สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.มุกดาหาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายมารุต อุปนิสากร
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1ชุมชนศรีบุญเรือง  นายวิเศษ ปรีประสาท 042-61820
2บ้านท่าไค้  นายคณิต จารุการ 042-613182 1433 ตกลงราคา 3130,000.0036181817181422000000000143
3บ้านนาโปน้อย  นายปิยะ นามน้าวแสง - 672 ตกลงราคา 134,548.001367118111100000000067
4บ้านโนนศรี  นางเอมอร ภูแด่น 042-631183 1141 ตกลงราคา 162,136.002716146171816000000000114
5บ้านบุ่งอุทัย  นายสมัย แก้วเสนา 042-613653 771 ตกลงราคา 143,100.001581461513600000000077
6มุกดาลัย  นายศุภศิษฐ อินทรวิเศษ 0-4261-311 1,1074 วิธีพิเศษ 1670,000.0019490103911087289146117970000001,107
7บ้านส้มป่อย"รอดนุกูล"  นายกัณฑ์เอนก ทวีโคตร 042-680121 2732 ตกลงราคา 1140,356.0035202020242525304430000000273
8บ้านสามขามิตรภาพที่ 3  นายปรัชญา มานะวงศ์ 042-643780 3943 ตกลงราคา 1227,231.0055533536323951313329000000394
9แก้งโนนคำประชาสรรค์  นายสมถิ่น โทจันทร์ 042-680121 1511 ตกลงราคา 1105,408.000252514121519161015000000151
10บ้านคำป่าหลาย  นายสุรชาติ แสนวิเศษ 042-643084 2583 ตกลงราคา 3147,265.0068312138393229000000000258
11บ้านนาคำน้อย2  นายวินิจ พลธะรัตน์ 042-610466 1001 ตกลงราคา 130,072.003713111061112000000000100
12บ้านนาตะแบง1  นายวีระพงษ์ ทองผา 042670155
13บ้านนาสองห้อง  นายประกอบ ใจสุข 042-670102 603 ตกลงราคา 137,170.00177636101100000000060
14บ้านนาเสือหลาย  นายปราศิต สุพรหมอินทร์ 042-613318 1281 ตกลงราคา 174,000.0027111614201723000000000128
15คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา  นายรณชัย ปัญญาพ่อ 042-640040 1381 ตกลงราคา 162,835.0036132315131622000000000138
16บ้านคำเขือง  นายสละ ตรีทศ 042-676473 871 ตกลงราคา 136,219.002277191191200000000087
17บ้านคำเม็ก  นายจันทวิส พันธุ์สุข 042-680121 222 ตกลงราคา 114,089.00240135700000000022
18บ้านโค้งสำราญ  นายนิคมศักดิ์ กุมภิโร 042-680121 812 ตกลงราคา 135,464.0015128910171000000000081
19บ้านดงมัน  ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัย 042-680121 531 ตกลงราคา 134,097.001445978600000000053
20บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง  นายประชาศักดิ์ คำมะวงศ์ 042-613419 372 ตกลงราคา 122,524.005468221000000000037
21บ้านพรานอ้น  นายพศิณศักดิ์ กลางประพันธ์ - 1321 ตกลงราคา 159,086.0036122315151516000000000132
22บ้านเหล่าคราม  นายพิเชษฐ มหาวงศ์ 042-620949 2341 ตกลงราคา 1140,023.0040211921302720181919000000234
23บ้านหนองแวง  นายชาติชาย ก่อคุณ 042-680121 2412 ตกลงราคา 1156,062.0043272429232525141120000000241
24บ้านโคก1  นายสุรศักดิ์ จันทรโคตร 042-680121 791 ตกลงราคา 143,137.002014859131000000000079
25บ้านป่าหวาย  นางเอื้อมกาญจน์ จันทพันธ์ 042-610421 962 ตกลงราคา 142,241.0019914815141700000000096
26บ้านพังคอง  นายทวีศักดิ์ สายคง 042-610451 1561 ตกลงราคา 198,821.0032182218271623000000000156
27บ้านสงเปือย  นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ 042-680121 1641 ตกลงราคา 193,526.0038202423211820000000000164
28บ้านหนองบัว  นายสมบัติ ศรีวิเศษ 0852097924 821 ตกลงราคา 127,340.001810888102000000000082
29บ้านดงเย็น  นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์ 042-612583 1441 ตกลงราคา 154,853.6043131020232114000000000144
30บ้านคำบง2  นายเสฏฐวุฒิ แคนศิลา 042-680121 161 ตกลงราคา 18,623.00441310300000000016
31บ้านโคกขามเลียน  นายประกอบ มีธรรม 042-676422 1833 ตกลงราคา 3133,511.8032191517192310122313000000183
32นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง  นายสุรชัย กุลวงศ์ 042-680119 942 สอบราคา 235,591.00271281013111300000000094
33บ้านป่งโพน  นายวัชรินทร์ ใจสุข 042-680121 1573 วิธีพิเศษ 3103,134.0029101020171219141313000000157
34บ้านโพนสวาง  นายยุทธศาสตร์ เมืองโคตร 0961873155 1501 ตกลงราคา 199,984.002413129181310221415000000150
35บ้านสามขัว  นายสมมัคร ผลสว่าง 042-680121 943 ตกลงราคา 357,469.00016141121151700000000094
36บ้านหนองแคนนาจาน  นายศุภศิษฐ์ อินทรวิเศษ 042-680121 1011 ตกลงราคา 156,576.00279139141019000000000101
37บ้านป่งเปือย  นายบรรลือ มิระสิงห์ 042-680320 2102 ตกลงราคา 1124,125.004519203326161810149000000210
38บ้านนาโด่  นางปาริชาต ทับทอง 042-670118 1132 ตกลงราคา 148,216.00361415141987000000000113
39บ้านแก้งนาบอนพิทยาสรรค์  นายประสาทชัย แสนนา 042-680121 1531 ตกลงราคา 184,503.0040141923231915000000000153
40ชุมชนนาโสก  นายประชาน แสนสุข 042-680121 2242 ตกลงราคา 1118,340.0057282636202730000000000224
41บ้านหนองน้ำเต้า  นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธุ์ 042-670154 662 ตกลงราคา 236,178.000913131291000000000066
42บ้านนาหัวภู  นางเยาวลักษณ์ สะภา 042-676461 501 ตกลงราคา 124,000.001445479700000000050
43บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ  นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงค์ 042-661016 1271 ตกลงราคา 163,651.0020201416182316000000000127
44บ้านคำผักหนอกสงเปือย  นายไพรัตน์ ปัตสาลี 042-680121 881 ตกลงราคา 151,928.002213148816700000000088
45บ้านคำฮีเบญจวิทย์  นายภูวดล พลอยพันธ์ 042-60002 1992 ตกลงราคา 2109,050.0042142619131522201414000000199
46บ้านดอนม่วย  042-680121 731 ตกลงราคา 146,760.0085141014101200000000073
47ชุมชนบางทรายใหญ่  นายประกิต บางทราย 042-674033 951 ตกลงราคา 178,064.001114111610161700000000095
48บ้านหนองหอยป่าหวาย  นายประวัติ ลิ้มตระกูล 042-660412 1632 ตกลงราคา 1104,922.002791123162315121611000000163
49บ้านหนองแอก  ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 042-680121 801 ตกลงราคา 136,874.0015811131181400000000080
50บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา  นายภูวดล พลอยพันธ์ 042-680121 361 ตกลงราคา 121,195.00655834500000000036
51บ้านดงมอน  นายบุญอำนวย แฝงสาคู 042-661501 1941 ตกลงราคา 175,480.0047192732242421000000000194
52บ้านคำผึ้ง  นายฉลาด สุพร 042-680121 703 ตกลงราคา 135,390.00201093128800000000070
53บ้านจอมมณีใต้  นายเพ็ญสมัย แก้วตา - 283 ตกลงราคา 114,657.00826242400000000028
54ไตรมิตรวิทยาคม  นายอาทิตย์ ทองรอบ 042-676402 1201 ตกลงราคา 188,200.0015151818211617000000000120
55บ้านนาดี2  นายหัสดร สุดชา 042-680121 351 ตกลงราคา 123,970.000338741000000000035
56บ้านโนนตูม  นายนิพนธ์ สินพูน 042-680121 213 ตกลงราคา 118,430.00212157300000000021
57บ้านผึ่งแดด  นายรวมมิตร พันธ์มุก 042-680121 622 ตกลงราคา 125,402.00997101061100000000062
58บ้านสงเปือยเหนือ  นายมงคลสิริ สุพร 042-661516 1761 ตกลงราคา 184,750.0041332012152134000000000176
59บ้านห้วยยางจอมมณี  นายวรชาติ สกุลเดช 042-661503 631 ตกลงราคา 138,036.00125671212900000000063
60บ้านหนองไผ่  นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮด 042-680121 501 ตกลงราคา 121,902.0085710105500000000050
61บ้านไร่  นายศรีศักร ศรีอระพิมพ์ - 243 ตกลงราคา 111,517.00553032600000000024
62บ้านกุดแข้  นายวิพัฒน์ บัวชู - 1721 ตกลงราคา 198,959.0037142527232422000000000172
63บ้านกุดแข้ใต้  นายสุรเชษฐ์ ประชานันท์ 0849553263 584 ตกลงราคา 133,457.0012569128600000000058
64บ้านแก่นเต่า  ว่าที่ ร.ต.ชินชาติ ชูคำสัตย์ 485 ตกลงราคา 120,621.0014461132800000000048
65บ้านดงยางนันทวัน  นายวิเชียร สุขสำราญ 042-670100 691 ตกลงราคา 140,347.0015959961600000000069
66บ้านนาถ่อน  นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮด 042-670113 1481 ตกลงราคา 186,577.0042252115111717000000000148
67บ้านนาโสกน้อย  นายปริญญา บุญล้อม - 381 ตกลงราคา 113,580.001452316700000000038
68ชุมชนโพนทราย  นายโอวาท สุเลิศ 042-660693 1461 ตกลงราคา 155,037.00208101415201628105000000146
69บ้านม่วงหัก  นายฉลอง พันธ์บุปผา 042-660964 422 ตกลงราคา 122,951.001175365500000000042
70บ้านหนองหญ้าไซย์  นายประดิน อินไชยา 042-670114 1182 ตกลงราคา 150,000.0020161722151018000000000118
71คำสายทองวิทยา  นายประสาน จันทร์เผือก 042-660540 501 ตกลงราคา 129,493.00959468900000000050
72บ้านกุดโง้ง  นายพีระพงษ์ เผ่าภูไทย 042673005 1362 ตกลงราคา 189,382.00231817131315127414000000136
73บ้านดานคำ  นายอังกูร อ้วนพหรมมา 042-672131
74นาคำน้อยวิทยา  นายวิเศษ ปรีประสาท 042-680121 952 ตกลงราคา 154,501.00191391419101100000000095
75เมืองใหม่  นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์ 042-611346 951 ตกลงราคา 153,273.002810915991500000000095
76บ้านศูนย์ไหม  นายเฉลิม มหาอุป 094823296 1271 ตกลงราคา 173,388.0030122112161521000000000127
77บ้านเหมืองบ่า  นายณัฏฐกิตติ์ คำมะวงศ์ 042-640064 212 ตกลงราคา 111,071.00522133500000000021
78อนุบาลมุกดาหาร  นายสายันต์ บุญลี 042-631248 1,6403 วิธีพิเศษ 1571,723.003202202202202202202200000000001,640
79บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501  นางรัตนภรณ์ คนหาญ 042-680121 7173 กรณีพิเศษ 1487,678.000120125123121115113000000000717
80บ้านซ่ง  นายสุรไกร แสนโสม 042-691453 912 ตกลงราคา 158,090.0024141212912800000000091
81บ้านโนนสังข์ศรี  นายยงยุทธ ไชยสีหา 042690176 2392 วิธีพิเศษ 1114,845.0045211619221531342412000000239
82บ้านม่วง  นายอาทิตย์ อมรสิน 042-684006 933 ตกลงราคา 144,864.0015091420171800000000093
83บ้านแมด  นายสมนึก แกระหัน 1072 ตกลงราคา 156,409.002616914131514000000000107
84บ้านหนองเอี่ยนดง(ราษฎร์สงเคราะห์)  นายอุทิศ ผิวขำ 042 691452 2182 ตกลงราคา 279,987.0042182114191822252019000000218
85บ้านเหล่า  นายทักษิณ คนซื่อ 0862276642 1903 ตกลงราคา 1113,436.0048151820101612181419000000190
86บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"  นายบุญทอม สุพรรณ 042-684200 1173 ตกลงราคา 250,000.0023131517132412000000000117
87บ้านโคก2  นายเชิญสิน ไชยเพชร 042-684020 1172 ตกลงราคา 135,444.0025112214171315000000000117
88บ้านดงยาง1  ว่าที่พันตรีวิษุวัต วิมลเศรษฐ - 644 ตกลงราคา 231,152.007712111010700000000064
89บ้านดอนป่าแคน  นางศิวพร อาจหาญ 042-680121 412 ตกลงราคา 119,468.001726544300000000041
90บ้านตูมหวาน  นายเอกราช พรหมพิบูลย์ 042-664538 1333 ตกลงราคา 181,592.002512121514121214107000000133
91บ้านแฝก  ว่าที่ ร.ต.สมบัติ ไชยมาโย 042-680121 1343 ตกลงราคา 181,592.002512121515121214107000000134
92ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)  นายบุญชอบ อุสาย 042-680121 633 ตกลงราคา 136,499.00111368136600000000063
93บ้านโพนงาม  นายปานไทย ภูล้นแก้ว 042-636061 1262 ตกลงราคา 172,933.002991717152316000000000126
94บ้านหนองสระพังทอง  นายเพลินศักดิ์ บุตดีวงศ์ 042-680121 601 ตกลงราคา 131,495.0015810765900000000060
95ห้วยตาเปอะ  นายมนตรี จันทวงศ์ 042-670153 2793 วิธีพิเศษ 3219,252.0040252330243132302222000000279
96ชุมชนบ้านคำชะอี  นายสมปอง เสียงล้ำ 042-635061 1452 ตกลงราคา 198,902.0030122626211416000000000145
97บ้านกกไฮโนนน้ำคำ  นางภัทร์สิริย์ ไชยธงยศ 042674510 432 ตกลงราคา 123,293.00794188600000000043
98บ้านแก้งช้างเนียม  - 042-676617 122 ตกลงราคา 18,139.00401041200000000012
99บ้านนาปุ่ง  นายรักสยาม แสนสุข 0807640283 214 ตกลงราคา 213,077.00384132000000000021
100บ้านโนนสว่าง1  นายสมศักดิ์ อุปัญญ์ 443 ตกลงราคา 115,038.00764784800000000044
101บ้านหนองกะปาด  นางศรีสุพรรณ แสนโสม 042642027 411 ตกลงราคา 120,025.004910172800000000041
102วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์  นายกิตติพล ห้วยทราย 0872337286 1514 ตกลงราคา 189,448.0032231515232221000000000151
103บ้านกลาง  ว่าที่ร้อยโทธงชัย ถิตย์ฉาย 042-670105 521 ตกลงราคา 132,440.00944101101400000000052
104คำบกราษฎร์นุกูล  นายจักรกฤษณ์ โลคลัง 042-670102 514 ตกลงราคา 131,250.001683358800000000051
105บ้านบาก1  - 042-663002 281 ตกลงราคา 116,102.00820736200000000028
106บ้านห้วยลำโมง  นายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย์ 042-663140 394 ตกลงราคา 126,061.00791739300000000039
107บ้านหนองเอี่ยน  นายวรเชษฐ์ พันโกฏิ 042-636040 1702 ตกลงราคา 1121,060.002016201019262891111000000170
108บ้านโคกสว่าง2  นางวัชราภรณ์ สกุลทราย 042-680121 381 ตกลงราคา 112,000.00865753400000000038
109บ้านนาหลวง1  นางสาวธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว 042-670157 271 ตกลงราคา 111,381.00823323600000000027
110บ้านหนองบง  นายประยุทธ ศรีเสน 042-664033 1301 ตกลงราคา 161,061.0025102316192017000000000130
111บ้านหนองไฮ  นายกงสี คล่องแคล่ว 042-680121 372 ตกลงราคา 19,888.003203125300000000037
112บ้านเหล่าสร้างถ่อ  นายสมจิตร แสนคำ 042-680121 1994 ตกลงราคา 1239,311.0045262331252425000000000199
113ชุมชนดอนตาล  นายทวี ซามงค์ 042-689091 3473 ตกลงราคา 1217,329.0042324757584863000000000347
114บ้านนาม่วง  นายอรรณพ โพธิ์ศรี - 721 ตกลงราคา 141,418.001679101081200000000072
115บ้านโพนสว่าง  นายพงษ์ศักดิ์ จันทพันธ์ - 1255 ตกลงราคา 177,406.003019201320185000000000125
116บ้านห้วยกอก2  นายอนุศักดิ์ ว่องไว - 521 ตกลงราคา 131,875.0011611556800000000052
117นาสะเม็งวิทยา  นายจิรวัฒน์ ผิวงาม 042612153 3032 ตกลงราคา 1181,892.0067272425282434273017000000303
118บ้านโคกพัฒนา  นายวิชยา คนไว 042-680121 1122 ตกลงราคา 159,672.0028121510151517000000000112
119บ้านนาสะโน  นายปิโย ลุสุข 042-670148 882 ตกลงราคา 140,000.001914101011111300000000088
120นาหว้าประชาสรรค์  นายบุญนาม อินทะปัญญา 042-630170 2033 วิธีพิเศษ 1121,670.004416818172621172610000000203
121บ้านหนองกระยัง  นายสมเกีรยติ ศรีอาด 042-613172 451 ตกลงราคา 124,003.001455545700000000045
122บ้านบาก2  นายสุรเพชร อัฐนาค 042-611217 3553 วิธีพิเศษ 1181,531.0060423531283720275025000000355
123บ้านนายาง  นายวิบูลย์ ราชอุดม 042-680121 1062 ตกลงราคา 160,078.00261779141419000000000106
124บ้านภูล้อม  นายสุนทร ไชยพันธ์ 042-670137 1012 ตกลงราคา 155,961.00246201581612000000000101
125บ้านหนองบอน  ส.อ.จิตติ ช่างแกะ 042-670167 1081 ตกลงราคา 161,660.0023151313181610000000000108
126บ้านภูผาหอมพัฒนา  นายสิริพงศ์ ปิยวิบูลย์กุล 042-670136 591 ตกลงราคา 129,000.00156125710400000000059
127ป่าไร่ป่าชาดวิทยา  นายไพโรจน์ ยืนยง 042-664408 2505 ตกลงราคา 1123,842.0040202022171728362624000000250
128บ้านนาทาม  นายจิตติพงษ์ มัธยม 042-670119 2743 ตกลงราคา 378,411.0051202717292020233532000000274
129บ้านนาป่ง  นายสมหมาย นุทธบัตร - 1301 ตกลงราคา 181,810.0033171018241414000000000130
130บ้านนามน  นายเมฆสุวรรณ วังวงศ์ 042670121 551 ตกลงราคา 130,471.0013965113800000000055
131บ้านโนนสวาท  นายบุญแสง สมไวย์ 042-670127 1701 ตกลงราคา 1105,816.0029171715181319121020000000170
132บ้านห้วยทราย2  นายสมหมาย นุทธบัตร - 1241 ตกลงราคา 164,464.0036231115151311000000000124
133บ้านหนองเม็ก  นายบุญแสง สมไวย์ 042-670147 1811 ตกลงราคา 1121,842.0024181619112219161719000000181
134ชุมชนโพธิ์ไทร  นายศุภวัฒน์ บำรุงสวัสดิ์ 042-640530 1052 สอบราคา 147,275.002311915151418000000000105
135บ้านแก้ง2  นายไพบูลย์ ใหมคำ 042-680121 671 ตกลงราคา 142,607.00991110741700000000067
136บ้านโคกหนองหล่ม  นายสมพร หมันสิงห์ 042-680121 1351 ตกลงราคา 183,981.00291071218131510417000000135
137บ้านคำดู่  นายสุริยัน ทรัพย์ผล 042-640675 371 ตกลงราคา 112,277.001845231400000000037
138บ้านดง  นายวชิระ แสงบุญ - 722 ตกลงราคา 135,871.002959975800000000072
139บ้านนาคำน้อย1  นางวรารัตน์ คันธโรรส 042613171 953 ตกลงราคา 155,142.0022118716131800000000095
140บ้านนาโพธิ์  นายเดชดำรง ตุระซอง 042-680121 1832 ตกลงราคา 199,890.0030162025191315211311000000183
141บ้านภูวง  042-613305 393 ตกลงราคา 123,351.004108545300000000039
142บ้านเหล่าหมี  นายอนันต์ ปริปุรณะ 042-610407 2251 ตกลงราคา 1145,482.0040202021251825251516000000225
143บ้านโคกสว่าง1  นายเสน่ห์ สุพรรณ 042-676523 991 ตกลงราคา 154,702.002517916991400000000099
144บ้านท่าห้วยคำ  นายไชยยศ จันทพันธ์ 042-613307 201 ตกลงราคา 111,381.00254224100000000020
145บ้านนายอ  ว่าที่ ร.ต.ฤทธิ์กล้า ขุนทวี 042-613277 821 ตกลงราคา 139,890.0018141279101200000000082
146บ้านป่าพยอม  นายสุทัศน์ บุญแพง 663 ตกลงราคา 136,871.00177761251200000000066
147สยามกลการ4  นายพลพัก์ คนหาญ 042-670171 2341 ตกลงราคา 1166,100.0056171619282720231711000000234
148บ้านเหล่าแขมทอง  นายปิโย ลุสุข 042680121 221 ตกลงราคา 117,216.00041336500000000022
149ชุมชนบ้านม่วงไข่  นายคุณาธรณ์ พลสาร 095-534999 832 ตกลงราคา 144,189.002491012118900000000083
150บ้านคำสร้อย  นายสุรสิทธิ์ จำปาเทศ 042-638203 3453 ตกลงราคา 1205,859.0060325354464852000000000345
151บ้านด่านมน  - 042-680121 243 ตกลงราคา 114,752.00533344200000000024
152บ้านโนนเกษม  นางปภาวรินทร์ วงศ์ปิยะหิรัญ 042-681126 461 ตกลงราคา 120,000.005510495800000000046
153บ้านภูแผงม้า  นายสมบัติ นาจาน 042-676460 1752 ตกลงราคา 2107,800.0031151315231218152013000000175
154คำแฮดประชาสรรค์  นายสมชัย เจริญไกร 042-641008 2041 ตกลงราคา 1213,466.003721923171620162619000000204
155บ้านคำนางโอก  นายไพศาล เจริญราษฎร์ 042-680121 1642 ตกลงราคา 187,100.0047171720262116000000000164
156บ้านนาหลวง2  นายเกษร สินพูน 083-415157 321 ตกลงราคา 117,627.001133454200000000032
157บ้านบะ  นายชุมพล ประเทพา 042-680121 842 ตกลงราคา 149,082.002611108981200000000084
158บ้านป่าแดง  นายวิวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 0857446200 621 ตกลงราคา 136,455.00174127541300000000062
159บ้านหนองสระพัง  นายพิริยะ ทองมนต์ 0846045950 652 ตกลงราคา 132,599.00264210581000000000065
160บ้านอุ่มไผ่  นายชัยยา สาระไชย 0812631443 453 ตกลงราคา 119,548.00747497700000000045
161ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย  นายสุเพศ ยุติพันธ์ 042662502 1862 ตกลงราคา 2129,424.0055291815282219000000000186
162บ้านคำบง1  นายสังคม วีระพันธ์ 042670110 3302 ตกลงราคา 1161,623.0082425538523031000000000330
163บ้านคำพอก2  นายเคมี โนรีรีตน์ 042680351 183 ตกลงราคา 110,000.00503123400000000018
164บ้านนิคมร่มเกล้า  นายสุริยา เสียงเย็น 0 481 ตกลงราคา 126,420.001357646700000000048
165บำรุงพงศ์อุปถัมภ์  นายธงชัย บุตรกาล 042638299 4803 ตกลงราคา 1186,082.0040415246324354427654000000480
166บ้านหนองนกเขียน  นายองอาจ สุพรรณโมก 042680041 782 ตกลงราคา 133,046.0020121012136500000000078
167ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน  นายสุเพศ ยุติพันธ์ 0 1652 ตกลงราคา 2129,424.0040261715262219000000000165
168บ้านห้วยกอก1  นายวิมาน พันธุวรรณ 042638076 693 ตกลงราคา 143,117.00891011991300000000069
169เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์(บ้านด่านยาว)  นายวุฒิชัย ไชยกาศ 0-4267-010 841 ตกลงราคา 149,308.00181081010121600000000084
170บ้านนากอก  นายบุญยืน ขันติยะ 402 ตกลงราคา 121,649.001373367100000000040
171บ้านนาสองเหมือง  นายอภิเชก เผ่าภูไทย 0930919342 1331 ตกลงราคา 175,120.0029211914181814000000000133
172บ้านน้ำเที่ยง2  นายประกาศ สว่างวงษ์ 0 223 ตกลงราคา 118,779.00411224800000000022
173บ้านนาอุดม  นายวิจิตร คุณพูล 042-670125 1671 ตกลงราคา 177,083.0037182222252221000000000167
174บ้านขอนแก่น  นายกานต์ นักลำ 042-670107 1812 ตกลงราคา 2117,143.0020272727312623000000000181
175บ้านคำไหล  นายอุดม ส่วยโสภา - 1141 ตกลงราคา 167,143.002212815261516000000000114
176คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3  นายเผย สุพรรณโมก 042049282 1961 ตกลงราคา 1145,015.0020201425191919202515000000196
177บ้านป่าเตย  นายบรม บำรุงสวัสดิ์ 0 1821 ตกลงราคา 1114,577.0033191318171417131622000000182
178ป่งแดงวิทยาคม  นายสมชาย อุตสาหะ 0 1461 ตกลงราคา 195,234.00251082022111316129000000146
179บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน  นางฐนิศรา นักลำ 042662010 1033 ตกลงราคา 160,067.000139101817116136000000103
180บ้านโนนสะอาด2  นายชัยยา สาระไชย 081-263-14 541 ตกลงราคา 126,489.0016635812400000000054
181หนองข่าประชาอุทิศ  นายทัศน์เทพ เทพสุระ 042680010 1051 ตกลงราคา 159,791.002415817121217000000000105
182บ้านหนองแวงใหญ่  นายพงศธร วรรณา 042680039 1443 ตกลงราคา 174,840.0042171726102012000000000144
183บ้านดงหลวง  นายศิโรจน์ อาจวิชัย 042697051 2493 ตกลงราคา 194,119.0060252835383033000000000249
184บ้านเปียด  นายอารักษ์ ทองมหา 042697222 1862 ตกลงราคา 1110,556.0036193632212022000000000186
185บ้านโพนแดง  นายพงศักดิ์ คนหมั่น 042-697237 1601 ตกลงราคา 175,328.0037192422221422000000000160
186บ้านโสก  042697231 2303 ตกลงราคา 1106,570.004918242524212024187000000230
187บ้านกกตูม  นายสมบิล บริสุทธิ์ - 1601 ตกลงราคา 199,461.00302011918251414811000000160
188บ้านแก้งนาง  นายวุฒิชัย ไชยกาศ 042-670106 2893 วิธีพิเศษ 3179,651.0070271823293531211520000000289
189บ้านขัวสูง  นายมนาส สาระไชย 042670108 563 ตกลงราคา 120,104.0019547551100000000056
190บ้านนาหินกอง  นายทองสม สมลับ 042670124 1293 ตกลงราคา 170,000.003715192516611000000000129
191บ้านปากช่อง  นายสมบูรณ์ เหลือผล 042-670129 452 ตกลงราคา 120,000.0010743104700000000045
192สยามกลการ 5  92 ตกลงราคา 15,049.0030200130000000009
193บ้านสานแว้  นายธิรัตน์ เหลือผล 0 2483 ตกลงราคา 1172,670.0046212629251822202417000000248
194หมู่บ้านป่าไม้  นางไพรวรรณ์ เนตคุณ 042-670131 543 ตกลงราคา 125,641.0016771148100000000054
195ร่มเกล้า  นายโสภณ แก่นงาม 042-644123 4202 ตกลงราคา 1233,563.0076513040303431404345000000420
196บ้านก้านเหลืองดง  นายรังสรรค์ สุทารัมย์ 042644027 1241 ตกลงราคา 277,205.0027131614181719000000000124
197บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ  นายโมช แก่นงาม 042-670117 741 ตกลงราคา 126,234.0012131521431500000000074
198บ้านนาหลัก  นายธีรกร เชื้อคำจันทร์ 0892213840 671 ตกลงราคา 129,513.001110691171300000000067
199บ้านฝั่งแดง  นายภาณุพงศ์ ศรีประเสริฐ 042-670133 2812 ตกลงราคา 1190,000.0041141518312017454535000000281
200บ้านโพนไฮ  สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้ง 042-670134 1022 ตกลงราคา 142,988.002612131461813000000000102
201บ้านมะนาว  นายสมบูรณ์ ศรีหาพล 042670138 1162 ตกลงราคา 162.632461115202119000000000116
202บ้านหนองคอง  นายสมศักดิ์ ศรีมาชัย 042670145 1572 วิธีพิเศษ 172,741.0050212513141123000000000157
203พระราชทานบ้านหนองหมู  นายชาญวุธ แสงฤทธิ์ 042670152 751 ตกลงราคา 154,580.001891312125600000000075
204บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว  สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้ง 042-670134
205ชุมชนบ้านหนองบัว  นายประศักดิ์ จิตอามาตย์ 0898617975 2683 วิธีพิเศษ 1154,676.0055252520203037202115000000268
206บ้านชะโนด 2  นายสุเทพ ทองผา 042644526 3173 ตกลงราคา 3181,480.0051283431292340303120000000317
207บ้านน้ำบ่อดง  นายจำรัส รัตนวิชัย 0 523 ตกลงราคา 130,589.001049868700000000052
208บ้านหนองยาง  นายวทัญญู ปังอุทา 042644594 3173 วิธีพิเศษ 1242,029.0024282936394431312926000000317
209บ้านหนองหนาว  นายภาสกร จันทะรักษ์ 0 803 ตกลงราคา 152,942.00018121512121100000000080
210บ้านเหล่าดง  นายไมตรี พนันชัย 042-644532 423 ตกลงราคา 129,007.0001010863500000000042
211บ้านย้อมพัฒนา  นายปรัชญา มานะวงศ์ 0 903 ตกลงราคา 134,744.00339158117700000000090
212บ้านหว้านใหญ่  นายยุทธพล คำมุงคุณ 042699260 1941 ตกลงราคา 190,000.0040243028222525000000000194
213บ้านนาขามป้อมวิทยาคม  จ่าสิบเอกกวีศักดิ์ ช่างทอง 042699455 841 ตกลงราคา 129,360.0019121510891100000000084
214บ้านนาดีโคกสวาท  นายธีระพล พันธุพาน - 891 ตกลงราคา 153,550.0017771118101900000000089
215บ้านป่งขาม  นายบัณฑิต จันทร์ลุน 042699310 841 ตกลงราคา 134,630.0026101351541100000000084
216สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา  นายบรม บำรุงสวัสดิ์ - 2711 ตกลงราคา 1167,044.0051302332253437131016000000271
217บ้านสองคอน  จ.ส.อ.กวีศักดิ์ ช่างทอง 0 2501 ตกลงราคา 1101,663.0048282528252626151415000000250
218หนองผือดอนม่วง  นายสมเลิศ ใจสุข 042699453 681 ตกลงราคา 139,368.00147710813900000000068
219บ้านหว้านน้อย  นางกานต์พิชชา ผิวผ่อง 042698454 531 ตกลงราคา 124,392.0014938210700000000053
220บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง  นายรังสิต บุญพอ 042699452 1162 ตกลงราคา 162,603.0036101112131915000000000116
221เมืองพาลุกากรภูมิ  ร.ต.ปรีดา ก้องเสียง 042694216 871 ตกลงราคา 161,830.00151561213131300000000087
222บ้านขามป้อม  นายประยูร บุญประสพ 042694080 1221 ตกลงราคา 1113,028.00014161311141815129000000122
223บ้านชะโนด 1  042613483 2881 ตกลงราคา 186,244.00144151218131314152222000000288
224บ้านทรายทอง  นายทวีวรรณ เมาะลาษี 042694218 1023 ตกลงราคา 257,352.0020151614141211000000000102
225บ้านโนนสว่าง 2  นายแสนสุข พาลุกา - 441 ตกลงราคา 127,354.007531066700000000044
226ชุมชนบ้านบางทรายน้อย  นายคมสัน ไชยต้นเทือก 042-694022 831 ตกลงราคา 167,418.00086917121466500000083
227ชุมชนเมืองหนองสูง  นายไพโรจน์ กลางประพันธ์ 042635066 1643 ตกลงราคา 1142,406.000183033222437000000000164
228บ้านคันแท  นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์ - 3192 ตกลงราคา 16,714.00000033313000000000319
229บ้านนาตะแบง 2  นายวิชัย จูมแพง 0 1021 ตกลงราคา 156,633.00232571313138000000000102
230บ้านนาหนองแคน  นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ - 352 ตกลงราคา 119,868.00943462700000000035
231บ้านบุ่ง  นายศิริพร บุญทะระ 1281 ตกลงราคา 185,013.001814791416715919000000128
232บ้านวังไฮ  นายจรูญ คนหาญ 0844733322 872 ตกลงราคา 144,556.00211161512111100000000087
233บ้านโนนยาง  นายเศรษฐชาติ ชาวันดี 042674537 1264 ตกลงราคา 177,000.00201013112014812126000000126
234บ้านคำพอก 1  นายยุทธชัย น้อยทรง 0879487310 1163 ตกลงราคา 256,000.0021101518102319000000000116
235บ้านงิ้ว  นายวิทยา วังคะฮาต 0810604710 1411 ตกลงราคา 3103,000.002091714161513111214000000141
236บ้านวังนอง  นายสโมสอน หนองสูง - 451 ตกลงราคา 121,525.001917755100000000045
237บ้านหนองโอใหญ่  นายโอภาส จันปุ่ม - 795 ตกลงราคา 138,444.0013714911101500000000079
238บ้านโคกกลาง  นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่ม 042-642853 501 ตกลงราคา 122,235.0012656451200000000050
239บ้านคำพี้  นายทองพูล ไตรยวงศ์ 042642519, 631 ตกลงราคา 129,464.00157571013600000000063
240บ้านโคกหินกอง  นายไสว แก้วหาญ 042670115 602 ตกลงราคา 133,707.001478895900000000060
241บ้านเป้าป่าแสด  นายศราวุธ อาจวิชัย 0 1341 ตกลงราคา 156,089.0028202713141814000000000134
242บ้านภู  นายพิจิตร สุนทรส 042-674628 552 ตกลงราคา 133,682.0010546815700000000055
243บ้านแวง  นายเสกสรรค์ อาจวิชัย 042670142 661 ตกลงราคา 130,000.0018611988600000000066
244บ้านหลุบปึ้ง  นายกฤษฎา อาจวิชัย 042670154 611 ตกลงราคา 133,604.0012711889600000000061
245บ้านเหล่าน้อย  นายพิพัฒน์ แสนโสม 042-642857 312 ตกลงราคา 120,162.00532158700000000031
246บ้านเหล่าป่าเป้ด  นายประศักดิ์ชัย ปู่ทา 042610518 1552 ตกลงราคา 176,548.0037231327271315000000000155
รวม 32,417 460 - 281 17,915,631.03 6,298 3,563 3,603 3,725 3,872 3,668 4,194 1,236 1,215 1,043 0 0 0 0 0 0 32,417
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน