ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1เสนศิริอนุสรณ์  นายชาญชัย ไชยพิศ 044612050 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0066.00100.00100.0096.6015/05/2016
2บ้านโคกวัด  นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์ 044612705 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม 044658255 10 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0005/05/2016
4คงชัยสิทธิ์วิทยา  นายวุฒินันท์ บุญคล้อย 044630317 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
5ประกาศธรรมคุณวิทยา  นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา 044630106 21 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
6บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์)  จำลอง เกรัมย์ 0885833047 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7อนุบาลบุรีรัมย์  นายมานะ อักษรณรงค์ 0818777258 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
8ไตรภูมิวิทยา  นายกนก ดีมี 0817256051 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9บ้านโกรกขี้หนู  นายสมพงษ์ ทูนมาลา 044182536, 129 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.0067.0089.0022.000.000.000.0011.000.000.0047.2517/07/2016
10บ้านหนองตราดน้อย  นายสุวัฒน์ รัตนดี 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0016/05/2016
11สามัคคีมีชัยวิทยา  นายแสง แก้วฉวี 044-630438 17 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านหนองไผ่ใหญ่  นายกิติสุข โดประโคน 0851047564 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านตราดหนองพลวง  นางจรยา กุลสุทธิชัย 0 013 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
14เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)  นายสมดุลย์ ดีรัมย์ 044611624 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15วัดสถานีหนองตาด  นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์ 0849595554 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านนากลาง  นางวารุณี ประทุมเมศ 0872410898 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17บ้านมาบสมอ  นายสมชัย ปัตถา 044630060 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18วัดบ้านบัลลังก์  นางประกอบ เพชรสุวรรณ 044-630154 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6720/05/2016
19บ้านหนองตราด  นายวินัย สมคะเณย์ 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บ้านสำโรงโนนเค็ง  นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ 044-630434 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0014/05/2016
21บ้านม่วงโนนสูง  นายประจักษ์ สุทธิประภา 044630057 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.00100.000.00100.00100.00100.000.0091.000.0097.67-
22พระครูวิทยา  นายสุรศักดิ์ คติพงศ์ธาดา 0873777979 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
23บ้านม่วง  นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู 0856367171 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านหนองมะค่าแต้  นางประกอบ เพชรสุวรรณ 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0014/06/2016
25บ้านหนองยาง  นางสาวบวร ปัดกอง 0807976929 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
26บ้านสระเกษ  นายสมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม 0898304830 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านหนองขวาง  นายประเด็น สุขผดุง 044630152 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28วัดบ้านถลุงเหล็ก  นายสุพรมแดน ประทุมเมศ 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านโนนศิลา  นายวิทยา สุทธิ 044-630425 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0050.00100.00100.000.0060.00100.000.0087.1403/08/2016
30บ้านหนองผักแว่น  นายวัฒนสินธุ์ ทะเรรัมย์ 0808088789 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
31บ้านกลันทาวิทยา  นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม 0833644006 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8916/05/2016
32บ้านท้องเรือ  นายทองใบ สะอาดรัมย์ 044-630148 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0016/05/2016
33บ้านพะไล  นายพยัต ยืนยิ่ง 044630270 429 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0075.0072.0059.00100.00100.0087.00100.000.0088.1131/05/2016
34บ้านพระครูน้อย  นายสมบัติ ชอบธรรม 0817906506 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0010.0010.00100.00100.00100.00100.00100.0082.0015/04/2016
35บ้านหนองปรือ  นายสุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์ 0 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.000.0095.0007/06/2016
36บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)  นายพิชิต พูนภิญโญศักดิ์ 0862432547 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37วัดบ้านเสม็ด  นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ 044630347 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
38บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์  นางสาวบุศย์รินทร์ จะแรมรัมย์ 0807356779 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.0094.0073.0096.0094.0096.0071.0092.000.0090.4410/05/2016
39วัดโพธิ์ทอง  นายสุดเขต บำรุงแคว้น 044613335 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0008/04/2016
40บ้านหนองโสน  นายไตรรงค์ ชุมสาย 044-612-85 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านมะค่า  นายสิทธินันท์ โสกงโสด 044630151 114 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0014/04/2016
42บ้านง้าง  นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง 0817254468 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0029/03/2016
43บ้านตะโก  นายธนภัทร สิริวาส 0894239344 10 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0031/03/2016
44บ้านตะเคียน  นางปณิชา คำจันทราช 044630272 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45บ้านหนองเพชร  นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์ 0817256770 318 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0073.0066.0051.00100.00100.00100.00100.00100.000.0087.7810/08/2016
46วัดบ้านสวายสอ  นายชาติชาย วงศ์คำ 0 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0080.00100.00100.00100.00100.0060.00100.000.0088.75-
47วัดบ้านรุน  นายรังสรรค์ มโนปราณีต 044630384 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48ไตรมิตรวิทยาคาร  นายทองดี อาจทวีกุล 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49วิมลวิทยา  นายมานัส ดิษยศิริกร 421 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0045.0050.0055.0060.0060.0060.00100.000.0063.3306/07/2016
50บ้านหลักเขต  นายหาญ พิทักษ์สาลี 044718918 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
51บ้านโคกเก่า  นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ 044-630015 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านสวายจีก  นายวิเชียร วณิชชาพัชร 044181521 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0020.0020.00100.0040.0040.00100.00100.00100.000.0065.0010/06/2016
53บ้านโคกเปราะ  นายอาวุธ วรรณชาลี 0 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านพลวง  นายสาวิตร วารี 0899960348 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านฝ้าย  นายสรวิชญ์ วิเศษ 15 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
56บ้านหนองปรือน้อย  นายสรวิชญ์ วิเศษ 0817254250 76 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0072.0042.0010.0080.00100.0060.005.000.000.0051.1331/05/2016
57บ้านถาวร  นายณธพงศ์ ผลแก้ว 044630446 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0060.0050.0080.00100.00100.00100.0070.00100.000.0083.3309/05/2016
58บ้านเสม็ดโคกตาล  นายอรรถพล ชาติรัมย์ 0817254476 415 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0070.0060.0060.0050.00100.0080.0040.0090.000.0072.22-
59โสภณวรวัฒน์วิทยา  นายกฤษณา เผด็จสุริยา 044637255 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
60บ้านสารภี  นางธนพร ทรงรัมย์ 044630077 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78
61ประชาสวัสดิ์วิทยา  จิรวิทย์ วงศ์รัมย์ 044119358 426 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0020.0010.0042.00100.00100.00100.0041.00100.000.0064.1303/06/2016
62วัดบ้านสะแกซำ  นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์ 0885948614 129 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63บ้านตลาดควาย  นายณรงค์ ศรีริ 0899664529 519 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
64บ้านโคกหัวช้าง  นายสมกิจ อาจจุฬา 0879618249 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65วัดบ้านเย้ยสะแก  นายจิรยศ จรดรัมย์ 044-630381 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0013/06/2016
66ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)  นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์ 0872515337 129 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านฝังงา  นายบารมี ศรีทะลับ 044119356 23 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
68อนุบาลเมืองบุรีรีมย์ (บ้านบัว)  นายปิยะ ศิลากุล 044183098 39 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0020.000.0020.0020.000.000.0020.000.000.0028.0031/05/2016
69บ้านโพธิ์ดอนหวาย  นายประชา ซึ้งศิริทรัพย์ 0818785654 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)  นางจวงจันทน์ อาจจุฬา 044 690342 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านปรุบุมะค่า  นายอวยพร ศรีภา 044119339 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านโคกระกา  นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ 0862441269 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73บ้านม่วงวิทยาคาร  นายวิเชียร โชคกลาง 044630058 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
74บ้านหนองค่าย  นายกิตดิ พรมดี 0819664423 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5943.0088.0077.00100.0083.00100.00100.0066.00100.000.0084.1127/05/2016
75บ้านดอนใหญ่  สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัย 0892808616 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านหนองม้า  นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์ 0819660604 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก  นายพิทักษ์ ศรีอุตตมะโยธิน 044783734 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
78บ้านหนองทะลอก  นายประภาส บรรลังก์ 0833651708 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0089.0078.0090.0088.0064.0080.000.0081.0008/01/2016
79วัดสว่างบูรพา  นายฉัตรปกรณ์ ประชาธรรมากุล 0817909371 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
80บ้านหนองไทร  นายสมาน กลมกูล 044630383 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81สะแกโพรงอนุสรณ์  นายธีรยุทธ โปรยไธสง 0819770689 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0090.0095.00100.0080.00100.00100.00100.000.0093.8920/05/2016
82บ้านหนองมะเขือ  นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง 0 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0003/05/2016
83บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)  นายหาญณรงค์ พันธ์พงษ์ 044666664 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.0026/05/2016
84บ้านสมสนุก  นายสาคร เปลี่ยนรัมย์ 0866482875 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
85บ้านหนองไผ่  นายพินิจศักดิ์ อุพลรัมย์ 044630313 418 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
86บ้านโนนแดง  นายอภิวัฒน์ บุญเรือง 0848977091 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.0088.0055.00100.00100.00100.0025.00100.000.0083.44-
87บ้านหนองสองห้อง  นายวีระ ทรงรัมย์ 044-184203 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
88บ้านตลาดชัย  นายสุวิจักขณ์ มียิ่ง 044666626 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านกระเดื่อง  นางสาวอรุณี นิลสระคู 044-630119 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
90วัดบ้านเมืองฝาง  ดร.ประกิจ แฟมไธสง 044782726 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0093.00100.00100.00100.0046.00100.000.0093.22-
91วัดบ้านเมืองดู่  นายสมพงษ์ กล้าแข็ง 044630434 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านโคกกลาง  นายสนอง สดไสย์ 0848236166 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93บ้านโคกระกาน้อย  นายคมสัน ทวยมีฤทธิ์ 044782963 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
94บ้านร่มไทร  นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์ 044630062 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
95อนุบาลลำปลายมาศ  นายประหยัด วรงค์ 044661010 622 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)  นายวุฒินันท์ สิงห์โพนทัน 044661348 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.00100.00-
97บ้านหนองมันปลา กุศลสามัคคีวิทยา  นายภานุมาศ วงศ์คำ 0896259922 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านบุตาวงษ์  นายสมยศ นามแก้ว 044660848 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
99วัดหัวสะพาน  นายเสถียรภัทร์ สมฤทธิ์ 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100วัดบ้านหินโคน  นายณัฏฐชัย เอี่ยมสร้อย 0894269498 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101วัดกะทิง  นายอำพร นามไพ 044-630053 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.00100.000.000.000.000.000.000.000.00100.0031/05/2016
102วัดโคกสะอาด  นางสาวปราณี แซ่โซ 328 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/05/2016
103บ้านแท่นพระ  นางศรีทอง ทานนท์ 0817253162 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
104วัดบ้านตะขบ โนนตะครองโคกใหม่วิทยา  นายปรีชา สอนรัมย์ 044630332 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5995.0098.0098.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.8930/06/2016
105บ้านตลาดโพธิ์ ศรีตลาดโพธิ์  นายประยุทธ์ สนสกุล 0817254185 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
106วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา  นายบุญเสริม รักพร้า 044 119506 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107วัดบ้านบุโพธิ์  นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร 044-630368 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
108บ้านตูมหวาน  นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ 044630369 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.001.001.001.001.001.001.001.001.001.0010.90-
109บ้านหนองไฮ  นายอนันต์ ศรีคำ 044119505 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านสนวน ศิริมงคลวิทยา  นายวิพจน์ สำเริงรัมย์ 0879578581 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
111บ้านโคกกลางอนุสรณ์  นายวินัย จันทะเมนชัย 0879560490 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.001.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.10-
112บ้านกวางงอย รัฐราษฏร์อำนวยวิทย์  นายผดุงศักดิ์ แสงดาว 0833673399 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0085.0080.0080.0085.0085.0085.0080.0085.000.0083.89-
113วัดโกรกประดู่  นายถนอม มะธิปิไขย 0817256618 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0099.00100.0099.00100.00100.00100.000.0096.000.0094.2503/06/2016
114บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)  นายมงคล แวงวรรณ 044630429 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0075.0090.000.0080.6314/05/2016
115บ้านหนองโดนประสาทวิทย์  นายยุทธการ เสนากลาง 044185689 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
116บ้านยาง คุรุราษฏร์รังสรรค์  นายสุริยันต์ คะเณวัน 0819660769 51 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0070.0090.0090.0090.00100.00100.0090.00100.000.0086.6731/05/2016
117วัดหนองกระทุ่ม  นายถวิล เติมรัมย์ 0873755885 315 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0050.0070.0070.0080.0070.0070.000.0065.5627/05/2016
118บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี  นายพนิน ไทยยิ่ง 0817257161 121 มกราคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
119บ้านสระสี่เหลี่ยม  นายไวพจน์ ตุพิมาย 044119512 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.0065.0085.0080.0080.0090.0090.000.0082.22-
120บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)  นายสำเร็จ มีคม 044630370 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0002/06/2016
121บ้านแสลงพัน  นายสุทิน มะลิวัลย์ 044782387 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.0080.0080.00100.00100.000.0093.3316/05/2016
122บ้านห้วยศาลา  นายบุดดี หอมดวง 044781625 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6730/06/2016
123บ้านสี่เหลี่ยมน้อย  นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร 0831282248 322 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0075.0075.0080.0090.0090.0090.0095.000.0086.11-
124ชุมชนบ้านหนองบัวโคก  นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ 044630331 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
125วัดบ้านบุขี้เหล็ก  นายประกิจ แฟมไธสง 0818779735 511 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0030.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0086.6731/05/2016
126บ้านโคกใหม่หนองสรวง  นางเตือนใจ เติมทรัพย์ 0 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3310/05/2016
127บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่  นายจิตร การเกษ 044615986 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านหนองระนาม  นายฉัตรชัย จะริบรัมย์ - 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0020.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.11-
129บ้านหนองผักโพด  นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ 044630095 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.0080.00100.0060.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
130จตุคามสามัคคีวิทยา  นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร 044 360362 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.0094.0019/05/2016
131วัดบ้านหนองกะทิง  นายทวีสิทธิ์ โลไธสง 0819995911 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132ไตรคามสามัคคีวิทยา  นายประสงค์ เหลาฉลาด 044660352 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านหนองซอแซ  นายเรืองยศ สมมาตร์ 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
134บ้านหนองเมืองต่ำ  นายรักษ์เมือง มูลเมือง 0819671565 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135วัดบ้านหนองปลาไหล  นายสุวสันต์ ปัดกอง 0810717477 128 ตุลาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านหนองไทร  นางฉวีวรรณ อินนอก 0837350370 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3304/03/2016
137บ้านหนองบัว  นายวีระ พรมทองพันธ์ 044630371 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0060.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0091.11-
138บ้านหนองม่วง  นายสุระพล ด่านแก้ว 0 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0060.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.0030/03/2016
139บ้านบริหารชนบท  นายสมัคร์ รู้รักดี 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.56-
140บ้านทะเมนชัย  นายดนัย มนเพียรจันทร์ 0884829656 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0060.00100.00100.00100.00100.0050.0040.00100.00100.0080.00-
141บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ 0831005305 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142บ้านหนองตาดน้อย  นายอุทัย ไร่ขาม 0862607420 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143บ้านหนองแวง  นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์ 044630326 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0070.0070.0050.0050.00100.00100.0080.00100.000.0079.4431/05/2016
144บ้านเมืองแฝก  นายนัธทวัฒน์ หาดี 044780146, 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.000.0095.00-
145บ้านตูบช้าง  นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์ 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146วัดหนองเก้าข่า  นางทรรศนีย์ พลพวก 0898455606 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
147วัดหนองครก  นายสันติ บำรุงธรรม 0817256856 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148วัดหนองสองห้อง  นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์ 044630363 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149บ้านห้วยมะไฟ  นายนิพนธ์ สุดตา 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
150วัดหนองขุนปราบ  นางสาวปราณี แซ่โซ 0844297320 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
151วัดโคกล่าม  นายอดิศักดิ์ เยี่ยมสวน 044-630376 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0024/10/2016
152บ้านลุงม่วง  นายยุทธการ เสนากลาง 0819551428 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
153บ้านสระคูณ สิริทัศน์ประชาสรรค์  นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา  นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0090.0080.00100.0095.00100.0085.00100.000.0093.8923/05/2016
155วัดโนนสำราญ  นายนพดล เถื่อนแก้ว 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156เรืองทองสามัคคี  นายวิพจน์ สำเริงรัมย์ 0879578581 13 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157บ้านหนองกุง  นายเทียรคำ ปะนามะตัง 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา  นายสุวิช เมิดไธสง 0862638747 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159บ้านนาศรีนวล  นายศักดิ์ศิริ บุตรเกิ่ง 0849599839 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.00100.00-
160บ้านหนองเฒ่ากา  นายจิรวัฒน์ เทศแก้ว 0844319229 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0074.0064.00100.00100.00100.0086.00100.000.0090.5016/05/2016
161บ้านหนองปลิง  นายดนัย มนเพียรจันทร์ 044630323 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0020.00100.00100.00100.0090.00100.000.0090.00-
162วัดขี้ตุ่น  นายพิเชษฐ จันศรี 044-630373 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านผไทรินทร์  นายเมธา พวงเกษ 0817254394 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านโคกสูง  นายสมบูรณ์ ทานนท์ 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.0023/05/2016
165วัดบ้านโคกซาด  นายสาธิต พับพิมพ์สัย 044119513 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0097.7829/04/2016
166บ้านหนองหัวช้าง  นายธงชัย ปักกาเวสูง 0885944849 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7816/05/2016
167บ้านโคกสว่าง  นายพิทักษ์ สมพร้อม 044630366 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0089.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.90-
168รวมมิตรวิทยา  นายวรวิทย์ บุญหนัก 0819676593 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0065.0065.0065.0065.0065.0065.000.0075.5615/05/2016
169บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)  นางจิณณ์กมล เจนสุวรรณ์ 044609103 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0082.0082.0082.0082.0082.0082.0082.0082.000.0082.00-
170บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์  นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล 0898452145 130 มกราคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
171บ้านประคอง  นางสาวสำรวม คงสืบชาติ - 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.11-
172บ้านกระโดนกะลันทา  นายนิกร ปักกาสาร 0990346048 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173บ้านตาเหล็ง  นายสัญญา เสาวกูล 0810723748 21 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0070.0070.0080.0070.00100.0080.00100.0070.000.0081.11-
174วัดหนองปล่อง  นายพงษ์ระพีย์ จันทร์แจ่มภพ 044-188-02 611 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0035.000.0044.0015.000.000.0033.0016.000.0040.5022/06/2016
175บ้านโคกสนวน  นายสุริยา พวงมาลัย 044782960 311 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0046.0031/05/2016
176บ้านดอนหวาย  นายสวาสดิ์ วารินกุฎ 044199166 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
177อนุบาลชำนิ  นายสายสิน มาตา 044609140 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
178บ้านช่อผกา  นายถาวร ทวีลาภ - 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.0080.00100.000.0096.67-
179บ้านโคกสะอาด  นายไพฑูรย์ จุระยา 0899171647 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านบุหนองเทา  นางชญานิศ บ่อไทย 044630409 25 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0069.0084.0057.0095.0097.00100.0030.0095.000.0077.44-
181วัดละลวด  นายภูมิธานินทร์ นวอมราฐธิบดี 044634649 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
182บ้านหนองพะอง  นายสมร หล่าดอนดู่ 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
183บ้านหนองเพิก  นายปิติพัฒน์ ธนโชติกิติพัฒน์ 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
184บ้านสำโรงโคกเพชร  0862617160 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0070.0070.000.000.000.000.000.000.000.0070.0018/05/2016
185บ้านหัวสะพาน  นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร 0898649406 54 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.5977.0096.0098.0080.0097.0097.0092.0061.0077.000.0086.1101/06/2559
186อนุบาลบ้านด่าน  นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส 044664006 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187บ้านตะโคงสามัคคี  นายขจรพัฒน์ พูลสวัสดิ์ 044 - 1864 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188โนนสวรรค์วิทยา  นายคารมย์ พลกุล 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
189สรีพรรณสันติภาพนาฝาย  นางทองกร วัชรพงศ์ศิริ 044630114 39 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0070.000.000.000.0060.000.000.0082.5023/05/2016
190บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)  - 044630061 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0085.0090.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.6701/06/2016
191มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)  นายบุญเรือง สาทะรัมย์ 044781397 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0097.0084.000.0068.0027.0095.0077.00100.000.0081.0027/06/2016
192บ้านหนองแต้พัฒนา  นายมนัส วาปีโส 0895853813 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
193บ้านดงเย็น  นายพัทยา คำสอน 044 630 35 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
194บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)  นายสังคม ปาสะกะ 044630176 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/06/2016
195บ้านสำโรงสันติภาพ  นางสาวพวงเพชร วงศ์ทิมารัตน์ 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.0085.0090.00100.000.0096.1131/05/2016
196วัดบ้านปราสาท  นายวรานนท์ กระสินรัมย์ 0880858544 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0024/06/2016
197วัดบ้านกะหาด  นายนพดล เย็นทรัพย์ 0918289195 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
198วัดบ้านปลัดปุ๊ก  นายวิชชา กลิ่นวงศ์ 0819676296 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
199บ้านบุมะขามป้อม  นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์ 0804674332 39 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0040.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0092.2227/06/2016
200วัดบ้านกะชาย  นายวิรัตน์ พรมพิลา 0898453812 428 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
201บ้านตะโกตาเนตร  นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมา 0810719738 05 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0090.00100.00100.0090.00100.000.0093.75-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน