ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 31  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพิทยา ไชยมงคล
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ราชสีมาวิทยาลัย  นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร 044-214557 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.0080.00100.00100.0080.00100.0090.000.0093.7518/05/2016
2สุรนารีวิทยา  นายโกศล พงษ์พานิช 044-255740 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3บุญวัฒนา  นายอนันต์ เพียรเกาะ 044920211 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0021/03/2016
4มหิศราธิบดี  นายวินัย วิริยะประทีป 044-415231 326 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.0095.0096.001.0085.0060.0058.00100.000.0070.71-
5โคราชพิทยาคม  นางสมจิต มุ่งกลาง 44213398 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.00100.00-
6บุญเหลือวิทยานุสรณ์  นายเอื้อ ทรวงโพธิ์ 044-953110 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7สุรธรรมพิทักษ์  นายโกศล พงษ์พานิช 044-357990 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8สุรนารีวิทยา 2  นายสมยศ สุวรรณธีระกิจ 044-927070 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9พุดซาพิทยาคม  นายปรีชา เพียรกลาง 044-215759 328 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0088.0090.0092.0092.00100.0050.00100.000.0089.0027/05/2016
10อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง 044-214935 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บุญวัฒนา 2  นายพิษณุ คุณชื่น 044-924533 422 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0070.0090.0080.0070.0020.00100.0080.000.0073.7517/08/2016
12จระเข้หินสังฆกิจวิทยา  นางสาวสุวพิชญ์ ประจิต 044991443 321 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0014.00100.0062.000.0083.0085.00100.00100.000.0077.7130/05/2016
13โนนสมบูรณ์วิทยา  นายเกชา เหมือนวาจา 044961088 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.000.0098.7520/05/2016
14เสิงสาง  นายวิลาศ ดวงเงิน 44447127 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.000.00100.0095.00100.0098.000.0097.57-
15เมืองคง  นายสุพล เชื่อมพงษ์ 44469075 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0083.0095.0091.0086.0098.00100.0084.00100.000.0092.13-
16เทพาลัย  นายวิเชียร ทองคลี่ 044249942 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์  นายวิเชียร ทองคลี่ 044387122 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0010.00100.0070.00100.00100.000.0085.00-
18จักราชวิทยา  นายเอกฉัตร จอดนอก 044-399167 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19โชคชัยสามัคคี  ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภักดีแก้ว 044491087 011 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.0090.0096.0023.00100.0044.0063.0078.000.0070.57
20มัธยมด่านขุนทด  นายสมศักดิ์ สุขสมัย 044-389333 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.0080.00100.0090.0090.0080.00100.000.0091.25-
21หนองกราดวัฒนา  044-973561 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0086.00100.0094.0088.0070.000.00100.0050.000.0084.00-
22หนองบัวละครวิทยา  นางพัชรี รักษาสุวรรณ 044-760848 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.00100.0096.00100.00100.00100.000.0098.2523/05/2016
23โนนสูงศรีธานี  นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง 044-379250 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24ศรีสุขวิทยา  นายวิรพจน์ โคกเกษม 044-913177 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0065.000.0038.0016.0052.00100.0036.00100.000.0058.14
25ธารปราสาทเพชรวิทยา  นายวิทยา ดวงใจ 044-917005 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0096.0096.0096.0096.0096.00100.0096.00100.000.0097.00-
26ขามสะแกแสง  นายไกรศร ทองมูลชัย 044-385044 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
27เกล็ดลิ้นวิทยา  นายรังสิโรจน์ ปาลวัฒน์ 044-975228 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0099.00100.00100.00100.00100.00100.0097.00100.000.0099.5013/05/2016
28หันห้วยทรายพิทยาคม  นายรังสรรค์ สู้สนาม 044-249258 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29ปักธงชัยประชานิรมิต  นายนิรมิตร ดวดกระโทก 044441080 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30สมเด็จพระธีรญาณมุนี  นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์ 044441975 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.38-
31พิมายวิทยา  นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง 044-487605 330 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.0093.75
32พิมายดำรงวิทยาคม  044482794 412 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0059.0056.0062.0033.0085.0017.000.0064.0020/05/2016
33นิคมพิมายศึกษา  นายปรีชา เพียรกลาง 044-487605 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0098.0098.0098.00100.00100.00100.000.0099.25-
34ห้วยแถลงพิทยาคม  นายนิรมิต ดวดกระโทก 044391202 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0098.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.0097.56-
35เมืองพลับพลาพิทยาคม  นางสุกัญญา แก้วมีค่า 044249121 222 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
36ชุมพวงศึกษา  นายชูชีพ แรงใหม่ 044-447223 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
37ขามทะเลสอวิทยา  นางมะลิวัน ศรีโคตร 044397229 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38หนองน้ำใสพิทยาคม  นายวิลาศ ดวงเงิน 044 412659 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0086.0098.4413/05/2016
39ปากช่อง  นายสุรินทร์ แพ่งจันทึก 044315034 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.0090.0070.00100.0095.0070.00100.000.0089.38
40มัธยมวชิราลงกรณวราราม  นายนิพนธ์ โรจนภานุรัตน์ 044-935570 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0015.00100.0095.0054.000.0083.0082.00100.000.0075.5702/06/2016
41หนองบุญมากประสงค์วิทยา  นายประยงค์ ประทุมวัน 44330200 112 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บึงพะไล  นายรวิภัทร์ ชัยภัทรธนสร 44386037 36 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.0031/05/2016
43แก้งสนามนางพิทยาคม  นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ 0 4433 935 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44ภู่วิทยา  นายบันเทิง ทรงประโคน 044-475070 227 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.0090.00100.0090.00100.00100.000.0096.25-
45มิตรภาพวิทยา  นางพัชภัสสร เสนทับพระ 044-249556 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0095.00100.0082.00100.0091.00100.00100.000.0096.0030/05/2016
46กระเบื้องนอกพิทยาคม  นายภราดร พวงประโคน 044-963257 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0042.0048.00100.0091.00100.0064.00100.000.0080.6314/06/2016
47บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  นายประภาส ชาตี 044-249378 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48ลำทะเมนไชยพิทยาคม  นายนิสิทธิ์ ส่งสุข 044487605 426 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0080.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0093.7510/06/2016
49สีดาวิทยา  นายนิสิทธิ์ ส่งสุข 044329083, 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.0090.000.0096.25-
50ท่าช้างราษฏร์บำรุง  นายพงษ์มิตร สิทธินอก 44321483 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน