ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 5  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายจัตุพร บุญระดม
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา  นายวีระพงศ์ วุฒิพงศ์ 0892807068 215 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0095.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.1105/06/2016
2บ้านโกรกกระหาด  นางสุกัญญา ดวงกลาง 044-430026 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0091.00100.0089.00100.00100.00100.0080.00100.000.0094.44-
3บ้านขามทะเลสอ  นายปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์ 044-430697 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
4บ้านโคกแฝก  นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด 044-333405 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.00100.0072.0086.00100.00100.0086.00100.000.0091.00
5บ้านโนน  นางวัฒนีย์ ธเนศสิริทัศน์ 044-082022 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี  นายคมสรณ์ นิธิปรีชา 0892802156 316 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.0090.0090.00100.0090.0080.00100.000.0093.8910/06/2016
7บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี  นายประทีป เพิ่มชีวา 044-430150 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.75-
8อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์  นายปฐมเกียรติ ไชยคำ 044-397176 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0085.5612/05/2016
9บ้านโคกแขวน  นายสุพจน์ เครื่องกลาง 044-750255 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0097.0073.00100.00100.00100.0078.00100.000.0094.2224/06/2016
10บ้านโตนดพูนผลวิทยา  นายเตชทัต แก้วทิตย์ 044-430007 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67-
11บ้านโนนตาล  นายบุญเทียม เพ็ชรสูงเนิน 044-750247 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)  นายพัฒนา คุ้มวงศ์ 044-229960 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7802/04/2016
13บ้านบุระไหว  นางณญาธวันดิ์ เกงขุนทด 044-430103 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.0040.0030.000.000.0020.000.000.0062.5023/05/2016
14บ้านพันดุง  นายถนัด ภูมิอภินันท์ 044-750251 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านหนองกก  นางสาวณญาธวันดิ์ เกงขุนทด 044-750250 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0012.0020.0050.0070.0080.00100.00100.0080.000.0068.0018/04/2016
16บ้านหนองตะครอง  นางเกรียงไกร สิงหนาท 044-750250 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.00100.00100.0090.00100.000.0094.4426/05/2016
17บ้านหนองสรวง  นายบรรยงค์ นีขุนทด 044-973040 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18อนุบาลขามสะแกแสง  นายมงคล ท่วมกลาง 044-385049 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)  นางยุพิน วัชระสุขโพธื์ 044-082025 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บ้านบุตะโก  นางยวนใจ ชอบใจ 044-430101 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21บ้านหญ้าคาโนนแจง  นายจีรศักดิ์ ชอบใจ 044-385253 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22บ้านหนองจาน  นายเผด็จ ศรีนอก 044-430471 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23บ้านหนุก  นายอนิรุทธ์ อิสโร 044-383070 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/05/2016
24ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ  นางวัลภา กิตติทนนท์ชัย 044-385052 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)  - 044-384397 830 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0086.000.000.0098.25-
26บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)  นายมงคล ท่วมกลาง 044-383177 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/05/2016
27บ้านโนนผักชี  นายวิฑูรย์ พลมณี 044-389300 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0094.4422/04/2016
28บึงพัฒนาประชาร่วมจิต  นายณภัทรสพล น้ำแก้ว - 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00
29บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต  นางอันทนา ทนโคกสูง 044-430151 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านหนองโพธิ์  นายนิวัฒน์ ศรีหาบุญทัน 044-430178 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31บ้านครึมม่วง  นายศิรณัฏฐ์ สุขสมบัติสกุล 044-430686 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
32บ้านคูเมือง  นายอนันต์ รัต์สันเทียะ 044-430282 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0050.0070.000.0088.89-
33บ้านงิ้ว  นางอันทนา ทนโคกสูง 044-430281 111 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านโนนมะเกลือ  นายสมาน ผันกลาง 044-430287 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)  นายสุวัฒน์ วรวัฒนะ 044-384360 211 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0080.00100.00100.0085.00100.00100.000.0095.00-
36บ้านสระแจง  นายอนันต์ รัตน์สันเทียะ 044-430474 226 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.4410/06/2016
37บ้านหนองไผ่  นางสาวศุภานัน กลางประพันธ์ 044-430475 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0050.0080.00100.00100.0075.000.0089.44-
38ชุมชนหนองหัวฟาน  นายปัญญา หวังรวมกลาง 044-971288 324 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6720/05/2016
39บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)  นางสายรุ้ง มุ่งรวยกลาง 044-389300 41 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.000.0095.5601/07/2016
40บ้านเมืองนาท  นายอภัยวงษ์ สมนา 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0092.0092.0092.0095.0095.0095.00100.0095.000.0095.11-
41บ้านเสมา  นางสำราญ ธีรศาสตร์ - 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
42บ้านหนองปรือ  นายปริญญา ทาซ้าย 044-430288 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0026/05/2016
43บ้านห้วยโนนพฤกษ์  นายวัฒนะ แถมวัฒนะ 044-430286 219 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5990.0090.0095.0097.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.8925/05/2559
44บ้านเหนือทัพรั้ง  นายโสฐพล บนภัทรวรรษ 044-389300 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.11-
45บ้านจะบู  นายปรัชญา ปราณีตพลารักษ์ 044-752473 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านถนนหักใหญ่  นายสุชาติ หาดขุนทด 044-082170 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
47บ้านโนนระเวียง  นายธีรวัฒน์ ทำจำปา 044-430511 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48บ้านเมืองตะโก  นายธนิต เดือนแจ้งรัมย์ 044-752471 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)  นายสุเจณฑ์ รัตนพันธ์ - 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.000.0097.78
50บ้านสำนักพิมาน  นายอดุลย์รัก ดวงมา - 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
51บ้านหนองกระเทียมเหนือ  นายกฤษฏ์พงศ์ พบวันดีฤชากุล - 427 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0070.0060.0080.00100.00100.0050.00100.000.0080.00-
52บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)  นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ - 321 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.0098.75-
53บ้านห้วย  นางเพ็ญพิศ โคตร์คันทา 044-430334 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54วัดกุดพิมาน  นายจำเนียร พรมสวัสดิ์ 044-752444 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0085.0095.0098.0090.0098.0098.0098.000.0093.5604/05/2016
55บ้านกุดโดก  0 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านเก่า-บ้านน้อย  นายเกษม จ่าพันดุง 044-752457 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านมะเริง  นางประนอม คูณขุนทด 044-752458 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0096.0087.00100.0096.00100.0096.0072.00100.000.0094.1110/06/2016
58บ้านวังโป่ง  นายกฤษดา กระจ่างกุล 044-249236 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59บ้านสระพัง  นายศิกพงศ์ กิตติพิชญางกูร 044-752666 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60บ้านใหม่เจริญสุข  นายปราโมทย์ มีทรัพย์ 044-389439 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5610/06/2016
61บ้านกุดนางทอหูก  นายอุดม แรงเขตรวิทย์ 044-752672 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0080.0070.0080.0070.0070.0080.0080.000.0075.56-
62บ้านค่ายทะยิง  นายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ 044-430337 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63บ้านตะเคียน  นายธำรงศักดิ์ เชื้อเจริญ 044-752453 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านทุ่งสว่าง  นายบุญเกิด สินขุนทด 044-752669 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65บ้านหินดาด  นายญาณวิทย เกียรติสูงเนิน 044-752673 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.000.00100.00-
66บ้านซับพลู  วงษสุวัฒน์ โด่งพิมาย 044-752668 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านซับยาง  นายธีระชัย โสภาคย์ 044-752572 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านท่าขี้เหล็ก  นายมาโนช ภูมิโคกรักษ์ 044-752670 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.0097.78-
69บ้านปราสาท  นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุล - 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.7825/06/2016
70บ้านป่ารังงาม  นายกฤต สุมขุนทด 044-310105 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
71บ้านศิลาร่วมสามัคคี  นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย 044-430132 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
72บ้านหนองกราดน้อย  นายทศพร จันทนราช 044-082197 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0096.0090.0090.0080.00100.00100.0080.00100.000.0092.89-
73บ้านห้วยจรเข้  นายสุวิช คมพยัคฆ์ 044-752671 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.0090.000.0096.67-
74บ้านดอนด่านใน  นายสุทวิช ชาญพิทยา 044-430500 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านพระมะขามสามัคคี  นายวุฒิพงษ์ พงษ์ประดิษฐ์ 081-547189 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
76บ้านละเลิงพิมาน  นายวัสตร์สินธุ์ วรรณารักษ์ 044-752446 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านหนองบง  นายสุรวิช โคตร์คันทา 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0002/07/2016
78บ้านหนองสาร  นายสิงห์ บุญธรรม 044-430504 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านหลุง  นายวีระ โรจน์หิรัญ 044-249085 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0050.0080.0080.0080.0020.00100.000.0078.8916/05/2016
80วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)  นายมนตรี แย้มโสภี 044-430499 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81วัดสระจรเข้  นายปฐมเกียรติ ไชยคำ 044-430331 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0035.0071.0027.0036.0036.00100.000.000.000.0057.86-
82บ้านเกาะลอย  นายวิชาญ เพลียซ้าย 044-430509 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83บ้านดอนใหญ่หนองโสน  นายลิขิต สุริโย - 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5985.0080.0080.0080.0085.0085.0085.0075.0085.000.0082.22-
84บ้านวังสนวน  นายฤาชัย วุฒิแสน 044-752483 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85บ้านหนองขุยคูเมือง  นายประเสริฐ เพียกขุนทด 044-752482 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.00100.00100.001.00100.00100.00100.000.0085.6708/07/2016
86บ้านหนองหัน  นายเกษมศักดิ์ เจียงพุดซา 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านหนองแหน  นางชญานิศ สมนา 044-430508 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88บ้านใหม่ชัยพฤกษ์  นายนิคม แพวขุนทด 044-430507 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
89บ้านใหม่ศรีสุข  นางสาวแฉล้ม วรรณารักษ์ 044-430506 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
90วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)  นายสุเทพ กลั่นจัตุรัส 044-973553 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
91ชุมชนบ้านกุดม่วง  นายเฉลิม เพียซ้าย 044-249617 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92ไชยณรงค์วิทยา  044-752452 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.000.000.0098.8610/06/2016
93บ้านโกรกลึก  นายการุณ ชาญวิชานนท์ 044-752450 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านจั่นโคกรักษ์  นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณ 044-389438 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95บ้านหนองละมั่ง  นางมาลี กกขุนทด 044-752451 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านหินลาด  นายศักดิ์ ซุ่นกลาง 044-752449 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0084.0084.0076.00100.00100.000.0085.00100.000.0091.1317/06/2016
97บ้านหินหล่อง  นางสาวสุทธิรักษ์ คงสุข 044-430329 37 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0084.0084.0063.00100.00100.00100.0095.00100.000.0091.7822/06/2016
98บ้านคลองแค  นายสมศักดิ์ เจริญสุข - 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0091.0087.0087.0086.00100.00100.0086.0086.000.0091.44-
99บ้านโคกสามัคคี  นางสาววารุนันท์ บังสันเทียะ 044082187 214 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.0090.0095.0095.0095.0098.0098.0098.0098.000.0096.3306/06/2016
100บ้านโนนเต็ง  นายรัศมี พรหมณี 044-249148 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0016/05/2016
101บ้านโนนเมือง  นางกฤษณา ผดุงชอบ 044-752455 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านสระขี้ตุ่น  นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย 044-430333 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8913/05/2016
103บ้านหนองแดง  นายปฐมพร เปล่งคงคม 044-752478 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านประดู่งาม  ณภัสชนก บุญมา 044-430330 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านแปรง  นายจำนงค์ เพียกขุนทด 044-249637 55 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0093.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.1106/07/2016
106บ้านฝายโบสถ์  นายศรัณย์ แตรสังข์ 044-752463 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านหนองไทร  นายสำรอง ตึกตะคุ 044-752476 20 543100.00100.0090.00100.0050.00100.00100.00100.0050.000.0087.78
108บ้านหนองปรือ  นายถนอม ชุ่มพุทรา 044-752462 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
109บ้านหนองสะแก  นายสำรวย นิลเขียว 044-430701 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านดอน  นายวัสตร์สินธุ์ วรรณารักษ์ 044-752489 026 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111ด่านขุนทด  นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์ 044-389438 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านโนนสง่า  นายวัลลภ เจริญดี 044-752467 17 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านโป่งกระสัง  นายศรศักดิ์ เพียรภูเขา 044-752465 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านพันชนะ  นายนิคม คมพิทยากุล 044-752440 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115บ้านมาบกราด  044-389300 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านหนองพลวง  ว่าที่ ร.ต.เกียรติยศ บัวหอม 044-430503 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านน้อยพัฒนา  นายผิน มุ่งปั่นกลาง 044-752667 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
118บ้านหนองใหญ่  นางวารี พงษ์ราศรี 044-081011 414 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5989.0088.0086.0089.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.67-
119บ้านห้วยบง  นายสมเกียรติ จิตจำนงค์ 044-393016 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
120บ้านหินเพิง  ว่าง 044-430512 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
121บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)  นายวิชัย สิงห์ใหม่ 044-752479 25 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านโค้งตะคร้อ  นายชนม์นิเวศน์ ศิริโชคโภคี 044-430335 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านดอนมุกมัน  นางสาวนภกมล กตะศิลา 044-752473 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านหนองกระเทียมใต้  นายวงษ์สุวัฒน์ โด่งพิมาย 044-430510 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านหนองบัวละคร  นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ 044-249095 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.5620/06/2016
126บ้านหาญ  นางสาวแฉล้ม วรรณารักษ์ 044389366 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
127วัดกุดน้ำใส  นางสายพิณ แสงพรม 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
128วัดถนนหักน้อยดอนกลอย  นายสายัณห์ คุขุนทด 044-389599 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.000.0090.000.0090.000.000.0091.67-
129บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์  นายปรีชา เพียรกลาง 044-750266 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0050.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0092.2215/06/2016
130บ้านกำปัง  นายสมรัฐ ควงกลาง 044-750267 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5991.0051.0038.0077.0051.0059.0077.0074.0090.000.0067.56-
131บ้านจาน  นายชาญชัย เพียกขุนทด 044-753279 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132บ้านนา  นายสมรัฐ ดวงกลาง 044-974242 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านอ้อไพล  นายวิสุทธิ์ จอสูงเนิน 044-430217 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
134ศรีชลสินธุ์  นายสุวัฒน์ ดีมิตร 044-430513 32 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
135บ้านดอนสระจันทร์  นายสายชล เลือดขุนทด 044-430066 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านถนนโพธิ์  นายวิชาญ คงรัสมี 044-761828 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0092.22-
137บ้านโนนพุทรา  นางสกุณา สุวรรณาโค - 32 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.2217/05/2016
138บ้านมะเกลือโกรกกระสัง  นางสมวดี จงจัดกลาง 044-753304 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0080.0095.00100.0080.00100.000.0092.78-
139บ้านมะค่าดอนทะยิง  นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ 044430116 59 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
140บ้านหนองดุม  นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ 044002190 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0081.00100.000.0096.78-
141ชุมชนบ้านด่านจาก  นางสมบัติ ถ่อนสันเทียะ 044-381064 131 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142โนนไทย  นายขันธ์เพชร ถาวรพรหม 044-381095 07 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0073.33-
143บ้านด่านกรงกราง  นายอิสระ ไชยโคตร 044-082226 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7831/05/2016
144บ้านตะคร้อ  นายสมทบ ขุนระงับสังข์ - 311 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0070.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0092.2219/02/2016
145บ้านโนนหวาย  นายสายชล เลือดขุนทด 044-430514 010 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
146วัดสระจรเข้  นางศิวพร รัตน์พลแสนย์ 044-381074 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0084.00100.0084.00100.00100.00100.0015.00100.000.0087.00-
147ศิริบ้านไร่  นายอิสระ ไชยโคตร 044-430282 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)  นายวรเอก อามาตย์ 044-320031 329 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
149บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)  นายณัฐพล ศรีสา 044-430343 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
150บ้านบัลลังก์สะอาด  นางสาวอัจฉรา สาธิมานนท์ 044-753725 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.56-
151บ้านโพธิ์ตาสี  นายปรัชญา วัชรธนาคม - 34 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152บ้านเมืองเก่า  นายวิสูตร จันทราศรี 044-430711 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0080.0085.0090.0090.0080.0095.0090.0085.000.0087.2206/03/2017
153บ้านสระตะเฆ่  นายชาตรี จอดกลาง 044-430344 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0099.0099.0097.0089.0096.0097.0088.0099.000.0096.0030/06/2016
154บ้านหนองแจง  นางสมหวัง แพวขุนทด - 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บึงคำคู  นายประเสริฐ เพ็งด้วง 044-753726 316 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0040.0080.00100.000.000.0080.00100.000.0078.5730/06/2016
156ดอนน้ำใสวิทยา  นายไพฑูรย์ สุขีสนธิ์ 044-753733 331 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0050.0050.000.000.0050.000.0078.5705/06/2016
157บ้านกะพี้  นางทวีป บรรจงเปลี่ยน 044-750248 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
158บ้านค้างพลู  นายนิรันดร ชนะบุญ 044-753721 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0090.0080.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0086.67-
159บ้านวัง(สายอนุกูล)  นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์ 044-753718 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160บ้านหนองกลางดอน  นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์ 044-753729 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161บุ่งสะอาดวัฒนา  นางอังคนา คำสิงห์นอก 044-973045 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3302/06/2016
162ชุมชนบ้านโคกสวาย  นายศุภกิตต์ จงจัดกลาง 044-972123 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5978.0081.0072.0089.0090.0098.0095.0095.0095.000.0088.1116/05/2016
163บ้านโคกหนองไผ่  นางสุขวิเลิศ คำอุ่นสาร 044-430345 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)  นางราตรี เคลือบหมื่นไว 044-972020 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165บ้านสระตอง  นายสมตระกูล แช่มช้อย 044972166 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166บ้านใหม่โคกพรม  นายสิงห์ บุญธรรม 044-972104 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0068.0095.0088.0088.00100.00100.000.0093.22-
167เทพคงคา  นายสมศักดิ์ บอกสันเทียะ 044-753730 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.7810/05/2016
168บ้านซินหนองเขวา  นายสวรรค์ สถิรภัทรพร 044-753742 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/08/2016
169บ้านทรงธรรม  นายสิงชัย สุขเกษม 044-753308 57 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0008/06/2016
170บ้านนารายณ์  นายนิลชัย ดาดี 044-753307 97 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3330/06/2016
171บ้านสำโรง  นายสิปปกร แก้วทองหลาง - 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0090.0085.0090.0090.0090.0090.0090.000.0088.33-
172บ้านหนองประดู่  นายวรณัฐ ทีบัวบาน - 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.0075.00100.00100.00100.00100.000.0095.0015/06/2016
173บ้านโคกกระบือ  นายเมธี ดวงจันทร์ 044-082204 230 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
174บ้านโนนทอง  นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร 044-082205 228 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
175บ้านวังสมบูรณ์  นายสังวาล กองขุนทด 044-430231 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176บ้านหนองแวง  นายฉัตรชัย ตั้งศรีทอง - 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.1130/06/2016
177บ้านหิงห้อย  นายพงศ์สันต์ มูกขุนทด 044-430688 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/05/2016
178บ้านใหม่เจริญผล  นายอิสรา รักชาติ 044-430451 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านกุดสระแก้ว  นางสาวอัมพร พรหมไทย 044-752646 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านทำนบเทวดา  นายศิกพงศ์ กิตติพิชญางกูร 044-430450 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
181บ้านวังยายทอง  นายไพฑูรย์ สุภัทโรบล 044-389300 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0096.00100.00100.00100.00100.0089.00100.000.0097.7831/05/2016
182บ้านสำนักตะคร้อ  นายเกษม เกณฑ์ขุนทด 044-227161 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/07/2016
183บ้านหนองโพธิ์  นายอนุสรณ์ ขวางกระโทก 044-227163 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
184บ้านคลองขามป้อม  นายชวน ฟักเนียม 044-430003 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
185บ้านบึงปรือ  นายพิทักษ์ ชมภูมิ่ง 044-389300 315 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.89-
186บ้านสะพานหิน  นายเดชา ผ่องโต 044-430261 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187บ้านหนองบัวหลวง  นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ทอง 044-430338 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188บ้านห้วยน้ำเค็ม  นางสาวณัธกมลญ์ ปาลวัฒน์ 044-430260 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0092.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.8909/06/2016
189ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)  นายศุภณัฎฐ์ ศุภรานนท์ 044-972221 320 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
190บ้านเจริญผล  นายมนัส อาจสูงเนิน - 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
191บ้านป่าเพกา  นางธัญธร เลิศนา 044-389300 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
192มาบกราดวิทยา  นางอุษยาภรณ์ สุทธิพันธุ์ 044-249721 523 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.0080.00100.0080.00100.000.0093.33-
193บ้านห้วยสามขา  นางสาวสงบ ภาคจัตุรัส 044-753735 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
194สระพระขมาดไพร  นายสายันต์ ป่วงกลาง 044-389300 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
195ชายพะเนาหนองโพธิ์  311 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.3313/06/2016
196บ้านกุดจิกหนองแห้ว  นายประวิช แน่นสันเทียะ 044-430266 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5985.0080.0090.00100.0080.0085.0095.0080.0085.000.0086.67-
197บ้านโกรกช้างน้อย  นายธีระพงศ์ กาญจน์สูงเนิน 044-753742 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0015/06/2559
198บ้านหนองกกตลุกผักไร  นายถาวร พันธ์สำโรง 044-082440 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
199บ้านทองหลาง  นายภูมินทร์ โภคาศรี 044-430457 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0030.0080.0070.00100.0080.0080.000.0077.78-
200บ้านโพนไพล  นายไพฑูรย์ สุขสมบัติสกุล - 327 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5992.0085.0071.0092.0065.0084.0075.0092.0080.000.0081.78-
201พังเทียม(คุรุสามัคคี 2)  นายจำลอง ไวยขุนทด 044-082441 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0080.0090.00100.00100.00100.00100.000.000.0095.6310/05/2016
202กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายบุญลือ แกดสันเทียะ 044-972442 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
203บ้านกุดไผ่  นายประยุทธ กุลกำชัย 044-430456 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
204บ้านดอนขวาง  นายประสิทธิชัย เนียมโคกสูง 081-074316 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
205บ้านตะเคียนงาม  นายวีรวัฒน์ พิสุราช 044-430265 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
206บ้านทำนบพัฒนา  นายวิฑูรย์ โคตรโยธา 044-430458 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
207บ้านโนนงิ้ว  นายสุพล บางมณี 044-430455 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
208บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)  นายจรัญ ใจแน่น 044-249428 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
209บ้านห้วยหุงเกลือ  นายจำลอง พนมชัย - 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0073.3329/04/2016
210บ้านตลุกชั่งโค  044-249695 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8912/05/2016
211บ้านถนนหัก  นายจิรวัฒน์ กลึงกลางดอน 044-430401 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.00100.00100.0067.0067.0083.0050.0060.000.0078.8916/04/2016
212บ้านหนองกก  นายวิชาญ คงรัศมี 044-430459 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8912/05/2016
213บ้านหนองหอย  นายปริญญา วงศ์สุขสิน 044-384399 515 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5920.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0084.00100.000.0089.3306/06/2016
214บ้านบุเขว้า  นายศรีเทพ วาดโคกสูง 044-430102 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.0070.00100.0070.0070.0070.000.0083.33-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน