ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเธียนไท คำล้าน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)  นายกฤติเดช สกุลว่องไว 045484018 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.00
2บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)  นายแสงจันทร์ กอบเกื้อ 045484208 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3บ้านโคกก่องวังนอง  นายสฤทธิ์ ผิวอ่อน 0898441536 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
4บ้านตาดแต้  นางรัตธิยา ฉิมพลี 045-370378 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านโนนหอม  นางพชรพร ลีทัพไทย 045-370-37 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านน้ำเกลี้ยง  นายวีรพันธ์ ดาษดา 045-370376 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
7บ้านกาบิน  นายปัจจัย บ่งเทพ 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านตุ  นายพงศ์ศิลป์ โสภิตะชา 045211073 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/05/2016
9บ้านป่าข่า  นางทัศนีย์ มณีวรรณ 045211079 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10ชุมชนบ้านโนนสวาง  นายบุญส่ง เยาวบุตร 045-383067 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บ้านหนองหว้า  นายชลวิทย์ การีวัฒน์ 045-370375 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านดงบัง  นายบุญส่ง เยาวบุตร 045-481902 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7824/05/2016
13บ้านคำแม่มุ่ย  นายชำนาญ วรรณวัตร 0 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0029/03/2016
14บ้านกุดกลอย  นายรวี จันทะนาม 0 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0060.0060.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.0086.6723/05/2016
15บ้านแก้งลิงโคกสว่าง  นายคำสี คำประวัติ 0 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านไชยชนะ  นายสมัย สุวรรณโค 045-481902 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0007/06/2016
17บ้านแข็งขยัน  นายทรงพล วรรณวัตร 045-481902 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18บ้านบกหนองทันน้ำ  นายพรหมลิขิต เวชกามา 0 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0080.0070.0080.0070.0070.000.0075.56-
19บ้านโนนหินแร่  ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ฤทธิ์ สุขเสริม 045213033 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บ้านแสนอุดม  นายคำพัน รุ่งเรือง 0 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0070.00100.0050.0070.0070.00100.000.0078.8925/05/2016
21บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง  นายสมศักดิ์ จำปาโท 045370371 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22บ้านหนองลุมพุก  นายทองพูล สิงห์บุตร 045-370381 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน  นายสฤธิ์ ผิวอ่อน 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านแก่งเค็ง  นายสุรวิทย์ วงศ์จันทร์ 045212024 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ  0 13 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านขุมคำ  นายสนอง ตระทอง 0 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านหนองบั่ว  นายกฤติเดช สกุลว่องไว 045421483 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
28บ้านฟ้าห่วน  นายสาคร วงษ์ใหญ่ 045-370380 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี  นายจรัญ วะริสา 045370379 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30เขมราฐ  นายสัมฤทธิ์ ทองทับ 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/08/2015
31อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ  นายประหยัด บุญพอ 045491217 315 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0070.00100.000.0090.0018/05/2016
32บ้านไทรย้อย  นายจำลอง ชิณโคตร 045491378 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
33บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง  นายสุทธิศักดิ์ จันทอก 0 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.000.00100.000.0099.3826/04/2016
34บ้านนาสนามนาหว้าเกษม  นายปัญญา กาฬหว้า 045-998007 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.0080.00100.00100.00100.00100.0086.00100.000.0095.7503/06/2016
35บ้านทรายพูล  นายประสิทธิ์ กุลศิโรรัตน์ 045402386 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.000.0099.7816/05/2016
36บ้านหนองนกทา  นางลาภิศ โคตรวันทา 0 25 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.56-
37ตชด.ทองพูนพิทยา  นายอำนวย อ่อนสุด 045370580 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านหนองหลวง  นายวิชัย ชิณพันธ์ 0810664743 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านป่าติ้ว  นายพยับ สละภัย 045-370367 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/06/2016
40บ้านนายูง  นายนราวุฒิ ศิริผลา 045412453 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0060.0060.00100.00100.00100.0080.00100.000.0085.56-
41บ้านบุ่งซวยห้วยยาง  นายสมเกียรติ จันทร์ดอนแดง - 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านโนนสูง  นายประเสริฐ ปกติ 045-370366 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านหนองผือ  นายประพันธ์ เสนาใหญ่ 045-214040 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.000.0098.33-
44บ้านนาหว้าเหนือ  นายสมชัย ศรีวงศ์ 0 28 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8925/03/2016
45บ้านพนมดี  นายภิญโญ พูลเพิ่ม 0 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0090.0090.0095.0095.0095.00100.00100.000.0095.5625/05/2016
46บ้านป่าข่า  นายประเสริฐ พวงศรี 045258353 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47ตชด.บ้านป่งคอม  นายเชิดศักดิ์ ขันตรี 045370363 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48บ้านแก้งหลักด่าน  นายประเสริฐ ปกติ 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49บ้านโคกสว่าง  นายสุเมธ เทียนอบ 370-364 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/05/2016
50บ้านบาก  นายสุทธพงษ์ จุรุเทียบ 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านบึงหอม  นายสมคิด มีธรรม 0 124 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52ชุมชนบ้านเจียด  นายประยูร เครืองกัณฑ์ 045216032 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านนานวน  นายจำลอง สายใจ 045-9103 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านม่วงเฒ่า  นายทวีศักดิ์ แก้วอาษา 045-481902 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านห้วยยาง  นายชัยรัก จันทนุช 045861231- 125 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านอีเติ่ง  นายวิทยา สืบแล 045219086 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านนาชุมใต้  นายไพโรจน์ ศรีฐาน 045409100 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0070.0070.00100.00100.0095.0085.0095.000.0088.8913/05/2016
58ชุมชนบ้านขามป้อม  นายสุรสีห์ ผลจันทร์ 0 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00100.0090.000.0091.2506/05/2016
59บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายวันสุข ท่าหาญ 0 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.0097.5023/05/2016
60บ้านนาตาลเหนือ  นายไพบูลย์ จันทรักษา 045215079 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0016/05/2016
61บ้านนาขนัน  นายมงคล กุลเกลี้ยง 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านแก้งเหนือ  นางเปรมวดี คำภาพันธ์ 045218030 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.000.0098.1113/05/2016
63บ้านนาแมด  นายเพียรเลิศ วิลามาศ 013899378 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านคำหาด  นายบุญทัย สุระมุล 0 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65บ้านนาแวง  นายจำรัส อัฒจักร 045217050 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66บ้านบุ่งวิทยา  นายสมใจ วิชัย 045217066 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.591.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0086.78-
67บ้านโบกม่วง  นายสสิธร หนันดูน 0 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านลาดหญ้าคา  นางนิภาพร สุธรรมวงศ์ 045-959782 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69บ้านนาเมือง  นายถาวร โพไทร 045491877 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.0085.00100.000.0097.7811/05/2016
70บ้านกระเดียน  นายสำเร็จ ปัสสา 045235073 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.8916/05/2016
71บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)  นายจีระศักดิ์ คำมูล 9779723 110 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านนาหว้า  นายณัฐวุฒิ ทีรวม 045-235131 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.7810/05/2016
73บ้านเล้า  - 045235168 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.7810/05/2016
74บ้านทม  นายภิรวัฒน์ ดาษดา 045-370396 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)  นายจักรกริช จิตตรีเที่ยง 0956072277 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.7826/05/2016
76บ้านโนนสูงโนนสำราญ  นายสารทูล ศรีถม 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านกุศกร  - 045237069 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านลาดสมดี  นายจรัส ถนอมสุข 045237068 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านศรีสุข  นายสายันต์ สิงห์สิทธิ์ 045237133 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80บ้านนาพิน  นายคารม ช่วยสุข 045236111 14 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81บ้านโหมน  นายปรัชญา มั่นทน 045-370675 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82บ้านโคกจาน  นายอุเทน เถาว์โถ 045296059 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83บ้านโคกน้อย  นายปวรพัฒน์ ภูผานี 045296060 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5975.0065.0080.0070.0065.0080.0070.0065.0080.000.0072.22-
84บ้านโคกใหญ่  นายเฉลียว ศุภษร 0817905728 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
85บ้านแอมเจริญ  นายเฉลียว โสมสุด 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านเกษม  นายชัชวาล ใจเดี่ยว 0 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0066.00100.000.000.00100.0080.000.0091.0006/05/2016
87บ้านคำสมิง  นายธนพูน นามบุตร 045961039 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88บ้านกุดยาลวน  นายบุญสอน สามัคคี 045292036 317 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0087.00100.0070.00100.00100.00100.0060.00100.000.0090.7830/05/2016
89บ้านหนองเอาะหนองสิม  นายโกศล บัวศรี 045292123 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.1127/05/2016
90บ้านคึม  นายไกรสร มาสู่ 045878980 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/05/2016
91เกษมบ้านนาคำ  นายสุภาพ ลุลอบ 0 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7830/05/2016
92บ้านกึ่งพุทธกาล  นายมงกร องอาจ 045295062 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.000.000.00100.000.000.0096.6716/05/2016
93บ้านกาจับ  นายสังครีบ วัฒนราษฎร์ 045252067 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
94บ้านฮี  นายชุมพล มุสุกะ 0 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95บ้านแพง  นายศราวุธ วงศ์ทอง 045482432 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.000.000.00100.000.000.0096.6716/05/2016
96บ้านดอนใหญ่  นายบรรพต แก่นลา 045481950 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97ตระการพืชผล  นายเสมอ สุวรรณโค 0-4548-121 328 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6716/05/2016
98บ้านดอนทับช้าง  นายวิจิตร มูลมี 045-481902 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)  นายธนพูน นามบุตร 086-058141 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.000.000.00100.000.000.0096.6716/05/2016
100บ้านขามเปี้ย  นายบ่งการ สมสุวรรณ 045294065 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/04/2016
101ขามเปี้ยบ้านศรีสุข  นายครองวิศุทธิ์ สาธุจัญ 045-370-62 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0090.0016/05/2016
102บ้านดอนตะมุน  นายประจักษ์ ดาผา 0849597797 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3327/05/2016
103บ้านนาตาหมุด  นายวรเวธน์ เขื่อนสีอ่อ 062580094 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านบ่อหิน  นางวันดี ละศรีจันทร์ 0810725278 226 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0052.0035.0054.00100.00100.00100.0064.00100.000.0072.7818/05/2016
105บ้านดอนหมูวิทยา  นายณรงค์ ทีอุทิศ 045370414 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0054.0051.0049.00100.00100.000.00100.000.000.0079.1430/05/2016
106บ้านดงไม้งาม  นายไกยูล เกษสุพรรณ์ 045-370389 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านคอนสาย  นายจรัญ ชลกาญจน์ 045295055 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านสร้างโพน  นายเตรียมชัย ช้อยชด 045370412 422 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.5630/05/2016
109บ้านโป่งน้อย  นายธีรภัทร์ กิ่งก้าน 045370207 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56
110บ้านห้วยที  นายทวี พิมสาร 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านนาคำวิทยา  นายเฉลิมชัย แดนดี 045370411 38 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.0090.00100.0075.0070.0085.00100.0090.0090.000.0088.89-
112บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)  นายประกอบกิจ จอมหงษ์ 045-370672 129 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านถ้ำแข้  นายพินิจ โคระรัตน์ 0 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.1416/05/2016
114บ้านคำแคน  นายจอมเดช บุญพอ 045370401 22 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.56-
115บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)  นายพินิจ โคระรัตน์ 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/05/2016
116ชุมชนบ้านเซเป็ด  นายสมชัย สุขศรี 045-370677 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านเสาธงใหญ่  นางสาวภัญจน์ณัฏฐ์ ไชยโคตร 045293093 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านนาเดื่อ  นายสมชาย จันทร์ถอด 045-293094 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119บ้านคำข่า  นางอภิญญา อาจหาญ 0 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0039.006.0040.00100.000.000.0075.00100.000.0065.7127/05/2016
120ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง  นายอนันตชัย แสนทวีสุข 045294009 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0051.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.5630/05/2016
121บ้านนาคิแลน  นายบุญเพลิน แสงงาม 045-370666 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านดอนจิก  นายสมชาย จันถอด 045-427536 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านตากแดด  นายสมหมาย ธิโกศรี 045258600 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0099.0087.0080.0061.0087.00100.00100.00100.000.0090.44-
124บ้านดอน  นายอริยวุฒิ แก้วศรี 045291085 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านดอนก่อ  นายคำมี คำวัน 045370391 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
126บ้านนาจ่าย  นายกุศล ผาใหญ่ 045291080 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0080.0080.0080.0080.000.0086.6730/05/2016
127บ้านห้วยฝ้าย  นางผ่องใส ศรไชย 045291027 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านไผ่ล้อม  นายกมล แก้วญวน 045-370404 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
129บ้านนาดอกไม้  นายวิระชัย กาฬโอฆะ 045370390 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านนาส้มมอ  ว่าที่ร้อยตรีชิดชัย ทองโบราณ 045370399 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131บ้านไหล่ทุ่ง  นายสมบัติ เจือบุญ 045863035 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132บ้านไหล่สูง  นายประสิทธิ์ ผึ่งผาย 045-959121 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0085.0070.0050.00100.0090.0090.0090.0090.000.0082.7818/05/2016
133บ้านดอนงัว  นายพินิจ แก้วตา 0-4548-212 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
134บ้านคำไหล  นายสมร หอมศรี 045370407 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
135บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)  นายชัชวาล บำเพ็ญ 0 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านหนองแดง  นายไกรสร มาสู่ 045282878 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)  นายวรพันธ์ โอษฐิเวช 045370395 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านโนนสำราญ  ว่าที่ร้อยตรีเสรี มุสิกสาร 8764631 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
139บ้านโนนกุง  นายเทพินทร์ ทองศรี 045239050 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140บ้านนาห้วยแดง  นายชาญณรงค์ ปวะบุตร 045258306 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
141บ้านร่องข่า  นายสมศักดิ ศรีทะโน 045959105 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.00100.00-
142บ้านท่าหลวง  นายอิทธิชัย รวยทรัพย์ 045239051 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.00100.00-
143น้ำคำพิทยา  นายประกาศิต ปอแก้ว 0 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.000.000.0092.8606/05/2016
144บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)  นายบุญจันทร์ ไพอุปรี 045370398 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.00100.00-
145บ้านแก้งอะฮวน  นายอดิเทพ หวลหอม 045370114 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.89-
146ชุมชนบ้านสะพือ  นายสุริยันต์ จันจุติ 045298088 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.00100.00100.0015.0015.00100.000.0064.4421/05/2016
147บ้านนางิ้ว  นายควรคิด ศุภกิจ 045298094 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านสงยาง  นางงามพิศ พูลศรี 0 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149บ้านตระการ  นายอุทัย ทวีท้าว 045-863623 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0085.00100.0090.00100.00100.0090.00100.000.0093.8925/06/2016
150บ้านโพนเมือง  นายฤทธิชัย สายโพธิ์ 0 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0089.0078.0067.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.6731/05/2016
151บ้านเอ็นอ้า  นางลำไพร บุญประสาน 0 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152บ้านดอนหมู  นายบุญเดช โสมรักษ์ 045370405 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)  นายประจักษ์ บัวผัน 045297055 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0093.33-
154บ้านพอก  นายสุคันธชาติ ขันศรี 045370393 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0070.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0088.89-
155บ้านเขือง  นายปรัชญา มั่นทน 045238063 125 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านหนองเต่า  นายวิทวัส อยู่คง 045252741 118 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157บ้านสมบูรณ์  นางวันดี ละศรีจันทร์ 0 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158บ้านน้ำคำ  นายวิชัย บุตรโท 0 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159บ้านแหลไหล่  นายอุเทน ละศรีจันทร์ 045370392 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160บ้านพะไล  นางสาวพูลทรัพย์ กัณหาชาติ 045959348 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161บ้านเลาะ  นายคำไฝ ใจแน่น 045496064 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านดอนเย็นใต้  นายเริงชัย ทองทัพ 045335068 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0092.2218/04/2016
163บ้านพะลอง  นายวิทยา ปกครอง 045370462 028 ธันวาคม 2558ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านคำกลาง  นายสมัย มาศขาว 045409116 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165บ้านสารภี  นายอาทิป สายใจ 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166เสาวนิต(บ้านวังแฮ)  นางกมลวรรณ ป้องวิเศษ 045959349 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/04/2016
167บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)  นายอาทิป สายใจ 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168บ้านม่วงใหญ่  นายสัจพัฒน์ ชารีชุม 045336040 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169บ้านนานางวาน  นายถาวร โพไทร 045336032 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
170บ้านโปร่งเจริญ  นายพิบูลย์ มาลาพันธ์ 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
171บ้านดอนชาด  นายสิทธิพงษ์ อัครศรีวงษ์ - 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.00100.000.0097.89-
172บ้านนาพะเนียงออ  นายวิเชียร พลดี 045-959353 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0088.8931/05/2016
173บ้านแก้งใต้  นายจตุพร เนื่องโนราช 045336039 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0080.0080.0080.0090.0090.00100.00100.0090.000.0084.4416/05/2016
174บ้านดอนกะทอด  นายประสิทธิ์ คำผุย - 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านสำโรง  นายนิคม อุดนอก 045-370687 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176บ้านนาหว้าใต้  นางสุจินดา ศรีประไหม 045410325 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.4416/05/2016
177บ้านนาขาม  นายบุญเลิศ กลีบรัง 0 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.000.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0029/04/2016
178บ้านปากห้วยม่วง  นายบรรจบ ดับพิษ 045-370733 14 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179ผอบ ณ นคร 1  นายศิริ สุภาพ 017903523 330 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.1125/06/2016
180สมาคมจักรยานสมัครเล่น  นายกล พรมสำลี 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
181บุญจิราธร  นายสัญญา โสภา 045-337-04 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
182บ้านโพธิ์ไทร  นายทินกร วงศ์บุดดี 045-496123 126 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
183บ้านคำมณี  นายโชคชัย พิลากุล 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
184บ้านกะลึง  นายชาญ มรรคพิมพ์ 045370547 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
185บ้านโสกชัน  นางสาวสุนทรี สังข์ทอง 045407140 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
186บ้านไพรสวรรค์  นายดาว ไชยวงศ์ 045-959355 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/05/2016
187บ้านหินห่อม  นายจรัส ถนอมสุข 045370422 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.00100.00-
188บ้านสองคอน  นายสุบรรณ กาสา 045-338095 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
189บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง  นายสำราญ สังขวัน 0 112 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
190บ้านดงตาหวัง  นายนิมิตร พลหาร 0 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0085.0090.00100.00100.0080.0090.00100.000.0090.56-
191บ้านหนองฟานยืน  นายชาญชัย สายทอง 0 127 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
192บ้านโป่งเป้า  นายสนั่น แก้วคำ 045370420 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
193บ้านกะเตียด  นาบยประชา คำวรรณ 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.0097.1426/05/2016
194บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว  นางศรีอุบล อุสาหะวงค์ 045-370419 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
195บ้านพะลาน  นางอิศราภรณ์ จิตร์กำแหง 045856450 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
196บ้านบก  นายสันติ ป้องกัน 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
197บ้านโพนแพง  นายสกุลจักร ภววิจารณ์ 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
198บ้านนาหินโหง่นนาดง  นายทวีวัฒน์ คัทมาร 045-370735 116 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0070.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.0023/05/2559
199บ้านปากแซง  นางสาวกรรณิการ์ อินธิแสง 045730384 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0045.00100.0054.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.7821/05/2016
200บ้านค้อ  นายเกรียงศักดิ์ ชิณกะธรรม 045370728 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.000.0095.5609/05/2016
201บ้านนาชุม  นายวิทยา หอมหวล 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
202บ้านนาทราย  นายเจริญ รอดภัย 045-370383 14 พฤษภาคม 2558ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
203บ้านไทรงาม  นายสมควร พูลทอง 045856234 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
204บ้านพังเคน  นายวิชาญ ทาสะอาด 045409114 323 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0080.0030.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0058.8920/04/2016
205บ้านโนนตูม  นายละเอียด จันทร์พวง 045215027 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
206บ้านโนนขุมคำ  นายคำฟอง ดาวเรือง 322 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.00100.00100.0090.00100.000.0094.4421/06/2016
207บ้านด่านหม่วน  นายนพมงคล พันธ์ทอง 0-4540-238 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
208บ้านด่านฮัง  นายรวี ศรีคำ 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
209บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ  นายเลิง พสุนนท์ 045861452 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
210บ้านกองโพน  นายนิยม สุภาษร - 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
211บ้านนาตาลใต้  นายวิทยา เหล่าบุตรศรี 045305064 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.0050.0050.00100.00100.0080.0090.000.0080.0027/04/2016
212บ้านนากลาง  นายกิติพงษ์ คำพิลา - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/10/2015
213บ้านคันพะลาน  นายญาณพงศ์ คงมั่น 0 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0090.0080.0090.0090.0090.0090.0090.000.0087.78-
214บ้านลุมพุก  นายปฏิวัติ โกมลพันธ์ 045959170 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/02/2016
215บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ  นายไมตรี ผลจันทร์ 045-370729 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.0095.0098.00100.00100.0098.0099.00100.000.0098.6725/06/2016
216บ้านไหล่ธาตุ  นางไพจิตรา คำพิลา 045-481902 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0002/05/2016
217บ้านนาม่วง  นายวิทยา เหล่าบุตรศรี 045370385 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน