ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 33  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสำเริง บุญโต (รก.ผอ.สพม.)
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1สิรินธร  044-511189 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2สวายวิทยาคาร  นายทวีศักดิ์ สนสี 044546597 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
3เทนมีย์มิตรประชา  นายอำนาจ นวนิล 044141125 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4นาดีวิทยา  นายวรพงศ์ มีมาก 044-712051 03 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.000.009.0020.0087.00100.0050.00100.000.0059.43
5ศรีไผทสมันต์  นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ 044143112 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
6รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  นายพิทักษ์ สุปิงคลัด 044549072 315 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
7สุรินทร์ภักดี  นายศุภชัย ชาวนา 044-590295 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0070.0070.0060.0060.0080.0080.0050.000.0066.2501/04/2016
8พญารามวิทยา  044712056 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0030.0020.0090.00100.0010.009.009.000.0043.5025/04/2016
9สุรินทร์ราชมงคล  044512785 320 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.590.000.0036.0075.0074.000.000.0054.000.000.0059.75
10โชคเพชรพิทยา  นายนิเวศ ทิวทอง - 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.2516/05/2016
11สุรินทร์พิทยาคม  นายทศพร สระแก้ว 044041102 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12วีรวัฒน์โยธิน  นายณรงค์ พรหมพัชรพล 044713790 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13มหิธรวิทยา  นายสาโรจน์ พฤษภา 044516059 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14นาบัววิทยา  นายวิทยา เพ่งเล็งดี 044143580 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15ศรีรามประชาสรรค์  นายวายุคล จุลทรรศน์ 044558618 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16ตั้งใจวิทยาคม  นายทวีโชค งามชื่น 044712079 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17ท่าสว่างวิทยา  นายแชม มุ่งดี 044140085 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร  นายขันติ จารัตน์ 044-590346 319 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.000.000.000.000.0095.00100.000.000.0098.3331/05/2016
19ชุมพลวิทยาสรรค์  นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ 044596104 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/04/2016
20เมืองบัววิทยา  นายยรรยง วงค์คำจันทร์ 044712059 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/04/2016
21ลำพลับพลาวิทยาคาร  นายเสงี่ยม วงค์พล 044712076 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22ท่าตูมประชาเสริมวิทย์  นายพัลลภ พัวพันธุ์ 044591159 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0060.0095.0098.0085.0098.00100.0050.000.0083.2513/05/2016
23ลานทรายพิทยาคม  นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ 044712055 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0086.00100.0088.0050.0080.00100.0060.00100.000.0083.0013/05/2016
24เมืองแกพิทยาสรรค์  นายถนอม บุญโต 0819673358 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.25
25พรมเทพพิทยาคม  นายสมัย ปานทอง 044-712068 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.5012/05/2016
26ช้างบุญวิทยา  นายอุ่น ศาลางาม 044-145053 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27ทุ่งกุลาพิทยาคม  นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ 044727910 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0060.0095.0098.0085.0098.00100.0050.000.0083.2513/05/2016
28โนนแท่นพิทยาคม  นายสุดใจ ศรีใหญ่ 044027103 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0012/03/2016
29ศรีปทุมพิทยาคม  นายประหยัด ทองทา 044027279 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0010.000.000.0010.000.000.000.000.000.0010.00
30จอมพระประชาสรรค์  นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ 044581138 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.7525/04/2016
31เมืองลีงวิทยา  นายชอบ พรหมบุตร 044576080 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.00100.000.0088.7519/05/2016
32บุแกรงวิทยาคม  นายจีระพรรณ เพียรมี 044712035 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0096.00-
33หนองสนิทวิทยา  044590117 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34ประสาทวิทยาคาร  นายไพชยนต์ จันทเขต 044551245 121 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35โคกยางวิทยา  นายสมชัย นามสว่าง 044712052 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36ตานีวิทยา  นายสมโภชน์ สุขเจริญ 044519049 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
37ไทรแก้ววิทยา  044571680 34 ธันวาคม 2558ก่อน 12พ.ค.590.00100.0099.00100.00100.00100.00100.0099.00100.000.0099.75-
38ทุ่งมนวิทยาคาร  นายวสันต์ ปัญญาธานี 044712069 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0090.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00
39เชื้อเพลิงวิทยา  044042552 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40ตาเบาวิทยา  นายธรรมนูญ มีเสนา 044712081 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41กาบเชิงวิทยา  นายวสันต์ คำเกลี้ยง 044559055 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0065.0070.0070.0090.00100.00100.00100.000.0086.88-
42แนงมุดวิทยา  นายศรีสุนทร ส่งเสริม 044512087 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43โคกตะเคียนวิทยา  นายสุคนธ์ โสกรรณิตย์ 044558814 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0099.0067.0033.0070.00100.0066.000.0079.38-
44ปราสาทเบงวิทยา  นายพศิน บัวหุ่ง 044712077 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0070.0080.00100.0098.00100.0060.00100.000.0088.50-
45รัตนบุรี  นายปริญญา พุ่มไหม 044599249 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46ดอนแรดวิทยา  นายบุญเรือง พจนาโสภา 044-712269 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.000.0099.00-
47เบิดพิทยาสรรค์  นายวิชัย สาลีงาม 044-144065 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.0061.0073.0068.0095.0098.0068.00100.000.0082.25-
48ธาตุศรีนคร  นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์ 044-598016 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/05/2016
49แกศึกษาพัฒนา  นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ 044-590190 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0082.0059.0087.00100.00100.00100.00100.000.0091.0016/05/2016
50ทับโพธิ์พัฒนวิทย์  นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว 044590128 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0067.0088.00100.0022.000.000.000.000.0075.4015/05/2016
51สนมวิทยาคาร  นายพัลลภ พัวพันธุ์ 044589043 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0095.0095.00100.00100.0098.00100.00100.0080.0096.4412/05/2016
52หนองอียอวิทยา  นายสรศักดิ์ สีตาชัย 044-712057 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0098.75
53หนองขุนศรีวิทยา  นายฉัตรนพดล คงยืน 044590145 312 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0063.0090.0069.006.0037.000.0075.000.000.0056.6725/05/2016
54ศีขรภูมิพิสัย  นายแสน แหวนวงศ์ 044561252 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0075.0091.00100.00100.0091.00100.00100.00100.000.0094.63-
55แตลศิริวิทยา  นางจารุวรรณ บุญโต 044586100 529 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0080.0055.00100.0080.0080.0080.00100.000.0080.63-
56ห้วยจริงวิทยา  นายสมศักดิ์ บุญโต 044-712058 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0016/05/2016
57กุดไผทประชาสรรค์  นายวรวุธ สุทธิกุล 0887033667 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58จารย์วิทยาคาร  นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ 0885908826 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0095.0050.0045.0080.0070.0095.0073.000.0074.75-
59มัธยมจารพัตวิทยา  นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ 044-590094 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.13-
60หนองแวงวิทยาคม  นายนิเวศน์ เนินทอง 044712036 219 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.0096.67-
61ขวาวใหญ่วิทยา  044712037 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62วังข่าพัฒนา  นายวิชิตชัย แข่งขัน 044557943 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63ยางวิทยาคาร  นายบุญศักดิ์ บุญจูง 044712154 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0070.0080.0070.0080.00100.0080.00100.000.0082.50-
64สังขะ  นายสุนทร พลศรี 044-571126 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65กระเทียมวิทยา  นายสุวรรณ สายไทย 044-149208 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0050.00100.0060.0080.00100.00100.00100.000.0086.25-
66ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  นางอุดมพร สิงห์ชัย 0918282384 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0090.00100.000.0097.50-
67ขนาดมอญพิทยาคม  นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ 0892827821 323 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0080.00100.00100.00100.000.00100.000.0094.29
68มัธยมทับทิมสยาม 04  นายสรวิศ ชาญเชี่ยว 044712061 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69พระแก้ววิทยา  นายอายุ คิดดี 044590387 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70เทพอุดมวิทยา  นายพนม ลำดวนหอม 044148293 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71สุรพินท์พิทยา  นายองอาจ สุจินพรัหม 044541096 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/05/2016
72พนาสนวิทยา  นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ 044-558585 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73สำโรงทาบวิทยาคม  นายบัญญัติ สมชอบ 044-569334 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
74ศรีสุขวิทยา  นางสาวจงบุญ จากภัย 044151608, 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.00100.0080.0060.00100.00100.00100.00100.000.0088.7511/06/2016
75บัวเชดวิทยา  นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ 044-579164 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0090.0070.0070.0080.00100.0080.0080.0083.3311/04/2016
76มัธยมศรีลำเภาลูน  นายขันติ จารัตน์ 044060248 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0092.00100.000.0096.00100.00100.00100.0096.000.0097.71-
77พนมดงรักวิทยา  044501790 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.0067.0075.0083.00100.0079.0080.80-
78ศรีณรงค์พิทยาลัย  นายอภินันท์ จันทเขต 044712094 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79สินรินทร์วิทยา  นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ 044-519044 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0071.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.0085.1312/05/2016
80แร่วิทยา  044712080 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81บึงนครประชาสรรค์  นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ 0956204092 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.0090.000.00100.0090.00100.000.0095.71-
82นารายณ์คำผงวิทยา  นายทันใจ ชูทรงเดช 0885908851 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83โนนเทพ  044-558966 22 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.00-
84ประดู่แก้วประชาสรรค์  044-712078 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.0070.0090.00100.00100.00100.00100.000.0093.7516/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน