ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านกันทรารมย์  นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ 045920642 55 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0082.0099.0079.0095.00100.0094.0046.00100.000.0088.3330/05/2016
2บ้านโคกสูง  น.ส.นิตยาภรณ์ ตรีแก้ว 045920615 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3ศรีสะอาดวิทยาคม  นายสมบูรณ์ อินทร์ดา - 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านปราสาท  นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ - 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.78-
5บ้านตะเคียนบังอีง  นายประไพ กอกหวาน 045660441 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านหนองสะแกสน  นางปิยนาถ บุญเย็น 045969174 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.00100.0012.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.56-
7บ้านบ่อทอง  นายธีรศักดิ์ พฤกษา 045969172 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านสกุล  นางเข็มเพชร ประดับศรี 045660260 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
9บ้านคล้อโคกกว้าง  นายอดิศักดิ์ อาษาราช 045613592 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/04/2016
10บ้านคลองเพชรสวาย  นายสุรพงษ์ เวชพันธ์ 045660189 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0035.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0087.22-
11บ้านกันโทรกประชาสรรค์  นายเดชา จันดาบุตร 0848323060 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
12จะกงวิทยา  นายเจตตุพงษ์ มะโนราห์ 045660363 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านตาสุด  นายสนั่น ไชยบุตร 045660358 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
14บ้านกฤษณา  นายสมชาย เล้าวาลิต 045-660371 41 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0060.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.1126/05/2016
15สวัสดีวิทยา  นายโกมินทร์ ปานขาว 045660348 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านป่าใต้  นางวาสนา กันหาสุข 045660349 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.00100.00100.00100.000.000.00100.00-
17บ้านปะอุง  นายสัญญลักษณ์ เวชกามา 045613592 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5999.0074.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56
18บ้านเค็ง  นายปรีชา ศรีพูล 045969158 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.67-
19บ้านใจดี  นายประทวน เคราะห์ดี - 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บ้านทะลอก  นายบรรลือ สุนทร - 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.0098.89-
21บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)  นายศราวุธ วามะกัน 045613592 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
22บ้านอังกุล  นายสำเร็จ ชาญพินิจ 045613592 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23บ้านภูมิศาลา  นายวัชรินทร์ สอนพูด 045613592 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านเสลาสุขเกษม  นางวิลาสินี คำวงค์ 0456ุ60345 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7831/05/2016
25บ้านดองกำเม็ด  นายวีระพงศ์ ศรีอินทร์ 045630668 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0070.00100.000.0094.4408/05/2016
26บ้านกันจาน  นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์ 045685122 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ  นายรุ่งศักดิ์ ศรีเมือง 045660372 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5993.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.0095.8911/05/2016
28บ้านตรางสวาย  นายสสิธร หนันดูน 045613592 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านระกา  นายอดิเรก บุญคง 045613592 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.0095.00100.0095.0098.00100.00100.000.0098.11-
30บ้านโคกเพชร  นายชวโรจน์ วิระโชติชูวิทย์ - 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
31บ้านเปี่ยมตะลวก  -ว่าง- 045613592 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.000.0091.67-
32บ้านตะเคียนช่างเหล็ก  นายอำนาจ สว่างภพ 045660359 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.7831/05/2016
33บ้านจันลม  นายขวัญ พันธ์จันทร์ 045660632 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0060.00100.00100.00100.0060.0060.000.0080.000.0075.00-
34บ้านกะกำ  นายกฤษดา ปิยะพันธ์ 045660190 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.56
35บ้านหนองกาด  นางศรศรี ศรีคำ 045613592 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0010/05/2016
36บ้านทุ่งศักดิ์  นายคมสัน ติดมา 045696180 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.00100.00100.00100.000.00100.000.0088.75-
37บ้านบัวบก  นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส 045821183 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.00100.0061.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.78-
38บ้านเรียม  นางอารีรัตน์ พันธ์แก่น 045969206 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านปรือคัน  นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง 045613592 217 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.00100.0090.00100.0090.0080.00100.000.0090.00-
40บ้านปรือใหญ่  นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ - 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0095.0095.00100.00100.00100.0095.0095.000.0097.7814/05/2016
41บ้านมะขาม  นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ 045660401 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านหลัก  นายไพศาล พันธ์ภักดี 045613592 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)  นายชัยรัตร ภูติยา 045613592 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8929/05/2015
44นิคม 1  นายนิรัตน์ วันทะวงษ์ 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5989.0089.0089.0089.0089.0089.0089.0089.0089.000.0089.00-
45นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์)  นายกิตติพงษ์ พรหมมาดวง 045660373 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46ทับทิมสยาม 06  นายสมศักดิ์ วรรณา 045660001 416 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0030.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.56-
47บ้านสะเดาใหญ่  นายบุรี หาญพิทักษ์ 045660347 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.4403/05/2016
48บ้านติม(พันธ์พิทยาคม)  นายอนุสรณ์ จัตตุเรศ 045613592 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
49บ้านเขวิก  นายไพจิต สอนพูด 045613592 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
50บ้านโพง  นายประยูร รับรอง 045613592 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านใหม่ประชาสามัคคี  นายวันชัย วรรณวงษ์ 045613592 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านตาอุด  นายกฤติเดช บุญศรัทธา 045922236 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0070.0090.00100.0095.0065.00100.00100.000.0091.1130/05/2016
53บ้านตรอย  นายอนันตชัย วงษ์พิทักษ์ 045613592 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)  นายอำนวย แสวงดี 045660352 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0037.00100.000.0093.00-
55บ้านเคาะสนวนสามัคคี  นายสุริเยศ ถุงจันทร์ 045613592 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5992.0092.0092.0092.0092.0092.0092.0092.0092.000.0092.00-
56บ้านละเบิกตาฮีง  นายสาคร พิมพร 045660365 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44
57บ้านโสน  นายสุนทร กุมรีจิตร 045814128 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/04/2016
58บ้านอาวอย  นายบุญหลาย อินตะนัย 045613592 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/04/2016
59บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)  นายธีรศักดิ์ บัวศรี 045660370 33 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.0097.00100.000.0099.5616/05/2016
60บ้านสวาย  นายเทอดศักดิ์ โสดาพรม 045660258 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0088.89-
61บ้านหนองคล้า  นายประเวช สูงสุด 045660343 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านคำเผีอ  นายสิงห์ชัย อุดรพันธ์ 045818016 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.6727/05/2559
63บ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2  นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตร 045613592 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64ชุมชนบ้านหัวเสือ  นายรังสิต ศรีเมือง 045685097 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.000.0098.89-
65บ้านสำโรงตาเจ็น  นายสมควร ระยับศรี 045613592 522 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5980.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.000.0091.1101/06/2016
66สวงษ์พัฒนศึกษา  นายประดิษฐ์ เนียมศรี 045685110 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0095.0095.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
67บ้านห้วยสระภูมิ  นายคูณ สำเภา 045-685109 029 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0083.000.0083.0050.000.0089.50
68บ้านศาลาประปุน  นายอำนวย คำแพง 045-969190 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0099.000.00100.000.000.000.0090.000.000.0097.2510/06/2016
69บ้านโนนดู่  นายจรัล พุ่มเพ็ชร 045613592 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านเริงรมย์  นางทิพรัตน์ คำแพง 045640131 324 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0060.0060.00100.000.00100.000.0090.0031/05/2016
71บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)  นายธนวัฒน์ ปรทานัง 045660368 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5955.0055.0055.0055.0055.0055.0055.0055.0055.000.0055.00-
72บ้านสระบานสามัคคี  นายนิรันดร์ ธรรมคุณ 045969191 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73บ้านปราสาทกวางขาว  นายสุวรรณ เสถียรสิริวิวัฒน์ 045969169 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.0050.00100.00100.0099.000.00100.000.0089.88
74บ้านกันแตสระรุน  นางวิลาศิณี ตั้งเพียร 045660009 14 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านแขว  นายจิรศักดิ์ จันทรักษ์ - 319 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.0096.67-
76บ้านตาดม  นายเอกราช บุราชรินทร์ 045969201 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านสมบูรณ์  นายยุทธนา นิตยวรรณ - 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)  นายยุทธนา สารีบุตร 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0095.0095.00100.00100.00100.000.0096.67
79นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)  นางอัจฉรา จันทรักษ์ 045660257 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80อนุบาลศรีประชานุกูล  นายดำริห์ อำนวยสวัสดิ์ 045671010 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5985.0090.00100.0095.00100.00100.0095.00100.00100.000.0096.11-
81ขุขันธ์วิทยา  นายปฏิญญา จันทรชิต 045671011 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0078.0093.0089.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5610/06/2016
82บ้านชำแระกลาง  นายโกมล วิเชียร 045660020 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83บ้านแทรง  นายอำไพศักดิ์ ปราบเสียง 045613592 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0010.0090.00100.0090.0080.0090.00100.000.0083.33-
84บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)  นายจำรูญ มลิพันธ์ 045613592 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85วัดเขียน  นายสมนึก ชมภูพื้น 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0016.0019.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.0076.4323/05/2016
86บ้านนาก๊อก  นายสมหวัง กลางมณี 045660354 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
87บ้านคะนาสามัคคี  นายสุรงค์ โพชนิกร 045660367 124 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
88บ้านยางชุมภูมิตำรวจ  นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ 0837382867 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89อนุบาลปรางค์กู่  นายชยาพล นนท์ศิริ 045697076 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0094.0094.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.6719/04/2016
90บ้านสนาย  นายสุนทร คำเสียง 0 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5910.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.000.0010.00
91บ้านโนนดั่ง  นางสร้อยทิพย์ ไทยน้อย 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
92บ้านขามฆ้อง  นางมยุรี ศรีผา 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93บ้านโป่ง  -ว่าง- 045697494 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/03/2017
94บ้านไฮ  นายบรรจบ สิงหร 045969307 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
95บ้านโพธิ์สามัคคี  นายธนกฤต บุญปัญญา 045969306 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.00100.00100.0090.00100.00100.0080.0090.00100.000.0091.1105/05/2016
96บ้านเหล็ก  นายทวีชัย คำแพง 045697290 126 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97บ้านตูม  นางประภาพร กอกหวาน 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านขี้นาค  นายสมพงษ์ ทองมา 045660332 49 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0090.0070.0080.0090.0075.0090.000.0083.8931/05/2016
99บ้านสวายสนิท  นายทรงศักดิ์ ยินดี 045660325 226 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0095.0095.0099.0099.00100.00100.0095.0099.000.0098.0005/05/2016
100บ้านบึงกระโพธิ์  นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์ 045-969304 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.00100.0043.0043.00100.00100.00100.0082.000.0083.4413/05/2016
101บ้านขามทับขอน  นายร่าเริง วิทยอุดม 045660177 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0067.0051.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0089.75-
102บ้านท่าคอยนาง  นางสาวินี พิมพ์จันทร์ 0 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
103บ้านตะเภา  นางกิตการุณ แก้วคำสอน 045-660329 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
104บ้านกู่  นายพิจิตร์ ชวดรัมย์ 045660338 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
105บ้านหนองคูอาวอย  นางวรางคณา บุตรสอน 045660326 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7813/05/2016
106บ้านดู่  นายนเรศ คำเสียง - 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0050.0050.0090.0090.0090.0090.0090.000.0081.11-
107บ้านหนองแวง  นายเกียรติพงษ์ พิศวงปราการ 045660279 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านขามหนองครอง  นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี 045660147 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.000.0095.00-
109บ้านไฮน้อย  นายคุณาวุฒิ บัวเขียว - 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.000.0097.2216/05/2016
110บ้านกะดึ  นายอุทัย พิมพ์จันทร์ 045969293 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/07/2016
111บ้านพอก  นายวิชัย เพิ่มพร 045660149 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านเกาะกระโพธิ์  นายพิรมย์ บุญมา 0 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
113บ้านหนองบัวตาคง  นายเพียร นรดี 0 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านสามขา  นายประนุพงษ์ ระยับศรี 045-660148 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115บ้านหว้า  นายสาม รักษา 0 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านนาวา  นายโชคชัย จุมพิศ 0 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านกอกหวาน  นายศิโรตม์ เพ็งธรรม 224 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0080.00100.00100.00100.0090.000.000.0090.0011/07/2016
118บ้านบัลลังก์  นายวีระชาติ ไชยชาญ 0 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119บ้านสมอ  นายสมจิตต์ เครือมาศ 045660446 112 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120บ้านหนองเพดาน  นายอัษกร ตัณฑกูล 0 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0070.0080.0080.0090.0090.0050.0070.0070.000.0072.22-
121กระต่ายด่อนวิทยา  นางสาวเกศินี ไพรศรี 045-660336 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านดอนหลี่  นายณัฐพงศ์ สุริยา 045660471 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.0090.000.0096.6714/05/2016
123บ้านกุดปราสาท  นายเพียรศักดิ์ สุภากุล 0819769331 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
124บ้านหนองเชียงทูน  นายสงวน ชุมวัน 0813897567 324 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0090.00100.00100.0090.00100.000.0091.11-
125บ้านกำแมด  นายสุทัศน์ บุญจอม 045-661335 322 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5930.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.000.0030.0020/07/2016
126บ้านศาลา  นายบำรุง พรหมคุณ 0 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0002/06/2016
127บ้านหนองระนาม  นายเดช พงษ์สุระ 0810768418 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านมัดกา  นางฐิติพันธ์ สอนพูด 0 48 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.3319/06/2016
129บ้านหนองคูขาม  - 045-969320 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านบ่อ  นายวรรณนุพล จันทะสนธ์ 045660221 324 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/05/2016
131บ้านตาเปียง  นายไพรี มังษะชาติ 045 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0099.0099.0095.0095.0095.0099.0095.0090.000.0096.3331/05/2016
132บ้านไฮเลิง  นางรัชฎาภรณ์ พิศวงปราการ 045-660-33 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านหว้าน  นายวานนท์ นนทวงค์ 045660333 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
134บ้านขอนแต้  นายเอกชัย คุณมาศ 045618042 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.0098.0098.0098.0098.0098.0098.0098.000.0098.2227/05/2016
135บ้านสำโรง  นายวัชระ ศิริสุรักษ์ 0895805088 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136อนุบาลไพรบึง  นายนิกร อภัยสม 045675023 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/05/2016
137บ้านสวาย-สนวน  นายสิทธิเทพ ทองบาง 045675210 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านคอกหนองไพร  นายณรงค์ ไชยชาติ 045675280 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
139บ้านตราด  นายโอภาส สุมาลี 0 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
140บ้านพราน  นายทักษิณ อายุวงค์ 045-660140 36 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.0090.00100.0050.0010.0050.0050.0050.0010.000.0056.6730/06/2016
141บ้านผือ  นายมานะ ไชยโชติ 0 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
142บ้านติ้ว  นายเสถียร มนทอง 045-969343 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0075.0075.00100.00100.00100.0062.000.000.0089.0013/04/2016
143บ้านมะขามภูมิ  นายวินัย ธรรมเที่ยง 0 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านทุ่ม(อสพป.3)  นายศรีสุวัล พัณษะธรรมวงษ์ 0 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0082.00100.0049.0082.00100.0087.0060.00100.000.0084.4420/04/2016
145บ้านกระแมด  นายสายัณห์ หล้าบุดดา 045660141 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
146บ้านโพงกอก  นายสำราญ ทองมนต์ 045660315 524 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0031/05/2016
147บ้านสำโรงพลัน  นายอนันต์ ทิพย์รักษ์ 045675024 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0060.0090.0080.0090.00100.0070.00100.000.0082.22-
148บ้านไม้แก่น  นายทวีศักดิ์ รักโสภา 045660313 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0050.0070.000.0080.0090.00100.000.0084.2915/05/2016
149บ้านปุดเนียม  นายไพศาล คำศรี 045-660316 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0086.00100.0081.00100.00100.00100.0025.00100.000.0088.0010/05/2016
150บ้านหัวช้าง  นายวิรัตน์ รัตนพันธ์ 045660318 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
151บ้านชำแระ  นายสมนึก พันธ์แก่น 045-660174 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152บ้านตาจวน  นายสุริยา เกษอินทร์ 045660173 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.00100.000.0050.00100.00100.000.00100.000.0085.7131/05/2016
153บ้านไทร  นายอุดม คำหล่า 045660318 321 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5965.000.000.0052.0016.0034.000.001.0039.000.0034.50-
154บ้านสะเดาน้อย  นายคมธัช อินวันนา 082-608201 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บ้านโป่ง  นายอุดม คำหล่า 045969350 224 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0060.0080.00100.00100.0060.00100.000.0087.7815/05/2016
156บ้านหนองพัง  นายจำนาน ไพบูลย์ - 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
157วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายสมควร โมทะจิตร 045-660310 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.0060.00100.00100.0090.00100.000.0093.3323/05/2016
158บ้านปราสาทเยอ  นายธนกร แก้วธรรม 045-660317 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0030.0040.00100.00100.00100.00100.00100.000.0085.56-
159บ้านคูสี่แจ  นายอภินันท์ ทองมนต์ 0819660013 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.0090.00100.000.0096.67
160บ้านสลักได  นายสมยศ โชคเหมาะ 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161บ้านหนองอิไทย  นายสมยศ โชคเหมาะ 045-660136 225 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.0067.0067.00100.00100.00100.0083.00100.000.0090.7816/05/2016
162บ้านอาลัย  นางณัฐกานต์ ทางาม 045660135 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0070.0070.000.0077.78-
163บ้านโพนปลัด  นายประยงค์ เพ็งธรรม 045660137 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
164บ้านเขวา  นายสมยศ โชคเหมาะ 045660139 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165บ้านดองดึง  นางพรชุลีย์ พรรณโรจนศิริ 0 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5997.00100.0093.0048.0038.0067.00100.000.00100.000.0080.38
166บ้านดินแดง  นายธนชัย กัณทพันธ์ 0 36 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.000.000.000.0097.14-
167บ้านสร้างใหญ่  นายสิริวัฒก์ ดวงสินธ์นิธิกุล 0-4566-014 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
168หนองอารีพิทยา  นายประกอบ สายแก้ว 045614406 322 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.5623/05/2016
169บ้านกันตรวจ  นางประไพพร พรหมศรี 0854174471 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
170บ้านหนองระเยียว  นายธีรชาติ พานิช 045660311 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5985.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.00-
171บ้านตาเจา  นางสาวนัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์ 045-660320 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
172บ้านแดง  นายสมนึก พันธ์แก่น 0 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.0076.00100.000.00100.0074.00100.000.0093.1313/05/2016
173บ้านตะเคียนราม  นายอำนวย มีศรี 045667543 216 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.594.0040.0080.0040.0080.0070.0080.0090.0070.000.0061.5612/05/2016
174บ้านโคกตาล  นายวสันต์ นามวงศ์ 045-660172 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
175บ้านลุมพุกคลองแก้ว  นายศรเพ็ชร วงศ์เพ็ง 045-660233 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
176บ้านศาลา  นายพงษ์สันต์ ทองแย้ม 0 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
177บ้านเรือทองคลองคำ  นายบุญสม โสริโย 0 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
178บ้านตาโสม  ว่าที่ ร.ต.กิตติพัชญ์ เจริญ 045660131 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
179บ้านนาตราว  นายวิเศษ สาลี 045-660132 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
180บ้านจำปานวง  นายสง่า ผุดผา 045-660134 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.00-
181บ้านแซรสะโบว  นายสุชีพ ตรีประเคน 045660133 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
182วนาสวรรค์  นายทัตพล สิงหชาติ 045-660128 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0096.6725/05/2016
183บ้านไพรพัฒนา  นายวรการ น้อยสงวน 045920840 26 เมษายน 2560หลัง 16พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0030/04/2017
184บ้านแซรไปร  นายประดิษฐ์ พันพิพัฒน์ 045660130 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
185บ้านละลม  นางสาวพัฒนา สังข์โกมล 045920135 215 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
186บ้านธาตุพิทยาคม  นายชาญวิทย์ สันดอน - 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)  นายชัยรัตน์ รุ้งแก้ว 045660170 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0080.0090.0090.0085.0090.0090.0090.000.0088.33-
188บ้านทำนบ  นางวราภรณ์ กองทรัพย์ 045660168 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0010/05/2016
189บ้านห้วยตามอญ  นายอดิศักดิ์ ธรรมพร 087-242187 422 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.0080.00100.00100.0080.0080.00100.000.0087.7813/06/2016
190เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง  นายสง่า อาจอินทร์ 0 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.00100.00100.0075.0080.0080.00100.000.0087.22-
191เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒน  นายวิชัย สมศรี 045660126 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0040.00100.00100.00100.0060.00100.000.0088.8930/05/2016
192อนุบาลภูสิงห์  นายสุริยา พุฒพวง 045608163 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
193บ้านโคกใหญ่  นายศักดิ์ ทรงศรี 045608104 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
194บ้านตาเม็ง(อสพป.9)  นางสาวอัจฉราภรณ์ ฉิมพินิจ 045660230 327 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0083.00100.0083.0066.00100.0083.0050.00100.000.0083.1318/05/2016
195บ้านพรหมเจริญ  นางรัตนา รุ้งแก้ว 0 323 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.000.0098.8919/06/2016
196บ้านนกยูง(อสพป.30)  นายไพศาล จันทร์เทศ 045969369 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
197บ้านทุ่งหลวง  นายศิวเชษฐ์ คุณแขวน - 220 เมษายน 2560หลัง 16พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.00-
198บ้านพนมชัย  นายไพฑูรย์ ผ่านพินิจ 045660125 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.0091.67
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน