ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 33  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1สุรวิทยาคาร  044-518351 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2สิรินธร  044-511189 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3สวายวิทยาคาร  นายทวีศักดิ์ สนสี 044546597 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
4เทนมีย์มิตรประชา  นายอำนาจ นวนิล 044141125 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5นาดีวิทยา  นายวรพงศ์ มีมาก 044-069732 03 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.000.009.0020.0087.00100.0050.00100.000.0059.43
6ศรีไผทสมันต์  นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ 044143112 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
7รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  นายพิทักษ์ สุปิงคลัด 044549072 315 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
8สุรินทร์ภักดี  นายศุภชัย ชาวนา 044-590295 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0070.0070.0060.0060.0080.0080.0050.000.0066.2501/04/2016
9พญารามวิทยา  044712056 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0030.0020.0090.00100.0010.009.009.000.0043.5025/04/2016
10สุรินทร์ราชมงคล  044512785 320 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.590.000.0036.0075.0074.000.000.0054.000.000.0059.75
11โชคเพชรพิทยา  นายนิเวศ ทิวทอง - 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.2516/05/2016
12สุรินทร์พิทยาคม  นายทศพร สระแก้ว 044041102 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13วีรวัฒน์โยธิน  นายณรงค์ พรหมพัชรพล 044713790 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14มหิธรวิทยา  นายสาโรจน์ พฤษภา 044516059 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15นาบัววิทยา  นายวิทยา เพ่งเล็งดี 044143580 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16ศรีรามประชาสรรค์  นายวายุคล จุลทรรศน์ 044558618 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17ตั้งใจวิทยาคม  นายทวีโชค งามชื่น 044712079 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18ท่าสว่างวิทยา  นายแชม มุ่งดี 044140085 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร  นางสาวทองใบ ตลับทอง 044-590346 319 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.000.000.000.000.0095.00100.000.000.0098.3331/05/2016
20ชุมพลวิทยาสรรค์  นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ 044596104 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/04/2016
21เมืองบัววิทยา  นายยรรยง วงค์คำจันทร์ 044712059 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/04/2016
22ลำพลับพลาวิทยาคาร  นายเสงี่ยม วงค์พล 044712076 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23ท่าตูมประชาเสริมวิทย์  นายพัลลภ พัวพันธุ์ 044591159 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0060.0095.0098.0085.0098.00100.0050.000.0083.2513/05/2016
24ลานทรายพิทยาคม  นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ 044712055 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0086.00100.0088.0050.0080.00100.0060.00100.000.0083.0013/05/2016
25เมืองแกพิทยาสรรค์  นายถนอม บุญโต 0819673358 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.25
26พรมเทพพิทยาคม  นายสมัย ปานทอง 044-712068 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.5012/05/2016
27ช้างบุญวิทยา  นายอุ่น ศาลางาม 044-145053 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28ทุ่งกุลาพิทยาคม  นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ 044727910 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0060.0095.0098.0085.0098.00100.0050.000.0083.2513/05/2016
29โนนแท่นพิทยาคม  นายสุดใจ ศรีใหญ่ 044027103 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0012/03/2016
30ศรีปทุมพิทยาคม  นายประหยัด ทองทา 044027279 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0010.000.000.0010.000.000.000.000.000.0010.00
31จอมพระประชาสรรค์  นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ 044581138 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.7525/04/2016
32เมืองลีงวิทยา  นายชอบ พรหมบุตร 044576080 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.000.0088.7519/05/2016
33บุแกรงวิทยาคม  นายจีระพรรณ เพียรมี 044712035 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0096.00-
34หนองสนิทวิทยา  นายนิวัฒน์ โพธิมาศ 044590117 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35ประสาทวิทยาคาร  นายจารุทัศน์ รู้รักษา 044551245 121 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36โคกยางวิทยา  นายสมชัย นามสว่าง 044712052 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37ตานีวิทยา  นายสมโภชน์ สุขเจริญ 044519049 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
38ไทรแก้ววิทยา  044571680 34 ธันวาคม 2558ก่อน 12พ.ค.590.00100.0099.00100.00100.00100.00100.0099.00100.000.0099.75-
39ทุ่งมนวิทยาคาร  นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ 044-558905 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0090.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00
40เชื้อเพลิงวิทยา  044042552 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41ตาเบาวิทยา  นายธรรมนูญ มีเสนา 044712081 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42กาบเชิงวิทยา  นายวสันต์ คำเกลี้ยง 044559055 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0065.0070.0070.0090.00100.00100.00100.000.0086.88-
43แนงมุดวิทยา  นายศรีสุนทร ส่งเสริม 044512087 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44โคกตะเคียนวิทยา  นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์ 044558814 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0099.0067.0033.0070.00100.0066.000.0079.38-
45ปราสาทเบงวิทยา  นายพศิน บัวหุ่ง 044712077 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0070.0080.00100.0098.00100.0060.00100.000.0088.50-
46รัตนบุรี  นายปริญญา พุ่มไหม 044599249 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47ดอนแรดวิทยา  นายสุพินทร์ พุฒตาล 044-712269 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.000.0099.00-
48เบิดพิทยาสรรค์  นายวิชัย สาลีงาม 044-144065 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.0061.0073.0068.0095.0098.0068.00100.000.0082.25-
49ธาตุศรีนคร  นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์ 044-598016 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/05/2016
50แกศึกษาพัฒนา  นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ 044-590190 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0082.0059.0087.00100.00100.00100.00100.000.0091.0016/05/2016
51ทับโพธิ์พัฒนวิทย์  นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว 044590128 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0067.0088.00100.0022.000.000.000.000.0075.4015/05/2016
52สนมวิทยาคาร  นายพัลลภ พัวพันธุ์ 044589043 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0095.0095.00100.00100.0098.00100.00100.0080.0096.4412/05/2016
53หนองอียอวิทยา  นายสรศักดิ์ สีตาชัย 044-712057 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0098.75
54หนองขุนศรีวิทยา  นายฉัตรนพดล คงยืน 044590145 312 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0063.0090.0069.006.0037.000.0075.000.000.0056.6725/05/2016
55ศีขรภูมิพิสัย  นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ 044560087 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0075.0091.00100.00100.0091.00100.00100.00100.000.0094.63-
56แตลศิริวิทยา  นางจารุวรรณ บุญโต 044586100 529 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0080.0055.00100.0080.0080.0080.00100.000.0080.63-
57ห้วยจริงวิทยา  นายสมศักดิ์ บุญโต 044-712058 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0016/05/2016
58กุดไผทประชาสรรค์  นายวรวุธ สุทธิกุล 0887033667 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59จารย์วิทยาคาร  นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ 0885908826 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0095.0050.0045.0080.0070.0095.0073.000.0074.75-
60มัธยมจารพัตวิทยา  นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ 044-590094 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.13-
61หนองแวงวิทยาคม  นายนิเวศน์ เนินทอง 044712036 219 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.0096.67-
62ขวาวใหญ่วิทยา  044712037 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63วังข่าพัฒนา  นายวิชิตชัย แข่งขัน 044557943 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64ยางวิทยาคาร  นายบุญศักดิ์ บุญจูง 044712154 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0070.0080.0070.0080.00100.0080.00100.000.0082.50-
65สังขะ  นายสุนทร พลศรี 044-571126 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66กระเทียมวิทยา  นายสุวรรณ สายไทย 044-149208 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0050.00100.0060.0080.00100.00100.00100.000.0086.25-
67ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  นางอุดมพร สิงห์ชัย 0918282384 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0090.00100.000.0097.50-
68ขนาดมอญพิทยาคม  นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ 0892827821 323 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0080.00100.00100.00100.000.00100.000.0094.29
69มัธยมทับทิมสยาม 04  นายสรวิศ ชาญเชี่ยว 044712061 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70พระแก้ววิทยา  นายอายุ คิดดี 044590387 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71เทพอุดมวิทยา  นายพนม ลำดวนหอม 044148293 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72สุรพินท์พิทยา  นายองอาจ สุจินพรัหม 044541096 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/05/2016
73พนาสนวิทยา  นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ 044-558585 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74สำโรงทาบวิทยาคม  นายบัญญัติ สมชอบ 044-569334 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
75ศรีสุขวิทยา  นางสาวจงบุญ จากภัย 044151608, 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.00100.0080.0060.00100.00100.00100.00100.000.0088.7511/06/2016
76บัวเชดวิทยา  นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ 044-579164 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0090.0070.0070.0080.00100.0080.0080.0083.3311/04/2016
77มัธยมศรีลำเภาลูน  นายขันติ จารัตน์ 044060248 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0092.00100.000.0096.00100.00100.00100.0096.000.0097.71-
78พนมดงรักวิทยา  044501790 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.0067.0075.0083.00100.0079.0080.80-
79ศรีณรงค์พิทยาลัย  นายอภินันท์ จันทเขต 044712094 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80สินรินทร์วิทยา  นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ 044-519044 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0071.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.0085.1312/05/2016
81แร่วิทยา  044712080 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82บึงนครประชาสรรค์  นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ 0956204092 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.0090.000.00100.0090.00100.000.0095.71-
83นารายณ์คำผงวิทยา  นายทันใจ ชูทรงเดช 0885908851 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84โนนเทพ  044-558966 22 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.00-
85ประดู่แก้วประชาสรรค์  044-712078 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.0070.0090.00100.00100.00100.00100.000.0093.7516/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน