ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 32  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายรณชัย สุขสมบูรณ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บุรีรัมย์พิทยาคม  นายปัณณฑัต วิวัฒน์ชัย 044611098 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
2ภัทรบพิตร  ว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูล 044611984 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3บัวหลวงวิทยาคม  นายมานัส เวียงวิเศษ 044183102 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4พระครูพิทยาคม  นายวีระศักดิ์ พินิจ 044666122 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.0090.000.0093.75-
5สองห้องพิทยาคม  นายบุญชาย โชยรัมย์ 044184200 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
6กนกศิลป์พิทยาคม  นายสุเทพ จำเนียรกุล 044616791 524 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0097.50
7สวายจีกพิทยาคม  นายวรากร เสนามาตย์ 044181543 322 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.00-
8หนองตาดพิทยาคม  นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์ 044119370 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9กลันทาพิทยาคม  นายวิรัตน์ แสงกุล 044110560 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0085.0085.0070.0065.0060.0060.00100.000.0078.13
10คูเมืองวิทยาคม  นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า 044699055 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0095.0095.0030.0097.0098.0099.0095.000.0088.63
11ตูมใหญ่วิทยา  นายจันทร เที่ยงภักดิ์ 044699981 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12มัธยมพรสำราญ  นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ 0874039933 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0060.0080.000.0090.00-
13กระสังพิทยาคม  นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช 044-691036 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.000.0095.00-
14ลำดวนพิทยาคม  นายอนิวรรต ติมุลา 044ุ691979 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15สูงเนินพิทยาคม  นายศุภฤกษ์ พลายงาม 044666104 819 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0070.0090.0090.0080.00100.00100.000.0088.75-
16ชุมแสงพิทยาคม  นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ - 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00-
17นางรอง  นายสรายุทธ เสลารักษ์ 044632298 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0080.0070.0090.0060.0050.00100.0090.000.0076.25
18สิงหวิทยาคม  นายธนาภพ โคตรสมบัติ 044666858 65 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.00100.00100.0080.00100.0040.0070.00100.000.0082.50-
19นางรองพิทยาคม  นายเหมือน รักสนาม 044631065 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20ทุ่งแสงทองพิทยาคม  นายไทยรัฐ วงษ์ทอง 044657108 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21พิมพ์รัฐประชาสรรค์  นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ 044666064 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22เหลืองพนาวิทยาคม  นายชวลิต เจนเจริญ 044634814 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
23ถนนหักพิทยาคม  นายสุรธี เครือบคนโท 044634639 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.0030.00100.0080.00100.00100.00100.000.0087.50
24หนองกี่พิทยาคม  นายชาตรี อัครสุขบุตร 044641146 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม  นายสุบิน ฝ่ายเทศ 044119870 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0020.0035.0020.00100.00100.00100.00100.0040.000.0064.38-
26ละหานทรายรัชดาภิเษก  นายเรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์ 044649007 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
27ร่วมจิตต์วิทยา  นายธนภณ ธนะสีรังกูร 0611319674 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28ละหานทรายวิทยา  นายธนกฤติ พรมุตร 044634720 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.00100.0094.0089.00100.00100.00100.00100.000.0091.63
29ตาจงพิทยาสรรค์  นายทักษิณ แผ้วพลสง 0878704348 56 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.0090.0090.00100.000.00100.0090.000.0094.29
30ประโคนชัยพิทยาคม  นายชำนาญ บุญวงค์ 044671484 431 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
31บ้านบุวิทยาสรรค์  นายปฐพี มีบาง 044671966 122 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32ไพศาลพิทยาคม  นายสมคิด สิทธิสาร 044110113 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
33เมืองตลุงพิทยาสรรพ์  นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ 044670431 226 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.008.0011.0025.00100.0067.00100.00100.00100.000.0063.88-
34แสลงโทนพิทยาคม  นายกรกฤช ชื่นธีรพงศ์ 0805975566 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0020.0040.0020.00100.0050.0050.0050.0080.000.0051.25-
35บ้านกรวดวิทยาคาร  นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ 044679098 98 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0042.00100.0089.00100.00100.0011.0082.44
36โนนเจริญพิทยาคม  นายภูวนาท ยุพานวิทย์ 044197228 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37พุทไธสง  นายประชัย พรสง่ากุล 044-689014 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0056.0060.0067.0052.0065.0054.0072.0085.000.0063.88-
38ธารทองพิทยาคม  นายประภาส สนิทรัมย์ 044661207 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
39ลำปลายมาศ  นายไพศาล สังกะเพศ 044661433 78 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0098.00100.0070.0040.0020.00100.000.0076.00-
40ตลาดโพธิ์พิทยาคม  นายปัญญา กุลแก้ว 044666281 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0070.00100.00100.0080.0090.000.0092.50-
41จตุราษฏร์พิทยาคม  นายโยทิน สุดหอม 044185119 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42เมืองแฝกพิทยาคม  - 044110779 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0070.00100.00100.0070.00100.00100.000.0087.50
43ทะเมนชัยพิทยาคม  นายถนอม เยี่ยมรัมย์ 044666016 412 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0050.00100.0090.0050.0080.0050.00100.00100.000.0077.50
44สตึก  นายสราวุธ ทรงประโคน 044681124 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.000.0099.38-
45เมืองแกพิทยาคม  นายกาญนพงษ์ ตราชู 044193416 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  นายศักดิ์ รุ่งแสง 044681946 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.00100.0090.00100.0090.0080.0080.000.0087.50-
47สะแกพิทยาคม  นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ 044681873 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48ร่อนทองพิทยาคม  นางสุเนตร ขวัญดำ 0 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.0013/06/2016
49สมเสม็ดวิทยา  นางสาววรินทร ปัดกอง 044605069 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0040.0035.0045.0040.0040.0035.0045.0040.000.0040.00
50ไทยเจริญวิทยา  นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ - 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0040.0030.00100.0080.00100.00100.00100.000.0081.25-
51ปะคำพิทยาคม  นายสิรวิชญ์ สิทธินอก 044632090 422 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.38-
52นาโพธิ์พิทยาคม  นายฉลอง งามคง 044686116 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53อุดมอักษรพิทยาคม  นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ 0895834507 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.00-
54หนองหงส์พิทยาคม  นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ 044669030 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55ห้วยหินพิทยาคม  นายวัชราบูรณ์ บุญชู 044666276 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
56พลับพลาชัยพิทยาคม  นายสง่า วิโสรัมย์ 0929121295 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.0080.0080.0090.0080.00100.000.0090.00-
57ห้วยราชพิทยาคม  นายไพบูลย์ มั่นยืน 044-696097 39 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58โนนสุวรรณพิทยาคม  นายราเมศน์ โสมแสน 044607150 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0087.00100.0083.00100.0093.00100.0055.00100.000.0089.75-
59สามัคคีพิทยาคม  นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล 044666035 511 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0078.0020.000.0067.000.00100.0050.0064.000.0063.1730/06/2016
60ชำนิพิทยาคม  นายบุญหนา อินทร์สิลา 044609978 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61กู่สวนแตงพิทยาคม  นายศักดิ์ ซารัมย์ 044650316 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62ร่มเกล้า  นายอัครเดช หลาบนอก 044606169 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
63รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช 044186439 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
64แคนดงพิทยาคม  นายโกศล เสนาปักธงไชย 044-193064 421 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.75-
65ดงพลองพิทยาคม  นายวทัญญู ซึ่งเสน 0981182316 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
66พนมรุ้ง  นางสารภี เลไธสง 044628011 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0062.0084.0075.0082.0084.0078.0072.0070.000.0075.8815/06/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน