ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสง่า ศรีราม
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)  นายวิโรจน์ ศรีภักดี 044631220 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)  นายวีระ สายเสน 044119178 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.0060.0060.0060.0050.0060.000.0060.0031/05/2016
3บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)  สมวิเชียร ปลาโพธิ์ 044630216 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านหนองเสม็ด  นายศักดิ์ชัย สมานชาติ 044632009 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225  นายวิทยา สอนกระโทก 044631398 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0001/06/2559
6บ้านหนองงิ้ว หนองไทร  นายวีระ สายเสน 044630090 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0082.0094.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.3323/05/2016
7บ้านจาน  ทองอินทร์ สุขโน 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
8อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)  นายธีระ คนชุม 044631075 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
9บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)  นายโผน คำลอย 044631399 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0017/05/2016
10บ้านสวายสอ  นางวารุณี ก้านแก้ว 0981073904 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล)  นางอัจฉรา หรั่งแร่ 044632023 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านหนองม่วง  สิบตำรวจโทนพกร พุทธา 0 312 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.0025.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.63-
13บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)  นางพวงชมพู ดีสวาสดิ์ 044631986 55 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0070.0070.0060.0080.0090.0090.0090.0090.000.0081.1104/04/2015
14บ้านตลาดแย้  สาระพัด มากแสน - 24 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
15วัดน้ำไหล  นายชอบ เจียรัมย์ 081-730925 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0085.0095.00100.0095.00100.0090.00100.000.0095.0023/10/2015
16บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)  นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์ 0 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17บ้านหนองแช่ไม้  นายตรีวิทย์ สุทธศรีเมธีชัย 044630091 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)  นายกริช แสงสุระ 044630407 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านสองพี่น้อง  044630075 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/05/2016
20บ้านหนองพลวง  นางเรณู ประสงค์กูล 044630096 219 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0050.0030.0050.00100.00100.00100.0080.00100.000.0078.8919/06/2016
21บ้านโคกตะโก  นายธีรภาพ นาราช 044184428 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0090.00100.00100.0080.00100.000.0090.00
22บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)  นายบรรเทา การะเกต 044783851 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/05/2016
23บ้านหนองโสน  นายวัชรชัย สวัสดิ์รัมย์ 0-4463-010 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านบุตาเวสน์  นายคมกริช นพรัตน์ 0 - 4463 - 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0050.0085.0050.00100.00100.0090.0085.00100.000.0084.4431/05/2016
25บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)  นายทองอินทร์ สุขโน 0 315 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8920/05/2016
26บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)  นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์ 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านบุตาสุ่มหนองโจด  นายจริยะ สุขเกษม 044119195 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0050.0050.00100.00100.00100.0070.00100.000.0082.2206/05/2016
28บ้านก้านเหลือง  นางสาวสุฌานี สวนสวรรค์ 044630220 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0080.0070.00100.0080.000.0070.000.0075.0018/05/2016
29บ้านหนองบัว  นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี 044630123 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)  นายพิสิษฐ์ เจริญพันธ์ 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31วัดก้านเหลือง  นายประพันธ์ ลาดนอก 044783873 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านโคกยางหนองถนน  นายสมบัติ กระจ่างยุทธ 044630019 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0057.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.2220/05/2016
33บ้านหนองหญ้าวัว  นายประดิษฐ์ เอี่ยมไธสง 044630121 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.1131/05/2016
34บ้านหนองปรือ  นายศิริศักดิ์ สัตย์ณุชนม์ 044119168 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0089.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.3323/05/2016
35บ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์)  นายสมยศ ขุนชาญชาติ 044-666-04 328 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.0080.0080.00100.00100.00100.00100.000.0093.8930/05/2016
36บ้านหนองกง  นายวินิจ คุณวงศ์ 044-630088 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7829/04/2016
37บ้านเสลา  ว่าที่ พ.ต.มนตรี แก้วมะเริง 0 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านโคกยางหนองตาสี  นายชนะพันธ์ อันดี - 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.0095.0097.00100.00100.00100.00100.000.0096.89-
39บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)  นายจุลพงษ์ ดีสวัสดิ์ 044 657227 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0077.0071.00100.00100.00100.0077.00100.000.0091.67-
40บ้านแท่นบัลลังก์  นายสมาน พลจังหรีด 044634930 712 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0033.0030.0025.0070.0060.0070.0025.000.0052.5610/06/2016
41บ้านทุ่งโพธิ์  นายสิทธิชัย ศรีชุม - 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านโคกมะค่า  นายสงัด เหมือนพร้อม 0 226 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0060.0080.0080.0065.0050.0065.000.0068.89-
43บ้านทุ่งใหญ่  นายประมวล พุงกระโทก 0954622199 49 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0030.0030.0020.000.000.000.000.000.000.0026.67
44บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา  นายพันศักดิ์ พันธ์ิทักษ์ 0883739935 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.0090.00100.00100.0080.00100.000.0093.3310/06/2016
45บ้านเสลาโสรง  นายธนวัฒน์ ฉิมกูล 0815475641 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)  นายเดชา ขำเอนก 044630067 28 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3319/05/2559
47บ้านหนองโบสถ์  นายเกรียงศักดิ์ อริยะศิริวงศ์ 044657085 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/05/2016
48บ้านหนองทองลิ่ม  นายจิระศักดิ์ รักสัตย์ 044-630218 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0056.0065.0056.0042.0078.0063.0065.0048.000.0063.67
49บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  นายอลงกต สุขเกษม 044783861 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5973.0095.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.22
50บ้านสระประดู่หนองมะค่า  - - 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0020.000.000.000.000.000.000.0073.3313/05/2016
51บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)  นายพินิจ เมฆะสุวรรณ์ 044191219 315 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0060.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0077.7811/05/2016
52บ้านวังกระโดน  นางสิราภา เตสะ 0 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านหนองถั่วแปบ  นางอุบล. คูณขุนทด 044119201 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านหนองยาง  นายกัณหา โตสกุล 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)  สมบัติ อาจิณกิจ 044-783-63 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.000.000.0050.0040.0010.000.0080.0010.000.0046.6709/06/2016
56บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)  นางประวัลย์ สิงหภิวัฒน์ 044630217 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
57บ้านหนองกราด  นางสุนีย์ ประเสริฐ 044630124 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
58บ้านนิคมเขต  นายสายเพชร สัตย์แสง 044630353 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
59ชุมชนวัดชุมพร  นายอำนาจ เกิดแสงรัตน์ 044618426 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60บ้านบุ  นายวินัย สอนกระโทก 044783853 216 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0052.0070.0065.0070.00100.00100.0085.0075.000.0079.6713/06/2016
61บ้านโคกตาพรม  นายร่มฟ้า บุญรอดรัมย์ 044119377 12 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านหนองยาง  นายไพฑูรย์ วงค์สาลี 044630319 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63บ้านสว่างพัฒนา  นายสุรศักดิ์ จันอ่อน - 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0040.0050.00100.00100.00100.0080.00100.000.0080.00-
64บ้านปรือพวงสำราญ  นางแพรวพรรณ นาคนวล 044632288 321 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/04/2016
65บ้านโคกขาม  นางทิรา ลีแสน 044119376 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0064.0040.0020.007.00100.00100.0068.00100.000.0065.44-
66บ้านหนองโบสถ์ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  นางอรณิชชา อัครพิชากุล 0 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
67บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)  นายสมศรี กองเกิด 044-630097 421 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0080.0070.0060.00100.00100.00100.00100.0070.000.0086.6723/05/2559
68บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา  นายไพฑูรย์ วงศ์สาลี 044630380, 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)  นายสงกรานต์ เจริญจิต 044649014 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านหนองละหานทราย  นางสาวศศิธร ม่านทอง 044649006 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0098.0098.0098.00100.00100.00100.000.0099.3331/05/2016
71บ้านหนองหมี  นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล 0 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.000.0060.000.000.0040.0030.000.0058.33-
72ชุมชนบ้านโคกว่าน  นายฉลาด โพธิ์ใส 044117653 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0008/04/2016
73บ้านสมจิต  นายวิสิต สุธรรม 0 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0052.0075.000.000.000.000.000.000.000.0075.6719/04/2016
74บ้านหนองถนน  นายศรัณยู สินรัมย์ 044119375 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
75อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย  นายสมพาน เบ็ญณรงค์ 044649259 223 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89
76บ้านโคกไม้แดง  - 044649013 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.0077.0055.0077.000.000.0077.0044.000.0071.6723/05/2016
77บ้านโคกเฟือง  นายธนกฤติ พรมบุตร 044119385 319 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0072.0044.0012.00100.00100.00100.00100.00100.000.0078.5023/05/2016
78บ้านตากอง  นายสุเทพ จรเอ้กา 044782359 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านหนองกราด  นายเทียน ปลื้มกมล 0 315 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80บ้านหนองตะครอง  นายทรงพล เหลืองสีนาค 0 25 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
81วัดกัลยาณธรรมาราม  นายสว่าง สุขมาก 044630378, 55 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0079.0092.0097.0025.0042.0036.009.00100.000.0064.4430/05/2016
82บ้านสันติสุข  นายสุขวัฒน์ นุ่มนวลศรี 044119388 521 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.0050.0050.00100.00100.0080.000.0076.0031/05/2016
83บ้านปากช่อง  นายประสิทธิ์ บำรุงรส 0 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.0090.0010/05/2016
84บ้านหนองแวง  เฉลิมพล สังฆะวรรณา 0 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5989.00100.00100.0083.00100.00100.00100.0053.00100.000.0091.67-
85บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)  ทนงศักดิ์ กุยลอยทาม 0-4463-008 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0070.00100.00100.00100.0050.00100.00100.000.0091.11-
86บ้านหนองตาเยา  นายประหยัด แก้วผลึก - 38 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.0060.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.1127/05/2016
87บ้านหนองหว้า  นางวิไลวรรณ ใหญ่กระโทก 044783594 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.0090.0095.0085.0095.0095.0095.000.0089.44-
88บ้านน้อยหนองหว้า  นายเวทิน ไกรสูรย์ 044630044 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านบาระแนะ  นายสหรัฐ ศิริเมฆา 044632288 421 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.0030/05/2016
90บ้านราษฎร์รักแดน  นายสุริยา ศรีจันทร์ 044630065 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
91บ้านแท่นทัพไทย  นายณัฐนันท์ ศรีคุณ 044630043 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านผไทรวมพล  นายรณชัย สมานชาติ - 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
93อนุบาลหนองกี่  นายจักรกฤษณ์ ฤทธิรณ 044641197 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี  นายสุรพล สนทนาสัมพันธ์ 044641198 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0018/05/2016
95ชุมชนบ้านดอนอะราง  นายธวัช แพงไธสง 0-4419-015 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.0083.0055.0042.0040.0017.0046.0020.0017.000.0040.0023/05/2016
96บ้านโคกสะอาด  นายกร กองสุข 044782440 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.0080.0070.0090.00100.00100.0040.00100.000.0085.0031/05/2016
97บ้านโนนขี้เหล็ก  นายสมศักดิ์ แสวง 044191034 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านหนองกี่สุขสำราญ  นายชาติชาย สิทธิธรรม 044641202 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99บ้านบุกระสัง  นายจีราวัฒน์ พิมพาสร้อย 044780614 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0030.0010.0020.0050.0060.0050.0040.0050.000.0042.2214/05/2016
100บ้านสระขุด  นายสุบรรณ หมื่นภักดี - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
101ไตรคาม  นายสมนึก การเกษ 044641203 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.0010.00100.00100.00100.00100.000.0082.0015/05/2016
102บ้านหนองมัน  นายนรากรณ์ ปิวิสาร 044632288 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103บ้านสระสะแก  นายชาคริต โพธิ์ทา 044632288 029 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0086.0091.0084.00100.00100.00100.0056.00100.000.0090.7830/03/2016
104บ้านคูขาดน้อย  นายณรงค์ ดำรงเธียรกุล 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
105วัดเย้ยปราสาท  นางชูศิลป์ หันสันเทียะ 044641726 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106บ้านขามน้อย  นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง - 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านสะเดาหวาน  นายปรีชา มะไลไธสง 044630254 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านหนองหว้า  นายณรงค์ฤทธิ์ ธุรพันธ์ 044-630340 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.000.0097.78-
109บ้านหนองตาดำ  นายธวัช แพงไธสง 044632288 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านสระขาม  นายชานนท์ อรัญสาร 0 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0075.0077.0080.00100.00100.0090.00100.000.0089.1105/05/2016
111บ้านหนองกราด  นายชูชาติ รัตนเวชตระกูล 0901866138 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.2219/04/2016
112บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี  นางอุบล ปานงูเหลือม 044630266 323 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
113บ้านหนองไผ่  พัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ 044632288 110 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.0095.0090.00100.00100.0090.0090.0090.000.0093.8901/06/2016
114บ้านนาจาน  นายไพฑูรย์ ยุทไธสง 044632288 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.00-
115บ้านลุงขี้หนู  นายบุญฤทธิคุณ พลรักษา 044632288 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116จตุคามราษฎร์วิทยา  นายฤทธิชัย เกลื้ยงรส 044630265 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านเพชรเจริญพัฒนา  สมศักดิ์ หันสันเทียะ 044-630163 25 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0080.00100.0050.0040.0095.00100.0095.000.0083.8910/10/2016
118บ้านโคกกระชาย  นายพีระพงษ์ สุขแสวง 044630264 35 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0060.0060.0080.0090.00100.0090.000.0081.1112/05/2016
119บ้านหนองหัวหมู  นายสมชาย มนุษย์ชาติ 044119570 225 กุมภาพันธ์ 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/05/2016
120บ้านหนองม่วง  สายัณห์ ปั้นมูล 044630615 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
121บ้านโคกสว่าง  บุญเลี้ยง ชะวาลิสันต์ 044780616 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านโคกลอย  นางอารี ภูมิพันธุ์ 044632288 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0024/05/2016
123บ้านสระตะเคียน  นายจรูญ กองเงินนอก 044630255 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7818/12/2015
124บ้านตะกรุมทอง  นายวิทยา ศิลปิกุล 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านโนนพะไล  นางจิชญ์ชญาภัษณ์ ทิพย์กรรณ 044630050 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
126บ้านโคกสูงคูขาด  นายสำรอง ศรีสมัคร 044191440 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0075.0075.0075.0085.0080.0095.0095.0070.000.0082.7818/05/2016
127มิตรภาพโนนสมบูรณ์  นายณฐภัทร ปองนาน 044191449 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0001/04/2016
128อนุบาลปะคำ  นายพิมล สารคร 044646091 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5975.0083.0085.0082.0078.0076.0082.0088.0090.000.0082.11
129บ้านสุขสำราญ  นายประสิทธิ์ สุขสันต์ 044630300 72 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5981.0076.0087.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.22-
130บ้านหูทำนบ  นายสมบัติ สว่างศรี 044632288 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
131บ้านหนองต้อ  นายกรวิวัฒน์ สันโดษขจรพงศ์ 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132บ้านทุ่งไผ่  นายรณยุทธ เดชเป้า - 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0016/05/2016
133บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง  นายนรินทร์ ลีกระโทก 044783595 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0098.33-
134บ้านกองพระทราย  นายนิคม เข็มบุปผา 0899492703 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0089.0020.0067.00100.00100.00100.0060.00100.000.0081.78-
135บ้านโคกงิ้ว  นางเสาวลักษณ์ ทิพย์อักษร 044630392 32 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0054.00100.000.0094.2518/05/2016
136บ้านไทยเจริญ  นางสายยนต์ หาญวารี 044632288 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7818/05/2016
137บ้านโคกสมบูรณ์  นายประเสริฐ ศรีพรหม 044632288 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.2213/05/2016
138บ้านโคกลอย  สิบตรีอุดม วรรณวิเศษ 044632288 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.2204/05/2016
139บ้านหนองน้ำขุ่น  นายสำฤทธิ์ ไหลครบุรี 044632288 64 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0040.0050.0050.0060.0080.0090.000.0063.3320/05/2016
140ชุมชนบ้านดอนนางงาม  นายสำเร็จ จบสัญจร 0 120 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
141บ้านเทพพัฒนา  นายสันติ นิรัยรัมย์ 04415922 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0017.0017.0017.00100.00100.00100.00100.00100.000.0072.33
142บ้านปลื้มพัฒนา  นายสุภาพ เผ่าเวียงคำ 044783590 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.00100.0070.00100.00100.0060.00100.000.0088.7516/05/2016
143บ้านหินโคน  นายปัญญา สาลี 044029526 310 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5620/06/2016
144บ้านโคกเขาพัฒนา  นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์ - 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5930.0095.00100.00100.00100.0095.00100.0080.00100.000.0088.8917/05/2016
145ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)  นางวิสารัช จบสัญจร 044632288 124 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0007/06/2016
146อนุบาลหนองหงส์  นายสุเวช เณรเกิด 044669060 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147บ้านศรีม่วงแดง  นายสนิท ประทุมตา 0817251384 46 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0085.00100.0070.0090.0070.0080.000.0083.89
148บ้านโนนสูงน้อย  นายอุดม วงศ์จอม 044-630260 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149บ้านศรีภูมิ  นายวิชิต นาดสะพัด 044119590 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0080.00100.0090.00100.00100.0090.00100.000.0091.25-
150บ้านกระเบื้อง  นายณัฐพงศ์ สาวงค์ตุ้ย 0 317 กันยายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.0050.0050.0050.0080.0080.0080.0080.0080.000.0072.2227/05/2016
151บ้านไทยสามัคคี  นายทองอุ่น มัดถาปะตัง 044605206 215 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0010.0020.0030.00100.00100.00100.00100.00100.000.0073.3317/05/2016
152บ้านหนองบัวลี  นายสุรชัย นามปราศัย 08-9719-76 320 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/05/2016
153บ้านหนองกวางทอง  นายประดิษฐ์ มาตราช 044630089 411 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0060.0090.000.0087.78
154วัดโนนศรีคูณ  นายธีรพัฒน์ ภาษี 044186295 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0088.8920/05/2016
155บ้านห้วยก้อม  นางสาวปุณยนุช ดวงศรี 0446302ุ63 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
156บ้านหนองกก  นายวินิต ศิริสันติเมธาคม 044119586 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0080.0090.00100.00100.0090.00100.000.0094.44-
157บ้านไทรออ  นางรุ่งสุรีย์ ศรีสุวะ 044632864 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158วัดบ้านหนองตราดใหญ่  นายสุภสันต์ ประสาระเอ 044630259 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0090.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.78-
159บ้านนายาวสามัคคี  นายบุญจิตร หนูหล่า 044630267 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160เบญจมาศกุญชร  นายกิตพงศ์ การเกษ 0 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5962.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.6729/05/2016
161บ้านหนองโคลน  ประกาญจน์ บุตรศรี 044783946 13 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านเสาเดียวอนุสรณ์  นายสุทัศน์ แสงภารา 0 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
163บ้านหนองเต่า  นายธีระศักดิ์ สำราญรัมย์ 044632288 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0090.00100.00100.0090.00100.000.0095.56-
164บ้านขามเสม็ดบำรุง  นายนิธิศักดิ์ วันทอง 0900356864 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
165บ้านชุมแสง  นายประยูร เทินสะเกตุ 044119579 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0057.00100.00100.00100.0067.0011.000.0081.67
166บ้านหนองตะคร้อ  นางดวงใจ มะไลไธสง 044630167 31 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.0050.00100.000.000.0020.000.000.0056.67
167บ้านโคกปราสาท  นายนิธิศักดิ์ วันทอง 044-632288 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5620/04/2016
168บ้านหนองย่างหมู  นายโกวิท หาญสมบัติ 0813690285 46 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0080.0060.00100.00100.00100.0080.00100.000.0085.56-
169บ้านฝ้าย  เขียวพร สีหะวงษ์ 04461979 321 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0094.4404/06/2016
170ชุมชนวัดโคกกลาง สระมะค่าวิทยา  นางเบญจมาศ วรสีหะ 044186224 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/05/2016
171วัดห้วยหิน  สันติ พงษ์กระโทก 044186390 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0065.0050.0045.00100.00100.00100.0050.00100.000.0078.8916/05/2016
172บ้านหนองเพชร  นายถนอม เยี่ยมรัมย์ - 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/05/2016
173บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี  นายเสน่ห์ ชาติจันทึก 044-630262 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0050.0045.00100.00100.00100.0050.00100.000.0078.3331/05/2016
174บ้านสำราญ  นายชูชาติ คิดโสดา 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.0090.000.000.00100.000.000.0096.6713/06/2016
175บ้านโคกโสนทองวิทยา  ทองเบิ้ม ทองภู 08-9917-76 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7815/06/2016
176บ้านโพธิ์ทอง  นายพงษ์ระวี พลอยไธสง 044778906 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.000.000.0016.00100.00100.00100.00100.00100.000.0082.29
177อนุบาลโนนสุวรรณ  นายประหยัด เหมือนพร้อม 044607225 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
178บ้านโกรกแก้ว  นายเธียรวิชญ์ เทียบฤทธิ์ 044607 235 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0060.0070.0080.00100.0060.0060.0070.000.0074.44-
179วราวัฒนา  นางนารี คุณวงศ์ 044607912 57 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านอุบลสามัคคี  นางสาวนินะพา ชูเชิดเชื้อ 044607237 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5940.0040.0045.0035.0070.00100.0090.00100.00100.000.0068.8901/06/2016
181บ้านขลุงไผ่  นายอนุสิษฐ์ คำสอน 044607234 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
182บ้านดงบังซับสมบูรณ์  นายพงษ์พันธ์ วัฒนะ 044607975 321 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0083.33-
183บ้านทุ่งจังหัน  นายวีระ อ่อนน้ำคำ 044630223 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
184บ้านดอนสมบูรณ์  นายทวีศักดิ์ ตระกูลรัมย์ 0817892960 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
185บ้านม่วงงาม  นางสาวอุดม ประเสริฐ 0810679278 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
186อนุบาลโนนดินแดง  นายทองอินทร์ บุญทูล 044606360 522 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5955.0030.0020.0026.0040.0030.0010.0030.0010.000.0027.8931/05/2016
187บ้านส้มป่อย  วัชระมานนท์ ผันอากาศ 044606576 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/05/2016
188บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี  นายอุทิศักดิ์ อินทร์แสง 0892851636 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
189บ้านคลองหิน  นายสุพัฒน์ เที่ยงนิล - 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0070.0070.00100.00100.000.000.000.00100.000.0083.33
190บ้านน้อยสะแกกวน  นายสมคิด แตงพรม 044606555 33 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
191บ้านป่าไม้สหกรณ์  วิโรจน์ เหลือหลาย 044630053 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
192บ้านลำนางรอง  นายศราวุธ ขุนนอก 044610228 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0030.0050.0050.0030.0030.0050.0050.000.0048.8927/05/2016
193บ้านหนองเสม็ด  นายอาทร ลีแสน 044630100 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
194บ้านคลองโป่ง  สมพงษ์ บุตรศรีภูมิ 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0072.0070.0046.0057.00100.00100.0063.00100.000.0076.0018/05/2016
195บ้านทรัพย์สมบูรณ์  นายอัครินทร์ โพธิ์เหมือน - 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/04/2016
196บ้านซับคะนิง  นายจันดา ทองทา 044783588 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/05/2016
197บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า  นายเชาว์ เสริฐวิชา 044119213 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
198วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)  นายประเสริฐ มากนาคา 044628020 419 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
199บ้านตะโก "วันครู 2501"  ประชัน เรืองมนตรี 044 628374 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/06/2016
200บ้านดอนไม้ไฟ  ประสิทธิ์ ปิ่นวิเศษ 044 628243 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0055.0065.0050.0070.0075.0030.0080.000.0063.89-
201บ้านโคกยาง  นายสุคนธ์ เครือบคนโท 044192532 419 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0068.0070.0073.0076.0050.0075.0090.0075.000.0075.2206/06/2016
202บ้านเขว้า  นายองอา รักษา 0935549124 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.11-
203บ้านบัวตะเคียน  นายนิตินัย สุขเกษม 044 628397 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0050.0060.0040.00100.00100.00100.00100.000.0080.0010/05/2016
204บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)  นางประเทือง กันหาทิพย์ 044630208 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/03/2016
205บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)  นายสนิท จันทร์ไทย 0 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0066.67-
206บ้านสี่เหลี่ยม  นายสมาน อินนอก 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
207บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)  นายตรีวุฒิ เขื่อนคำ 0 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0050.0070.0070.0070.00100.00100.00100.00100.000.0081.11
208ไทยรัฐวิทยา 90  นางสาวสุภาพ วันสารัมย์ 044-630000 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5983.0050.0030.0020.00100.000.000.00100.000.000.0063.83
209บ้านถาวร  นายวีระศักดิ สมานชาติ 044192119 1ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
210บ้านยายคำ  บุญลือ เทียนศิริ 044630410 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5930.0040.0050.0040.0040.0050.0040.0040.0050.000.0042.2217/05/2016
211ไทยรัฐวิทยา 26  สนอง แก้วอำไพ 044618429 31 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0090.0080.0090.0090.0090.0080.0080.000.0084.4414/05/2016
212วัดสุขสำราญ  นายอนันต์ ศรีผดุง 044630211 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5930.000.000.0050.0050.000.0060.000.0050.000.0048.0020/05/2016
213อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์  นายสมภูมิ สิงห์โตหิน 044618329 39 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/05/2016
214บ้านโนนศิลา  นายสามารถ สหุนาฬุ 0 328 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0050.000.000.000.000.0080.000.000.0075.0030/05/2016
215บ้านโนนทอง  นายวันชัย เท๊ยนวรรณ - 10 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
216บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา  นายประภาส คลองข่อย 044630022 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5975.00100.00100.0063.0072.00100.0084.00100.0072.000.0085.11-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน