ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายปราโมทย์ แสนกล้า
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านซับใต้ (ปากช่อง)  นายนันทศักดิ์ จันวิสา 044-082414 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2บ้านโนนกระโดน  ว่าง 044-430393 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
3บ้านโศกน้อย  นางสาวรัชนี โสพันธ์ 044-430113 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0090.0080.0080.00100.00100.00100.00100.000.0091.11-
4บ้านหัวป้าง  นายปราโมทย์ สัจจาวัฒนา 036-344800 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.000.0098.56-
5บุญบันดาลวิทยานุสรณ์  นายพิสิฐ วรศาสตร์ 044-430384 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
6เบทาโกรวิทยา  นายชูเกียรติ แช่ม 044 361905 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.0009/05/2016
7ผ่านศึกสงเคราะห์  นางผุสสดี มีอารีย์ 044 982024 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6718/05/2016
8วัดกลางดง  นายสมนึก สำเร็จผล 044361941 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9วัดมิตรภาพวนาราม  นายดุสิต โกนสันเทียะ 24 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0066.00100.00100.00100.0068.00100.000.0092.67-
10บ้านป่าไผ่  นายปุณณรัตน์ ธำรงพัฒนารักษ์ 044249302 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5991.0094.0094.00100.00100.00100.00100.0058.00100.000.0093.0008/06/2016
11บ้านสอยดาว  นางธัญรดี เบ็ญจวิไลกุล 044430141 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0083.00100.000.00100.00100.000.00100.00100.000.0097.1706/05/2016
12บ้านสายชนวน  นางอาทร ด่านกระโทก 044430144 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
13บ้านหนองกะทุ่ม  นายสัจจา กอบัวแก้ว 044 249303 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
14บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง)  นางปรียานันท์ ธีร์ธวัชสมบัติ 044 430388 124 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0094.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.000.0098.78-
15บ้านหนองตอ  นางสาวโสภา ศรีพนม 044-430387 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
16เสนารัฐวิทยาคาร  นายมานะ กอสูงเนิน 44313169 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0095.0090.0090.0010.0010.0010.005.0010.000.0042.22-
17ขนงพระใต้  นายปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์ 44365548 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0060.0060.00100.00100.00100.0060.00100.000.0086.67-
18เติมแสงไขปากช่องวิทยา  นายปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์ 44311326 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
19บ้านเขาวง  นายมานิต เคนผาพงศ์ 0-4443-003 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
20บ้านซับน้ำเย็น  นางสาวมะลิวัลย์ ก้อนทอง 044 430389 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)  นายศุภชัย เทพวิญญากิจ 044 365012 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.89-
22วัดบันไดม้า  นายฐิติชัน ลุนสูงยาง 044 430232 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0090.0050.00100.00100.00100.0050.00100.000.0085.5603/06/2016
23วัดวชิราลงกรณวราราม  นายจรูญ พวงมณี 044 412659 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24นิคมชลประทานสงเคราะห์  ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พุ่มลำเจียก 044-082426 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1  นายนคร ขันธสม 0 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0092.22-
26นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2  นายชนุตร์ คงเพ็ชร์ 044-430013 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5  นายชาติชาย ศรีสังวาลย์ 044 430015 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านซับเศรษฐี  นายอาคม เวียงดินดำ 044436073 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0022/12/2015
29บ้านหนองตะกู  นายจิรัฏฐ์ อาจมุณี 044430385 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.0080.0080.0080.0050.00100.000.0083.33-
30บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)  นายอำนวย จงนบกลาง 44311821 322 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0070.0090.0090.0080.0050.0060.0050.000.0073.33-
31บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)  นายสมพล ทองตัน 044 311566 311 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0070.0040.0060.0060.0070.0050.000.000.0060.0011/05/2016
32บ้านลำทองหลาง  นางสุภี สุภานันท์ 044430124 318 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0088.0063.00100.00100.00100.0047.00100.000.0088.6700/00/2016
33บ้านหนองตาแก้ว  นายอุทร นิยมชาติ 044-430162 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00-
34บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)  นายทรงพล ฐานวิสัย 044 318009 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0028/04/2016
35บ้านหนองอีเหลอ  นายสัจจา กอบัวแก้ว 044 430205 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0062.00100.00100.00100.0071.00100.000.0092.56-
36นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4  นายประสาท ชุนจินดา 044 412659 321 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0050.0080.0090.00100.00100.0090.00100.000.0090.00-
37บ้านเขาแก้ว  นางศันสนีย์ พิมแพง 0 215 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.590.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.5016/06/2559
38บ้านเขาจันทน์หอม  นายธีรพงศ์ ทาพิลา 0 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านคลองมะค่าหิน  นางสาวโชติกา ภิญโญ 0895856870 ยังไม่กรอกข้อมูล
40บ้านวังกะทะ  นายผ่อน วงศ์อินทร์ 044 430554 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านหนองขวางวิทยา  นายสุกิจ บัวคง 044 412659 ยังไม่กรอกข้อมูล
42บ้านหนองหมาก  นางศันสนีย์ พิมแพง 044082399 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
43ประชารัฐวิทยา  นางสาววิภาพร สอบเหล็ก 044-430394 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0084.0066.00100.00100.00100.0067.00100.000.0090.7822/06/2016
44วันอาสาพัฒนา 2520  นายบุญลอง คนรู้ 044-430249 33 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0070.0050.0070.0070.0080.00100.000.0080.00-
45บ้านป่ากล้วย  นายสมศักดิ์ สุวรรณ 044-430395 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านกุดโง้ง  นายชูเกียรติ งามถิ่น 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
47บ้านซับน้อย  นายเพียรชัย อุ่นศิริ - 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48บ้านบ่อทอง  นายธรรมนูญ เพ็ชรเสนา 0 316 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.0090.0090.000.000.000.0075.000.000.0089.0016/06/2016
49บ้านโป่งวัวแดง  นางสาววิชุดา ภักดี 044-430107 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50บ้านวังไทร  นายแคล้ว เบียดนอก 044249908 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
51บ้านวังสีสด  044430129 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านหินดาด  นายสุรสิทธิ์ ประชากิจ 044 430214 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
53บ้านหินเพิง  นายมงคล พวงมาลี 044082423 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5980.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6712/05/2016
54บ้านคลองดินดำ  นางรัตนา พงษ์สุวรรณ 0 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0098.89-
55บ้านบุ่งเตย  นางนฤมล แสนสุริยะเดชา 044-820341 39 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.00100.00100.00100.0080.00100.000.0087.7811/06/2016
56บ้านโป่งตาลอง  นางสาวพงศ์ลัดดา คมพยัคฆ์ 044 412659 517 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านหนองคุ้มวิทยา  นายอนุสรณ์ ขวางกระโทก 044 430392 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0069.0078.00100.00100.0082.00100.000.0091.1302/06/2016
58บ้านหนองจอก  นายราชันย์ ฝ่ายคำตา 0 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0012/05/2016
59บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม  นายบัณฑิต วงศ์อามาตย์ 044430160 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.000.000.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
60สระน้ำใสวิทยา  นางสุทธิชา เสาวลักษณ์คุปต์ 044-430251 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61ไตรรัตน์วิทยาคาร  นายสุวันชัย ปานอุบล 44312002 07 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านคลองยาง  นายปรีชา ภาคกาย 044 430039 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
63บ้านซับหวาย  นางมาลัยรัตน์ บุญกระจ่าง 044 430059 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
64บ้านท่ามะนาว  นายวิจิตร ไพรวิจารย์ 044313057 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.000.0093.33-
65บ้านท่าเลื่อนสามัคคี  นายประสาท ยอดอานนท์ 44311684 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.000.00100.00-
66บ้านหนองสาหร่าย  นายสุพรรณ แน่นดี 044311330 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.0090.00-
67บ้านคลองเดื่อ  นางสาวเจษสุดา รักษาภักดี 044 929874 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0070.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.0093.00-
68บ้านคลองเสือ  นางธิติมา หรุ่นสูงเนิน 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
69บ้านท่าช้าง  นายดุสิต โกนสันเทียะ 044297011 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0009/05/2016
70บ้านปรางคล้า  นายประกอบ อาจไธสง 44297020 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.0067.00100.000.0092.67-
71บ้านโป่งกะสัง  นายคำรื่น ทองเหลื่อม 044365547 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านหมูสี  นายสมนึก สำเร็จผล 044 412659 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0050.0020.0020.0020.0020.0020.0020.000.0027.50-
73วัดขนงพระเหนือ  นายภัทรพงษ์ วรรณกุล 044-982519 016 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74บ้านซับใต้  นายเฉลียว ปิ่นวิเศษ 044 412659 110 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านโนนประดู่  นายชูยศ พยุงสุวรรณ 044430577 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00-
76บ้านโนนรัง  นายวิชาญ จตุพรม 0985862729 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.00100.0080.00100.00100.0080.00100.000.0093.33-
77บ้านปางละกอ  นางพัชรินทร์ ประมวล - 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5979.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.6716/05/2016
78บ้านวังกระสวย  นางกฤษฎาภรณ์ มุ่งบุญ 044 430126 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0084.00100.00100.0098.40-
79บ้านวังราง  นางพรรพรรณ พรหมเมือง 044082558 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
80บ้านวังโรงน้อย  นายจำลอง ซองผม 044 412659 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0070.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.000.0088.57-
81บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี  นายคมสันต์ ขุมกระโทก 044-752-67 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82บ้านหนองกระทุ่ม  นายสมชาย อยู่คะเชนทร์ 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
83บ้านห้วยลุง  นางจุติพร ขวบสันเทียะ 044-430424 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84บ้านกุดน้อย  นายประสพ อินทร์พันธ์ 044-430566 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.00100.000.0098.1322/07/2016
85บ้านโนนเสลา  นายศราวุธ ภักดีโชติ 044 412659 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านหนองสลักได  นางอารีย์วรรณ โพธิ์ระดก 044-082535 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.7829/08/2015
87บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)  นายจันทา ไกรโสดา 044987529 ยังไม่กรอกข้อมูล
88พรพิทยาคม  นายบัญญัติ ทับทัน 044-430564 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
89ห้วยทรายวิทยาคม  นางชัญญา จินากูล 044-082572 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0082.00100.00100.0090.00100.000.0096.5016/06/2016
90คลองแจ้งวิทยา  นางสาวภคณัท สกุลบุญลพ 044430426 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91คลองไทรวิทยาสิทธิ์  นายเอนก ดินขุนทด 2018539 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.0090.0090.00100.00100.00100.0060.00100.000.0091.11-
92ทับ6วิทยาคาร  นายประเสริฐ จันทคาม 044 430427 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93บ้านดอนเมือง  นายโสรัต รุ่งโรจน์กิจกุล 044-430420 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.00100.00100.0080.00100.0080.00100.000.0093.33-
94นาหว้าไตรประชาคม  นายเด่น ประคองสุข 044 430419 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95บ้านมะค่างาม  นายยงยุทธ์ ภูเนาว์นิล 044 430115 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96หนองแวงพิทยาคม  นายประกาศ ทองก้อนสิงห์ 044 412659 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97ประชาราษฎร์สามัคคี  นายสุริยัน พันธุ์มณี 044 430421 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6705/05/2016
98รามวิทยาประชานุสรณ์  นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อย 044 430422 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99สง่าพัฒนา  นายธนกร อู่ทรัพย์ 044-430428 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00-
100หนองน้ำใส  นายเผด็จ โมฆะรัตน์ 044985115 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.000.000.0070.0050.000.000.000.0080.00-
101บ้านหนองกก  นางพรจิต ทรวงทองหลาง 044 430581 126 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านหนองบัวน้อย  นายวิทยา พันธุ์แก้ว 044 412659 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/04/2016
103บ้านหนองไม้ตาย  นายชัยมงคล บุญช่วย 0 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.44-
104บ้านหนองโอง  นายธีรศักดิ์ ตุดาลจิตติ 044-082547 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านห้วยตะแคง  นายสมชัย ประจักษ์สูตร์ 044 412659 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
106บ้านห้วยตะแคงใต้  นางสุรัสวดี สมรูป 044 430209 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
107บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)  นายวิทยา พันธุ์แก้ว 044987000 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00100.00-
108เจียรวนนท์อุทิศ 1  นายสหเทพ สาสวน 044-325661 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0080.0080.000.0088.75
109ถนนมิตรภาพ  นางเปรมยุดา สิทธิปกรณ์ 044325529 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0040.00100.000.00100.0060.000.00100.000.0083.33-
110เที่ยงธรรมวิทยา  นายประจักษ์ ชะเอม 044430008 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.75-
111บ้านคลองตะแบก  นายสมคิด พินิจ 044430668 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0008/09/2016
112บ้านซับตะเคียน  นายสมพงษ์ คบด่านกลาง 044 430576 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0095.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.000.0097.22-
113บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)  นางกิตติพร โพธิ์ทอง 044325530 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0082.00
114บ้านหนองขาม  นายกษิณชาติ สายบุญลี 044-082550 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
115เจ.ซี.โคราชอนุสรณ์ 1  นายประจักษ์ ชะเอม 044 430567 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116นิยมมิตรวิทยาคาร  นายวินัย ธรรมภักดี 044 323326 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
117บ้านซับศรีจันทร์  นายชม ประดิษฐ์ 044430683 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
118บ้านลาดบัวขาว  นายณรงค์ หล้าอัมพร 044-430-57 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119บ้านหนองบัว  นางสาวนงราม ชลอเจริญยิ่ง 044430471 ยังไม่กรอกข้อมูล
120บ้านใหม่สำโรง  นายนัฐพงศ์ เถาะสูงเนิน 044340574 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
121หนองน้ำขุ่น  นางยศพร จิรพรเจริญ 044430669 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0093.0080.0080.0080.0080.0072.0080.000.0082.7810/06/2016
122คีรีวัฒนา  นายประชารัฐ วงศ์ขำ 044-430573 ยังไม่กรอกข้อมูล
123ไทยวัฒนาประชารัฐ  นายสมใจ ถนอมพุดซา 44411311 28 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0092.0094.0084.0086.00100.00100.0087.00100.000.0093.67-
124บ้านกุดชะนวน(รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ)  นายนรากร พื้นนวล 9971315 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
125บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร)  นางรุจาภา สินประสพ 044430673 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0097.00100.00100.00100.00100.0077.00100.000.0097.1130/06/2016
126บ้านนาดีศรีสะอาด  นายวีระ ดวงสำราญ 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.591.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0089.00-
127บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210  นายสมเกียรติ หล่าจันทึก 044411222 226 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0070.0080.0090.0090.0090.0070.0080.000.0082.50
128สันติพัฒนา  นายชูยศ พยุงสุวรรณ 44411790 314 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0065.00100.00100.00100.0081.00100.000.0094.0031/05/2016
129โนนกราดสามัคคี  นางชูศรี หล่ำจันทึก 044430016 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านซับชุมพล  -ว่าง- 044 430583 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5631/05/2016
131บ้านโนนสง่า  นายทองพูน สมพงษ์ 044-430094 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0096.67-
132บ้านปางโก  นายวรวุฒิ เดชขุนทด 044 082543 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านหนองไผ่  นายณรงค์ หล้าอัมพร 044 430174 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
134บ้านหนองหญ้าขาว  นายสมศักดิ์ บูรณะ 044 430196 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)  นางนภาพร ฤดีจรัสวัลย์ 044430202 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0080.00100.00100.0090.00100.000.0093.3310/05/2016
136จตุรคามสามัคคี  นายประกอบ สอนใหม่ 044335179 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)  นายไพฑูรย์ วชิรโลหพันธ์ 044 412659 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่  นางศศิธร จ๋าพิมาย 0 130 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
139บ้านกุดหัวช้าง  นายธรรมนูญ ชัยศัตรา 044 412659 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140บ้านโคกหินเหล็กไฟ  นายเดชา จันทร์อาภาท 0624835798 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00-
141โค้งยางวิทยา  นายกฤษณะ เนาว์วงษ์ 044 412659 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142โนนค่าวิทยา  นายธรรมนูญ ชัยศัตรา 044082589 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0080.0080.0080.0090.0090.0080.0090.000.0084.4428/04/2017
143บ้านสลักใด  นายศิริยศ คารวะบัญชา 44335288 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0009/05/2016
144บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)  นายวิรัช ติจันทึก 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
145วัดกุดเวียน  ;ว่่าง 044 430434 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146สันติวิทยา  นายอรุณชัย ชัยภักดี 044430671 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147บ้านกุดขมิ้น  นางปณดา โภชน์สาลี 044 430596 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านนากลาง  นายบุญยิ่ง ครึนสันเทียะ 044 082587 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.0080.00100.0095.00100.0075.0095.000.0092.2216/05/2016
149บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)  นายประกอบ สอนใหม่ 044335473 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0020.0090.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0082.5026/05/2016
150บ้านสองคร  นางสาวศรีสุนันท์ ต่ายแสง 62527939 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5617/05/2016
151บ้านหนองตะไก้  นางปณิตา โภชนสาล 044 412659 114 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
152บ้านหนองบอน  นายบุญยิ่ง ครึนสันเทียะ 044-430431 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.8923/05/2016
153บ้านหนองพยอม  นางนภาพร ฤดีจรัสวัลย์ 044 412659 128 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154บ้านหนองแวง  นายสำราญ แต่งพลกรัง 44 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บ้านห้วยตะคร้อ  นายอรัญ ศรีพลกรัง 044 430432 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156ชินวงศ์อุปถัมภ์  นายอุทัย ผาสุขนิตย์ 044 430435 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157บ้านทุ่งสะแบง  นายมานพ ทรวงทองหลาง 044082606 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.44-
158บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง)  นายวินัย อุทาน 044419993 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159บ้านมะเกลือใหม่  นายวิชาญ ผิวสำอางค์ 044336171 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
160บ้านไร่โคกสูง  นางสาวเตือนใจ ดีสูงเนิน 044 430666 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161บ้านใหม่สันติ  นายสุรกิจ รุ่งโรจน์วรกุล 044430588 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
162กิริวัฒนศักดิ์  นายกรุณา เกี้ยวสูงเนิน 044-984060 10 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านบุใหญ่  นายประสิทธิ์ อังสุพันธุ์โกศล - 28 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5602/06/2016
164บ้านหนองเบน  นายประเสริฐ อิ่มสันเทียะ 044-430169 320 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.0080.00100.00100.00100.00100.0010.00100.000.0082.2216/05/2016
165บ้านสระเพลง  นางวิระดา นาสูงเนิน 044 412659 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.89-
166บ้านห้วยไผ่  นายชัยโรจน์ พันธุ์ยางน้อย 044 412659 225 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.0095.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.0098.8925/05/2016
167อนุบาลประชารัฐสามัคคี  นางศศิธร จ๋าพิมาย 044419994 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168ระดมวิทยานุสรณ์  นายชัย บัติสูงเนิน 044419992 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169แหลมทองวิทยานุสรณ์  จ.ส.ต.กายสิทธิ์ ศุภเดชวิวัฒน์ 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/04/2016
170บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)  นางปณดา โภชน์สาลี - 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
171บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)  นายอนุชา สุกุมลจันทร์ 044430432 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.56-
172บ้านน้อยกุดคล้า  นางนงพงา ปราณีตพลารักษ์ 044- 43059 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0082.0070.0075.0080.00100.00100.0050.00100.000.0084.1115/06/2016
173บ้านส้มกบงาม  นางประนอม ผาดจันทึก 044 412659 35 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0050.0070.0050.0070.0080.0080.0080.0080.000.0070.0027/06/2016
174บ้านโสกแจ้ง  นายวิชัย ขันธอารี 0 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0070.0085.0090.0060.0080.0075.000.0077.5030/05/2016
175เสมาวิทยา  นายวิชาญ ผิวสำอางค์ 044 430 59 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
176บ้านบุตาสง  นายสมปอง ฐิติพัชรวงศ์ 044760885 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
177บ้านวังรางใหญ่  นายธีรพัฒน์ สุคนธพงศ์ 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
178บ้านวังรางน้อย  นายคณิต เจียรกลาง 044 412659 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.0050.000.00100.00100.000.00100.000.0085.71
179บ้านหนองม่วง  นายวาด โปร่งสันเทียะ 044-418311 327 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านหนองไม้ตาย  นางสุวพิชชา คนใจบุญ 044 430665 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.0075.00100.00100.00100.00100.00100.0096.5013/05/2016
181บ้านหนองเลา  นายอำนวย ธนาภิรตานนท์ 044-430185 124 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน