ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านด่าน  นายปริวัตร บุญเก 045351001 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2บ้านห้วยหมากใต้  นายพบตะวัน พานอ่อน 045-370257 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3บ้านเวินบึก  นายภาวัช ทีปเดชทัพพ์ 045-851021 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.78-
4บ้านห้วยสะคาม  นาย สำพันธ์ แก้วโรจน์ 0 119 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
5ชุมชนห้วยไผ่  นายโชติอนันต์ สุธรรมวิจิตร 045351082 227 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.5980.0090.0090.0090.0080.0090.0090.0090.0090.000.0087.78-
6เพียงหลวง 12  นายเสมอ หาริวร 0-45370146 230 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.0080.0080.0090.00100.00100.00100.0050.00100.000.0087.50-
7บ้านตามุย  นายเรืองฤทธิ์ อรรคชาติ 045370141 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5971.0080.0050.0060.0060.0070.0070.00100.00100.000.0073.44-
8บ้านกุ่ม  นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อน 045-246191 315 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.5006/06/2016
9ชุมชนบ้านวังสะแบง  นางบังอร ทีฆกุล 045-473020 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านตุงลุง  นายเรืองศักดิ์ กอมณี - 13 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บ้านหนองแสงใหญ่  นางอังคณา ผุยพรม 045959821 17 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านดงมะไฟ  นายเสถียร ภารการ รักษาราชการแทน 045-370575 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านหัวเห่ว  นายสลัก มหา 045370263 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0060.0060.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0085.56-
14บ้านห้วยยาง  นายจงกร เลไธสง 045-848227 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
15บ้านดงดิบ  นายวิชิต สิทธิแต้สกุล 045-370574 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านนาบัว  นายทนงศักดิ์ ถิ่นขาม 045370572 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17บ้านโพนแพง  นายธวัชชัย พรมเกษ 0 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0078.0090.00100.0085.0090.00100.00100.0095.000.0093.1130/06/2016
18บ้านดงแถบ  นางสาวทัศนีย์ ทองเทพ 045-258127 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านหนองแสง-วังอ่าง  นายวิชญ์ สุชิลา 0918678267 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0070.0080.00100.00100.0090.00100.00100.000.0088.89-
20บ้านกุดเรือคำ  นางสมคิด ชารีแก้ว 045-370577 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
21บ้านดงบาก  นางอรวรรณ ทองคำ 045-370576 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22บ้านนาโพธิ์กลาง  นายบุตร จารัตน์ 045-370159 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5965.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0069.44-
23บ้านนาโพธิ์ใต้  นายณรงค์ บำรุงวงศ์ 045370160 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านทุ่งนาเมือง  ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริ 045-370-15 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านหนองผือ  นายวิทยา ศรีชุม 045959818 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านคันท่าเกวียน  นายบุญมี ทองล้ำ 045 370121 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.000.0096.67
27บ้านซะซอม  นาง ฤทัยชนก จรูญศรี 0874542022 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านบะไห  นายวิชิต สิทธิแต้สกุล 045370160 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านแก่งกบ  นายพรชัย จันทร์จิตร 0872563695 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
30บ้านดอนตะลี  นายรุ่งศักดิ์ มิ่งคำ 045427109 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31บ้านดอนพันชาด  นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ 045396102 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)  นายภราดร คงดี 045427103 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
33บ้านนาห้วยแคน  นายไพทูรย์ มากดี 045427107 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านม่วงโคน  นายอารักษ์ พิมพ์บุญมา 045427058 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
35บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)  นายวุฒินันท์ แสงทอง 0 214 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.0090.0080.00100.00100.00100.0070.00100.000.0091.1116/06/2016
36บ้านนาทม  นายสุวรรณ ศรีลาเคน 045959122 131 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านไฮหย่อง  นายประกาศิต ปอแก้ว 0 12 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านหนองกุง  นายพรภิรมย์ ประพรม 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านหนองกุงน้อย  นายธีรวัฒน์ วงศ์เสรา 045406807 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านคำเตย  นายนคเรศ แสนทวีสุข 086-875065 126 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/06/2016
41บ้านหนองโน  นายศิริศักดิ์ คำสา 0973415575 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านสำโรง  นายบำเพ็ญ อินทร์โสม 0 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0085.0090.0080.0090.0090.0090.0070.0090.000.0083.89-
43บ้านจิกลุ่ม  นายธีระ ธนีวัน 0 317 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0077.0074.0065.0076.00100.00100.0037.0079.000.0078.67-
44บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)  นายอาราธีก์ รักษาวงศ์ 045 834210 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45ชุมชนบ้านเชียงแก้ว  นายเกรียงศักดิ์ คุณมี 045246384 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านนาคาย  นายบุญยืน พันธ์คำ 045400668 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0015/05/2016
47บ้านห้วยดู่  นางขนิษฐา ปลื้มจิต 045370679 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48บ้านดอนขวาง  นายไพทูรย์ มากดี 045370680 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน  นายมณเทียร ทารพันธ์ 045400066 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50บ้านคำหนามแท่ง  นายสิทธิชัย สีดาพันธ์ 045406806 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านกุดชมภู  นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียร 0 28 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8910/06/2016
52บ้านแก่งเจริญ  นายเวโรจน์ โมกข์ศาสตร์ 045441798 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/08/2016
53บ้านคำเม็กห้วยไผ่  นายไพรัช สร้อยคำ 045-370125 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านโชคอำนวย  นายวิวัฒน์ สุตันตั้งใจ 0815790606 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0008/03/2016
55บ้านโนนม่วง  นายระพิน เกษมพร 010 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0092.0054.0080.0064.00100.00100.0060.00100.000.0081.2525/03/2016
56บ้านยอดดอนชี  นายวิทยา แสนทอง 045441044 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
57บ้านหินลาดแสนตอ  นายวีรพจน์ คำกุณา 017606716 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5920.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.11-
58ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)  นายสุข สร้อยคำ 045-850265 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/05/2016
59บ้านแก่งยาง  ว่าที่ร้อยโท ครรชิต เมืองซอง 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/05/2016
60บ้านไทรงาม  นางรัศมี สีหะนันท์ 045405912 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
61บ้านนาดี  นางเครือจิตร สีหา 045370623 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0020.0030.0030.0050.0050.00100.0050.0050.000.0053.33-
62บ้านม่วงฮี  นายบุญมี ทองล้ำ 045370622 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0010.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0081.1121/01/2017
63บ้านนาเจริญ  นายวันชัย สกุลพอง 045370645 220 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/07/2016
64บ้านบุ่งคำ  นายประเชิญ ชาตรี 045-370198 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0091.00100.00100.00100.0097.00100.00100.000.0097.0031/05/2016
65บ้านภูมะหรี่  นางศิรภัสสร สุธรรมวงศ์ 045370213 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่  นายประเชิญ ชาตรี 0 219 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.0070.0070.0070.00100.00100.00100.0090.00100.000.0087.5003/06/2016
67อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร  นายสถาพร พิมพกรรณ์ 045441125 415 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0050.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.25-
68บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)  นายสัมฤทธิ์ คำมี 045204793 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0070.0080.0090.0090.0090.0080.0090.000.0083.33-
69บ้านวังแคน  นางสาวดวงสมพร สำราญเริญ 045-370221 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านท่าช้าง  ว่าง 0 58 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0070.0060.0070.0070.0060.0080.0070.0080.000.0068.8915/06/2016
71บ้านถิ่นสำราญ  นางสาวกฤษณา ทองเทพ 083-375859 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0070.0080.0090.0090.0090.0080.0090.000.0083.3303/10/2016
72บ้านสร้างแก้ว  นายมณเฑียร พิบูลมัยกิจ 0 211 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
73บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)  นายประยูร บุญล้อม 045370153 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0070.0080.0090.0090.0090.0080.0090.000.0083.33-
74บ้านเดื่อสะพานโดม  นายสุรศักดิ์ ทองปัน 045247418 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านโพธิ์ศรี  นายกรัยพจน์ สุปันนุช 045204802 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านนาหว้า  นายลือชัย จูมทอง 045406814 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านโนนข่าโนนยาง  จ.ส.ต.พยุงศักดิ์ พ้นภัย 0 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านหนองโพธิ์  นายธงไชย ทรัพย์ศิริ 045406816 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0005/03/2016
79บ้านสะพือท่าค้อ  นายฤทธา สืบภา 045441537 31 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0094.4416/05/2016
80บ้านสะพือใต้  นายประวีร์ บัวดก 045-441241 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81บ้านวังพอก  นางสาวอรวรรณ สำเภา 0 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82บ้านหนองบัวฮี  นายวิจิตร ลวดทอง 0 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0098.89-
83บ้านโนนยานาง  นายธงชัย สมาตย์ 045-370177 410 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0016/05/2016
84บ้านดอนงัว  นายศิริเชษฐ์ เดือนแสงรัศมี 045-370641 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85บ้านบัวทอง  นายสุจินต์ มั่นยืน 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6727/06/2016
86บ้านหนองกอก  นายยุทธนา พรทิพย์ 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านบัวแดง  นายจงเจิน บุญวัง 045-370551 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
88บ้านดูกอึ่ง  นายธงไชย ทรัพย์ศิริ 045-370140 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านเลิงบาก  นายธรนิศวร์ สารปัญญา 0 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0030.0020.00100.00100.00100.0080.00100.000.0072.50-
90บ้านหนองสองห้อง  นายธีรวุฒิ วงศ์มณี 0 125 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)  นายพงษ์นาวิน แสงสาย 0 210 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.5980.0070.0070.0070.0090.0080.0090.0070.0090.000.0078.89-
92บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข  นายศักดา ศักดิ์ศรี 019443787 28 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.008.008.008.008.008.000.0040.00-
93บ้านโนนจันทน์  นายสุนทร วงษาชัย 045370621 116 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
94บ้านโดมประดิษฐ์  นายสมปอง พวงพั่ว 0 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89
95บ้านห้วยแดง  นายปรมินทร์ แสนทอง 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
96บ้านโนนสว่าง  นายศักดา ศักดิ์ศรี 0 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97บ้านราษฎร์เจริญ  นายสมปอง พวงพั่ว 045-370219 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
98บ้านหนองคูณ  - 045-370553 23 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
99บ้านนาชุม  นายจงรัก วินิจ 045-252860 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0060.0080.0060.0080.0080.00100.0060.00100.000.0077.78-
100บ้านโนนกาหลง  นายประภาส ลาสุดตา 045403002 10 543100.0090.0090.0095.00100.0095.0080.0080.00100.000.0092.22-
101บ้านแก่งดูกใส  นายวีระพันธ์ แสนทวีสุข 045-370554 219 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.00
102บ้านดอนโด่โคกเลียบ  นายวัฒนา ขันคำ 098442921 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.00-
103บ้านโนนคูณ  นายจิระ คูณทอง 0 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0016/05/2016
104ชุมชนบ้านระเว  นายราวิทย์ ดวงไข 045318148 516 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0070.0090.0080.0090.00100.00100.00100.000.0088.89-
105บ้านนาจาน  นายพิศิษฐ ขาวจันทร์ 045472082 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106บ้านคำผ่าน  นายสุริยา ทองเหลือง 045-370619 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านนาแก  นายนิคม ดวงไข 045046818 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5610/05/2016
108บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)  นายทองสุข เจือจันทร์ 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
109บ้านท่าเสียวคันลึม  นายถวิลศักดิ์ อมตะพงศ์พันธุ์ 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านชาด  นายเนรัญชา วงษ์เขียว 045959318 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านไร่ใต้  นายพิชิต แฝงลาภ 0 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0070.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0078.8915/06/2016
112บ้านผักหย่า  นายรัตน์ พูลงาม 045852427 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0049.0067.0078.0068.00100.0088.0043.0089.000.0073.5620/06/2016
113บ้านโนนค้อลุคุ  นายประเดิม บุญเกลี้ยง - 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านโนนสุข  นายธนภัทร นามวิชัย 045959337 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0085.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0096.11-
115บ้านแก่งกอก  นายสันติ นนท์ศิลา 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านนาโพธิ์  นายธรนิศวร์ สารปัญญา 045384023 125 กุมภาพันธ์ 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)  นายศิริพงษ์ ศรีโรจน์ 045409216 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0082.0076.0096.0088.000.000.00100.000.000.0090.33
118บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)  นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ 045850452 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.0080.0090.0080.00100.00100.00100.00100.000.0088.89-
119บ้านแขมเหนือ  นางชิดชนก บุญรักษา 045-370119 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/07/2016
120บ้านดอนก่อ  นายบุญสูง สายสมบัติ 0881038935 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0016/05/2016
121บ้านอ่างหินน้อย  นายวิทยา ใจบุญ 0898650588 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7813/05/2016
122บ้านแขมใต้  นายพงศ์เทพ ธานี 045-370118 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านเม็ก  นายโทน มากดี 045409138 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/06/2016
124บ้านนกเต็น  นายนโรดม ฟ้าสว่าง 045-252592 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125อนุบาลศรีเมืองใหม่  นายเกรียงไกร โอษฐิเวช 045399073 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.22-
126บ้านนาเอือด  นายสุบรรณ ลาสา 045399074 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/09/2016
127บ้านหนองห้าง  นายบุญหลง เจริญลอย 0 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0016/05/2016
128บ้านโนนกุง  นายคมกริช เพิ่มศรี 045-370609 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
129บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง  นายทองอินทร์ จาระงับ 045-370612 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.000.0093.75-
130บ้านฟ้าห่วน  ว่าที่ร้อยตรี สรวิชญ์ รางเงิน 045399619 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131บ้านคำเตย  นายชัยรัตน์ จิบทอง 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
132บ้านจันทัย  นายปิยะวัฒน์ กันหาสุข 045848042 321 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0055.000.0070.00100.00100.00100.0070.00100.000.0084.3824/06/2016
133บ้านโนนม่วงโนนจิก  นายพิพ้ฒน์ กาลพัฒน์ 045848030 319 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0003/10/2016
134บ้านหนองขุ่น  นางสังวาลย์ ประพรม 045370606 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135บ้านดอนโพธิ์  นายปรเมนทร์ คืนดี - 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136ชุมชนบ้านดอนใหญ่บูรพา  นายสำราญ เมืองพิล 045345098 314 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0090.0095.00100.000.000.000.0090.000.000.0095.0030/06/2559
137บ้านหนองหอย  นายไกร เฉลิมพงษ์ 045-370605 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านโนนหนองบัว  นายธงชัย กรินรักษ์ 045340699, 126 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
139บ้านห้วยหมาก  นายศักดิ์ชัย สมวัลย์ 045349069 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0065.0060.0060.0060.0050.0065.0060.0065.000.0061.6706/05/2016
140บ้านคำไหล  นายทศวรรษ สายแวว 045349074 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0095.56-
141บ้านจุการ  นางสาวอัมรินทร์ จาระงับ 045-370612 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67-
142บ้านขัวแคน  นางมัทนี พิบูลย์ - 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143บ้านหนองเชือก  นายอาลุน เนียมไทยสงค์ 045370699 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านดอนน้ำคำ  นายมนตรี พันธ์จันทร์ 045349048 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านหนองสองห้องดอนตูม  นายสมัคร มูลราช - 13 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146บ้านภูหล่น  นายจักรกริช พันธ์จันทร์ 045370214 316 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0070.0070.0080.0080.0080.0080.0060.0080.000.0077.7820/06/2016
147บ้านหนองไผ่  นายพิชาติ พิลาวัลย์ 045-370598 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านสระคำ  นางอรทัย จันทร์สอน 0862464739 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149บ้านสงยาง  นายอาลุน เนียมไทยสงค์ 045370601 10 5430.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.00100.00-
150บ้านโนน  นายสนั่น แก้วคำ 045370603 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/04/2016
151บ้านคำบง  นายสวัสดิ์ เชื้อประทุม 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/04/2016
152บ้านหินโงม  นายสันติสุข วิเวกวินย์ 045406825 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
153บ้านตุงลุงเหนือ  นายวิรุฬห์ สุภาการ 0854793074 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
154บ้านลาดควาย  นางประภาพร ชารีสมบัติ - 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บ้านป่ากุงน้อย  นายสุรชัย ศรไชย 0 125 ตุลาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านป่ากุงใหญ่  นายสุภรณ์ ตรงกรณ์ - 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157บ้านหนองผักแพว  นายสยาม สาธุพันธ์ 045370607 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/06/2016
158บ้านสิม  นายประสิทธิ์ จันทร์เพ็ชร 045-370599 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159บ้านนาเลิน  นายประภาส สีหา 0896265599 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160บ้านคำหมาไนร่องเข  นายศรีมูล ช่วยสุข 045-402391 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161บ้านสวาสดิ์  นายสถิตย์ วงค์วาน 0 220 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.11-
162บ้านนาโป่งโพน  นายวินัย วงศาสุข 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านเอือดใหญ่  นายประมง กัญญะลา 045346061 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.00100.0086.00100.00100.00100.000.00100.000.0098.00
164บ้านกุดก่วยโนนเจริญ  นายอนันตศักดิ์ ประดับศรี 045346062 222 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165บ้านงิ้ว  นายทินกร แก้วกัญญา 045-370594 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166บ้านแก้งกอก  นายอุทิศ สอแสง 045399075 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167บ้านนาแค  ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ ศรีแสงเมือง 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
168บ้านสัน  นายอดิศร กัญญะลา 0819551564 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
169บ้านไร่  นายสงวน ละอองแก้ว 0 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
170บ้านหนามแท่ง  นายสำราญ สามทอง 045381041 124 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/03/2016
171บ้านชาด  นายประจักษ์ รุ่งแสง 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
172บ้านนาทอย  นายสุรชัย ละม้ายศรี 045-370157 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173บ้านนาคอ  นายเด่นชัย สุขแสวง 045-370525 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
174บ้านสร้างถ่อ  นายวิษณุ สูนานนท์ 0-4537-059 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านหุ่งหลวงพะเนียด  นายวินัย คำมูล 045370266 124 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176บ้านโหง่นขาม  นายรังสรรค์ เสนาพรหม 045370595 125 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
177บ้านดงนา  นายพยอม ขันธิวัตร 045-370597 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
178บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)  นายประเสริฐ เชื้อโชติ 045849272 46 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.0050.0050.00100.00100.0050.0050.000.0071.43-
179บ้านโคกเที่ยง  นายบัณฑิต อังคุระษี 045366329 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
180บ้านดอนชี  ว่าที่ร้อยตรีธนสาร แกมไทย - 37 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181บ้านปากบุ่ง  นายพิสรรค์ ธงชัย 045370591 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/06/2016
182บ้านห้วยน้ำใส  นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุข 0817308261 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
183บ้านคำเขื่อนแก้ว  นายขจรเดช พละพันธ์ 045366468 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
184นิคมสร้างตนเอง 5  นายสมกาย แสนอ้วน 0833805558 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.000.0097.78-
185นิคมสร้างตนเอง 6  นางสาวนิอร พันธ์อ่อน 0892846836 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0070.0070.0080.00100.00100.00100.0070.00100.000.0087.7816/06/2016
186บ้านหนองชาด  นายอุทัย จันทะเวช 0878776801 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)  นายสิริศักย์ คูณภาค 045-959583 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188บ้านห้วยไฮ  นายวิชิต มีมาก 045370258 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.000.0097.78-
189บ้านทุ่งหนองบัว  นางจีรวัฒน์ บุตรโคตร 045370151 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
190บ้านบากชุม  นายยงยุทธ นิลชัย 045959587 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
191บ้านหนองเม็ก  นายอดุลย์ เศษสุวรรณ 045485017 24 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0003/07/2016
192บ้านหินสูง  นายสมัย ปัญกาที 045-370264 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.006.000.000.000.000.000.000.000.000.006.00-
193บ้านเหล่าอินทร์แปลง  นางปุญญาภัส บัวใหญ่ 045485027 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
194องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17  นายสุวิทย์ อินทร์จันทร์ดา 045318038 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
195บ้านคันเปือย  นายสมกาย แสนอ้วน 0-4537-058 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
196นิคมสร้างตนเอง 2  สิบเอกวรจักร นนท์ศิริ 045366291 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
197นิคมสร้างตนเอง 3  นายอภิสุริยะ อภิรัตนะสาร 045370587 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
198บ้านลาดวารี  นางพัฒนา ทองการ 045249296 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0023/05/2016
199บ้านสุวรรณวารี  นายสมศรี พุ่มจันทร์ 045246810 45 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.000.0028.8915/06/2016
200บ้านโนนก่อ  ว่าที่ร้อยตรีจิรยุทธ์ บัวใหญ่ 0 49 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
201บ้านป่าเลา  นายแสงทอง ฉันไชย 045370203 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
202บ้านพลาญชัย  นางเรืองรอง สังวิบุตร - 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
203บ้านห้วยเดื่อ  นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว 0 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
204บ้านเหล่าคำ  นายคงเดช กุลบุญญา 045-959590 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0004/06/2016
205บ้านแหลมทอง  นายวิทยา ศรีชุม 045370267 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.33
206บ้านคำก้อม  นายสุวรรณ คูณทอง 045850040 224 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0001/06/2016
207ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)  นายสุรพล ณ รุณ 045366119 51 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0060.0090.00100.00100.00100.0050.00100.000.0085.56-
208บ้านโนนจิก  นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร 045370174 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0050.000.000.000.000.000.000.000.0075.00-
209บ้านฝางคำสามัคคี  นายทองคำ แสงสาย 0851023570 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน