ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.สุรินทร์ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายคำปุ่น บุญเชิญ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1อนุบาลสุรินทร์  นายเฉลิมชัย สุขตาม 044-511188 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.000.0098.11
2เมืองสุรินทร์  นายสมคิด รักษ์รอด 044-511192 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3หนองโตง"สุรวิทยาคม"  นายพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ 044-511945 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)  นายรอด อินเงิน 044-516012 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านหนองกง  นายมงคล ผลเกิด 044-590262 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
6บ้านพันธุลี  นายสุภาพ รอบรู้ 044-590263 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
7บ้านโคกกระเพอ  นายพงศ์พันธ์ พันธ์พงศ์ 044-590079 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านไถงตรง  นายถวิล สายสุข 044-515130 28 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0054.0069.0019.00100.00100.00100.0075.00100.000.0079.67-
9บ้านตะตึงไถง  นายเสวี รักษ์ศรี 044-142009 15 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านคอโค  นายสฤษดิ์ ประครองใจ 044-515785 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)  นายกระแสร์ อิ่มใจ 044-590237 211 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5998.00100.0092.0091.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.89
12บ้านใหม่  นายอู่ทอง ประดาสุข 044-558388 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0050.0080.0070.0080.0080.0080.0080.000.0075.56
13บ้านตระแสง  นายอุทัย ชื่อมี 044-546314 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89
14บ้านโคกเพชร  นายธนุกูล คุณนุช 044-069259 217 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0088.0086.00100.00100.00100.0075.00100.000.0093.22
15รุ่งรัฐวิทยา  นายเชษฐา เงินศรี 044-590075 217 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0070.0080.0085.0070.0080.0080.0085.000.0080.00
16บ้านดงมัน  นายนววิธ ควรดี 044-501105 13 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17อุปัชฌาย์พวนอุทิศ  นางกมลทรรศน์ ใสสูงเนิน 044-590341 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0086.0046.0055.00100.00100.00100.0084.00100.000.0085.67
18บ้านสวาย  -ว่าง- 044-546575 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0099.0097.0099.00100.00100.0094.0099.000.0098.67
19บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)  นายพงษ์ศักดิ์ ปรากฏชื่อ 044-546590 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0060.00100.0080.00100.0070.0090.0080.000.0083.33
20บ้านโคกเมือง  นายทยา รัตนะ 044-590360 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21บ้านนาบัว  นายสุทธิรักษ์ บุญพบ 044-501471 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0083.0091.00100.0098.00100.0025.0095.000.0088.00
22บ้านนาสาม(เกียรติประชา)  นายทยากร หาญเสมอ 044-501056 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)  นายเดชา บุตรดา 044-546000 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6702/05/2016
24บ้านละหุ่งหนองกก  นางพงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส 044-590354 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0012.000.0043.0088.0097.00100.000.0097.000.0076.71
25บ้านโดนโอก  นายเกียรติศักดิ์ ประจุทรัพย์ 044-042638 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0040.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0087.7816/05/2016
26บ้านนาเสือก  นายสุวัฒน์ ครึ่งมี 044-143575 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)  นางภาวิณี คงนุรัตน์ 044-142561 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28พรหมประสาทราษฎร์นุกูล  นายเจษฎา เสาทอง 044-590340 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0080.0080.0080.0070.0070.0080.0090.0050.000.0068.89-
29บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)  นายสนิท พันแสน 044-590296 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
30บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)  นายอิทธิฤทธิ์ สูรยาวัฒน์สกุล 044-590294 12 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)  นายธำรงค์ จันทร์โสภา 044-590296 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านหนองเต่า  นางรัชนี สายพรหม 044-516011 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.000.0020.0031/05/2016
33บ้านคาบ  นายสารี สายจีน 044-141026 12 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
34บ้านเทนมีย์  นายสมคิด มะลิซ้อน 044-141031 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0081.00100.00100.00100.00100.00100.0081.000.0095.78
35บ้านระหาร  นายรุ่งราวี จำปาดี 044-518351 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5993.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.22
36บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)  นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช - 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านโคกปราสาท  นายกิตติศักดิ์ จันทน์หอม 044-518351 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านตาเพชร  นายวัชรินทร์ บุญสมวงศ์ 044590195 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.0080.0080.0080.0080.000.0084.44
39บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)  นายพินิจ ม่วงชัย 0821466922 23 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0065.0097.0050.0083.0097.0077.007.0067.000.0071.44-
40บ้านตาอ็อง  นายวิศิษฏ์ นรานุต 044-501479 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0081.00100.00100.00100.0081.00100.0081.000.0093.67
41บ้านจันรม  นายมนัส ช่างเหล็ก 044712067 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)  นายเกรียงศักดิ์ นวลศิริ 044590198 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00
43บ้านใต้ฆ้องโนนจิก  นายสุภาพ วิเศษศรี 044069268 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านกาเกาะ  นายสวัสดิ์ โพธิ์ลีจันทร์ 044590077 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.0010/05/2016
45บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58  นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ 044590264 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านขยอง  นายสำเริง พวงมณี - 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89
47เสกวิทยาคม  นายประเสริฐ เฮ่ประโคน 044-069271 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
48บ้านสำโรง  นายพิเชษฐ์ ชมหอม 044590084 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49บ้านทัพกระบือ  นายจรูญ พันนุรัตน์ 044557878 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0060.0040.0060.0060.0060.0065.0060.0080.000.0062.78
50บ้านแสลงพันธ์  นายประวี งามมาก 044590085 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)  นายณัฐ มุ่งมี 044-590083 226 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
52บ้านโคกสำโรง  นายสมภพ คมคาย 044590192 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0080.00100.00100.00100.000.000.000.0094.29
53บ้านราม  นายอาคม ชายสำอางค์ 0898461378 310 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0050.0060.0060.0030.0080.0080.0060.0060.000.0062.22
54บ้านบรมสุข  นายครองรัฐ ชมบุญ 044-518351 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0080.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0090.00
55บ้านสลักได  นายรอบ สายกระสุน 044041099 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)  นายวีระ บึ้งชัยภูมิ 08-6875-21 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านตระแบก  นายสุริยะ จับใจเหมาะ 044501146 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.11-
58บ้านตะบัล  นายประเวช มุขขันธ์ 044531338 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0070.0070.0070.0070.0070.000.0065.56
59บ้านกันแสง  นายเกษม บุญเปล่ง 044590191 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
60บ้านเล้าข้าว  นายประมูล วิเวกวินย์ 044590081 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5910.0015.0020.0015.00100.00100.00100.00100.00100.000.0062.2202/05/2016
61บ้านบุฤๅษี  นายศุภเดช พิมพ์ดี 044069292 211 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0076.0081.00100.00100.00100.00100.0081.00100.000.0093.11-
62เมืองที  นายอิทธิศักดิ์ กิ่งรัตนเศรษฐ์ 044549039 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0050.0080.00100.00100.00100.00100.000.0083.33-
63วัดประสพ  นายวิรัช ศรีไสว 044-590356 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0011.000.0028.00100.00100.0078.0064.00100.000.0072.63-
64บ้านประปืด  นายประเสริฐ สิงคเสลิต - 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.005.00100.00100.00100.00100.00100.000.0089.4411/05/2016
65บ้านรัตนะ  นายชำนาญ ใจเพียร 044590236 127 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66บ้านหนองกัว  นายเติม ดวงดี 044 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านตาเปาว์  นางรุ่งทิพย์ สมานรักษ์ - 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.005.00100.00100.00100.00100.00100.000.0089.4411/05/2016
68บ้านทะนงชัย  นายรังสรรค์ ผิวจันทร์ 044-549123 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/05/2016
69บ้านบุทม  นายกายสิทธิ์ มุตะโสภา 044590106 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.00100.0084.0091.00100.0084.0072.00100.000.0089.56
70บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง  นายสุดฉลอม เติมกล้า 044590357 217 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0089.0067.0083.00100.00100.00100.0068.00100.000.0089.67
71บ้านแกใหญ่  นายสมอ จารุทรัพย์สดใส 044514627 310 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0081.0079.000.0091.000.0080.00100.000.0090.1427/05/2016
72บ้านแกน้อย  นายพลา สะอาดเอี่ยม 044-040155 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)  นายปิยเดช จินดาศรี 044528066 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74บ้านโสน(พิทยศึกษา)  นายอดิศักดิ์ ยืนยาว 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านแสลงพันบุณเยิง  นางสุวรรณา หมายกล้า 044528496 220 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0084.0071.0096.00100.0095.0086.0066.0088.000.0085.75-
76บ้านนาเกา  -ว่าง- 044040259 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านจักจรูก  นายสมชาติ ขอร่ม 044-590074 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านเพี้ยราม  นายแดงชาด กิมาวะหา 044518574 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.89-
79บ้านขนาด  นายเมธี ชัยมาโย 044-069247 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)  นายบุญชู มั่นยืน 044576094 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0020.0020.0020.0050.0025.0030.0030.0030.000.0036.11
81บ้านโคกอารักษ์  นายดิเรก ครึ่งมี 044590073 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0030.00100.00100.00100.0030.00100.000.0075.56
82บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)  นายประยงค์ มณีรัตน์ 0 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
83บ้านหัวตะพาน  นายสุทธิพงษ์ เสริมทรัพย์ 044-518351 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.00
84บ้านขามระกา  นายอนุสนธิ์ สำรวมจิต 044590199 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
85บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)  นายวิวัฒน์ ต้นสกุลงาม 044590358 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0080.0080.00100.00100.0080.00100.000.0084.44
86บ้านสำโรงนาดี  นางนุชนาฏ จิตขาว 044140527 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5963.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.8916/05/2016
87บ้านระไซร์สองชั้น  นายสมนึก ทศพร 044590261 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
88บ้านโคกวัด  นายพินิจ นิ่มปรางค์ 044558044 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)  นายสันติศักดิ์ สุขสนิท 044-590352 19 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
90บ้านโคกพระ  นายจุฬา มันธุภา 044590353 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านประทัดบุอาลอ  นางอรุณวดี ชูศรี 0854790758 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
92บ้านตำปูง  นายทินกร พริ้งเพราะ 044558114 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89
93บ้านโดนออง  นายรังสรรค์ เหลือสนุก 044590194 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
94บ้านกาเกาะระโยง  นายเกรียงศักดิ์ สุขชีพ 044-518351 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95บ้านสำโรง-โคกเพชร  นายยอดชาย จุฬารี 044558458 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านท่าสว่าง  นายเสถียร กายแก้ว 044140023 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
97บ้านส้มป่อย  นายเอกพงษ์ วรโพธิ์ 044590196 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.0080.00100.00100.00100.00100.000.0096.67
98บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)  นายจำลอง สุขสิน 044069273 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99บ้านระเภาว์  นางกมลพรรณ แข่งขัน 044-518351 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78
100บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)  นายชัยวิชิต ขำคม 044-590348 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.000.0098.33
101บ้านตั้งใจ  นางอรวรรณ อุ่นคำ 044590343 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านระกาสังแก  นายเพียร ว่องไว 044-518351 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
103บ้านปะตาเมาะ  นายลลิต จรทผา 044590076 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0067.78
104บ้านหนองกระดาน  นายแดง ทองเรือง 044712867 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)  นางสาวสุรีศรี วิศิษฏ์ศิลป์ 044-069265 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)  นายภูวนาถ จินดาศรี 044581326 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์  -ว่าง- 044727939 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0060.0080.0070.0090.0090.0090.0090.000.0082.22
108บ้านโคกเพร็ดโนนจำปา  นายอภิชิต เกษแก้ว 044-517422 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89
109บ้านดินแดง  นายกริชชาติ วารสิทธิ์ 044517224 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
110บ้านระวี  นายศักดิ์ชาย ทองศรี 044590033 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
111บ้านหนองขวาว  044-518351 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112อนุบาลจอมพระ  นายชีวิน ทองศรี 044581127 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5991.0081.0076.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.22-
113บ้านขามราษฎร์วิทยาคม  นายมาณพ สายยศ 044581125 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านจอมพระ  นายสมชาย จารุวงศ์ 044581126 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0060.0070.0070.0080.0090.0040.0080.0080.000.0067.78
115บ้านตากวน  นายประนอม สุขสกุล 044069846 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116ไตรมิตรวิทยาสรรค์  นายสุริยา ปราสัยงาม - 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.000.0095.56
117ทวีคามวิทยา  นายชยพล เถกิงบุณย์ 0-4459-002 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.000.0099.78-
118บ้านขามศึกษาคาร  นายบรรพจน์ ดาศรี 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5975.00100.0050.0070.0050.0090.00100.00100.00100.000.0081.67-
119บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)  นายนำพล แสงกระจ่าง 044-518351 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.0080.0090.0090.00100.00100.0085.00100.000.0091.67-
120บ้านว่าน  นายชรินทร์ หาสุข 044590224 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์  นายอรรถพล ศรีวิเศษ 044590274 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0098.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.50
122บ้านอาแวะ  นายสุธี เพ่งพิศ 0 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0090.0080.0070.0095.0040.0090.000.0080.56-
123บ้านกรูดหนองซำ  นางจันทร์เพ็ญ รุ่งเรือง 044590116 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านดงเค็ง  นายพงศ์ธร จิตรแม้น 044727933 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านทวารไพร  นายวุฒิชัย คงบุญ - 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
126บ้านทุ่งนาค  นายสนั่น แสนกล้า 044-518351 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0030.0060.0030.0050.0050.0050.0040.0030.000.0043.33-
127บ้านเมืองลีง  นายพิเชษฐ์ จินดาศรี 044576115 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0040.0030.0030.0060.0050.0050.0070.0060.000.0048.89
128บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์  นายสุดใจ กล้าหาญ 044576217 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.25
129ลุ่มระวีวิทยา  นายสมศักดิ์ สนใจ 0 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0080.0060.0060.0030.000.0070.000.000.0065.00-
130บ้านโนนงิ้ว  นางสมทบ โสภา 044-590036 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131บ้านวารไพรศรี  นายสังวาล สืบมี 044590272 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0071.11-
132บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)  นายณรงค์ เที่ยงธรรม 044-590284 217 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0030.0030.0080.0050.0050.0050.00100.0050.000.0055.56
133บ้านหนองกับ  นายสุทิน แก้วเกิด 0 213 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.75-
134บ้านหนองพลวง  นางบุผา สมัครสมาน 044069847 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.78
135บ้านหนองสนิท  นายไพสาร สูตรตันติ 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา  นายบุญชอบ สายยศ 044581368 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0073.0042.0077.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.00-
137บ้านกันโจรง  นายประเสริฐ บุญเศษ 044590028 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านชุมแสง  นายวีระพงษ์ มูลศิริ 0 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0060.0060.0080.0090.0090.0090.0090.0090.000.0081.11
139บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา  นายวิวัฒน์ มั่นหมาย 044712158 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.0088.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.78-
140บ้านเวียย  นายประมวล อุ่นคำ 044-590275 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
141บ้านอันโนง  นายวิวัฒน์ สอาดยิ่ง 044-590027 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142บ้านจบก  นายธีทัต พุฒิธีรวงศ์ 044-518351 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0080.0090.0090.0090.0080.0080.0080.000.0085.56
143บ้านบุอาไร  นายมานพ สุขเกษม 044-518351 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านผือ  นายสุชาติ สุจินพรัหม 0 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านม่วง  นายสนอง มุตตะโสภา 044590227 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
146สามัคคีวิทยา  นางดรุณี สดับสาร 044590226 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8910/05/2016
147อนุบาลศีขรภูมิ  ส.ท.บุญโสม ดีเลิศ 044-561253 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0080.0080.00100.0070.0090.00100.0050.000.0080.00-
148บ้านระเวียง  นายประคองศักดิ์ โอษฐงาม 0 27 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0070.0070.00100.0080.00100.0090.0070.0070.000.0077.78
149บ้านยางเตี้ย  นายสมบัติ แก่นแก้ว 044-518351 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
150บ้านกางของ  นางสาวสมจิต นิลรัตน์ 0849625445 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0070.0050.000.0060.00
151บ้านผักไหม  นางมณฑิรา หลักคำ 0883709525 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
152บ้านก้านเหลือง  นายชัยวัฒน์ นารี 044503316 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)  นายปรานีต ชัยสุวรรณ 044561387 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)  นายจำลอง รัตนาวิวัฒน์ 044-151014 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บ้านกะลัน  นายสุพัตร หลักคำ 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านสว่างโนนแดง  นายอิน มงคลอินทร์ - 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0063.0010.00100.00100.0072.00100.000.0082.78-
157บ้านกุดหวาย  นายอรุณ บัวสอน - 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158บ้านโคกสนวน  นายสุภาพ แก่นแก้ว 044-590133 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67
159บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)  นายสมนึก บุญประกอบ 044-590132 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
160บ้านดงถาวร  นายมนตรี เตียวเจริญกุล 0 319 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/05/2016
161บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช  นายสุพัตร หลักคำ 044-590181 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
162บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)  นายอรุณ บัวสอน 0 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.38
163บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)  นายหลักเขต มุ่งสันติ 044151402 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)  นายจรัญ เพ็งกระจ่าง 044557245 324 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.0095.0090.0080.00100.00100.0054.0090.000.0089.6719/05/2016
165บ้านหนองหิน  นายสุบรรณ กิ่งทวยหาญ 044590370 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0030.0040.0050.0090.0080.0090.0070.0080.000.0066.67
166บ้านดู่อาราง  นายสามารถ ห้าวหาญ 044590174 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0040.0040.00100.00100.00100.00100.00100.000.0080.00
167บ้านบ่อน้ำใส  นายสุรชัย ใคร่นุ่นกา 044-590141 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168บ้านหัวแรต  นายทวีศักดิ์ แป้นแก้ว 044-503031 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ  นายสุรพงษ์ แก้วงาม 044069397 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
170บ้านกาเจาะหนองไผ่  นายจินดา ตีเงิน 0898452084 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.33-
171บ้านคาละแมะ  นายสำราญ ศรียะนัย 044069379 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0099.0099.00100.00100.00100.0099.00100.00100.000.0099.67
172บ้านหนองจอก  นายสง่า บุญสุข 044503307 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.0055.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.57
173บ้านบึงขวาง  นายลิน อุส่าห์ดี 044-728309 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0081.0083.0084.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.22
174บ้านหนองบัว  นายณัฐกร เชื้ออินทร์ 044150449 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0073.00100.0095.0082.0080.00100.0086.00100.000.0090.67
175บ้านหนองจิก  นายสวาท พันธ์เพชร 044557981 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
176บ้านหนองกุง  นางทัศนีย์ เกิดกล้า 044-590097 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
177บ้านหนองขนาด  นายสุบิน บุตรดี 044-069510 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
178บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)  นายประทิน เชื้ออินทร์ 044557996 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านสะโน  นายสุรชาติ วงเวียน 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00-
180บ้านแตล  นายชณัลฐ์ บุญเลิศ 044 - 586- 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.000.0020.000.000.0020.0025.000.000.0043.00
181บ้านประทุนอายอง  นายโกสินทร์ ศรีพรหม 044586081 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
182บ้านสวายไตรภูมิ  นางสุวัฒนา จิตต์รัตนอรุณ 044586401 19 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
183บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง  นายพิพัฒน์ ชาวนา 044590176 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.56
184บ้านหนองท่ม  นายสุทน ดีพร้อม 044-590175 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33
185บ้านโนนถ่อน  นายณรงค์ คำชาย 044590096 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
186บ้านสังแกหนองคู  นายสุชาติ ทองนำ 044590281 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187บ้านอาวุธ  นายสุจิตร แพงชารี 0862628996 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0030.0030.0030.00100.00100.00100.00100.00100.000.0076.67
188บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)  นายมนตรี ทองขอน 044561254 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0080.0095.0090.0080.0070.0080.000.0085.00-
189บ้านขะเนก  นายบุญพสิษฐ์ ดวงเอก 044557055 211 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0080.0080.0080.0070.0070.0080.0050.0080.000.0071.11
190บ้านแกสระใหญ่  นางละไมล์ งามแพง 044-069507 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0093.0094.0087.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.00
191บ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)  นายสุกิจ แก้วสุจริต 044-069506 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5920.0042.0056.0075.00100.00100.00100.0017.00100.000.0067.78
192บ้านหนองขามวิทยาคม  นายสุวรรณ บุญเยี่ยม 044590373 32 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.000.0097.2214/05/2016
193บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)  นายสวัสดิ์ ฤกษ์ดี 044150237 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
194บ้านขวาวใหญ่  นายสมเดช แก้วหล้า 044590135 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5930.0020.0020.0020.0070.00100.00100.00100.00100.000.0062.22-
195บ้านช่างปี่  นายวินัย สายสุด - 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
196บ้านตะคร้อ  นายพิชิต ทีอุปมา 044-069388 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
197บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)  นายศุภชัย ภาสกานนท์ 044-518351 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
198บ้านหัวแรตนาโพธิ์  นายสาคร วรางกูร 044-518351 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
199บ้านโคกลาวหนองเหล็ก  นายมงคล สมานทอง 044590365 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0067.0090.0078.00100.00100.000.0075.000.000.0087.14-
200บ้านโคกอาโพน  นางรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ 044-518351 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
201บ้านหนองผือโนนแคน  นายประเดิม มุมทอง 044-590139 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.0095.00100.00100.0020.00100.000.0085.83-
202บ้านข่า  นางนวรัตน์ เพ็งกระจ่าง 044-518351 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
203บ้านจารพัต  นายสุริยา ดุจจานุทัศน์ 044-728327 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
204บ้านเปรียง  นายชวลิต ชมโพธิ์สอน 044590180 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0040.0056.0063.0082.0085.0090.0078.0094.000.0073.50-
205กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี  นายเอนก หม้อทอง 044-590364 119 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
206บ้านพม่า  นายถวัลย์ ทานะ 044069382 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
207บ้านพันษี  -ว่าง- 0 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
208บ้านปะนอยไถง  ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ 044503121 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.22
209บ้านหนองเหล็ก  นายก่อเกียรติ จงปัตนา 044503184 19 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
210บ้านจารย์  นางพูนสวัสดิ์ ทีอุปมา 044557822 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.0065.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0085.00
211บ้านกระดาน  นายวิโรจน์ เสียงสนั่น 044-518351 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
212บ้านลุมพุกหนองกุง  นายดิเรก กระแสเทพ 0-4459-017 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0085.0095.0095.00100.00100.00100.00100.000.0095.00-
213บ้านโคกลำดวน  นางอัมพร สมสุระ 044502986 224 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5985.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0080.0085.000.0087.78
214บ้านห้วยโนนเจริญ  นายคมกฤษ ยินดี 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0085.0085.00100.00100.0090.00100.000.0092.22-
215บ้านตรมไพร  นายพิรุณ ภูเขียว 044557735 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0070.0050.000.0060.00
216จตุรมิตรวิทยา  นายพินิจ วรางกูร 0 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.0080.0040.0030.0080.0035.000.0057.22-
217บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)  นายชินวงศ์ ดีนาน 044590135 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0070.00100.00100.0080.00100.000.0092.22-
218บ้านตะเคียนสามัคคี  นางดวงใจ พันงาม 044-590095 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
219บึงวิทยาคาร  นางพนารัตน์ หาญมานพ 044-512003 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
220บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)  นายชัยวัฒน์ นารี 044503130 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
221บ้านทุ่งรูง  นายเจษฎา บุญสอน 044590173 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.0010.00100.00100.0090.00100.000.0083.33
222บ้านกระออม  นายวิรัตน์ จิตเจริญดี 044 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
223หนองเหล็กเบญจวิทยา  นายสุริยันต์ชัย พิศิลป์ - 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0071.0069.0055.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.33
224บ้านหนองอีเลิง  นายณัฐพล ศรีสุราช 044590163 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.0081.0078.00100.00100.00100.0071.00100.000.0090.33-
225สะโนวิทยา  นางธนันต์พร สิงห์โตทอง 044 590230 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
226บ้านเกาะแก้ว  นายสุเทพ แปลงทับ 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
227บ้านโนนสวรรค์  นายวิเชียร วาพัดไทย 044151814 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0060.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.22
228บ้านตะมะหนองกระจาน  นายนิมิต แสนคำภา 044-518351 218 มีนาคม 2558ก่อน 12พ.ค.59100.0045.0038.0067.0072.00100.00100.0073.00100.000.0077.22
229บ้านตางมาง  นายสมศรี จันทร์เทศ 044503186 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
230บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)  นางฐิติรัตน์ ดอกจันทร์ 044569572 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.0095.00100.00100.000.0098.33
231บ้านจังเอิดหนองแมว  นางประภาวดี บุญเยี่ยม 044-518351 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
232บ้านหนองคูสะแบะ  นางจิตรา สาลีบุตร 044-518351 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
233บ้านหนองแคน  นายพงศ์ธร จิตรแม้น 044-518351 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44
234บ้านหนองแล้ง  นายจำนงค์ ดวงรัตน์ 044569117 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.000.00100.00100.00100.0063.00100.000.0085.3815/05/2016
235บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร  นายอิทธิศักดิ์ เจือจันทร์ 044569016 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0080.0090.00100.00100.0070.0080.000.0087.78-
236บ้านโนนลี  สิบตรีบุญจร บุราคร 044-712014 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5965.000.000.000.0050.0050.0020.0050.0050.000.0047.50-
237บ้านขอนแก่น  นายชาติชาย อนุพันธ์ - 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5985.0070.0095.0080.0090.00100.0090.00100.00100.000.0090.00
238บ้านค้อ  นายยศศักดิ์ สุทธิดี 0942590603 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0090.0090.0090.0090.0090.000.0087.78
239บ้านดู่โศกโคกสะอาด  นายประเสริฐ สันทอง - 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
240บ้านหนองฮะ  - 0817906267 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
241การุญวิทยา  นายศิรพงษ์ สิงจานุุสงค์ 044-518351 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00
242บ้านสังแก  นายอรุณ บุญโต 044-590396 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0060.000.0080.000.0080.000.000.000.0067.50-
243บ้านขนวน  นางสาวปิยาภรณ์ สร้อยระย้า 044-728328 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0030.0045.0046.00100.00100.00100.0087.00100.000.0078.67-
244บ้านดู่  นายอานนท์ วาปีทะ 044557401 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00
245บ้านหนองดุม  นายสมมิตร สาลีบุตร 044-151641 21 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78
246บ้านหนองพญา  นายศศิพงศ์ อินทรศรี 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.0045.00100.00100.0037.00100.000.000.0076.40
247บ้านศรีราชา  นายพศวัต สาระอาวาส 044069587 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00
248บ้านกุง  นายจรัญ เพ็งกระจ่าง 044-590162 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
249บ้านตะเคียนกูยวิทยา  นายสุกิจ วันสุดล 044569090 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
250อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)  นายสันติ บานแย้ม 044-569118 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0095.0095.0095.0092.0090.0090.0090.000.0093.00
251บ้านกะเลา - ศรีพัฒนา  นายทองสา ยงเพชร 044069598 28 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.00100.00100.00100.0070.0060.0060.0060.000.0080.00-
252หมื่นศรีประชาสรรค์  นางสาวจุไรรัตน์ สุภาวหา 0885861754 34 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5944.0072.0064.0055.0077.0048.0056.0062.0080.000.0062.0020/03/2016
253บ้านหมื่นศรีน้อย  นายสุริยัน พูนชัย 044569530 28 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0078.0081.0046.00100.00100.00100.0071.00100.000.0086.22
254อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)  นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์ 044-541110 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
255วัดทักษิณวารี  นายประเชิญ กูลรัตน์ 044541111 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0010.0010.0010.00100.00100.00100.00100.00100.000.0070.00
256บ้านตาเมาะ  นายวรินทร ทองแย้ม 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
257บ้านจรวย  นายสำเร็จ เกิดกล้า 044-518351 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0058.0083.0067.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.50
258ศิริราษฎร์วิทยา  นายเพียว พรหมแก้ว 044558781 34 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0085.0090.00100.00100.00100.0075.0090.000.0091.2516/05/2016
259บ้านภูมิสตึง  นายจิตกร ผมงาม 044590131 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.00-
260บ้านโชกเหนือ  นายส่งเสริม มีพร้อม 044557775 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.89-
261บ้านตระเปียงเตีย  นายธีรัตม์ ใจกล้า 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
262บ้านหนองคู  นายระพินทร์ มหัทธนศักดิ์ 044590312 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
263อมรินทร์ราษฎร์วิทยา  นายธรรมศักดิ์ สายแก้ว 044590304 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
264ดรุณวิทยากร  นายสมบัติ วรรณศิริ 044-541098 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
265บ้านตรำดม  นายชาชีวัฒน์ พรหมลิ 044-541397 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.11-
266บ้านระไซร์  นางสาวมาลิสา เพชรนอก 044-541082 33 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0097.22
267บ้านหนองยาง  นางมณีรินทร์ ธรรมกฤษดา 044-518351 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0073.0075.0062.00100.0050.00100.00100.00100.000.0084.44
268บ้านตะเคียน  นายชาญชัย สระอินทร์ 044 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0064.44
269บ้านโชกใต้  นางรัตติยา สมทิพย์ 0837319967 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.006.0031.00100.000.000.0080.00100.000.0069.50
270บ้านโคกเกาะ  นายชัยภัทร ห่อทอง 044-590093 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0085.0090.00100.00100.00100.0075.00100.000.0088.89
271บ้านมะลูจรุงหนองปรีง  นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร 044-518351 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.000.000.0060.0070.00100.00100.00100.00100.000.0084.29
272บ้านอู่โลก  นายอมรเดช ดีนาน - 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0035.0037.00100.00100.00100.00100.00100.000.0079.11
273อนุบาลเขวาสินรินทร์  นายชนธัญ คันชั่งทอง 0445820 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0070.00100.0080.00100.00100.0090.00100.000.0088.89-
274บ้านนาโพธิ์  นายชาญศึก มีพร้อม 044-582056 215 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.00
275บ้านสดอ  นายไพบูลย์ บัวพันธ์ 044582109 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5975.0065.0080.0085.0080.0090.0090.0085.0085.000.0081.67-
276บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)  นายไพรัช มีพร้อม - 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.00100.00
277บ้านกันเตรียง  นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล 044-518351 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0070.0070.0070.00100.00100.00100.0060.00100.000.0078.89-
278บ้านพระปืด  นายณัฐพล ผิวทวี 044712218 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0045.0045.0065.00100.00100.00100.0082.00100.000.0081.89
279บ้านภูดินหนองตะครอง  นายจิรศักดิ์ หลวงยี - 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
280บ้านบึง-เบาะอุ่น  นายจรุง วารี - 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.0011.000.0070.0030.0057.0011.0071.000.0050.00
281บ้านแสรออ  นายวิชัย อยู่ปูน 044582110 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0040.0060.00100.00100.0080.0060.00100.00100.000.0080.00
282บ้านตากูก  นายชาญชัย สมหมาย 044582111 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
283บ้านโชค  นายบุญชู กิ่งจันทร์ 044590208 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
284บ้านอำปึลสนวน  นายบุญคุ้ม ขาวงาม 044590313 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
285บ้านสามโค  นายกิตติศักดิ์ แซ่ภู 044-558350 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
286บ้านตากแดด  นายชอบ ผจญกล้า 044-518351 19 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
287บ้านฉันเพล  นายสมรรถ อุดมทรัพย์ 044582108 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0070.0075.0060.0070.0080.0080.0060.0070.000.0068.33
288บ้านพะเนา  นายจรัส สังข์น้อย 044-518351 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
289บ้านบุญโลก  นายอนุรักษ์ สมัครสมาน 044-590001 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
290บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)  นายทินกร ใจเย็น 044-590278 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0010.0010.0010.00100.00100.00100.00100.00100.000.0070.00
291บ้านกันตรง  นายพิณี หาสุข 044-558235 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.00100.00100.0090.0095.0092.0090.00100.00100.000.0091.89
292บ้านสนวนนางแก้ว  นายโกวิทย์ มั่นยืน 044-558183 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0098.5716/05/2016
293บ้านตลาดตาโหมก  นายศุภชัย ทองนำ 044-590315 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00
294บ้านโคกกรวด  จ.ส.ท.ศักดิธัช หฤทัยถาวร 0952533011 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0093.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.000.0098.67
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน