ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 7  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพีรพงศ์ สุรเสน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)  นายสุรพล ชัยวงษ์ 044430009 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
2อนุบาลชุมพวงวิทยา  นายศวัช กมล 44477383 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0028/04/2016
3บ้านยางวิทยา  นายสัญชัย ขวัญมา 044-487960 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านละโว้  นายชั้น สุขทั่ว 044-487605 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5พิกุลทอง  นายธนาดุลย์ รถเพ็ชร 044-487605 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
6หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ  นายกิตติภพ สระสงครามภู 044477011 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7ห้วยบงวิทยา  นายวุฒิศักดิ์ อนุวรรณ์ 044-487605 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านตลาดไทร  นายวิชัย ไชสง 081-070-25 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9สองห้องแวงน้อยวิทยา  นายอรุณรัตน์ ไลไธสง 044-430714 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
10บ้านหนองบัว  นายณัฐพล กล้าหาญ 044-487605 126 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
11บ้านหนองแวงสามัคคี  นายเสนีย์ สมรูป 044-487605 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12วัดเจริญราษฎร์บำรุง  นายธานินทร์ สุขมา 044-487605 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/05/2016
13วัดโพธิ์ศรีบรรจง  นายวาทิน แก้วไธสง 044-487605 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
14บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี  นายปิยะ ประกอบผล 044-487605 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านโคกหินช้าง  นายธานี ศิริคุณ 0862449802 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16ท่าลาด  นางรัศมี อุกประโคน 044-082127 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17บ้านพะงาดวิทยา  นายถนอม วรรณพงศ์เจริญ 044-430190 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18บ้านลุงประดู่  นายสฤษดิ์ มลาศรี 044-430303 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านหนองตะคลอง  นายไตรภพ พุฒนอก 044-082130 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บ้านหนองนกคู่  นายอภิชาติ คำแก้ว 044762014 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21บ้านหนองปรือแก้ว  นายสมุทร อินทลี 0822290122 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22บ้านโคกเพชร  นายธีรภัทร มูลเทพ 044-487605 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/05/2016
23บ้านดงบัง(สว่างวิทยา)  นายวุฒิศักดิ์ อนุวรรณ์ 0 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านโนนรัง  นายประมวล ผาสุข 0812656429 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
25บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์  นางศิวกานท์ ศักดานุศาสน์ 044-487605 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านหนองตาด  นายกิตติพงษ์ โคตรวงศ์ 044-082121 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา  นายจักรี บุญเที่ยง 044-487605 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/05/2016
28บ้านใหม่พัฒนา  นายประดิษฐ์ ผลาทิพย์ 044-430319 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านใหม่ปฎิรูป  นายวัฒนา ขันแข็ง 044-487605 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
30โนนขุยสามัคคี  นายประภาส ร่มสุข 044-430321 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
31บ้านเมืองไผ่  นายชวน ชัยภักดี 044-430118 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านหนองหลักสามัคคี  นายประดิษฐ์ ผลาทิพย์ 044-487605 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
33ประโดกสามัคคี  นายประยุทธ ผลาทิพย์ 044-487605 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านโนนยอ  นายณัฐพล กล้าหาญ 044-487974 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35บ้านขามขุนร่ม(ประชาสามัคคี)  นางณัฐพร ธรรมโส 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
36บ้านดอนลำดวน  นายไพฑูรย์ ทบลม 0-4434-032 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านประสุข  นายเพชร กล้าหาญ 044-487605 23 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0031/03/2016
38วัดโชติการาม  นายเดชา มีศิลป์ 044-249334 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
39อาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์)  นายเกรียงไกร ไพราม 044-430492 226 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40โนนตูม "ราษฎร์รังสรรค์"  นายสนธยา เมยมงคล 044249479 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/05/2016
41บ้านสว่างนาดี  นางชูศรี บุญเที่ยง 0 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านสาหร่ายวิทยา  นายธานินทร์ สุขมา 0862627780 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
43บ้านหนองโดนรกฟ้า  นายวินัย เจริญรัมย์ 044082136 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/03/2016
44บ้านหนองหว้าตาดำ  นายทรงศิลป์ ธรรมวิภารัตน์ 13 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45วัดสองพี่น้อง  นายอนุพงษ์ วงค์ธนา 044-249519 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)  นายสนธยา เมยมงคล 044-487605 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47ชุมชนโนนแดง  นายอุดม แข็งขัน 044485104 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48บ้านจาบ  นายเกษม สมมาตย์ 044-487605 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49บ้านดอนตัดเรือ  นายชัยวัตร เลิศนา 044-475249 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
50บ้านสำพะเนียง  นายอำนวย ดงนอก 0 220 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/05/2016
51บ้านหนองบง  นายบุญยก งานฉมัง 044-430340 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52วัดบ้านตะเภาหนุน  นายเกรียงศักดิ์ ทันใจ 044-487605 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/05/2016
53บ้านโกรกสำโรง  นายทองด้วง โพธิจักร 0 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
54บ้านดอนยาว  นายทองรวม สถิตย์พงษ์ 044-977225 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
55บ้านนาดี  นายสิริวิชัย มีระหันนอก 0868702717 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านโนนตาเถร  นายอาทิตย์ จิตตวีระ 044-487605 112 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
57บ้านป่าตะแบง  นายถวิล รัตนพร 044-487605 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/05/2016
58บ้านหนองม่วง  นายปัญญา สิทธิ์จันทรเสน 044-430341 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59วัดบ้านโคกหนองแวง  นายพร้อม นาสวาสดิ์ 044-430342 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60คูเตยราษฎร์สามัคคี  นายจักรพัฒน์ พรมศิริ 044-430004 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านฝาง  นายทองพูน จอดนอก 093-261669 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านหนองหญ้าขาว  นายวิริทธิ์พล พลสม 044-487605 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/06/2016
63วังหินประชาสรรค์  นายวิธาร ช่างทอง 044-487605 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/05/2016
64แกสำโรงวิทยา  นายเพชร โฉมไทยสง 088-329379 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
65วัดบ้านทุ่งรี  นายสุวิทย์ แก้วไพทูรย์ 044-430236 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
66วัดบ้านหินตั้ง  นายเอนก สังมาตร 044-430241 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านกระทุ่มราย  นายเจริญ ดวงมาลัย 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านเขว้าวิทยา  นายสุนทร ไพรงาม 044-754695 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
69ปราสาทหินนางรำ  นางสมควร จงเจือกลาง 044-754797 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านหนองแวง  นายพิพัฒน์ พงศ์พัชรางกูร 044-430447 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71วัดบ้านดอนตะหนิน  นายประวัติ พรมมิราช 044-487605 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72วัดบ้านสี่เหลี่ยม  นายเกรียงศักดิ์เกษทองมา 044-430536 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
73วัดบ้านหนองเดิ่น  นายสันติ ภูสำเภา 044-430367 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/03/2016
74วัดบ้านหนองสะแบง  นางแสงเดือน สาสีดา 044-487605 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75ช่องแมวพิทยา  นายบุญธรรม ยมนัตถ์ 0815794978 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/05/2016
76ดอนมัน  นายวิชัย จันทพรม 044-430368 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
77ดอนใหญ่พัฒนา  นางทองจันทร์ นวลสนิท 0817906492 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านละเลิงหิน  นายยอดชาย ทึนหาร 044-082322 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/06/2016
79บ้านหนองแสง  นายสุธวัช เพ็งพินิจ 044-430370 224 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/05/2016
80วัดปลักแรต  นายวงศกร คงอินทร์ 044-487605 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
81สระประดู่  นายโกมิน บุญมา 0819997724 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0014/05/2016
82หนองกรดวิทยา  นายศิริชัย ปิ่นศิริ 044-487605 213 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/05/2016
83บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก  นายวรวุธ เปล่งปลื้ม 044-487605 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84บ้านโนนสูง  นายจิรทิปด์ พลภูงา 044-430540 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85บ้านฝาผนัง  นายปรินทร์ ศรีษะเนตร 044-487605 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านวังม่วง  นายวรากร วรสาร 044-249450 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านหญ้าคา  นายสำเริง การบรรจง 044-430539 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/05/2016
88วัดบ้านขี้เหล็ก  นายพิเชษฐ์ พุทไธสง 044-430373 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89วัดบ้านทุ่งสว่าง  นายนพดล โสดาปัดชา 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
90ชุมชนประทาย  นายประเสริฐ หมีทอง 044-479255 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
91ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)  นายกุลศักดิ์ นนตานอก 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านตลาดไทร  นายไพฑูรย์ การเพียร 044-487605 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0009/05/2016
93บ้านเตยกระโตน  นายเวียงแก้ว ธรรมสาร 0819335275 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านทุ่งมนวิทยาคาร  นายสว่าง แว่นไธสง 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/06/2016
95บ้านประทาย  นายพนม สมนอก 044-430371 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายอนันต์ ปัจจัย 044-430377 35 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97บ้านหันเตย  นายบุญธรรม สียางนอก 044-479167 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/06/2016
98วัดบ้านถนนโพธิ์  นายจรูญ จันทจร 044-430544 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99วัดบ้านหนองกก  นายพัฒพงษ์ อัคขะรา 044-430664 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100บ้านดอนวัว  นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ 044-430705 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านดอนสามัคคี  นายเอกพล เหล่าพิทักษ์โยธิน 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)  นายวีรเดช จันทนุกูล 044-487605 012 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103รวมมิตรพัฒนา  นายธัชพล อ่อนสุวรรณ 044-487605 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104วัดบ้านหนองคู  นางสาวดวงนภา ขาวสุข 044-487605 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105หนองม่วงหนองแวง  นางภัทราภรณ์ เรืองแก้ว 0 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/03/2016
106โนนเพ็ดวิทยา  นายทวี บุไธสง 044-430375 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านคึมหญ้านาง  นายวุฒิพล พลเดชา 044-082337 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/05/2016
108บ้านโนนภิบาลโคกกลาง  นายเสกสรร วรรณสุข 044-487605 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/06/2016
109บ้านหนองบัวนาค  นายอุดม ทะชาดา 044-430541 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านหนองพลวงน้อย  นางนริศรา วงษ์จันลา 0 224 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/06/2016
111วัดบ้านโคกพระ  นายวันชัย เทพศรี 044-981606 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112วัดบ้านโคกสีโนนรัง  นายฉลอง เดินรีบรัมย์ 044-487605 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว  นายเสกสรรค์ ทีทา 044-430242 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/01/2016
114ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี  นางกนิษฐา ช่างถม 044-487605 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115ไตรราษฎร์สามัคคี  นายอัศวิน แสงปาก - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านหนองพลวง  นางสาวปฐมา เทพามาตย์ 044-980402 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117วัดบ้านโคกเพ็ด  นายเพทาย คำวิจิตร์ 044-430234 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118วัดบ้านตำแย  นายอารมณ์ วัดไธสง - 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119วัดบ้านนางิ้ว  นายสุทัศน์ สมน้อย 044 43054 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120วัดบ้านหนองขาม  นายประมวล เซ็นนอก 044-487605 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121วัดบ้านหนองคึม  นางปิ่นมุก สมน้อย 044-487605 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122หนองกุงวันชาติ  นายวรวุธ เปล่งปลื้ม 044-487605 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
123คมเพชรวิทยาคาร  นางสาววินิดา สุนพคุณศรี 044-082345 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านหนองห่าง  นายสว่าง แว่นไธสง - 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
125บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆฯ)  นายเอกสรรค์ บุญฮวด 044-981055 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/05/2016
126สัมพันธมิตรวิทยา  นายนิพนธิ์ รมณ์ชิต 044-487605 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
127สี่แยกศรีอรัญวิทยา  นางกนิษฐา ช่างถม 044-430546 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
128อัมพวันวิทยา  นายเอกภพ ภายศรี 044-754873 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
129จารย์ตำรา  นายแสวง ชาญเขว้า 044-082455 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านชีวาน  นายสานิตย์ ถนอมกลาง 044-754419 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131บ้านซาด  นางประคอง ลัดกลาง 044-487605 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/06/2016
132บ้านดอนเขว้า  นางวันเพ็ญ ทิพย์พงศ์ธร 0812825168 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านถนน  นางสาวพิสมัย ขวัญมา 044-430078 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
134บ้านทับควาย  นายไพศาล สุขสุมนต์ศิลป์ 044-430556 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
135บ้านท่าหลวง  นายกฤตพล ยอดนาม 044-481273 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/06/2016
136บ้านโนนม่วง  นายอภินันท์ บุญศรี 044-430559 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านกระเบื้อง  นายสมยศ สีใส 044-430019 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
138บ้านขามใต้  นายผจญ ขยันงาน 044-487605 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
139บ้านดงประชานุกูล  นายวัชระ นรินทร์นอก 044-966000 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140บ้านตลาดประดู่  ว่าที่ร้อยตรี สุชาติวุฒิ ตู้จำนงค์ 093-502666 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
141บ้านโนนโชงโลง  นายศุภณัฐ กัณนอก 044-487605 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142บ้านโนนตะแบก  นางสาวสายรุ้ง ไม้กลาง 044-430402 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143บ้านโนนพุทรา  ว่าที่ร้อยตรีสุชาติวุฒิ ตู้จำนงค์ 044-487605 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
144บ้านมะกอก  นางฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์ 044-487605 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านศาลา  นายอำนวย เยี่ยงเสือ 044-430058 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146ราษฎร์สโมสร  นายอาทิตย์ จิตตวีระ 044-487605 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147ชุมชนบ้านวังหิน  นายพรศักดิ์ ค้าขาย 044-487605 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
148นิคมสร้างตนเองพิมาย ๓  นายกรช โพธิสม 044-430559 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149นิคมสร้างตนเองพิมาย ๕  นายสุวรรณ กลางสวัสดิ์ 044-082467 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
150นิคมสร้างตนเองพิมาย 6  นายรังษี ตั้งคณา 044-487605 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
151บ้านดอนแซะ  นายมงคล อินทร์ทอง 044-430404 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/05/2016
152บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี  นายบุญชู นมัสการ 044-487605 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา  นายอุทัย ชารัญจ่า 044082460 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154บ้านสะแกงาม  นางสาวพิมพ์ญาดา นาชัยฤทธิ์ 044-082461 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บ้านใหม่ฉมวก  นายวันชัย ปานสาลี - 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156ชุมชนบ้านหนองจิก  นายอาณัชร์ ศรีทอง 044-487605 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/06/2016
157บ้านกล้วย  นางณัฐพร พันธ์รักษา 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/05/2016
158บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)  นายบุญยัง จันทร์แก้ว 044-249738 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159บ้านตะคร้อ  นางสาวดวงนภา ขาวสุข 044-487605 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160บ้านตะบอง(เจริญราษฎร์อุทิศ)  นายนิติ ค้ายขาย 044-482634 14 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161บ้านลุงตามัน  นางขวัญใจ กาศก้อง 044-430011 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านหนองขาม  นางบุณยะวีร์ เลิศสวพัชร์ 044-430406 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)  นายบัวโฮม โพธิพันไม้ 044-482996 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/05/2016
164กุลโน  นายสมจิตร์ เยี่ยงเสือ - 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
165ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)  นายวิวัฒน์ มาลาศรี 044-487605 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166บ้านกระเบื้องใหญ่  นายบุญเชิด พัฒนตรีคุปต์ 044966208 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167บ้านฉกาจช่องโค  นางสาวกิตติมา งามจันทร์ 0610581632 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168บ้านเตยประชาบำรุง  นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร 044-430077 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/08/2016
169บ้านพุทรา  นายวิรัส ภูบุญศรี 044-482758 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
170บ้านม่วงขามประชารักษ์  นายอุดม อุ่นใจ 044-430663 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
171พิมายสามัคคี 1  นายบรรจบ ระบือสันเทียะ 044965300 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
172อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย  นายสมจิตร์ เยี่ยงเสือ 044471987 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
173บ้านคล้า  นายอำพร ขานกระโทก 044-487605 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
174บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)  นายปราการ มานะงาน 044-482926 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านท่าแดง  นายวินัย อริยะเดช 044-007181 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176บ้านสัมฤทธิ์  นางผกากรอง สืบค้า 044-487605 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/05/2016
177บ้านหวายโนนโพธิ์  นายสุภีร์ สีพาย 044-487605 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
178มะค่าสามัคคี  นายทรงพจน์ แสงสุบิน - 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0028/04/2016
179วัดวังน้ำ  นายณรงค์ ถนัดค้า - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180นิคมสร้างตนเองพิมาย ๒  นายวิเชียร ขุนภักดี 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181นิคมสร้างตนเองพิมาย 4  นายผิน สดกลาง 044-487605 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
182บ้านดอนหวาย  นายธเนศ ทองน้อย 044-487605 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
183บ้านหนองบัวคำ  นายอภิวัฒน์ ชนะชัย 0-4443-016 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
184บ้านหนองโสน  นายวุฒิศักดิ์ ถนัดค้า - 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/05/2016
185เพชรหนองขาม  นายพงศ์สุวรรณ ตับกลาง 044-487605 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
186หนองบัวลอย  นายวุฒิชาติ มวยดี 044-487605 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187เมืองยาง(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายวรทัศน์ กรุพิมาย 044-229-11 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188บ้านนางโทพัฒนา  นายปฐมสุข สีลาดเลา 044-467287 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/05/2016
189บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์  นายวุฒิชัย ไชยสุริยวิรัตน์ 044-430717 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
190บ้านโนนเพชรพิทยาคม  นายแทน ด่านแก้ว 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/05/2016
191บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล  นายวิชิต คำจันทร์ 044-487605 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
192จตุคามพิทยาคม  นายจิรวัฒน์ เยี่ยมรัมย์ 044-487605 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
193บ้านกระเบื้องวิทยาคาร  นายอรรถพล พลึกรุ่งโรจน์ 044-487605 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/05/2016
194บ้านครบุรีศึกษา  นายสมบัติ วรรณา 044-963236 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
195บ้านละหานสามัคคี  นายประยงค์ สารภูมิ 044762011 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
196โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ  นายแทน ด่านแก้ว 044-430095 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
197ท่าเรือวิทยา  นายประยงค์ สารภูมิ 044-487605 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
198บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์  นายประทวน ด่านแก้ว 044-487605 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
199บ้านโนนปีบ  นายสุริยะ พิมพ์พรหมา 044-487605 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
200อรพิมวิทยา  นายชัชวาลย์ ศรีแก้ว 044-082489 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
201เมืองจากวิทยา  นางอรุณรัตน์ เทียมไธสง 044-487605 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
202บ้านโนนตำหนัก  นายนิธิวัชร์ พันธ์วรารักษ์ 044-430461 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
203บ้านโนนไม้งาม  นายธนพล นาเลาห์ 044-430270 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/04/2016
204ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา  นายวิวัฒน์ เฉลิมวรวงศ์ 044-964103 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
205บ้านขุยวิทยา  นายบุณยสิทธิ์ แสงทอง 0971518981 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
206บ้านลำทะเมนชัย  นายชูชาติ บุบผาสุข 044-487605 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
207บ้านไพล  นายสุเวช เจียมใจ 044-964715 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
208บ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง  นายประยงค์ กรุพิมาย 044-487605 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
209บ้านหนองแวง  นายอุดม อุดมบุญ 044-430186 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
210บ้านอ้อประชาสามัคคี  นายปณิพล นานา 044-487605 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
211บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา  นายประมวล สุขโน 044-082496 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/05/2016
212บ้านมาบป่าแดง  นายธนเดช โภคินชุติวัต 0610584024 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
213บ้านสี่เหลี่ยม  นางอรัญญา สุขโน 044-487605 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
214บ้านหนองจาน  นายบุญศรี แสนคำ 044-487605 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
215บ้านหนองไผ่พิทยาคม  นายพันธุ์ศักดิ์ชัย ปูพบุญ 044-028494 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
216วัดจันทนาราม  นายศราวุธ พิมละมาศ 044-487605 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
217บ้านหนองมะเขือ  นายภิญโญ กันหา 044-487605 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
218บ้านหนองจานใต้  นายสุริยนต์ กัลยาณี 044-487605 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
219บ้านช่องแมว  นายจำนงค์ สินอยู่ 044-991992 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/05/2016
220บ้านโสกดู่  นายสมชัย นิยันตัง 044082502 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
221บ้านหนองดู่  นายสุวโรจน์ ยิ่งธนฐานนันท์ - 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
222บ้านหนองม่วงวิทยาคาร  นายอภิลักษณ์ จรไธสง 0810651860 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
223บ้านหนองยาง  นายธนา สะลิวรรณ์ 044-964518 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
224บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา  นายนรศักดิ์ สีลา 044-487605 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
225หนองอ้อวิทยาคม  นายพันศักดิ์ อ่อนหนองหว้า 044-487605 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน