ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายศักดา จันทร์ฝอย
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านกอกโคกวิทยา  นายชาญณรงค์ บุตรคาน 044-630191 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0080.00100.0080.00100.00100.0090.00100.000.0088.89-
2บ้านโคกใหญ่  นายบุรินทร์ สารีคำ 044-630192 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0040.0050.0040.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
3บ้านจิก  นายปกครอง แสนมณี 044699141 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านโสกแต้  นางพัชรี บุญแจด - 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5อนุบาลคูเมือง  นายประยูร จันทร์โสดา 044699056 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านดงเค็ง  นายชาติชาย พลอาษา 044780928 116 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7บ้านหนองหว้า  นางกันตาธรณ์ ตะราช 044699075 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0073.33
8บ้านตูม  นายโพธิญาน ก้านจักร 044783508 310 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0093.33
9บ้านปะคำดง  นางวิลาวัลย์ ราสระคู 044-630194 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0060.0060.0040.00100.00100.00100.0060.00100.000.0073.33-
10บ้านโนนเจริญ  นายบรรหาญ บุญจันทร์ 044783496 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11วัดบ้านสำราญราษฎร์  นางสุคนธ์ ไปนาวะดี 044630419 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0050.0050.0070.0050.0070.0070.0070.000.0063.33
12บ้านหนองกระทุ่ม  นายสมพร ศิลาไศล 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านหนองดุม  นายวารี ภาคพรหม 044119115 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14บ้านหนองตาด  นายสุรพล สิทธิรัชนีวรรณ 044783729 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44
15บ้านคูบัว  นายสมศักดิ์ บุญมี 044-630205 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.0018.0012.0021.008.000.0011.004.000.0012.33-
16โนนมาลัยหัวฝาย  นายอุทัย โขงรัมย์ 0899174186 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
17บ้านโศกนาคท่าม่วง  นายบุญยงค์ พงษ์สุระ 044630413 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.0070.0090.0090.0080.0080.0090.000.0083.33-
18บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)  นายสุรัตน์ จิมพละ 044630260 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00
19บ้านปะคำสำโรง  นางสาวสุดารัตน์ พุ้ยมอม 044119113 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.22
20บ้านสวายสอ  ว่าง 044630196 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/05/2016
21บ้านหนองบัว  นายสวัสดิ์ ทองเรือง 044630420 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.00100.0060.0070.0070.0080.0060.000.0072.22
22บ้านเขว้า  นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน 0844777144 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23บ้านโจด  นายสุทัศน์ สุดประโคน 0 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.00100.00100.00100.0050.00100.000.0077.7816/05/2016
24วัดบ้านปะเคียบ  นายพัฒนา โททัสสะ 044780094 225 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0031/05/2016
25บ้านสระขี้ตุ่น  นางศิรินันท์ เมชบุตร 044630416 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านหนองบัวแดง  นางสมพร เรืองศรีชาติ 0-4463-041 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27วัดบ้านเบาน้อย  นางชูศรี นันตา - 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00
28บ้านวังปลัด  นางนวรัตน์ ประเทืองไทย 044780107 211 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.5985.0065.0070.0065.00100.00100.00100.0080.00100.000.0085.0016/05/2016
29ชุมชนบ้านหนองขมาร  นายบัวพันธ์ นันตา 044-182066 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
30บ้านโนนกลาง  นายพรชัย แพนแก้ว 044119119 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31บ้านโนนเพกา  นางช่วงมณี จงเพียร พุฒสุข 044119120 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
32บ้านแพ  นายศิริพงศ์ นาคทองทวีวัฒน์ 044780109 319 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0040.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0083.75
33บ้านหนองนางดำ  นายศรสิทธิ์ ปะโกติโย 044119122 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านดงย่อ  นายสุนันท์ ประนัดศรี 0 225 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
35บ้านหนองขุนพรม  นายพนัส ด้วงเอก 0 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
36บ้านพรสำราญ  นายไพโรจน์ ทิพย์จ้อย 044119128 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0030.00100.0030.00100.00100.00100.0030.00100.000.0076.6731/05/2016
37วัดบัวทอง  นายสุวิท ล้วนกล้า 044- 63020 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
38บ้านโนนยานาง  นายสิทธิกร มณีเนตร 044-630203 39 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.0019/05/2016
39บ้านหนองขวาง  นายพงค์ศักดิ์ พุทธลา 044630201 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
40ไตรคามศรีอนุสรณ์  นายภาคภูมิ แก้วกูล 044- 63020 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
41บ้านหนองรัก  นางปาณิสรา เสนาพันธ์ 044-630207 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/07/2016
42บ้านตาหล่ำ  นายธาดาพงศ์ แดงงาม - 328 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0060.000.000.000.000.000.000.0070.00
43บ้านคูบอน  นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์ 044676026 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/05/2016
44บ้านหนองไทร  นายนิติธร เดชณรงค์พร 044783644 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45บ้านหนองติ้ว  นายสุขุม วรรณวิจิตร 044676064 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0030.0050.0040.0040.0050.0050.0050.0050.000.0045.00-
46บ้านสาวเอ้  นายสมศักดิ์ บุญมี 044676027 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/06/2016
47บ้านสระปะคำถาวร  นายสุดใจ ผาสุขสม 044676063 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7816/05/2016
48บ้านหินเหล็กไฟ  นายเกียรตินัย เหลาแก้ว 044676065 519 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.000.0023.3320/05/2016
49บ้านสระบัว  นายประเสริฐ สุภะกรรม 044119129 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)  นายปิยะ พุทธเพาะ 044689018 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)  นายชุมพล อุ่นทานนท์ 044783994 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.0080.0050.00100.000.000.00100.000.000.0086.00
52วัดท่าเยี่ยม  นางรพีภัทร สิเนรุราช 044630141 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
53ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์  นายธีรชัย แสวงชัย 044630305 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54วัดธรรมประสิทธิ์  นายสำเนียง อาจทวีกุล 044630386 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55วัดสระบัว  นายเกษมสิทธิ์ ภักดี 044-630304 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)  นายทรงเกียรติ แสไธสง 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57วัดสุวรรณาราม  นายสุขุม วรรณวิจิตร 044-783540 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0030.0040.0090.0090.0090.0095.0095.0090.000.0080.00-
58บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)  นางสมหมาย สุดเต้ 0 211 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
59วัดหงษ์  นายอัมพร กิ่งไธสง 044689022 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60วัดวงษ์วารี  นางจิณห์จุฑา ยุวรรณะ 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านเพียแก้ว  นายปิยะ พุทธเพาะ 044630303 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62วัดเทพรังสรรค์  นายทรงเเกียรติ แสไธสง 044-119317 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
63บ้านดอนตูม  นายสดศรี สุดเต้ 044-630387 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0065.0068.0070.0080.0066.0070.0045.000.0069.33-
64บ้านยางนกคู่  นายธีทัต พุฒิธีรวงศ์ 044783559 36 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0040.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0086.2531/05/2016
65บ้านแคน  นายประวุธ. ภูทองแหลม 0 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.00100.00100.00100.0080.00100.000.0087.7809/05/2016
66บ้านซาดศึกษา  นายสมชาติ ปรึกไธสง 044630147 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67ชุมชนบ้านหายโศก  นายสุรพล แสนลี 044195110 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.0097.7820/05/2016
68บ้านบุ่งเบา  นายสุนทร เสาว์สิงห์ 044783561 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/05/2016
69วัดวรดิษฐ์  นางน้ำค้าง โชยรัมย์ 044630233 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/10/2016
70บ้านข่อย  นายปัญญาวี เวหา 044630302 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0005/05/2016
71บ้านดอน  นายวีระวัฒน์ ปัญญาวชิรไพบูลย์ 044783563 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.89
72วัดโพธิ์  นายปรัชญา พลพุฒินันท์ 044689632 323 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0020/05/2016
73บ้านสตึก  นายพุฒิพงศ์ มนตรีโพธิ์ 044681032 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0080.00100.00100.0090.0080.0080.000.0088.89-
74อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)  นายสมพร บุ้งทอง 044681026 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
75บ้านหนองบัวเจ้าป่า  นายธนพล จงปัตนา 044681029 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
76บ้านหนองม่วง  นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์ 044 778 64 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0076.0081.0096.0096.0096.0096.0061.0096.000.0088.67
77บ้านหัวช้าง  นายอนุชิต วรรณสุทธิ์ 044-630-34 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0092.22
78บ้านโคกก่อง  นางสมพร ศาลางาม 044681030 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านสระกอไทร  นายเผชิญ อินทะกนก 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.6719/05/2016
80บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)  นายสมชาย อังกุละศรี 044681945 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00
81บ้านยางน้ำใส  นายชนะพล มะลิเลิศ 044680263 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0072.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.89
82บ้านคูขาด  นางเพลินจิตร นัดกล้า 044680264 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83บ้านดงยายเภา  นายสมพงษ์ กุลพรม 044681714 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.25
84ชุมชนบ้านสะแก  นายสุรพงษ์ สุวรรณ 044681790 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85บ้านโนนค้อ  นางประคองณัฐ แสนสนาม 0-4468-195 13 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86วัดบ้านพลับ  นายวิฑูรย์ สีแดง 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านโคกเมือง  นายสมภาร กุลสิงห์ 044680010 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0064.0029.0022.000.000.000.0068.000.000.0056.6031/05/2016
88บ้านโนนสมบูรณ์  ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม 044782262 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
89บ้านท่าเรือ  ์นายสงวน ศรีเจริญ 044630049 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90บ้านหนองครก  นางชนารดี จารุสิทธิกุล 044630160 220 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5984.0084.0084.0084.00100.00100.00100.0084.00100.000.0091.11-
91บ้านร่อนทอง  นายสุนันท์ จันทร์เพชร 044778632 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0090.00100.00100.00100.0064.000.00100.000.0092.38
92บ้านเสม็ด สถาปัตย์อนุสรณ์  นายอนุวัฒน์ นาราช 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93บ้านขาม  นายชูชาติ สามารถกุล 044 630338 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านปรือเกียน  - 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95บ้านหนองน้ำขุ่น  นายบุญเพ็ง พิลาล้ำ 017091631 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านจะหลวย  นายสรกฤษฏิ์ โล่ห์นารายณ์ 044780978 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0097.0091.0085.0090.0088.0089.0092.0097.000.0091.13
97บ้านกระทุ่ม  นายสวัสดิ์ ศรีเจริญ 044630007 229 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
98บ้านโคกสุพรรณ  นางธินิดา พิลาล้ำ 044630356 322 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.0098.89
99ชุมชนบ้านดอนมนต์  นายหาญ แถวนาฃุม 044194226 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
100บ้านนาลาว  นางพัชรีย์ ฉวีวัฒน์ 0 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านละกอ  สิบโทณัฐวัตร โจระสา - 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
102บ้านเมืองแก  นายชาตรี เชยรัมย์ 044193513 422 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/05/2016
103บ้านหนองเชือก  นายสมพร อรุณโน 0818797918 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.11-
104บ้านปลัดมุม  นายชาญยุทธ นาเจริญ 0819664031 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านปากช่องสนามชัย  นายทองคูณ สีสิ่ว 044762001 125 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106บ้านหนองปลาแดก  นางพิสมัย อรุณโน 044193495 21 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.11-
107บ้านหนองแคน  นายวิเชียร บุญหวัง 044630342 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านพงแขม  ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม 044630341 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
109บ้านตาโหงก  นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ 044-630342 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านหนองนกเกรียน  นายมนตรี ชะบา 044782332 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านหนองดุม  นายสมพล อ่อนหนองหว้า 044119606 115 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.0010.0060.0015.000.0064.17
112บ้านทุ่งวัง  นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ 044782113 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.0090.0080.00100.00100.0070.00100.000.0087.78-
113บ้านหนองแวง  นายบรรจง พวงธรรม 019665214 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านกระสัง  นายจันทร์เพ็ง ทาระเวท 0872578459 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
115บ้านหนองปุนสำโรง  นายประสงค์ พวงธรรม 044630333 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านท่าม่วง  นายพินิจ เข็มทอง 044605138 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านหนองยาง-หนองจาน  นายสมภาร กุลสิงห์ 044630345 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0050.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.000.0083.33
118บ้านโนนยาง  นายสุบรรณ์ จำปาศรี 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119บ้านโนนธาตุ  - - 321 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.000.0095.56-
120บ้านหญ้าคา  นายบุญชู แถวนาชุม 044630087 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121บ้านสำโรงพิมาน  นายประจวบ อินทแย้ม 044630358 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0099.000.0098.78
122บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด  นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านหนองใหญ่  นายอรรถพล สระสงคราม 044781118 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านหนองกับ  นายบุญเพ็ง อินห้างหว้า 044783702 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านหนองไผ่  นายสนอง เจริญศิริ 044783699 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
126บ้านตามา  นางวราพร ผนิดรัตนากร 044-630040 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127วัดบ้านสวายตางวน  นายจเด็ด ผนิดรัตนากร 044630110 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านชุมแสง  นายชวลิต ชูทรัพย์ 0 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
129บ้านโคกสิงห์  นายธนากร การะวิโก 044605076 58 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
130บ้านสระกุด  นางเบญจวรรณ อุไรรัตน์ 044-119542 24 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0070.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0083.33-
131บ้านเสม็ด  นายอนุชา สีหาวัฒน์ - 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132บ้านหนองหัวควาย  นายอนันท ปุผาลา 044119544 328 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.0090.0090.0090.0090.000.0093.33
133อนุบาลนาโพธิ์  นายบรรเจนต์ ลิไธสง 044686067 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
134บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)  นายจรัส พรดีมา 044629367 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง  นายไพทูล รอดโฉม - 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.22-
136วัดบุปผาราม  นายพิสิษฐ์ บุญรับจิรโรจน์ 044119206 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านโศกกะฐิน  นายชำนาญ แสนเจ๊ก 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/05/2016
138วัดชัยสมพร  นางสาวธัญจิรา จิตโสภากุล 0-4462-900 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/05/2016
139วัดท่าเรียบ  นายชิตพล เวินเสียง - 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140ชุมชนบ้านนาแพง  นายไพฑูรย์ มูลดวง 044783554 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0085.00100.00100.00100.0075.00100.000.0093.3309/05/2016
141วัดทรงสุวรรณ  นายสุนทร ลิไธสง 044119209 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142วัดธาตุ  นายอนุชิต เอกา 044630128 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
143บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)  นางสาวสุปรียา อุ่นเจริญ 0 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
144สามัคคีเทพอำนวย  นางกฤษณา เกลียววงศ์ 0934643773 52 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.000.000.000.0090.000.000.0090.00
145บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)  นายบรรเจนต์ ลิไธสง 044 - 6302 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146อมรสิริสามัคคี  นายวราพงษ์ พรมไธสง 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147วัดพนมวัน  นายวุฒิภัทร หาญธิติภูวดล - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148วัดสิริมงคล  นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล 044630221 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149วัดฤาษีสถิต  นายสุพจน์ ฝาคำ - 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0050.0050.0050.0050.0010.0050.000.000.0050.00
150บ้านโคกกุง  นายสมพร แปไธสง 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/04/2016
151วัดโพธิ์ชัย  นายเชษฐา พรมไธสง 0 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152วัดสระทอง  นายสุพร้อม ออมไธสง 044-630403 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/05/2016
153วัดไพรงาม  นายปัญญา ไตรทิพย์ - 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
154บ้านหนองเรือ  นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง 044119247 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
155วัดศรีสุนทร  นางสาววิไลวรรณ กัณหา 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156วัดสุคันธารมย์  นายธนา โด่งพิมาย 044630237 37 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5625/05/2016
157วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)  นายทานิน จันทะขาล 044630239 321 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0042.0050.0014.00100.00100.00100.0050.00100.000.0072.8913/05/2016
158จุฬางกูรวิทยา  นางสาวคำพัน กำมุขโช 044119254 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159วัดหลักศิลา  นายทินกร ภาสตโรจน์ 044783558 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
160อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)  นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม 044650058 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.8818/05/2016
161วัดสมณาวาส  นายนิกร อริพงษ์ 044650025 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0056.0063.0060.0094.00100.00100.0079.00100.000.0083.56-
162บ้านโนนไฮ  นางสมหมาย สุดเต้ 0 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0094.0069.0067.00100.00100.00100.0021.00100.000.0083.4415/05/2016
163บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)  นางสาววราอินทร์ ปุผาลา 044-630235 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164วัดอิสาณ  นางมานิตย์ แสนยะบุตร 044-630238 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/05/2016
165บ้านหนองไผ่เบญจมิตร  นายสิทธิพร ธรรมรักษา 044630437 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166บ้านกม.ศูนย์  ว่าที่ พ.ต.สงวน นนท์ธีระโชติ 044650327 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/05/2016
167บ้านทองหลาง  นายเสถียร วินไธสง 044650388 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
168วัดสระจันทร์  นายกมล ทาไธสง 044630243 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169วัดพลสุวรรณ  นายสรศักดิ์ บุญบำรุง 0 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0075.0075.00100.00100.00100.0075.00100.000.0088.89-
170วัดเทพประดิษฐ์  นายสำเภา วิเศษนคร 044630244 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
171วัดเทพรังษี  นายอลงกรณ์ มาลีนันท์ 0 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0082.0080.0036.0090.0050.00100.0019.00100.000.0073.00-
172วัดชายอรัญ  นางละม่อม เหลือช่าง 044630241 15 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173บ้านกอกดอนพยอม  นายวัชร์จิโรจน์ กระจ่างวงศ์ 044630242 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56
174อนุบาลแคนดง  นายสถิตย์ ศรีวิเศษ 04 4193030 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/07/2016
175บ้านหนองการะโก  นายเปรียญ พรมไธสง 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176วัดราษฏร์สามัคคี  นายปรีชา ประเทืองไทย 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
177บ้านสระบัว  นายบุญส่ง ชุ่มสีดา 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
178บ้านซาดหัวหนองแคน  นายสมพงษ์ รินไธสง 044782098 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านหนองสรวงเมืองน้อย  นางสาวรจนา ยอดสะเทิ้น 04463042 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านงิ้ว  นายเข็มชาติ อนุไพร 0 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181บ้านยางทะเล  นายอดิศักดิ์ แก้วประเสริฐ 044630172 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
182บ้านโนนกลาง  นายชาญศักดิ์ ศรเสนา 044782093 521 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.0050.00100.000.0092.78
183บ้านกระทุ่มเครือ  นายบุญหนา ศรีลาดเลา 0899439171 616 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.0092.00100.00100.00100.000.000.0063.0055.000.0085.00
184บ้านดงพลอง  นายสมเกียรติ ไพรสินธุ์ 0810625270 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.89-
185บ้านป่าหนาม  นางสาวกนกกาญจน์ ฉวีวงศ์ 0845472006 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.00100.0090.0080.00100.00100.0080.00100.000.0090.0012/05/2016
186บ้านกระทุ่มจานสามัคคี  นายมนตรี พรมแสง 044630173 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0070.0090.00100.00100.0080.0080.000.0090.0010/05/2016
187บ้านขามพิมาย  นายสมเกียรติ ไพรสินธุ์ 044780914 225 มกราคม 3102หลัง 16พ.ค.5980.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0071.1117/07/2016
188บ้านตะแบงสามัคคี  นายเมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริ 044630174 321 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0012.006.0083.000.000.000.00100.00100.000.0066.83
189บ้านขี้เหล็ก  นายวิทยา แพงวงษ์ - 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
190บ้านหนองหญ้าคา  นางสาวทัศพร ปูมสีดา 044630175 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0088.0080.0088.00100.00100.00100.0094.0094.000.0093.7813/05/2016
191บ้านโคกสว่าง  นายเสรี วงศ์แก่นท้าว 0 211 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0060.00100.00100.0050.00100.0060.00100.00100.000.0078.89-
192บ้านหัวฝาย  นายจำปา จันทะสอน 044782119 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.3315/12/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน