ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ไตรคามสามัคคี  นายโกศล พงษ์นิรันดร 044-430347 120 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2บ้านกระถินหนองเครือชุด  นายสุรัตน์ มุ่งอิงกลาง 044-384154 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3บ้านเกรียมโนนสำโรง  นายฉันทณัฏฐ์ ธูปกลาง - 114 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านดอนผวา  นายสิทธิชัย เผยฤทัย 044-384137 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านไพ  นายวรเดช ดิษฐ์ธนากุล 17897338 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0080.0080.0080.00100.00100.0040.00100.000.0081.11-
6บ้านสะพาน  นายนราศักดิ์ เกษตรเวทิน 44384396 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7บ้านหนองพลอง  นายชนวีร์ พิมพ์พา 044-082243 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
8บ้านกระเพรา  นายชัยชนะ ชุนเกาะ 044-430630 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.22-
9บ้านคล้าโนนคราม  นายสิทธิชัย จริงโพธิ์ 044-430524 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านจันอัด  นายพยุงศักดิ์ เสริฐสูงเนิน 044-753317 126 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11ดอนท้าววิทยา  นายพัฒน์ พานสมบัติ 0 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0044.0078.0056.0056.0067.0089.0089.0089.000.0071.00-
12บ้านด่านติง  044-430348 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
13บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)  044-753318 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14บ้านเมืองที  044-430523 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.00100.0099.000.0099.7830/06/2016
15บ้านเหล่าพิทยาคม  นายจรูญ ชมจอหอ 044-974058 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16กันเกราพิทยาคม  นางสาวอนงค์ อมรรัตนเศรษฐ์ 044-430630 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0088.0093.0067.0079.007.0063.0089.000.000.0069.43-
17บ้านดอนม่วง  นายทวี กิจสนธิ์ 044-430531 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี)  นายไพทูลย์ พิทักษ์ 044430632 127 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านหนองจำปา  นายสังคม เพียงพานิช 044-430530 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
20บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)  นายวิช้ย กฤษกลาง 081-789790 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0053.0071.0023.0066.00100.00100.000.0066.000.0072.38-
21บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายสุขสันติ์ พรมภา 044379459 330 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00-
22โพธารามพิทยาคม  นายสำเภา สำเนากลาง 044-326153 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23วัดบ้านด่านคนคบ  นายสมศักดิ์ ชาติวีรัตนไตร 044-752257 110 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)  นายจักราวุธ วิจบ 044-332482 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.00100.00100.00100.0050.00100.000.0077.78-
25บ้านด่านเกวียน  นายฉลอง วงศ์ปัดแก้ว 044-332469 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.0009/05/2016
26บ้านด่านทองหลาง  นายสมศักดิ์ เซ็นกลาง 044-207614 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
27บ้านโตนด  นายบำรุง โลหะการก 044332594 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านโนนมะกอก  นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน 044-430517 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
29บ้านโนนมันเทศ  นายประมวล สุวรรณบุบผา 044-430526 10 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านหนองโจด  นายประกอบ กุฏโพธิ์ 044-430525 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.0087.00100.000.0097.11-
31อนุบาลตลาดแค  นายสิทธิชัย อ่วมวงษ์ 044-917002 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
32บ้านธารปราสาท  นายปรีชา ทองปาน 044-966410 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
33บ้านวังม่วง  นายนิรันดร เสือกำปัง 044-754431 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0068.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.8031/05/2016
34บ้านส้มมิตรภาพที่93  นายเอกฉันท์ โชติฉันท์ 044-913173 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
35บ้านหญ้าคาเหนือ  นางสาวครองทรัพย์ เชิดชู - 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
36บ้านหลุมข้าว  นายสละ กิ่งโพธิ์ 044-367110 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
37การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ  นายมังกร ช่วยสระน้อย 0839654199 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38ชุมชนบ้านเพชร  นายเชี่ยว ภักดีณรงค์ 044-750880 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.0080.0080.0080.0080.00100.0080.000.0088.3331/05/2016
39ไตรมิตรวิทยา  นายประจักษ์ ปราบงูเหลือม 044-754433 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5970.0080.0085.0065.0090.0087.0090.0095.0087.000.0083.22-
40บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง)  นายชุมพล ขอเหล็กกลาง - 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
41บ้านขามชั่งโค  นายจำเริญสุข พุฒขาว ไม่มี 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0080.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0087.7815/05/2016
42บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)  นายวิเชียร วัชรินทร์รัตน์ 044-913235 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.0090.0070.00100.000.0093.33-
43บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์  นายประวัติ นวลสกุลนิภา 044-332372 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67-
44บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)  นายณฐวัฒน์ ศรีวัฒนพงศ์ 044-002330 229 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0088.0087.0089.0074.00100.00100.0060.00100.000.0088.6706/04/2016
45บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายสุมิตร เกียรตินอก 044-913174 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
46บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์  นางผุสดี สุวรรณบุบผา 044-430625 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา  นายวินัย เม่ากลาง 044-430628 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
48บ้านเปราะหอมพัฒนา  นายสุนทร วังสำเภา 044-430626 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
49บ้านพลจลก  นายวิเชียร ชาติผดุง 044-384394 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.0015/06/2016
50บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์พิทยา)  นางรัชนีวรรณ จันวงษา 044-430726 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านหนองแจง  นายอรรฆพล เกษะโกศล 0991169699 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0080.0090.0090.0090.00100.00100.000.0091.1116/05/2016
52บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)  - - 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
53บ้านขามเฒ่า  นายชัยยศ ปัญญาสงค์ 044082242 311 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67-
54บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ)  นางสาวพิมพ์ใจ มุ่งปั่นกลาง 044-377053 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0087.0088.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.2231/05/2016
55บ้านมะรุม  นายนพดล ศรีจันทร์นนท์ 044-367161 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านเสลาถั่วแปบ  นายสุนทร ตับกลาง 044-082255 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านหญ้าคา ว.ท.อ.  044-430627 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0090.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0092.22-
58บ้านหนองนา  นายเกียรติรัตน์ เกียรติธนกุล 044-082257 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
59บ้านหนองม้า  นายสมเกียรติ สุขจิตร์ 044-367012 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0053.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.7810/06/2016
60บ้านคอหงษ์  044-753299 225 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.0039.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.29-
61บ้านซาด  นายกฤตภาส นิกรกุล 044-430528 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)  นางจินดา เสือบุญ - 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)  นายวิรัช กลิ่นพยอม 044-326248 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)  นายเกษม เอี่ยมละออ 044-430631 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65บ้านหนองอ้อ  นายสมานมิตร ดอกขจร 044-326154 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66บ้านคอนน้อย  จ่าสิบโทปิติกร ซ้ายขวา 27 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0076.00100.0071.00100.00100.00100.0047.00100.000.0088.2230/05/2559
67ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)  นายเดชา รวมใหม่ 044-395050 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
68บ้านโป่งแมลงวัน  นายพิชิตปรีชา สุระชน 044-082474 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0099.00100.0099.0099.00100.00100.000.0099.67
69บ้านยางน้อยหัวสิบ  นายสันติ เลิศธรรมไพบูลย์ 044-465173 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0080.00100.000.0096.6725/04/2016
70โคกเพชรสระมโนรา  นายแดง รุ่งชัยวัฒนกุล 044-395049 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.0094.4410/05/2016
71บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)  นางสาวจิรชยา คงแสนคำ 044-465064 37 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0076.00100.00100.0094.0096.00100.0055.00100.000.0091.22-
72บ้านหนองรังกา  นายเจริญ ศรีแสนปาง 044-305195 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0051.0060.0065.00100.00100.00100.00100.00100.000.0086.2210/05/2016
73อ่างห้วยยาง  นายสมพงษ์ เปรี่ยมรัตนชัย 044-933577 127 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/06/2016
74สุขานารี 2 (หนองขอน)  นายมนตรี แย้มโสภี 044-465106 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านกระโดน  นายสมพร ชัยดิษฐ์ 044-082481 517 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0095.0095.0095.0095.00100.0090.00100.000.0096.6703/06/2016
76บ้านโคกสูง  นายคำเครื่อง มาลา 044-324020 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านบึงทับช้าง  นางกนกธร ภูวิศวิชามัย 044-371494 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5910.0090.0080.0070.0020.0020.0020.0020.0020.000.0038.89-
78บ้านลำเชิงไกร  นางนนทนา วัชรธนาคม 044-381067 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านหนองไข่น้ำ  นายสมศักดิ์ จักสาร 044-993030 122 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)  นางสาวกิ่งดาว หวังร่วมกลาง 044-215941 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0090.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0095.00
81วัดสว่างอารมณ์  นายนิรันดร์ เสือกำปัง 044-953058 531 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0090.0070.0090.0090.0090.0080.0090.000.0085.0001/03/2016
82ตำบลบ้านโพธิ์  นายวิรัช คุัมกลาง 044-206502 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.50-
83บ้านกรูดหนองออก  นายเลิศ พูนเกิดมะเริง 044-371077 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84บ้านกล้วยจอหอ  นายตระกูล บัวเป้ามา 044-371870 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
85บ้านจอหอ  นายอุทิศ โทแหล่ง 044-371033 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
86บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)  นายพงษ์ศักดิ์ กูลพิมาย 044-206503 220 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.78-
87บ้านมะค่า  นายอรรฆพล เกษะโกศล 044-206393 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.0095.00100.00100.00100.0095.00100.000.0097.22-
88บ้านระกาย  นางวนิดา นาคดิลก 044-371451 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0001/07/2016
89บ้านลองตอง  นายสุพจน์ เยียวรัมย์ 044-206342 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0090.0080.0080.0090.0090.0090.0090.000.0086.6716/06/2016
90บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)  นายสมใจ ผิสา 044-451281 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0097.00-
91ชลประทานสงเคราะห์  นายอภิรัตน์ เลาหะพันธ์ 044-354258 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0084.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.78-
92ทหารอากาศบำรุง  นายสมวาท จงหมื่นไวย์ 044-958295 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0005/05/2016
93บ้านโกรกเดือนห้า  นายสมเดช สุภาคีรีวัลย์ 044-216211 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)  นายณัฐพงศ์ กอสาลี 044-934780 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8905/05/2016
95บ้านหนองปรู  นายฐปนนท์ ทองเกิด 044-990448 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านหนองไผ่ล้อม(พยัคฆเดชบำเพ็ญ)  นายธนิต เดือนแจ้งรัมย์ 044-957051 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97บ้านหนองพลวงใหญ่  นายนคร คชสีห์ 044-993282 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0008/09/2016
98เสนานุเคราะห์  นายธนกฤต กีรติเกริกไกร 044-357962 118 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
99เมืองนครราชสีมา  - 044-242364 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100วัดสระแก้ว  นายสุวัจน์ บุญญานุสนธิ์ 044-242362 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101สวนหม่อน  นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ 044241020 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102สามัคคีรถไฟ  นางสาวปิ่นทิพย์ ทอนเกาะ 044-243600 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103สุขานารี  นายกมล พุมรินทร์ 044-242365 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.44-
104อนุบาลนครราชสีมา  นายอำนาจ อยู่คำ 044-242208 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านทับช้าง  นาพงศ์วิทย์ ภูวนาถปรีชา 044-212238 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
106บ้านบึงสาร  นายหาญยุทธ สุรเดชาปัญญากุล 044-220747 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0098.0025/04/2016
107บ้านพะเนา  นางจินตนา ชูช่วย 044-951056 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านพะไล  นายชัยวัฒน์ คารมย์กลาง 044-220666 320 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0070.00100.0050.00100.0090.00100.0080.00100.000.0087.78-
109บ้านมาบมะค่า  นางสุพวรรณ ชูกานต์กุล 044-212239 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.50-
110บ้านยองแยง  นางวัชรารัตน์ พิทักษ์ 044-430642 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านหนองระเวียง  นายสุพิชญ์ พรอยุ่ศรี 044-220326 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านหนองสมอประชาพัฒนา  นายรัตนะ ปลอดกระโทก 044-218488 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
113ประชาสามัคคี  นายสายัณ ยิ่งสง่า 044-960288 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง  นายศักดิ์สิทธิ์ แสไพศาล 044-215439 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.0019/05/2016
115บ้านบึงตะโก  นายธานินทร์ สำรวล 044-918702 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0050.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.1120/06/2016
116บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)  นายกฤตภาส นิกรกุล 044-918670 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.44-
117บ้านพุดซา  นายขวัญชัย นาคเครือ 044-215623 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
118บ้านละลมโพธิ์  นางสาวสุรัชนี ศรีจันทรอาภา 044-430691 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)  นายนิวัฒน์ คำกอง 044-959156 423 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0035.0015.0034.0020.0045.0030.000.0047.3821/05/2016
120บึงสาลี  นางสุปรีชา ครูศรี 044-215674 51 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.0090.00100.000.0098.57-
121เคหะประชาสามัคคี  นายแดง รุ่งชัยวัฒนกุล 044-211235 525 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.5950.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0050.0050.000.0077.78-
122ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง  นายสมศักดิ์ เข็มประสิทธิ์ 044-213594 126 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
123บ้านคนชุม  นายมานะ อุนารัตน์ 044213859 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านทุ่งกระโดน  นายช่าง ศรีไชย 044-215690 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านภูเขาลาด  นายสมศักดิ์ ช่างไม้ 044-351090 222 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
126บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)  นายพงษ์ชัย ศิริมาสรังษี 044-959581 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0097.0092.0093.0043.0021.0051.0095.0038.000.0066.25-
127บ้านหลักร้อย  นายสามารถ โพธิ์นอก 044-213644 126 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
128วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร7  นายสุรเชษฎ์ คุ้มกลาง 044-243680 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0096.6720/05/2016
129ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่  นายประจวบ โอนนอก 044-923246 314 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0085.0085.0090.0090.0080.00100.000.0090.0002/05/2016
130บ้านโคกไผ่-ขนาย  นายวุฒิวิจักขณ์ พกกลาง 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
131บ้านต่างตา  นายสุพิษ จุ้ยกลาง 044-270879 211 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
132บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย  นายณรงค์ อ้นถาวร 044-430640 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
133บ้านหนองกระทุ่ม  นายนรินทร์ นิติธรรม 044-307080 328 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0082.000.000.000.000.000.000.0095.5025/05/2016
134บ้านหมื่นไวย  นายทินกร แพเกาะ 44253800 117 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
135บึงพญาปราบ  นางรุ่งนภา บุญกลาง 044-956100 329 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านดอนขวาง  นายประสาท แนบพิมาย 044-925166 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  นายเอกชัย นางาม 044-212108 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านหนองตาคง  นายนิมิตร มากกลาง 044-212439 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0095.0085.00100.0080.0090.00100.000.0092.22
139บ้านหนองพลวง  นายจรัสพรรษ์ สมานพันธ์ 044-930236 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
140บ้านหัวทะเล  นายยวญ จันทบุรี 044-243060 426 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5998.00100.0080.0090.00100.00100.0080.0070.0070.000.0087.56
141วัดทุ่งสว่าง  นางนัยนา ตันเจริญ 044-244540 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142วัดบ้านหนองบัวศาลา  นางพรทิพย์ ไพฑูรย์ 044-212110 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/05/2016
143อ่างหนองแหนประชาสามัคคี  นางมัลลิิกา มีศิลป์ 044-297606 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน