ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสุเทพ พวงเกาะ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านทรัพย์เจริญ  นายพินิจ พินิจพงศ์ 44438207 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
2บ้านเทพนิมิต  นายชำนาญ ยอดผักแว่น 44438193 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0085.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0091.1120/05/2016
3บ้านโปร่งสนวน  นายเบ็ญจพล แสงภารา 44430108 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านไร่แหลมทอง  นายชำนาญ ยอดผักแว่น 0 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
5บ้านลำเพียก  นางรัชนีย์ ศรีผา 044430488 33 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0050.0050.0080.00100.00100.00100.00100.0075.000.0077.2216/05/2016
6บ้านหนองแคทราย  นายไกรวัลย์ นคราวนากุล 44430157 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/04/2016
7บ้านหนองตะแบก  นายสมพร แดงสวัสดิ์ 044430486 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0090.0097.00100.00100.00100.0095.00100.000.0097.4405/05/2016
8บ้านหนองไทร  นายสิทธิพร ผมงาม 044-430487 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
9ครบุรีวิทยา  นายเกษม มารครบุรี 044-448066 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.2231/05/2016
10บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม  นายพันธ์ศักดิ์ มีพวงพินธุ์ 044430043 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บ้านโคกใบบัว  นายสุวัฒน์ พูนวัฒนากูล 0 321 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0068.0067.0040.008.000.000.0083.000.000.0053.2006/05/2016
12บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายสมหมาย แสนลือชา 044448506 25 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
13บ้านทุ่งแขวน  นางโสภิต ขันติโชติ 44444690 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3305/05/2016
14บ้านมาบกราด  นายขันตรี โสภาพิศ 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.7806/05/2016
15บ้านซับสะเดา  นายแสงเพ็ช ทองไชย 044430058 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านตะกุดโนนระเวียง  นายมนูญ ชิดสำโรง 044430071 216 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7818/06/2016
17บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง  นายไมตรี จันทองเดช 044-444314 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18บ้านไผ่  นายสมาน ศรีสา 44448771 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านหนองโบสก์  นายสัจธรรม สุขเสนีย์ 044430170 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด  นายสุวัฒน์ พูนวัฒนานุกูล 44430199 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.0080.0050.0050.0060.0070.0050.000.0070.0012/05/2016
21บ้านอังโกน-ห้วยทราย  นายกฤตพล พรมโพธิ์ 044448761 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22บ้านโกรกสำโรง  นายวิทยา ญาติบำรุง 044430028 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/04/2016
23บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร  นายธนัชชัย เสยกระโทก 044430482 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0095.0019/07/2016
24บ้านไชยวาล  นายประยูร อิ่มกระโทก 044430481 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านดอนแสนสุข  นายโรจน์ชวิน วีรภัทรชยังกูร 044430147 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านสระผักโพด  นายราชันย์ นคราวนากุล 0 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0099.0099.0099.0099.0099.0090.0099.000.0097.1120/05/2016
27บ้านหนองต้อ  นายณรงค์ศักดิ์ เขียงกระโทก 044249242 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
28บ้านหนองใหญ่  นายเบ็ญจพล แสงภารา 12825122 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านใหญ่  นายจำเนียร บัวผัน 44430215 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)  นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ 44438189 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0030/04/2016
31บ้านบุยายแลบ  นายธเนศ สถิรวิวัฒน์ - 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
32บ้านบุหว้าสามัคคี  นายสงัด อนุพันธ์ 0 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7815/05/2016
33บ้านมาบตะโกเอน  นายสุชาติ จิตติการุณย์ 0 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0009/05/2016
34บ้านสระว่านพระยา  นายธนากรณ์ ปะเสทะกัง 44430311 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0072.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.8916/05/2016
35บ้านหนองเมา  นางประทานพร มูลศรี 044430180 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0095.00100.000.0096.1110/05/2016
36บ้านหนองสองห้อง  นายไพศาล ศุภนิจวัฒนา 044-430188 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านหนองหินโคน  นางสาวละเอียด แซ่คู 0801693749 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.000.0094.4410/05/2016
38ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์  นายไพทูรย์ อักษรครบุรี 0819671163 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านโคกสะอาด  นางรวงทอง สุกเหลือง 0 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0062.0046.0027.0067.00100.00100.00100.00100.000.0078.0026/05/2016
40บ้านแชะ  นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ 044-448065 35 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5935.0031.0049.0044.00100.00100.00100.0085.0096.000.0071.1111/05/2016
41บ้านดอนกรูด  นายโอภาส อินทร์กิ่ง 0 28 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0088.0088.0044.00100.00100.00100.0071.00100.000.0087.8925/05/2016
42บ้านพนาหนองหิน  นายปองพล จิตรเขต 044430111 37 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5611/05/2016
43บ้านหนองรัง  นายวุฒิพงษ์ พงษ์อุดม 44438188 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านหนองเสือบอง  นายสมัคร ฉัตรรัตนวารี 044430312 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45จอมทองวิทยา  นายทิน เลาะครบุรี 044430310 0100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)  นายชาญศิลป์ สายพิมพ์พงษ์ 44448760 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)  นายถนัด บรรลือ 0862597629 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0088.00100.0087.00100.00100.00100.00100.0071.000.0094.0014/05/2016
48บ้านซับก้านเหลือง  นายบุญลือ เพ็ชรดอน 044430311 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5996.0063.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.7827/05/2016
49บ้านหนองโสน  นายวิเชียร หน่างเกษม 044 430191 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0073.0088.009.00100.00100.0075.0057.00100.000.0078.0012/05/2016
50บ้านหนองหว้าประชาอาสา  นายธนิต แทนสูงเนิน 044430200 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0071.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.7827/05/2016
51ม่วงแก้ววิทยาคาร  นายละเอียด สุขดาษ 044441844 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.0095.00100.00100.00100.00100.0098.00100.000.0099.0016/05/2016
52วัดทุ่งจาน  นายเรื่อง ศรีแก้ว - 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0016.00100.00100.00100.0066.00100.000.0085.7816/05/2016
53วัดมกุฎไทยาราม  นายพงษ์พิพัฒน์ จานฉิมพลี 0878719283 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0061.00100.0031.00100.00100.00100.0061.00100.000.0083.6720/05/2016
54วัดม่วง  นายภิรมย์ เข็มพุดซา 044082370 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
55วัดหงษ์  นายวินัย กลขุนทด 044442953 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.0015/05/2016
56สวนหมากสงเคราะห์  นายสมบูรณ์ อุตรา 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
57หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา  นางพสุธร หยั่งกระโทก 0-4443-025 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0070.0090.00100.00100.0070.00100.000.0090.0016/05/2016
58จตุคามวิทยาคม  นายคมสัณห์ คำพิทักษ์ 044430005 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0085.0050.00100.00100.00100.0085.00100.000.0087.78-
59บ้านโกรกหว้า  นายถนัด ธเรศพฤฒิกิจ 044430029 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)  นายเดชดวง ลึกอะหร่ำ - 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)  นายวีระเดช เดชะคำภู 044-430062 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0081.00100.000.0096.7823/05/2016
62วัดศีรษะกระบือ  นางประไพรัตน์ ลีสีคำ 0 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.00100.00100.0095.00100.0080.00100.000.0093.8916/05/2016
63บ้านหนองผักไร  นาวธรรมรัตน์ รัตนกระจ่าง 044430172 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านหนองล้างช้าง  นายวรชัย ประพิณ 44430184 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65วัดบ้านพร้าว  - 044430237 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66วัดบ้านส่อง  นางสุกัญญา ชาวบัวใหญ่ 44430116 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.1120/04/2016
67วัดไม้เสี่ยว  นายปรีดี โสโป 044430548 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68ชุมชนบ้านตะขบ  นายคะนอง ควรตะขบ 44373085 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.00100.00100.0090.00100.000.0094.4416/05/2016
69บ้านเขาพญาปราบ  นางสาวเศรษฐิยา เปรื่องพิชญาธร 44430381 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านคลองสาริกา  นายสามารถ กลางบุญเรือง 044430040 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านน้อย  นายถิรายุ ปิดตาละเพ 044-430-38 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านบุหัวช้าง  นางสาวปรียาภรณ์ เชียงเครือ 044430658 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73บ้านยางกระทุง  นายวีรเดช เดชะกำภู 44498170 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74ป่าไม้อุทิศ 2  นายสมชาย จันทร์ตะคุ 044-760113 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0093.00100.0073.0095.0093.00100.0072.00100.000.0091.7827/05/2016
75บ้านโคกสำราญ  นายสมพร ญาติดอน 044-430549 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านวังหิน  นายบรรทม พิมพ์ทองครบุรี 44340130 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)  นายบรรจง มโนธรรม 044440200 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านหนองตาด  นายมนัส นามตะคุ 044430659 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านหนองนมนาง  นายวิทยา โคตรจังหรีด 44430164 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.6701/06/2016
80บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายสมบูรณ์ ใจธีรภาพกุล 44441767 120 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/04/2016
81ไผ่สีสุก  นายวรรณพ ชิดเมืองปัก 44441630 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82อาจวิทยาคาร  นายไสว ผางสระน้อย 044441768 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0092.2213/05/2016
83บ้านปลายดาบ  นายวัฒนะ เหาะสูงเนิน 044020648 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84บ้านพุปลาไหล  นายช่วย รมยาคม 044020636 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
85บ้านหนองโดน  นายพงษ์พิพัฒน์ จานฉิมพลี 044430674 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86วังวารีวนราษฎร์วัฒนา  นางสาวมะลิวัลย์ จรกิ่ง 044440222 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87วัดพรหมราช  นายสมบูรณ์ อุตรา 044-441828 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88วัดโพธิ์เมืองสามัคคี  นายปวิชญา สุขอุดม 44390244 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
89หนองชุมแสงศรัทธาคาร  นางอุทุมพร เครือบคนโท 044430553 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)  นายเมธี คอบตะขบ 044969072 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
91บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)  นายนิรุทธ์ เฟ้นดี้ - 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านพันธ์สงวน  นางอุษณิษา ภาสกานนท์2 044430112 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93บ้านหนองหญ้าขาว  นางสาวสุภาพร บุพโต 044-430195 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง  นายละเอียด สุขดาษ 0 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95แหลมรวกบำรุง  นายสุรเกียรติ ละออไขต์ 044-969524 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร  นายเสรี โพธิ์ขุนทด 44441177 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0050.0070.0070.00100.00100.0040.00100.000.0077.78-
97บ้านเมืองปักสามัคคี  นายปัญญา เจริญพจน์ 044284268 323 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.0090.00100.0090.0090.00100.000.0095.0005/05/2016
98บ้านโนนแดง  นายสุบรรณ พระเดชกิ่ง 0984263334 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99บ้านหนองกก  นายทีปกรณ์ วิโมกข์รัตน์ 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
100บ้านหนองกระทุ่ม  นายนิยม สมบัติ 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/05/2016
101บ้านหลุมเงิน  นายสันติภูภิภัค โสภักดี 044-430382 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102หนองนกเขียนสามัคคี  นายนิยม สมบัติ 19662865 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.0095.00100.00100.00100.000.0097.22-
103บ้านกลาง  นายไพศาล จิตพิทักษ์กุล 0 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8912/05/2016
104บ้านคลองซับน้อยสามัคคี  นายพิทยา ภูสำเภา 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านบ่อปลา  นายสำเร็จ เสียดกิ่ง 044-430099 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.4416/05/2016
106บ้านพัดทะเล  นายศิลป์ แพงตะคุ 19662954 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านลำนางแก้ว  นายยอดชาย รายณสุข 044-430125 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
108บ้านวังตะเคียน  นายวัราวุฒิ สุวรรรปะเถาว์ 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
109รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)  นายเทวินทร์ วันธงไชย 044430226 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0089.0095.0048.00100.00100.00100.0021.00100.000.0083.6716/05/2016
110บ้านเก่าปอแดง  นางสาวเศรษฐิยา เปรื้องพิชญาธ 044360276 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.0066.00100.000.0094.3320/05/2016
111บ้านขี้เหล็ก  นายลุประสงค์ สุวรรณทีป 044430031 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านคลองเตย  นายองอาจ เลิศประไพสกุล 044360282 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0076.00100.00100.00100.0058.00100.000.0092.6715/05/2016
113บ้านโป่งสามัคคี  นายสุรพล พวงเกาะ 44360280 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)  นายพีรวิชญ์ จิตชู 044430179 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.0094.00100.000.0097.7815/05/2016
115สะแกราชวิทยาคม  นายปัญญา เจริญพจน์ 044360137 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านนางเหริญ  นายศึกษา ลาจังหรีด 044430675 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0050.00100.0020.000.000.000.000.000.0067.5023/05/2016
117หนองประดู่  - 44450582 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
118วัดโคกสระน้อย  นายสายัณห์ คอกขุนทด 044967200 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119วัดโพธินิมิตร  นางประนอม นามนิตย์ 44450493 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
120วัดโพนทราย  นายพัฒนวงษ์ พุฒนอก 044430383 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121วัดหลุมข้าว  นายพิษณุ สถิตเมธี 44450489 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122วัดใหม่สำโรง  นายศึกษา ลาจังหรีด 044-082385 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
123บ้านกุดโบสถ์  นายวศิน ย่อมกลาง 044438081 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0075.0080.0085.00100.0095.0095.000.000.0090.0029/05/2016
124บ้านโคกโจด  นายสุทัศน์ ใจจังหรีด 044430598 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก  นายชยพล 44457334 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.0090.0090.0090.0090.000.0094.44-
126บ้านท่าเยี่ยม  นายวัชรพงษ์ กันขุนทด 044430597 224 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0085.0085.0085.00100.00100.0085.0085.00100.000.0090.5616/05/2016
127บ้านสมบัติเจริญ  นายถาวร อินทรสร 78730106 55 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0045.00100.0020.0020.0070.00100.000.0071.6716/05/2016
128บ้านสระตะเคียน  นายถาวร อินทรสร 044-430137 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00
129บ้านหนองสนวน  นายศิวเสก อุดมจิรโชติ 044-082617 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0040.0045.0045.0060.0040.0060.0035.0060.000.0051.6729/05/2016
130บ้านสันติสุข  นายปรีดา โชติธรรมวาทิน 044430143 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0093.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0092.000.0095.5605/05/2016
131บ้านหนองใหญ่พัฒนา  นายสมชาย เชิญกลาง 044430204 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8903/05/2016
132บ้านโนนสมบูรณ์  นายจำรัส บุญเชื่อง 044961005 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.78-
133บ้านบ่อลิงประชาสรรค์  นางณัชชา ยุระชัย 044-430100 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
134บ้านราษฎร์พัฒนา  นายจำนงค์ นุชถนอม 044438204 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135บ้านราษฎร์สามัคคี  นายอรชุน อุทัยวรรณ์ 044-430122 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
136บ้านลำไซกง  นายจารุพันธ์ สุกอง 044-430709 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/05/2016
137ตะแบกวิทยา  นายบัญชา ชินศรี 0 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
138บ้านหนองหิน  นายวิทวัส อนันต์ 19676899 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0072.0080.0072.00100.00100.00100.0080.00100.000.0089.3316/05/2016
139สามัคคีประชาสรรค์  นายสุทัศน์ ใจจังหรีด 44430252 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.2513/05/2016
140บ้านปางไม้  นายพีระวัฒน์ พีระธรรมเดช 044-430439 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0093.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.2216/05/2016
141บ้านดอนแขวนประชานุกูล  นายอุดม อุดมญาติ 044-430063 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142บ้านประชาสันต์  ศิวเสก อุดมจิรโชติ 044430727 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143บ้านสุขไพบูลย์  นายเสงี่ยม พระไตรยะ 044961567 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
144บ้านหนองขนาก  นายสุภาพ ธรรมทวี 044430438 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0095.00100.00100.00100.00100.000.0096.1113/05/2016
145บ้านหนองแดง  นายสุรพล ตอพล 044-438069 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146บ้านหนองตะเข้-หนองตูม  นายสมบัติ ศรีเพ็ชร 044430439 216 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.000.0020.0030/04/2016
147บ้านหน้ากลองวิทยา  นายสามารถ ยุระชัย - 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.0090.0090.0080.0080.0090.00100.000.0088.8929/04/2016
148สกัดนาควิทยา  นางสาวธนวรรณ ไวบรรเทา 044082631 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8929/04/2016
149ชุมชนบ้านเสิงสาง  นายนุศิษย์ พรชีวโชติ 044447204 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
150ท้าวสุรนารี(2521)  นายมติคม เทียบโพธิ์ 044547342 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
151บ้านโคกไม้งาม  นายวิสัยทัศน์ วิเศษชุมพล 44438206 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152บ้านสระประทีป  นางวิไลลักษณ์ เตรียมเชิดติวงศ์ 044-430138 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5930.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.000.0030.0020/04/2016
153บ้านหนองไผ่ใหญ่  นายนภภูมิ แก้ววิเศษ 44457323 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.0075.0090.00100.00100.0080.00100.00100.000.0091.6730/04/2016
154บ้านหนองหลักศิลา  นายสมบัติ ศรีเพ็ชร 044430198 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0059.00100.00100.00100.0068.00100.000.0091.89-
155หนองไผ่วิทยา  นายทวี ตั้งอั้น 44457413 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านโคกสันติสุข  นายณรงค์ มณฑาศรี 0812658763 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
157บ้านซับไทรทอง  นางลภาภัทร พลสิทธิ์ 044430056 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158บ้านน้ำซับ  นายธวัชชัย สายทองทิพย์ 0 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0025/06/2016
159บ้านโนนสาวเอ้  นายปรพล แก้วชาติ 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160บ้านบุตะโก  นายอนุลักษณ์ เผยกลาง 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161บ้านห้วยน้ำเค็ม  นายนิยม เรืองคง 044-430211 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านคลองทราย  นางศิริเนตร สิงห์คำ 044240036 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านคลองทุเรียน  นายโชค ภักดีณรงค์ 0 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.0095.0095.0099.0090.0090.000.0095.4406/05/2016
164บ้านคลองบง  นางสาวดวง โชติสุภาพ 044430307 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
165บ้านไทยสามัคคี  จ.ส.อ.ณรงค์ รัตนกุล 044081098 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8916/05/2016
166บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์)  นายประสิทธิ์ พิเศษ 044082523 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.000.0098.3331/05/2016
167บ้านบุไผ่  นายสมพร ญาติดอน 044228040 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0080.0070.0090.0090.00100.0080.000.0087.7820/04/2016
168บ้านศาลเจ้าพ่อ  นายพิพัทธ์ สมพรภู่ประเสริฐ 044228800 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.000.0099.2216/05/2016
169เจียรวนนท์อุทิศ 2  นายสุรชัย แพงเพ็ง 0902794623 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0080.0080.000.00100.0090.00100.000.0091.2510/06/2016
170บ้านคลองใบพัด  นายธานี ศุกระเศรณี 044430038 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0095.0050.00100.00100.0090.0095.000.0092.2210/06/2016
171คลองสะท้อน  044-430410 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.00100.0085.0095.00100.00100.00100.00100.000.0097.56-
172บ้านท่าวังไทรสามัคคี  นายอดุลย์ ทองไสว 044082521 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173บ้านวังหมี  นางจรรยา แผนวิชิต 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/05/2016
174บ้านซับเต่า  นายลักษมพงศ์ ด้วงรัตน์ 044430054 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านโนนเหลื่อม  นายประทีป ลักษณะพรหมราช 044-430562 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176ด่านอุดมวิทยา  นายไพโรจน์ เกิดวิชัย 44448168 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
177บ้านบะใหญ่  นายอารีย์ จันทรชัย 044430561 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
178บ้านวังน้ำเขียว  นางสาวพรทิพย์ พุจารย์ 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านหนองแวง  นายไพโรจน์ เกิดวิชัย 044430211 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.8927/05/2016
180บ้านหนองโสมง  นายชวภณ พานเมือง 044430418 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181บ้านคลองกุ่ม  นายสินประเสริฐ เวหา 44430034 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
182บ้านคลองหินร่อง  นายสุรชัย แพงเพ็ง 0899452845 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0099.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.7831/05/2016
183บ้านระเริง  นายไพบูลย์ อิมเม้ 044430121 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
184บ้านไทรงาม  นายเดียง ประสิทธิ์นอก 44430081 113 พฤษภาคม 2558ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน