ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.สุรินทร์ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1อนุบาลชุมพลบุรี  นางเพ็ชรา พรมตวง 044596076 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0058.0088.0067.00100.00100.000.0092.00100.000.0088.1331/05/2016
2บ้านชุมพลบุรี  นางขวัญเรือน แสงนิล 044596077 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/07/2016
3บ้านตึกชุม  นายทรงศิลป์ กะการดี 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
4บ้านโคกสูง  นายนครินทร์ จินดากุล 044-590270 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5975.0020.000.000.00100.000.000.000.000.000.0065.0031/05/2016
5บ้านระหาร  นายขุนวัง ณุวงศ์ศรี 044-590038 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0040.0070.0060.0025.0060.0030.0040.0030.000.0045.00-
6บ้านแคนดำ  นายอนันท์ พัชรินทร์วิทยา 044503434 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
7บ้านสวนหม่อน  นายณัฐทกร บุญอิ้ง 044590269 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
8โพนทองพิทยาคม  นายบุญร่วม ประทุมทอง 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0010.0020.0030.0040.00100.00100.0080.00100.000.0064.4423/05/2016
9บ้านดู่นาหนองไผ่  นายไสว โคสนาม 044-590039 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0070.0080.0060.0070.0080.0080.0060.0090.000.0072.22
10บ้านกระเบื้อง  นายสุรพล เป็นพุ่มพวง 044503443 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.00100.000.0090.0031/05/2016
11บ้านขวาวโค้ง  นายบุญเหลือ ฤทธิรณ 0894255466 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านกระสัง  นายวัฒนา สุดชารี 044-530449 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0093.0085.00100.00100.0091.00100.000.0096.13-
13บ้านยางบ่อภิรมย์  นายถนอม ทองจันทร์ 044-590040 39 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0030.0060.000.0080.00
14บ้านทิพย์นวด  นายเสงี่ยม วงค์พล 044590232 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
15บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)  นายทองใส สุดาปัน 317 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0073.0044.0055.00100.00100.00100.0060.00100.000.0081.3303/06/2016
16บ้านตลุงโนนกอก  นายมานะ ตั้งบุบผา 044591043 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17บ้านขุนไชยทอง  นายสมเกียรติ ประทีปรัมย์ 044590043 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0050.000.000.000.0080.000.000.0082.5025/05/2016
18บ้านยางขามเฒ่า  นายสุรัตน์ สุขทวี 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.33-
19บ้านโพนม่วง  นายณรงค์ เปนะนาม - 220 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000
20บ้านหนองเรือ  นายเกรียงศักดิ์ แก้วหอม 044545196 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0094.44-
21บ้านขามโพนทัน  นายชาญศักดิ์ จำปาทอง 044545187 23 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00-
22บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)  นายนคร พรหนองแสน 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23สามัคคีศึกษา  นายพิทักษ์ ทวีแสง 62 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0020.000.000.000.000.000.0030.000.000.0023.3310/04/2016
24บ้านแสนสุข  นายถาวร สมรูป 044-590041 36 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.0020.0030.0050.0050.0050.0040.0050.000.0048.75-
25บ้านขี้เหล็กโนนจาน  นางสาวอัมพร สอนบุญชู 0 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0033.000.000.00100.00100.00100.0066.00100.000.0085.5703/06/2016
26บ้านกระเบื้องใหญ่  นายณรงค์ บุญอิ้ง 0814394094 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านหนองพิมาน  นายโกวิท ศิลาเณร 0 328 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0060.0060.0050.0070.0070.000.0078.8901/06/2016
28บ้านงิ้ว  นางรัตติกาล แก้วขวัญข้า 044590219 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.000.00100.00100.000.00100.0010/06/2016
29ชุมชนบ้านซาด  นายอภิรักษ์ ยันรัมย์ 019660473 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/05/2016
30บ้านโนนสัง  นายเทียนชัย เทียมทอง 0 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
31บ้านกะทะ  นางสาวนิ่มอนงค์ เดชภูงา 044590221 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.000.000.00100.00100.000.00100.0030/04/2016
32บ้านยางบ่ออี  นายบุญคง อุไรรัมย์ 044517620 56 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0068.0085.0066.00100.00100.00100.0083.00100.000.0089.1127/05/2016
33บ้านบุตาโสม  นางสาวบรรจบ เทตะรัตน์ 0 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.5031/05/2016
34บ้านเมืองไผ่กระท่ม  นายบุญจันทร์ สมบัติ 044590220 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
35บ้านโพธิ์ห้วย  นายนฤชิต บุญจิตร - 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
36สระขุดดงสำราญวิทยา  นายสมเกียรติ ยาโพนทัน 044590279 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0060.0060.00100.0060.0070.0085.0002/06/2016
37บ้านตั้งใจ  นายเอกนรินทร์ หาดี 044590119 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0060.0060.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.0085.5628/05/2016
38บ้านอ้อตลิ่งชัน  นายวินัย พรหมสุรินทร์ 0819674126 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านสายสนอง  นายพีรชัย กุลไชย 0 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0082.0078.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5616/06/2016
40บ้านม่วงน้อย  นายพงษ์พิชญ์ ดอนเหนือ 0 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.0013/06/2016
41บ้านยางชุม  นายสมเกียรติ อิฐรัตน์ 044596078 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0080.0070.0070.0090.0090.0080.0060.0070.000.0073.3329/04/2016
42บ้านสำโรง  นายประทักษิณ เครือผือ 044517632 10 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43สนวนโคกเม็ก  นายเคนวัฒน์ ฤทธิรณ 0833671903 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.000.0096.6715/06/2016
44บ้านเบงท่าลาด  นายบุญล้อม เรืองแสง 044590042 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45บ้านหัวนาคำ  นายทศพล ลอยทะเล 044517634 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0020.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0082.2201/06/2016
46บ้านศรีณรงค์  นายทุเรียน จ่าพุลี 044-590217 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.000.0098.8925/05/2016
47บ้านทิพย์เนตร  นายบรรดิษฐ์ สืบเพ็ง 084-513283 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
48บ้านขุนหาญ  นายสมัคร ศรีคราม 044590271 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)  นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ 044591147 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0071.0033.0045.0081.00100.0087.00100.0085.000.0073.5623/05/2016
50บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)  นายมงคล ชมวิจิตร 591148 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านปราสาท  นายบุญเลิศ โสสิงห์ 044591224 38 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0090.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.0017/06/2016
52บ้านลุงปุง  นายศุภนนท์ พรหมบุตร 044558652 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านโพนทา  นางนฤมล กะการดี 044-590268 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.5029/01/2016
54บ้านบัลลังก์พงสวาย  นายกิตติพงษ์ มานะภักดิ์ 044591472 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0068.0066.0025.00100.0016.0016.0082.0016.000.0054.33-
55บ้านตาฮะ  นายอาทิตย์ อุดมทรัพย์ 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
56บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85  นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ - 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5999.0075.0072.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.78-
57บ้านม่วงมูล  นายสุมิตร เพ็งประสิทธิพงศ์ - 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.11-
58บ้านไกลเสนียด  นายสมหมาย บุญปก 0933296389 34 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.0053.00100.00100.0057.0050.000.0082.2227/05/2016
59บ้านโพนงอย  นายธำรงศักดิ์ เชื้อเจริญ 044590266 223 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/05/2016
60วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)  นายศุภวัตร พิเลิศ 044591476 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.0050.00100.00100.000.0092.22-
61บ้านหมากมี่  นายสถิระ นนตะพันธ์ 085-613729 329 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/05/2016
62บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)  นายบุญราช จันทรคติ 044545174- 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63บ้านยางกระจับ  นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ 044-727936 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0070.0080.00100.00100.00100.00100.000.0088.89-
64บ้านเหล่า  นายอำนาจ สิทธิแสง 044-590051 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65บ้านชายทุ่ง  นายวุฒิชัย ไพรสินธุ์ 044722006 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0060.0060.0070.0070.00100.00100.0070.0080.000.0076.67-
66บ้านหัวพี  นายบุญส่ง เกตุโสระ 044722 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านสาโรช  นายคำแหง วงศ์ฉลาด - 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านปอหมัน  นายพิมพา พนมพงศ์ 095831600 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
69บ้านโพนครก  นายศุภณัฐ อินทร์งาม - 331 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5980.0070.00100.00100.0080.0090.0060.0070.00100.000.0083.33-
70บ้านโพนขวาว  นางยุพาภรณ์ เบญจมาศกุล - 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/06/2016
71บ้านสะเอิง  นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ - 312 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0050.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0078.8920/04/2016
72บ้านสำโรง  นายศักดา สุขพาสันติ 0 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0065.0065.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.8915/06/2016
73บ้านกุดมะโน  นายโสภณ บุญล้อม 044590213 28 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0095.00100.00100.0090.00100.00100.0060.00100.000.0091.67-
74บ้านตานบ  นายจริญ อังสนุ - 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.56-
75บ้านโนนระเวียง  นายจำลอง แหลงทอง 044590267 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
76บ้านขี้เหล็ก  นายอุทัย ชัยงาม 044-590212 226 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านน้ำอ้อม  นายศราวุธ สุนทรภักดี 044-727924 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
78บ้านบัวโคก  นายไกรเพชร จันทร์แดง 0810761317 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
79บ้านธรรมษา  - 044- 59005 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5950.0090.0090.0080.0095.00100.00100.00100.00100.000.0089.4431/05/2016
80บ้านจันทร์งาม  นายยุทธนา พิมพ์สาร - 313 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0064.0032.005.00100.000.000.0030.000.000.0055.1730/05/2016
81บ้านหนองแสง  นายสุบรรณ์ ใจเที่ยง 044590049 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0090.0080.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0087.0024/05/2016
82บ้านพิงพวย  นายสมหมาย สาแก้ว 044590048 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
83บ้านโสมน  นายสุบรรณ ศรีประสาร 044503512 317 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0060.0080.0070.0090.0080.0060.0070.000.0072.2227/05/2016
84ไตรคามสามัคคี  นายเทิดภูมิ ยั่งยืน 044590323 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.005.0011.0016.00100.00100.00100.00100.00100.000.0070.2203/06/2016
85บ้านท่าศิลา  นายประสิทธิ์ สุขชีพ 044591420 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0083.0078.0064.00100.000.00100.00100.00100.000.0089.29-
86บ้านหนองตาด  นายพงษ์ศักดิ์ พรมมา - 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0090.0090.00100.0090.0090.00100.000.0091.1123/05/2016
87บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)  นายสมพงษ์ สิมมา - 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0020.000.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0087.5023/05/2016
88บ้านเมืองแก  ยังไม่มีผู้อำนวยการ 044069147 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0030/06/2016
89บ้านหนองคูน้อย  นายบุญขาน โทขันธ์ 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0064.0047.0072.00100.00100.00100.00100.00100.000.0087.00
90บ้านหนองแวง  นายชำนาญ พานจำนงค์ 044590211 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0030/05/2016
91บ้านบะ  นายบุญธรรม ปานเพ็ชร 044-145554 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0086.0098.0098.0098.0092.0092.0098.0095.000.0094.6327/05/2016
92บ้านโนนสูง  นายวรพจน์ สร้อยจิต 0958099035 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
93บ้านเฉนียง  นายวีระ แท่งทอง 044-590047 312 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0001/06/2016
94บ้านปรีง  นายสำรอง ลักขษร 044517473 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0076.0023/05/2016
95บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)  นายสำราญ ลักขษร 044145033 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0088.00-
96บ้านตระมูง  นายวีระชาติ บุญไว 044-590120 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0097.0082.0096.00100.00100.008.0094.00100.0095.0087.20-
97บ้านบอน  นางสาวศิริกาญจนา เหมือนชาติ 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
98บ้านอาคุณ  นางสุภาพร ยันบัวบาน 044503548 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
99บ้านโคกกุง  นางรัชนี สมพันธ์ 0817242139 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0070.00-
100บ้านศาลา  นางสาวชุติญา ยานะสาร 0927549088 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.0090.00100.00100.0090.000.0095.56-
101บ้านหนองอีดำ  นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ 044590045 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.0017.0083.00100.00100.00100.00100.0062.0082.75-
102บ้านภูดิน  นายวุฒิชัย มีพันธ์ - 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/05/2016
103บ้านหนองบึง  นายทศพร สมพันธ์ 044590044 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5959.0095.0095.0095.00100.0095.0095.0090.0095.0095.0091.4025/05/2016
104บ้านโนนโพ  นายพจน์ การะเกษ 044590216 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านตาทิตย์  นายสมศักดิ์ ศรีมารักษ์ 0 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.67-
106บ้านบัว  นายจักรกฤษณ์ ชิดนอก 044690119 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านตากลาง  นายสมศักดิ์ ชุมสุข - 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0033.000.0010.00100.00100.00100.0041.00100.000.0073.0031/05/2016
108บ้านหนองไม้ถี่  นายสุเทพ สุขชีพ - 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.75-
109บ้านทุ่งโก  นายเทพวิมล นามสว่าง 044069154 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0095.00100.000.0092.7830/05/2016
110บ้านบุผาง  นายประพันธ์ กำเนิดพรม 044503566 227 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.000.0091.11-
111บ้านหนองคูใหญ่  นายทักษิณ วงศ์ฉลาด 044-590055 021 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0040.0030.0050.0050.0060.0070.0070.000.0058.89-
112บ้านนานวล  นายทวีศักดิ์ สุกใส 044590442 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
113รัตนวิทยาคม  นายเจษฎา สทุมรัมย์ 044599234 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0077.0054.0098.0097.0052.00100.000.0086.44-
114อนุบาลรัตนบุรี  นายบุญรัตน์ หงษ์ทอง 044599233 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115บ้านผือ(ประชาพัฒนา)  นายสุพิศ อาจเชื้อ 044599239 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านหนองกา  นายสุทัศน์ เสริมแสง 044727931 422 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0095.00100.00100.0098.00100.00100.000.0097.00-
117บ้านผือน้อย  นายสมศักดิ์ รู้ชอบ 044599238 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0001/06/2016
118บ้านน้ำเขียว  นายประศาสตร์ ร่วมกล้า 044590302 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0080.0090.0050.0080.0090.00100.000.0085.56-
119บ้านหนองคู  นายอดิศักดิ์ สาคะริชานนท์ 044599555 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม  ว่าที่ ร.ต.บุญเกตู อัสโย 044590258 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0026/05/2016
121บ้านอาจญา  นายนวพล สระแก้ว 089-581629 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5991.0086.0076.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.78-
122บ้านแก(แกศึกษาวิทยา)  นายบุญสี ราชบุรี 081-976873 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0090.0090.00100.0090.00100.0090.0080.0080.000.0087.78-
123บ้านหนองบัวน้อย  นายทักเศียร ทองทวี 044590088 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0020.0040.0050.00100.00100.00100.0090.00100.000.0077.7826/05/2016
124บ้านม่วงบุญมี  นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม 044590087 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
125บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)  นายเทียนชัย เทียมทอง 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0094.4430/05/2016
126บ้านลำเพิญ  นายวิรัตน์ สอนคำจันทร์ - 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0081.0096.0093.0098.0082.00100.0088.00100.000.0093.1116/05/2016
127บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)  นายสมศักดิ์ ศรีโท 044590127 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านดงเค็ง  นายเข็มชาติ พนัส 044590235 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7823/06/2016
129บ้านหนองบัวทอง  นายเทิดไทย สวัสดี 0817607969 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130ปทุมมาศวิทยา  นายทองใบ อินตะนัย 044590129 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0090.0087.0095.70-
131บ้านจาน  นายดำรง สะอาดยิ่ง 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0095.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.0097.50
132บ้านทับน้อย  นายนเรศ ทองพันธ์ 0 322 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านทับโพธิ์วิทยา  นายทองคูณ เบ้าหนองบัว 044-517656 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0085.00100.000.000.0080.000.000.0090.83-
134บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)  นายสมศักดิ์ โคตรทอง 044-590254 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135บ้านไผ่ (วันครู 2503)  นายทองพูน หมื่นจง 044599236 222 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0093.33-
136บ้านช่อง  นายสุรพงษ์ โททอง 044599237 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0085.0090.00100.00100.00100.0085.00100.000.0095.56-
137บ้านคอนสวรรค์  นายสิน เขตขยัน 044-590186 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านสี่เหลี่ยม  นายสฤษดิ์ ไชยทอง - 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/06/2016
139บ้านนาอุดม  นายคมสัน บุดดี 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140บ้านนาวอง  นายวรศักดิ์ ลักขษร 044599875 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.000.0095.56-
141บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"  นายสุทธิพงษ์ คงนุรัตน์ 044599569, 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.00100.0090.0090.00100.0080.00100.0080.00100.000.0091.1120/05/2016
142บ้านน้ำสร้าง-นางเภา  นางอภัสนันท์ อรุณเกียรติพงศา 044590188 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143บ้านยาง  นายเฉลิม เสาเวียง 044 590185 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.11
144บ้านเหล่าม่วงโนนตาล  นายไพรัตน์ พานิชย์ 044590372 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านขะยูง  นายไสว บุญภา 044590185 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0060.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.2231/05/2559
146บ้านนางเข็ม  นายเกรียงไกร กะการดี 044590160 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.4431/05/2559
147บ้านโนนจำปา  นายทัศน์พล กุ่มพรม 0844304433 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านม่วงหมาก  นายสมบัติ จำปาจีน 044599567 39 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.3313/05/2016
149บ้านน้ำคำ  นายสุวรรณ สาขะจันทร์ 044599568 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0093.33
150บ้านแต้-หนองบก  นางสุรางค์ เซื้อเจริญ 044590189 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/10/2016
151บ้านดอนแรด  นายสมศรี หลงชิน 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.3015/06/2016
152บ้านหาญฮี  นายพิบูลย์ อาษา 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.00100.00100.0065.00100.00100.00100.000.0095.5603/06/2016
153บ้านบึง-ยางประชาสรรค์  นายชาติชาย สุวรรณทอง 044 154060 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154บ้านหนองหิน  นายพงค์ศักดิ์ นาเมืองรักษ์ - 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0075.0075.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
155บ้านหนองตอ-บัวเสียว  นายมณเฑียร นาเจริญ 044590091 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
156บ้านโนนทราย  นายเสถียร มงคล 044590089 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
157บ้านเบิด  นายสมหมาย สันวัง - 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0090.0090.0090.0090.00100.00100.0090.00100.000.0091.1113/05/2016
158ไตรคามวิทยา  นายไพรินทร์ ประสานทอง - 219 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.00100.00100.0080.00100.000.0088.8927/05/2016
159บ้านหนองกระทุงตากแดด  นางสาวจารุณี แก่นจักร - 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160บ้านแข้ด่อน-หนองบัว  นายยุทธศาสตร์ แก้วดี 0807991945 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
161บ้านหนองผือ  นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม 0 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0040.0050.0050.0040.0060.000.0040.000.0056.25-
162บ้านหนองบัวบาน  นายกิตติศักดิ์ ศิวินา 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านขาม  นายณรงค์ สุทาวัน 044 590184 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)  นายสกนธ์ สระแก้ว 044590183 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0097.0095.00100.0080.00100.00100.0095.0092.000.0095.44-
165บ้านดู่  นายเมธี เชี่ยวนิกร 044590182 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166บ้านสร้างบก  นายทองคูณ นามสว่าง - 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
167สนมศึกษาคาร  นายชัยเทพ สังโสมา 044589055 119 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"  นายกิตติพงศ์ ทองสีดา 044589299 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.0097.000.0099.44-
169วัดบึงบ้านสนม  นายสมบูรณ์ นินดำ 044589056 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
170บ้านโสกแดง  นายสมจิต เรียบร้อย 0 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0087.0087.00100.00100.00100.0081.00100.000.0095.00-
171บ้านสำโรง  นางสาวเพ็ญศิริ แสนสุข 044-590147 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0015/05/2016
172บ้านทัพไทย  นายสุพล ศิลาอ่อน - 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173บ้านโพนโก  นายสาโรจน์ สมหวัง 0807370525 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
174บ้านเป้า  นายวิบูลย์ คำทอง 224 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.0080.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
175บ้านโพนดวน  นายสุพิณ สีสว่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
176บ้านหนองบัวแดง  นายศุภกร กระจายศรี 044--59017 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00-
177บ้านโนนเปือย  นายยอดยิ่ง สุธรรม 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0090.00190.00100.00100.00100.00100.000.00102.2216/05/2016
178บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม)  นายชวลิต โพธิ์เงิน 044590377 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0095.0090.00100.00100.0090.00100.000.0093.8902/07/2016
179บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)  นายสุพจน์ ศิลาอ่อน 044 590376 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
180บ้านแคนน้อย  นางสาวแสงศรี ศิลาอ่อน 044590251 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.0086.0089.00100.00100.00100.0093.00100.000.0096.2203/08/2016
181บ้านโนนจาน  นายจอน ต้นจำปา 044-069518 324 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0065.00100.000.0096.11-
182บ้านหนองขุนศรี  นายเทพวิรุฬห์ บุญมี 0 05 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0061.000.0033.00100.00100.0083.0067.0067.000.0076.38-
183บ้านสร้างแก้ว  นายสุเพียร เสริมแก้ว 044590250 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
184บ้านนานวน  นายปณิธาร ห้าวหาญ 044-590146 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0006/05/2016
185บ้านหัวงัว(แท่นศิลาวิทยา)  นายธีระชัย คำสุมาลี - 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0069.0049.00100.00190.00100.00100.0071.00100.000.0097.67-
186บ้านหัวนา  นายสมานชัย ผิวบาง 0 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187บ้านตาเพชร  นายผาสุข แสนรวยเงิน 044590099 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.000.0095.5631/05/2016
188บ้านกาพระ  นายบุญยงค์ มีแก้ว 044069531 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0089.00100.000.0098.78-
189บ้านหนองครก  นายประหยัด บุตรศรี 044-590248 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0004/05/2016
190ผาแดงวิทยา  นายสุพัฒน์ ห้าวหาญ 044-590149 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5940.000.000.000.00100.00100.00100.00100.0080.000.0086.6718/04/2016
191บ้านหนองระฆัง  นายสวัสดิ์ สดับสาร 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
192บ้านนาดี  นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ 044727919 424 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0046.0075.00100.00100.00100.00100.0085.00100.000.0089.5630/06/2016
193บ้านหนองอียอ  นายเอกชัย แพงงาม 0 424 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0020.0015.0038.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0074.7831/05/2016
194บ้านอาเลา  นางสิทธิสินี สอนเลิศ 0 34 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.000.00900.0090.00100.00100.00100.00100.000.00195.0001/06/2016
195บ้านโนนเซียง  นางสาวธัญญธร ครุฑสุวรรณ 044-590100 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.89-
196บ้านสะทืด  - 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
197บ้านหนองหลวง  นายสุพิชัย สมศรี 044-069172 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0086.0064.0080.00100.00100.000.0078.00100.000.0088.50-
198โนนนารายณ์วิทยา  นายบุรี สพานทอง 010695509 32 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0098.0095.0090.0095.0098.0050.0090.000.0090.6722/05/2016
199บ้านคำผง  นายสำราญ ใจกล้า 0 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0085.0080.0095.0095.0090.0095.0095.0085.0089.00-
200บ้านขุมดิน  นายบุรี สพานทอง 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
201บ้านเซียงซิน - โนนดู่  นายสมชัย เกษละคร 044-590005 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0070.0070.0070.0050.0080.0080.0060.0080.000.0073.33-
202บ้านม่วงหนองตาด  นายเดชา การรัมย์ 0862658204 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0083.0078.00100.00100.00100.0018.00100.000.0083.22-
203บ้านอาพืด  นายณกฤช เรืองศรี 044590004 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
204บ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)  นาายชาตรี พบบุญ 044590011 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
205บ้านซาต(มงคลวิทยา)  นายชัยศรี นามพรหม - 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0044.00100.000.0093.78-
206บ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์"  นางนภาพร พฤตินอก 044590014 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.0090.00100.00100.000.0096.6731/05/2016
207บ้านค้อ  นายสมนึก วงษ์อินทร์ 044 590013 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.4405/05/2016
208บ้านก้านเหลือง  นายสมคิด คำพลงาม 0 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0080.00100.00100.00100.0090.0090.000.0093.3330/05/2016
209บ้านม่วงหวาน  นายอมตศาสตร์ แพงแก้ว 044590010 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
210บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)  นายวิรักษ์ ศรีตะแกะ 044-590006 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0089.00100.0037.0054.00100.0075.00100.00100.000.0082.78-
211บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎร์บำรุง"  นายอภัย พรหมภักดี 044590008 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0085.0085.0085.0085.0085.0080.0090.0080.000.0083.89-
212บ้านหนองบัวงาม  นายวีระพล ไชยสิทธิ์ 044-590007 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.0070.0080.0080.00100.0080.000.0087.783/06/2016
213บ้านผักไหม  นายเสริม สิงจานุสงค์ 0 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
214บ้านหนองไม้งาม  นายเกียรติบัณฑิต นามโคตร 0 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5970.00100.00100.0070.0060.0070.0070.0070.0070.000.0075.56-
215บ้านหนองเทพ  นายสวัสดิ์ พากเพียร 044557131 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
216บ้านอีโสด  นายกิตติศักดิ์ บุญสรรค์ 044-590017 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0001/05/2016
217บ้านผำ  นายบุญเรือง พวงเกตุ 044590015 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
218บ้านสำโรง  นายสุพรรณ วงค์มา 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/06/2016
219บ้านหนองแวง  นายจีรพัฒน์ จันทร์ศรี 044-590016 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน