ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 28  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน)
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ยโสธรพิทยาคม  นายมานิต เขียวศรี 045711655 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/04/2016
2สอนแก้วว่องไววิทยา  ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ 045760020 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3ยโสธรพิทยาสรรค์  นายยงยุทธ ภูมิแสน 045580221 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0050.00100.0040.000.0040.000.000.0071.6723/03/2016
4สิงห์สามัคคีวิทยา  ดร.สินชัย เจริญทรัพย์ 045716000 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5ศิลาทองพิทยาสรรค์  นายจงมิตร ศรีไชย 045737344 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.000.0092.86
6ทรายมูลวิทยา  นายวิทยา เพชรไกร 045787063 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7ดงมะไฟพิทยาคม  นายปนุพงษ์ เถาวณ์รินทร์ 045787986 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8กุดชุมวิทยาคม  นายวิวัฒนา ไชยา 045789101 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9กำแมดขันติธรรมวิทยาคม  นายนิติ ในพรม 045738636 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0090.0090.0050.0080.0050.0050.0070.000.0068.7506/05/2016
10โพนงามพิทยาคาร  นายสฤษดิ์ กำหอม 045789988 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
11เมืองกลางประชานุกูล  นายนคร ผองขำ 045979830 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  นายไตรสรณ์ สุวพงษ์ 045791035 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0065.0070.00100.00100.00100.0040.00100.000.0084.3830/06/2016
13สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์  นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร 045771081 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.00100.000.0098.75
14กู่จานวิทยาคม  นายสมเกียรติ เภานาง 045762701 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
15โพนทันเจริญวิทย์  นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ 045762055 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16ป่าติ้ววิทยา  ดร.แสงตะวัน อ่อนพุทธา 045787986 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17ศรีฐานกระจายศึกษา  ดร.มนตรี แจ่มศรี 045582172 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0004/05/2016
18มหาชนะชัยวิทยาคม  นายเสน่ห์ แสนจันทร์ 045799097 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19ตระกูลประเทืองวิทยาคม  นายชัชพล รวมธรรม 045799982 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20ค้อวังวิทยาคม  นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัย 045797061 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21เลิงนกทา  นายสรรเพชญ อาจวิชัย 045781116 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22ห้องแซงวิทยาคม  นายอัชราวุธ บุปผาชาติ 045777111 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23บุ่งค้าวิทยาคม  นายบุญมี พุ่มจันทร์ 045584890 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.7504/05/2016
24ศรีแก้วประชาสรรค์  นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม 045716043 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25นาโปร่งประชาสรรค์  นายเชษฐา ค้าคล่อง 0 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.00100.00-
26คำเตยวิทยา  นายอมร ฤกษ์ใหญ่ 045718128 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27น้ำคำวิทยาคม  นายอุทัย สุภาพัฒน์ 045756880 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28ศรีสะเกษวิทยาลัย  นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ 045612611 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29สตรีสิริเกศ  นายสุธี ชินชัย 045612868 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30คูซอดประชาสรรค์  นายนริศ อัมภรัตน์ 045913037 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31ไกรภักดีวิทยาคม  ดร.สุพล วรรณจู 045612433 225 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0070.00100.00100.00100.00100.000.0092.50-
32ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)  นายสุริยะ มนิระพงศ์ 045916540 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0095.00100.000.0098.13-
33สิริเกศน้อมเกล้า  นายอุทัย สาคำภีร์ 045614001 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0070.0060.00100.00100.00100.0070.00100.000.0087.5030/08/2016
34มัธยมโพนค้อ  นายชัยยา บัวหอม 045821035 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35น้ำคำวิทยา  นายพรศักดิ์ อุ่นใจ 045921220 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ  นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ 045615915 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37ยางชุมน้อยพิทยาคม  นายเยี่ยม ธรรมบุตร 045687116 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38ลิ้นฟ้าพิทยาคม  นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ 045667055 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39กันทรารมณ์  นายเดชชัย ดวงแสง 045651143 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
40ละทายวิทยา  นายสุระคติ ทองคำ 045915172 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0080.0070.00100.00100.00100.00100.000.0091.25-
41บัวน้อยวิทยา  นางสุมาลี นาคกระโทก 045821099 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42ประสานมิตรวิทยา  นายบุรินทร์ สุดใจ 045821067 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43กันทรลักษ์วิทยา  นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย 045661617 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0015.0013.0017.0018.008.0012.0010.006.000.0012.38
44บึงมะลูวิทยา  นายอุดม ดำริห์ 045924657 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45กระแชงวิทยา  นายประมูล แสวงผล 045810509 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0092.00100.00100.0092.0090.00100.0083.00100.000.0094.63-
46กันทรลักษ์วิทยาคม  นายเทวิน ชินบุตร 0900427055 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0098.0020/04/2016
47ภูมิซรอลวิทยา  นายคณาวุฒิ พรหมทา 045924840 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48ขุขันธ์  นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย 045671249 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49ลมศักดิ์วิทยาคม  นายอรุณศักดิ์ เริงนิรันดร์ 045821102 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50ศรีตระกูลวิทยา  นายจักรินทร์ บุญเอนก 045969931 14 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51สวงษ์วิทยาคม  นายสวาสดิ์ อินธิศร 045685088 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52สะเดาใหญ่ประชาสรรค์  นายจักรินทร์ บุญเอนก 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0095.0090.00100.0090.00100.000.0096.88-
53ปรางค์กู่  นายยิ่งยง นันทวณิชชากร 045697088 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0071.0098.0086.00100.00100.00100.0095.00100.0090.0093.33-
54พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายสุทธิโรจน์ บุ้งทองธนรัตน์ 045910817 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.0050.00100.0088.89-
55โนนกระสังวิทยาคม  นายวิเชียร์ งามแสงทรัพย์ 045920470 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
56ตูมพิทยานุุสรณ์  ดร.ภูมิภัทร มาลี 045697312 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0080.0090.00100.00100.00100.00100.000.0096.25-
57หนองคูวิทยา  นายเด่นนคร ขาวสะอาด 045818575 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
58สวายพิทยาคม  นางสาวนิตยาพร อำนวย 045969314 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59มัธยมบักดองวิทยา  นายณภัทร์ ใจเครือ 045637479 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
60ส้มป่อยพิทยาคม  นายบัญชา ติละกูล 045913714 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.00100.0050.0060.0060.00100.00100.00100.000.0077.5013/05/2016
61ไผ่งามพิทยาคม  ว่าที่ ร.ต.บุญวิทย์ ไชยช่วย 045918141 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62เบญจประชาสรรค์  นายวรนันท์ ขันแข็ง 045813069 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.000.00100.00-
63กำแพง  นายไสว ผาสุข 045691536 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก  นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน์ 045910463 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/08/2016
65ทุ่งสิมวิทยาคม  ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย จันครา 045821044 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.000.0098.7515/05/2016
66จตุรภูมิพิทยาคาร  นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ 045821095 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67โคกหล่ามวิทยา  นายทัศพร คำปลิว 045602163 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บึงบูรพ์  ดร.เกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ 045689048 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69ห้วยทับทันวิทยาคม  นายวิเชียร บุญมาก 045699052 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0090.0085.0080.0090.00100.0095.00100.000.0090.00-
70ผักไหมวิทยานุกูล  นายจิตตนาถ สิงห์โต 045821019 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71โนนค้อวิทยาคม  นายนริศ อัมภรัตน์ 045659051 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
72ศรีรัตนวิทยา  นายถวัลย์ สุนทรา 045677094 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73เขื่อนช้างวิทยาคาร  นายดาวหยาด ขันธ์เพชร 045655080 216 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0090.00100.0050.00100.00100.00100.000.0090.00-
74น้ำเกลี้ยงวิทยา  นายสมพร อาษา 045609048 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
75บัวเจริญวิทยา  นายสถาน ปรางมาศ 045821015 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
76นครศรีลำดวนวิทยา  ดร.โฆษิต คำไสย์ 045969807 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77ละลมวิทยา  นายธีวราช อ่อนหวาน 045920112 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์  นายภูรินท์ สอนพูด 045608149 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
79วรคุณอุปถัมภ์  นายพลพัทธชัย งามแสง 045603046 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80เบญจลักษ์พิทยา  นายสฤษดิ์ สมทิพย์ 045605041 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81โนนเพ็กวิทยาคม  นายศักดา มุขขันธ์ 045826003 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82พยุห์วิทยา  นายบุญแก้ว กรไกร 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.000.0092.5020/05/2016
83คลีกลิ้งพัฒนาทร  นายชูพงศ์ บรรทะโก 045668264 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน