ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 28  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน)
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ยโสธรพิทยาคม  นายมานิต เขียวศรี 045711655 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/04/2016
2สอนแก้วว่องไววิทยา  ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ 045760020 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3ยโสธรพิทยาสรรค์  นายยงยุทธ ภูมิแสน 045580221 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0050.00100.0040.000.0040.000.000.0071.6723/03/2016
4สิงห์สามัคคีวิทยา  ดร.สินชัย เจริญทรัพย์ 045716000 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5ศิลาทองพิทยาสรรค์  นายจงมิตร ศรีไชย 045737344 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.000.0092.86
6ทรายมูลวิทยา  นายวิทยา เพชรไกร 045787063 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7ดงมะไฟพิทยาคม  นายปนุพงษ์ เถาวณ์รินทร์ 045787986 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8กุดชุมวิทยาคม  นายศักดิ์ชัย ครู่แก้ว 045789101 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9กำแมดขันติธรรมวิทยาคม  นายนิติ ในพรม 045738636 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0090.0090.0050.0080.0050.0050.0070.000.0068.7506/05/2016
10โพนงามพิทยาคาร  นายสฤษดิ์ กำหอม 045789988 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
11เมืองกลางประชานุกูล  นายนคร ผองขำ 045979830 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  นายไตรสรณ์ สุวพงษ์ 045791035 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0065.0070.00100.00100.00100.0040.00100.000.0084.3830/06/2016
13สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์  นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร 045771081 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.00100.000.0098.75
14กู่จานวิทยาคม  นายสมเกียรติ เภานาง 045762701 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
15โพนทันเจริญวิทย์  นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ 045762055 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16ป่าติ้ววิทยา  ดร.แสงตะวัน อ่อนพุทธา 045787986 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17ศรีฐานกระจายศึกษา  ดร.มนตรี แจ่มศรี 045582172 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0004/05/2016
18มหาชนะชัยวิทยาคม  นายเสน่ห์ แสนจันทร์ 045799097 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19ตระกูลประเทืองวิทยาคม  นายชัชพล รวมธรรม 045799982 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20ค้อวังวิทยาคม <