ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสง่า จันทร์วิเศษ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1จักราชราษฎร์สามัคคี  นายเกียรติณรงค์ หงษ์แปลง 044399053 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2บ้านตะกุดเครือปลอก  นางจรัญญา หงษ์แปลง 044399261 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0080.0050.0090.0090.0090.0050.0080.000.0076.6715/06/2016
3บ้านโนนพฤกษ์  นายเสน่ห์ ธีระกุล 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านสวนปอ  นายธรรมรงค์ ทองสุข 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
5บ้านหนองบัวกลาง  นายวราวุฒิ ชะมังกลาง 044-430165 312 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5940.0030.0040.0030.0080.0090.00100.0080.00100.000.0065.5613/05/2016
6บ้านหินโคน  นางปิยะกุล พัวอมรพงศ์ 044-430316 329 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5953.0086.0081.0030.0055.0023.0051.0078.0078.000.0059.4420/06/2016
7เสมาอุปถัมภ์  นายอำพร ทวรรณกุล 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0050.0090.0080.00100.0090.0070.00100.000.0086.6705/05/2016
8ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา  นายสุเทพ จันทีนอก 044399846 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5976.0072.0067.0067.0078.0075.0075.0075.0070.000.0072.78-
9บ้านโคกพระ  นายหนูชวน มุงคุณคำชาว 0 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านตูมราษฎร์บูรณะ  นายอนันต์ สุวรรณะ - 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0065.0074.0015.0070.00100.000.0060.00100.000.0073.0014/04/2016
11บ้านทองหลาง  นายวิฑูรย์ ไทยน้อย 0 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0085.0075.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.11-
12รัฐการุณวิทยา  นายวรเชษฐ์ ตีบไธสง 044-399952 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13วัดหนองจอก  นายสุภาพ เซ็นทองหลาง 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14วัดหนองพลวง  นายชำนาญ นาคศิริ 0935492277 328 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0080.0060.0060.0030.0030.0040.0060.000.0051.25-
15วัดเหมสูง  นายทนงศักดิ์ ยศกลาง 0 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.33-
16ไทรทอง  นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์ 0 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.591.001.001.001.001.001.001.001.001.000.001.0021/06/2016
17บ้านดงพลอง  นายประจักษ์ พรมมาแข้ 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0095.0095.00100.0095.0050.0095.00100.000.0092.2224/05/2016
18บ้านทรัพย์เจริญ  นายโกเมน แตงกระโทก 044430314 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านพระนารายณ์  นายชาลี แดงหล้า 0 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บ้านหนองขามน้อย  นายอำนวย บุราณรมย์ 044082089 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21บ้านหนองแมว  นายนิเวช ช่างทำ 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22วัดหนองนกคุ่ม  นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน 044430722 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.33
23วัดหนองบัวยอดแก้ว  นายพฤทธิ์ พงษ์สีดา 0-4443-024 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
24ขามสงเคราะห์  นายมานพ ทรวงทองหลาง 044-430-00 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.67-
25ชุมชนสว่างวิทยา  นายอุทิศ พงษ์ภาลี 044497133 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0060.0035.0060.0030.0055.0055.0035.0070.000.0046.67-
26บ้านโกรกไม้แดง  044-430-02 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านโคกสำโรง  ว่าที่ร้อยตรีสัญญา เขียวปาน 044082696 18 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านบุวังหว้า  นายเจษฎา สุปัญญเดชา 044-430259 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
29บ้านหนองไผ่  นางพิมพ์ใจ พืชทองหลาง 044 430 17 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30วัดหินมงคล  นายเรืองกิตถิ์ ทิศบดี 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31บ้านโนนตาพรม  นายโสภา คำรินทร์ 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านช่องโค  นายบรรจบ เรียมริมมะดัน 44399341 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
33บ้านละกอ  นายวีรพงษ์ คุรุกิจกำจร 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ  นางนัชชา ชาญชัยภูวดล 044430228 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35บ้านหนองนกกวัก  นายเอนกพงศ์ สิริตระกูลศักดิ์ 0-44082092 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36หนองพลวงพิทยา  นายประเสริฐ นันกระโทก 044430489 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37อรพิมพ์วิทยา  นายประสาน อรพิมพ์ 044430258 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)  นายณัฏฐ์ บุตรศรีภูมิ 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39ชาติวิทยา  นายคำพอ สมบัติภูธร 0 124 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านโนนทะยุง  นายวิโรจน์ เลิศพงษ์ 044-430699 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านโนนพะไล  นางสุรีย์พร ช่างกลึง 044430089 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านหนองขาม  นายภิสิทธิ์ สมาน 044-430155 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านหนองจระเข้หิน  นายปัญญา สังข์สูงเนิน 0 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44ราษฎร์บำรุง  นางพรมรินทร์ ชูกลิ่น 044430227 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45สามัคคีวิทยา  นางสาวพิมพิมุก ผดุงฐิติพันธุ์ 044082108 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46ชุมชนดอนไพล  นายบุญจง เอี่ยมกลาง 044082157 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านดอน  นายบุญเลิศ ทรัพย์สุข 44491442 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
48บ้านท่าลาดขาว  นายสนอง ฝ่ายโชคชัย 044-249093 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0033.00100.000.0092.5630/05/2016
49บ้านบึงไทย  นายบุญเหลือ บ่อเพ็ชร 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50บ้านบึงพระ  นายณัฐพล มงคลแท้ 0 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0088.00100.00100.00100.0090.00100.000.0094.2206/05/2016
51วัดพะโค  นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร 044082153 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
52ชลประทานนาตลิ่งชัน  นายไพรวัลย์ ขยายวงศ์ 044249249 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.33-
53ชลประทานบ้านกอโจด  นายสุพจน์ ติสันเทียะ 044430698 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54โชคชัยพรหมบุตรบริหาร  นายภพธนา ปิ่นนาค 44491169 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0093.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0094.7809/05/2016
55บ้านโจด  นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา 44492373 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านดอนพราหมณ์  นายอำนาจ บรรจงรอด 044491471 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0085.0070.00100.00100.0060.0040.0045.000.0071.25-
57บ้านท่าเยี่ยมวิทยา  นางอังคณา ภิญโญยาง 044-082159 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.0090.000.0095.56-
58บ้านโนนเพชร  ว่าที่ร้อยตรียริศย์ กิจเพิ่มพูล 044430635 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.000.0098.33-
59บ้านบิง  นายปริญญา โพธินา 44491036 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60บ้านบึงทับปรางค์  นางปราณี สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ 044491033 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0088.0082.0092.00100.0099.0088.0099.000.0093.67-
61บ้านพิชิตคเชนทร์  นายสมชัย สันติภัคพงศ์ 44491046 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0070.0090.0090.0090.0090.0090.0070.0090.000.0085.5613/05/2016
62บ้านกุดจอกน้อย  นายธงชัย ป่วงกระโทก 0 11 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63บ้านกุดจอกใหญ่  นายวิชาญ เฟืองสกุลโรจน์ 044-430322 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านกุดโบสถ์  นายสราวุธ รุณชัยศรี 0-4443-049 22 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5996.00100.00100.0096.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.1108/08/2016
65บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)  นายชาญชัย พงษ์ศรี 044082155 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8913/06/2016
66บ้านด่านเกวียน  นายประภาศ อุปากุล 044375092 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8916/05/2016
67บ้านตูม  นายเทพนรินทร์ ห่วงจริง 44375354 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านท่าอ่าง  นายบุญเอื้อ นาคใหม่ 044375126 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
69บ้านละลม  นายสุพจน์ สุวิวัฒนานันท์ 0 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านหนองกก  นายสุระพร ชมกลาง 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านหนองบอน  นายวิรพจน์ วงศ์วัฒน์เกษม 0-4492-759 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5945.0065.0070.0050.0060.0065.0080.0055.0070.000.0062.22-
72บ้านโนนปอแดง  นายปรีชา อุตสาหพงษ์ 044430088 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0093.33-
73บ้านโค้งกระโดน  นายวีระพล มาจันทึก 044-430052 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74บ้านดอนเกตุ  นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ 044-497408 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านดะแลง  นายสกัน ลีสีคำ 044430068 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5615/05/2016
76บ้านปอพราน  นายดำเกิง เงินพลับพลา 044992013 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.56-
77บ้านหนองปรึก  นายวิชวน ตติยนันทกุล - 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
78ชุมชนพลับพลา  ว่าที่ร้อยตรีดนุวัศ ไชยสงค์ 44491093 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านกอกวิทยา  นายศิริพงษ์ วงศ์สุทธิรัตน์ 044-430496 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7813/05/2016
80บ้านคลองกลาง  นายทวีวิทย์ ยังทินนัง 0895749036 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.0060.00100.00100.00100.0050.00100.000.0084.4416/05/2016
81บ้านท่าตะเคียน  นายสุวิทย์ ครึกกระโทก 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
82บ้านปรางค์  นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์ 044491094 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
83บ้านหนองเสาเดียว  นายธนาทิต นวนกระโทก 44935016 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0095.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.11-
84วัดกุดสวาย  นายพิเชษฐ วันทากูล 044001336 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0080.0090.00100.0080.00100.000.0092.22-
85บ้านซับตะคร้อ  นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน 044-430676 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.000.0096.67-
86บ้านถนนหัก  นายอนุชิต ป่วงกระโทก 044430440 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
87บ้านสระซาง  นายวิรัตน์ ตันพิพัฒน์ 0 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67-
88บ้านหนองลูกควาย  นางสาวสุธาสินี สว่างศรี 044-082648 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.44-
89บ้านหนองสะแก  นายมนชัย เยื่องกลาง - 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90บ้านหนองหัวแรด  นายเสรี เจริญกลาง 044-490310 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านใหม่ไทยเจริญ  นายมหัศวินอภิญญา บุญอยู่ 044330031 26 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0090.0090.00100.00100.0080.00100.000.0088.89-
92บ้านใหม่สมบูรณ์  นายสมพร พานอิ่มมะเริง 0902510982 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.1105/05/2016
93บ้านคลองสารเพชร  นางรมิตา สีมาพล 044-430607 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
94บ้านบุกระโทก  นายศรายุธ จรรยาจารุวงศ์ 0 38 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0078.00100.0093.00100.0091.0093.000.0095.00-
95บ้านสระมะค่า  นายพิมล ศรีโพนทอง 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านหนองกระทุ่ม  นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง 044430606 37 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5992.0087.0086.0073.0091.00100.00100.00100.0086.000.0090.56-
97บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  นายประครอง วงศ์ฉลาด 0980975810 27 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0050.00100.000.0088.89-
98บ้านหนองไม้ไผ่  นายมังกร เทกระโทก 044-430181 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99บ้านท่าตะแบก  นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง 044-430601 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0068.0075.0099.000.00100.0071.0042.0077.000.0076.50-
100บ้านทุ่งหัวขวาน  นายมนชัย เยื่องกลาง 044430441 117 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/01/2016
101บ้านพระ  นายสมศักดิ์ ดวงกระโทก 044082639 310 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.00100.0095.0095.0095.0095.0095.000.0096.67-
102บ้านลุงเขว้า  นายสุริยา แสนท้าว - 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103บ้านสารภี  นายวรรณษา ชิตรัตถา 044-756437 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านหนองจาน  ว่าที่ร้อยตรีดนุวัศ ไชยสงค์ 044-430446 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0085.0095.00100.000.000.00100.000.000.0094.17-
105บ้านยอกขาม  นายสุริยา แสนท้าว 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106บ้านสว่างวิทยา  นายสัมฤทธิ์ กลมกลาง 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0090.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
107บ้านหนองตะไก้  นายสงวน มูลนิธิธรรม 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านหนองไทร  นายนฤชา ดุจจานุทัศน์ 044430603 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.000.000.000.0090.000.000.0096.00-
109บ้านหนองบุนนาก  นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ 0 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.7810/06/2016
110เทียมนครวิทยา  นายสมเด็จ ภิญโญยาง 0 226 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0080.0080.00100.0050.00100.0080.000.0086.67-
111ชุมชนบ้านทับสวาย  นายสมโภชน์ ฉ่ำธงชัย 044-391196 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00100.000.0092.22
112บ้านกู่โกสีย์วิทยา  นายสะอาด ระติเดช 0819990276 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านโนนทอง  นายอาริยะ วาทไธสง 044-082655 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านโนนสำราญ  นายฉลอง จันทร์ลอย 044-430096 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115บ้านเมืองพลับพลา  นางสาวนวมลล์ แถวไธสง 0 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0092.22-
116บ้านสระแก้ว  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายตา คำสิงห์นอก 044-082658 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
117บ้านหนองชุมแสง  นายวีรวัฒน์ จตุรวงค์ 044430159 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านซ่าเลือด  นางภนิตา เศรษฐคุณากุล 044082649 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
119บ้านนาตะคุ  นายอุทัย คำสีหา 044-430000 226 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.22-
120บ้านโนนขี้ตุ่น  นางสาวจงจิตต์ จงปัตนา - 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
121บ้านหนองบัวรองสามัคคี  นายธนิตพงษ์ ฉวีพัฒน์ - 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0080.0080.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0086.67-
122บ้านห้วยแคน  นายอุดม สุภารี 044-761229 39 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0099.00100.0099.0098.00100.00100.00100.000.0099.56-
123บ้านหัวทำนบ  นางประดับ กุมาลา 0 527 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
124บ้านโคกพลวง  นายสุเทพ แสงสุระ 044430615 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0007/06/2016
125บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา  นายวีรชัชช์ นิลทวี 0612589273 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8909/06/2016
126บ้านเมืองรัง  นายสมศักดิ์ จำปาหล้า 044430119 425 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0075.0080.0070.0080.0090.0070.0080.0070.000.0075.0030/06/2016
127บ้านหนองปรือ  นายสากล พันธ์สวัสดิ์ 044430608 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านหนองโพดเพชรพิทยา  นายอัครเดช ไชยโยราช 044-430177 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0080.0090.0090.0070.0090.0090.0080.000.0085.5620/05/2016
129บ้านหลุ่งประดู่  นายธงชัย ปิตตาละเพ 0 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0098.8918/06/2016
130บ้านจอมศรี  นายกฤชฐา ดอนกระโทก 044-430053 218 สิงหาคม 2559หลัง 16พ.ค.5990.00100.00100.000.00100.000.000.00100.000.000.0098.00
131บ้านหนองม่วงหวาน  นายเชิด บุบผามาลา 044430610 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.0066.00100.0075.0083.0083.0042.0066.000.0077.5615/05/2016
132บ้านหนองม่วงใหญ่  นายฉลอง จันทร์ลอย 044430610 411 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.22-
133บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี  นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์ 0862619046 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0010.0080.00100.00100.00100.00100.000.0086.6731/05/2016
134บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์  นายธีระยุทธ์ พันธ์ใย 044430719 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135วัดหนองนา  นางสาวอ้อย สงึมรัมย์ 044082654 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0087.0096.0050.000.000.000.000.000.000.0063.2507/05/2016
136บ้านกระทุ่มแท่น  นายสำราญ ฝากไธสง 044-430018 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านตะแกรง  นายสมดี พรหนองแสน 44249215 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านท่าลี่  นายสิทธิชัย ลวกไธสง 0 223 สิงหาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.0050.0050.0020.000.000.0050.000.000.0054.00-
139บ้านหนองนกเขา  ส.ต.ต.อุดม สกิจขวา 0 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0065.00100.000.0091.67-
140บ้านหนองสาย  นายสันติวัฒน์ สุภัทโรบล 0 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.0095.00100.0090.00100.00100.000.0090.000.0095.71
141บ้านหลุ่งตะเคียน  นายสุรพล หมื่นโยชน์ 044430611 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/05/2016
142รักชาติประชาบำรุง  ว่าที่ร.ต.วีรชน เทนอิสสระ - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย  นายมานะ ครุธาโรจน์ 044391194 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านตะโก  นางสาววิภาวดี ปัจจัยโก 044391195 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
145บ้านสวนหอม  นายอุดร พนมศรี 44391197 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0080.0080.00100.0090.00100.0090.000.0091.11-
146บ้านแสนสุข  นายระติเดช ทับแสนลี 044-751364 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0070.0070.0080.00100.0050.00100.000.0084.44-
147บ้านหนองไผ่  นายสุวิทย์ จงสูงเนิน 044-430255 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านหนองม่วง  นางจันทร์จิรา วาปีทะ 044-43616 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0070.00100.000.0085.5610/06/2016
149บ้านห้วยปอ  นายสมยศ นามแก้ว 0 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5998.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.1127/05/2016
150บ้านโคกสะอาด  นายรักชาติ พันธ์ศรี 044-430018 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.0028.00100.00100.0070.0079.0086.00100.000.0082.5603/06/2016
151บ้านตะคร้อ  นายสมเกียรติ พึ่งจันดา 0 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
152บ้านสระมะค่า  นายสุรสิทธิ์ ไตรศร 19660295 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153บ้านหนองพลอง  นายทองอินทร์ ไปเจอะ 0 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0080.00100.00100.0090.0080.00100.000.0091.1120/06/2016
154บ้านหนองโสน  นายบุญธรรม ลวกไธสง 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0060.00100.000.0093.33-
155บ้านหัวสะพาน  นายธนิต แทนสูงเนิน 0 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
156บ้านหินดาด  นางสาวพูนพิศมัย เปี่ยมสุวรรณ 044950440 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ  นายพุฒิเกียรติ ก่อศรีจันทร์ 044-321476 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158บ้านกรูด  นายจีรวัฒน์ เกตศิลา 0 13 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.0094.0094.0087.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.2207/01/2016
159บ้านกันผม  นายชัชวาล ตุนาค 044-430710 423 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
160อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ  นายวิทยา จิตเงิน 44321474 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.1408/05/2016
161โนนตาวิทย์  นายรุ่งโรจน์ พรหมมีชัย 044-321475 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.22-
162บ้านพระพุทธ  นางประภา ธำรงพัฒนารักษ์ 044321574 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163สมบูรณ์วัฒนา  นายสุนัย บรรจงรอด 44321473 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164ชุมชนวัดรวง  นายประสงค์ ชูใจ 044207565 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165บ้านนาตาวงษ์  นายสุนันท์ คำกอง 044-207049 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166วัดสลักได  นายพิสิษฐ์ ปั่นพิมาย 0 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167สมานมิตรวิทยา  นายประเสริฐ กล้าหาญ 044206065 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168อำนวยศิลป์สารกิจ  - 44207602 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169โคกวังวนวิทยา  นางสุพิชญ์ชญา จิตรลักษมีกานต์ 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
170บ้านด่านพัฒนา  นายประสิทธิ์ เดชครอง 0-4476-123 34 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0085.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.89-
171บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)  นายสุนิชฌาน ไกรคุ้ม 044-321477 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
172บ้านหนองบัวโคก  นายถนัด เกรัมย์ 044430318 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0077.00100.0066.0062.0027.0027.00100.0027.000.0065.11-
173บ้านหนองยาง  นายสุชีพ นิตย์ด่านกลาง 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
174เพชรมาตุคลา  นายสุนันท์ เพ็ญสุขพิทักษ์ 044321332 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175ภูทองวิทยา  นายสายนต์ อ่อนคำสี 0947637654 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
176พิมานประชาสันต์  นายเศรษฐเมธ พรมวัง 0 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน