ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางภานิชา อินทร์ช้าง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1อนุบาลกระสัง  สมชาย ไกรสุทธิกานต์ 044691069 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2วัดบ้านหนองแขม  ว่าที่ร้อยตรีศุกรี กะรัมย์ 044119907 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/05/2016
3บ้านตะเคียน  นางจินตนา สุขสำราญ 044-119902 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5965.0043.0055.0036.0045.0050.0065.0042.0058.000.0051.00-
4บ้านระโยงใหญ่  นายนาวิน ยวนจิตปิยะ 0 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านขามตาเบ้า  นายบุญส่ง พิชนาหารี 044119901 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.0016/05/2016
6บ้านถนน  นายอนันต์ พิสาดรัมย์ 044-630042 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7บ้านหนองตระเสก  ไชยวัตร คงนอก 044630092 117 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"  นายมานพ คงเสนา 044781523 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.0082.0061.0082.0090.00100.00100.0086.000.0087.1129/04/2016
9วัดหนองตะครอง  นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ 044630113 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"  นายธวัชชัย พงศ์ประภัสร 0898451740 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0090.000.000.00100.00100.0090.00100.000.0096.4313/05/2016
11บ้านโนนแดง  นายชัยเดช หรีกประโคน 0862598078 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
12บ้านจาน  นายสุวรรณ ไทยประโคน 044630029 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
13บ้านหนองเหล็ก  นายพรธิเชฐ ภูมิประโคน 044630103 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0095.0095.000.0098.3316/05/2016
14บ้านกุดใหญ่  นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ 044630009 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านละลูน  นายศิริศาสตร์ ส่องแสง 044 119102 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0070.0060.00100.00100.00100.0070.00100.000.0088.89
16ชุมชนบ้านสองชั้น  สุกรี ปิ่นอนุกูล 044180261 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0095.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.3331/05/2016
17วัดบ้านจอม  นายมนู แพ่งกุล 044630109 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.0080.0080.00100.00100.0080.0080.000.0085.56-
18บ้านเสม็ด  สุนทอง มีมาก 044630178 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านหนองรักษ์  นายมนู แพ่งกุล 0 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0084.44
20บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์  ปฐม สุทารัมย์ 044630081 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21บ้านโคลด  นายมงคล นิพรรัมย์ 044-119921 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00
22บ้านนาราใหญ่  นายสมศักดิ์ เพประโคน 044630046 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23บ้านตาราม  นายบุญถม เกษี 044630041 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24วัดบ้านชุมแสง  นายเฉลิม ชวนชื่น 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/08/2016
25บ้านก้านเหลือง  สมศักดิ์ จักรสาน 0801594189 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านไม้แดง  ติรกา ศรีวังราช 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านสวายสอ ไกรปัญญานุเคราะห์  นายเฉลิม บุญโก่ง 0 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/06/2016
28บ้านศรีภูมิสามัคคี  นายจรัญ วารินทร์ ไม่มี 528 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านไผ่ลวก  นายสมศักด์ นุสันรัมย์ 044782602 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00
30วัดบ้านกันทรารมย์  นายอิทธิกร หนูยงค์ 044781304 128 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31บ้านระกาเสม็ด  นายทรงชัย สุขแสนสุข 0 24 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0060.0040.0050.0050.0080.0050.0080.000.0062.22-
32บ้านหนองขอน  นายสุเทพ เพชรสุริยา 0 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0090.00-
33บ้านเมืองไผ่  นายสำราญ อยู่นาน 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0016/05/2016
34บ้านสวายสอ  นายวัชเรนทร์ สุตะนนท์ 044630182 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.44-
35บ้านดอนยาว  นางแสงเดือน ม่วงทอง 0 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.11-
36วัดธรรมถาวร  นางสาววรรณี สายสอน 044-630183 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านโคกยาง  นายจำนงค์ กันรัมย์ 044783726 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0070.0070.0070.00100.00100.00100.0050.0050.000.0078.89-
38บ้านอโณทัย  นายสำราญ อยู่นาน 0 13 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านโคกสูง  วิโรจน์ แก้วสอน 044874206 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านลำดวน  นายประยุทธ ยืนยง 044630184 11 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41วัดบ้านหนองพลวง  โพชัน ขุนาพรม 044615120, 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0063.0049.0085.0096.00100.00100.0079.00100.000.0085.78
42บ้านยาง  นายสมบัติ โพธิ์ทอง 044630185 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.11
43บ้านแสลงพันกระเจา  อังกูร สายบุตร 044630085 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0090.0090.0080.0080.0090.0090.000.0084.44-
44บ้านแซวประดู่  บุญเชิด คุณมาศ 0 37 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.0006/06/2016
45บ้านโนนสว่าง  นางอภิญญา ฌานวุฒิพงศ์ 044630116 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
46บ้านประดู่  นายภัทรพงษ์ อรุณรัมย์ 044-630423 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0090.0090.00100.00100.0090.00100.000.0093.33-
47บ้านห้วยสำราญ  ว่าที่ร้อยตรี วิสูตร สุขใหญ่ 0 229 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
48บ้านกุดโคลน  จิราภรณ์ ไชยสุริยา 044630190 222 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
49บ้านน้ำอ้อม  ญาต ชัยมี 044119109 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50บ้านตะครอง  เกษมณรงค์ เนาไธสงค์ 044630036 24 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0060.0080.0080.0090.00100.0080.0090.000.0083.33-
51บ้านขามสามัคคี  นางสาวภรณ์ณภสร ลอยเทียนโกมล 044-630011 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านตาเป้า  นายชูเกียรติ พะนิรัมย์ 044-630039 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53วัดปทุมคงคา  ผู้อำนวยการโรงเรียน 098-646585 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0094.4410/11/2016
54บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)  นางสาวปิยนันท์ วงศ์คำ 0 220 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0085.00100.00100.0090.0090.000.0088.1310/06/2016
55บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)  นายบุญพร้อม อุปแก้ว 044630180 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)  ประพฤติ เยรัมย์ 044630181 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0094.4413/06/2016
57บ้านระกา  ศิวัฒ พูนแสง 044-630063 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0050.0090.0080.0090.0090.0090.000.0078.89-
58วัดชุมพลมณีรัตน์  นายปฐม สุทารัมย์ 044630107 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59บ้านชำแระ  นางสาวกรองจิต กว้างขวาง 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60วัดอินทบูรพา  ประสพ เกรติกุล 044-630-17 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านสูงเนิน  นายชาญณรงค์ หาญกิจ 044-630079 13 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านทุ่งสว่าง  อรรถพล พิมพ์นนท์ 044029338 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
63บ้านบัวถนน  นายคาน นามสว่าง 044666772 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านตะครองใต้  สมจิต การเพียร 044630187 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5992.0018.0049.0084.00100.0082.00100.00100.00100.000.0080.56
65วัดบ้านปราสาท  ประดิษฐ์ พิชนาหะรี 044-630188 212 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.6726/05/2016
66บ้านจะเนียงสามัคคี  เอมอร เกรติกุล 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์"  ระวี ศรีเฉลิม 044630045 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.5610/09/2016
68อนุบาลบ้านกรวด  นายสมพงษ์ รักพุดซา 044679105 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
69บ้านตาอี  นางพัฒน์สรณ์ เจืองประโคน 044679251 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านโคกยาง  นายสงกรานต์ อือตระกูล 044679195 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านเขาดินใต้  นางสาวมนัสวัณณ์ กระจ่างทอง 044-630133 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านยาง  นางบัวผัน ปุยะติ 044-630229 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73บ้านหนองตะเคียน  เกียรติพงษ์ ตุละิภาค 044630134 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74บ้านโคกเบง  นรากรณ์ ปิวิสาร 044679893 217 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7831/05/2016
75นิคมสร้างตนเอง 2  สราวุธ มโนวิสุทธ์ 0 110 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านปราสาททอง  นายอดิศร ศรีชัยชนะ 044679009 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านละหอกตะแบง  นางราณี กุยรัมย์ 0 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78นิคมพัฒนาสายตรี 2  นายพงศ์ศักดิ์ แสงทอง 0812577735 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79นิคมสร้างตนเอง 1  นายอรรณพ สังข์สนิท 044679059 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0098.0098.0098.00100.00100.00100.00100.000.0099.3313/05/2016
80บ้านโคกระเหย  นางสงวน อรัญเพิ่ม 044679678 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81บ้านสายโท 1  นายกฤษฎาพัฒน์ เช่นรัมย์ 044630232 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
82นิคมสร้างตนเอง 3  นางสาวพิชณ์สินี สรีทัพไทยเบญญาภา 044630135 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
83นิคมสร้างตนเอง 7  นายศิโรตม์ บุญข่าย 0 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
84บ้านหนองไม้งาม 1  นางปัญจารีย์ สว่างสุข 044679983 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0050.0050.0060.0060.0060.0080.0080.000.0066.67-
85บ้านหนองไม้งาม 2  นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ 0 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0078.0080.00100.00100.00100.0084.0088.000.0090.56
86บ้านบึงเจริญ  นายพัสกร หัสดิน 044630230 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านตะลุมพุก  นายเสนีย์ คัชมา 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0060.0060.00100.0070.0070.000.0084.44-
88บ้านตัวอย่าง  นายนรินทร์ กะฐินสี 044630038 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.33-
89บ้านสายตรี 9  วัชระ วานิช 044-630399 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90บ้านสายตรี 16  นายภานุเมศ สิมมะลี 044-630-07 223 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.0080.0030.00100.0080.00100.00100.00100.000.0085.5615/06/2016
91บ้านหินลาด  นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์คำจันทร์ 044197000 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
92บ้านละหานทรายใหม่  สอ.ดร.ชาตรี มาประจง 0 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.3301/04/2016
93บ้านละหานทรายเก่า  โกมลเพ็ง เพ็งประโคน 0 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0077.78-
94บ้านถนนน้อย  นางอัญชลี แฟ้นประโคน 044-630139 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
95ชุมชนบ้านโนนเจริญ  นายองอาจ วัชเรนทร์วงศ์ 044197271 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0090.0095.0095.00100.00100.0085.00100.000.0092.7820/05/2016
96บ้านถนนโคกใหญ่  นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจ 044670227 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0052.22-
97บ้านหว้า  จ่าสิบเอกสุพรรณ์ อรัญสาร 044630105 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านเขาดินเหนือ  ภคิน จำปา 044630224 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.00100.000.000.0096.88-
99บ้านศรีสุข  นางกริชศมน รัตนโฆษา 044119217 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0085.0090.00100.00100.00100.00100.000.0096.11-
100บ้านหลัก  นายสงัด ศรีเจริญ 044-630225 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0060.0060.0060.0060.0070.0080.000.0065.56-
101บ้านตรุง  นายพิสณห์ เนตรประโคน 0848887857 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.0093.0090.00100.00100.00100.0095.00100.000.0096.44-
102บ้านหนองแวง  นายสงัด ศรีเจริญ 0 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0060.0070.00100.0090.00100.0090.00100.000.0084.44-
103นิคมสร้างตนเอง 4  นางสาวกชวรรณ บุตรโพธิฺ์ 044630002 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
104นิคมสร้างตนเอง 5  นายศรชัย หนูน้ำคำ 044630003 28 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
105นิคมสร้างตนเอง 6  นางสาววนัสชาค์ สุวรรณทอง 044630004 324 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/06/2016
106นิคมสร้างตนเอง 8  นายศรชัย หนูน้ำคำ 044630005 47 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านนิคมสายโท 8  นายอุทิศ จันทร์เสน 044630131 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108นิคมสร้างตนเอง 9  นายเจมวิทย์ เครือคำ 044630228 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
109นิคมพัฒนาสายโท 11  นายณรงค์ พรหมทอง 044630137 14 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ  มนทิพย์ จานเขื่อง 044630138 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111กองทัพบกอุปถัมภ์  นายสถิตย์ อะเพื่อนรัมย์ 044-630136 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ  ไพเรศ เสชัง 0946730808 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.22
113บ้านโคกกะชาย  นายพิเชษฐ์ ยงปัญญา 044634956 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
114บ้านสายโท 4 ใต้  นายมงคล อรัญเพิ่ม 044630132 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)  นายวงศ์วัฒน์ ภูมิประโคน 044671095 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
116ประโคนชัยวิทยา  นายวิทิต ปาประโคน 044 671116 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0060.0080.00100.00100.00100.0080.0080.000.0085.56-
117วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง)  พัฒนา นพตลุง 044 67104 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านศรีถาวร  ธนาธิป เสียงตรง 044630283 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0070.0080.0060.0070.0090.0060.000.0076.67-
119บ้านหนองม่วง  นางพัชรี ไชยชิต 044 671459 36 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5985.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0085.000.0085.0017/06/2016
120บ้านเขว้า  ประสิทธิ์ สระหอม 044780340 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.0083.0084.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.4426/05/2016
121บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)  นายพิรุฬห์ อารีราษฎร์ 044630274 110 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านพาชี  นายสุรกิตติ์ พิลาวุธ 044ุ119281 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านหนองน้ำขุ่น  พรนภา พิมชัยโชค 044780344 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.0080.0080.0080.00100.00100.0050.0070.000.0082.50
124บ้านโคกสะอาด  นายสุคนธ์ กำธร 0 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านห้วยปอ  สนั่น นพตลุง 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
126บ้านโนนเสน่ห์  นายชาญชัย ชนะศรี 044-630294 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127บ้านเขาคอก  นายสำราญ สัตบุตร 0862482399 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านโคกกลอย  ประสิทธิ์ แสงดาว 044630142 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5975.0080.0083.0079.0082.0090.0077.0089.0093.000.0083.11-
129บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา  นายจรัญ สิทธิศักดิ์ 044784117 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านหนองตะโก  นายปณิธาน ชำนาญกอง 044630144 226 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0040.0040.0060.00100.00100.00100.0070.00100.000.0078.89
131บ้านหนองเอียน  กฤตภาส ไขยอินทร์ 044-630145 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132บ้านละหอกกระสัง  นายปณิธาน ชำนาญกอง 044630143 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0092.2231/05/2016
133บ้านโนนศิลา  นายปริพันธ์ สมภาค 044630252 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
134บ้านไพรวัลย์น้อย  นางสุภาพร ขุนงามขำ 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)  นายเกียรติ ธรรมจร ิยวงศา 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านจรอกใหญ่  สมาน วงศ์แต้ 044783619 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านปราสาทสามัคคี  นายธนาวุฒิ บัวภา 0892824237 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0090.0080.0090.0090.00100.00100.000.0091.11-
138บ้านหนองนา  นายวิรัตน์ อาญาเมือง 0 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0090.0090.0090.0092.0096.0090.0090.000.0090.33-
139บ้านโพธิ์ไทร  นายมนต์ศักดิ์ ย่ิ่ิงยงยุทธ 0 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140บ้านหนองเก็ม  จิรศักดิ์ พวงไพบูลย์ 044783351 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
141บ้านบ่อดิน  ณัฐพล มีเวที 044119602 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142บ้านไพศาลสามัคคี  สุรัตน์ เทียมศักดิ์ 044783608 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143บ้านโคกมะขาม  ณรงค์ วันจันทึก 044630248 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0088.0088.0094.00100.00100.0082.0094.000.0094.00
144บ้านหนองอาแมะ  นายปรีชา หมัดโนต 0 224 มีนาคม 2552ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านโคกตะเคียนสามัคคี  นายจรัล เป็งหน้อย 044630398 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146วัดตะลุงเก่า  นายเจริญจิตร วงศ์สา 044-630274 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147บ้านโคกกลาง  ณรงค์ นุแรมรัมย์ 044 671458 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)  นายรอง ชาญประโคน 0-4463-027 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149บ้านเกียรติเจริญ  นายสมหมาย อาทวัง 044-630250 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
150บ้านละลมพนู  นายเก็ง ทวันเวช 044783625 211 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0060.0060.0070.0070.0080.0080.00100.000.0076.67-
151บ้านสังเคิล  นายสมพงษ์ โคตรทม 044-630288 415 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.000.0025.00100.00100.00100.0065.00100.000.0081.25-
152บ้านกะโดนหนองยาง  วิเชียร ทองมี 044-630289 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8913/05/2016
153บ้านร่มเย็นวิทยา  นายพรธิเชฐ ภูมิประโคน 0 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.00100.0090.0090.00100.00100.0090.00100.000.0093.33-
154บ้านโคกย่าง  จำเนียร บัวแย้ม 044782689 229 มกราคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.22-
155บ้านเก็ม  นายวิโรจน์ นะราศรี 044630251 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156วัดบ้านปะทัดบุ  นายสมพงษ์ เพ็งดี 0895804922 316 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.0094.44-
157บ้านหนองกระต่าย  จำนงค์ ละอองทอง 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.0090.0090.0090.00100.000.0093.33-
158บ้านกระสัง  นายเฉลิมพล แก้วประโคน 044-630284 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159บ้านหินกอง  นางพัชรี ไชยชิต 044630685 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
160บ้านหัวตะแบก  ประภัสสร สรวนรัมย์ 044-630286 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161บ้านจรเข้มาก  ดร.นิคม ขันโสม 044-783610 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162วัดบ้านเมืองต่ำ  สำราญ เสียงตรง 0 328 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0070.0080.0050.00100.00100.00100.00100.000.0085.56-
163บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)  แสน กังประโคน 044-630276 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านบัว  นายพิชัย อาจสังข์ 044630278 118 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165บ้านหนองร้าน  จิรพัฒน์ เทียมศักดิ์ 223 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166บ้านกระสังสามัคคี  นายวาทิต มะริดรัมย์ 044-630278 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
167บ้านแสลงโทน (ส.ท.) Bansleangthon School (BSLT)  สุวรรณ ภาษี 044196024 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168บ้านหนองบอน  นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอม 044630094 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0087.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0094.67
169บ้านโคกเพชรไสยา  นายนรังสรรค์ จันทร์สนาม 044-630-29 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
170บ้านสี่เหลี่ยม  นายมานะ พันธุ์มุง - 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0070.0070.00100.0075.00100.000.0090.5616/05/2016
171บ้านสารภี  นายสมพงค์ เพ็งดี 0 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0092.22
172วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)  นายอุดร จงกล - 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.00800.0080.0080.0080.0080.000.00160.0016/05/2016
173วัดบ้านไพบูลย์  นายบุญลือ ไชยชิต 0 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0085.00100.000.0091.67-
174บ้านหนองตะขบ  นายเสนอ ปรังประโคน 044-630247 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7831/05/2016
175บ้านโคกกี่  นางสาวลำดวน ทุยประโคน - 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
176บ้านโคกตูม  นายสุนทรเทพ ปุรณะ 044784165 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8903/05/2016
177บ้านราษฏร์นิยม  นางประภัสสร สรวนรัมย์ 0858565868 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
178บ้านโคกสำโรง  นางธวัลรัตน์ ทูลเกียรติวัฒนา 044-630281 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0080.0060.0080.0090.0090.0090.000.0082.22-
179บ้านหนองม่วงพัฒนา  นางอรุณรัตน์ ชาติประสพ 0817184242 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านโคกรัง  นายบรรพต สรวนรัมย์ - 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0080.0070.00100.00100.00100.0080.00100.000.0092.22-
181วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง)  เมธา นพตลุง 044119294 12 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
182บ้านหนองบอนวิทยา  นายทวี มนัสศิลา 044-630293 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
183บ้านห้วยเสลา  นายสนิท โคตรเวียง - 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.00100.0095.0095.0095.00100.00100.00100.000.0097.22-
184บ้านหนองคูณพิณทอง  นายทรงศักดิ์ คำภักดี 0 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
185บ้านหนองไผ่  วิเชียร แดงสาย 044630249 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0070.0080.0090.0090.0090.0090.00100.000.0088.89-
186บ้านไทรโยง  นายสุทิน ทะเรรัมย์ 044-630291 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187วัดบ้านตะโกตาพิ  นายเกษม ปาประโคน 0 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง)  สมพร วันศุกร์ 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
189บ้านเกษตรสมบูรณ์  นายสุธีรพันธ์ พูลผล 044630279 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
190บ้านชุมแสง  นายบรรจง จำรูญอิสระกุล 044-630031 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.0062.0053.0091.00100.00100.00100.00100.000.0087.6716/05/2016
191บ้านโคกเห็ด  นางดวงมณี นครวงศ์ 0 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
192วัดบ้านแสลงคง  นางวิไล ชัยสุริยะเดชา 044-630111 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5975.0030.0035.0075.00100.00100.00100.0080.00100.000.0077.22-
193บ้านโคกขมิ้น  นางสมใจ สร้อยสุวรรณ - 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0080.0080.0070.0060.0080.0070.0080.0070.000.0072.22
194บ้านตาแก  พงศธร สร้อยสวรรค์ 044778361 318 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0090.00100.0070.0080.0070.0090.000.0082.22-
195เขว้าศึกษา  นายบุญเทียน ไชยรัตน์ 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0080.0070.0080.0090.00100.00100.000.0087.78-
196บ้านมะมัง  นายปริพันธ์ สมภาค 0884774946 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0080.0070.0080.0090.0060.0090.000.0083.33-
197วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)  นายทรงศักดิ์ เสริมสุข 044 196505 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.14-
198บ้านปลัด  นางสาวสุกันยามาศ มาประจง 0867251269 19 กันยายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
199บ้านตะแบก  นายประเสริฐ นาสารีย์ 0 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
200บ้านแพงพวย  ธนกฤต เปลี่ยนมา 044-196541 224 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
201บ้านโคกชุม  นายสุทัศน์ สารพัฒน์ 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
202บ้านปราสาท  นางยุวดี เหล่าจิรานุวัฒน์ 0 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0060.0050.0070.008.0090.0090.000.0070.89-
203วัดโคกเจริญ  นายทรงพล ศิริรมยานนท์ 0 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0070.0090.0090.0080.0090.0090.000.0085.56-
204อนุบาลบ้านสะเดา  นายวิชัย ชาญประโคน 044608077 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0010/07/2016
205บ้านบุญช่วย  นายไพบูลย์ ยงทวี 044778379 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
206วัดพลับพลา  นายชาญ แจ่มใส 044608092 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0060.0080.0090.0090.0080.0070.0090.000.0081.11-
207บ้านโคกโพธิ์  นายสุริยา จันทร์จำปา 044630389 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0020.0025.0035.000.00100.00100.0045.00100.000.0065.63-
208บ้านป่าชัน  นายวิชิต ปูนรัมย์ 0 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
209บ้านปะทัดบุวิทยา  นางสาวพิชญ์สุดา สุทินรัมย์ 044630390 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
210วัดสำโรง  นายพรเลิศ พงษ์เรืองหนู 090-379150 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0085.0080.00100.0090.0090.00100.000.0089.44-
211บ้านตะโกรี  ทวี ทองนัด 044-119309 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
212บ้านเสม็ด  นายอนุสนธิ์ สุนินทบูรณ์ 044-630080 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
213บ้านประดู่  นายกิตติศักดิ์ สายกระสุน 044630348 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
214พุทธบารมี  ยุทธพงษ์ ยวงรัมย์ 0 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
215อนุบาลห้วยราช  นายณภัทร เวชการกุล 044 696027 37 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0090.0090.0080.0090.0090.00100.000.0090.00-
216บ้านดวน  นางสาวพรรณทิวา สินใหม่ 044-658083 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
217บ้านเกต สุตาประชาอุปถัมภ์  นายกฤษฎากร บุญคล้อย 044-630261 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
218บ้านตะโกบำรุง  นางธัญนันท์ ศกุนตนาด 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
219บ้านโชคกราด  นางสาวศิราณี ศักรินพานิชกุล 044630032 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.11-
220บ้านเพชรประชาสามัคคี  เสถียร โคตรวงษ์ 044 696090 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
221วัดบ้านสวายจีกน้อย  นายนิคม สีแสงหน่อม 0 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0049.0030.0028.0096.00100.00100.00100.00100.000.0078.1127/04/2016
222วัดบ้านสนวน  นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต 0 226 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0097.22-
223บ้านจบก  นายอภิเชษฐ์ พรหมศร 044 630027 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
224วัดบ้านโคกเหล็ก  นายสังเวียน ตีเวียง 044 658152 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0080.0080.00100.00100.0080.0090.000.0083.33-
225วัดบ้านใหม่  ศุภชัย นิธุรัมย์ 044696096 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
226บ้านกระสังสามัคคี  นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำ 0 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0095.00100.00100.0090.0095.000.0094.44
227บ้านโคกขมิ้นพัฒนา  นายกิตติ เตชะนอก 044-630016 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.0090.0090.00100.0090.00100.000.0094.44-
228วัดบ้านเมืองโพธิ์  ไพโรจน์ ยอดสะเทิ้น 044781310 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
229วัดบ้านตาเสา  นายอดิศักดิ์ อิสณพงษ์ 0 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
230บ้านมะขามทานตะวัน  นายณัฏฐนันท์ จะแรบรัมย์ 044-029318 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.0090.0060.0070.0090.0080.0090.000.0081.11-
231บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ  นายพยัพ สมานสารกิจ 0854100588 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน