สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครพนม เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สุนทรวิจิตร  นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร 042-511271 8343 วิธีพิเศษ 1450,000.0015090100120114125135000000000834
2บ้านสำราญ  นายสุรชาติ นนทะแสน 042-593162 1721 ตกลงราคา 183,939.002015717161517222023000000172
3บ้านไผ่ล้อม  นางประหยัด ศิริพรศรี 042-560024 263 ตกลงราคา 117,645.00044365400000000026
4บ้านนาหัวบ่อ  นางสาวจันทิรา แก้วบุตรา 042-520025 663 ตกลงราคา 126,627.001510361315400000000066
5บ้านนาราชควาย  นายพรพิธ ควรรณสุ 042-051042 1393 ตกลงราคา 182,293.0026132024142220000000000139
6บ้านเนินสะอาด  นายไพฑูรย์ แก้วคำแสน 042-560033 471 ตกลงราคา 122,605.001058865500000000047
7บ้านนาราชควายน้อย  นายมนตรี โคตรพัฒน์ 042-051078 503 ตกลงราคา 140,847.00092118101000000000050
8บ้านสร้างหิน  นายไชยา โพธิ์ตะนัง - 342 ตกลงราคา 121,136.00635567200000000034
9บ้านหนองบัวหนองแวง  นายกิจติ ต้นสวรรค์ 042-536723 1471 ตกลงราคา 187,350.0027152119202619000000000147
10บ้านนาทราย  นายนพพร มีอภิรักษ์ - 482 ตกลงราคา 131,535.00969668400000000048
11บ้านนามูลฮิ้น  นายนพพร มีอภิรักษ์ 042-536054 1971 ตกลงราคา 1120,846.0040201219171714222115000000197
12บ้านดอนยานาง  นางพรนภา เอกนิพนธ์ 042-560-03 493 ตกลงราคา 131,412.0075429101200000000049
13บ้านโพธิ์ตาก  นางสาวภทรมาศ ภะวะ 042-531560 1251 ตกลงราคา 186,747.00289744518152213000000125
14บ้านสุขเกษม  นายสว่าง บันหาร 042-531561 991 ตกลงราคา 151,200.0024128714151900000000099
15บ้านหนองค้าโคกกุง  นายภูวนารถ ตั้งศิริ - 2011 ตกลงราคา 1126,000.0035161921191722172015000000201
16บ้านนาคำโนนขาม  นายวิศิษฐ์ เสนธิริ 042-560036 451 ตกลงราคา 118,940.001457368200000000045
17บ้านโคกก่อง  นายธีรภัทร บุญญาธนเตโชดม - 1023 ตกลงราคา 140,465.003013111311915000000000102
18บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน  นายธีระวัฒน์ คำนวณ 042-531506 471 ตกลงราคา 153,000.007555691000000000047
19บ้านดอนม่วง  นายอภิเชษฐ บุตรวร 042-536093 701 ตกลงราคา 137,188.00138107816800000000070
20ชุมชนนามนวิทยาคาร  นายทองเย็น สุทธะมา 042-536094 2391 กรณีพิเศษ 1129,024.0060303022224530000000000239
21บ้านผึ้ง  นายเชิดชาย วงศ์พุฒ 042-536315 4221 ตกลงราคา 1261,097.00100413135384147383318000000422
22บ้านวังกระแส  นายสุรศักดิ์ ชาดีกรณ์ 042-537792 2401 ตกลงราคา 191,811.0057383227313025000000000240
23บ้านสุขเจริญ  นายภูวนารถ ตั้งศิริ - 624 ตกลงราคา 132,374.002098549700000000062
24ดงสว่างเจริญวิทย์  นายความสุข ไชยผง 042-536937 2161 วิธีพิเศษ 181,636.0050272334302725000000000216
25รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์  นายวัชรากร เสรีกุล 1221 ตกลงราคา 176,796.000162417292016000000000122
26บ้านไทยสามัคคี  นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล 042-560043 632 ตกลงราคา 136,254.00156481012800000000063
27บ้านนาป่ง  นายมนตรี โคตรพัฒน์ 042-560042 481 ตกลงราคา 140,012.0013148741100000000048
28บ้านหนองปลาดุก  นายอภิเชษฐ บุตรวร 042560033 5333 วิธีพิเศษ 3328,479.00108564451414439575439000000533
29บ้านคำเตย(คำเตยราษฏร์ร่วมจิต)  นายสุระพล พันธุ์ดี 042-054231 2591 วิธีพิเศษ 1138,173.2064323413384632000000000259
30บ้านโพนค้อโพนสวรรค์  นายบุรินทร์ แสนเมือง 042-536048 1621 กรณีพิเศษ 1100.0051151915202121000000000162
31บ้านหนองยาว  นางสาวรษิกา วัฒนมาลี - 323 ตกลงราคา 118,532.001313074400000000032
32บ้านหนองดินแดง  นายบัญชา โพธิ์เสนา 042-199909 511 ตกลงราคา 130,394.00957687900000000051
33บ้านดอนแดงเจริญทอง  นายอนุสรณ์ แสนเคน 042-536083 3135 กรณีพิเศษ 1215,628.0066341926342421283625000000313
34บ้านวังไฮหนองกุง  นางปัฏศิกาญจน์ แก้วประเสริฐ์ 042-530620 882 ตกลงราคา 171,058.00176111411161300000000088
35บ้านทุ่งมน  นายชัยสิทธิ์ สุริยนต์ 042-537454 1341 ตกลงราคา 149,305.0025171613212418000000000134
36บ้านโพนป่าหว้าน  นายวัชรินทร์ นาคพงษ์ 042-560041 621 ตกลงราคา 131,000.00116117961200000000062
37บ้านกุรุคุ  นางอัจชราวดี กสิบุตร 042-536249 3273 ตกลงราคา 1212,356.0056342319323740203135000000327
38บ้านหนองบัวด่านเก่า  นายกิจติ ต้นสวรรค์ 042-536717 742 ตกลงราคา 140,817.001910611157600000000074
39บ้านหนองหญ้าไซ  นางกฤติยา โพธิ์เสนา 042-536310 692 ตกลงราคา 140,120.0011111111810700000000069
40บ้านวังตามัว  นางฤดี พันธุวรรณ 042-551119 2671 ตกลงราคา 1165,176.0046243130261927212518000000267
41บ้านหนองแซง  นางวันทิวา มูลสาร 042-537140 1224 สอบราคา 147,256.0025171216211516000000000122
42บ้านโชคอํานวย  นางจิตรา ดวงปรีชา - 1171 ตกลงราคา 165,846.0026121612211515000000000117
43บ้านคำสว่าง  นายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี 042-536337 5123 ตกลงราคา 1321.6187545751453554484833000000512
44บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)  นายสท้าน วารี 042-532557 379133 วิธีพิเศษ 12,844,885.0068352828351534503749000000379
45บ้านหนองจันทน์  นายไมตรี สีดาวงษ์ 042-543304 742 ตกลงราคา 143,478.0014131010811800000000074
46บ้านนาหลวง  นายพิทูล อภัยโส 042-536053 882 ตกลงราคา 146,369.003141186161200000000088
47บ้านกล้วย  นายปริญญา พรหมมา 042-536775 1093 ตกลงราคา 154,286.0022131713161513000000000109
48บ้านชะโนต  นายทองเปลี่ยน ตามา 042-054046 2293 วิธีพิเศษ 1205,200.0026162327232025152628000000229
49บ้านชะโงมนาโดน  นายปริญญา พรหมมา 042-578230 1342 วิธีพิเศษ 266,352.0031201715161817000000000134
50บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฏร์อุทิศ)  นายสุรชาติ นนทะแสน 042 054052 494 ตกลงราคา 130,593.0010333771600000000049
51บ้านน้อยใต้  นายปัญญา พันธุมัย 042-560031 404 ตกลงราคา 130,514.00974557300000000040
52บ้านกลาง  นายมนัส นุรา - 1381 ตกลงราคา 172,690.0035161824161415000000000138
53บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฏร์บำรุง)  นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะ 042-578004 1681 ตกลงราคา 194,503.0036211231162230000000000168
54บ้านกลางน้อย  นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะ 042-560030 711 ตกลงราคา 138,931.00191196851300000000071
55บ้านดงติ้ว  นายประจบ ดีพรม 042-052202 2283 ตกลงราคา 1126,000.0058233920273229000000000228
56บ้านดงยอ  นายพรมศักดิ์ สีลา (รก.) 372 ตกลงราคา 119,026.001313286400000000037
57บ้านนาคอกควาย  นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือ 042-578259 2793 ตกลงราคา 1179,297.0046252320242940232227000000279
58บ้านกกไฮ  นายพฤติพงษ์ ชาวนา 042-536720 572 ตกลงราคา 229,170.20108125310900000000057
59อนุบาลนครพนม  นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร 042-511198 2,2973 วิธีพิเศษ 11,353,500.004062803493253253162960000000002,297
60เมืองนครพนม  นายเชิดชัย สินพูน 042-503562 871 ตกลงราคา 169,839.00010151417151600000000087
61บ้านหนองญาติ  นายประสิทธิ์ โคตรภู 042-503522 1013 ตกลงราคา 155,849.002813910151115000000000101
62บ้านดงโชค  นายศุภมาศ กุลตังวัฒนา 042536074 531 ตกลงราคา 132,641.001695765500000000053
63บ้านคำพอก  นายณัฐธัญพงศ์ เทียนธีรปัญญา 042-536080 1473 ตกลงราคา 181,963.0038231413202613000000000147
64บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ  นายทองมี แก่นบุตร 042-531562 3933 วิธีพิเศษ 1255,000.0070483042313433502530000000393
65วัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร"  นายประชาชาติ รัตนวรรณี 042-541077 9443 กรณีพิเศษ 1617,600.00160115128140134130137000000000944
66บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3"  นายพลชัย สุขคณา 042-540704 7223 ตกลงราคา 3446,644.0097899096103124123000000000722
67บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)  นายธนา น่วมนวล 042-532012 1042 ตกลงราคา 193,173.001561613201222000000000104
68พระกลางวิทยาคาร  นายประทีป ขุมทอง 042-541649 1573 ตกลงราคา 263,684.0035182017182425000000000157
69มรุกขนคร  นายพนิชย์ แก้วมณีชัย 042-541284 773 ตกลงราคา 132,175.001910871312800000000077
70บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถั  นางสาวตรีทิพย์ วิโย 042-531003 612 ตกลงราคา 137,646.00105452331314200000061
71บ้านดอนแดง  นายไพบูลย์ ฤๅชา 042-560109 461 ตกลงราคา 125,623.001266565600000000046
72บ้านหนองกุดแคน  นายสุทัศน์ สุวรรณ 042-534737 961 ตกลงราคา 133,949.70201110915112000000000096
73บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)  นานิรชา ชัยศิริรัตนดำรง 042-059224 1353 ตกลงราคา 178,000.0019896111216261315000000135
74บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)  นายสาทิต วารีย์ 042-059330 2742 ตกลงราคา 3151,285.0049353832452748000000000274
75บ้านนาคำ  นายกฤษเรศ พิมพิลา 042-534729 531 ตกลงราคา 131,124.0032155165700000000053
76บ้านคับพวง  นายเอกมินทร์ ชินโคตร - 673 ตกลงราคา 143,535.001265129111200000000067
77บ้านทรายมูลคำผักแพว  นายวิลาศ โพธิชาเนตร 1031 ตกลงราคา 139,510.002815151211814000000000103
78บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)  นายประดิษฐ์ แก่นแก้ว 042-560104 1922 ตกลงราคา 186,471.0023152218182318281611000000192
79บ้านแก่งโพธิ์  นายสำราญ วีระพล 042-532012 572 ตกลงราคา 132,026.0015109559400000000057
80บ้านดอนข้าวหลาม  นายชาญศิลป์ ส่งเสริม 042-560105 802 ตกลงราคา 144,310.00201010111081100000000080
81บ้านชาติพัฒนาสันติสุข  นายสุชาติ แสนสุภา 042-560100 343 ตกลงราคา 123,592.00724348600000000034
82บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)  นายไพบูลย์ ฤๅชา - 1193 ตกลงราคา 155,709.0030121514142113000000000119
83บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)  นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช 042-058352 2923 วิธีพิเศษ 1190,859.0050272222162226353636000000292
84บ้านขอนกองโพนทอง  042-534867 661 ตกลงราคา 126,254.0020591096700000000066
85บ้านนาหนาด  นายเจริญ โพธิ์นะ 042-058013 1024 ตกลงราคา 125,343.8017131416141612000000000102
86บ้านคำชะอี  นางอรพันธ์ หินซุย 042-560108 531 ตกลงราคา 133,484.009347991200000000053
87บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา  นายชำนาญ นวลฉ่ำ 1563 ตกลงราคา 189,335.0033161527282017000000000156
88อุ่มเหม้าวิทยาคาร  นายวิไลศิลป์ แสงสุวรรณ 042-537070 2513 ตกลงราคา 1121,862.0059463030332726000000000251
89บ้านขอนขว้าง  นายสหชัย ชัยศิริรัตนดำรง 042-534792 823 ตกลงราคา 157,946.0071016121216900000000082
90บ้านดอนสวรรค์  นายชิณกรณ์ มหาโคตร 0 541 ตกลงราคา 142,320.0010712754900000000054
91บ้านโสกแมว  ว่าที่ ร.ต วีระชัย กานิล 042-534832 1641 ตกลงราคา 1107,244.0036182123162129000000000164
92บ้านแสนพันหมันหย่อน  นายเพชรนิล ต้นสวรรค์ 042-053542 2551 ตกลงราคา 1158,394.0027172122181920404130000000255
93บ้านสร้างแห่  นางชาลินี วิโย 042199184 1332 ตกลงราคา 273,452.0031201813161916000000000133
94บ้านกุดฉิม  นายวีระพงษ์ บ้งชมโพธิ์ 042-534516 1712 ตกลงราคา 295,096.8045232012291329000000000171
95บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)  นายประกาศิต วรศรี - 1362 ตกลงราคา 136,765.6029122120211716000000000136
96ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์  นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์ 042-053143 382 ตกลงราคา 227,510.00454478600000000038
97บ้านหนองหญ้าม้า  นายสุรชาติ โกพลรัตน์ 042-560154 651 ตกลงราคา 140,926.001177111110800000000065
98บ้านหนองสะโน  นายสุรพล พลเชียงขวาง 042-053145 831 ตกลงราคา 145,985.00201110141061200000000083
99บ้านนาแกบึงเหล็ก  นายกนก นวลจันทร์ 0810619234 1761 ตกลงราคา 197,030.0048191919232523000000000176
100บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)  042-053142 1043 ตกลงราคา 163,200.001912159151321000000000104
101นาถ่อนวิทยานุกูล  นายประเสริฐ พลอาสา 042-575169 1803 ตกลงราคา 289,642.0045181928232324000000000180
102นาถ่อนท่าวิทยาคาร  นายสุรศักดิ์ หอมอ่อน - 392 ตกลงราคา 227,000.001175363400000000039
103บ้านดงยอ  นายสมยศ มหาราช 042-575225 1472 ตกลงราคา 292,440.0040221421141422000000000147
104บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร  นายประภาส สุตัญตั้งใจ 042-575452 371 ตกลงราคา 117,850.00975474100000000037
105บ้านดงก้อม  นายเหรียญชัย ดันงา 042-537050 191 ตกลงราคา 110,191.00512124400000000019
106บ้านดงป่ายูง  นายคงศักดิ์ เข็มปัญญา 042-537042 581 ตกลงราคา 128,659.00157583101000000000058
107บ้านโพนแพง  นายโสภา ยศทะราช 042-052555 1181 ตกลงราคา 180,529.0013191712142518000000000118
108บ้านห้วยทราย  ประชา สมศรีี 042-560102 963 ตกลงราคา 151,059.00271510101511800000000096
109บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์  นายทวีชัย แก้วมณีชัย 042-534501 2022 ตกลงราคา 290,728.0031201418162014252519000000202
110อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ  นายหงษา วงค์จำปา 042-571337 1,1293 วิธีพิเศษ 1600,000.002411121421771501581490000000001,129
111บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)  นายพรศักดิ์ แสนมิตร 042-537971 861 ตกลงราคา 157,229.0015712207131200000000086
112บ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล)  นายอนุลักษณ์ เครือคำ 042-571574 1081 ตกลงราคา 161,380.002517101771616000000000108
113บ้านนาป่งคอง  นายฉลอง สูญราช 042-560098 901 ตกลงราคา 151,439.00185101512151500000000090
114บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)  นายสุวิทย์ เพียนชนะ 042-571706 512 ตกลงราคา 124,637.001485948300000000051
115บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี  นายพิสิษฐ์ เผือดผุด 042-527126 1282 ตกลงราคา 167,075.003217172181914000000000128
116บ้านโพธิ์ศรี  นายพงศักดิ์ คนหมั่น - 341 ตกลงราคา 118,954.00932918200000000034
117บ้านนาโสก  นายธวัธชัย ตั้งวิกรัย 042-571708 893 ตกลงราคา 151,045.00211110712141400000000089
118บ้านนาทุ่งมั่ง  นายบุญร่วม คิดการ 042-571014 1671 ตกลงราคา 1136,841.0037231719282320000000000167
119ชุมชนบ้านพิมาน  นายอภิสิทธิ์ อุคำ 042-060051 843 ตกลงราคา 137,111.00176121213141000000000084
120บ้านพิมานท่า  นายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดี 042-560084 571 ตกลงราคา 131,153.0015657117600000000057
121บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง  นายมนัส วงค์ศรีชา 042-537106 681 ตกลงราคา 136,358.002010124413500000000068
122บ้านเหล่าทุ่ง  นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิธาดา 042-537124 993 อิเล็กทรอนิกส์ 137,476.00241710914121300000000099
123บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164  นายรัตนชัย ฝาระมี 042-560081 581 ตกลงราคา 134,975.0011697412900000000058
124บ้านดงน้อยพัฒนา  นายชวิศ กัลยาแก้ว 042-560085 1333 ตกลงราคา 173,038.0030171612191920000000000133
125บ้านจอมมณี  นางสาวมณีวรรณ สกุลโพน 042-600148 342 ตกลงราคา 119,035.00826344700000000034
126บ้านปากบัง  นายเอกพงศ์ พ่อบุตรดี 042-060085 421 ตกลงราคา 130,203.009262118400000000042
127ธารน้ำใจ  นายไพโรจน์ วงศ์ชาชม 042-060032 3072 ตกลงราคา 1117,519.0050202329232424343644000000307
128ชุมชนบ้านพุ่มแก  นายคมกฤษณ์ คนยัง 042-060528 735 ตกลงราคา 148,860.001222422519111400000073
129บ้านหนองหอยใหญ่  นายสุรัตน์ พันธรักษา 042-537103 962 ตกลงราคา 150,608.00019171316171400000000096
130บ้านนางเลิศ  นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล 042-534504 901 ตกลงราคา 151,362.0025131069151200000000090
131บ้านตับเต่าโนนจันทร์  นายไมตรี เชื้อกุลา 0810493523 783 ตกลงราคา 135,206.0013751116121400000000078
132บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์  นายสุพันธ์ นามโสรส 042-560083 421 ตกลงราคา 118,817.0051062451000000000042
133บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"  นายศิริพงษ์ ทักษิณวิโรจน์ 042-560082 701 ตกลงราคา 137,249.00211058129500000000070
134บ้านนาคู่  นายสุรัตน์ พันธรักษา 042-537720 1663 วิธีพิเศษ 3131,397.002511915162221101819000000166
135บ้านหนองหอยคำอ้อม  นายศิริศักดิ์ วรวัฒนธรรม 042-571517 1543 ตกลงราคา 191,703.0029112914191636000000000154
136บ้านแขนนาง  นายสัญญา สิทธิเสนา 042-560097 481 ตกลงราคา 126,259.001189556400000000048
137บ้านน้ำบ่อ  นายสมหวัง ยะตะโคตร 042-560096 761 ตกลงราคา 139,000.0024119999500000000076
138พระซองวิทยาคาร  นายบุญทัด วงค์จำปา 042-583037 1041 ตกลงราคา 157,022.00341312159129000000000104
139บ่อดอกซ้อนท่าวัด  นายฤทัย วิโย 042-560089 1033 ตกลงราคา 157,139.0027111211181113000000000103
140บ้านพระซองเหนือ  นางดวงใจ ปรัญญา 042-560088 823 ตกลงราคา 248,140.001689205101400000000082
141นาเหนือทุ่งทองวิทยา  สิบเอกสุรเชษฐ์ บัวชุม 042-583146 742 ตกลงราคา 132,350.0010313514121700000000074
142บ้านดงอินำ  นายบำเหน็จ ขำวิทยโชติพันธุ์ 042-537073 1245 ตกลงราคา 173,336.0020171721182011000000000124
143บ้านหนองยอโพนแพง  นายสงวนศักดิ์ บัวสาย 042-560087 822 ตกลงราคา 149,619.0018127121313700000000082
144บ้านนาเลียง  นายจักพงศ์ มีโชติ 042-583308 2093 ตกลงราคา 1190,000.0029102121163019222417000000209
145บ้านหนองคอง  นายประสาน อินทะโร 042-560093 631 ตกลงราคา 135,919.0014777781300000000063
146บ้านนามนดงติ้ววิทยา  นายพิศดาร วงศ์บุญยัง 042-560092 491 ตกลงราคา 125,614.0015310653700000000049
147นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี  นายบุญมี เครือพันธ์ 042-560039 843 ตกลงราคา 139,269.0021105169101300000000084
148บ้านหนองสังข์ราษฎร์บำรุง  นายกิตติพงษ์ พ่อชมภู 042-061026 4271 ตกลงราคา 1165,651.0059484152434031403439000000427
149บ้านคำเม็ก  นายเฉลิมพล มาสิงบุญ 0850012990 951 ตกลงราคา 162,473.0016816714151900000000095
150บ้านหนองกุง  นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยง 0897112771 501 ตกลงราคา 126,876.501569446600000000050
151บ้านหนองห้าง  นายแหวน แสนสามารถ 042-527375 472 ตกลงราคา 120,293.0010610385500000000047
152บ้านหนองบ่อ  นายสมคิด วังทะพันธ์ 042-537638 1072 ตกลงราคา 140,923.0023101617101417000000000107
153บ้านดินดำหมากเฟือง  นายปริญญา สูญราช 0819396805 1391 สอบราคา 158,143.0033131715271420000000000139
154บ้านนากุงยางคำ  นายเทอดไทย ดาววัน - 1232 ตกลงราคา 186,637.001999161116148813000000123
155บ้านดงดู่งาม  นานไพบูลย์ ใจสนุก 042-560140 613 ตกลงราคา 130,829.0022107286600000000061
156บ้านดอนโทน  นายวีรพันธ์ ซุยพิมพ์ 042-537937 1371 ตกลงราคา 178,663.0032161214182025000000000137
157ศรีโพนทองวิทยา  นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม 042-537593 4583 กรณีพิเศษ 1327,115.8086415254465148352520000000458
158ดอนเหลืองทองวิทยา  นางกิตติญารัตน์ ทรงสิริเพชรดี 042-560139 1722 ตกลงราคา 193,536.0038112424232230000000000172
159บ้านจำปา  นายตรีเพชร เทือกตาทอง - 752 ตกลงราคา 144,379.002014467121200000000075
160ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)  นายลำพอง วิเศษศรี 042-061299 3494 ตกลงราคา 1239,311.0045262331252425435552000000349
161นาผือบอนราษฎร์นุกูล  นายวิเชียร บุตรชา - 1392 ตกลงราคา 183,434.0025122513192223000000000139
162บ้านกลางมูลอ้น  นายชาญชัย แสนศรี 0979422224 723 ตกลงราคา 142,572.00169931413800000000072
163บ้านกุตาไก้  นายวีระกุล สิทธิ 042-578306 3793 วิธีพิเศษ 1210,000.0097434741476737000000000379
164บ้านวังโพธิ์  นายปริญญา รามางกูร 042-560067 302 ตกลงราคา 116,703.00825337200000000030
165บ้านดอนดู่  นางวัชรี เรณูร่วง 0895737867 1613 ตกลงราคา 192,057.0038182222132820000000000161
166บ้านโพนทา  นายทองอินทร์ เหมหา 042-560062 1002 ตกลงราคา 252,227.0025101811101313000000000100
167บ้านนามะเขือ  นายทองคำ อรรคสังข์ 042-536123 1571 ตกลงราคา 185,202.0044192213201821000000000157
168บ้านหนองแสง  - - 1523 สอบราคา 187,055.0034202028181418000000000152
169บ้านนางาม  นายอิษฏางค์ เจริญรัตน์ 042-551131 861 ตกลงราคา 149,298.0020157115111700000000086
170โพนสวางนางิ้ววิทยา  นายศักดา กมลคุรุสกุล 042-537371 3273 วิธีพิเศษ 1260,000.0039222025333033354545000000327
171บ้านหนองบัวคำ  นางสาววิลาสินี พุทธดี 042-537440 1232 ตกลงราคา 168,373.0032221613101515000000000123
172บ้านมหาชัย  นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชา 042-537261 1561 ตกลงราคา 193,017.0031142222203413000000000156
173บ้านทันสมัย  นายบุญเลิศ อุ่นชัย 0899374071 472 ตกลงราคา 129,502.00882669800000000047
174บ้านนกเหาะ  นายบุญมี ขันติ 042-536345 2103 ตกลงราคา 1114,423.0045252222283434000000000210
175บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง  นายสุรทิน สุทธิสุวรรณ 042-560056 771 ตกลงราคา 142,872.0021108710111000000000077
176บ้านวังม่วง  นายณอนรรฆ์ สุขรี 042-560057 523 ตกลงราคา 130,123.001185759700000000052
177บ้านดอนกลาง  จ.ส.ต.พีรพัฒน์ ไวแสน 042-560147 683 ตกลงราคา 138,695.00181089581000000000068
178บ้านห้วยไหล่  นายวสันต์ ปัญญาบุตร 042-560055 592 ตกลงราคา 136,168.008968971200000000059
179ชุมชนหนองฮีสามัคคี  นายวิมล โคตตะวงศ์ 042-585104 3373 ตกลงราคา 1150,000.0080363644533751000000000337
180บ้านนาสะเดา  042-199883 861 ตกลงราคา 155,392.0061111137191900000000086
181บ้านโพนทัน  นายเทพฤทธิ์ จิตรจักร 042-560050 421 ตกลงราคา 129,180.006644107500000000042
182บ้านกุงโกน  นายไพโรจน์ แสงผา 0846030837 1181 ตกลงราคา 166,099.0025151918151313000000000118
183บ้านหนองกกคูณ  นายสวัสดิ์ วิลาจันทร์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 042-560049 661 ตกลงราคา 139,780.0010512101110800000000066
184บ้านจรุกเตย  นายไพโรจน์ ไชยมาตร์ 042-560052 441 ตกลงราคา 130,515.00094868900000000044
185บ้านนาดอกไม้  นายวิจัย มาภา 042-536390 1882 ตกลงราคา 279,267.503017171221312018184000000188
186ปลาปากราษฎร์บำรุง  นายสฤษดิ์ วิเศษแก้ว 042-589128 3501 วิธีพิเศษ 1283,000.001208056697162000000000350
187บ้านนาขาม  นายสอนมา พรหมบุตร 042-589389 701 ตกลงราคา 132,962.009711131110900000000070
188บ้านวังยาง  นายสมชัย คำเห็น 042-560149 811 ตกลงราคา 149,630.00121216131210600000000081
189บ้านกอก  นายประกร โพธิราช 531 ตกลงราคา 139,588.00246171131000000000053
190บ้านหนองบัว  นายสุรพงษ์ ศรีสว่าง 042-589375 701 ตกลงราคา 145,906.00191076891100000000070
191บ้านโคกกลาง  นายพิชิต โกพล 042-589306 1892 วิธีพิเศษ 1117,788.0033182615201111221518000000189
192บ้านใหม่วังเซือม  น.ส.วิลาสินี พุทธดี 042-560060 813 ตกลงราคา 152,241.0010810121991300000000081
193บ้านปลาปากน้อย  นายบุญเทียม ยะสะกะ 042-560063 391 ตกลงราคา 126,548.000666741000000000039
194บ้านถาวรนาอุดม  นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์ 042-560059 1401 ตกลงราคา 186,895.0032221415172218000000000140
195บ้านโคกสว่าง  นายสุรพงษ์ ณ นครพนม 042-560066 861 ตกลงราคา 149,904.0018415918111100000000086
196บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี  นายรัฐศรันย์ ไชยมาตร์ 042-537935 2473 วิธีพิเศษ 1189,677.0037192015252425203626000000247
197บ้านวังกะเบา  นายบุญสอน ดาษดา 0868601049 891 ตกลงราคา 149,411.00201413111461100000000089
198บ้านนาสีนวล  นายสุรภาส วงศ์สาคร 0833580959 02 ตกลงราคา 136,422.0000000000000000000
199บ้านนาเชือก  นายบัณฑิต นามพลแสน 042-560054 851 ตกลงราคา 149,436.001510131213101200000000085
200บ้านศรีธน  นายวันชัย บัวชุม 0862279904 1873 วิธีพิเศษ 1100,000.0053251714162636000000000187
201บ้านวังสิม  นายลิขิต ศรีวรมย์ 042-560062 401 ตกลงราคา 122,578.00757951600000000040
202บ้านสว่างสำราญ  นายสุระกัณท์ ต้องเดช - 671 ตกลงราคา 144,486.0013101161061100000000067
203บ้านโคกสูง  นายยูซิม ไชยมาตย์ 042-051619 1471 ตกลงราคา 184,828.0027231125311317000000000147
204บ้านม่วง  นางณัฐชรัตน์ แก้วก่า 042-537438 1101 ตกลงราคา 176,323.00161265101014101512000000110
205เรณูวิทยาคาร  นายภูวินทร์ โพธิสาขา 042-579021 5113 ตกลงราคา 1301,188.0095605355787991000000000511
206บ้านโนนสังข์  นายดรุณ พรรณุวงษ์ 042-579521 532 ตกลงราคา 138,905.0074910841100000000053
207บ้านนาบั่ว  นายธนพัฒน์ เตโช 042-579728 681 ตกลงราคา 141,680.001186811131100000000068
208บ้านโพนสาวเอ้  นายวรพงษ์ บ้งชมโพธิ์ 042-579518 782 ตกลงราคา 146,600.001610761182000000000078
209บ้านโคกกลาง  นายกฤษณุรัตน์ รัชโน 042-502544 832 ตกลงราคา 149,199.001688816171000000000083
210บ้านนาโดนเก่า  นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ 042-560010 251 ตกลงราคา 113,247.00531227500000000025
211บ้านทุ่งสว่าง  นายจำลอง กัตติยบุตร 042-534622 811 ตกลงราคา 152,535.0019108135111500000000081
212โพนทองวิทยาคาร  นายประสาท ปรัญญา 042-579020 2871 ตกลงราคา 1201,960.0050353540455527000000000287
213บ้านดงมะเอก  นายชัยบดินทร์ สาลีพันธ์ 042-560008 491 ตกลงราคา 136,540.008751438400000000049
214ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น  นายศุภวิชญ์ ศรีมุงคุล 042-579644 2393 วิธีพิเศษ 1225,326.0033202125182626153025000000239
215บ้านนาดี  นายนิวชน บัวสาย 042-199931 811 ตกลงราคา 146,033.001381318691400000000081
216บ้านดงบาก  นายเนตร เตโช 042-053660 1601 ตกลงราคา 165,601.0033161428232521000000000160
217บ้านหัวขัวใต้  นายทวีชัย แก้วมณีชัย 042-560007 601 ตกลงราคา 135,196.00136115711700000000060
218บ้านเหล่าสำราญ  นายชัยพิชิต แสนลัง 042-579187 471 ตกลงราคา 132,867.008471961200000000047
219บ้านโคกหินแฮ่  นายวันคำ บัวสาย - 2013 วิธีพิเศษ 1181,233.0033131418161819252322000000201
220บ้านหนองแซง  นายคำมี เขียวโป 042-560136 481 ตกลงราคา 132,096.0065123371200000000048
221บ้านนาโดนใหม่  นายธวัช บัวชุม 042-579976 1051 ตกลงราคา 158,516.002211917161119000000000105
222บ้านนาบัว  นายสาคร ผาสุข 042-537169 722 ตกลงราคา 256,515.0001013712161400000000072
223บ้านนาม่วง  นายบัญชา สุโพธิ์ 042-560023 462 ตกลงราคา 127,328.00874866700000000046
224บ้านหนองกุง  นายพิทักษ์ สารทอง 042-560021 471 ตกลงราคา 132.5012441155600000000047
225นางามวิทยาคาร  นายพยุง สารทอง 042-537629 2111 ตกลงราคา 1150,471.0025131118282812202333000000211
226บ้านสร้างแป้น  นายอภิเดช ศรีหาเศษ 042-560015 881 ตกลงราคา 155,566.0018151399121200000000088
227บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา  นายศักดิ์ขจร อัตติยะ 042-543890 1232 ตกลงราคา 248,873.0033161410181814000000000123
228บ้านคำผาสุก  นายทัศพงษ์ จันทร์สด 042-560012 661 ตกลงราคา 133,996.0018755913900000000066
229บ้านนายอน้อย  นายภักพร อัตติยะ 042-585193 683 ตกลงราคา 138,680.001161098131100000000068
230บ้านโนนสวรรค์  นายณัฐพล นามพลแสน 042-560016 462 ตกลงราคา 119,163.001094458600000000046
231บ้านนายอ  นายชาลี ภูสวัสดิ์ 042-537085 2003 ตกลงราคา 174,705.003922202114391912104000000200
232บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)  นายแถวทอง มาตยะโค 042-583192 971 ตกลงราคา 153,797.002414121211121200000000097
233บ้านเหิบ  นายสมหมาย ภูมิลุน 042-560018 852 ตกลงราคา 147,013.00231288916900000000085
234บ้านสร้างเม็ก  นายอิสสระ สุขรี 042-583114 752 ตกลงราคา 147,853.003141041011500000000075
235บ้านดอนขาว  นายอนุชัย ธนะกลม 042-537043 1861 ตกลงราคา 1116,179.0028141515132123182118000000186
236บ้านนาขาม  นายประชา หงษาวงษ์ 042-534597 701 ตกลงราคา 139,545.001876712101000000000070
237ลาดสว่างวิทยา  นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์ 561 ตกลงราคา 124,441.0015684561200000000056
238บ้านวังยาง  นายมิตรชัย ไชยนาน -
239บ้านนาขามส้มป่อย  นายชาญยุทธ ประทุมอ่อน 042-537970 681 ตกลงราคา 125,440.00169961531000000000068
240บ้านหนองนางด่อน  นายอคิรา วงค์นายโกด - 711 ตกลงราคา 143,103.0011101113471500000000071
241บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์  นางสาวประไพวัลย์ แสนเมือง 042-560124 1092 ตกลงราคา 162,699.00291812129920000000000109
242บ้านสามแยกหัวภูธร  นายสมร จันทร์ชนะ 042-560125 531 ตกลงราคา 119,907.0015676103600000000053
243หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี  นายไฉน มีบุญ 042-536445 2112 ตกลงราคา 1115,790.0040122420251919141622000000211
244บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87  นางเพ็ญประภา ศรีมะโรง 042-560146 1091 ตกลงราคา 158,850.003010111718914000000000109
245บ้านโนนหอม  นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้ง 042-560126 691 ตกลงราคา 135,927.00157679141100000000069
246บ้านหนองโพธิ์วังโน  นางวิระวรรณ พลธิราช 042-537639 782 ตกลงราคา 276,278.0013851113141400000000078
247บ้านโพนสวางหนองแหน  นายเทอดไทย หอมสมบัติ 042-560123 1052 ตกลงราคา 154,641.003019111610145000000000105
248บ้านยอดชาดวิทยา  นางพัชรินทร์ ทัศคร 042-057227 1013 ตกลงราคา 272,880.001191051512176106000000101
249บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง  นายทินกร ภาคนาม - 1413 ตกลงราคา 195,916.0025221912202320000000000141
250บ้านหนองบึง  นายธีรพล ภูโทถ้ำ 042-537968 781 ตกลงราคา 151,668.00204777141900000000078
251บ้านหนองแคน  นายทินกร ภาคนา 042-537305 822 ตกลงราคา 154,215.0071414161112800000000082
รวม 36,053 605 - 338 23,399,527.21 6,999 3,955 4,172 4,220 4,438 4,641 4,637 1,019 1,038 934 0 0 0 0 0 0 36,053
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน