 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
87บ้านคำสำราญ  นายสุริยง คำลาจันทร์ 045-370569 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88บ้านโนนแก้ง  นายพิบูลย์ มาลาพันธ์ 045-361127 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.000.0095.00-
89บ้านสองคอน  นางสาวพัณณ์นิดา เนตรรักษาพูลสิริ 045-361127 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90บ้านโพนดวน  นายลัทธิ ธรรมวิเศษ 045-370211 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
91บ้านทุ่งเทิง  ว่าที่ ร.ท.ศุภวัชร ชำนาญนาค 045-865633 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0031/05/2016
92บ้านโนน  นายศิริเดช ปะมะโข 045-361127 029 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
93บ้านบัวเจริญ  นายสัมพันธ์ โสวรรณี 045-370194 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านสว่างโนนทอง  นายประสงค์ วิวาสุขุ 045-409029 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)  นายประลอง ฉิมงาม 045-379120 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
96บ้านแก้งขี้เหล็ก  นายธานินทร์ นางาม 045-370109 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
97บ้านโคกน้อย  นายกมล จินพละ 045-361127 130 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านโคกใหญ่  นายวิรัตน์ โคตรพันธ์ 045-361127 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
99บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ  นายเกียรติศักดิ์ บ่อสุข 045-959157 512 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0060.0090.0090.00100.0090.0090.00100.000.0088.8910/06/2016
100ผอบ ณ นคร 2  นายพิสาร แตงอยู่ 045-361127 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
101สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)  นายอดุลศักดิ์ นารินรักษ์ 045-370271 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102ชุมชนบ้านโนนแดง  นายบัญชา รุกขะวัน 045-860013 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103บ้านคำบอน  นายวิเชียร สารวัน 045-370124 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.0095.00-
104บ้านดงขวางคำโทน  นายนิคม นามวงษ์ 045-370135 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0080.00100.00100.0080.00100.000.0093.33-
105บ้านดอนยาว  นางทองปาน สารวัน 045-361127 230 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5980.00100.00100.0080.00100.000.000.0080.000.000.0090.00-
106บ้านท่าก่อ  นายเสมา ศรีดา 045-370145 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านทุ่งเพียง  นายอารันทร์ บำรุง 045-361127 31 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0070.0070.0070.0070.000.0075.5610/06/2016
108บ้านป่าพอก  นายสมศักด์ ธรรมวงษ์ศา 045-959151 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.000.0098.1101/06/2016
109บ้านบุ่งคำ  นายเสรี ศุภลักษณ์ 045-361127 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านแก้งขอ  นางจันทร์เพ็ญ ภูดานุ 0872497297 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านคุ้มแสนชะนี  นายสุเนียร กาบบัวศรี 045-370128 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านคำอุดม  นายมงคล แสงชาติ 045-361127 128 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.00100.00-
113บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)  นายประวิทย์ สุวรรณราช - 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0076.67-
114บ้านโนนว่าน  นายถาวร เสนคำสอน 045-370565 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115บ้านม่วง  นายเพิ่มศักดิ์ ทองเลิศ - 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/05/2016
116บ้านฝั่งเพ  ว่าที่ร้อยตรีถวิล เกษสุพรรณ์ 045-370209 222 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.0097.78-
117บ้านกวางดีด  ว่าที่ ร.ต.หญิง กอบสมุทร ศรีดา 045-959148 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านโคกเทียม  นายบุญธรรม จำปาแดง 045-361127 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
119บ้านตบหู  นายวิจิตร หาระสาร 045-361127 22 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.5990.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.56-
120บ้านโนนคูณแสนสุข  ว่าที่ ร.ต. ถวิล เกษสุพรรณ์ 045-361127 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
121บ้านโนนบก  นายไกรสิทธิ์ กองสินแก้ว 045-370683 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
122บ้านป่าก้าว  นายมนตรี กอมณี 045-361127 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
123บ้านโสกแสง  นายสมัย บุญสุข 045-950383 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.008.0010.0075.00100.00100.00100.00100.00100.000.0077.00-
124บ้านคำม่วง  นายธนปกรณ์ มณีศรี 045-331034 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านดอนชัยชนะ  นางศศิรักษ์ ศรีโชติ 045-370282 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
126บ้านทับไฮ  นายสุวรรณ พลสมัคร์ - 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
127บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย)  นายเกษม ศิริโคตร 045-959162 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
128บ้านป่าไร่  ส.ต.ต.โอร่อน บุญสา 045-370682 216 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0023/05/2016
129บ้านโพนแอวขัน  นายประจักษ์ ทอนอนันต์ 045-959164 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
130ชุมชนบ้านปลาขาว  นางอำพร สุทธัง 045-859463 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
131บ้านหนองคู  นายรณชัย สำเภานนท์ 045-370279 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
132โนนสูงโนนโฮมวิทยา  นายทองพันธ์ หมูนสิงห์ 045-370189 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.00100.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0096.00
133บ้านคำกลาง  นางรวิษฎา พูลเพิ่ม 045-361127 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
134บ้านเก่าขาม  นายอรุณ บุญวรรณ 0899174343 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00-
135บ้านยางกลาง  นางสุธาลินี คำสุข 045-370218 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านหนองทัพ  นายสมร คำสุข 045-370129 210 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0040.0070.00100.0070.00100.0088.0015/05/2016
137รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา  นายวัฒนา กันยามา 045-361127 130 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านหนองขอน  นายพลกฤต พิศวงษ์ - 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.000.0095.56-
139บ้านแข้ด่อน  นายสุนทร มะลัย 045-370117 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140ตชด.บ้านค้อ  นายคณากร พูลเพิ่ม 045-361127 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
141บ้านโนนสูง(น้ำยืน)  นายถาวร วรพิมพ์รัตน์ 045-370188 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.0080.0085.00100.00100.0090.00100.000.0092.78-
142บ้านกุดเชียงมุน  พ.อ.อ.วีรพงษ์ ศรีวรรณะ 045-370561 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.0060.0090.00100.00100.00100.00100.000.0088.8930/03/2016
143บ้านจันลา  นายชาติชาย แก้วศรี 045-370129 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านแปดอุ้ม  นางสาวศิริพร ถาวร 045-361127 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0021/04/2016
145น้ำยืน  นายไสว วงศ์สาลี 045-371307 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/10/2016
146บ้านนาสามัคคี  นายนิรันดร์ ยานิพันธ์ - 216 สิงหาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3331/05/2016
147บ้านซำหวาย  นายบุญเรือง คงสิม 045370133 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148เจริญศึกษา  นายปรีชา สุพรรณ 045-371421 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.3316/05/2016
149บ้านตายอย  นายสุนทร วิเศษดอนหวาย 045-370142 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.00100.00100.000.0050.000.000.000.0081.6710/07/2016
150บ้านโพนทอง  นายวันชัย สามารถ 045-370212 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0031/10/2016
151บ้านห้วยแก้ว  นายสมพร ยิ่งรุ่งเรือง 045370557 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152ตชด.เกษตรสมบูรณ์  นายอุดร ดวงแก้ว 045-361127 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153บ้านแก้งโตน  นายสมัคร สาริก 045-333091 115 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
154ชุมชนบ้านบุเปือย  นายสุพล ทิพย์สุข 045333069 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บ้านเปือย  นางสริยา ป้องโล่ห์ 045-370205 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านยางใหญ่  นายอรุณ บุญวรรณ 045-370625 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157บ้านโนนสวาง(น้ำยืน)  นายคณากร พูลเพิ่ม 045-361127 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158บ้านดงกระชู  นายชัยณรงค์ มีสติ 045-370134 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159หนองโพดวิทยา  นายมโนศักดิ์ ลุสมบัติ 045-370559 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
160บ้านโซง  นายมงคล สังฆพรม 045-371050 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
161บ้านดวน  นางอรจิตต์ สุพรรณ 045-370280 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
162บ้านค้อ  นายสา สีลากุล 045-370562 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านตาโม  นายอมรพันธ์ บุญฉิม 045-361127 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านหนองเทา  นางปราเนตร วรญาณ 045-370240 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165บ้านห้วยข่า  นายบุญมี จรทะผา 045-361127 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
166บ้านหนองเม็ก  นายประหยัด อุตรา 0895840290 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.000.0099.4403/06/2016
167บ้านหนองแปก  นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม 045-361127 01 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168บ้านหนองแปน  นายเวทย์ชาย วงศ์เพม 045-370243 227 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
169บ้านสร้างหอม  นายไพบูลย์ วรรณโสภา 045-370113 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/04/2016
170บ้านคำบาก  นายสถิตย์ ไสยกิจ 045-959300 125 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
171บ้านแก้งสมบูรณ์  นายจงกล ชูเนตร 045-370112 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
172ชุมชนบ้านนาโพธิ์  นายทองคำ สำราญจิตร 045-361127 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173บ้านหาดทรายคูณ  นายบุญยสิทธิ์ ภัทรินทร์โสภณ - 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
174บ้านโนนกาหลงน้อย  นายเสกสรรค์ กองแก้ว 045-370165 08 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
175บ้านดอนโจด  นายอำพร ผาดโผน 045-370138 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176บ้านนาแคน  นางอินทิรา สุภรัมย์ 045-959283 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
177บ้านโนนบากมิตรภาพที่83  นายคำผล ถึงแสง 045-252753 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
178บ้านโนนเลียง  นายปิ่น มาลัยสอน 045-370179 124 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
179บ้านนาโดม  นายสนทนา งานในเมือง 045-370156 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
180บ้านอุดมชาติ  นายมนเทียน บัวใหญ่ 045-370268 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181บ้านโนนหุ่ง  นายนิวัตน์ สินธุจรัญ 045-959288 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
182บ้านดงเมย  นายศรายุธ บุณฑริก 045-370136 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
183บ้านคอแลน  นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา 045-334048 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.00100.0070.0080.0090.0090.00100.000.0086.67-
184บ้านขอนแป้น  นายอาเมรุจน์ ชาญไชย 045-370115 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.0090.000.000.0098.00-
185บ้านหนองกบ  นายณรงค์ ทุมแถว 0872523636 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
186บ้านป่าแขมหนองเรือ  นายสมชาย พันธ์โชติ 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0064.44-
187บ้านห้วยทราย  นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์ 045-959278 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
188บ้านแก้งยาง  นายวินิจ บุญลือ 045-361127 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0095.00100.000.0097.22-
189อนุบาลบุณฑริก  นายพงศ์วิทย์ ถูระวรรณ์ 045-376112 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
190บ้านหัวแข้  นางพรรณี โจมศรี 045-361127 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/04/2016
191บ้านห้วยปอ  นายเวียงชัย นิลดวงดี 045-361127 212 เมษายน 2562หลัง 16พ.ค.5980.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00-
192บ้านป่าสน  นายศักดา นาจาน 045-361127 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
193บ้านแก้งสว่าง  นายสมชาย พันธ์โชติ 045-361127 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
194บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก)  นายณรงค์ ดวงคำ 045-361127 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
195บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว  นายวานิช บุปผาวัลย์ 045-370226 311 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.0031/05/2016
196บ้านโนนค้อ(บุณฑริก)  นายชาญชัย สีถากาล 045-361127 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
197บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก)  นางสายสมร เคหารมย์ 045-361127 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
198บ้านโนนหมากเดือย  นายประสิทธิ์ บุปผาวัลย์ 045-361127 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0013.00100.0088.00100.00100.00100.0072.00100.000.0085.8931/05/2016
199บ้านหนองยู  นายวีระพงษ์ พลสอน 045-370624 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
200บ้านหนองม่วง  นายนพดล ใจบุญ 045-370245 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.0029/09/2015
201บ้านสมพรรัตน์  นายสมาน สีหานารถ - 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
202บ้านโนนจิก(บุณฑริก)  นายญาณภัทร นามแดง 045-360173 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0040.0030.0060.00100.00100.0040.00100.000.0067.7815/06/2016
203ชุมชนบ้านหนองสะโน  ส.ต.ต.ประภาส ลอดคูบอน 045-868063 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0080.0080.0090.00100.00100.0070.00100.000.0086.67-
204บ้านโนนเขืองจงเจริญ  ว่าที่ ร.ต.สมควร กงเงิน - 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
205บ้านแมด  นายชัยยา แสนวงษ์ 045-361127 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
206บ้านโนนสำราญ  นายบัญญัติ ประทุมวัน 045-361127 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
207บ้านหนองบัว(บุณฑริก)  นายเรืองชัย ปริบาล 045-370241 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
208บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา  นายชำนาญ วงษ์นาง 045-370247 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
209บ้านบก  นายสมาน นามปัญญา 045-370193 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6731/05/2016
210บ้านโนนน้อย  นายบัญญัติ ประทุมวัน 045-361127 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67-
211บ้านโนนสูง  นายเจริญ ศาสตรวาหา 045-959287 110 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
212บ้านป่าเตี้ย  นายพัฐชยพล โชติเมธาสิทธิ์ 045-959289 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
213บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์  นายสุทัศน์ ไตรภักดิ์ 045-959291 123 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
214บ้านเก่ากลาง  นางสาวโฉมวิไล ประถมชัย 045-959289 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
215บ้านโคกชำแระ  นายไสว อินทร์สด 045-307206 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
216บ้านหนองสนมพะลาน  นายกิตติศักดิ์ ชุมทอก 045-370100 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.33-
217บ้านคำกลางวังม่วง  นายปิยะศักดิ์ เหมือนมาตย์ 045-959134 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
218บ้านนาห่อม  นายไพรี สายแวว 045-361127 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
219บ้านโนนจานหนองสีขา  นายสนองชัย แสนสีดา 045-370171 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
220บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า  นางสาวสิริกร ประสพสุข 045-370163 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/05/2016
221บ้านหนองบัวอารี  นายสุขฤทัย สุขใจ 045-370681 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
222บ้านซำงู  นายอัครเดช สมชาติ 0868772602 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
223บ้านกุดเรือ  นายเอกชัย บุญเชิญ 045-409314 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0003/06/2016
224บ้านทุ่งช้าง  นายสมเดช สาวันดี 045-361127 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
225นาเกษมเจริญวิทยา  นายอาทิตย์ มุธุสิทธิ์ 045-361127 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
226บ้านโนนใหญ่  นางเสริมสวย วงศ์ด้วง 045-361127 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5966.00100.00100.00100.0050.0050.0050.00100.0050.000.0074.00-
227บ้านหนองถาวร  นางสาวอัมพร สายสมบัติ 045-372039 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
228บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว  นายอรุณ บุญวรรณ 045-370239 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0003/06/2016
229บ้านหนองอ้ม  นายสิทธิพล ยั่วจิตร - 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
230บ้านทองสวัสดิ์  นายวสันต์ ธุรี 045-361127 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
231บ้านโนนรังหนองบัวดง  นายกฤตพงศ์ คชอาจ 045-370178 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
232บ้านเบ็ญจ์โนนดู่  นายจารึก โสมรักษ์ 045-370744 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0087.0086.00100.00100.00100.0072.00100.00100.0094.5030/05/2016
233บ้านห่องปอ  นายวิสูตร ม่วงหวาน 045-361127 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0010.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
234บ้านหนองขี้เห็น  นายสังวาฬ เหล็กเพ็ชร 045-370233 110 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
235บ้านน้ำขุ่น  นายสัญญา อดกลั้น 045-361127 318 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/04/2016
236บ้านซำสะกวยน้อย  นายณรงค์ พรมโลกา 045-370132 226 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
237บ้านตาเกาตาโกย  นายสุรศักดิ์ พันธโคตร์ 045-361127 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8916/05/2016
238บ้านตาโอง  นายสุจันทร์ นาวงษ์ศรี - 226 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5601/04/2016
239บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น)  นายมานิตย์ พิทธไชย 045-370180 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.0025/05/2016
240ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)  นายกิตติภาส สิงห์เสน - 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
241บ้านแสนถาวร  นางสาวกาญจนา โพธิบา 045-361127 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
242บ้านห้วยยาง  นายณัฐพล วงค์คำจันทร์ 045-361127 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
243บ้านหนองดินดำ  นายธวัชชัย พันธ์ดี 045-370237 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
244บ้านหมากแหน่ง  นายประศาสตร์ วิริยะพันธ์ 089-281494 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67-
245บ้านโนนยาง  นายณัฐพล วงศ์คำจันทร์ 045-361127 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5910.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0046.00-
246บ้านขี้เหล็ก  นายสุรทอน หมั่นนิยม 045-864435 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
247บ้านดอนโมกข์  นายคำดี รุ้งแก้ว 045-361127 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/05/2016
248บ้านโนนสว่างวังเสือ  นายนฤทธิ์ ดุจดา 318 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0060.0060.000.000.000.000.000.000.0056.6706/06/2016
249บ้านไพบูลย์  นายธีระ เหล่าหมวด 045-361127 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0094.4408/09/2016
250บ้านห้วยเสลา  นายสงกา ฟ้องเสียง 045-370256 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6702/06/2016
251บ้านหนองดุม  นายสมพร สอดศรี 045-361127 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
252บ้านหนองโด  นายสิงห์ ศรีแก้ว 045-361127 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
253บ้านหนองหัวลิงหนองขอน  นายอารีย์ สุดาชม 045-361127 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00
254บ้านอิสานเศรษฐกิจ  นายวงศ์ชัย บุญศรี 045-370336 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.7831/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน