ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านหนองครก  นายเกรียงไกร สูงสนิท 045612370 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7813/05/2016
2บ้านหนองโพธิ์  นายนิคม สิงห์ชะฎา 045660214 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
3หนองสาดโนนเจริญ  ่่ว่าง 045-660110 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
4บ้านหนองสวง  นายอานุภาพ พิมพ์โคตร 081-760391 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
5บ้านดอนกลาง  นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์ 045-662015 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6อนุบาลศรีสะเกษ  นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม 045-611529 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7บ้านหมากเขียบ  นายเสถียร ลำภา 0 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.00100.00100.00100.000.000.0080.000.000.0091.67-
8บ้านก้านเหลือง  นายศิริพงษ์ เสนาะ 045-916661 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1  ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์ กรึงไกร 087-878163 223 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0080.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67
10บ้านยางกุดนาคำ  ว่าง 0 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บ้านทุ่ม  นายธณัท บุญชูวิสิฐ 045660032 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
12บ้านขมิ้น  นายณพัฒน์ วงศืวชิรนุกูล 045660452 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0050.0050.0040.0060.0080.0080.0070.0080.000.0058.89-
13บ้านเสือบอง  นายวิสันต์ เสวะนา 045969384 119 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14บ้านโนนแกด  ว่าง 0 030 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านหางว่าวโนนบัว  นายพาลี กาลพฤกษ์ 045-660223 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
16บ้านฮ่องแข้ดำ  ว่าง 045-660-16 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.0081.00100.000.0095.7820/05/2016
17บ้านหนองม่วงหนองแวง  นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง 045-969385 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.0010.00100.00100.000.0088.89-
18บ้านจานหนองคู  นายสุชาติ เบ็ญเจิด 045-660451 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0098.0016/04/2016
19บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายพร บุญนำ 045649667 26 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.0087.00100.00100.00100.000.00100.0012.00100.000.0087.3815/06/2016
20บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน  นายไพฑูรย์ ชินวงศ์ 045-660107 20 543100.00100.00100.0095.00100.00100.0090.0090.0090.000.0096.11-
21บ้านแดงเหล่ายอด  นายไพศาล อารีย์ 0 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0002/05/2016
22บ้านโพนค้อ  นายคงสิทธิ์ อินตะนัย 045619076 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0096.6715/06/2016
23บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายไพบูลย์ บุตรมี 045-660227 414 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5950.0090.00100.0050.00100.00100.00100.0050.0050.000.0076.6720/06/2016
24บ้านแทงวิทยา  นายอุดม โพธิ์ชัย - 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0057.0076.0068.0076.0069.0085.000.0081.2231/05/2016
25บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)  นายสุพจน์ เจริญกิจ 045-660465 13 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)  นายแสงเทียนชัย ใจดี 045612374 421 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.0090.00100.0080.00100.000.0094.4420/05/2016
27บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง  นางราชมาลี ต้อนรับ 045660226 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านบก  นายพจน์ศุพงษ์ สระแก้ว 0898443775 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
29บ้านซำโพธิ์  นางวันดี พรหมมา 045660228 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30จินดาวิทยาคาร 3  นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว 045-660000 38 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31ตะดอบวิทยา  นายคมกฤษณ์ บุญเจริญ 045-660084 227 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.5990.0060.0070.0065.00100.0060.00100.00100.00100.000.0082.78-
32บ้านหนองแคนหนองเทา  นายเศรษฐโชด บุญเสริม 045660084 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0034.0083.0067.00100.0058.00100.000.0082.4430/05/2016
33บ้านแกประชาสามัคคี  นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ - 217 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.0096.6716/05/2016
34บ้านก่อโนนหล่อง  นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร - 219 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0088.00100.00100.00100.00110.000.0099.7830/05/2016
35บ้านโพนแดง  นางวาสนา สงโสด 045-660061 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านหนองแก้วสำโรง  นายคงฤทธิ์นิธี เมืองจันทร์ธนชา 081-660117 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
37บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายธนัญกรณ์ มีชัยธนกิตติ์ 045911192 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0050.00100.000.0088.89-
38บ้านหนองหว้าเข้ากรรม  นางสาววันระพี ญาติรัฐชัยชาญ 045660099 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านหนองแวงโพนเขวา  นายไชยเศรษฐ์ เสนาะ 045660219 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านหนองเข็งเหล่าแค  นายประเวศ นนทวงษ์ 045-660166 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านดอนสั้น  นายธัชพงศ์ คลธา 045660023 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42มหาราช 3  นางศุภากร สายหงษ์ 045660109 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/06/2016
43บ้านโนนอีปังโพนวัว  นายวิเศษ ไชยอุดม 0 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
44อนุบาลวัดพระโต  นายปรเมษฐ์ สีหะวงศ์ 045612730 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00-
45บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก  นายอรุณโรจน์ วันเลิศ 045614910 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
46บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม  นายทวี อรุณโรจน์ 0 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านคูซอด  นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ - 39 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8903/06/2016
48บ้านเวาะ  นายสนอง วิเศษสังข์ 045-913029 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49บ้านเปือย  นายธงชัย จันทร์แจ้ง 0 130 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030/05/2016
50บ้านน้ำคำ  นายไสว โสภาศรี 0 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0094.44-
51บ้านหนองโนวิทยา  นายสุทัศน์ บุญยี่ 045611880 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านหนองคำ  นายสิทธิ อินตะนัย 045660083 124 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านหญ้าปล้อง  นายเอกอมร ใจจง 045 -66044 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0065.0080.0080.0090.0070.0070.0090.000.0076.88-
54บ้านโนนแย้  นายธีรนันท์ คำคาวี 045612505 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านเอกสร้างเรือง  นายสมสุข สายเพชร 045-660217 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/09/2016
56บ้านหนองไผ่  นายนิคม สิงห์ชะฎา 045634235 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.2215/06/2016
57บ้านหอยสะเดาพัฒนา  นายวิชิต บุญเฉลียว 045-660102 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58อนุบาลกันทรารมย์  นายสุรชาติ ทอนศรี 045651225 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59บ้านหนองมะแซว  นายศิลปชัย นันตโลหิต 045636293 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60บ้านหนองอีกว่าง  นางระหงค์ นันตโลหิต 0 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0004/09/2016
61บ้านดูนสิม(อสพป.8)  นายชัยณรงค์ อดทน 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.000.0094.44-
62บ้านอีต้อม  นายอุทัย สมใจเพ็ง 045818115 10 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
63บ้านมะกรูด  นางรุ่งรัตน์ สหัสดี 226 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0090.00100.00100.00100.00100.000.0092.22-
64บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)  นายสมาน ละเลิศ 045-651413 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0080.0070.0090.00100.0080.00100.000.0088.8917/06/2016
65บ้านหนองทามใหญ่  นายศุภมงคล บุญชู 215 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.0096.67-
66บ้านโนนผึ้ง  นางสาวทักษิณา สีหบุตร 089-947009 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00-
67บ้านหนองหวาย  นายบพิตร บุญเฉลียว - 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
68บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)  นายสมพร อินทา 045-651091 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0075.0060.00100.00100.00100.0095.00100.000.0090.00-
69บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)  นางอังคณา พรหมศรี 0874450419 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านหนองบัวไชยวาน  นายอุทัย สมใจเพ็ง - 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0070.0070.0080.0090.0080.0080.0090.000.0080.0023/05/2016
71บ้านหนองโอง  นางกาญจนา ชมสูงเนิน 0819970381 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านหนองดุมหนองม่วง  นายนัฐฏ์ พงษ์เกษ - 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73บ้านหนองถ่ม  นายสำเริง สิมณี 045660291 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0072.0072.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.0093.00
74บ้านหนองหัวช้าง  กาญจนา คำเพราะ 0 12 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านบกขี้ยาง  นายวรากร สายเนตร 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.0094.00-
76บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา  นายคมกฤช คำเพราะ - 124 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านลือชัย  นายสมสมัย นาราษฎร์ 0 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0090.00100.00100.00100.0080.0095.0080.00100.000.0090.5630/04/2016
78บ้านทุ่งพาย  นายสุวัชร สารสมัคร 045660029 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226  นายบุญเกิด ทองสุข 045-660469 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.000.0094.4410/05/2016
80บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)  นายไพรัช ทองสุ 045-660290 225 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.5990.0090.00100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.000.0095.5618/04/2559
81บ้านดู่  นายปิยะ ทาระ 081-545867 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0096.1119/05/2016
82บ้านโพนทรายโนนเรือ  นายสุพงษ์ คงนิล 045-660062 322 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5985.00100.00100.0083.00100.00100.00100.0065.00100.000.0092.5631/05/2016
83บ้านสีถาน  นายปัญญา รอดคำทุย 045660079 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.2531/05/2016
84บ้านขามป้อม  นายชัยภูมิ โขสูงเนิน 045-660193 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0012/05/2016
85บ้านหนองบัวท่าช้าง  นายประดิษฐ์ ไชยสิทธิ์ 116 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
86บ้านโพธิ์ลังกา  นายบัณฑิต ดาประสงค์ 062 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านเกาะ  นายแสวง พิทักษ์เมธากุล 045969133 324 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0075.0075.0080.0085.00100.00100.00100.00100.000.0089.3830/05/2016
88บ้านหนองกก  นายดำรงชัย ประเสริฐทรง 045818081 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านยาง  นายณัฐศิษฐ์ จวงพันธ์ - 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0098.00-
90บ้านหนองกี่  นายสุรสิทธ์ิ์ ศิริบูรณ์ 045660456 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านกล้วย  นายสมปอง อภินันท์ 045660005 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7817/06/2016
92บ้านสร้างเหล่าโนนแดง  นางกิษรา เทสันตะ 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00-
93บ้านโคก  นางนุชรา นรสาร 045-660005 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0085.0066.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.88-
94บ้านจาน  นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ 045-915417 111 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
95บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายสุรสิทธิ์ ศิริบูรณ์ 045-969123 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านอาลัย  นายสมชวน รายระยับ 045969124 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97บ้านบูรพา  นายชวิศ จิตดี 045660051 15 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
98บ้านพะแนงวิทยา  นายภคิน ธรรมนูญ - 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0060.00100.0060.0060.0060.0060.000.0068.89-
99บ้านนาดี  นางอาภรณ์ ตรีประเคน 045660464 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0091.0031/05/2016
100บ้านโนนสะอาดอีตู้  นายพัฒนศักดิ์ บางใบ 045-660194 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.000.0091.11-
101บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)  นายระพี แก้วเนตร 0819995320 22 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.5998.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.8002/06/2016
102บ้านจิกกะลา  นายนาวิน สีหาบุตร 0872469842 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103บ้านผักบุ้ง  นายชาตรี ระติเดช 045660056 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00-
104บ้านพันลำ  นายเข้ม แก้วแดง 045-660058 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/05/2016
105บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง  ว่าง 0 119 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0008/06/2016
106บ้านเทิน  นายถนอม บัวแก้ว 045660033 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5994.00100.0070.00100.0050.00100.00100.0080.00100.000.0088.22-
107บ้านบัวน้อยโนนปอ  นายสุรศักดิ์ เจตนา 0 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
108บ้านขาม  นายอาคม คงเมือง 045660033 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
109บ้านหนองไฮ  ว่าที่ร.ต.กันทรา เขียวอ่นอ 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านอีปาด  นายทองใส เพชรรินทร์ 0 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0096.6702/06/2016
111บ้านทุ่งมั่ง  นายสะอาด สีหาภาค 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านหนองเทา  นายกรวัฒนา นาคา 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านละทาย  นายไพบูลย์ พละศักดิ์ - 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.0090.00100.0090.00100.00100.0080.00100.000.0093.3331/05/2016
114บ้านกอก  นายนิกร ผุดผ่อง 045660006 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.000.0095.00-
115บ้านเขวา  นายสุนันท์ คำแสงดี 045-660468 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0066.00100.0023.00100.00100.00100.0015.00100.000.0078.2215/06/2016
116บ้านเหม้าหนองเรือ  นายกานต์ระพี โนนกอง 0 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5991.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0059.00100.000.0094.44-
117บ้านเมืองน้อยหนองมุข  นายสังเวียน สูงโฮง 045 812077 317 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
118บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน  นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง 045969137 029 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00-
119บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)  นางสาวกัญยุพา สรรพศรี 045660469 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
120บ้านทาม  ินายสิทธิพันธ์ คูณทวี 045660470 512 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121บ้านยางน้อยสามัคคี  นางธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์ 045-818022 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)  0 310 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
123บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)  นายสุระพงษ์ อุทัยกรณ์ 0 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายโกวิท ดวงคำ 045-660292 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านหนามแท่ง  นายสุรพงษ์ อุทัยกรณ์ 045660191 316 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.00100.000.0097.8610/06/2016
126บ้านกอกหัวนา  นายทองใบ ทองแสน 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127บ้านเปือย  นายศานิต คำวงศ์ 0 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)  นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ 0 37 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.0095.00100.0095.00100.0080.00100.000.0096.1130/06/2016
129บ้านเจี่ย  นายวิชิต บุคำ 0812651596 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายสรวิทย์ นามวงษ์ 045687056- 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.67-
131บ้านบอนวิทยา  นายศักดิ์ศรี ก้อนคำ 0 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0090.00100.000.0096.6701/05/2016
132บ้านจอมวิทยา  - 045667129 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.0090.00100.00100.0090.00100.000.0095.56-
133บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)  นายบุญเทียร เทพบุตรดี 0 29 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.0095.0098.00100.0098.00100.00100.0090.00100.000.0097.8912/05/2016
134บ้านยางชุมใหญ่  นายสมคิด บุญสถิตย์ 0879610836 310 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0023/05/2016
135บ้านลิ้นฟ้า  นายเวียงศรี แก้วพวง - 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0070.0090.0080.00100.00100.0080.000.000.0085.0030/06/2016
136บ้านดินดำ  นายยุรนันท์ สุนิพัฒน์ 045667178 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0018.00100.00100.000.00100.000.000.0086.33-
137บ้านผักขะ  นายรวย จันทร์ก้อน 045667175 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.7815/06/2016
138บ้านยางชุมใหญ่สาขาบ้านดอนโก  นายสมคิด บุญสถิตย์ 045660066 ยังไม่กรอกข้อมูล
139บ้านคอนกาม  นายเฉลิมเกียรติ ใสกระจ่าง 045-687570 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140บ้านค้อเมืองแสน  นายไพฑูรย์ นามสาย 045-649678 42 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0065.0070.0090.0095.00100.00100.0070.0080.000.0085.5610/06/2016
141บ้านยางเครือ  นายบุญส่ง พื้นผา 045660065 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5998.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.000.0098.50-
142บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)  นายยงชัย สุเมธิวิทย์ 045-914092 127 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143บ้านแก้ง  นายไพชยนต์ แก้วพวง 045660011 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านโนนคูณ  นายชาติชาย นามวงศ์ 045914223 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.000.0082.5011/05/2016
145บ้านหอย-โนนดู่  นายฐิตรัฐ สอนศรี 045660212 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7816/05/2016
146บ้านโนนติ้ว  นายเด่นชัย เบญมาตย์ 045-660-04 127 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147บ้านหนองกุงสนามชัย  นายจำรูญศักดิ์ ศรีสว่าง 045660386 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7801/05/2016
148บ้านก้อนเส้า  นายมณเฑียร พรหมประดิษฐ์ - 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
149บ้านม่วงเปเหมือดแอ่  นายเมฆินทร์ ดลปัดชา 0 41 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0033.00100.00100.00100.0077.000.000.0087.1431/05/2016
150บ้านโคกสะอาด  นางสาวปรีชญา สิทธิพร 045-660389 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0010/05/2016
151บ้านหนองหิน  นายศุภชัย นามวงษ์ 045-660249 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152บ้านโนนสมบูรณ์  ว่าที่ พ.ต.ศิริวงศ์ วงศ์ทะเล 045-969269 321 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0087.00100.0086.0086.0066.0086.000.0086.000.0085.2930/06/2016
153บ้านหนองแวง  นายสุทธิชาติ พิมพ์พันธุ์ 045660095 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0082.0082.0082.0095.0095.00100.00100.0095.000.0092.33-
154บ้านโนนดู่  นายทศพร ทองแดง 045969268 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
155บ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง  นายสุทธิชาติ พิมพ์พันธุ์ 0 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0082.0082.0082.0095.0095.00100.00100.0095.00100.0092.33-
156บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)  นายไพบูลย์ เดชคำภู 045659256 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0083.0094.0095.00100.00100.0082.0095.000.0092.1110/06/2016
157บ้านหนองสนม  นายศักดิ์ชัย ทองคำสุข 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
158บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่  นางเสน่หา พลโสภา 0 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0090.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.33-
159บ้านปลาข่อ  นายยุทธิพงษ์ พร้อมพรม 045660053 31 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0098.0024/05/2016
160บ้านผักขย่าใหญ่  นายสมบูรณ์ กันเทพา 045-660055 58 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0050.0070.0070.0070.0070.000.0067.7816/06/2016
161บ้านเวาะวิทยาคม  นายเด่นชัย หวานใจ 045-660387 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0070.0070.0070.0080.00100.00100.00100.00100.000.0082.2230/06/2016
162บ้านหยอด  นายศักดิ์ชัย ทองคำสุข 045660247 130 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030/06/2016
163บ้านนาม่องนาเมือง  นายสมเกียรติ งามานัก 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านหนองตลาด  นายวิสันต์ เสวะนา 045660248 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
165บ้านเหล่าฝ้าย  สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร 045660246 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5970.0075.0075.0085.0085.00100.00100.0085.00100.000.0086.1131/05/2016
166อนุบาลโนนคูณ  นายคำพร แก้ววิเศษ 045659042 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
167บ้านโนนคูณ  นายชัชวาลย์ บัวงาม 045659043 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
168หนองจิกเหล่าเชือก  นายประภาษ บุรกรณ์ 045-260551 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว  นายชัชวาลย์ บัวงาม 045 66008 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.591.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0089.00-
170บ้านเท่อเล่อ  นายมนูญ ทองเทพ - 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.0075.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.50-
171บ้านร่องเก้า  นางสาวสุนัดดา เสนสม 045659041 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0020.0060.00100.00100.0060.000.000.0080.00-
172บ้านบกแดงผักขะย่า  นางพัชราภรณ์ สมานพงษ์ 045660388 329 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.000.0098.5615/06/2016
173บ้านดินดำเหล่าเสนใต้  นายวิชัย แก้วสุข 045660158 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
174บ้านโปร่ง  นายทัศพงษ์ พรหมทา 045969263 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
175บ้านหัวเหล่า  นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176บ้านโนนสว่าง  นายมนวรรธน์ สีดาฐิติวัฒน์ 045-660045 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0060.0060.00100.00100.000.0080.00
177บ้านโพนงาม  นางปุณิกา ธรรมนูญ 045660060 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
178บ้านขี้เหล็ก  นางภนิตา เศรษฐคุณากุล 045 81812 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านรุ่ง  นายทองคำ จิตสุภาพ 0862481610 216 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.0087.00100.000.0096.6730/05/2016
180บ้านละเอาะ  นายวิทยา สุภะเกษ 045660340 37 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.000.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0086.25-
181บ้านแวด  นายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ 045660455 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
182บ้านหนองพะแนง  นายพรศักดิ์ อุ่นใจ 045660090 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0026/03/2016
183บ้านยางน้อยตองปิด  นายวีระ ศิริดำ 0-4581-807 44 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.0090.0080.000.00100.000.000.0095.0027/05/2016
184บ้านกะวัน  นายอภิสิทธิ์ เงาศรี - 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5983.00100.00100.0083.00100.00100.00100.0070.00100.000.0092.89-
185บ้านลุมพุกคูวงศ์  นางสาวทัศนี ศริยาน 0-4566-018 214 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.0083.00100.0080.0094.60-
186บ้านบัวระรมย์  นายชัชพงศ์ ปาณาตี 0-45660-05 117 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187บ้านสวนกล้วย  นายทนงศักดิ์ พรมแพง 045-660076 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030.00100.000.0091.1111/05/2016
188บ้านสบาย  นายวัฒนะ ทองสุ 045609139 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.56
189บ้านโนนหนองสิม  นายสมคิด นนทะศรี 045655160 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0006/07/2016
190บ้านหนองบาง  นายสุชาติ เทสันตะ 0 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
191อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)  นายสุทิน ไชยานุกูล 045655105 123 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
192บ้านน้ำเกลี้ยง  นายศิริ สุภาพ 045660036 32 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0090.00100.00100.0090.00100.000.0093.7531/05/2016
193บ้านโนนสว่าง  นายทองใจ ทิพย์รักษา 045660252 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0065.00100.0014.0086.00100.00100.0018.0072.000.0072.78-
194บ้านโนนงาม  นายมานิตย์ จันทร์ฉาย 045-609068 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.00100.000.0097.50-
195บ้านหนองแลงระไง  นายอภิชาติ เอี่ยมสะอาด 045-660094 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
196บ้านหนองแวง  นายทองสุข บุญแสง 0864604663 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0070.000.000.0093.75-
197บ้านสะพุง  นายอัมพร ทองงอก - 226 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0043.0012.0071.00100.00100.00100.00100.00100.000.0080.6718/04/2016
198บ้านลุมภู  นายวีรวุฒิ นวลศิริ 045-660075 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
199บ้านคูบ  นายสำเริง สำนักนิตย์ 045660391 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
200บ้านสะเต็ง  นายประมวล บุญชิต 0879451898 23 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0020.00100.00100.00100.0030.00100.000.0083.3315/06/2016
201บ้านหนองนาเวียง  นางสิริมา ละม้ายศรี 045660276 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
202บ้านทุ่งสว่าง  นางกัลยา แสนทวีสุข 045-660455 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
203บ้านหนองบัว  นายวรวิทย์ จิตสำราญ 0 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.0080.000.0092.22-
204บ้านสร้างสะแบง  นายศรไชย เพชรสิทธิ์ 045-660210 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0099.4402/08/2016
205นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2  นายมหัสศักดิ์ บัวศรี - 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.0070.00100.0080.0070.0080.000.0086.67-
206นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3  นายวีระศักดิ์ นางาม 045-660210 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
207บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)  นายคำพอง กาทอง 045649671 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.0095.00100.00100.0090.00100.000.0096.11-
208บ้านสว่าง  นางพัชญ์ภศุ ศรสำแดง 0 124 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
209บ้านดงยาง  นายจักรินทร์ บุญเอนก 045660113 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0095.0095.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.7812/05/2016
210บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า  นายเสถียร ลาโพธิ์ 045660164 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
211บ้านหนองกันจอ  นายตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ 045-660114 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
212บ้านเจ้าทุ่ง  นายสมเกียรติ เกษร 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00-
213บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว  นายกิตติกรณ์ ไชยสาร 045969528 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
214บ้านลิงไอ  นายสมุห์ กลิ่นงาม 045-818105 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0064.00100.00100.0091.000.00100.0074.00100.000.0091.1315/06/2016
215อนุบาลวังหิน  นายปุ่น ฉิมงาม 045-606172 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
216บ้านกะเอิน  นายวิสัย เขตสกุล 045-606017 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0070.0070.0060.0080.0080.0080.000.0077.7816/05/2016
217บ้านโพนดวน  นายชาติ ศรีสาร 045-660443 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0076.0082.00100.0045.00100.00100.0090.00100.000.0088.1131/05/2016
218บ้านหัววัวหนองนารี  นายสุรชาติ ทอนศรี 045660463 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
219ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)  นายสมพร เพ็งพันธ์ 0 34 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5975.0080.0070.0070.00100.00100.0085.0080.00100.000.0084.4415/06/2016
220บ้านโนนสายหนองหว้า  นายสุเทศ บุญเย็น 045660208 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7806/06/2016
221บ้านไทยบวกแต้บวกเตย  นายวินัย สีส่วน 045-660209 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
222บ้านโพนยาง  นายคงศักดิ์ งามล้วน 0 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0007/06/2016
223บ้านทุ่งน้อย  นายประจิตร สวัสดิกุล 045660450 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
224บ้านหนองทุ่ม  นายวีระศักดิ์ ไชยวรรณ 045660459 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
225บ้านเห็นอ้ม  นายธรรมรักษ์ จิตรดิษฐ์สกุล 045660304 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
226บ้านตีกา  นางสาวดวงเดือน โกกะพันธ์ 04560115 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
227ชุมชนหนองสังข์  นายธีรวัฒน์ ประมาพันธ์ 0 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5983.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.0097.57-
228บ้านหนองตาเชียง  นายสมพงษ์ รุ่งเรือง 045-969540 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.000.00100.00-
229บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)  นายนาวินท์ ดวนใหญ่ 045-606142 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
230บ้านโนนดู่  นายจำรัส วงศ์แดง 0864657609 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
231บ้านทุ่ง  นายสุริยา สุขเกษม 045-660207 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0085.00100.0070.00100.00100.00100.000.0095.00-
232บ้านสร้างบาก  นายสมชาย จันทะเสน 0887149628 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
233บ้านหนองนาโพธิ์  คงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
234บ้านสะมัด  นายวรัญญู ทวีศรี 0 229 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.5960.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.22-
235บ้านหนองคู  นางสาวธนัญญาณ์ สาระพลเรืองกุล 045969543 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/06/2016
236บ้านตำแยหนองเม็ก  นายอดิศร สังข์แก้ว 045660305 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
237กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)  นายโอกาศ รวมสิทธิ์ - 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
238บ้านกระถุน  ว่าที่ร้อยตรีปรีชา ดีพูน 0 12 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
239บ้านขนวนจานสามัคคี  นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ 045660238 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
240บ้านอะลางหัวขัว  นายสมหาญ เค้ากล้า 0 49 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.0094.0015/06/2016
241บ้านโนนเพ็ก  นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม 045-917106 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
242บ้านหนองออ  นายสำราญ สำบูรณ์ 045614450 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5610/05/2016
243บ้านสร้างหว้า  นางสาวสายฝน ขนันไทย 045660236 229 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.0080.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.000.0092.22-
244บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)  นายจิรวัฒน์ ธนวาที 045-660237 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
245บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)  นายวิฑูรย์ พิเชฐโสภณ 045917107 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.0070.0094.00-
246บ้านหนองค้า  นายณัฐวุฒิ นามวงศ์ 0896254907 33 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.5960.00100.00100.0060.00100.00100.00100.0040.00100.000.0084.44-
247บ้านโคกเพ็ก  นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ 045660016 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.000.0093.33-
248อนุบาลพยุห์  นายทองไข พรหมประดิษฐ์ 045813660 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00-
249บ้านคูเมือง  นายวิทยา สมาฤกษ์ 0 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
250บ้านหนองรัง  นายรุ่งอรุณ สายสมาน 045660092 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0044.0026.00100.0072.00100.00100.0044.00100.000.0075.1125/05/2016
251บ้านหนองหว้าทับทัย  นายอาธรณ์ หมื่นศร 045607135 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00800.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00177.7809/07/2016
252บ้านหนองม่วงหนองแต้  นายสมชาย ศรีคราม 081-548994 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
253บ้านเปือยประชาสามัคคี  นายสมยศ สงโสด 045-607383 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
254บ้านสำโรงโคเฒ่า  นายสมศักดิ์ สายแก้ว 045-607288 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.000.0093.3320/06/2016
255บ้านกระหวันโนนเจริญ  นายสมชาย ทวีทรัพย์ 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
256บ้านร่องสะอาด  นายธวัชชัย ศกุนะสิงห์ - 321 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0010.0010.00100.000.0090.000.000.0068.5731/05/2016
257บ้านป่าไร่  นายไพบูลย์ ประสมพันธ์ 045818100 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0080.00100.000.0094.44-
258บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)  นายศรีนวล ทิมโพธิ์กลาง 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
259บ้านหนองเตย  นายสมชาย ทวีทรัพย์ 0-4560-727 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5985.0090.0095.0095.0085.0095.0095.0090.0085.000.0090.56-
260บ้านเสมอใจ  นางสาวอิษยา พรมสามสี 0 34 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0067.00100.00100.00100.0062.00100.000.0092.1109/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน