สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 23  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สกลราชวิทยานุกูล  นายประทวน สมบูรณ์ 0
2ดงมะไฟวิทยา  นายเอกชัย บุตรแสนคม 0 6253 วิธีพิเศษ 1647,590.500000000130120130908075000625
3สกลนครพัฒนศึกษา  นายบดินทร์ นารถโคษา 042-728195 1,7063 วิธีพิเศษ 11,508,416.0000000003002802942802523000001,706
4ธาตุนารายณ์วิทยา  นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ 0-42970127 3,1053 วิธีพิเศษ 11,936,000.0000000005305304965605124770003,105
5ท่าแร่ศึกษา  นายศุภชัย สายเย็น 042741410 4803 ตกลงราคา 1453,027.0000000001139795646744000480
6เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิ  นายนิรันดร โกมลสุทธิ 042756005 3563 วิธีพิเศษ 3322,499.0000000007010069403740000356
7กุสุมาลย์วิทยาคม  นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร 042769056 1,2813 วิธีพิเศษ 3891,041.0000000003202672002001531410001,281
8โพธิแสนวิทยา  นายจำรัส พิมพา 042162422 6771 ตกลงราคา 1497,558.00000000014011511912011370000677
9กุดบากพัฒนาศึกษา  นายประนมเนตร มุลฑา 042784026 1,1903 วิธีพิเศษ 1779,888.9000000001801901902102202000001,190
10พรรณาวุฒาจารย์  นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ 042779117 1,2573 กรณีพิเศษ 1611,600.3000000002342152851641741850001,257
11บ้านบัวราษฎร์บำรุง  นายสาทิน ไชยรา 042-973009 3263 ตกลงราคา 1330,597.000000000807287303720000326
12เทพสวัสดิ์วิทยา  นายปราโมทย์ พระหันธงไชย 042745503 1283 ตกลงราคา 189,500.000000000183528251111000128
13ภูริทัตต์วิทยา  สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ 042703215 2331 วิธีพิเศษ 1140,700.000000000404640402740000233
14บะฮีวิทยาคม  นางวรรณธนา เถายะบุตร 042981021 2281 ตกลงราคา 1200,000.000000000586443311913000228
15ช้างมิ่งพิทยานุกูล  นายอังกูร บูญรักษา 042166262 1371 ตกลงราคา 1128,120.000000000272919191726000137
16พังโคนวิทยาคม  พนมพันธ์ ชัยเพชร 042771218 1,9293 สอบราคา 11,364,831.0300000003803614002802562520001,929
17ลำปลาหางวิทยา  - 042704638 1403 วิธีพิเศษ 1122,292.000000000202040202020000140
18มัธยมวาริชภูมิ  นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ 042781190 1,2374 วิธีพิเศษ 11,200,000.0000000002602432231801701610001,237
19ธรรมบวรวิทยา  นายนายไพบูลย์ พจนา 042774113 6823 วิธีพิเศษ 1890,000.00000000010013512080112135000682
20วาริชวิทยา  นายเมืองไทย ผลาจันทร์ 042742505 2223 วิธีพิเศษ 1270,000.000000000403853282835000222
21นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  นายวิชัย ภาวะบุตร 042789247 4101 ตกลงราคา 1370,000.000000000757580706545000410
22มัธยมวานรนิวาส  ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา 042791644 2,6303 วิธีพิเศษ 12,583,000.0000000004704704204504204000002,630
23กุดเรือคำพิทยาคาร  นายธนปกรณ์ อวนป้อง 042764042 6563 วิธีพิเศษ 1625,456.000000000158158125717173000656
24หนองแวงวิทยา  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล 042707201 2431 ตกลงราคา 1310,913.000000000535050303030000243
25คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  นายวสันต์ สาระนันท์ 042796084 1,1043 วิธีพิเศษ 11,207,822.0000000001792372011541631700001,104
26ศึกษาประชาสามัคคี  นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ 042981047 3873 ตกลงราคา 1314,000.000000000807997504833000387
27บ้านม่วงพิทยาคม  นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ 042794116 1,4943 วิธีพิเศษ 11,102,924.0000000002382712322292572670001,494
28โพธิ์ชัยทองพิทยาคม  นายวิบูลย์ คำมุข 042702201 2483 ตกลงราคา 1203,614.000000000524863222340000248
29อากาศอำนวยศึกษา  นายเกษา โคตรชมภู 042799121 2,0873 วิธีพิเศษ 11,917,106.6500000003803613673503233060002,087
30โพนงามศึกษา  นายวิบูลย์ คำมุข 042168095 7793 วิธีพิเศษ 1566,570.00000000016417414291101107000779
31ท่าสงครามวิทยา  นายสุบรรณ นาสพัส 042168776 2343 วิธีพิเศษ 1224,000.000000000503441424027000234
32เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายเลอพงษ์ อุทธา 042722322 1,8343 วิธีพิเศษ 12,277,230.0000000000006306095950001,834
33แวงพิทยาคม  นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ 042729090 5833 วิธีพิเศษ 1640,000.000000000139113106806679000583
34หนองหลวงศึกษา  ว่าที่ ร.ต. ปารเมศ เถายะบุตร 042722226 7793 วิธีพิเศษ 1481,669.060000000200175186807266000779
35โคกสีวิทยาสรรค์  นางสาวสมใจ อุดมศรี 042776050 5663 วิธีพิเศษ 1560,000.00000000012010789808486000566
36บงเหนือวิทยาคม  นายทรงศีล พรหมโสภา 042981278 2921 ตกลงราคา 1277,885.000000000646466303335000292
37สว่างแดนดิน  นายธวัธ ทุมมนตรี 042721030 2,5713 สอบราคา 11,186,231.0000000005795905152263203410002,571
38ส่องดาววิทยาคม  นายมงคล อุปพงษ์ 042-786023 7201 ตกลงราคา 1437,142.000000000140140140100100100000720
39เต่างอยพัฒนศึกษา  นายประเสริฐ ปัตโชติชัย 042761022 9151 กรณีพิเศษ 1959,792.000000000180160165150130130000915
40ร่มเกล้า  นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ 042766063 1,3903 วิธีพิเศษ 1134,702.2000000002503002552001901950001,390
41ด่านม่วงคำพิทยาคม  นายณรงค์ชัย มลาวาสน์ 042701024 3443 วิธีพิเศษ 1413,861.400000000706268505341000344
42เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"  นายตรีชนนท์ แสนอุบล 042709142 7961 ตกลงราคา 1479,210.0000000002401691401206166000796
43โพนพิทยาคม  นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง 0-4217-044 3583 วิธีพิเศษ 1110,231.000000000796847466850000358
44คำเพิ่มพิทยา  นายทองคำ วรสาร 042-708143 4931 ตกลงราคา 1493,855.0000000001008492708067000493
45ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  ว่าที่พันตรีเทพรังสรรค์ ศรีนคริทนร์ 042704700 6153 วิธีพิเศษ 1618,057.0000000001301307211011063000615
รวม 38,467 111 - 132 30,878,932.04 0 0 0 0 0 0 0 7,230 7,076 6,690 5,992 5,822 5,657 0 0 0 38,467
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน