ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธีระพงศ์ บุษบงก์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1เมืองคง(คงคาวิทยา)  นายเสถียร พันธ์งาม 0-4569-533 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2อนุบาลราษีไศล  นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน 045681202 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
3บ้านแสงเมืองแคน  นายสุรชัย บัวส่อง 0812652420 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.0066.00100.000.0095.1401/06/2016
4บ้านยาง  นายสิทธิศักดิ์ อินทธรรม 0-4569-533 215 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6711/05/2016
5บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)  นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ 0-4560-019 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
6บ้านน้ำอ้อมน้อย  นายกิตติศักดิ์ แหวนหล่อ 0-4569-533 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
7บ้านหนองโง้ง  นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทอง 0-4569-533 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านหนองแค  นายนิคม บุรกรณ์ 045-682618 219 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5990.00100.00100.000.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.5021/06/2016
9บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)  นายก้านแก้ว พันอินทร์ 0-45918687 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.00100.0030.00100.00100.00100.00100.00100.000.0087.78-
10บ้านตัง  นายโชคอนันต์ บุญราช 0-45969518 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/04/2016
11บ้านปลาขาว  นายไพรัช ก้านเกษ 0-4569-533 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านมะยาง  นายรังษี เวชกามา 0-45600344 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านดอนงูเหลือม  นายกิตติศักดิ์ แหวนหล่อ 0-4569-533 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14บ้านดงแดง  นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ 0-4591-887 126 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านหนองบ่อ  นางสาวนครเพชร สิงห์คำ 0833729537 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5998.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.56-
16บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)  นายวรเนตร สุระโคตร 0-45600215 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0097.00100.0061.00100.0068.00100.0087.0045.000.0084.22-
17บ้านเชือก  นายวิเชียร ทุมพัฒน์ 0-4569-533 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
18บ้านจิก  นายเฉลิมศรี สุบินทร์ 0-4569-533 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.0090.0070.0080.0090.0070.0080.000.0081.11-
19บ้านมะฟัก  นายสุรพล เพ็งแจ่ม 0-4569-533 39 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0048.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.8015/06/2016
20บ้านดู่ค้อ  นายเกียรติศักดิ์ ร่วมบุญ 045660211 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
21บ้านกระเดาอุ่มแสง  นายครรชิต ไชยโพธิ์ 045600201 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0087.00100.00100.00100.00100.0089.00100.000.0097.3305/05/2016
22บ้านครั่ง  นางลำดวน บุญเยี่ยม 0-4569-533 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0026/05/2016
23บ้านกอย  นายคำดี ทองเลิศ - 021 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านท่าบ่อ  นางระวีวรรณ สังรวมใจ - 23 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านโต่งโต้น  นายวิรัตน์ สุพล 0-4569-533 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.000.0090.00-
26บ้านโกทา  นายอุดร จันทพรม 06 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67-
27บ้านเปือยขาม  นายสมปอง รินทอง 0-45969522 219 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
28บ้านฮ่องข่า  นายธีระ กัณฑ์หา 0-4569-533 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.0090.00100.0090.0090.000.0093.33-
29บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)  นายเจษฎา หงษาล้วน 0-4569-533 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านหนองกก  นางสาวรจนา ขอร่ม 0-45-600-3 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)  นายสมจิตร ดวงชัย (รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน) 0-45919472 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.22-
32บ้านห้วย  นายประเสริฐ สิมมาทอง 0-4566-042 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.00100.000.0098.7530/06/2016
33บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง  นางสิริรัชย์ สิงหกุล 0935417151 327 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5992.0074.0046.0042.0096.00100.00100.0048.00100.000.0077.5606/06/2016
34บ้านโนนตุ่น  นางขวัญตา ไพศาล 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
35บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)  นายพยนต์ ดาวเรือง 0-45913555 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56
36บ้านหนองหมี(ประชาวิทยาคาร)  นายตรีเพชร หารไชย 0-4569-533 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0095.0094.00100.00100.0095.00100.000.0098.22-
37ดอนไม้งาม  นายปานศักดิ์ นนทะวงส์ 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
38บ้านโก  นายวิทยา ทองอินทร์ 0-4569-533 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านบึงหมอก  นายปฏิวัติ จันล่องคำ 0-4569-533 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านแสนแก้วหนองคูไซ  นายสุบรรณ การะเกษ 0-4566-044 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
41บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม  นายธวัชชัย สีหะวงษ์ 0-45813076 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านท่า  นายทวีสิน ทองคำ 0-45660-43 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านไผ่  นายนพดล เมืองประทุม 0-4569-533 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5994.00100.00100.0090.0097.00100.00100.0082.00100.000.0095.8910/06/2016
44บ้านเมี่ยงแคนดวน  นายประถม การปลูก 0-4569-533 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0030.0030.0020.0040.0050.0060.0050.0060.000.0043.3310/06/2016
45บ้านคูสระ  นายอัษฎาวุธ ช้อยชด 08-0171-96 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5993.000.000.00100.00100.00100.00100.0082.00100.000.0096.4310/06/2016
46บ้านสร้างปี่  นายอภิสิทธิ์ อำนวย 045-6600-9 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านด่านนอกดง  นายสุพิช สมคะเนย์ 045-6600-2 129 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.0098.89-
48จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)  นายเกียรติณรงค์ คำโสภา 0-4569-533 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.75-
49บ้านหนองสวง(อสพป.2)  นางทิศารัศม์ บุญโภค 0-45660097 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
50สระกำแพงวิทยาคม  นางรสรินทร์ ดาแก้ว 045691530 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านสระภู  นายทองภาพ ดาแก้ว 0-4569-533 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านค้อกำแพง  นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง 0-4569-533 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
53บ้านหนองหัวหมู  นายณัฐชัย เชิงหอม 045-691-70 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.0029/03/2016
54อนุบาลอุทุมพรพิสัย  นายสุวิทย์ สมบัติ 0-45638290 79 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0092.0050.0080.0075.00100.00100.0070.00100.000.0079.6706/06/2016
55บ้านหนองห้าง  นายชัยรัตน์ เรืองนาม 045692097 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0080.00100.00100.0070.00100.000.0092.2224/06/2016
56บ้านพงพรต  นายประทีป เพ็งแจ่ม 0-45660387 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00-
57บ้านฟ้าผ่า  นายสนอง แสงงาม 0-4569-533 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58บ้านสำโรงน้อยหนองบัว  นายสำราญ เลิศรัตนาวดี 0-4564-160 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.0010.0010.00100.00100.000.00100.000.0070.00-
59บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)  นางรำไพ พวงคำ - 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60บ้านขนวนสีแก้ว  นายแสง ศรีโสม 0-4569-533 31 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.6703/06/2016
61บ้านอ้อมแก้ว  นายชมภู ระย้าทอง 0-4569-533 129 มกราคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
62บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย  นายปริญญา โนนกอง 0-4569-533 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0029/04/2016
63บ้านกงพาน  นายสถิตย์ ศรีสุรักษ์ 0-45638235 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.0098.0098.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.3303/06/2016
64บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)  นายกัมปนาท วังสันต์ - 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)  นายหินทะ นามบุตร 0-45910-47 112 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66บ้านโคก  นางรำไพ พวงคำ 045-660287 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.0060.00100.0050.0060.00100.00100.000.0083.33-
67บ้านโปร่งสามัคคี  นายภานุวัฒน์ เดชกล้า 0-4569-533 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.000.0096.6723/05/2016
68บ้านกุง  นายบุญญรักษ์์ ขาวแร่ 0-4569-533 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
69บ้านโนนแดงโนนม่วง  นายสวัสดิ์ พาลี 0-4566-028 125 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
70บ้านขวาว  นายชาญชัย คำเครื่อง 0810705806 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)  นายสุริยา พรรษา 045660439 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านหนองยาง  นางฉวี สุริโย 0-4569-533 11 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0002/03/2016
73บ้านโพนเมือง  นางต้องใจ คล่องตา - 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0089.0092.00100.00100.00100.0072.00100.000.0092.00-
74บ้านปะอาว  นายเสริมศักดิ์ ปราณีกิจ 0-45614-95 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
75บ้านพลับฝางผักหม  นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์ 0-456ุ-602 013 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านปะหละ  นายสันติ สีหนาท 0-4569-533 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0082.0093.0040.0050.0025.0025.0067.000.000.0059.00-
77บ้านแข้  นางฉวี สุริโย 0-4569-533 429 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0090.0090.0080.0080.0090.0090.0090.0090.000.0088.3314/06/2016
78บ้านโนนกลาง  นายบุญเยื้อน สังข์ภักดี 045969583 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.0080.0050.000.000.00100.000.0087.14-
79บ้านอะลาง  นางไพจิตร บุดดาวงค์ 045-660160 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0068.00100.000.0096.44-
80บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)  นายทองปัญญา โสรพันธ์ 0-4569-533 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5995.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.50-
81บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161  นายปิยะ ไตรยงค์ 0-4569-533 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
82บ้านยางเอือด  นางทัศนาพร สงวนบุญ 0-4569-533 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
83บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)  นายไสว เที่ยงธรรม 0-4569-533 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
84บ้านนาโนน  นายสมัย โนนสูง 0-4566-003 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8918/05/2016
85บ้านโนนเค็ง  นางรุ่งทิวา หงษ์อินทร์ 0-4569-533 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านหนองลุงตาเกษ  นายชาญวิทย์ วงศ์คำ - 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านหนองเหล็ก  นายสุนทร ปุณะปรุง 045-969590 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)  นางสุพัฒนา ภูมลา 0-4569-533 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0044.00100.000.0093.7823/05/2016
89บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)  นางนิธิกานต์ หาญวลินโรจน์ 0-4569-533 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90บ้านบอนใหญ่  นายพิเชฐ โมรา 0-4569-533 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
91บ้านสะเดา  นายชาลี ชาบุญเรือง 045-969593 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายสิทธิชัย บุญเกิ่ง 0-4569-533 119 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93บ้านแต้(ประชาบำรุง)  นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม 0-4569-100 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)  นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด 045-919-11 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0081.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.8913/06/2016
95บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)  นายสมศักดิ์ หล้าธรรม 045919107 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0090.0090.0080.00100.0090.0090.000.0090.0012/05/2016
96บ้านโคกหล่าม  นายวิจารย์ อาจสาลี 0-456ุุ6-0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ(คุรุราษฏร์สามัคคี)  นางนันทิยา พรหมทา 0-4569-533 36 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0090.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.2515/05/2016
98บ้านโนนน้อย  นายจำเนียร เกษกิ่ง 0-45691-53 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0033.0072.0063.0059.00100.00100.0078.00100.000.0078.33-
99บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)  นายประวัติ งามมาก 0-4569-533 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
100บ้านค้อโนนเพ็ก  นายประสิทธิ์ ศิรินัย 0-4569-533 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านขี้เหล็ก  นายวิโรจน์ บุญเรือง - 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0062.00100.00100.00100.0040.001.000.0078.1131/05/2016
102บ้านแขมโพนทอง  นายอุดร นางาม - 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0095.0070.0085.000.000.0080.000.000.0088.33-
103บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว  นายพิชิต รัตนะโสภา 0-4569-533 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
104บ้านโนนสูง  นายทองรักษ์ พรหมทา - 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
105บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)  นายสากล อ่อนทุม 0-4569-533 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0040.0070.000.000.0070.000.000.0080.0031/05/2016
106บ้านหนองสำโรงน้อย  นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย 0892778685 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
107บ้านหอย  นายประสพโชค ภาคคำ 0-4569-533 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/04/2016
108บ้านขะยูง  นายเสรี อุตสาหะ 0-4569-533 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
109บ้านหว้า  นายสุรชาติ ส่งแสงรัตน์ 045660314 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.00100.0066.0040.00100.00100.00100.00100.000.0087.6721/05/2016
110บ้านปะโด๊ะ  นายศรวุฒิ ศรีเพ็ชร 045-969569 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0010/06/2016
111บ้านอีสร้อย  นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์ 0-4569-533 120 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านหนองอาคูณ  นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจ - 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.11-
113อนุบาลห้วยทับทัน  นายอรุณ พรหมคุณ 045699049 53 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0010.0040.0080.0090.0080.00100.0095.0080.000.0075.0014/06/2016
114บ้านสร้างเรือ  นางวรัชยา ประจำ 045699302 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115บ้านเมืองหลวง  นายสมศักดิ์ ดวงนิล 045826002 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
116บ้านจังเอิน  นายสุริยา ดวงตา 045660121 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.0060.00100.000.0092.22-
117บ้านหนองน้ำขุ่น  นายวัฒนะ ขันธเสน 045690298 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านโทะ  นายประยูร สงค์พิมพ์ - 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
119บ้านหนองสะมอน  นายสุเทพ ศรีสุข 0-45969578 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.0060.0090.0090.00100.00100.00100.000.0087.7831/05/2016
120บ้านกล้วยกว้าง  นายสกุล หมื่นสุข 0-4569-533 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0086.00100.00100.00100.0080.0080.00100.0080.000.0091.7825/06/2016
121บ้านบุยาว  นายจักรภพ ใสกระจ่าง 0-45-91062 221 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0070.00100.000.0094.44-
122บ้านไพรพะยอม  นายคงศักดิ์ มูลดับ 045660241 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001.0090.10
123บ้านนานวนหนองแคน  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว 0-4569-533 38 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.56-
124บ้านพอกหนองแข้  นายชิด ประดาห์ 0-4569-533 313 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5950.0060.0050.0030.0070.0080.0080.0070.0080.000.0063.3302/06/2016
125บ้านไฮใหญ่ใฮน้อย  นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์ 0-4569-533 229 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8923/04/2016
126บ้านเมืองน้อย  นายประภาส สงค์พิมพ์ 045969577 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
127บ้านพะวร  นายวัฒนา โคตรเนตร 045615316 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0070.00100.0081.00100.0089.00100.000.0092.50-
128บ้านตาทอง  นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์ 0-4569-153 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
129บ้านพงสิม  นายชูชาติ ชัยวงศ์ - 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.0093.33-
130บ้านจานแสนไชย  นายนราดร บุตรสันติ์ 0-4569-533 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131บ้านนาทุ่ง  นายสมหมาย บัวจูม 0-4569-533 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132บ้านกระสังข์  นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล 0-4569-533 323 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0094.4425/05/2016
133บ้านกระเต็ล  นายการัณยภาส เพ็งพันธ์ 0-45969752 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.0090.00100.000.0096.67-
134อนุบาลบึงบูรพ์  นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ 0-4568-905 37 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0075.00100.00100.000.0033.00100.000.0088.5030/05/2016
135ชุมชนบ้านหนองคู  นายก้องเกียรติ ปิยกรศาสตร์ 0-4569-533 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.0020.000.005.0010.000.0010.0020.000.0013.00-
136บ้านหาด(อสพป.13)  นายวีรเดช บุญเย็น 045689305 518 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านโนนลาน  - - 12 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านหมากยาง  นายปัญญา ประสงค์สุข 0-4569-533 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
139บ้านม่วง  นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์ 0857738969 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67
140บ้านตาโกน  นายนิรันดร์ ทองสาย 0-4569-533 326 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0090.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.0098.3320/05/2016
141อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)  นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ 0-45603068 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
142บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย  นายวีระพันธ์ พรมคำน้อย 0-4569-533 326 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0098.0093.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.8931/07/2016
143บ้านเขวา  นายวิมลศักดิ์ ลุนลา 0833744661 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0096.00100.0085.00100.00100.00100.0070.00100.000.0094.5616/05/2016
144บ้านหนองปลาคูณ  ว่าที่ร้อยเอกเกริกชัย โคตะสิน - 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ะรรมาภรณ์อุปถัมภ์)  นายธนสมพร มะโนรัตน์ 0-4569-533 126 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )  นายประสิทธิ์ พวงอก 0-45641335 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147บ้านเมืองจันทร์  นายสัณหบุญยงค์ ยอดกุล 0872423174 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
148บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)  นายสุขชัย สายทอง 0-4560-306 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
149บ้านหนองแคน  นายบำรุง บัวไข 045660297 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
150บ้านโคก  นายพิเชษ อินทฤทธิ์ - 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5983.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.000.0096.67-
151บ้านทุ่ม  นางสาววิภาดา บุญประสงค์ 0-45821008 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152บ้านโดด  นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก - 31 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.0090.00100.0090.0080.0090.000.0093.3301/06/2016
153อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  นายบุญยัง บุรุษ - 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า  นายประภาส เกษามา 0-4569-533 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.591.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.10-
155บ้านหนองหว้า  นายเสถียร น้อยดำ 045660270 321 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
156บ้านหนองหงอก  นายสมหวัง หลักบุญ 0-4569-533 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0056.00100.00100.00100.0089.00100.000.0093.89-
157บ้านผือ  นายช้ยสิทธิ์ หล้าธรรม 0892823001 421 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0016/05/2016
158บ้านหนองแปน  นายเอกสิทธิ์ ใยทอน - 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.0015.0015.00100.000.0025.00100.000.0059.1731/05/2016
159บ้านเสียว  นายสมศักดิ์ โกฏิยี่ - 328 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0060.0060.0030.0020.000.000.0070.0050.000.0052.86-
160หนองผือ  นายเสน่ห์ ชนะงาม 0-4569-533 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0018/05/2016
161บ้านสามขาหนองสำโรง (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)  นางสาววิชชุตา ไชยราช - 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านตลาดหนองเรือ  นายวิชาญ คำนึง 0-4569-533 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายอุดม บึงไกร 0-4569-533 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0063.00100.0067.0037.0037.000.0037.0014.000.0056.88-
164บ้านจาน  นายมนตรี ภูผาทอง 0-45604720 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0043.00100.000.00100.00100.000.0067.000.000.0085.0030/06/2016
165บ้านหนองม้า  นายสีลา มะเค็ง 0622628815 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/05/2016
166บ้านโซงเลง  นางธีร์ธุตา บุญชู 0-4569-533 330 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0095.0095.00100.00100.0080.00100.000.0095.5630/05/2016
167เบญจคามวิทยาประชาสรรค์  นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี 0621621214 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168อนุบาลศิลาลาด  นายมานิต ทองขอน - 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.00100.0090.0098.0098.00100.0095.00100.000.0097.0031/05/2016
169บ้านแต้มะหลี่  นายวันชัย ปักการะสังข์ 0-45688031 113 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
170บ้านโจดม่วง  นายสุพิช แดงบุญเรือง - 131 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
171บ้านกุงขาม  นายสุรศักดิ์ ลือขจร 0-4569-533 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0083.00100.0033.00100.00100.00100.0083.00100.000.0088.7810/06/2016
172บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  นายธวัชชัย โหง่นคำ 0-4569-533 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0031/05/2016
173บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด  นางม่านฟ้า ศาลาน้อย 0-4569-533 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
174บ้านเกิ้ง(อสพป.37)  นางรำพัน ขาววิเศษ - 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0090.000.0090.0090.0090.0090.0090.000.0088.7508/10/2016
175บ้านคลีกลิ้ง  นายบุญล้อม ทองอาบ 0-4569-533 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0091.00100.00100.00100.0082.00100.000.0097.00-
176บ้านโพธิ์  นางพิณยา ทองขอน - 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
177บ้านโจดนาห่อมเดื่อ  นายภูวนารถ ภูมิวรพงษ์ - 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
178บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น  นายปิยะ ไตรยงค์ 0-4569-533 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)  นายสมศักดิ์ วนวาที 0-4581-805 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0001/06/2016
180บ้านหลักด่านหนองจอก  นายภัทรศักดิ์ มนทอง - 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181บ้านดงเค็งตู้  นายประเสริฐ สิงห์เขาภู 0-4569-533 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
182บ้านทัพส่วยหนองพอก  0-4569-533 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน