สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.สกลนคร เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายไพรวัลย์ จันทะนะ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1อนุบาลพรรณานิคม  นายไพรวัลย์ ชินโณ 042779254 9203 วิธีพิเศษ 1512,419.00225115119121113116111000000000920
2วัดสุทธิมงคล  นายนรงณ์ เห็นหลอด 042779226 751 ตกลงราคา 143,047.0014161210411800000000075
3บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)  นายศุภกิจ ไชยเชษฐ 042720088 613 ตกลงราคา 138,244.00126661012900000000061
4บ้านบะทองนาหัวช้าง  นางสุภาพร กิณเรศ 042779505 782 ตกลงราคา 144,352.002412581011800000000078
5บ้านบะฮี  นายเสมอ บุตรศรี 47020033 1323 ตกลงราคา 169,928.0039161621121018000000000132
6บ้านท่าสองคอน  นายจีระพงษ์ จันทรักษ์ 0 632 ตกลงราคา 125,658.00157411961100000000063
7บ้านนาตากาง  นายรัชตะ สมพมิตร 042-706319 894 ตกลงราคา 247,695.0028710912101300000000089
8บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์  นางสาวเบญญา สัพโส 042706336 463 ตกลงราคา 117,000.000851087800000000046
9บ้านบะหัวเมย  นางสาวนวลอนงค์ ไชยวงศ์คต - 561 ตกลงราคา 134,379.0013107594800000000056
10พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)  นายไพวรัลย์ ชินโณ 0
11บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)  นางสุภาพร กิณเรศ 042161886 4203 ตกลงราคา 1285,023.0056302635384736485054000000420
12บ้านบึง  นายประพันธ์เด่น การุญ 042-706185 1991 ตกลงราคา 199,332.0030131512172314302421000000199
13บ้านหนองหวาย  นายพันณาราย เมืองแสน - 651 ตกลงราคา 124,775.201761056101100000000065
14บ้านเปือย  ์นายทัศน์ณรงค์ อัมราช 042720050 633 ตกลงราคา 153,353.000715101081300000000063
15บ้านขมิ้น  นางมณีไพ แก้วก่า 0 341 ตกลงราคา 113,876.00653436700000000034
16ชุมชนบดมาดพอกน้อย  นายธีรพล ผ่องกมล 042746368
17บ้านคางฮุงเจริญศิลป์  นายวิรัตน์ คณิสาร 042161861 613 ตกลงราคา 131,209.002195576800000000061
18บ้านสมสะอาด  นายประหยัด ก้อนแพง 042720058 893 ตกลงราคา 150,986.0019917912121100000000089
19บ้านโนนเรือตอเรือ  นายบรรจงศักดิ์ จินดาแป้น - 743 ตกลงราคา 139,964.00231316545800000000074
20ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)  นางปารวี เจริญยศ 042746193 1563 ตกลงราคา 1105,783.002412815141613171918000000156
21บ้านกลางหนองดินดำ  นายดิเรก กลยนี 042746422 922 ตกลงราคา 152,461.00221211146141300000000092
22บ้านนาสาวนาน  นางวิสัย มาตราช 042-720042 1211 ตกลงราคา 169,474.0026141619122212000000000121
23ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่  นายวินิจฉัย เหลาแตว 042706323 2233 วิธีพิเศษ 1150,000.0035231624141824262221000000223
24บ้านภูเพ็ก  นายคมกฤษณ์ คนยัง 0 472 ตกลงราคา 126,042.001176676400000000047
25บ้านพอกใหญดอนต้นม่วง  นายไพรบ บุตรแสง 042746298 1491 ตกลงราคา 188,108.0030211512212525000000000149
26บ้านสูงเนินสามัคคี  นายมีชัย กลยณีย์ 0-4275-197 5303 วิธีพิเศษ 3297,651.00127636664756570000000000530
27บ้านบัว (สระพังวิทยา)  นายธนิก เหลาแก้ว 042779319 3051 ตกลงราคา 0169,444.0080383432364243000000000305
28บ้านเชิงชุม  นายพรเทพ นามโยธา 042162678 1492 ตกลงราคา 163,688.0015111218121619161416000000149
29บ้านสว่าง  ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ปานดำรงค์ 0 1233 สอบราคา 147,232.0037191111181314000000000123
30บ้านดอนกอย  นายสัญญา ผลภิญโญ 042706327 1003 ตกลงราคา 153,928.0029101015121014000000000100
31บ้านโนนพอก  นางปารวี เจริญยศ 042-720043 262 ตกลงราคา 112,740.001212018200000000026
32บ้านกุดน้ำขุ่น  - 0 334 ตกลงราคา 115,619.00824376300000000033
33บ้านนาขามผดุงวิทยา  นายอรรคพล ไชยตะมาตย์ 042162634 391 ตกลงราคา 119,607.00946483500000000039
34บ้านโนนทรายคำ  นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่ 042099230 2093 ตกลงราคา 1145,000.0038201914162119221624000000209
35บ้านถ่อน  นางสาวรุ่งนภา ธิศรี 042162635 1331 ตกลงราคา 174,853.0023131817242018000000000133
36บ้านดอนม่วย  นายสราวุฒิ บุญยืน 042166037 503 ตกลงราคา 132,000.0012112646900000000050
37บ้านหนองเดิ่นดอนขาว  นายวีรพงศ์ ทัศนพงศ์ 0 721 ตกลงราคา 143,785.46167986111500000000072
38บ้านช้างมิ่ง  นายสุชาติ สีเหลือง 042706329 863 ตกลงราคา 252,485.001389920141300000000086
39บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ  นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์ 042161670 1432 ตกลงราคา 171,191.0033141891514158710000000143
40บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง  นายเอกชัย วรรณทอง 0 892 ตกลงราคา 130,000.0028121114411900000000089
41บ้านตาลเลียน  นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร 042165643 2032 ตกลงราคา 2110,000.0040202018181522151520000000203
42บ้านไร่บ้านไฮ่  นายยุทธนา อุทโธ 1941 ตกลงราคา 1120,036.0029232010212121171517000000194
43บ้านคำข่า  ว่าที่ร้อยตรี จารึก จันทร์นามวงค์ 042099222 1191 ตกลงราคา 183,417.0023412131214141566000000119
44บ้านโนนอุดม  นายก่อเกียรติ สัพโส 042099225 662 ตกลงราคา 127,441.0018117678900000000066
45บ้านโคก  นายกัมปนาท สุจริต 0 1171 ตกลงราคา 139,618.002118814201818000000000117
46บ้านเสาขวัญกุดก้อม  นายณัฐวุฒิ บุรีัแสง 042-745070 592 ตกลงราคา 137,000.0010896781100000000059
47บ้านหินแตก  นายกิตติภาคย์ ผางละมัย 042-720073 481 ตกลงราคา 133,000.0088281111000000000048
48บ้านทิดไทย  นายรุ้งทิพย์ ชาติโสม 0 302 ตกลงราคา 215,855.00354462600000000030
49บ้านคำแหว  นายยุทธนา อุทโธ 042-720012 1701 ตกลงราคา 1124,790.002771617161915181322000000170
50บ้านห้วยบุ่นนาทัน  นายศรี ปงผาบ 0933577081 1502 ตกลงราคา 285,796.0032192017242117000000000150
51บ้านหนองผือ  นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์ 042099212 881 ตกลงราคา 148,279.00185151013121500000000088
52บ้านนาเลา  นางกมลกรณ์ เถายะบุตร - 961 ตกลงราคา 139,598.0023816121614700000000096
53บ้านอูนดง  นายปัญญา ถานะลุน 042703386 1903 ตกลงราคา 1140,000.0025152017172020212015000000190
54บ้านนาใน  นายวีรชาติ กาญจนกัณโห 042703392 172 ตกลงราคา 219,108.00015043400000000017
55บ้านผักคำภู  นายประสิทธิ์ จิจุบาล 0 2892 กรณีพิเศษ 1161,703.0053222825342031252328000000289
56บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)  นายพรชัย อำมุกคะ 042771120 8403 วิธีพิเศษ 1503,306.001548494112126130140000000000840
57บ้านนาเหมือง  นายไพฑูรย์ ชัยประโคน 042734232 1222 ตกลงราคา 138,711.0032132018151311000000000122
58บ้านดอนตาลโนนสูง  นางมณีโสม พุทธโคตร 042772332 1023 ตกลงราคา 167,684.0016101717171114000000000102
59ชุมชนบ้านฝั่งแดง  นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน 042771410 2184 ตกลงราคา 2133,549.0047232426283040000000000218
60บ้านท่าลาด  นางธัญลักษณ์ ศรีสร้อย 042734126 333 ตกลงราคา 121,424.00823447500000000033
61บ้านสงเปลือย  นางบุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์ 042-099243 651 ตกลงราคา 134,974.00171039612800000000065
62บ้านหนองหญ้าปล้อง  นางสาวพณารัตน์ บุตรชารี 0818738230 481 ตกลงราคา 131,652.0055537131000000000048
63บ้านสร้างขุ่ย  นางสาวรัชฎามงคล บาลลา 0 322 ตกลงราคา 118,730.00255572600000000032
64ชุมชนดงม่วงไข่  นายบุญเพ็ง กุละนาม 042-728514 2123 ตกลงราคา 1141,675.0037151113132722222329000000212
65บ้านผ้าขาวโพนแพง  นายบุญรัตน์ คำหล้า 042734130 1833 ตกลงราคา 1105,654.0039222128222130000000000183
66บ้านม่วงคำ  นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ 042734327 1333 ตกลงราคา 176,066.0029181613212313000000000133
67บ้านดอนหวาย  นางพอใจ อินทร์สา 042-720030 491 ตกลงราคา 117,298.007467710800000000049
68บ้านนาแยง  นายบุญเพ็ง กุละนาม 0 351 ตกลงราคา 113,685.00662574500000000035
69บ้านหนองบัว  นายไมตรี บนปาก 0 2061 ตกลงราคา 197,554.0033161919162224232014000000206
70บ้านแร่  นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ 042164863 3313 ตกลงราคา 1203,470.0050262332402321503333000000331
71บ้านสมสะอาด  นายนาวา มาตราช 042-164873 622 ตกลงราคา 138,721.00128910311900000000062
72บ้านหนองไฮ  นายสุรพล บรรเทา 042099241 993 ตกลงราคา 145,000.00238101517161000000000099
73บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)  นายไมตรี บนปาก 0 251 ตกลงราคา 114,229.00522438100000000025
74บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)  นายสมชาย สัพโส 0 4352 ตกลงราคา 1310,027.0080414233425032354040000000435
75บ้านอุ่มเหม้า  นายเพชร บุญเลิศ 042771997 1424 ตกลงราคา 171,465.0038181812202016000000000142
76บ้านดงสวรรค์หนองนกกด  นายเด่นณรงค์ มาลาทอง 042720023 673 ตกลงราคา 137,232.00712691391100000000067
77บ้านหนองแคนโคกสะอาด  นายสุวิทย์ ป้อสาย 0 1042 ตกลงราคา 158,213.0023161413161111000000000104
78บ้านนาถ่อน  นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ 042167218 2341 ตกลงราคา 1157,370.0069262828242633000000000234
79บ้านต้นผึ้ง  นายศิวะกานต์ ไตรยงค์ 042-167249 1503 ตกลงราคา 1110,840.00221010146710262916000000150
80บ้านโพนสวางกลางเจริญ  นายมานพ ศรีสร้อย 042720052 1231 ตกลงราคา 170,296.0029131417131819000000000123
81บ้านนาล้อม  นายเกรียงศักดิ์ สมจันทร์ 0 802 ตกลงราคา 142,973.002482141213700000000080
82บ้านขัวขอนแคน  - 0
83บ้านดอนดู่  นายพูลศักด์ เขียวคล้าย 042-720026 513 ตกลงราคา 133,317.0010143677400000000051
84บ้านโนนขมิ้น  นางสาวชญานิศ รัตนวรรณี - 443 ตกลงราคา 119,072.001484546300000000044
85บ้านโคกสามัคคี  นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน 042720017 762 ตกลงราคา 238,478.00277133911600000000076
86วาริชภูมิพิทยาคาร  นางสาวทอแสง สมพินิจ 042781188 511 ตกลงราคา 131,201.00114510651000000000051
87บ้านธาตุกุดพร้าว  นายยุทธพงษ์ พจนา 0 891 ตกลงราคา 153,365.001513121012101700000000089
88บ้านกุดตะกาบ  นายบุญจันทร์ เจริญไชย 042-165433 1352 ตกลงราคา 293,941.001712121691110141717000000135
89บ้านโพนไผ่  นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง 0 941 ตกลงราคา 141,237.002011141110131500000000094
90บ้านห้วยบาง  นายอารมณ์ เหมะธุลิน 0 1161 ตกลงราคา 181,016.0017152310221118000000000116
91บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง  นายบุญถิ่น ภูดินทราย 042774234 945 ตกลงราคา 150,303.003288108151300000000094
92บ้านหนองแวง  นายเจิม จางจันทร์ 042720098 543 ตกลงราคา 230,356.00150122511900000000054
93บ้านผักตบ  นางสาวทอแสง สมพินิจ 0 542 ตกลงราคา 127,372.001759775400000000054
94บ้านไฮ่ปลาโหล  นายธวัชชัย ศรีสำราญ 0 1732 ตกลงราคา 1103,970.0040112023222730000000000173
95บ้านนาบ่อ  นางสาวทอแสง สมพินิจ - 242 ตกลงราคา 112,310.00524244300000000024
96บ้านงิ้วพังฮอ  นายสุวิทย์ ทองสันทัด - 1372 ตกลงราคา 228,970.0025161522201326000000000137
97บ้านดอนยานาง  นายสำเร็จ เอกมาตร 042720027 484 ตกลงราคา 129,660.00103331181000000000048
98บ้านโคกศาลา  ว่าที่พันตรีเสงี่ยม อัฐประจง 0 233 ตกลงราคา 19,520.00423025700000000023
99บ้านดงคำโพธิ์  นายดีใหม่ อินทรพานิชย์ 042099328 1871 ตกลงราคา 1117,580.0032201522202516111115000000187
100บ้านหนองกุง  นายเสวียน ราชคำ 0833414881 945 ตกลงราคา 150,303.003288108151300000000094
101บ้านหนองแปน  นายรังสรรค์ มนดาล 0862321501 301 ตกลงราคา 118,387.00046466400000000030
102บ้านคำบ่อ  นายรังสรรค์ มลดาล 0 1691 ตกลงราคา 193,036.0043231522272316000000000169
103บ้านคำบิดโคกโพนยาง  นายคงเดช ภาวงศ์ 042-774217 1141 ตกลงราคา 175,808.0030201015101316000000000114
104บ้านตาดภูวง  นายหนูพร สุภาชาติ 042720031 3772 ตกลงราคา 2216,242.0080444334343542252515000000377
105บ้านทุ่งเชือก  นายจตุพงศ์ ไชยน้ำอ้อม 042720035 1865 ตกลงราคา 3103,756.0042342521212419000000000186
106บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ  นายคำพอง อัตโยโค 042973687 1551 ตกลงราคา 199,996.0019139121448322222000000155
107บ้านดงบังป่าโจด  นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร 042774236 833 ตกลงราคา 139,119.00269881214600000000083
108บ้านโคกตาดทอง  นางกองคำ เหมะธุลิน 042720079 332 ตกลงราคา 120,950.000143653200000000033
109บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม  นายศราวุธ เกษสะอาด 0883443457 1322 ตกลงราคา 164,671.003016201721820000000000132
110บ้านจำปาศิริราษฎร์  นายบุญล้อม ศรีวิภักดิ์ 042781496 983 ตกลงราคา 149,806.0024971015171600000000098
111บ้านหนองลาดวิทยาคาร  นายทวี จำปาสิทธิ์ 042781495 2241 ตกลงราคา 1148,363.0030231913271624203022000000224
112บ้านดอนยาวประชากรอุปการ  นายไพโรจน์ แก้วก่า 042706833 1253 ตกลงราคา 250,000.0036231111131714000000000125
113อนุบาลสว่างแดนดิน  นายวีระชน ธิมะสาร 042721080 8783 ตกลงราคา 1474,583.9014580120122117175119000000000878
114บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)  นาpทนงศักดิ์ เจริญชัย 0872302026 4393 ตกลงราคา 1265,000.0090403235384246404036000000439
115บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์  นายสมหวัง มหาวัง 042722157 3901 ตกลงราคา 1356,000.0070313528354832324336000000390
116บ้านหนองตาล  นายปัญญา คนงาม 042705713 1072 ตกลงราคา 159,251.002716141391414000000000107
117บ้านหวาย  สิบเอกสัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา 042-722581 791 ตกลงราคา 137,916.002015812128400000000079
118บ้านโพนสูง  นายบุญญศิริ บุญยืน 042705706 842 ตกลงราคา 139,116.00141012121611900000000084
119บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่  นายแกล้วกล้า ประชานันท์ 721996 1,6793 วิธีพิเศษ 1956,835.902351341311331231521212482091930000001,679
120บ้านทุ่งปลากัด  นายอุเทน เสนงาม 042705693 1212 ตกลงราคา 173,450.001924813181227000000000121
121บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายอนุรักษ์ ดอนเส - 3351 กรณีพิเศษ 1318,150.0050211520192532535050000000335
122บ้านค้อโพนสวางยางชุม  นายนิยม ผลมุ่ง 0 671 ตกลงราคา 138,559.00157710912700000000067
123บ้านดอนเชียงยืน  นางนันท์ปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ - 1302 ตกลงราคา 172,592.0033121419191320000000000130
124บ้านคำชนดงต้อง  นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์ 0 1802 ตกลงราคา 1110,626.0051183119201823000000000180
125บ้านหนองบัวแพ  นายปริญญา สมัครการ 042705715 922 ตกลงราคา 138,035.0021107916151400000000092
126บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง  นายยวงรัตน์ รัฐไสย 042720076 682 ตกลงราคา 161,442.000914111216600000000068
127บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)  นายสรเลข กรวิรัตน์ 042776102 2503 วิธีพิเศษ 1141,647.0056333326343434000000000250
128บ้านโคกคอนดอนม่วย  นายสมพร เสนเสนา 042776203 1351 ตกลงราคา 154,546.0029211313162221000000000135
129บ้านบึงโน  นายจารุ ทองประกอบ 0862202675 2661 ตกลงราคา 1212,215.000202127201728525130000000266
130บ้านหนองไผ่  นายวิทิต โคตะมา 0852868991 2261 ตกลงราคา 1140,000.003724252424292019168000000226
131บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)  นางนิตยา รอดเข็ม 042-776111 871 ตกลงราคา 165,360.002614971311700000000087
132บ้านหนามแท่ง  นางศรีสุดา ทิพสิงห์ 0801901321 1382 ตกลงราคา 185,422.0024241715192217000000000138
133บ้านตาล  นายอักษร ปรีชา 042-776205 2023 สอบราคา 1181,206.0047292316223530000000000202
134ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง  นายเอกราช เกษศรี 0862281444 1465 ตกลงราคา 166,469.0020171632201922000000000146
135บ้านแวง  นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดี 042729372 1183 กรณีพิเศษ 164,555.003481212211615000000000118
136บ้านโนนเสาขวัญ  นายธีรยุทธ คำทิพย์ 042729350 1261 ตกลงราคา 170,531.0031141813171815000000000126
137บ้านโพนงาม  นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์ 042720051 301 ตกลงราคา 118,123.00444741600000000030
138บ้านสร้างแป้น  นายเกริกภพ คำภาศรี 042729369 1195 ตกลงราคา 151,585.0020211616111520000000000119
139บ้านนางัว  นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์ - 492 ตกลงราคา 130,405.001188364900000000049
140บ้านโคกสีไค  นายชายชาญ อิ่มรักษา 0 1013 ตกลงราคา 172,312.002517121215137000000000101
141บ้านหนองหอยคัน  นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์ 0 1132 ตกลงราคา 161,137.003015161282012000000000113
142บ้านตาลโกน  นายสุพจน์ พลหาญ 042706827 2111 ตกลงราคา 196,054.0034191921262729151110000000211
143บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)  นายคำพอง เปลรินทร์ - 2022 ตกลงราคา 279,050.0054242323242331000000000202
144บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)  นายสมชาย คำภูแสน 0 1072 ตกลงราคา 152,841.008511415151610914000000107
145บ้านหนองดินดำ  นายโชคชัย สุรารักษ์ 0 912 ตกลงราคา 138,331.0024710912161300000000091
146บ้านหนองหลักช้าง  นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์ - 441 ตกลงราคา 119,000.0011449151000000000044
147บ้านนาเตียง  นายวัฒนา มาลาทอง 0 821 ตกลงราคา 153,039.0015316151671000000000082
148บ้านหนองหวาย  นายภัทราวุธ โคตรเรือง 0 772 ตกลงราคา 230,094.4016127115161000000000077
149บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)  นายวีระชัย อินทรเกษม 0-4272-934 2553 ตกลงราคา 1169,990.0035202518222723253030000000255
150บ้านพันนา  นายจเร เมืองบาล 042-729410 541 ตกลงราคา 118,572.0015118374600000000054
151บ้านถ่อน ต.พันนา  นายสุภาพ ช่างสอน - 523 ตกลงราคา 122,653.801585865500000000052
152บ้านคันชา  นายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์ 042729587 342 ตกลงราคา 116,387.001044344500000000034
153บ้านหนองหอย  นายจีรวัฒน์ พิมพ์ปัดชา 0 331 ตกลงราคา 115,448.00844525500000000033
154บ้านธาตุ  นายอภินันท์ ทิพเนตร 369209 691 ตกลงราคา 142,048.001179713111100000000069
155บ้านหินโงมโนนสร้างไพ  นายวีระชัย อินทรเกษม 042706815 2731 ตกลงราคา 1173,932.0033211922242620413532000000273
156บ้านโคกหลวง  นายเนรมิต ไชยคุณ 042720019 561 ตกลงราคา 128,384.0013954771100000000056
157บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)  นายประทีบ จันทร์มาลา 0 572 ตกลงราคา 121,307.0002013577500000000057
158ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา  นายเสงี่ยม นรสาร - 3721 ตกลงราคา 1277,960.0042243027303033605244000000372
159บ้านเตาไหสร้างแก้ว  นายสมพร กองแก้ว 0 1181 ตกลงราคา 167,118.0024122412221212000000000118
160บ้านม้า  นายสลิด ทับทิม 0 632 ตกลงราคา 137,549.00134699121000000000063
161บ้านดอนยานาง  นายบุญสินธ์ู พงษ์ไทย 042720028 282 ตกลงราคา 113,520.00735260500000000028
162บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)  นายสุภพ พิลาโสภา 042-720078 871 ตกลงราคา 158,401.0023941017121200000000087
163บ้านหนองหว้า  นายสมสมัย คำภูแสน 042720068 761 ตกลงราคา 145,189.001578813151000000000076
164บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายเรวัต หาระโคตร 042-722442 1491 ตกลงราคา 189,865.0024162317162429000000000149
165บ้านหนองชาด  นางสาวสุดารัตน์ ชนะมาร 0 1741 ตกลงราคา 187,114.0050152417142925000000000174
166บ้านต้ายนาคูณวิทยา  นายสมคิด วงศ์สง่า 042164676 772 ตกลงราคา 242,107.002011910910800000000077
167บ้านดอนม่วงไข่  นางสาวหฤทัย สิมมะลา 0 443 ตกลงราคา 130,000.0010653810200000000044
168บ้านคำไชยวาน  นายสมสมัย คำภูแสน 0 671 ตกลงราคา 126,519.00175614711700000000067
169หนองหลวงวิทยานุกูล  นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ 042-164112 4061 ตกลงราคา 1229,600.0096455156485654000000000406
170บ้านโคกดินแดง  นายพชรพงศ์ มิตรยอดวงศ์ 042 720097 1282 ตกลงราคา 169,002.003519141515246000000000128
171บ้านโคกสำราญ  นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช 0 1012 ตกลงราคา 154,273.0022111015101221000000000101
172บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น  นายไข จันโท 0857597190 591 ตกลงราคา 133,000.0010658516900000000059
173บ้านนาทม  นายศุภชัย พิมพาเลีย 042164682 983 ตกลงราคา 145,440.0023126171781500000000098
174บ้านคำสะแนน  นายวิทิต โคตะมา 0 992 ตกลงราคา 138,650.0026111418714900000000099
175บ้านคำสะอาด  นายชนุตร์ หัสขันธ์ 0 3482 ตกลงราคา 1256,378.0042333529253523365931000000348
176บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา  นางชรินดา พิมพบุตร 042705782- 1991 ตกลงราคา 1115,293.0044202228243130000000000199
177บ้านหนองหมากแซว  นายกิตติพงษ์ ขาวกุษชร 1571 ตกลงราคา 196,500.0028202019153124000000000157
178บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)  นายดาวเรือง ทองเลิศ 042705682 1261 ตกลงราคา 168,843.0033181316171514000000000126
179บ้านนาดินจี่ (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)  นายสายชล แก้วสนิท 042720040 1401 ตกลงราคา 195,876.0038181511191722000000000140
180บ้านยางคำ  นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม - 841 ตกลงราคา 129,155.00268121698500000000084
181บ้านหนองกุง  นายประสิทธิชัย เบ้าคำ 081-873421 1221 ตกลงราคา 166,282.003315812171720000000000122
182บ้านค้อใต้  นางกรวรรณ กองสมบัติ 057395035 142 ตกลงราคา 27,391.00432012200000000014
183บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)  นายนัทธวัฒน์ เกษทองมา 670657 2122 ตกลงราคา 197,984.0048141917142018201626000000212
184บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)  นายสมรรถชัย จดจำ 042727001 1444 ตกลงราคา 184,931.0028171422192321000000000144
185ชุมพลศึกษา  นายสมสมัย หารธงชัย 087-944878 741 ตกลงราคา 140,662.00187775131700000000074
186คำเจริญวิทยา  นายปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์ 0 842 ตกลงราคา 147,052.001814178981000000000084
187บ้านกุดจิกนาสมบูรณ์  นายทองพูล เรืองฤๅหาร 0 1311 ตกลงราคา 1115,104.002882212241225000000000131
188บงใต้โนนรังพัฒนา  นายบุญศรี ตาเมือง 042-706775 3203 ตกลงราคา 1199,699.0071302035253025253326000000320
189บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)  - 042099354 703 ตกลงราคา 139,124.001613781061000000000070
190บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)  นายภิญโญ ทองเหลา 0 1072 ตกลงราคา 137,819.00361214771615000000000107
191บ้านนาดอกไม้  นายประสิทธิ์ จันทร์ไทย 0 1393 ตกลงราคา 175,120.0034172318191711000000000139
192บ้านโคกหนองกุง  นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ 0 602 ตกลงราคา 148,940.00156591051000000000060
193บ้านคำนาดี  นายคำสิงห์ พิบูลภักดี 0 453 ตกลงราคา 125,565.001165457700000000045
194ชุมชนบงเหนือ  นางประภาพรรณ ชาแสน 0 1892 ตกลงราคา 191,265.0046212820262622000000000189
195บ้านดอนหัน  นายสุรเกียรติ รวมธรรม 042705686 1201 ตกลงราคา 150,000.003191416142214000000000120
196บ้านขาว  นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์ - 521 ตกลงราคา 129,518.00889567900000000052
197บ้านบาก  นายภัทราวุธ โคตรเรือง 042705671 662 ตกลงราคา 135,365.00204961112400000000066
198บ้านจำปานาถ่อน  นางสาวกาญจนา ขันธะโคตร - 1592 ตกลงราคา 193,292.0030261622192125000000000159
199บ้านโคกสวัสดี  นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์ 042-705681 1052 ตกลงราคา 152,185.00259162014813000000000105
200บ้านโนนสะอาด  นายก่อเกียรติ ใบภักดี 042-720044 292 ตกลงราคา 117,346.00613544600000000029
201ชุมชนส่องดาว  นายชุมพร กรุณานำ 042786086 1132 ตกลงราคา 274,370.504161511202324000000000113
202หนองใสพรเจริญวิทยา  นายจิตติพงษ์ ศรแผลง 0427862 2061 ตกลงราคา 1148,998.0043191315241614192815000000206
203บ้านทันสมัย  นายทวี แสนอุบล 042727002 693 ตกลงราคา 135,818.00161079613800000000069
204บ้านหนองกุง  นายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร 042705675 282 ตกลงราคา 124,861.00104852800000000028
205บ้านไทยเจริญ  นายโกวัฒน์ ศรีอุบล 0811842774 913 ตกลงราคา 147,725.003089129111200000000091
206อุดมสังวรวิทยา  นายสุพจน์ พลหาญ 042786337 2461 ตกลงราคา 1189,671.0012353147454333000000000246
207บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)  นายประวิทย์ เหมะธุลิน 042164442 1801 ตกลงราคา 158,812.0040231319141612161413000000180
208บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)  นายถนัดพร ฝุ่นเงิน 0 1142 ตกลงราคา 142,600.0030111314141616000000000114
209บ้านโคกสะอาด  ส.อ.สัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา 0801969702 782 ตกลงราคา 139,815.002381013710700000000078
210จงกลกิตติขจรวิทยา  นายธีระ ธนกรกุลชัย 042786222 1483 ตกลงราคา 1114,795.0028111413111414191212000000148
211บ้านปทุมวาปี  นาประมงค์ สุขชิน 0 1283 ตกลงราคา 173,000.0026121520181126000000000128
212บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย  นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์ 042786089 2744 ตกลงราคา 1218,755.0045242423292622252828000000274
213บ้านโพนสวาง  นายลือชัย รัชอินทร์ 042786085 611 ตกลงราคา 129,075.0088871111800000000061
214บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36)  นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ 042705676 934 ตกลงราคา 155,286.0016139111521800000000093
215อภัยดำรงธรรม  นายอำนวย พูลศิลป์ - 733 ตกลงราคา 132,378.006107813141500000000073
216บ้านหนองม่วง  นายเดชชัย สารบรรณ 0883381773 981 ตกลงราคา 139,264.0028101811194800000000098
217บ้านชัยชนะ  นายเหรียญชัย วีรวรรธ์กุล - 2292 ตกลงราคา 1143,658.0045232220161618231927000000229
218ชุมชนบ้านท่าศิลา  นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู 042705792 8923 ตกลงราคา 1310,804.00570363629392031404546000000892
219บ้านภูตะคาม  นายไชยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน 042099376 1913 ตกลงราคา 1109,957.0033271019221920161312000000191
220บ้านสีสุกห้วยโมง  นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น 042099929 4021 วิธีพิเศษ 1272,023.2071423530354133354040000000402
221บ้านคำก้าว  นายชูทรัพย์ ภาวงศ์ - 1091 ตกลงราคา 173,853.0024191116181110000000000109
222บ้านท่าวารี  นายโสภณ ศรีผักผ่อง 042099375 665 ตกลงราคา 226,852.002159879700000000066
223บ้านห้วยเหล็กไฟ  นายทองใบ ธุระนนท์ 0 1975 ตกลงราคา 1104,974.0040231513121715281816000000197
224บ้านดงสว่าง  นายจันดา ฤทธิธรรม - 1022 ตกลงราคา 141,565.0018101014141818000000000102
225บ้านหนองเบญจ  นายอดิศร ไตรยงค์ 042789351 1473 ตกลงราคา 172,880.0023123020251918000000000147
226ชุมชนบ้านหนองปลิง  นายสำเริง ไชยเชษฐ์ 042789244 1712 ตกลงราคา 197,000.0033161530193028000000000171
227บ้านโคกมะนาวทันสมัย  นางภรินทร อัคนิจ 042090288 1311 ตกลงราคา 174,430.0027172012122122000000000131
228บ้านสุวรรณคาม  นายสุนทรา นนสุราช 0 1452 ตกลงราคา 176,222.0036891210172113811000000145
229บ้านหนองผักเทียม  042720108
230บ้านอูนโคก  นายศุภชัย โถบำรุง 0892781464 1621 สอบราคา 167,219.0034121116171911171015000000162
231บ้านหนองบัวบาน  นายสำเริง ไชยเชษฐ์ 042720090 671 ตกลงราคา 128,019.00166881011800000000067
232อนุบาลเจริญศิลป์  นายเสาร์ วงศ์กระจ่าง 042709177 5313 ตกลงราคา 1312,600.0074826798647076000000000531
233บ้านทุ่งคำ  นายวิเศษ เสนาชัย 042709369 602 ตกลงราคา 135,313.0012696971100000000060
234บ้านหนองฮังแหลว  นายภานุพงษ์ คำภูษา 042720069 462 ตกลงราคา 126,996.0010862371000000000046
235บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา  นางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอม 042709188 1553 ตกลงราคา 195,603.0020202816241928000000000155
236บ้านหนองจาน  นางกนกพรรณ สมานทอง 0834042489 454 สอบราคา 127,199.00852788700000000045
237บ้านหนองน้อย  นายหนูทอง อินทะวงศ์ 042709152 1273 ตกลงราคา 1100,170.0015161716211923000000000127
238บ้านหนองแสง  นายปิยะนันท์ ธิโสภา 0 871 ตกลงราคา 148,114.0021119811121500000000087
239บ้านแกดำ  นายสุจินดา เอ้มะราช 0872195168 302 ตกลงราคา 114,907.00833274300000000030
240บ้านนาดี  นายสุจินดา เอ้มะราช 042-099842 652 ตกลงราคา 141,074.00167811841100000000065
241บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)  นายอดุลย์ชัย สอนไชยา 042709186 1681 ตกลงราคา 1140,214.0029101318161816191613000000168
242บ้านสร้างฟาก  นายสมยศ จันทประสาร - 782 ตกลงราคา 142,043.002214841013700000000078
243บ้านโคกศิลา  นายพุทธา คุณมี 0 3831 วิธีพิเศษ 1246,533.0080353234362636403232000000383
244บ้านหนองทุ่มหนองโจด  นายธนบดี อินลี 042705748 1933 ตกลงราคา 1126,694.0031281824181813131713000000193
245บ้านคำบอน  นายสนิท เชื้อเพชร - 372 ตกลงราคา 120,547.001035334900000000037
246บ้านเหล่าบ้านถ่อน  นายอิศรางกูร บุตรวิชา - 3594 ตกลงราคา 1294,912.0060283850332840353314000000359
247บ้านหนองแวงน้อย  นายเดชา เผ่าพงษ์ 042702105 3132 ตกลงราคา 1204,577.0043283333272830342928000000313
248บ้านดงบาก  นายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร 042099846 2913 ตกลงราคา 1126,469.0056222733312324312222000000291
249บ้านโพนบกหนองผือ  นายธนบดี อินลี 042756924 3293 วิธีพิเศษ 1213,682.0054263122293137373131000000329
250บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)  นายนพดล พละศักดิ์ - 1153 ตกลงราคา 165,115.00262018919617000000000115
251บ้านดอนชัยวิทยา  นายมงคล สุวรรณโคตร - 2333 ตกลงราคา 1166,344.004923242719162730171000000233
252บ้านทุ่งแก  นายสมศักดิ์ ขุนทูน - 273 ตกลงราคา 118,310.00330165900000000027
253บ้านนาสีนวล  นายนิคม ศรีสิงห์ 042727000 6505 วิธีพิเศษ 1420,547.0011142637462485947635012811000650
254บ้านดงสง่า  นายวานิชย์ สาขามุละ 0815441749 1681 ตกลงราคา 1113,103.002916171518191719126000000168
255บ้านหนองแปน  นายนิคม ศรีสิงห์ 042705757 1842 วิธีพิเศษ 1125,010.0034152515221519131412000000184
256ทุ่งเจริญพัฒนา  นางพันสา ศรีปากดี - 1002 ตกลงราคา 153,014.0030161488816000000000100
257บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายโยธิน เชียววิชัย 0910535587 2284 ตกลงราคา 1109,714.0050122019213421151818000000228
258บ้านคำเม็ก  นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน 0 472 ตกลงราคา 128,900.00779476700000000047
รวม 38,590 534 - 303 22,630,456.36 7,942 4,034 4,066 4,137 4,309 4,555 4,497 1,796 1,687 1,536 12 8 11 0 0 0 38,590
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน