ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ชุมชนบ้านกุดเป่ง  นายชัยโย หน่อสุวรรณ 045-321501 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0075.0090.00100.00100.00100.0085.00100.00100.0093.0001/06/2016
2บ้านกุดปลาขาว  นายธีรวิทย์ บุญอินทร์ 045-321962 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
3บ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์)  นางไกรศร ส่งสุข 045-323551 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.0027/05/2016
4บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า  นายสุรินทร์ แก่นแก้ว 045-321962 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านท่าข้องเหล็ก  นายชยพล ดวงดี 045-268071 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5910.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0091.00-
6บ้านคำนางรวย  นายวีระชัย พลโสภา - 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7บ้านหาดสวนยา  นายศรศิลป์ ช่วงชิง 045-324178 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
8บ้านจั่น  นายเดชา พันธนู 045-959501 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
9บ้านธาตุ  นายวิเศษศักดิ์ จรรยาเพศ 045-425026 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0045.0046.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0087.8927/05/2016
10บ้านบัววัด  นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ 045-321962 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
11บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)  นายสุริยา พลหาญ 045-321962 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
12บ้านหนองสองห้อง  นายบุญเริ่ม บุญวร 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านแฮหนามแท่ง  นางสุชาดา วรรณสาย - 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
14บ้านคำขวาง  นายวุฒิศักดิ์ วงศาสุข 045-288316 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านยางวังกางฮุง  นางกุหลาบ มานะดี 045-301002 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0020.0030.0050.00100.00100.00100.0050.00100.000.0068.7511/05/2016
16บ้านกุดระงุม  นายเพชร แก้วดวงดี 045301004 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0011/05/2016
17ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)  นางสุดาวรรณ ไขแสง 045-288345 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)  นายปรีชา ทินโนรส 045-321962 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5610/08/2016
19วัดบ้านค้อหวาง  นายประกาศ ลุนาบุตร - 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.0080.00100.00100.00100.0090.0090.000.0093.3331/05/2016
20บ้านโนนจิก  นายสุขุม รักษาคุณ 045-370851 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0098.0095.00100.00100.00100.0095.00100.000.0097.56-
21บ้านดอนผอุง  ส.ต.ท.กฤสพัฒฐ์ พิมพ์เพ็ง - 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22บ้านโพธิ์  นายนเรศ ธานี 045-321962 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
23บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)  นายนรินทร์ มากดี 045-321962 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0017.00100.0083.00100.00100.00100.0083.00100.000.0087.00-
24บ้านโนนแดง  นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงศ์ 045-853249 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0099.0025/04/2016
25บ้านหนองฝาง(บัวค้ำวิทยา)  ว่าง 045-370531 213 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.5997.0097.0097.0097.0097.0097.0097.0097.0097.0097.0097.00-
26อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)  นายธำรง สุภาการ 045-854111 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
27บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)  นายโกวิท บุญเฉลียว 045-321962 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0088.0007/06/2016
28บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)  นายธีรยุทธ อุทธา 045-321962 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)  นายวิเชียร จันทุมา 045-321962 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)  นายกษิภณ สมคะเน 045-321962 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31บ้านคอนสาย  นายอุดม พิณทอง 045-321962 26 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.5970.00100.0080.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.1114/05/2559
32บ้านนาโหนนน้อย  นายหัน พันชัย 045-959502 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0030.0030.0030.00100.00100.00100.00100.00100.000.0076.6731/05/2559
33บ้านคำเจริญ  นางโกศล ยินดี 089-716211 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ๑๓)  ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์ คำศรีสุข 045-321962 310 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35บ้านโนนยาง  นายอุบลแดง สิทธิวรเดช 045-321962 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.3301/06/2016
36บ้านหนองบัวแดนเกษม  นายศิลปธาน ไกรยรัตน์ 045-210524 10 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านบาก  นางสาวปริชาติ ชมชื่น 045-370196 315 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0082.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.1117/06/2016
38บ้านสระสมิง  นายอุภัย ภาระเวช 045-370225 23 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0085.00100.000.0097.22-
39บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)  นายสุบรรณ คับพวง 045-370229 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านโนนชาดผดุงวิทย์  นายสมัย ไชยวิเศษ 045-321962 318 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านหนองตาปู่  นายวัชรินทร์ สาระ 045-370529 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านท่าลาด  นายวิรัช พาหาทรัพย์อนันต์ 045-321962 115 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0001/11/2016
43บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)  นายไพฑูรย์ สุขสะเกษ 045431074 11 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
44บ้านน้ำเที่ยง  นายวันชัย คำสิงหา 045431197 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45บ้านโนนทรายน้อย  นายพีรพล ไชยะเดชะ 045-321962 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
46บ้านถ่อน  นายไมตรี สอนอาจ 045-855638 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0017/11/2016
47บ้านบุ่งหวาย  นายยศพัทธ์ จันทมา 045-855284 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
48บ้านวังยาง  นายสมศักดิ์ แฝงพงศ์ 045-959509 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
49บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)  นายทองมี ดำริห์ 045-321962 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.1127/05/2016
50บ้านท่างอย  นายสมัย ไชยวิเศษ 045-321962 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
51บ้านโนนเกษม  นายอิทธิศักดิ์ รัฐิรมย์ 045-400050 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
52บ้านดอนชาด  นายแดนไทย สายโสภา 045-370725 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
53บ้านห่องชัน  นายสันติ ไกรษี 045-959507 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
54บ้านปากกุดหวาย  นายปรีชา ทินโนรส 045-321962 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านทางสาย  นายสุพิชญ์ ประจญยุทธ 045-321962 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0030.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.2230/05/2016
56บ้านขัวไม้แก่น  นายอภัย ลาวรรณ 045-959511 311 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
57บ้านคูสว่าง  นางศิริวัฒนา มูลพกฤษ์ 045-321962 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
58บ้านกุดชุม  นายปรีชา จันทวี - 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59บ้านนาสะแบง  นายณรงค์ ตระกาลจันทร์ 045-321962 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60บ้านหนองกินเพล  นายสำลี พรมสุ 045-321962 39 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0086.6731/05/2016
61บ้านบุ่ง  นายประเสริฐ เลิศล้ำ 045-370592 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านห่องขอน  นางสาวอโณทัย วงษ์อนันต์ 045-321962 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)  นายพีรวัส. ตั้งเวโรจน์สกุล 045-656789 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/05/2016
64บ้านโพนงาม  นายรังสรรค์ บุญราศรี 045-321962 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65บ้านหนองผือโปร่งคำ  นายประเสริฐ วิวาสุข 045-370704 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66บ้านโพนเมือง  นายประจิตต์ บุญสุข 045-321962 328 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0075.0080.0080.0085.0085.0075.0085.000.0079.4410/06/2016
67บ้านเปือย  นางศรีอัมพร สืบจันทา 045-321962 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านโคกก่อง  นายอวยโชค สื่อยรรยงศิริ 045-321962 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69บ้านแกนาคำ  นายศุภลักษณ์ อุปลาบัติ 045-370718 04 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
70บ้านโนนสมบูรณ์  นายธรรมรง บุญลา 045-321962 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านหนองจิกนาเรือง  นายประมวล โทพิลา 045-321962 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.0098.57-
72บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)  นางแก้วศรี จันทุมา 045-959556 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0070.0070.0080.0080.0080.0070.0080.0070.000.0076.67-
73บ้านบอน  นายกำพล สายเวช 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.00100.00-
74บ้านค้อบอน  นางไกรศร ส่งสุข 045-959569 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5970.0060.0050.0050.0070.000.000.0070.000.000.0061.6710/06/2016
75บ้านหว้านแกเจริญ  นายยงยศ วงค์แหล้ 045-303117 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านหนองหัวงัว  นายสุรพล จิตจักร 045-370248 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0060.00100.00100.00100.0060.00100.000.0082.2227/05/2016
77บ้านหนองเทา  นายทองสุข ศรีตะบุตร 045-321962 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านห่องยูง  นางธนาสุนีย์ ธรรมสัตย์ 045370709 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านผำ  นางศรีนวล ทองน้อย 045-321962 410 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0050.00100.00100.0050.0070.0070.000.0075.5627/05/2016
80บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)  นายธวัชชัย จันทาโทอ่อน 045-303027 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0080.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.6325/05/2016
81บ้านนางาม  นางแสงเดือน สายโสภา 045-321962 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0096.0096.0096.00100.000.000.0096.000.000.0097.3330/06/2016
82บ้านโนนแคน  นายพงศธร เทียวประสงค์ 045-321962 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.2220/06/2559
83บ้านหนองสองห้อง  นายอาจ ดวงแก้ว 045-303333 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0085.0080.0090.0085.0085.0085.0085.0085.000.0084.44-
84บ้านขามป้อม  นายสมศักดิ์ สมมาคูณ 045-370524 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/05/2016
85บ้านผับแล้ง  นายสมจินต์ ทองไสล 045-959571 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/05/2016
86บ้านน้ำเกลี้ยง  นายชำนาญ สมวงษ์ 045-370514 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
87บ้านโปร่ง  - 045-370522 219 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5990.0088.0089.0079.00100.000.000.0086.000.000.0088.6710/06/2016
88บ้านวังคกอูบมุง  นายเปรมจิตร จอกทอง 045370701 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านโคกสว่าง  นายวีระศักดิ์ คำล้าน 045-321962 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
90บ้านคุ้ม  นายสมพร ห่วงมังคลา 045-959558 120 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านกะแอก  นายวิศานต์ สิงห์คง 045-321962 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านคำสว่าง  นายธนิตชาติ ทองมงคล 045-321962 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.000.0098.11-
93บ้านนาดี  นางอาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์ 045-321962 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0031/05/2016
94บ้านสระดอกเกษ  นายสง่า บุดดาลี 045-370224 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.0030/05/2016
95บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)  นายประวิทย์ ปรัสพันธ์ 045-321962 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านหนองหิน  นายอะริเดช ผินโพธิ์ 045-370707 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97บ้านหนองมัง  นายฉายฌาญ ทองน้อย 045-370705 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านหนองบัว  นายบุญธรรม สมานพงษ์ 045-321962 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0090.0010/06/2016
99บ้านนาแก  นายวัชรินทร์ โมราษฎร์ - 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.0023/05/2016
100บ้านนานวล  นายทองใบ แก้ววงษา 0827543203 121 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)  นายอรรถสิทธิ์ เวชพูล 045-370716 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านดอนม่วง  นายพิพิศ ปรัสพันธ์ 045-370710 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103บ้านโนนสัง  นายอาคม ทานนท์ 045-370715 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านสร้างโหง่น  นายรังสฤษดิ์ คำโสภา 045-321962 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.44-
105บ้านค้อน้อย  นายสมพงษ์ ศรไชยญาติ 0898465918 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106บ้านอาเลา  นางชลวรรณ แสงสิงห์ 045-959553 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
107บ้านทรายทอง  นายทองสุข ศรีตะบุตร 045-370520 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
108บ้านหินแห่  นายวาสุเทพ ศุภโกศล 045-370265 228 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.0050.0060.0040.00100.00100.00100.0060.00100.000.0078.89-
109บ้านกะแอกน้อย  นางชุติมา พิมพ์สอน 045-370521 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านสำโรงน้อย  นายชานนท์ แสนยามาศ 045-370120 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านสร้างแก้ว  นายขวัญชัย สุพะนานัย 045-959550 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
112บ้านขี้เหล็ก  นายอุทิศ บุญวงศ์ 045-370116 110 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
113บ้านดอนยู  นายพินิจ บุดดาลี 045-370432 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00-
114บ้านนาดี  นายสุวัฒน์ ศิรินัย 045-321962 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/05/2016
115บ้านนาดู่  นายเสถียร ศรีบุญ 045-321962 328 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0080.0080.000.0075.5610/05/2016
116บ้านหนองแปน  นางภัสนันท์ ดุจดา 045-370341 110 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
117บ้านแก้งยาง  นายปริญญา ประเสริฐ - 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านนาจาน  นายปัญญา กาละปัตบ์ 045-210402 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119บ้านนาประชุม  นายธนิตศักดิ์ ปัญญาคง 045-370584 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120ชุมชนบ้านนาเยีย  นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ 045-306118 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121บ้านนาเรือง  นายทวีศักดิ์ ลาภา 045-866432 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
122บ้านโนนงาม  นายอุดม หงษ์อินทร์ 045-321962 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
123บ้านหนองกระบือ  นายวีรวัฒน์ สุวรรณโท 045-321962 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.0096.0089.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.4416/05/2016
124บ้านม่วงคำ  นายพูลศักดิ์ คละเครือ 045-370215 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านหินลาด  นายวิเศษ สารสัย 045-411525 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0012/10/2015
126บ้านคำโพธิ์โคกก่อง  นายณธวรรธน์ เสาหิน - 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127บ้านโคกสมบูรณ์  นายสำราญ บัวหอม 045-959536 48 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0073.0075.0075.00100.00100.0080.00100.00100.000.0089.2231/05/2016
128บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)  นายธนกฤษ คงเหล็กดี 045-321962 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00-
129บ้านบัวท่า  นางจุไรรัตน์ กรงาม 045-321962 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านบัวเทิง  นายทรงศักดิ์ ฝักทอง 045-854667 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131บ้านบุ่งมะแลง  นายสังวรณ์ ศิวะเทเวศร์ 045-321962 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00-
132บ้านป่าข่า  นายสำราญ ทองทวี 045-370343 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5631/05/2016
133บ้านผึ้งโดม  นางอาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์ - 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
134บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)  นายเทพนิมิต พรรณาทรัพย์ 045-370488 428 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0031/05/2016
135บ้านแก่งโดม  นายมงคล จำศรี 045 370110 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านคำข่า  นางอรอนงค์ ดุมนิล 045-370720 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านคำสมิง  นายธีระ ธุศรีวรรณ 045-370646 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
138บ้านคำหมากอ่อน  นายวิทยา ดีปราสัย 045-370126 08 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0089.0081.0087.000.000.0085.000.000.0088.67-
139อนุบาลสว่างวีระวงศ์  นายนุชิต เถาว์โท 045-321962 48 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0077.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.4431/05/2016
140บ้านทุ่งเพียง  นางกนกวัลย์ อุปลาบัติ 045-321962 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
141บ้านแพง  045-321962 311 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0050.0070.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0086.6707/06/2016
142บ้านสว่าง  นายวุฒิชัย จันทวัน 045-370489 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
143บ้านสะพานโดม  ดร.เพชร แก้วดวงดี 045-321962 330 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0073.0070.00100.00100.00100.0077.00100.000.0091.1131/05/2016
144บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา  นายอัครพล ศรีพารา 045-321962 131 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านสุขสมบูรณ์  นายครองศิลป์ แสนทวีสุข 045-852219 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง)  นายอัครพล ศรีพารา - 131 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน