ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายโกวิท เพลินจิตต์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1อุบลวิทยาคม  นายอภัย สบายใจ 045-254784 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
2มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระ  นายสมศักดิ์ ครองยุติ 045-255037 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3อนุบาลอุบลราชธานี  นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร 045-245301 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4ปทุมวิทยากร  นายเสมอ สร้อยคำ 045-255314 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านปากห้วยวังนอง  นายสมคิด ไกรยสิทธิ์ 045-244009 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.0093.75-
6วัดท่าวังหิน  นายธันยวีร์ บุตรทองทิม 045-241827 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
7กองบินอุบลสงเคราะห์  นายธานี ไชยรักษ์ 045-244508 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านท่าบ่อ  นายอรุณ พาชอบ 045-311044 13 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
9บ้านคูเดื่อ  นายสมทรง ส่งเสริม 045-206131 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
10บ้านทัพไทย  นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์ - 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8921/05/2016
11บ้านหนองแก  นายเฉลิม คำนวน 045-281960 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
12บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา  นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ 045-312844 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านทุ่งขุนใหญ่  นายกาฬเนตร ยืนสุข 045-370690 34 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.595.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0082.7830/05/2016
14เมืองอุบล  นายพินิจ ส่งเสริม 045313472 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6723/05/2016
15บ้านด้ามพร้า  นายสุรชาติ สุภักดี 045-312112 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0070.0070.0065.00100.0090.0090.0090.000.0081.88
16บ้านนาดูน  นายบรรหาร ก้านกิ่ง 045-280576 86 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/5/2016
17บ้านขามใหญ่  นายจำรัส ยิ่งยืน 045-437373 311 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0080.0080.000.0087.5024/06/2016
18บ้านหนองหว้า  นายพลเดช รัตนเพศ 045-200463 120 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านหัวคำ  นางจรัสศรี ทิพย์อุตร์ 045-370327 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8913/05/2016
20บ้านหนองปลาปาก  นายนิคม บุ้งทอง 045-311535 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21ชุมชนหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)  นายจำนงค์ อุ่นเจริญ 045-258462 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22บ้านมะเขือ  นายธงชัย ทัดทาน - 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0020.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.0019/05/2016
23บ้านท่าสนามชัย  นายเลอไทย ไชยกาล - 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านจานตะโนน  นายเสนอศรไชย 045-370314 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านโพนงาม(พูนเพิ่มวิทยาคาร)  นายสุฤทธิ์ โทมุลตรี 045953427 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)  นายบัณฑิต จันทน์โยธา 045-840224 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านค้อกุดลาด  นายไพรัช พิณทอง 045-422116 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านปากน้ำ  นางกมลพรรณ วีระชาติ 045-370331 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0017/05/2016
29บ้านนาคำ  นายประเสริฐ วงศ์เสนา 045-959388 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านหมากมี่  นายทะนง เผ่าภูรี 045-370335 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0095.0009/06/2016
31บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)  นายสุรศักดิ์ คำเติม 045-841456 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านเค็ง  นางวันวิสาข์ รื่นนุสาน 045370335 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0094.44-
33บ้านโนนบ่อหวายดินดำ  นายสุริยันต์ กุลโพนเมือง 045959386 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
34บ้านนาใต้  นางอุบลวรรณ หอมสิน 045-405300 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35บ้านผาแก้ว  นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ 045-405182 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
36บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)  ว่าที่ ร.ต.อุดม ร่วมรักษ์ 045-370317 331 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78
37บ้านหนองช้าง  นายทัศนัย ใจแน่น 045-344191 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านเชือก(ทวีปัญญา)  นายชำนาญศิลป์ กระดาดแดง 045-537031 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
39บ้านปะอาว  ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ พานคำ 045-840444 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.0090.00100.0090.00100.00100.000.0095.56-
40บ้านข่าโคม  น.ส.จินตนา ศิริมหาศาล 045-370321 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านดอนชี (ศิริจันโท)  นายวิสิทธิ์ ศรีไหม 045344477 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
42บ้านหนองสร้างหมากแข้ง  นางอัมพร วรรณพินิจ 045-370320 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านขี้เหล็กคำเจริญ  นายพรเลิศ ภัยพิทักษ์ 045200602 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านสว่างหนองเสือ  นายสมบัติ ปัญญาคง 045200173 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45บ้านหนองแต้  นายจุมพล จอมหงษ์ 045200065 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.0067.000.000.0093.4019/05/2016
46บ้านหนองก่านคำไผ่  นายนคร สิทธิธรรม - 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านหนองตอแก้ว  นายพรชัย ภักดี 045-370322 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
48ประชาสามัคคี  นายวีระ อาษาพงษ์ 0817093055 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0070.0080.0090.00100.00100.0090.0090.000.0086.67-
49ชุมชนบ้านหัวเรือ  นายวรชัย ศิริพัฒน์ 045200488 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
50บ้านหนองจำนัก  นายวีระ วีระชาติ 045370311 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5981.0078.0077.0086.0068.0059.0078.0078.0088.0078.0077.10-
51บ้านสำราญ  นายณรงค์ ชารีชุม - 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านหนองมุก  นายประเสริฐ ทองโชติ 045370309 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
53บ้านปลาดุก  นายอวยชัย สุทธัง 045-435031 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
54บ้านยางลุ่ม  นายโสรส เนื้ออ่อน 045-422551 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านนาเมือง  นายนัทธวัฒน์ พงศ์โพธิ์เอก 045313264 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านนามึน  นายปรีชา สุขศรี 045-370318 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7831/05/2016
57กิตติญาณอุปถัมภ์  นายนภดล คำหล่อ 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/06/2016
58บ้านแคกลางหงษ์  นายศิริชัย ดวงเดือน 045437374 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.0090.00100.00100.000.0096.67-
59บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)  นางสาวประหยัด สุขสำราญ 045 -37051 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)  นายภัทรพล นาจาน 0-4547-360 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0093.75
61บ้านพับ  นางสุพรรณ สุภาพรม 045-370510 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านก่อ  นายสมบูรณ์ พาชอบ 045-370495 215 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.2523/05/2016
63บ้านเอ้  นายประหยัด ละมูลมอญ 045370508 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านโนนโพธิ์  นางสาวนิธินันท์ ศรีบุษยาสิทธิ์ 045-370507 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65บ้านดงยาง  นายปิติพัฒน์ ยิ่งภัสสรานันท์ 045-370506 319 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0060.0070.00100.00100.00100.0030.00100.000.0080.0001/06/2016
66บ้านท่าลาด  นายกฤษดา สุภศร 045-370505 531 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0052.0048.0062.0068.00100.00100.0070.00100.000.0075.0010/06/2016
67บ้านนามน  นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์ 045244385 26 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.590.0090.0095.0080.00100.000.000.0050.000.000.0083.00-
68บ้านกอก  นายสุรชาติ การสอาด 045845076 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0065.0065.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.5610/06/2016
69บ้านนาแก้วประชาสรรค์  นายนราทิพย์ เวชกาล 045845030 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านกลางใหญ่  นายนิพนธ์ บุญถูก 045-227092 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
71ประชานุเคราะห์วิทยา  นายสิทธิผล กาญจนศิริรัตน์ 045244385 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านไผ่  นางสาวประหยัด สุขสำราญ 045244385 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0025.00100.0050.0050.00100.00100.0050.00100.000.0075.00-
73บ้านไทยโพนทราย  นางสาวลลิตา แก้วกัญญา 045370493 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74บ้านทุ่งใหญ่  นายพงษ์เดช ทวีศรี 045370492 225 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.000.0046.67
75บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)  นายชัยรัตน์ จิบทอง 045959801 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านโนนดู่  นางนารอน ทับสกุล 045370490 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77เขื่องใน(เจริญราษฎร์)  นายอรรถพร สำเภา 045244385 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านกุดกะเสียน  นายสาคร บุตรจันทร์ 045423144 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0027.00100.00100.00100.0049.00100.000.0086.2231/05/2016
79ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)  นายณรงค์ชัย ปีพิมพ์ 045203157 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80บ้านท่าค้อ  นายสฤษดิ์ หลวงเทพ 045244385 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81บ้านท่าไห(ไหทอง)  นายธนาคาร ทองกุล 045244135 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82บ้านโนนจานหนองแสง  นายอรุณ ผดาวัลย์ 045244385 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)  นายนิรันดร์ คงสำรวย 045370637 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84บ้านนาโพธิ์  นายชาตรี สุทธวี 045959793 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
85บ้านหนองขุ่น  นายฟ้าทรงธรรม กาลจักร - 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์  - 045-370500 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย  นายขวัญชัย วงศ์วานดุสิต 0899430655 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)  นายยุทธพงษ์ กิ่งวิชิต 045846055 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0084.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.0031/05/2016
89บ้านชีทวน  นายกฤติเดช สุขสาร 045232147 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90บ้านหวาง  นายนัทธวัฒน์ พงศ์โพธิ์เอก 045244385 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านหนองฮีหนองแคน  นายดำรงค์ บวชไธสง 0812662487 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
92บ้านหนองโนหนองดูน  นายจักรี ศรีประนม 045244385 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.25-
93บ้านท่าศาลา  นายสุชาติ ธารารมย์ 045232254 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
94บ้านแดงหม้อ  นายสมัย อินอร่าม 045226118 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0090.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0092.2222/05/2016
95บ้านทุ่ง  นายประดิษฐ์ จันทร์เพ็ง - 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0080.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.75-
96บ้านบุตร  นางรตนพร หลวงเมือง 045-226119 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0070.0070.0070.0080.00100.0080.000.0074.4413/05/2016
97บ้านทัน  นายสงกา ฟ้องเสียง 045370507 329 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.0040.00100.000.000.00100.000.0085.0031/05/2016
98บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)  นายสุรชาติ การสอาด 045244385 32 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.0013.0020.00100.00100.00100.0034.00100.000.0066.7115/06/2016
99บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)  นายสมประสงค์ ยมนา 045225082 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0040.0060.0070.0090.00100.00100.0090.0090.000.0080.0015/06/2016
100บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)  นายวินัย ฉลวยศรี 045233215 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
101บ้านแสงน้อย  นายศิริพจน์ พรมหล่อ 045244385 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านป่าข่า  นายประเวศ เกษรัตน์ 045 233030 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.0060.00100.00100.00100.0070.00100.000.0091.2501/09/2016
103บ้านโนนรัง  นายพีระ ตลอดพงษ์ 045228222 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านนาผาย  นายอาทิตย์ ศรเกษตริน - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านแก้งซาว  นายพีระศักดิ์ ทะรารัมย์ 045228146 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.00100.0098.0085.00100.00100.00100.0090.000.0095.3315/05/2016
106บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี  นางสุนันทินี ไครศรี 045244385 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.00-
107บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)  นางสาวสุดาวรรณ์ นาคำมูล 0811855167 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.0090.0095.0095.00100.00100.0090.00100.000.0095.6328/04/2016
108บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)  นายจำนงค์ มาลา 045244385 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0076.0066.0073.00100.00100.00100.0089.00100.000.0088.00-
109บ้านยางขี้นก  นายวินิจ ชนะเคราะห์ - 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0068.0076.0082.0060.00100.00100.00100.00100.000.0085.7501/06/2017
110บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)  นางเคลือวัลย์ ตลอดพงษ์ - 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านศรีสุข  - 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0089.00100.00100.00100.00100.0063.00100.000.0094.6725/05/2016
112บ้านป่าก่อ  นายก่อศกิ์ สืบเชือ 045370482 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านหนองห้างหนองกวาง  นายศรชัย สุโพธิ์ 0894347783 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านอีต้อม  นางศรีอุบล ละมูลมอญ 045370486 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.0018/05/2016
115บ้านเค็งนาดี  นาย ประสิทธิ์ ทองโสม 045959802 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)  นายอนุวัฒน์ รวมธรรม 045370480 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
117บ้านดู่น้อย  นายนพพร บุญรมย์ 045959803 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.0006/06/2016
118บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)  นายเอกราช ทองรอง 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
119บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)  นายสุรพล ทับทิมหิน 045231019 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00-
120บ้านคำหมีหนองข่า  นางวงเดือน สุภาคาร 0811204208 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0075.00100.0070.0090.00100.00100.0080.00100.000.0088.33-
121ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี  นายปิยะ อุทธสิงห์ 0-4522-113 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0095.0060.0090.00100.00100.00100.0085.000.0091.2527/05/2016
122บ้านปลาฝา  นางบังอร งามจิตร - 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
123ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง  นายจักรพงษ์ มะลิวัลย์ 045244385 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
124บ้านศรีบัว  นาย อุทัย บุญพร้อม 045244385 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.002/05/2016
125บ้านหนองเซือม  นายสุนทร ไชยเสนา 045244385 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
126บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้  นายไพชยนต์ บุญสุภา 045244385 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127บ้านขามป้อม  นายไพรัตน์ ครองยุติ 045959805 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0096.0096.0063.0096.0096.000.0080.0096.000.0089.0030/07/2016
128บ้านกุดตากล้า  นายสุรพงษ์ พันธุ์เพ็ง 045221126 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0056.0053.0025.0068.000.000.0040.00100.000.0057.0031/05/2016
129บ้านท่าวารี  นายสุวิทย์ ธานี 045244385 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)  นายดาวเรือง ใจแก้ว 045370479 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
131บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)  นางพรปวีณ์ ศรีบุดดา 045-370-47 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0080.00100.0080.0090.0090.0090.000.0088.75-
132บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)  นายอุดมชัย บุญเอื้อ 045-845515 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
133บ้านศรีศึกษา  นายวิโรจน์ คูณดี 045 232258 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
134ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)  นายโอภาศ วุฒิเศลา 045489222 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0090.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.11-
135บ้านเทพา  นายศักดิ์สิทธิ์ สุภสร 045244385 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
136บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ  นายคมศักย์ เก๋งแก้ว 045244385 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านหนองขอนดอนยูง  นางบุญเพ็ง ศิริขันธ์ 045244385 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8923/05/2016
138บ้านตำแย  นายอภินันทิชัย แกระหัน 045489494 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
139บ้านสร้างมิ่ง  ดร.สุชาติ สุวรรณวงค์ 045858418 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0072.0076.0075.00100.00100.00100.0080.00100.000.0089.22-
140บ้านดอนประทาย  114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
141บ้านยางสักกระโพหลุ่ม  นายจำรัส เฝ้าทรัพย์ 045341050 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0085.0087.00100.00100.00100.0090.00100.000.0090.2216/05/2016
142บ้านยางเทิง  นายพลเดช รัตนเพศ 045341049 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
143บ้านแคน(ประชาสามัคคี)  นายวินัย บุญศรี 0801573663 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านหนองบัวแดง  นายวสันทนา ปวะบุตร - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
145บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)  นางอโนชา สุรินโยธา 045259233 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146บ้านนาดีทุ่งเจริญ  นายธีระชัย โสมเกษตรินทร์ 045489989 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)  นายสุรชัย กอดแก้ว 045244385 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านน้ำคำน้อย  045244385 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149บ้านคำเกิ่งหนองจิก  นายพิภพ บุญปัน 045244385 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00-
150บ้านผาสุกหนองซองแมว  นายจำรัส วังคะฮาต 045370470 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
151บ้านหนองเค็ม  นางสาวสุภิญญา รู้ขาย 0844314519 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152บ้านไพบูลย์  นายพิภพ บุญปัน 045370445 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153บ้านหนองแสงหนองเม็ก  นายประพันธ์ ชลกาญจน์ 045-370444 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154บ้านโนนขวาวนายูง  นายนิพล ผิวแก้ว 045-959364 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บ้านหนองหลัก  นายนพภา เขียวหวาน 045339101 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0040.0040.0060.0060.0060.0070.0060.0060.000.0057.78-
156บ้านสงยางดอนไม้คูณ  นายจักรพงษ์ มะลิวัลย์ 045339100 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157บ้านเศรษฐี  นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงศ์ 045244385 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.7527/05/2016
158บ้านดุมใหญ่ดงยาง  นายหนูอาง สมสมัย 045370545 219 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5940.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3319/05/2016
159บ้านบัวยาง  นายมุณี สุระเสียง 045370544 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0090.00100.000.000.00100.000.000.0093.3323/07/2016
160ชุมชนบ้านหนองแสง  นายสุริยา โทนุการ 045370475 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
161บ้านท่าลาด  นายทรงพล ทาศิริ 045370474 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.0016/12/2015
162ชุมชนบ้านหนองขุ่น  นายอรุณ รัตนโสภา 045339212 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านยางโยภาพ  นายพิศิษฐ์ เจริญชัย 045370452 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านน้ำอ้อมผักระย่า  นายยงยาน นามศรี 045-857047 216 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.000.0095.00-
165บ้านขมิ้น  นายพงศ์ศักฐ์ ศิริขันธ์ 045339323 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.0097.78-
166บ้านโนนชาติยูง  นางวิภาวรรณ ชายแก้ว 045959384 021 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)  ว่าที่ร้อยตรีอัตทยา สุขจิตต์ 045370449 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/05/2016
168ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)  นายวิชัย สิธิแต้สกุล 045370540 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
169บ้านนาขามดอนติ้ว  นายพินิจ สายแวว 045244385 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
170บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)  นายชาญศักดิ์ โคตรภัทร 045244385 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0094.00-
171บ้านหนองเมืองน้อย  นายเฉลิมศรี โคตรพัฒน์ 045959378 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
172บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)  นายศตพล หมั่นวิชาดี 045-370443 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
173บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)  นายประเวศ มีบุญ 045-259429 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.0080.0080.0080.0080.000.0088.89-
174บ้านเตย  นางกชมล อยู่สุข 045370467 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านหนองฮาง  นายชัยชนะ ศรีมันตะ 045343041 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176บ้านหนองคูทรายมูล  นายศตพล หมั่นวิชาดี 045370466 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/07/2016
177บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)  นายสมจิต ชนะชัย 0-4537-046 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/05/2016
178บ้านเหล่าบาก  นายยุทธนา ไชยกุล 045370434 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านนาไร่ใหญ่  นางอรวรรณ อาธิเวช 045-343106 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านนาเลิง  นายสุ่ย ไหลสุข 045244385 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/11/2016
181บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย  นายสิทธิพร สมสูง 045-959366 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
182บ้านหนองไข่นก  นายพิทยา จันทรา 045244385 317 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0096.0094.0065.0091.00100.00100.0083.00100.000.0092.1131/05/2016
183บ้านโพนแพง  นางบุญปอง ก้อนทรัพย์ 045-370457 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0099.44-
184บ้านเป็ดฟากทุ่ง  นายสิทธิชัย สารมาศ 045370456 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
185บ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี)  นายสมศักดิ์ ธรรมสาร 045370137 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
186บ้านก่อบึง  นายไพฑูรย์ ประสมพันธ์ 045244385 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187บ้านผึ้ง(สามัคคี)  นายปรุงศักดิ์ ผาปรางค์ 045280455 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188บ้านหนองแฝกยางเครือ  นายผัน ชมภูศรี 045244385 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.4427/05/2016
189บ้านหนองหล่มหนองเหล่า  นายสุริยัน พรมจำปา 045959382 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67
190บ้านโพนเมืองมะทัน  นายพันธ์ศักดิ์ สืบสม 0819552996 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0060.0052.0067.0078.0080.0065.0070.0075.000.0069.67
191บ้านวังมนเดือยไก่  นางประคอง กอดแก้ว 045370437 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.0086.0090.00100.0080.0094.0086.000.0089.56-
192บ้านดอนแดง  นายคำนวล พวงธนะสาร 045244385 226 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
193บ้านทุ่งใต้  - 045-370435 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
194บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง  นายประวัติ กาฬเนตร 045244385 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.00100.000.0097.50-
195บ้านไผ่ใหญ่  นายวสันทนา ปวะบุตร 045342093 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
196บ้านแสงไผ่  นายสมร ยืนนาน 045342212 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/05/2016
197บ้านโนนรังน้อย  นางสุจิตรา สิมพรักษ์ 045342196 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0087.7819/05/2016
198ประชาสามัคคี  นาอภินันทิชัย แกระหัน 045370461 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
199บ้านหนองมะทอ  นายถาวร บุญกระจาย 045244385 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
200บ้านผือ  นางสาวเรณู เข็มพันธ์ 045244385 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
201บ้านโนนรังใหญ่  นางอุบลวรรณ ชนะชัย 045370459 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
202บ้านคำไฮใหญ่  นายอำนาจ บุญทวี 045-842066 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
203บ้านหนองแล้ง  นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงศ์ 045308241 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
204บ้านหนองหิน  นางกนิษฐ์ อ่อนละมัย 045-308242 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
205บ้านท่าศิลา  นายณัฐธัญพงศ์ เทียนธีรปัญญา 045-308059 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.0022/05/2016
206บ้านเหล่าแดง  นายอุทัย รักวิจิตร์ 045-308112 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0040.0095.0096.00100.00100.0096.00100.000.0090.78
207บ้านค้อ  นายสมชาย พันธ์โชติ 045244385 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
208บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ  นางนารอน ทับสกุล 045-370296 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
209ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)  นายวัฒน์ วงศ์คำพันธ์์ 045244385 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0095.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.0096.67-
210บ้านกุดกั่ว  นายสุชาติ หงษา 045370305 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
211บ้านยาง  นายทินกร อัครศรีชัยโรจน์ 045370304 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
212บ้านวังพระวังไฮ  นายนรคิด อาทิเวช 045 370303 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.0098.1313/05/2016
213บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)  นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ 045244385 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
214บ้านท่าเมือง  นายไพศาล สุวรรณพงศ์ 045244385 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0080.0080.0065.0080.000.0089.4414/06/2016
215บ้านยางกะเดา  นายกำพล กิ่งชา 045244385 318 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0020.0020.0020.0020.0050.0050.0040.0040.000.0032.5031/05/2016
216บ้านสว่างโนนสวาง  นายสมพร แก้วใส 045244385 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
217บ้านโอดนาดี  นายทวีชัย สินทรัพย์ 045244385 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0053.00100.0047.00100.00100.00100.0082.00100.000.0086.8908/06/2016
218บ้านกระบูน  นายอุทัย รักวิจิตร์ 0813604743 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
219บ้านเหล่าเสือโก้ก  นายเพ็ชรินทร์ ศรีสุธรรม 045244385 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/06/2016
220บ้านเป้า  นายกฤษณะพงศ์ เดชคุณ 045-370357 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
221บ้านเหล่าแค  นายภานุวัฒน์ พุ่มแก้ว 045244385 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
222บ้านเหล่าคำ  นายวิทยา แสงงาม 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
223บ้านนาไผ่  นายเสฎฐวิทย์ จันทร์กอง 045304105 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
224บ้านแพง  นายไพศาล พิลาศาสตร์ 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/05/2016
225บ้านจิก  นายทวีชัย สินทรัพย์ 045842233 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
226บ้านแสง  นายทองพันธ์ ชุรีกรณ์ 045959594 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
227บ้านหนองเป็ด  นางชนากานต์ ปุสิงห์ 045244385 217 ตุลาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
228ชุมชนโพนเมืองวิทยา  นายจรัญ ภารพักตร์ 045842435 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.11-
229บ้านขามน้อย  นาย ณัฐพงษ์ ดาขวา 045370351 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
230บ้านคำไหล  นางวลัยภรณ์ สรรพสาร - 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
231บ้านหาด  นายศุภชัย สวัสดิพงษ์ 045244385 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
232บ้านหนองมะแซว  นายวีรศักดิ์ สารธิยากุล 045244385 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
233บ้านสร้างถ่อ  - 119 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
234บ้านธรรมละ  นายชัยณรงค์ น้อยแก้ว 045244385 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0099.0099.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.7530/05/2016
235บ้านรังแร้ง  045370345 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
236บ้านดอนกลอยนากลาง  นายมประสงค์ ยมนา 045370344 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
237บ้านหนองบก  นายประยูร แก่นสาร์ 045244385 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
238บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้  นายบสุรวิทย์ ธาดา 045-428530 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0005/05/2016
239บ้านแต้เก่า  นายมนัส ทาจิตต์ 045-244385 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.00100.00-
240บ้านคำไฮน้อย  นายรัชศักดิ์ แก้วมาลา 045959598 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.89-
241บ้านนาขมิ้น  นายอนุชิต แก้วดี 045244385 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
242บ้านดูน  นายไสว มิ่งทรรศนีย์ - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
243บ้านแต้ใหม่  นายนิวัติชัย สร้อยนาค 045-370358 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.0082.0083.000.0094.2231/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน