ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านทรัพย์เจริญ  นายพินิจ พินิจพงศ์ 044438207 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
2บ้านเทพนิมิต  นายชำนาญ ยอดผักแว่น 44438193 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0085.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0091.1120/05/2016
3บ้านโปร่งสนวน  44430108 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านไร่แหลมทอง  0 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
5บ้านลำเพียก  นางรัชนีย์ ศรีผา 044430488 33 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0050.0050.0080.00100.00100.00100.00100.0075.000.0077.2216/05/2016
6บ้านหนองแคทราย  นายขวัญชัย เรืองกระโทก 44430157 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/04/2016
7บ้านหนองตะแบก  นายสมพร แดงสวัสดิ์ 044430486 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0090.0097.00100.00100.00100.0095.00100.000.0097.4405/05/2016
8บ้านหนองไทร  นายสิทธิพร ผมงาม 044-430487 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
9ครบุรีวิทยา  นายเกษม มารครบุรี 044-448066 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.2231/05/2016
10บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม  นายพันธ์ศักดิ์ มีพวงพินธุ์ 044430043 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บ้านโคกใบบัว  0 321 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0068.0067.0040.008.000.000.0083.000.000.0053.2006/05/2016
12บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายสมหมาย แสนลือชา 044448506 25 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
13บ้านทุ่งแขวน  นางโสภิต ขันติโชติ 44444690 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3305/05/2016
14บ้านมาบกราด  นายขันตรี โสภาพิศ 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.7806/05/2016
15บ้านซับสะเดา  นายแสงเพ็ช ทองไชย 044430058 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านตะกุดโนนระเวียง  นายชวาล สุดเวียง 044430071 216 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7818/06/2016
17บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง  นายไมตรี จันทองเดช 044-444314 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18บ้านไผ่  นายสมาน ศรีสา 44448771 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านหนองโบสก์  นายสัจธรรม สุขเสนีย์ 044430170 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด  นายสุวัฒน์ พูนวัฒนานุกูล 44430199 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.0080.0050.0050.0060.0070.0050.000.0070.0012/05/2016
21บ้านอังโกน-ห้วยทราย  044448761 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22บ้านโกรกสำโรง  นายวิทยา ญาติบำรุง 044430028 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/04/2016
23บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร  นายธนัชชัย เสยกระโทก 044430482 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0095.0019/07/2016
24บ้านไชยวาล  นายประยูร อิ่มกระโทก 044430481 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านดอนแสนสุข  นายโรจน์ชวิน วีรภัทรชยังกูร 044430147 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านสระผักโพด  นายราชันย์ นคราวนากุล 0 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0099.0099.0099.0099.0099.0090.0099.000.0097.1120/05/2016
27บ้านหนองต้อ  นายณรงค์ศักดิ์ เขียงกระโทก 044249242 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
28บ้านหนองใหญ่  นายเบ็ญจพล แสงภารา 12825122 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านใหญ่  นายวิทูล เฉียบกระโทก 44430215 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)  นายกานต์เลิศ ก้อนหิน 044438189 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0030/04/2016
31บ้านบุยายแลบ  นายธเนศ สถิรวิวัฒน์ - 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
32บ้านบุหว้าสามัคคี  นายสงัด อนุพันธ์ 0 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7815/05/2016
33บ้านมาบตะโกเอน  นายธัชกร ธนาวุฒิพรกุล 0 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0009/05/2016
34บ้านสระว่านพระยา  นายธนากรณ์ ปะเสทะกัง 44430311 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0072.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.8916/05/2016
35บ้านหนองเมา  นางจิตรลดา ซิวดอน 044430180 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0095.00100.000.0096.1110/05/2016
36บ้านหนองสองห้อง  นายไพศาล ศุภนิจวัฒนา 044-430188 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านหนองหินโคน  นางสาวละเอียด แซ่คู 0801693749 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.000.0094.4410/05/2016
38ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์  นายไพทูรย์ อักษรครบุรี 0819671163 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านโคกสะอาด  044430048 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0062.0046.0027.0067.00100.00100.00100.00100.000.0078.0026/05/2016
40บ้านแชะ  นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ 044-448065 35 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5935.0031.0049.0044.00100.00100.00100.0085.0096.000.0071.1111/05/2016
41บ้านดอนกรูด  นางศรีไพร จันทรชิต 0 28 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0088.0088.0044.00100.00100.00100.0071.00100.000.0087.8925/05/2016
42บ้านพนาหนองหิน  นายสมัคร ฉัตรรัตนวารี 044430111 37 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5611/05/2016
43บ้านหนองรัง  นายวุฒิพงษ์ พงษ์อุดม 44438188 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านหนองเสือบอง  นายปองพล จิตรเขต 044430312 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45จอมทองวิทยา  นายพีระพงษ์ เพชรศรี 044082077 0100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)  นายไกรวัลย์ นคราวนากุล 44448760 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)  นายถนัด บรรลือ 0862597629 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0088.00100.0087.00100.00100.00100.00100.0071.000.0094.0014/05/2016
48บ้านซับก้านเหลือง  นายบุญลือ เพ็ชรดอน 044430311 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5996.0063.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.7827/05/2016
49บ้านหนองโสน  นายวิเชียร หน่างเกษม 044 430191 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0073.0088.009.00100.00100.0075.0057.00100.000.0078.0012/05/2016
50บ้านหนองหว้าประชาอาสา  044430200 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0071.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.7827/05/2016
51ม่วงแก้ววิทยาคาร  นายละเอียด สุขดาษ 044441844 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.0095.00100.00100.00100.00100.0098.00100.000.0099.0016/05/2016
52วัดทุ่งจาน  นายเรื่อง ศรีแก้ว - 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0016.00100.00100.00100.0066.00100.000.0085.7816/05/2016
53วัดมกุฎไทยาราม  นายพงษ์พิพัฒน์ จานฉิมพลี 0878719283 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0061.00100.0031.00100.00100.00100.0061.00100.000.0083.6720/05/2016
54วัดม่วง  นายภิรมย์ เข็มพุดซา 044082370 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
55วัดหงษ์  นายวินัย กลขุนทด 044442953 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.0015/05/2016
56สวนหมากสงเคราะห์  นายสมบูรณ์ อุตรา 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
57หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา  นางพสุธร หยั่งกระโทก 0-4443-025 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0070.0090.00100.00100.0070.00100.000.0090.0016/05/2016
58จตุคามวิทยาคม  นายคมสัณห์ คำพิทักษ์ 044430005 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0085.0050.00100.00100.00100.0085.00100.000.0087.78-
59บ้านโกรกหว้า  044430029 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)  นายเดชดวง ลึกอะหร่ำ - 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)  นายสกัน ลีสีคำ 044-430062 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0081.00100.000.0096.7823/05/2016
62วัดศีรษะกระบือ  นางประไพรัตน์ ลีสีคำ 0 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.00100.00100.0095.00100.0080.00100.000.0093.8916/05/2016
63บ้านหนองผักไร  นาวธรรมรัตน์ รัตนกระจ่าง 044430172 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านหนองล้างช้าง  นายศุภัคไฑญ ทองนุช 044430184 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65วัดบ้านพร้าว  นายพนธ์ประภาส สรณ์นภาพัชร 044430237 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66วัดไม้เสี่ยว  นายปรีดี โสโป 044430548 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67ชุมชนบ้านตะขบ  นายคะนอง ควรตะขบ 44373085 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.00100.00100.0090.00100.000.0094.4416/05/2016
68บ้านเขาพญาปราบ  นางสาวเศรษฐิยา เปรื่องพิชญาธร 044082358 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69บ้านคลองสาริกา  นายสามารถ กลางบุญเรือง 044430040 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านน้อย  นายถิรายุ ปิดตาละเพ 044-430-38 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านบุหัวช้าง  นางสาวปรียาภรณ์ เชียงเครือ 044430658 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านยางกระทุง  นายวรการ จันทรมหา 044082362 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73ป่าไม้อุทิศ 2  นายสมชาย จันทร์ตะคุ 044-760113 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0093.00100.0073.0095.0093.00100.0072.00100.000.0091.7827/05/2016
74บ้านโคกสำราญ  นายสมบัติ ระวังสำโรง 0 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านวังหิน  นายบรรทม พิมพ์ทองครบุรี 44340130 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)  นายนภัสดล ลิมป์เจริญ 044440200 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านหนองตาด  นายมนัส นามตะคุ 044430659 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านหนองนมนาง  นางสุปรีชา ครูศรี 44430164 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.6701/06/2016
79บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายถนัด ธเรศพฤฒิกิจ 44441767 120 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/04/2016
80ไผ่สีสุก  นายวรรณพ ชิดเมืองปัก 44441630 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81อาจวิทยาคาร  นายไสว ผางสระน้อย 044441768 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0092.2213/05/2016
82บ้านปลายดาบ  นายวัฒนะ เหาะสูงเนิน 044020648 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83บ้านพุปลาไหล  นายช่วย รมยาคม 044020636 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
84บ้านหนองโดน  นายพงษ์พิพัฒน์ จานฉิมพลี 044430674 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85วังวารีวนราษฎร์วัฒนา  นางสาวมะลิวัลย์ จรกิ่ง 044440222 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86วัดพรหมราช  นายสมบูรณ์ อุตรา 044-441828 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87วัดโพธิ์เมืองสามัคคี  นายปวิชญา สุขอุดม 44390244 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
88หนองชุมแสงศรัทธาคาร  นางอุทุมพร เครือบคนโท 044430553 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)  นายเมธี คอบตะขบ 044969072 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
90บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)  นายนิรุทธ์ เฟ้นดี้ - 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านพันธ์สงวน  นางอุษณิษา ภาสกานนท์2 044430112 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านหนองหญ้าขาว  นางสาวสุภาพร บุพโต 044-430195 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง  นายวีระเดช เดชะคำภู 044430219 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94แหลมรวกบำรุง  นายพิทยา ภูสำเภา 044-969524 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร  นายเสรี โพธิ์ขุนทด 44441177 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0050.0070.0070.00100.00100.0040.00100.000.0077.78-
96บ้านเมืองปักสามัคคี  นายปัญญา เจริญพจน์ 044284268 323 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.0090.00100.0090.0090.00100.000.0095.0005/05/2016
97บ้านโนนแดง  นายสุบรรณ พระเดชกิ่ง 044430086 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านหนองกก  นายทีปกรณ์ วิโมกข์รัตน์ 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
99บ้านหลุมเงิน  นายสันติภูภิภัค โสภักดี 044-430382 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100หนองนกเขียนสามัคคี  นายนิยม สมบัติ 019662865 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.0095.00100.00100.00100.000.0097.22-
101บ้านกลาง  นายไพศาล จิตพิทักษ์กุล 0 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8912/05/2016
102บ้านคลองซับน้อยสามัคคี  0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103บ้านบ่อปลา  นายสำเร็จ เสียดกิ่ง 044-430099 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.4416/05/2016
104บ้านพัดทะเล  นายศิลป์ แพงตะคุ 19662954 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านลำนางแก้ว  นายเอนก นิมมานนิรชร 044-430125 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
106บ้านวังตะเคียน  นายวะราวุฒิ สุวรรณปะเถาว์ 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)  นายเทวินทร์ วันธงไชย 044430226 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0089.0095.0048.00100.00100.00100.0021.00100.000.0083.6716/05/2016
108บ้านเก่าปอแดง  นายสุทธิชัย เครือบคนโท 044360276 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.0066.00100.000.0094.3320/05/2016
109บ้านขี้เหล็ก  นายลุประสงค์ สุวรรณทีป 044430031 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านคลองเตย  นายองอาจ เลิศประไพสกุล 044360282 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0076.00100.00100.00100.0058.00100.000.0092.6715/05/2016
111บ้านโป่งสามัคคี  นายเอกอรรถ ถูกหมาย 044360280 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)  นายพีรวิชญ์ จิตชู 044430179 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.0094.00100.000.0097.7815/05/2016
113สะแกราชวิทยาคม  นายเฉลิมยศ พุทธา 044360137 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านนางเหริญ  นายบรรทม พิมพ์ทองครบุรี 044430675 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0050.00100.0020.000.000.000.000.000.0067.5023/05/2016
115หนองประดู่  - 044450582 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
116วัดโคกสระน้อย  นายสายัณห์ คอกขุนทด 044967200 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117วัดโพธินิมิตร  นางประนอม นามนิตย์ 044450493 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
118วัดโพนทราย  นายพัฒนวงษ์ พุฒนอก 044430383 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119วัดหลุมข้าว  นายพิษณุ สถิตเมธี 44450489 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120วัดใหม่สำโรง  นายศึกษา ลาจังหรีด 044-082385 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
121บ้านกุดโบสถ์  นายวศิน ย่อมกลาง 044438081 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0075.0080.0085.00100.0095.0095.000.000.0090.0029/05/2016
122บ้านโคกโจด  นางสอาด บุญเอิบ 044430598 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก  นายชยพล 44457334 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.0090.0090.0090.0090.000.0094.44-
124บ้านท่าเยี่ยม  นายวัชรพงษ์ กันขุนทด 044430597 224 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0085.0085.0085.00100.00100.0085.0085.00100.000.0090.5616/05/2016
125บ้านสมบัติเจริญ  นายสุนันท์ จงใจกลาง 78730106 55 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0045.00100.0020.0020.0070.00100.000.0071.6716/05/2016
126บ้านสระตะเคียน  นายถาวร อินทรสร 044-430137 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00
127บ้านหนองสนวน  นายศิวเสก อุดมจิรโชติ 044-082617 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0040.0045.0045.0060.0040.0060.0035.0060.000.0051.6729/05/2016
128บ้านสันติสุข  นายปรีดา โชติธรรมวาทิน 044430143 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0093.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0092.000.0095.5605/05/2016
129บ้านหนองใหญ่พัฒนา  นายสมชาย เชิญกลาง 044082626 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8903/05/2016
130บ้านโนนสมบูรณ์  - 044961005 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.78-
131บ้านบ่อลิงประชาสรรค์  นางณัชชา ยุระชัย 044-430100 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132บ้านราษฎร์พัฒนา  นายจารุพันธ์ สุกอง 044438204 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านราษฎร์สามัคคี  นายอรชุน อุทัยวรรณ์ 044-430122 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
134บ้านลำไซกง  - 044-430709 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/05/2016
135ตะแบกวิทยา  นายบัญชา ชินศรี 0 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
136บ้านหนองหิน  นายพุฒิพงศ์ รัตน์สงัดวงศ์ 044430600 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0072.0080.0072.00100.00100.00100.0080.00100.000.0089.3316/05/2016
137สามัคคีประชาสรรค์  นายสุทัศน์ ใจจังหรีด 44430252 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.2513/05/2016
138บ้านปางไม้  นายพีระวัฒน์ พีระธรรมเดช 044-430439 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0093.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.2216/05/2016
139บ้านดอนแขวนประชานุกูล  นายอุดม อุดมญาติ 044-430063 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140บ้านประชาสันต์  นางพรชนก รัตนโกศล 044430727 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
141บ้านสุขไพบูลย์  นายเสงี่ยม พระไตรยะ 044961567 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
142บ้านหนองขนาก  นายสามารถ ยุระชัย 044430438 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0095.00100.00100.00100.00100.000.0096.1113/05/2016
143บ้านหนองแดง  นายสุรพล ตอพล 044-438069 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านหนองตะเข้-หนองตูม  นายสมบัติ ศรีเพ็ชร 044430439 216 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.000.0020.0030/04/2016
145บ้านหน้ากลองวิทยา  - - 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.0090.0090.0080.0080.0090.00100.000.0088.8929/04/2016
146สกัดนาควิทยา  น.ส.ธนวรรณ ไวบรรเทา 044082631 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8929/04/2016
147ชุมชนบ้านเสิงสาง  นายนุศิษย์ พรชีวโชติ 044447204 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148ท้าวสุรนารี(2521)  นายมติคม เทียบโพธิ์ 044547342 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149บ้านโคกไม้งาม  - 44438206 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
150บ้านสระประทีป  นายบุญมี สาธร 044-430138 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5930.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.000.0030.0020/04/2016
151บ้านหนองไผ่ใหญ่  นายนภภูมิ แก้ววิเศษ 44457323 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.0075.0090.00100.00100.0080.00100.00100.000.0091.6730/04/2016
152บ้านหนองหลักศิลา  นายสมบัติ ศรีเพ็ชร 044430198 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0059.00100.00100.00100.0068.00100.000.0091.89-
153หนองไผ่วิทยา  นายทวี ตั้งอั้น 44457413 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154บ้านโคกสันติสุข  นายณรงค์ มณฑาศรี 0812658763 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
155บ้านซับไทรทอง  นายทวีศักดิ์ แก้วสมปอง 044430056 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านน้ำซับ  นายธวัชชัย สายทองทิพย์ 0 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0025/06/2016
157บ้านโนนสาวเอ้  นายปรพล แก้วชาติ 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158บ้านบุตะโก  นายอนุลักษณ์ เผยกลาง 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159บ้านห้วยน้ำเค็ม  นายนิยม เรืองคง 044-430211 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160บ้านคลองทราย  นางศิริเนตร สิงห์คำ 044240036 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161บ้านคลองทุเรียน  นายโชค ภักดีณรงค์ 0 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.0095.0095.0099.0090.0090.000.0095.4406/05/2016
162บ้านคลองบง  นางสาวดวง โชติสุภาพ 044430307 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
163บ้านไทยสามัคคี  จ.ส.อ.ณรงค์ รัตนกุล 044081098 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8916/05/2016
164บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์)  นายประสิทธิ์ พิเศษ 044082523 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.000.0098.3331/05/2016
165บ้านบุไผ่  นายสมพร ญาติดอน 044228040 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0080.0070.0090.0090.00100.0080.000.0087.7820/04/2016
166บ้านศาลเจ้าพ่อ  นางลภาภัทร พลสิทธิ์ 044228800 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.000.0099.2216/05/2016
167เจียรวนนท์อุทิศ 2  นายสุรชัย แพงเพ็ง 0902794623 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0080.0080.000.00100.0090.00100.000.0091.2510/06/2016
168บ้านคลองใบพัด  นายมณเฑียร สารจันทร์ 044430038 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0095.0050.00100.00100.0090.0095.000.0092.2210/06/2016
169คลองสะท้อน  044-082519 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.00100.0085.0095.00100.00100.00100.00100.000.0097.56-
170บ้านท่าวังไทรสามัคคี  นายอดุลย์ ทองไสว 044082521 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
171บ้านวังหมี  นางจรรยา แผนวิชิต 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/05/2016
172บ้านซับเต่า  นายลักษมพงศ์ ด้วงรัตน์ 044430054 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173บ้านโนนเหลื่อม  นายประทีป ลักษณะพรหมราช 044-430562 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
174ด่านอุดมวิทยา  นางสาวดวง โชติสุภาพ 44448168 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านบะใหญ่  นายอารีย์ จันทรชัย 044430561 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176บ้านวังน้ำเขียว  นางสาวพรทิพย์ พุจารย์ 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
177บ้านหนองแวง  นายไพโรจน์ เกิดวิชัย 044430211 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.8927/05/2016
178บ้านหนองโสมง  นายชวภณ พานเมือง 044430418 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านคลองกุ่ม  นายสินประเสริฐ เวหา 44430034 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
180บ้านคลองหินร่อง  นายสุรชัย แพงเพ็ง 0899452845 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0099.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.7831/05/2016
181บ้านระเริง  นายไพบูลย์ อิมเม้ 044430121 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
182บ้านหนองไม้สัก  นายประทีป ลักษณะพรมราช 044-430182 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
183บ้านไทรงาม  นายเดียง ประสิทธิ์นอก 44430081 113 พฤษภาคม 2558ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน