ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1อนุบาลดำรงราชานุสรณ์  นายทองหล่อ สิงห์คง 045661467 524 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0080.0090.00100.00100.0090.00100.000.0093.3330/05/2016
2บ้านกระบี่  นายจำนง ดีนันท์ 045635750 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
3บ้านขะยูง  นายอินสร หนูพัฒน์ 045660012 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านขนา  นายพิชัย ตุลยเสวี 045635751 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านแก  นายเสรี ชินชัย 0 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
6บ้านโนนน้ำอ้อม  นายเนติวัฒน์ บำรุง 045661471 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.11-
7บ้านหนองหญ้าลาด  นายชาญ ชมชื่น 045661475 127 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
8บ้านสว่าง  นายประพัฒน์ รักพรหม 045661476 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0077.00100.000.0096.3330/05/2016
9บ้านไฮ(วันครู 2503)  นายนิยม ศิริชนะ - 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
10บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)  นายบัญชา กาญจนเสน 045- 010 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
11บ้านโนนสูง  นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี 081-670209 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
12บ้านระโยง  นายสรวิศ โชดลาภ 045660069 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0026/04/2016
13บ้านจำนรรจ์  นายสุทธี อาการ 0 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14บ้านโนนจิก  นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง 045-660040 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5974.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.5616/05/2016
15บ้านกระแชงใหญ่  นายพิชิต ศิริชนะ 045628231 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านชำเบ็ง  นายทองคำ รักษาวงษ์ 045-650355 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
17บ้านหนองทา  นายสมปอง ชินตะวัน 045969855 23 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
18บ้านตระกาศขอนแก่น  นายประมาณ ประสานพันธ์ 045-660420 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านโคกวิทยา  นายวิเชียร วงศ์ราช 045660425 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0070.00100.0070.00100.00100.0060.00100.000.0088.8928/06/2016
20บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ  นายสิทธิชัย พงษ์สิน 045969871 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/06/2016
21บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)  นายบัวพัน ขันตี 045660408 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
22บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์  นายสมัย อดทน 045660015 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/05/2016
23บ้านนาไพรงาม  นายพรชัย บุญพร้อม 045-653217 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
24บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)  นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ 045653218 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
25บ้านหนองกระทิง  นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง 045600080 21 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0093.3315/06/2016
26บ้านหินวิทยา  นายเสวก วิริยบัณฑิต 081-877937 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านท่าพระตระกาศ  นายสมัย ทองมาก 0 225 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0096.0027/05/2016
28บ้านซำผักแว่น-นาซำ  นายอุทัย สร้อยสนธ์ 045969885 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
29บ้านเดียง(พลีศึกษา)  นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน 0 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านสังเม็ก  นายทวี ฝอยทอง 045-660406 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31บ้านไหล่ดุมตาเหมา  นายบุญมี จันทวี 045660262 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
32บ้านทุ่งโพธิ์  นายลมัย พวงเพช็ร 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
33บ้านโนนคำแก้ว  นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ 062568096 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านโนนแสนสุข  นายสุวัฒน์ มะโนชาติ 045660410 45 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0080.0080.0090.0090.0090.0090.0090.000.0086.6710/06/2016
35บ้านเดียงตะวันตก  นายวิศิษฐ์ เปานาเรียง 0-4566-326 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านบึงมะลู  นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ 045-660409 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
37บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)  นายบรรจง นวลแย้ม 045-660414 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0025/06/2016
38บ้านตาแท่น  นายสุเรียน สนทะยา 045660419 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0070.00100.000.0092.50-
39บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ  นายเศรษฐศิษฏ์ ศรีโพนทอง 045660043 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0097.00100.00100.00100.0050.0096.000.0092.5630/05/2016
40บ้านโนนแสนคำหนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา  นายสมรักษ์ พรมมาสุข 019660382 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
41บ้านหนองตลาด-โนนเปือย  นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร 0 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0078.0067.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.1331/05/2016
42บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส  นายชรลอน โชติรัตน์ 045969116 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
43บ้านภูมิซรอล  นายอภินันท์ ฝอยทอง 0918316909 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.1101/06/2016
44ไทยรัฐวิทยา 27  นายอุดร ประสาร 045660261 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0050.00100.00100.00100.0090.00100.000.0092.22-
45บ้านหนองเม็กพิทยา  นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ 045660195 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านเสาธงชัย  นายสำนวน แตะต้อง 045 660405 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5995.00100.0095.0095.0095.0095.0095.00100.00100.000.0096.67-
47บ้านโศกขามป้อม  นางนิลยา นาไชยธง 0 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.0090.0070.0090.00100.00100.00100.00100.000.0091.1130/06/2016
48บ้านพรทิพย์  นายปิยะ การะเกษ 045660195 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0097.0059.00100.00100.00100.0078.00100.000.0092.67-
49บ้านด่าน  นายประดิษฐ์ ผาธรรม 0 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0098.0098.00100.0098.00100.000.0099.3324/04/2017
50บ้านทุ่งใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายฤทธิรุทร บุษบงก์ 045924080 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.56
51บ้านโคก(อสพป.32)  นายสุดใจ พานิช 045660015 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0024.0019.0038.0086.00100.00100.0040.00100.000.0067.4410/06/2016
52บ้านปะทาย  นายสมศักดิ์ ประสาร 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านผือ  นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ 0 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0095.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0098.33-
54บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่  นายเฉลิม มงคลแก่นทราย 089-280388 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.0028/06/2016
55บ้านร่องตาซุน  นายชาญ สมสะอาด 045969876 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.7829/04/2016
56บ้านจานเลียว  นายวิชัย วรรณทวี 085-762635 13 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)  นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง 045-660008 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67-
58บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)  นายไพลักษ์ ธานี 045660037 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.0090.00100.000.0096.6731/05/2016
59บ้านโนนเปือย  นายเหรียญทอง ท้าวมา 0985465925 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.000.0094.4431/05/2016
60บ้านรุงสมบูรณ์  นายพล สำลี 045660407 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
61เกษตรประชาตาทวด  นายวารินทร์ บุญเชิญ 045650326 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านโดนอาว  นายสมยศ ภูสิงห์ 045660421 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.0075.0083.0096.00100.0099.0075.00100.000.0091.78-
63บ้านชำแจงแมง  นายประดิษฐ์ วันดี 045660423 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0009/06/2016
64ชนะใช้กิจการ  นางอัญชลี เกษมสุข 045969868 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5960.0098.0090.00100.00100.00100.0095.0070.00100.000.0090.3301/06/2016
65บ้านชำม่วง  นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน 045650330 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66บ้านโคกเจริญ  นายวีรชาติ แสงกล้า 045-969101 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านละลายมีชัย  นายโผน ธรรมทวี 0 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
68บ้านทุ่งยาวคำโปรย  นายกัมพล เจริญรักษ์ 045-660031 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
69บ้านสามเส้า  นายโกศรี พันธ์ยงค์ 045924450 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
70บ้านกุดเสลาหนองขวาง  นายไพสงค์ แซ่เตีย 045660428 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านนารังกา  นางอุไรวรรณ คำชัย 045660415 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านกันจาน  นางจันจิรา ศรีจันทร์ 0 12 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
73บ้านซะวาซอ  นางนันทพร เสนสม 045-660480 12 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74บ้านโนนคูณ  นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง 045-660448 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านโนนงาม  นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ 045660413 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0099.0030/05/2016
76บ้านสามแยก-หินกอง  นายคำปัน จำปาเรือง 0-4566-007 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านขนุน  นายวิมล มูลสาร 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
78บ้านตาเครือ  นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ 045660375 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0096.0030/10/2016
79บ้านหนองรุงพระทะเล  นายนำพล กิ่งมะณี 045-660093 225 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.0064.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.00-
80บ้านโตนด  นายสุรินทร์ คำชัย 045660418, 21 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5986.0090.0096.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.78-
81บ้านนาขนวน  นายสังคม อินทร์ขาว 045-660416 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.89-
82บ้านหนองหัวช้าง  นายสิทธินันท์ วรรณจู 0852011826 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0095.56-
83บ้านโนนสมบูรณ์  นายสาริศ ขำศรีบุศ 045660412 326 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0090.00100.000.0093.3309/06/2016
84บ้านจานทองกวาววิทยา  นางสุจิตรา จูมสีมา 045811044 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020/04/2016
85บ้านตาลอย-หนองคัน  นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข 045-660267 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
86บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)  นายนิธิศ ธรรมนิยม 045-969866 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.000.0096.6702/06/2016
87บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายสงวน สีลากุล 045660264 111 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88มหาราช 2 (ภูคำ)  นายสุชาติ สารเฉวตร์ 045-660108 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0083.0083.0083.00100.0083.0083.00100.000.0090.5613/05/2016
89บ้านไร่เจริญ  นายกฤษฎา เพิ่มวิไล - 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.2216/08/2016
90บ้านโนนสำราญ  นายชุติ เจริญศรีเมือง 0857687496 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.0090.0090.00100.0090.00100.000.0094.44-
91บ้านท่าสว่าง  นายมนตรี เหมือนมาตย์ 0933208350 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0049.0062.00100.00100.0035.00100.0042.00100.000.0076.4416/06/2016
92บ้านจันทน์หอม-ตาเสก  นายจินดา ศรีรวัฒน์ 0810697710 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0060.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0094.0017/05/2016
93บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)  นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์ 045969879 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านหนองหิน(อสพป.15)  นายเสมียน ละเลิศ 045969107 320 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5975.0050.0080.00100.00100.00100.00100.000.000.000.0086.43-
95บ้านจำนันสายเจริญ  นายจิมจง ทองคำวัน 045660263 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านสวนกล้วย  นายเสถียร จำเริญ 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97บ้านทุ่งขนวน  นายนที สุขพอดี 045969105 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
98บ้านโนนเรือคำบอน  นายถวิล แพงยา 045660044 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99อนุบาลขุนหาญ (สิ)  นายณรงค์ จำปา 045679227 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
100บ้านกระทิง  นายเสกสรรค์ สามสี 045-669080 329 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0050.00100.000.0087.7810/06/2016
101บ้านศิวาลัย  นายวัฒนา จันทะวงษ์ 045679264 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.00100.00100.00100.00100.0030.0030.0040.0030.000.0065.56-
102บ้านโนนอ้อ  นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ 045660274 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0094.4431/05/2016
103บ้านดาน  นายทรงพล โพธิ์ขาว 045679218 111 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านโนนสูง  นางสาวดนตรี บุญลี 045 679236 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00
105บ้านจะเนียว  นายแมนศักดิ์ แถมวัน 045669125 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
106บ้านกระหวัน  นายโอภาส ดอกพวง 0 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5978.00100.00100.00100.00100.00100.0088.00100.00100.000.0096.22-
107บัานกันจด  นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ 045660255 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านเดื่อ  นายทวี สอนคำเสน - 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0025/05/2016
109บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา  นายรังษฤษดิ์์ บุตรลักษ์ 045662078 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านระหาร  นายวิทวัส รัตโน 045969212 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านพยอม  นายบุญคง เนตรภักดี 045660186 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านโคกระเวียง  นางเนตรนภา สาระวรรณ 0 327 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.4404/05/2016
113บ้านขุนหาญ  นางวัชรา รัตโน 045665166 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0027/07/2016
114บ้านดู่  นายอภิศักดิ์ ไสว 045674203 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0066.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0098.000.0093.7825/05/2016
115บ้านโพธิ์กระสังข์  นายพิชัย จุลวรรณโณ 045665063 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านซำ  นายธีระพงษ์ สุพรรณ์ 045660082 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.7830/06/2016
117บ้านสดำ  นายไกรสร อุ่นแก้ว 0 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0001/06/2016
118บ้านหนองคู  นายสัญญา ศรีสุข 045665030 28 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5975.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0092.78-
119บ้านหนองขนาน  นายศุภวิทย์ สุภโกศล 045-660082 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.0050.00100.000.000.0090.000.000.0086.6714/09/2016
120บ้านบักดอง  นายอะเด็น สมัครพงศ์ 045660398 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121บ้านสำโรงเกียรติ  นายชวน แก้วกัณหา 045-921792 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.0094.0020/05/2016
122บ้านหนองบัวเรณ  นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร 045-660395 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0007/08/2016
123บ้านตาเส็ด  นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม 045637408 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
124บ้านตาปรก  นายศิริพงษ์ บุตกร 045679235 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8  นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง - 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
126บ้านกระเจา  นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม 045660254 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127บ้านหนองบัว  นายประชัน ธรรมรส - 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านภูดินพัฒนา  นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข 045969222 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0092.0096.0087.0098.00100.00100.00100.00100.000.0097.00-
129หมู่บ้านทับทิมสยาม07  นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
130บ้านโพธิ์กระมัล  นายปรีชา ทองอินทร์ 045669081 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.00100.0098.00100.00100.0080.00100.000.0097.0031/05/2016
131บ้านกระมัลพัฒนา  นายวุฒิพงษ์ ถันทอง 045-921147 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
132บ้านตาหมื่น  นายเกียรติคุณ สืบหล้า 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
133บ้านหนองจิก  นายทินกร มณีกุล 0885914820 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
134บ้านกุดนาแก้ว  นายธนภัทร ศรีโสด 0 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
135บ้านหนองใหญ่  นายสนิท จำปาทิพย์ 045-660185 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านภูทอง  นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ 045-818044 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านซำเขียน  นายทวี พรมดวงศรี 045660021 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.0090.0090.00100.0090.0090.000.0093.3310/05/2016
138บ้านกราม  นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ 045921026 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.000.0099.7824/05/2016
139บ้านพอกบำรุงวิทยา  นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง 045969238 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0070.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.1113/05/2016
140บ้านปุนวิทยา  นายมงคล สุทธิสน - 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0079.00100.00100.00100.0082.00100.000.0095.6701/06/2016
141บ้านกระเบา  นายสุประกิต จันทร์ถา - 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142บ้านกันตรวจห้วย  นายธวัชชัย บุญน้อย 045818225 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
143บ้านหนองผือ  นาจำเริญ แก้วมณี 045 660461 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8920/05/2016
144หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์  นายสัมพัทธ์ ศรีสุข 045-818013 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านตาเอก  นายชัยมงคล มีวงศ์ 0 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146บ้านตานวน  นายมนูญ เลิศศรี 0 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147บ้านกันทรอม  นายนิรภัย ศรแก้ว 0981027901 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านกันทรอมน้อย  นายมานพ ตลับทอง 045969214 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0085.0066.00100.00100.00100.0068.00100.000.0091.0020/06/2016
149บ้านจองกอ  นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ 045660017 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
150บ้านอาราง  นายชัยนัตร ไชยสาร 045637506 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
151บ้านโนนสะอาด  - - 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.0089.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.5631/05/2016
152บ้านดอนข่า  นางวิชุดา ชัยชาญ 045660022 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
153บ้านม่วงแยก  นางจิตรา กุมพันธ์ 045660275 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/05/2016
154บ้านทุ่งเลน  นายไพรัตน์ ทองบ่อ 0 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
155บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)  นายปรีชา รินวงศ์ 045657016 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านซำขี้เหล็ก  นายชุมพร ขันสิงห์ 045657329 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
157บ้านหนองเก่า  นายไสว มีสติ 045657014 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0027/05/2016
158บ้านโนนแฝก  นายนพรัตน์ สายลุน 045657164 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159บ้านซำตาโตง  นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง 045969226 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3306/05/2016
160บ้านตูม(นพค,15กรป.กลางอุปถัมภ์)  นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ 045923834 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161บ้านสะพุง  นายบุญเล่ง บุตรศรี 045677548 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านจานบัว  นายรัตนสิทธิ์ โสพล 045600204 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0025/11/2015
163บ้านทุ่งสว่าง  นายอำนาจ น้อยแสง 045660281 39 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
164บ้านหนองปิงโปง  นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด 072546502 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165บ้านจอก(ประชาสามัคคี)  นายประสพ ขอจงสุข 045677022 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0090.0080.0080.0090.00100.00100.00100.00100.000.0093.3326/05/2016
166บ้านเสื่องข้าว  นายกัณหา สังข์สัมฤทธิ์ 045-660309 13 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167บ้านกระหวัน  นายวิเชียร โพธิ์สาชัย 045969555 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
168บ้านศรีแก้ว  นายสมศักดิ์ สุขศาลา 045677025 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169อนุบาลศรีรัตนะ  นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ 045677026 025 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/06/2016
170บ้านหนองรุง  นางสาวทีฆรภัค ดวงสา 045660475 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7815/06/2016
171บ้านโนนแก  นายวัชระ จันทร์แสง 0899495201 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
172โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี  นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว 045821100 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0055.0088.0077.00100.0088.00100.0088.00100.000.0088.4431/05/2016
173บ้านตระกาจ  นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ 045677023 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.0087.5027/06/2016
174บ้านหนองใหญ่-ตาไทย  นายผดุง ชาติดร 0 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0019/05/2016
175บ้านตาแบน  นายเก้า อุทัยกรณ์ 045677256 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176บ้านปุน  นายประเวช สัตยกุล 0 321 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0050.000.0071.2526/05/2016
177บ้านสลับ  นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง 045660161 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5999.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.000.0099.7816/05/2016
178บ้านขนาด  นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ 045-660118 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
179บ้านตายู(อสพป.32)  นายเสมือน วรเชษฐ 045660119 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5930.00100.0099.0099.00100.00100.00100.0099.00100.000.0091.8930/05/2016
180บ้านหนองบัวทอง  นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง 045-660308 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)  นายทวีคูณ จวงการ 0 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.4401/06/2016
182บ้านศิลาทอง  นางกาญจนา เพิ่มวิไล 0 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
183บ้านบกห้วยโนน  นายหนัน อุสาย 045660163 37 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0002/06/2016
184บ้านตระกวน  นายธัชชัย นาจำปา 045677259 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
185บ้านหนองสังข์  นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ 0888914848 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.000.0090.00-
186อนุบาลเบญจลักษ์  นางสาวบุญร่วม วิชาชัย 0456-05311 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.0067.0098.000.0094.2230/06/2016
187บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ 045-605315 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.0090.0098.00100.00100.000.000.00100.000.0091.1431/05/2016
188บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)  นางรัฐอนงค์ อินโหงว 0 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5983.00100.0064.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.1131/05/2016
189บ้านโนนไหล่-หนองเลิง  นายธนะศักดิ์ ธนะศรี 045-660376 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.56-
190บ้านหนองนกเขียน  นายอัคนี ชินชัย 045660180 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5998.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.2231/05/2016
191บ้านเขวาธะนัง  ว่าที่ พ.ต.รุ่งศิริ สุระถาวร 045660243 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
192บ้านโนนจักจั่น  นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์ 0 321 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0060.0060.0090.00100.000.0070.00100.000.0085.0008/06/2016
193บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว  นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์ 0 321 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0060.0060.0090.00100.000.0070.00100.000.0085.0008/06/2016
194บ้านหนองหว้า  นางสุจิตรา ภูมิภาค 045660179 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
195โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)  นายวชิระ ฉวีวงษ์ 045-660379 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0095.0091.00100.00100.00100.0050.00100.000.0092.8916/05/2016
196บ้านเพ็ก  นายภานุวัฒน์ บุญแซม 0-4566-015 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.000.00100.0090.00100.000.0097.5010/05/2016
197บ้านหนองบัวใหญ่  นายวรุตม์ มั่นจิตร 045660381 126 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
198บ้านดอนเขียว  นายบัวลอน คำศรี 045660154 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
199บ้านท่าคล้อ  นายอัศวิน เกษสร 0 126 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
200บ้านหนองบักโทน  นายสุนทร ทองสวัสดิ์ 045-969279 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0082.0090.0098.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6724/06/2016
201บ้านหนองคับคา  นายกอบชัย โพธินาแค 0908937894 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
202บ้านโนนสำโรง  นายจักรพันธ์ จันทะสิงห์ 0918274244 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
203บ้านหนองยาว  นางปรมาภรณ์ ทองสุ 045660244 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
204บ้านคำสะอาด  นายธีรเดช บุญเนตร 045660382 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.11-
205บ้านคำกลาง  นายจิตกร ป้องกัน 045-660155 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0035.0063.0060.00100.00100.00100.0044.00100.000.0075.2515/05/2016
206บ้านหนองฮาง  นายสนั่น โคตรชัย 045-660383 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
207บ้านไผ่หนองแคน  นายเพชร วงพรมมา 045-969290 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.000.0094.4425/07/2016
208บ้านสร้างเม็ก  นายภานุวัฒน์ บุญแซม 045969291 519 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5612/05/2016
209บ้านกุดผักหนามคำน้อย  นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ 045660151 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
210บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ  นายตรีเพชร สุนสาย 045660150 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.0080.0090.0095.0095.00100.00100.00100.000.0093.3331/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน