สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครพนม เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายประสงค์ สุภา
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1อุเทนวิทยาคาร  นายพัชรพงษ์ ทัดศรี 42581315 2921 ตกลงราคา 1196,975.0052424445374428000000000292
2บ้านน้อยหัวบึง ( บ้านน้อยนาเหนือ )  นายทองหยู่ เตียงสกุล 42581599 332 ตกลงราคา 110,624.00235756500000000033
3ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว  นายนครราช อันสุข 42535256 4171 วิธีพิเศษ 1274,127.0058374050413738422747000000417
4บ้านท่าจำปา  นายสุชาติ พินิจกิจ 042-050460 431 ตกลงราคา 116,946.0013427161000000000043
5บ้านห้วยพระ  นายพัฒนา แก้วดี 042199797 2514 สอบราคา 1142,120.0039262522182424253216000000251
6บ้านดอนแดง  นายธนกฤต พรเตชาวัชร์ 0847435699 1123 ตกลงราคา 162,732.0027121319111119000000000112
7บ้านคำเตย  นายบัญชา ไขแสง 042-560137 1401 ตกลงราคา 178,492.0036191917171418000000000140
8บ้านดอนติ้ว  นายอาทิตย์ คาระวงค์ 42538341 871 ตกลงราคา 139,334.20151112913121500000000087
9บ้านนาดอกไม้  นายอาทิตย์ คาระวงค์ 0903578552 242 ตกลงราคา 212,692.80544131600000000024
10บ้านท่าแต้ปุ่งแก  นางดรุณี ไสวงาม 0 841 ตกลงราคา 157,910.002310961611900000000084
11บ้านท่าอุเทน  นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ 42581297 1911 กรณีพิเศษ 1120,652.0032202929343314000000000191
12บ้านตาล  นายวสันต์ บุญวัง 042050231 1053 ตกลงราคา 360,458.002512111691418000000000105
13บ้านนาผักปอด  นายสนอง เดชทะสอน 042-535095 591 ตกลงราคา 143,393.001669559900000000059
14บ้านโพน  นายบรรจง ภูกิ่งหิน 042199801 1493 ตกลงราคา 182,313.0036162319162217000000000149
15บ้านธาตุ  นายมานิตย์ พลหาราช 492 ตกลงราคา 235,529.000812866900000000049
16บ้านน้อยทวย  นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรี 42535239 1103 ตกลงราคา 166,346.0020132112181214000000000110
17ชุมชนบ้านไชยบุรี  นายสุชาติ พินิจกิจ 42573093 1791 ตกลงราคา 198,862.0042232530241619000000000179
18บ้านตาลปากน้ำ  นายบุญช่วย อุดมผล 042573224 913 ตกลงราคา 1161,659.00151514141291200000000091
19บ้านนาเพียง  นายฉัตรชัย เคนไชยวงค์ 042573273 363 ตกลงราคา 169,920.00855565200000000036
20บ้านนาหนองบก  นางปราณี ท้าวกลาง 042573230 303 ตกลงราคา 160,802.001004563200000000030
21บ้านวังโพธิ์  นางสาวบุษรา ดวงปรีชา 042560120 793 ตกลงราคา 145,073.0017127101311900000000079
22บ้านหาดกวน  ส.ต.ท.จิรโชติ ใจตรง - 2391 ตกลงราคา 1155,438.0040132222263025152323000000239
23บ้านแก้วปัดโป่ง  นายสุรชัย บุญญศรี 42538310 1771 ตกลงราคา 1104,371.004019161619172114105000000177
24บ้านเหล่าศรีโหนโห่  นายธนากร โพธิ์สุ 042560114 611 ตกลงราคา 126,660.00131010875800000000061
25บ้านดอนดู่  นายประสิทธิ์ ขุณิกากอน 042560122 603 ตกลงราคา 132,788.0014991095400000000060
26บ้านพนอม  นายประยงค์ พรหมวงศ์ 1701 ตกลงราคา 1118,637.0035141713161814141316000000170
27บ้านดง  นายบันดล จันทกุล 042560133 691 ตกลงราคา 134,614.0026551168800000000069
28บ้านหนองสาหร่าย  นายนิยมศิลป์ ศรีพันธ์ลม 042560115 502 ตกลงราคา 125,011.0012963113600000000050
29บ้านเหล่าหนาด  นางขวัญใจ แก้วลา 42538505 451 ตกลงราคา 130,775.008565731100000000045
30บ้านพะทาย  นายคารมณ์ เพียรภายลุน 2723 วิธีพิเศษ 1159,700.0055283734354043000000000272
31บ้านหนองเทา  นายจักรเดชา เรียมแสน 042-533041 3021 วิธีพิเศษ 1184,838.0055323024232828203131000000302
32บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย  นายอดุลไทย บัวชุม 042560157 1431 ตกลงราคา 154,786.0043251314161616000000000143
33บ้านนาข่าท่า  นายสมกิจ คำอ้อ 0 1691 ตกลงราคา 1113,087.0035242326141829000000000169
34บ้านโคกสว่าง  นายอาคม ยะสะกะ 042190112 992 ตกลงราคา 152,698.0029111581591200000000099
35บ้านเวินพระบาท  นายนครราช อันสุข 042593224 1363 กรณีพิเศษ 379,504.0025131620171431000000000136
36บ้านเชียงยืน  นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ 0 261 ตกลงราคา 115,203.00024782300000000026
37บ้านปากทวย  นางดารุณี วีระชานนท์ 042560111 393 ตกลงราคา 19,765.65655288500000000039
38บ้านม่วงนาสีดา  นางสาวปราณี ศรีส่ง 042551044 1282 ตกลงราคา 2102,149.0027211217191517000000000128
39บ้านรามราช  นายประจัญ ไสยสิทธิ์ 042538631 2922 กรณีพิเศษ 1165,403.0070304428384141000000000292
40บ้านแพงสะพัง  นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ 42551132 1101 ตกลงราคา 160,858.002712171619712000000000110
41บ้านโพนก่อ  นายประวิทย์ ศรีสมยา 42535048 3421 ตกลงราคา 1215,451.0066351834263034304227000000342
42บ้านโพนแดง  นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา 042560113 761 ตกลงราคา 136,393.001661471410900000000076
43ไตรราษฎร์วิทยาคาร  นางแดงเล็ก เจริญราษฎร์ 042560013 1002 ตกลงราคา 149,256.001820910141613000000000100
44บ้านบุ่ง  นางพิราพรรณ ใจจิตร 0 1582 ตกลงราคา 180,000.0045201818201918000000000158
45ชุมชนนางัว  นายชนาธิป โกษาแสง 042597425 3851 ตกลงราคา 1156,211.0084514943624650000000000385
46บ้านนาคอย  ดร.อรวรรนี ไชยปัญหา 042535965 2181 ตกลงราคา 196,392.0050222213181613232318000000218
47บ้านอูนนา  นายศิลป ประกิ่ง 042535993 1601 ตกลงราคา 174,486.0030181610171711151313000000160
48บ้านโนนกุง  นายณรงค์ศักดิ์ อัครศรีวงษ์ 0 341 ตกลงราคา 114,995.001022953300000000034
49บ้านสามัคคี  นางเรือนแก้ว โกษาแสง 0 1083 ตกลงราคา 147,792.0016121218241016000000000108
50บ้านกุดน้ำใส  นายทรงศักดิ์ เดชขันธ์ 0 542 ตกลงราคา 131,437.0014114457900000000054
51บ้านนากะทืมโนนสะอาด  นายโชคชัย ขุนศรี 042199847 441 ตกลงราคา 132,250.006478721000000000044
52บ้านดอนแดง  นายวิทยา ปัญญาบุตร 0 1623 ตกลงราคา 1112,398.00351210242421181080000000162
53บ้านเสียววิทยา  นายปรีชา เดชโฮม 042560074 1441 ตกลงราคา 180,604.0030232523151315000000000144
54บ้านดอนพะธาย  นายชิราวุธ บุพศิริ 042535726 852 ตกลงราคา 148,326.00181010161281100000000085
55บ้านโคกสะอาด  นายเทอดศักดิ์ คำชนะ 42535677 1581 ตกลงราคา 197,908.0033171014111517141611000000158
56บ้านเหล่าพัฒนา  นางคำปิ่น ทีสุกะ 42535995 1463 ตกลงราคา 183,890.0037141825152116000000000146
57บ้านหนองดุด  นายเรืองกิตติ์ วะชุม 42535994 1671 ตกลงราคา 1106,734.0027192417272924000000000167
58บ้านดอนศาลา  นางยาใจ เดชขันธ์ - 1302 ตกลงราคา 145,226.0029171717181715000000000130
59บ้านนาน้อย  นายสมเพท วงษาเนาว์ 042-535702 4343 วิธีพิเศษ 1282,986.0057484155435036373829000000434
60บ้านดอนปอหนองโอง  นายกงทอง เดชขนธ์ 042063018 2791 ตกลงราคา 1153,440.0055272521272212293823000000279
61บ้านนาหว้า  นายดำรงเดช วันนา 42597078 5884 ตกลงราคา 1416,308.00095989810010097000000000588
62ชุมชนประสานมิตร  นายวิทยา ทิพย์ทอง 042535864 3321 ตกลงราคา 1224,274.0047282631313819306715000000332
63บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว  นายวรรณดี โทสวนจิต 042-535877 1862 ตกลงราคา 199,043.0048272915192919000000000186
64บ้านตาลราษฎร์อุทิศ  นายธนู แดงวิเศษ 042597261 2633 สอบราคา 1140,521.5055243532393543000000000263
65บ้านนาพระ  นายทรงศักดิ์ เดชขันธ์ 042597554 874 ตกลงราคา 152,766.0024131113315800000000087
66ราษฎร์สามัคคี  นายนายคำลือ บินศรี 042533595 8033 กรณีพิเศษ 3500,000.00136617280956991757450000000803
67บ้านอูนยางคำ  นายสถาพร เถรวงแก้ว 42538124 1935 วิธีพิเศษ 195,547.0033262822283026000000000193
68บ้านหนองบัว  นายประทวน ศิริเดชไชยวงศ์ 042538123 974 วิธีพิเศษ 152,927.0024914221010800000000097
69อนุบาลบ้านแพง  นายประวิทย์ จันทา 042-591241 1,4033 วิธีพิเศษ 1822,459.002602001751951882001850000000001,403
70บ้านนายาง  นางสาววรรณกานต์ สิมมา 042591466 303 ตกลงราคา 113,745.00653353500000000030
71บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี  นางส่งศรี ศิริผลา 042-062432 1173 ตกลงราคา 345,461.0030141316111716000000000117
72บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ  นายอรรณพ ป้องกัน 042560070 1193 ตกลงราคา 171,867.0015201525142010000000000119
73บ้านแพงโคก  นางดารุณี วีระชานนท์ 0821053408 201 ตกลงราคา 112,000.00412454000000000020
74บ้านดอนบาก  นายจักรกฤษณ์ หิรัญเกิด 0 493 ตกลงราคา 225,000.00884569900000000049
75บ้านม่วงชี  นางสาวอรนุช พรหมเชียง 0879470488 551 ตกลงราคา 136,020.00116561151100000000055
76ชุมชนไผ่ล้อม  นายสันติภพ บุพศิริ 042-560-06 2301 ตกลงราคา 1150,720.0055222714171617212318000000230
77บ้านนางัว  นายธนพัฒน์ อภัยโส 941 อิเล็กทรอนิกส์ 160,578.00168151316131300000000094
78บ้านพืชผล  นายทินกร โพธิ์ศรี 42591467 661 ตกลงราคา 138,121.00141186812700000000066
79บ้านนาโพธิ์  นายอมรเทพ วิภาวิน 042560135 363 ตกลงราคา 120,000.00745587000000000036
80บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา  นางละมัย ทุมพิลา 0 691 ตกลงราคา 133,748.00177116814600000000069
81บ้านหัวหาด  นายธีระพร นิลสาขา 042560069 452 ตกลงราคา 124,436.001178385300000000045
82บ้านโพนทอง  นายสุชาติ เสนาสี 0 851 ตกลงราคา 166,274.00012151313131900000000085
83บ้านนาเข  นายนิตกร ฉิมพาลี 042062436 2353 วิธีพิเศษ 1104.0348242524181824201717000000235
84บ้านดอนสะฝาง  นายอภิสิทธิ์ ดีโคตร 0 661 ตกลงราคา 125,699.00209461051200000000066
85บ้านโคกพะธาย  นายณิกร กรีโส 0 1001 ตกลงราคา 148,608.002413111318912000000000100
86บ้านป่าหว้าน  นายลิขิต พิมพ์คำ 042538229 1731 ตกลงราคา 1140,491.003671214161610232118000000173
87บ้านนาดีหัวภู  นายเอกพงศ์ พ่อบุตรดี 0 495 ตกลงราคา 132,675.0051078105400000000049
88บ้านโคกสายทอง  นางบรรณฑรวรรณ ป้องกัน 042560072 201 ตกลงราคา 111,307.00531133400000000020
89บ้านนากระแต้  นายเลพล นนทะแสง 0 392 ตกลงราคา 212,300.001383241800000000039
90บ้านโคกยาว  นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บ 0 581 สอบราคา 146,573.0012912738700000000058
91บ้านหนองแวง  นายบุญศรี จริตน้อม 42535939 1461 ตกลงราคา 182,105.0027161919252020000000000146
92บ้านนาพระชัย  นายอนันต์ พิมภักดี 042-538412 2031 วิธีพิเศษ 1112,575.0050282032242722000000000203
93บ้านนาข่าคำพอก  นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน 42538214 891 ตกลงราคา 147,156.002799111481100000000089
94บ้านไชยศรี  นายเจียงนิพนธ์ ปิ่นเมือง 0 702 ตกลงราคา 211,652.00171012989500000000070
95บ้านคำนกกก  นายวิชิต คำหันอรรค 042551124 2471 ตกลงราคา 1152,192.0053192818302225202012000000247
96บ้านดอนกลาง  นายธวัช ศรีรักษา 42551123 3483 วิธีพิเศษ 1235,668.0053282723152426455354000000348
97บ้านนาโพธิ์  นายสุริยา วะชุม - 3923 กรณีพิเศษ 1177,734.0063263551373436443531000000392
98บ้านโพนสว่าง  นายดวงจันทร์ อัคติ 042063249 1132 ตกลงราคา 135,999.002810825171411000000000113
99บ้านโพนขาว  นายมังกร ไชยยศ - 473 ตกลงราคา 119,366.008106664700000000047
100ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา  นายวีระพงษ์ มะโนขันธ์ุ 0935017299 1701 ตกลงราคา 181,389.004626222121268000000000170
101ชุมชนเอื้องก่อนาดี  นายสุริยา คะษาวงค์ 0 4252 วิธีพิเศษ 1413,623.0072364239244537404545000000425
102บ้านหนองผือ  นายภาคิน สถาพรธนากร 0 2541 ตกลงราคา 1165,505.0058243224354338000000000254
103บ้านเซียงเซา  นายฤทธิไกร มั่นธง 42536856 1261 ตกลงราคา 173,205.0025172012181420000000000126
104ประชาสนธิ์นุสรณ์  นายสมเกียรติ นามเสาร์ 0 401 ตกลงราคา 121,381.001175363500000000040
105บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)  นายฉัตรชัย เคนไชยวงค์ 0 951 ตกลงราคา 157,998.0022159119111800000000095
106บ้านศรีเวินชัย  นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร - 1071 ตกลงราคา 147,789.0025101416151017000000000107
107ชุมชนบ้านสามผง  นายมีชัย พึ่งตัว 042535906 2372 ตกลงราคา 198,029.0048273033412830000000000237
108บ้านนาหนองหวาย  นายปัญญา สุทธิบุตร 0 1081 ตกลงราคา 159,857.00271316159199000000000108
109บ้านดงน้อย  นายสังคม รังรส 042535602 2501 กรณีพิเศษ 1149,944.0058232329151721252415000000250
110บ้านแค  นายประหยัด ตีเฟื้อย 0 641 วิธีพิเศษ 130,323.00154713910600000000064
111บ้านนาเพียง  นายประยูร แก้วมะ 042560145 551 ตกลงราคา 140,637.001289458900000000055
112บ้านคําไฮ  นายมนัส อัมไพพันธ์ 042199951 1541 ตกลงราคา 192,269.0023232317242618000000000154
113บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)  นางอมรรัตน์ เชิงหอม 042538343 2373 ตกลงราคา 1242,020.0024181412202017304042000000237
114บ้านเสียวสงคราม  นายมนตรี อัสการ
115บ้านอ้วน  นายคำเตือน เดชบุญ 042560003 951 ตกลงราคา 153,330.00227111219121200000000095
116บ้านยางงอย  นายสมัย จันทสิทธิ์ 042056008 791 ตกลงราคา 133,314.0010124912181400000000079
117บ้านหนองบาท้าว  นางปราณิษา ท้าวกลาง 042538351 481 สอบราคา 121,300.00874889400000000048
118บ้านปฏิรูป  นายพิศาล แก้วลา 42599434
119บ้านขามเปี้ย  นายชูชาติ นามเสาร์ 42535747 2321 ตกลงราคา 1136,535.0044202022202525171722000000232
120บ้านดงหนองบัว  นายเดชา นคะจัด 0899376258 691 ตกลงราคา 129,322.001611911411700000000069
121บ้านข่า  นายชนะสิน นุ่นสวัสดิ์ 042551050 3171 ตกลงราคา 1123,720.0081413943343940000000000317
122บ้านดอนสมอ  นายเชษฐ นิลรัตน์ 42538353 1372 ตกลงราคา 177,361.0033151516212017000000000137
123บ้านดอนมะจ่าง  นางนฤมล สุภาทอง 042560001 491 ตกลงราคา 117,288.0015313544500000000049
124บ้านดอนแดง  นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย 0 1001 ตกลงราคา 158,288.00238119152014000000000100
125บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)  นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ 042055052 1662 ตกลงราคา 173,157.002919101421151418179000000166
126บ้านดงขวาง  นายยุทธนา เคนไชยวงศ์ 042-535855 854 ตกลงราคา 154,393.0017128149111400000000085
127บ้านนาจาน  นายฉลองชัย โกษาแสง 42535997 2071 ตกลงราคา 1123,573.0056212528192929000000000207
128บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)  นายอำพัน พรมโคตร 042599251 1,2533 กรณีพิเศษ 1833,171.002801681431551981581510000000001,253
129บ้านจอมศรี  นายบุรัสกร บุญจันทร์ 0 421 ตกลงราคา 134,327.009108609000000000042
130บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา  นายเจริญพร คำจารย์ 042560005 3301 ตกลงราคา 1200,000.0058373730232328303727000000330
131บ้านนาเดื่อ  นายเจริญพร คำจารย์ 042560145 1071 ตกลงราคา 158,458.0029131111171511000000000107
132บ้านนาคํา  นายบุญลือ ควรครู 42538357 1391 ตกลงราคา 177,647.0037122120191515000000000139
133บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)  นายอนันต์ เครือหว้า 042560006 841 ตกลงราคา 138,706.0017112058131000000000084
134บ้านคําสว่าง  นายชวิทย์ บุตรสาร 0 541 ตกลงราคา 130,403.0014510538900000000054
135บ้านอุ่มไผ่  นายวาริช อ้อยรักษา 042-538512 761 ตกลงราคา 146,417.0012951312131200000000076
136บ้านภูกระแต  นายมะนัตย์ เณรน้อย 42538361 3353 ตกลงราคา 1207,047.0063293332373532331823000000335
137บ้านโพนงาม  นางสาววิชนีย์ ทศศะ 042538511 1083 ตกลงราคา 1195,274.0029111014131219000000000108
138บ้านเหล่า  นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ 0818733482 773 ตกลงราคา 157,946.0016111215491000000000077
139บ้านนาชุมใหม่นิรมิต  นายวิญญู คำหา 42538135 1371 ตกลงราคา 171,511.0030172214182115000000000137
140บ้านอีอูด  นายปัญญา ปักกาเวสา 0 1153 ตกลงราคา 172,440.0010171321132516000000000115
141บ้านโพนสวรรค์  นายทินกร ศรีลาศักดิ์ 42595075 2731 ตกลงราคา 1146,183.0063403830462333000000000273
142บ้านเสาเล้า  นายนิรันดร์ นาวงหา 42538996 4743 วิธีพิเศษ 1299,792.0080303635253452387668000000474
143บ้านหนองนางเลิง  นายยุทธนา ศรีวรสาร 42595272 1572 ตกลงราคา 299,624.0028162415222626000000000157
144บ้านท่าเรือ  นางสาววรรณธิดา วงษ์สาจันทร์ 0 421 ตกลงราคา 117,206.001265635500000000042
145บ้านโพนจาน  นายประวิทย์ จันทา 042595219 6912 ตกลงราคา 2484,330.40924945604951469111494000000691
146บ้านบงคํา  นายพิพัฒน์ พิทักษ์ 42535181 1251 ตกลงราคา 176,062.0034181520131114000000000125
147บ้านต้าย  นายวัชรินทร์ กุลยะ 42538099 2111 ตกลงราคา 1113,492.0058242231351823000000000211
148บ้านนาหัวบ่อ  นายนริศ สุวรรณเทน 42536589 2821 ตกลงราคา 1169,225.0051262427372824201926000000282
149บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก  นายอดินันท์ นามสีฐาน 42199894 1981 ตกลงราคา 193,881.0057272113192536000000000198
150บ้านโพนตูมหนองแสง  นายสนั่น เมตุลา 042560047 1311 ตกลงราคา 164,324.0038171810171912000000000131
151บ้านนาล้อมกุดตะกล้า  ว่าที่ร้อยตรีวิทยา วงษาเนาว์ 042538081 1231 ตกลงราคา 184,926.002516917162317000000000123
152บ้านโพนบก  นายกฤษณะ นิคำ 42535100 2841 ตกลงราคา 1156,476.0074333927423336000000000284
153บ้านนาขมิ้น  นายสุเทพ วิลาจันทร์ 042535151 2793 วิธีพิเศษ 1176,964.0054212424282021352725000000279
154บ้านดงวิทยาคาร  นายอุทิศ นนเลาพล 042535232 1651 ตกลงราคา 1123,884.0036212719182123000000000165
155บ้านโพนเพ็ก  นายนิเรศ ศรีโพนทอง 42535136
156บ้านขามเตี้ยใหญ่  นายโกแมน คัดทะจันทร์ 42535101 2823 ตกลงราคา 1148,817.0070302718282626281316000000282
157บ้านขามเตี้ยน้อย  นายอาวุธ กฐินสมมิตร์ 042535099 1071 ตกลงราคา 167,425.0026131611131414000000000107
158บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม  ว่าที่ ร้อยตรี มนตรี อนุญาหงษ์ 042535115 1082 ตกลงราคา 266,657.002181417131817000000000108
159บ้านดอนยางทุ่งน้อย  นายปิยพงษ์ พลเศษ 42535216 2131 ตกลงราคา 1116,614.0056302913322825000000000213
160บ้านอ้อวังหมากเห็บ  นายนพพร พรมจันทร์ 042560174 1191 ตกลงราคา 191,463.003112159171817000000000119
161บ้านหนองหญ้าปล้อง  นางวิภาวณี บุญศรี 42535150 613 ตกลงราคา 131,000.00831510810700000000061
162บ้านนาใน  นายประดิษฐ์ ศรีโพนทอง 42535296 1141 ตกลงราคา 168,821.002771417171913000000000114
163บ้านนาผักหมนาหมากแงว  นายประสิทธิ์ ขุณิกากอน 042535109 763 ตกลงราคา 127,537.00011131314151000000000076
164บ้านค้อ  นายบุญธรรม สิทธิพา 42538114 3221 กรณีพิเศษ 1188,607.0080354233454542000000000322
165บ้านขว้างคลีชูชาติ  นายนฤทธิ์ โกษาแสง 42538129 4291 วิธีพิเศษ 1223,648.0061333337504337405045000000429
166บ้านหนองท่ม  นางดารุณี บุญเพ็ง 042560046 712 ตกลงราคา 141,000.00208775131100000000071
167บ้านงิ้วสร้างแก้ว  นายทองเลื่อน บุญเพ็ง 42538130 2011 วิธีพิเศษ 1105,560.0045291921353121000000000201
168บ้านห้วยไหสมบูรณ์  นายวิจลน์ โกษาแสง 42538131 3391 ตกลงราคา 1232,055.0053342827283538292740000000339
169บ้านนาคำ  นายวิจลน์ โกษาแสง 42538083 1511 ตกลงราคา 187,605.0032152424161822000000000151
170บ้านนาเต่า  นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์ 42538185 1572 ตกลงราคา 293,656.00288815131116221521000000157
171บ้านนาทม  นายวิบูลย์ชัย ปิตะพรหม 042519113 2833 กรณีพิเศษ 1162,931.0072353435373634000000000283
172บ้านดอนแดงดอนดู่  นายสุระศักดิ์ สุดยะดา 042560078 723 ตกลงราคา 141,529.00166812912900000000072
173บ้านพันห่าวดอนดู่  นายขวัญพล แก่นท้าว 042535785 1681 ตกลงราคา 1102,023.003413192017121415168000000168
174บ้านนาโดโพธิ์ศรี  - 042560077 831 ตกลงราคา 145,821.002110815912800000000083
175บ้านท่าพันโฮง  นายวิเศษ ติยะบุตร 042535763 921 ตกลงราคา 130,300.00186101513171300000000092
176บ้านเหล่าส้มป่อย  นายเสงี่ยม โมธรรม 42535788 1031 ตกลงราคา 170,507.0020141619121111000000000103
177บ้านหนองซน  นายนิคม สีแสงจันทร์ 42535627 2271 ตกลงราคา 1152,175.0050152743303329000000000227
178บ้านคำแม่นาง  นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์ 0872387740 2053 วิธีพิเศษ 3126,061.0041202212201323181818000000205
179บ้านนานอ  นางอรวรรณ ทัพเจริญ - 1081 ตกลงราคา 180,328.0022161313101816000000000108
180บ้านนาดีวิทยา  นายเสงี่ยม โมธรรม 042535531 2823 วิธีพิเศษ 1223,751.0057252631333323231615000000282
181บ้านชัยมงคล  นายจิราวัฒน์ วงศ์พิมพ์คำ 0857473487 1732 ตกลงราคา 1122,097.003814171514222212145000000173
182บ้านดอนเตย  นายพลายแก้ว แพงโสภา 42519169
183บ้านหมูม้น  นายสนอง ศรีนาทม 42519172 2673 ตกลงราคา 1165,877.0041252623222930292022000000267
184บ้านโคกศรี  นายสุดใจ ยะภักดี 42519171 671 วิธีพิเศษ 136,519.00171285116800000000067
185เพียงหลวง ๑๐ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  นายหลักชัย วงษ์หมอก 0 953 ตกลงราคา 136,990.00321597149900000000095
รวม 31,067 321 - 283 18,696,080.58 6,200 3,443 3,523 3,554 3,686 3,649 3,546 1,159 1,247 1,060 0 0 0 0 0 0 31,067
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน