ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.สุรินทร์ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1อนุบาลปราสาทศึกษาคาร  044-532363 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/06/2016
2บ้านปราสาท  นายสังวาร หาญศึกษา 044590335 129 มกราคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/07/2018
3บ้านอำปึลกง  นายอนันทแสง แผ่นใหญ่ - 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0056.0056.0056.00100.00100.00100.00100.00100.000.0085.3320/05/2559
4บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)  นายวิญญาณ บุญทวี 0884746964 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)  044551261 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0080.000.0091.11-
6บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)  นายสมพร จันทร์ไทย 044532324 52 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0025.0040.0050.0045.0050.0060.00100.0050.000.0057.7818/05/2016
7บ้านตาเสาะ  นายสมนาถ นาคเกี้ยว 044552040, 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
8บ้านสีโค  นายคำมี หอมเนียม 044-590060 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0099.0085.00100.00100.00100.0085.00100.00100.0093.90-
9ปราสาท  นายสุทิตย์ ขิมทอง 044551331 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.33-
10บ้านบุอันโนง  นางศิรินธร วิภาคะ 044-590202 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
11บ้านตาเตียว  นายสุธรรม สุบรรณาจ 0986961535 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/11/2015
12บ้านสวาย  นางกัลยา สุบรรณาจ 044-501521 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8906/05/2016
13บ้านลำพุก  นายภัทรพล ติราวรัมย์ 044-590203 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
14บ้านโชค  044590206 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านตาเบา  นายสมชาย ชมเมิน 044-728162 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.11
16บ้านตะคร้อ  นายมิตรชัย สุชาติสุนทร 044-590205 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
17กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)  นายกฤษดา เหลี่ยมดี 044552231 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.75
18บ้านไทร  นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ 044501531 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
19วันเจริญสามัคคี  นายปรีชา กาบทอง 0 4459 006 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8904/05/2016
20บ้านทำนบ  นางประดับ สอดศรีจันทร์ 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0067.0083.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0091.7015/05/2016
21บ้านลำดวนพัฒนา  นายประจักษ์ สระแก้ว 044069222 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0097.0086.00100.00100.00100.00100.0094.00100.000.0097.4423/05/2016
22บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)  นายสุรชัย งามชื่น 0903702054 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)  นายปราโมทย์ ประสานสุข 044069215 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านเจริญสุข  นางธนานันต์ ดียิ่ง 044-590332 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)  นางสาวกันยณัฐ บัวสาย 089-846401 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26อมรินทราวารี  044590329 219 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0060.0090.0080.00100.00100.00100.0090.0080.000.0086.67
27บ้านจบก  นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี 044-591330 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.000.0094.44-
28บ้านโคกทม  นายศุภชัย ลวดเงิน 044-504029 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
29บ้านสวายซอ  นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์ 044-590292 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
30บ้านกะดาด  นายสมพงษ์ ปรากฏกล้า 044-069191 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31บ้านโคลด  นายพงศ์ไท ไพรงาม 044-590063 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.89-
32บ้านจรูกแขวะ  นายพะเอิญ คุ้มวงษ์ 044-503850 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
33รัฐประชาสามัคคี  นายวานิช บูรณ์เจริญ 044-590292 15 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0005/02/2016
34ไพลศึกษาคาร  นายนิยม สุขทอง 819768516 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
35บ้านสองสะโกม  นายเอกพงษ์ วรโพธิ์ 0849581579 117 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
36เจริญราษฎร์วิทยา  นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ 0850156714 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0090.0095.0092.0095.0094.0097.0093.0096.000.0094.1122/04/2016
37บ้านโพธิ์กอง  044-590065 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)  นายวิบูลย์ เปรมผล - 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านเชื้อเพลิง  นายสุธี ศรีเครือดำ 0913486349 118 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านพนม  นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ 044590069, 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)  นางสิริพัชร ติราวรัมย์ 044-727345 325 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.5960.00100.00100.0080.0070.0080.00100.0080.00100.000.0085.56-
42สุวรรณาคารสงเคราะห์  นายสุเทพ โกสีนาม 0 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0013/05/2016
43บ้านสมุด  นางสำลี โททอง 044-069231 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
44บ้านหนองยาว  083-381929 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
45บ้านหนองหรี่  นายอุทัย ยอดเยี่ยม 0 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0095.0095.0090.00100.00100.00100.00100.0095.000.0095.0004/04/2016
46บ้านกำไสจาน  นายประเสริฐ บุญคล้อย - 331 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0070.0080.0080.0070.0080.0080.0080.000.0076.6719/05/2016
47บ้านสะพานหัน  044590066 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0016/05/2016
48บ้านคลอง  นายปราการ รักพงษ์ 0883751991 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
49นิคมสร้างตนเองปราสาท  นายอนุวัตร กมลเดช 044146017 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.1101/06/2016
50บ้านตานี  นายภักดิศัย ชูสงค์ 0895831331 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านบักดอก  นายศักดิ์สทธิ์ สาพิมพา 044501535 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0060.00100.00100.00100.0060.0090.000.0081.1113/05/2016
52บ้านละลมระไซ  นางสาวจันทร์ฉาย มาลัยหอม 044590336, 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.0060.0080.00100.00100.0080.00100.000.0088.89-
53บ้านโคกจำเริญ  นายถวิล บุญเจียม 044-590126 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54นิคมสร้างตนเองปราสาท 1  นายสุเมธ บูรณะ 044590201 11 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านหนองปรือ  นายพินี กังวาฬ 044-146205 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
56บ้านโชคนาสาม  044-728152 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านเจ้าคุณ  ว่าที่ร.ต.วัชรพล บุตรศรี 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58บ้านมะเมียง  นายสง่า พูลพรหม 044728166 324 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0010.0060.0080.0080.0080.0090.0080.0090.000.0074.4431/05/2016
59มหาราช 4  นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร 044590239 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0067.0067.00100.00100.00100.00100.0083.00100.000.0090.78
60บ้านนาครอง  นางทวีลาภา เหล่าอุดม 044-728125 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.0090.0090.0090.0090.0080.0090.000.0086.6704/04/2016
61บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)  นายมนู ปุยะติ 044-069205 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านจีกแดก  นายชำเนียน ลาภจิตร 044728153 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
63บ้านหนองใหญ่  นายชาญชัย กะภูทิน 0864608481 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0070.0080.00100.00100.0070.00100.000.0082.22-
64บ้านปลัด  นายสมศักดิ์ ชาติสม 044501562 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
65บ้านสำโรง(บางมด 2514)  นายตฤณ สุขนวล 044-590071 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00-
66บ้านก็วล  นายปรีชา เกตุชาติ 044501570 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านเสกกอง  นายวิชัย สารสุข 211 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0090.0090.0090.0090.00100.00100.000.0092.22-
68บ้านลังโกม  นายวิโรจน์ สุขวงค์ 044504179 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69บ้านกระวัน  นายพรพรม ภูนุภา 044-590072 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านกูน  นายพิรักษ์ ทวีงาม 044-558717 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0018/05/2016
71บ้านรันเดง  นายวิรัตน์ ปัญญาคิด 044490331 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3311/04/2016
72บ้านตายัวะ  นายประเสริฐ แกล้วกล้า 044-590207 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5930.000.000.000.000.00100.0080.000.00100.000.0077.5015/06/2016
73บ้านตาวร  นายเสมา ขวัญทอง 044501896 231 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0018/05/2016
74บ้านกาบกระบือ  นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์ 044-590064 126 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75นิคมสร้างตนเองปราสาท3  นายกานต์ ศักดิ์ปกรณ์กานต์ 044590451 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76สังขะวิทยาคม  นายสุนทร อินทรนุช 044571256 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5981.00100.00100.00100.0088.0091.00100.00100.00100.000.0095.5610/05/2016
77บ้านสังขะ  นายชุมพร หงษ์แก้ว 044-571390 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านโดง  นายสุมิตร ประสานรัตน์ - 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5618/05/2016
79บ้านโพนชาย  นายสำเริง ช่องงาม 044069571 32 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.0030/05/2016
80บ้านชำสมิง  นายสานิตย์ หาชา 0902692035 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0095.0095.00100.00100.0095.00100.000.0098.3327/06/2016
81บ้านศาลาสามัคคี  นายไพบูลย์ แก้วใส 0854913531 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
82บ้านศรีนวล  นายประสิทธิ์ หงษ์ยนต์ 044590164 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0082.2210/05/2016
83บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)  นางสายบัว ฉิมพินิจ 044504350 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84จัดสรรที่ดินสงเคราะห์  0 044-504359 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/06/2016
85บ้านพระแก้ว  นายธรรมนูญ บุญงอก 815793190 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านกระสัง  นายสมยศ ทองเต็ม 044-590389 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00-
87บ้านแสนกาง  นายศิวกร เจริญ 044069573 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88ราษฎร์พัฒนา  นายอาคม เขียวสระคู 044590386 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.78-
89บ้านหนองขี้เหล็ก  นายกฤปนนท์ นิธิธรรมธาดา 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
90ดมวิทยาคาร  นายเรวัตร แม่นผล 044590381 129 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านสนบ  นายฉลอง เติมทอง 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
92บ้านตาพราม  นายบุตรสี หมื่นสุข 32 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0093.0092.0091.0093.0093.0090.0090.000.0093.0031/05/2016
93บ้านศาลา  นางสาวดวงพร แอกทอง 044590244 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
94บ้านชำเบง  นายคีรี สูตรสุข 044590165 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95บ้านลันแต้  นางวิไล มูลศาสตร์ - 224 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0080.00100.00100.00100.0080.0080.0060.000.0084.44-
96บ้านศรีมงคล  นายเจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์ 044-590155 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม  นายสิทธิชัย สมศรี 044-590166 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0090.0090.0090.0090.00100.00100.000.0094.4416/05/2016
98บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)  นายสุเทพ เกิดสมนึก 044149238 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00
99บ้านแยงมิตรภาพที่ 146  นายทศพล สุดชมโฉม 044590152 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100บ้านโนนสบาย  นายสุภาพ เสาะพบดี 044069536 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0083.33-
101บ้านถนน  นายประจักษ์ เงางาม 044590247 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านโคกรัมย์  นายอดิศร พิชญอัครกุล 819772200 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103สหราษฎร์วิทยา  นางกาญจน์นิต สำเภา 044-069538 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
104บ้านโพธิ์  นายบุญสมชัย ฟองนวล 044069567 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
105บ้านขนาดมอญ  นายธนง ไหวดี 0897197481 424 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5973.0088.0076.0042.00100.00100.00100.0080.00100.000.0084.3320/05/2016
106บ้านตาแตรวทัพดัด  นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์ 0 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.596.0087.00100.0060.0095.0095.00100.0035.00100.000.0075.3309/05/2016
107บ้านปวงตึก  นายสุวิทย์ ทวีโภค 044069552 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.000.0094.44
108บ้านห้วยสิงห์  นางดวงแข ละม้ายศรี 044590105 323 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0023/05/2016
109บ้านภูมินิยมพัฒนา  นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง 044590245 320 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.0096.67-
110บ้านอังกอล  นายประจบ กำเนิดสิงห์ 044-590243 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0035.0034.0051.00100.00100.00100.0087.00100.000.0078.5613/05/2016
111สตรีวิทยาสมาคม  นายสุรพงษ์ รัตนโคตร - 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
112บ้านคะนา  นายบุญเอิบ ทาทอง 085-682446 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0040.0040.0040.00100.00100.00100.0050.00100.000.0073.3320/05/2016
113บ้านสะกาด  นายวินัย ดาสั่ว - 312 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0029.0018.0057.0089.0087.00100.0088.00100.000.0071.0031/05/2016
114บ้านตาโมม  นายวินัย นาคแสง 044149034 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.0095.00100.0098.00100.00100.00100.00100.000.0099.00-
115บ้านจังเอิล  นายขุนชิต ละราคี 0956028595 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านหลัก  นายเริงศักดิ์ หาญมานพ 0896277678 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0072.0051.0079.00100.00100.00100.00100.00100.000.0089.11-
117สหมิตรวิทยา  นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา - 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0080.0080.00100.00100.00100.00100.000.0088.89-
118บ้านจารย์  นายสมชาย หอมหวล 044504525 310 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.0095.000.0098.8910/05/2016
119บ้านโคกไทร  นายวิเชียร ศรีพรมสุข 044590158 128 เมษายน 3059หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120บ้านทัพทัน  นายศุภกร เขียวสระคู 044590385 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.0093.33-
121บ้านเลิศอรุณ  นายสงวน ศาลางาม 044516733 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0089.00100.000.0098.7806/06/2016
122บ้านเสรียง  นายถาวร มีแสวง 044-590383 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านร่มเย็น  นายโสรินทร์ ห้วยทราย 044-590167 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0030.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.75-
124บ้านลำหาด  นายคงฤทธิ์ ไชยแสนท้าว - 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
125บ้านโนนเจริญ  นางสาวบังอรศรี วงศ์มาสา 044590384 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0098.33-
126บ้านวังปลัด  นายพงษ์ศักดิ์ พางาม 044590470 318 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0040.0060.0060.0070.00100.00100.0090.00100.000.0077.5019/05/2016
127บ้านขอนแตก  นายสมนึก พลศรี 044504450 42 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0031/05/2016
128บ้านอาวอก  นางรัชนีกร พูนทรัพย์ 044-069540 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
129บ้านโตงน้อย  นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว 044-570276 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.6720/05/2016
130บ้านตอกตรา  นายประสาร มีมาก 044-590305 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131หนองโสนวิทยา  นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์ 0896277678 42 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0031/05/2016
132สุขพรหมมีศรัทธาญาติ  นายวสันต์ ลาดศิลา 044590380 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.89-
133บ้านเถกิง  นายถนัด แสนกล้า 044590156 55 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.000.0023.33-
134บ้านกะปู  นายประสาน พิมพร 044069547 328 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0067.0045.0038.00100.00100.00100.00100.00100.000.0077.7816/05/2016
135บ้านตาคง  นางรจนา ทองประดับ 089-280563 523 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.000.0021.00100.000.000.000.000.000.000.0057.00-
136บ้านพรหมสะอาด  นายดรุณ เจนจบ 044-590388 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
137จตุคามวิทยา  นายสุเทียบ จันทสุข - 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0083.0050.00100.00100.00100.0083.00100.000.0085.1127/05/2016
138บ้านห้วยปูน  นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์ 044-590-10 323 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0037.0017.0059.00100.00100.00100.00100.00100.000.0077.0029/05/2016
139บ้านสนวน  นายเตรียมศักดิ์ สว่าง 044-590104 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0047.00100.00100.00100.00100.0087.00100.000.0092.6716/05/2016
140กาบเชิงมิตรภาพที่ 190  นายมนตรี สายพญาศรี 044559050 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/12/2015
141บ้านปราสาทเบง  ว่าที่ ร.อ.ศิริพงษ์ ประดับเพชร 044147684 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0081.0084.0071.00100.00100.00100.0064.00100.000.0088.89-
142บ้านโคกตะเคียน  นายกิตติพงศ์ มังกร 044147808 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.0093.33-
143บ้านโนนสวรรค์  นายภาสกร เรืองใหม่ 044-503880 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านบักจรัง  นายไพบูลย์ เทพบุตร 044-728181 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
145เพียงหลวงฯ 8  นายถนอม คำหล่า 0899462637 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.50-
146บ้านถนนชัย  นายปรีชา สุทธิโฉม 044590308 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0080.00100.000.0096.67-
147บ้านโนนทอง  นายคำพอง ลำภา 044069808 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0039.0025.0020.0095.0070.0034.0067.0048.000.0053.11-
148บ้านกู่  นายภราดร ดีพูน 044069806 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149บ้านจารย์  นางอินทิรา พอใจ 044-069807 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0054.0057.0047.00100.00100.00100.00100.00100.000.0084.2223/05/2016
150บ้านแนงมุด  นายเทวัน พอใจ 044590115 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
151บ้านสระทอง  นางจุฑารัตน์ ศรีไสว 087-257-11 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152ประชาสามัคคี  นางสาวไพรินทร์ หนอสีหา 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0085.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.78-
153นิคมสร้างตนเองปราสาท2  นางกลิ่น ภาสดา 044590228 328 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0085.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.00-
154เกษตรอีสานสามัคคี  นางสมหทัย ตรองจิตต์ 044590113 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.0025/05/2016
155บ้านคูตัน  นายประทีป สงกล้า 044-590307 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านตะเคียน  นายอัมรินทร์ บุญเจียม 044147440 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157บ้านโคกสะอาด  นายสุรพินท์ บัวสาย 870270314 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.000.0099.89-
158บ้านหนองโยโคกปืด  นายเดโชพล ชลธี 0 18 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159บ้านสกล  นายวินัย เหมือนแก้ว 044590114 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160บ้านราวนคร  นายสุรชิต เนื้อละออ 044069803 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
161หวลถวิลวิทยา  นายบุญเกิด กองสุข - 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
162บ้านด่าน  044147010 213 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0078.89
163บ้านเกษตรถาวร  นายชัยโรจน์ นนธิจันทร์ 0868672866 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164เรืองเจริญพัฒนา  นายธานินท์ ชินวงษ์ 0804863656 39 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5910.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.000.0010.0027/05/2016
165แสงทองสมบูรณ์วิทยา  นายพรสันต์ โมคศิริ - 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166บ้านโจรก  นายปรีญา เกษดี 044509022 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0025.0025.0025.0090.0090.0090.0040.0090.000.0063.8916/05/2016
167บ้านโพนทอง  นายดุสิต คงเสมอ 0898469026 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0023.000.0010.00100.00100.00100.00100.00100.000.0079.1301/06/2016
168บ้านบัวเชด  044712241 34 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169บ้านระมาดค้อ  นางสาวญาณี สืบสังข์ 044579048 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
170บ้านโนนสังข์  นายนภปภน กฤติยาวรรค์ 044579338 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
171บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)  นางสาวพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์ 044-579046 215 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0029/04/2016
172บ้านออดราษฎร์สามัคคี  นายยุทธภู ภูผา 044-590326 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.0098.0098.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.3331/05/2016
173บ้านสวาท  นายสุพิน บุญเยี่ยม - 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
174บ้านโคกสมอง  นายพิรักษ์ ทวีงาม 044590059 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5955.0050.0050.0060.0050.0065.0060.0050.0050.000.0054.44-
175บ้านสะเดา  นายสงวน คำลอย - 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0025.0030.0080.0090.00100.00100.00100.00100.000.0080.56-
176บ้านสำเภาลูน  นายยุทธนา ปักโคทานัง 0862511057 324 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0083.3331/05/2016
177บ้านไทยเดิม  นายณรงค์ พูนเสงี่ยมศิลป์ 044590123 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0070.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0090.56-
178บ้านจบก  นายนิยม สอนงาม 044-590056 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.0095.00100.00100.00100.0095.00100.000.0093.3331/05/2016
179บ้านหนองโจงโลง  นางวิจิตรา อุดมทรัพย์ 0810645892 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.000.000.000.00100.00100.00100.0090.00100.000.0093.3307/04/2017
180บ้านตาวัง  นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์ 044590057 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0095.0090.00100.00100.0090.0095.000.0094.44-
181บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)  นายสุพจน์ บุญแย้ม 095213641 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0084.0080.0087.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.56-
182บ้านนา  นางทาริณีย์ บุญคล้อย - 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0066.0068.0030.00100.00100.00100.0062.00100.000.0080.6731/05/2016
183บ้านอาโพน  นายชาลี กงแก้ว 044590125 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
184บ้านโชค  นายอภิชาติ โกสีย์ 044-590122 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0088.89-
185บ้านสะแร  นายประยูร ใจซื่อ 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5985.0070.0070.0075.0095.00100.00100.00100.00100.000.0088.3314/03/2016
186บ้านจรัส  นายพุฒิพงษ์ เพียรการ 0898456692 321 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.0065.0085.000.0092.78-
187กลาโหมราชเสนา 2  นางสาวศิรินประภา สิงห์ชัย 044-069173 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188บ้านสน  นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ 044-590327 311 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0070.0080.0080.0070.0080.0080.0080.0090.000.0076.6725/10/2016
189บ้านโอทะลัน  ว่าที่พันตรีอนุศิษฏ์ เอกยีรัมย์ 044590209 55 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0091.1120/02/2016
190บ้านณรงค์  นางผกางาม กระเวนกิจ 044-509051 37 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5946.0013.000.0022.00100.00100.00100.0077.00100.000.0069.7525/05/2016
191ศรีณรงค์วิทยาคาร  นายโชคชัย สาลิวงษ์ 044-509185 35 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0051.0074.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.0087.2219/05/2016
192บ้านละมงค์  นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์ 0872527217 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5983.0066.0077.0066.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.0031/05/2016
193รัฐราษฎร์พัฒนา  นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช 044509168 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0013/05/2016
194บ้านมหาชัย  นายวขาน บัวบาน 044-590021 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0055.5631/05/2016
195ไพลอำนวยวิทย์  นายทิศ ซ่อนจันทร์ 044590024 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0019.000.0085.00100.00100.0073.00100.00100.000.0084.6330/05/2016
196บ้านกล้วย  นายสมยศ บุญร่วม 044504086 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.00100.00100.00100.00100.0099.000.0099.8018/06/2016
197พระจันทร์ศรีสุข  นายสุริยา ทองเพิ่ม 044069370 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.000.000.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
198บ้านขยูงทองยางภิรมย์  นายสุริยา ดอนเหลือม 044-069369 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0080.0080.000.0086.67-
199บ้านตรวจ  044509181 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.0030.000.0080.00100.00100.0020.0080.000.0072.86-
200บ้านฉลีกหนองมะแซว  นายสมศักดิ์ ลีแสน 044590022 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0050.0050.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0067.7831/05/2016
201บ้านเตาแดก  นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข 0807399389 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
202บ้านโนนทอง  นางกนกพร สร้อยจิต 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/05/2016
203บ้านเกาะตรวจ  นายณัฎฐวี สุขแสวง 0810752496 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
204บ้านหนองหว้า  0844299034 215 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0075.0075.0075.0065.0095.00100.0090.00100.000.0081.67-
205บ้านน้อย  นางมะลิ คงทน 08ุ6042378 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0040.0070.0070.0080.0070.0080.0080.000.0065.5623/09/2016
206วิทยาราษฎร์นุกูล  นายชู จุดโต 044509053 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0030.0020.00100.00100.00100.0040.00100.0040.000.0070.00-
207บ้านโสน  นายณัฏฐ์ธเนศ สีน้ำคำ 044509120 323 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.00100.0097.00100.0099.00100.0097.00100.000.0098.5020/05/2016
208บ้านแดง  นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้ม 044590317 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0030.0080.00100.00100.00100.00100.0080.000.0084.44-
209บ้านตะโนน  นายปราโมทย์ พลศักดิ์เดช 044148446 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0096.6714/05/2016
210บ้านสำโรง  นายฉายศิริ ทองอ้ม 044-590020 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
211บ้านพะเนาว์  นายไชยวัฒน์ พุทธานุ 0890764957 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
212บ้านหนองแวง  นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มพูน - 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
213บ้านกุง  นายทองพูน สัจจา 044-590025 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
214บ้านเกาะแจนแวน  นายเอกสิทธิ์ ประไวย์ 044504391 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5976.0029.0051.0072.0084.00100.00100.0076.0037.000.0069.4423/05/2016
215บ้านคูขาด  นายสุนัน ผลรักษา 088-720594 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
216บ้านตราด  นางศรีภูมิ เทียนแก้ว 044-590319 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
217บ้านอำปึล  นายประมวล ต้องถือดี 044508194 44 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0020.0025.0080.0095.00100.0065.0090.00100.000.0075.0023/05/2016
218บ้านรุน  044508007 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
219บ้านพนมดิน  นายดำรง ดีมาก 044508009 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5983.0067.0054.0082.0083.000.000.00100.000.000.0078.1713/05/2016
220บ้านตาเมียง  นายเพชร อึงชื่น 044508010 127 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
221บ้านหนองคันนา  นายวีรพงษ์ จำปามูล 044590110 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.7816/05/2016
222นิคมสร้างตนเองปราสาท 4  นายจิรฐา สุทธิมูล 044590111 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
223บ้านหนองจูบ  นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง 044069242 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0050.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0087.5016/05/2016
224บ้านไทยสันติสุข  นายสมาน สุขแสวง 044590231 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0014/03/2016
225บ้านอุโลก  นายจงรักษ์ อิ๊วประโคน 044590112 32 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0098.0095.00100.00100.00100.0098.00100.000.0097.89-
226บ้านละเอาะ  นายโสรีย์ ยอดเพชร 044508063 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
227บ้านโคกกลาง  นายพีรวัตร สีลินลี 044146436 25 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0065.0063.0076.0031.0074.0053.0042.00100.000.0067.11-
228บ้านจีกแดก  นายไสว สายยศ 044508205, 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0083.3329/04/2016
229บ้านสระแก้ว  นายธีรยุทธ กิ่งแก้ว 044590109 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0058.0082.0081.00100.00100.00100.00100.000.0088.44-
230บ้านโคกกรม  นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว 044590019 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
231บ้านโคกโบสถ์  นายสุนธพร กระจ่างจิตร 044-590018 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0057.0083.00100.00100.00100.0083.00100.000.0088.67-
232บ้านตาลวก  นายสุปัน วิชัย 044-590233 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0092.2230/05/2016
233บ้านศรีสวาย  นายอำนวย ฉิมกูล 044501608 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5610/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน