ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 6  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสนอง สุดสะอาด
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านดอนไผ่  นางรัชนก กัณหะสุต - 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2บ้านโนนระเวียง  นายบรรจบ บุษย์ศรี - 15 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3บ้านโนนสูง  นายอำพร บาลเย็น 044-082016 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.000.0098.33-
4บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี  นางทิพวรรณ์ เทพเรียน - 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
5บ้านสีสุก  นายปรีชา ไค่นุ่นสิงห์ 044386164 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านโสกสนวน  นายศักดิ์ชัย เพ็งผ่อง - 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7บ้านหนองโคบาล  นายอิศรานุวัฒน์ วังหอม 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
8บ้านหนองเต่า  นายเทอดศักดิ์ แก้วมะดัน 044833056 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0076.0055.0050.0090.00100.0087.00100.00100.000.0084.22-
9บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)  นางอุดมพร พันธุ์ธรรม 044430651 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านกอก  นางสาวเพ็ญพรรณ นามชัยสงค์ 044430022 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0055.56-
11บ้านแก้งสนามนาง  นายนิภูมิ เหล่าเมืองเพีย 044082008 37 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0066.00100.00100.000.000.000.0033.000.000.0079.80-
12บ้านโนนรัง  นายเสรี แสงทองเขียว 044339239 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านโนนสำราญ  นางสายพิน บุษย์ศรี 044430469 39 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0094.00100.0070.00100.00100.00100.0062.0049.000.0086.1116/05/2016
14บ้านหนองสะเดา  นายสนอง เรืองประทีป 044339299 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านหินลาดหนองโดน  นายนิติภูมิ การนา 044848251 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0080.0080.0070.00100.000.0092.22
16บ้านอุทัยทอง  นางราชาวดี สายแก้วลาด 044339025 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ  นายประชัน ชาวสามทอง 044339043 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/05/2016
18บ้านนาแค  นายสายชล ทรงด้วงทุม 044754896 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0050.0080.0050.0090.0080.0030.0090.000.0070.00-
19บ้านศาลาหนองขอน  นายคงฤทธิ์ ผาผง 044430277 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6730/03/2016
20บ้านโสกน้ำขุ่น  นางละเอียด เอี่ยมศรี 044430467 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0050.0080.0050.0090.0080.0030.0090.000.0070.0011/05/2016
21บ้านหนองขามน้อย  นางสุภัทรินทร์ วงศา - 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
22บ้านหนองขามนาดี  นายกนก จำปามูล 0653062663 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0050.0068.000.000.00100.000.000.000.0081.60-
23บ้านหนองบง  นายสมจิตร มะธิปะโน 044430465 110 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านหัวหนองฯ  นายวินัย ทองเชิดชู 044339416 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านโคกเสี่ยว  นางสิริพร ศรีอภัย 0813214492 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านน้อยหนองหนาด  นายพูลศักดิ์ บุตรแก้ว 0872518606 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านปอบิด  นายสมัคร ยศกระโทก 044459366 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านเมืองคง  นายวีระชัย บุญกลาง - 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านสี่เหลี่ยม  นางสาวอรัญญา โตค้างพลู - 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านหนองบง  นางสมพร หาญภักดีรัตน์ 44459174 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
31บ้านหนองหว้า  นายวีรศักดิ์ พวงสมบัติ 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32วัดกู่สามัคคี  นายเกียรติศักดิ์ สุทธิ 044430291 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
33บ้านโคกตะพาบ  นางสาวปานรดา ฟังสันเทียะ 044430045 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0078.0078.0088.0073.0078.0018.00100.0078.000.0076.78-
34บ้านตะโกโคก  นายบุญลือ พันธุ์เสนีย์ 0898658835 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นางศลิษา ลาน้ำเที่ยง 0 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/04/2016
36บ้านตะหนอด  นายสุริวงศ์ เลี้ยงวงษ์ - 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
37บ้านตาจั่น  นายขวัญนคร สังขรัตน์ 0817908274 318 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0050.0090.000.0092.22-
38บ้านหนองบัวทุ่ง  นายผดุง เกิดศรีทอง 0817250593 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.000.0098.8924/03/2016
39ปริยัติไพศาล  ดร.สรายุทธ โตนอก 044430222 217 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0073.33-
40ชุมชนบ้านวัด  นายธนยศ ปะเสทะกัง 044978030 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านกระถิน  นางนภาพรรณ นาดี 044430017 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
42บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)  นายวีระศักดิ์ อิ่มกมล 0973417694 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านคอนเมือง  จ่าสิบเอกสมนึก กล้าหาญ 044978027 320 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0090.0080.0080.0080.0090.0070.000.0084.4416/05/2016
44บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)  นายธนภัทร ศรีสุขวัฒนกิจ 044082050 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0070.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.0030/06/2016
45บ้านมะค่า  นางสาวธิดารัตน์ มะละปัทธิ 044430289 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
46บ้านหนองบัวสามัคคี  นายไพโรจน์ เนตรกลาง 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6713/05/2016
47บ้านหนองพรานปาน  นายกำธร คำเทียนทอง 044082052 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.2230/04/2016
48บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา  นายดำรงศักดิ์ ขอร่วมกลาง 044430300 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0083.33-
49บ้านดอนทะแยง  นายพล ชินอ่อน 0871984855 428 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0080.0080.0080.0080.0080.000.0085.5604/04/2016
50บ้านตะโก  นายสมพร หาญนอก 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านทัพมะขาม  นายประสาท ญาณบุญ 44430080 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.0070.0080.0080.00100.00100.000.0075.5603/05/2016
52บ้านประคำ  นายไมตรี ทองเพชร 044082059 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0055.56-
53บ้านปรางค์  นายเฉลิมศักดิ์ สุทธิรักษา 044970273 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0094.44-
54บ้านหนองบัว  นายเฉลิมศักดิ์ สุทธิรักษา 0818723250 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านเก่าค้อ  นายศักดิ์ดา ศรีศักดิ์นอก 044430306 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
56บ้านโจด  นายสมเกียรติ ใจเอื้อ 044082065 428 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.0060.0060.0060.0070.0060.000.0075.56-
57บ้านดอนกลาง  นายอุทัย มาลำโกน 044430308 32 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0092.00100.00100.00100.0086.00100.000.0097.5613/05/2016
58บ้านทองหลาง  นายไกรวุฒิ สว่างเมือง 044430079 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.0080.0070.00100.00100.000.0092.2218/04/2016
59บ้านหนองบัวกระจาย  นายคำพี ตรงกลาง 044430299 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0060.0070.0070.0080.0070.0050.0070.000.0071.1129/04/2016
60บ้านหนองม่วง  นายไกรจักร ศรีศักดิ์นอก 0899455782 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0076.0065.00100.00100.00100.0088.00100.000.0092.1109/05/2016
61บ้านหมัน  นายบรรลือ พุฒกลาง 0 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.0090.0070.0090.000.0092.2226/05/2016
62ชุมชนคงวิทยา  นายอนันท์ ยิ่งนอก 044459097 224 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/04/2016
63บ้านโคกเพ็ด  นายสถานุ เกตุคัมธิวัตร์ 129 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านดอนใหญ่  นายสง่า ทองสวัสดิ์ - 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0055.5618/04/2016
65บ้านตลุกหินปูน  ว่าง 044430303 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66บ้านศรีนิมิต  - - 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0080.00100.0090.0090.0080.0090.000.0088.8918/04/2016
67บ้านหนองแขม  นายวิเชียร หาญสงคราม 044459261 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.7811/05/2016
68บ้านไทรโยง  นางวลัยลักษณ์ กันแก้ว 044430681 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69วันครู 2502  นายสมยศ หล้าเพชร 044459050 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านตลุกสาหร่าย  จ่าสิบเอกธีระพล พึ่งโคกสูง 044430070 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0050.0050.0070.0070.00100.0050.00100.000.0076.6728/03/2016
71บ้านตากิ่ม  นายศตวุฒิ รื่นกุหลาบ 044461382 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0070.00100.00100.00100.00100.000.0086.67-
72บ้านโนนเต็ง  นายอนุสรณ์ ควรขุนทด 044430298 25 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0050.00100.00100.00100.0090.0050.000.0083.33
73บ้านหนองสะแก  นายสมุทร หมั่นกิจ - 322 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0092.0090.0076.0076.0084.0075.00100.000.0087.0015/05/2016
74บ้านหนองหญ้าขาว  นายประสิทธิ์ โพธิ์นอก 044211160 522 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0060.0080.0070.00100.00100.00100.00100.000.0086.67-
75บ้านห้วยทราย  นายฐานิต นิลโท - 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.5602/05/2016
76วนาประชารัฐบำรุง  นางสายหยุด ประกิคะ 044430229 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77วัดบ้านหนองกก  นายจักรพันธ์ รัตนปราการ 0887151179 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.0090.0097.00100.00100.00100.0096.000.0097.5604/05/2016
78ห้วยไหวัฒนา  นายสุชาติ โยศรีคุณ 044430257 22 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0083.33-
79บ้านกู่  นายสืบสกุล ทัพหลวง 044430704 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0090.0080.0080.0070.0080.0080.000.0083.3318/04/2016
80บ้านโคกน้อย  นางโศภนิศ นาดี 0895846320 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
81บ้านทองหลางน้อย  นายประสิทธิ์ ศรีละครเลิศ 044754912 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0014/03/2016
82บ้านนาดอนบก  นายพงศ์พิพัฒน์ ประถมพงษ์ 044434210 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7830/03/2016
83บ้านเสมา  นายปราถนา แสงสุด 044754787 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84บ้านหนองแจ้งน้อย  นายพงศ์พิพัฒน์ ประถมพงษ์ 044461975 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.0070.00100.00100.0090.0080.000.0092.2206/05/2016
85วัดบ้านกระเบื้อง  นายธิติวุฒิ นาคุณทรง 044461417 120 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86วัดบ้านหนองหัวช้าง  นางรวิสรา กลจังหรีด - 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.22-
87บ้านขามหนองแวง  นางอุไรรัตน์ ทิพยเนตร - 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
88บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  นายทิวากร มีระหันนอก 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านดอนหันโนนเพ็ด  นางสาวรวิสุดา สารนอก 044430670 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/05/2016
90บ้านตะคร้อโนนทอง  นายเอกภาพ ค้ามีผล 44462016 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/04/2016
91บ้านโนนมะเฟือง  นายภูเบศ เทียนศรี 044430092 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)  นายณรงค์ แสงภักดี 0849448811 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0075.0080.0095.0080.00100.0085.00100.0095.000.0090.0019/05/2016
93บ้านหนองหว้าเอน  นายไพบูลย์ ยศพล 044430532 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/05/2016
94บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)  นางนภาพรรณ นาดี - 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
95บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี  นายสุภาพ บุญสิทธิ์ - 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0090.0090.00100.0080.00100.000.0093.33-
96วัดบ้านดอนชุมช้าง  นางภนิดา ชุมหิรัญ - 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0081.00100.0091.00100.00100.00100.0086.00100.000.0095.3310/05/2016
97บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)  นายสุพจน์ บารมี 0973360712 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/04/2016
98วัดบ้านไร่  นายกระเสิม มงคุณ 0845144889 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99วัดบ้านหนองไข่ผำ  นายณัฐพงศ์ ศรีศาลาแสง 044430356 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7810/05/2016
100วัดบ้านหนองแวง  นางจินตนา เทศนอก - 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0070.0080.0080.0070.0080.0080.000.0078.8909/05/2016
101บ้านโนนกระพี้วิทยา  นายวีระชัย รัตรองใต้ - 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
102บ้านโคกเพ็ด  นายพรชัย ปาสาจันทร์ 044434447 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0004/04/2016
103วัดบ้านงิ้ว  นางอริญชยา รุณรุทธิ์ 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/04/2016
104บ้านดอนแร้ง  นายไตรภพ สุวรรณัง 044462559 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.22-
105บ้านอ้อยช้าง  นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์ 044430218 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0080.0090.00100.00100.00100.00100.000.0095.56
106บ้านดอนฆ่าเสือ  นางรักชนก กัณหสูต 044430353 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านบุเสมาทอง  นายวีระชัย รัตรองใต้ 044430357 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.0060.00100.00100.0080.00100.000.0091.11-
108บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี  นายศิริศักดิ์ ไชยนรินทร์ 044292228 226 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/05/2016
109บ้านหญ้าคาดอนเค็ง  นายประยูร มีชัย 044430149 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7810/05/2016
110บ้านหนองแจ้งใหญ่  นางสุจิตรา ผดุงโชค 044462982 219 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0096.6725/03/2016
111วัดบ้านหนองตะไก้  นายทิพย์ หงษ์ทอง 044082295 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านหนองปรือคึมม่วง  นายบรรหาร ศรีดาธรรม 044-430171 19 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านห้วยโจด  นางทิวทัศน์ ศรีละครเลิศ 0956136129 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114ไทยรัฐวิทยา18  นายประเทือง รูขะจี 044461936 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115ขามเตี้ยพิทยาคม  นางสุจิตรา ผดุงโชค 0872558491 11 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านโคกสว่าง  นายชุติพนธ์ จะชาลี 0890129300 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านโคกสี  นายประจวบ ผดุงโชค - 227 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
118บ้านดงบัง  นายนิเทศก์ ประภาสอน 044-082305 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0073.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.00-
119บ้านดอนคนทา  นายเฉลย เทพเรียน - 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120บ้านด่านช้าง  นายประจักษ์ อาพัดนอก 044461419 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.0091.11-
121บ้านโสกงูเหลือม  นางสุวิมล จรรยา 04 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต  นายวิริยะพงษ์ สิทธิพา 044430148 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง  นางจารุนันท์ นาคุณทรง 044462984 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านกระพี้  นายอภิรัตน์ นาดี 044294598 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125วัดบ้านเก่างิ้ว  นายกิตติโชค เกศศรีพงษ์ศา 044430233 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
126บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี  นายอำนาจ นาดี 044430358 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.0093.33-
127บ้านโคกสะอาดสามัคคี  นายลือชัย ศรีประภาพงศ์ 044430049 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านสระครก  นายเอี่ยม วังหอม 044430359 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0004/04/2016
129บ้านหนองกระทุ่ม  นายบุญเทียม โทแหล่ง 044430533 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านหนองพลวง  ดร.ปริญญา ประจง 044-082303 46 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0095.5623/05/2016
131บ้านห้วยยาง  นายวสันติ์ อดิศักดิ์ 044430212 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.89-
132ชุมชนบ้านช่อระกา  นายเจริญ วรนาถนฤมล - 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านขามเวียน  นายวีราณุวัติ จันทร์แจ้ง 0 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
134บ้านดอนเปล้า  นายประเสริฐ ทวีภูมิ 044082314 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0080.00100.00100.00100.00100.0060.000.0092.2215/05/2016
135บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา  นายจิระวัฒน์. เพลียนอก 044430542 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.00100.0070.0080.00100.00100.0080.00100.000.0088.8911/05/2016
136บ้านโนนทองหลาง  ธนชัย รัตนมาลา 044430535 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5609/06/2016
137บ้านโนนเพ็ด  นายจีรวัฒน์ วิชัยวัฒนา 0637828753 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านวังโพธิ์  นายวุฒิชัย ชินรัตน์ 044387048 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
139ชุมชนบ้านเหลื่อม  นางสาวไกรเลิศ โพธิ์นอก 044387142 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/05/2016
140บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี  นายศุภวัฒน์ กลิ่นจันทน์ 044430044 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/05/2016
141บ้านดอนตะหนิน  นายเจริญ วรนาถนฤมล 044430363 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142บ้านตลุกพลวง  นายธนูศิลป์ แก้วใสย์ 044386172 714 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0096.00100.00100.00100.00100.0092.0085.00100.000.0097.0016/05/2559
143บ้านโต้นสามัคคีวิทยา  - - 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านสระสี่เหลี่ยม  นายชูเกียรติ เกษมสุข 044430364 317 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0050.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0087.78-
145บ้านหนองโจด  นายสมเกียรติ ศรีปราชญ์ 044430158 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146บ้านหนองปรือโป่ง  นายดำรงค์ เกิดไพร 0812659198 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0050.0050.0050.0080.00100.000.0071.1104/04/2016
147บ้านหนองม่วงช่างพิม  นายประโชติ แสงงาม 0985842249 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148ชุมชนบ้านหนองบัวลาย  นายสมัย เรืองศักดิ์ 044495004 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.000.0099.11-
149บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)  นายธารา ประทีปรัตน์ - 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
150วังโพน  นางนิตยา ทินราช 0868708800 115 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
151บ้านโนนดู่  นายสมชาย แทนลา 044754916 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0063.0072.00100.00100.000.0092.7816/05/2016
152บ้านป่าหวาย  นายชำนาญ เมินขุนทด 044495171 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0070.0080.00100.00100.00100.0080.000.0090.0029/04/2016
153บ้านหนองคอม  นายยุทธพล รักษาชนม์ 044754910 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154บ้านหนองแสง  นายยรรยงค์ บุรีมาศ 044495192 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บ้านหลุบกุง  นายสมชาย นาโสก 044462758 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านห้วยม่วง  นางเกษณีย์ แสนตรี - 221 เมษายน 3059หลัง 16พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.22
157วัดบ้านศาลาดิน  นายสุเทพ พืชนอก 044430239 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158ชุมชนหนองแวงสุวิทย์  นายจำรูญ ภูบังเดือน 044430262 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.1116/05/2016
159บ้านคึมมะอุ  นายวิสิทธิ์ อามาตย์ 044430042 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160บ้านแดงน้อย  นายประกาศิต ศรีโคตร 044495021 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0095.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.6702/05/2016
161บ้านฝาผนัง  นายสมฤกษ์ แสนศรี - 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านเพ็ดน้อย  นายไพศาล กล้าหาญ 0862537260 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
163บ้านหนองจาน  นายกิติพงษ์ สุดสาร 044430264 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
164บ้านหนองผือ  นายอภิชาติ ศิริพยัคฆ์ 044430263 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165วัดบ้านดอนโก่ย  นางพลอยนุชจีรา สามุติรัมย์ 044239305 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0070.0080.00100.00100.00100.0080.000.0090.0029/04/2016
166วัดบ้านดอนเต็ง  นายอนันต์ ศรีชุม - 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0080.00100.00100.00100.0070.00100.000.0092.2227/04/2016
167วัดบ้านเมืองสูง  นายสฤษดิ์เดช ช่างเหล็ก - 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168บ้านหญ้าคา  นางดวงจิตร์ ไพรงาม - 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169บ้านหนองตาด  นายอภิชาติ ศิริพยัคฆ์ 044979415/ 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
170บ้านหัวนาคำ  นายบุญเลิศ โต๊ะไธสง 044979406 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
171วัดบ้านหินแห่  นายอุทัย สุราษฎร์ 044430275 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
172วัดบ้านสีดา  นางพีรกานดา ภานุสิทธิ์กุล 0890234637 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173วัดบ้านโนนประดู่  นายสงบ บุดดาวงศ์ 044977006 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
174บ้านโนนสัง  นายเฉลียว แดนไธสง 044303170 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8911/05/2016
175บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)  นายอิสรพงฐ์ พันธ์สิงสอน 044329155 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0095.0095.000.0097.7820/05/2016
176บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)  นางสุกัญญา ประโพทัง - 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.8920/04/2016
177เบญจราษฎร์ศึกษา  นายสุชาติ เจริญวงษ์ 044430274 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
178วัดบ้านมะค่า  นายบุญเลิศ แหล่งสะท้าน - 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.7813/05/2016
179วัดบ้านโนนกอก  นายอุดม การชงัด 044329185 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านแฝก  นายประยุทธ ชาวดง - 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
181วัดบ้านสามเมือง  นางภัทรภร ชัยรส 044979419 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.00100.0090.00100.000.0093.3315/01/2017
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน