สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.สกลนคร เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเทวรัฐ โตไทยะ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1อนุบาลสกลนคร  นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี 042711283 2,2811 วิธีพิเศษ 11,136,841.404772722983053003083210000000002,281
2เชิงชุมราษฎร์นุกูล  นายชัญโญ ใครบุตร 042711734 1,9721 วิธีพิเศษ 11,181,212.003282382292812982992990000000001,972
3สกลนคร(วันครู2501)  นายบุญธรรม ลือชัย 042711561 1241 ตกลงราคา 182,811.0022161810112027000000000124
4นายอวัฒนา  นายยศศักดิ์ แก้วไกรสร 042160070 2151 ตกลงราคา 192,754.0043322524353224000000000215
5งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง  นายปัญญาฤทธิ์ โพธิราช 0 1584 ตกลงราคา 188,026.0040201221242219000000000158
6บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี"ชุมชนพัฒนา"  นางอ้อย คำปัญโญ 042-756346
7นาอ้อยคำสะอาด  นายวีระวัฒน์ งอยผาลา 042971020 1212 ตกลงราคา 176,968.000202320132520000000000121
8เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)  นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ 042-970136 6231 ตกลงราคา 1364,936.001307064768611087000000000623
9บ้านน้อยจอมศรี  นายธีระพงษ์ วาทะวัฒนะ 042743569 802 ตกลงราคา 157,900.0015151210891100000000080
10บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ  นายวัชรินทร์ ทาแก้ว 042720074 743 ตกลงราคา 130,544.00219914014700000000074
11บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง  นายวิทยา แก้วก่า 042730411 2471 กรณีพิเศษ 1119,439.0018231617273414403127000000247
12บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา  นายพรชัย เถื่อนนาดี 042-720039 1362 ตกลงราคา 275,752.9937132011102025000000000136
13บ้านกกส้มโฮง  นายอภิชาติ แสนภูวา 042714795 1111 ตกลงราคา 168,432.0025141711131219000000000111
14บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์  นายวัฒนชัย ชาติชำนิ 042743304 1182 ตกลงราคา 164,624.0030201115151413000000000118
15ธาตุนาเวงวิทยา  นายจารึก ชาวันดี 042730400 1052 ตกลงราคา 162,037.001719171710916000000000105
16บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์  นายนพดล แสนบัณฑิต 042-099272 931 ตกลงราคา 145,689.002610101511111000000000093
17บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์  นางสาวจันทร์สุดา จันทะพรหม 042743609 1031 ตกลงราคา 142,500.0021151315101613000000000103
18ห้วยทรายวิทยา  นายเกษม นรภาร 042981015 1613 ตกลงราคา 194,331.0030281721201827000000000161
19บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา  นางสุนิภา ไชยหงษ์ 085-000445 962 ตกลงราคา 247,860.0016981513181700000000096
20บ้านพานสหราษฎร์บำรุง  นายประสบชัย บุญแสง 0 1711 ตกลงราคา 177,796.0036151318102020141015000000171
21บ้านประชาสุขสันติ์  นางอุทุมพร ทองวงษา 0810657093 1293 ตกลงราคา 171,985.0027211421241210000000000129
22โคกเลาะวิทยาคาร  นายพงษ์ศักดิ์ ระเวงวรรณ 0 1881 ตกลงราคา 1106,627.0020212015241621181815000000188
23บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา  นายเดชชัย เหมะธุรินทร์ - 453 ตกลงราคา 126,660.00775578600000000045
24ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์  นายสัมภาษณ์ นรภาร 042759122 4551 ตกลงราคา 1320,000.0040656870835871000000000455
25ศรีบุญเรืองวิทยาคาร  นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน 042746366 3101 ตกลงราคา 1223,085.0046333330373430202225000000310
26บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน)  นายชัยวัฒน์ มหานิล 042-720036 993 ตกลงราคา 152,302.00261315144141300000000099
27บ้านดอนแคน"คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"  นายคนองฤทธิ์ จันทร์ละออ 042-701653 2132 ตกลงราคา 1101,939.0034201218142021311924000000213
28บ้านท่าม่วง  นายณรงศักดิ์ จันทรังษี 913 ตกลงราคา 147,259.00201312158101300000000091
29บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)  นายวิษณุ ซ้ายสุพรรณ 042162228
30บ้านสายปลาหลาย  ว่าที่ ร.อ.วีระศักดิ์ บัวโค 0 761 ตกลงราคา 150,617.002465103121600000000076
31บ้านดอนสัมพันธ์  นายนิรุตติ์ พลบุตร 0 511 ตกลงราคา 135,760.00104391141000000000051
32ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์  นายเอกนรินทร์ ต่อวงษ์ 042754117 1162 ตกลงราคา 271,199.001419192114245000000000116
33บ้านป่าหว้าน  นายอรุณ ผิวละมุล 042754129 1481 ตกลงราคา 1139,185.0014171918203327000000000148
34บ้านหนองหอย  นายอนันตชัย เคนไชยวงศ์ 042701655 4742 ตกลงราคา 1366,000.0073303434343043657655000000474
35ศิริราษฎร์วิทยาคาร  นายสุนทร ไพคำนาม 042701658 3651 ตกลงราคา 1216,212.0042252942333747403931000000365
36บ้านดอนเชียงคูณ  นายยงยุทธ กฤษณ์สุวรรณ 042720084 601 ตกลงราคา 135,977.00135963121200000000060
37ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์  นายปานพันธุ์ กาญจนพันธุ์ 042741051 761 ตกลงราคา 139,678.00105121313111200000000076
38ท่าแร่วิทยา  ดร.อนุสิทธิ์ นามโยธา 042751211 6243 ตกลงราคา 1398,437.007310010677948193000000000624
39บ้านพะโค  นางสุพรทิพย์ เกษมสิน 042751291 782 ตกลงราคา 138,812.50231297861300000000078
40ทุ่งมนพิทยาคาร  นายอิสรภาพ นามละคร 0810564695 04 ตกลงราคา 4136,031.0000000000000000000
41บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์  นายเชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ 042160471 3402 ตกลงราคา 2154,922.0054353825223848292625000000340
42บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร  นายทวีเดชแสนชนม์ 0 3283 วิธีพิเศษ 1201,110.0067313634262635203419000000328
43บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)  นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน 042720114 1333 ตกลงราคา 176,991.0030111220202020000000000133
44บ้านหนองนาเลิศ  นายสำราญ คำชมภู 019759473 1854 ตกลงราคา 153,460.002215171430192816168000000185
45ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์  นายมุงคุณ สีหามาตย์ 042160261 713 ตกลงราคา 145,600.006116138141300000000071
46บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา  นายวัฒนา ขัดสี 0 1053 ตกลงราคา 169,888.002015161315620000000000105
47บ้านหนองสระ  นางนพมาศ 042720066 841 ตกลงราคา 149,811.00161310115171200000000084
48บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)  นายสงัด งอยผาลา 042160247 1192 ตกลงราคา 152,084.003614822131313000000000119
49บ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)  นางศิริวรรณ พลเศษ 0 2524 ตกลงราคา 1146,110.0060202023251826251718000000252
50บ้านหนองมะเกลือ  นายประกาศ ปารีพันธ์ 042701187 1802 ตกลงราคา 193,816.0030151217172019181220000000180
51ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม  นายบุรินทร์ บุรัตน์ 042 -17067 2013 ตกลงราคา 191,802.0042161423231617231512000000201
52ห้วยปลาใยผดุงวิทยา  นางวนิดา ภูชำนิ 042-701662 823 ตกลงราคา 162,128.00211151011121200000000082
53ผักแพวบำรุงวิทยา  นายสุนทร หนูอินทร์ 042-756354 831 ตกลงราคา 144,926.00276789121400000000083
54บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา  นายอัมพร คำเพชรดี 0 561 ตกลงราคา 124,234.001210101912200000000056
55บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง  นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชร 0878625115 561 ตกลงราคา 130,407.00107826121100000000056
56บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)  นายไพฑูรย์ หาญมนตรี 042160270 1841 กรณีพิเศษ 199,329.0040202127202630000000000184
57บ้านกุดแข้  นางศิริวรรณ พลเศษ 042-756357 784 ตกลงราคา 140,631.002391110136600000000078
58บ้านนาแก  นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคำ 042163193 754 ตกลงราคา 124,794.00291461116800000000075
59บ้านดงขวาง  นายจักรทิพย์ ทอนฮามแก้ว 0 621 ตกลงราคา 127,722.0018610669700000000062
60บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ  นายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธ์ุ 0 2291 ตกลงราคา 1120,873.003592118232028243615000000229
61บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง  นายปรีชา สวัสดี 0 2943 ตกลงราคา 1169,264.0053271625392929282325000000294
62บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์  นายวชิรพงศ์ วงศ์มหาชัย - 793 ตกลงราคา 151,659.001611167713900000000079
63บ้านนากับแก้  นายขสำเนียง ทันอินทรอาจ 042701676 392 ตกลงราคา 128,427.001127145900000000039
64บ้านหนองไผ่  นายยุธยา เทอำรุง 042-701667 2843 วิธีพิเศษ 1204,823.0046252425342927362018000000284
65บ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม  นายไพศาล สมบูรณ์ 0 671 ตกลงราคา 130,600.00174712911700000000067
66บ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์2"  นายวานิช บุ่งวิเศษ 042747069 2063 ตกลงราคา 197,453.0025271828343836000000000206
67บ้านศรีวิชา(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายกุศล ชุมปัญญา 042714825 2063 ตกลงราคา 1140,645.0059302624202126000000000206
68บ้านนาคำวิทยาคาร  นายประสพ มาศมูล 042747230 2231 ตกลงราคา 1100,185.0045252222271918151515000000223
69บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)  นายบุญทรง สุนทรส 042703366 4672 สอบราคา 1195,000.0090434542434543404333000000467
70บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง  นายไพศาล สมบูรณ์ 042756332 1931 ตกลงราคา 194,020.0024191221161122212522000000193
71บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์  นายปิติพงษ์ วรรณรี 042747072 563 ตกลงราคา 128,857.001477788500000000056
72กุดบากราษฎร์บำรุง  นายถนอม แพงคำฮัก 042784031 5803 วิธีพิเศษ 1242,342.001146574718174101000000000580
73บ้านนาขาม  นางสาวเพลินพิศ ดาศักดิ์ 2131 ตกลงราคา 0116,723.7052253121252633000000000213
74บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา  นางศิริพร คำสงค์ 0 1662 ตกลงราคา 196,913.0035261115263023000000000166
75บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์  นายชินวัฒน์ โถบำรุง 2593 วิธีพิเศษ 1141,881.0050243217212526251920000000259
76บ้านเชิงดอย  นายวัฒนา วรรณทอง 042720096 422 ตกลงราคา 124,568.001053457800000000042
77บ้านกุดน้ำใส  นายชัยโย โททุมพล 0 602 ตกลงราคา 125,787.00125315118600000000060
78บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา  -
79บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา  นายรัฐกร ขันติคุณ 0 1741 ตกลงราคา 181,776.0023161919181820121514000000174
80ชุมชนบ้านกุดไห  นายเสงี่ยม ถึงนามลี - 3453 วิธีพิเศษ 1180,000.0062263338302739381933000000345
81บ้านกลาง(ผดุงราษฎร์วิทยา)  นายอุดมศักดิ์ ศรีด้วง - 2953 วิธีพิเศษ 1157,536.0071283023282620302415000000295
82บ้านค้อน้อย  นายครรชิต วงค์แต้ม 0 1231 ตกลงราคา 172,837.002313917251620000000000123
83บ้านค้อใหญ่  นายวิชา ข่วงทิพย์ 1391 ตกลงราคา 1134,000.002916212782117000000000139
84บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง  นายสมพงษ์ ศรีสุภาพ - 2832 วิธีพิเศษ 1118,000.0055272428263127211529000000283
85บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี  นายวัฒนา เติมทานาม 0 4143 วิธีพิเศษ 3343,140.0070333333404040454040000000414
86อนุบาลกุสุมาลย์  นายสุทัศน์ ชุณห์วิจิตรา 042-769330 7533 กรณีพิเศษ 1403,948.00145969210810496112000000000753
87บ้านอีกุด  นายสนอง สีธรรมา 2861 ตกลงราคา 1243,567.0042302424303522302722000000286
88บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา  นางสิริรัตน์ งิ้วโสม 042769104 1881 ตกลงราคา 1105,415.0042222434271623000000000188
89บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ  นายฉัตรชัย เกษมสินธุ์ 47210 1331 ตกลงราคา 156,441.003591818181718000000000133
90บ้านม่วงวิทยา  ดร.วิศิษฐ์ มุ่งนากลาง 042-701660 3621 ตกลงราคา 1168,252.0073202723253138483641000000362
91บ้านโคกม่วง  นายอิศเรศ เสงี่ยมวัฒนะ 042720015 1593 ตกลงราคา 192,071.0031191824291919000000000159
92ชุมชนนิรมัย  นายสราวธ พาเสน่ห์ - 2693 ตกลงราคา 2139,893.0064363034334032000000000269
93บ้านนาดี  นายกิจพงศ์ สุรันนา 0 1063 สอบราคา 145,879.002314913121718000000000106
94ไพศาลวิทยา  นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน 1711 ตกลงราคา 175,404.0037182728181924000000000171
95บ้านโพนแพง  นายสถิต จริตน้อม 0 9323 วิธีพิเศษ 1576,154.004827212920464014811484117122116000932
96บ้านห้วยกอกหนองเค็ม  นายสายสมร พุทธิไสย - 1221 ตกลงราคา 199,644.001910242119821000000000122
97บ้านกุดสะกอย  นายศราวุฒิ สิทธิราช 042720008
98บ้านกุดฮู  นายวิทยา กิติศรีวรพันธ์ 042-701661 1612 ตกลงราคา 268,540.0029202722181629000000000161
99ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211  นายยุทธพงษ์ พรหมเชษฐา 042-162454 3103 ตกลงราคา 1179,806.0072383633444443000000000310
100บ้านสนามบิน  นายสมเจตน์ งอยจันทร์ศรี 042-720057 561 ตกลงราคา 135,200.009675591500000000056
101บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร  นายผดุง ประพันธ์ 0 2451 วิธีพิเศษ 1127,312.0038203223312321211818000000245
102บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง  นางพรรมาหา เพชรพรรณ 0 1491 ตกลงราคา 187,359.0042191313201527000000000149
103บ้านโคกสะอาด  นายดาวิทย์ พุทธิไสย 0 353 ตกลงราคา 120,559.00823377500000000035
104แก้งคำประชาสามัคคี  นางจูรีรัตน์ คำเมือง 042720000 714 ตกลงราคา 154,065.00209611741400000000071
105นาเพียงสว่างวิทยานุกูล  นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ 042756355 5411 ตกลงราคา 1341,418.0085515125395851676747000000541
106บ้านซ่งเต่า  นางสุคนธ์ จีนคำ 042720020 902 ตกลงราคา 152,943.0022820119101000000000090
107บ้านกุงศรี  นายอังกูร ธรรมสาโรช 0 1271 วิธีพิเศษ 168,464.0037171115141815000000000127
108บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)  นายวชิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์ 0 1224 ตกลงราคา 168,680.0030121718102114000000000122
109บ้านอุ่มจาน  นายศศิ ผงสินธุ์สุ 042720094 943 ตกลงราคา 150,647.0028810158151000000000094
110นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)  นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ 0 391 ตกลงราคา 123,076.0001383150000000000039
111บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี  นายขจรศักดิ์ โสรินทร์ 042756351 1212 ตกลงราคา 166,305.0036141110161618000000000121
112อนุบาลเต่างอย  ดร.วารุณี งอยผาลา 042761046 5661 วิธีพิเศษ 1368,597.0097927066808675000000000566
113บ้านจันทร์เพ็ญ  นายวีระ พลเศษ 0 2371 ตกลงราคา 1154,026.000152621252143104135000000237
114บ้านห้วยหวด  นายชัชวาลย์ ไตรธิเลน 0 243 ตกลงราคา 111,158.00351625200000000024
115บ้านกวนบุ่น  นายฐานุพงศ์ เลิศวรรณวชร์ 0 641 ตกลงราคา 134,375.00871010812900000000064
116นางอยโพนปลาโหล  นายเทพชินพัฒน์ หาดทวายกาญจน์ 0 1323 ตกลงราคา 188,877.0027102316141923000000000132
117บ้านโคกกลาง  นายวันชัย พิชัยคำ 0 1532 ตกลงราคา 175,000.00321711121216272123000000153
118บ้านนาอ่างม่วงคำ  นายวัยพจน์ ปัญจะ 0854565759 3741 ตกลงราคา 1202,626.0070374132414231381626000000374
119บ้านนาตาลคำข่า  นายสงวน หงษ์สิงห์ 042761334 3031 ตกลงราคา 1189,040.0046253544314030181321000000303
120บ้านหนองบึงทวาย  นายตุรัตน์ วงศ์เครือศร 0 1613 ตกลงราคา 1880,400.0030251824172819000000000161
121บ้านดงหลวง  ว่าที่ ร.ท.ศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย 042756342 3913 วิธีพิเศษ 1186,395.0058424638383444243928000000391
122บ้านตองโขบ  นายประยงค์ อินธิกาย 042766122 1333 ตกลงราคา 273,280.0037201713161416000000000133
123อนุบาลโคกศรีสุพรรณ  นางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย 042766091 3794 ตกลงราคา 2207,422.0085515553435636000000000379
124บ้านนามนประชาสามัคคี  นายอุทิศ ขันเงิน 042766098 772 ตกลงราคา 136,800.421591099111400000000077
125บ้านห้วยหีบวิทยาธาร  นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา 042766454 2453 วิธีพิเศษ 1123,599.0047182031242121192024000000245
126บ้านนาสีนวล  นายวีระศักดิ์ แก้วกิ่ง 0 1082 ตกลงราคา 150,104.002581517121318000000000108
127บ้านห้วยแคน  นายนัฐพงษ์ โพนพันธ์ 042099838 821 ตกลงราคา 133,622.00209599151500000000082
128บ้านหนองแข้โนนมาลา  นายเจตนา ครโสภา 042701740 1243 ตกลงราคา 165,549.003914151412822000000000124
129บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา  นายเวศ กุตระแสง 042-701742 1582 ตกลงราคา 198,790.0027181418182521557000000158
130บ้านแมดนาท่ม  นายสงวนศักดิ์ ราชแผ้ว - 4133 วิธีพิเศษ 1293,195.0075372939364647303737000000413
131บ้านโพนทองประชาอุทิศ  นายอุเทน ทองสวัสดิ์ 042766277 1781 ตกลงราคา 199,662.0042202519302319000000000178
132บ้านไร่นาดี  นายสุริยันต์ กวานสุพรรณ 042-701630 1232 ตกลงราคา 275,510.002571015917147910000000123
133บ้านห้วยยาง  นางสุนันท์ หลวงศรี - 2423 วิธีพิเศษ 1146,288.0042212438271328181714000000242
134บ้านดงหนองเหียน  นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชร 042-720025 902 ตกลงราคา 131,544.002012141110101300000000090
135บ้านด่านม่วงคำ  นายเกษมสันต์ ศรีคำแซง 042-701668 953 ตกลงราคา 163,324.00191161712161400000000095
136บ้านลาดค้อ  นายอินทร์ชัย กำทองดี 0 791 ตกลงราคา 152,028.0041391014181100000000079
137บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา  นายฉลองทรง พรมเหมาะ 042-670259 423 ตกลงราคา 123,830.00873794400000000042
138บ้านหนองกอมป่าขาว  นายชัยณรงค์ คำภูษา 042756340 1741 ตกลงราคา 1109,582.0040212026222421000000000174
139บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์  นายวิสิษฐ์ศักดิ์ บุ่งทวย 0 2503 ตกลงราคา 1165,380.0039252020282923152427000000250
140บ้านโนนกุง  นายกิตพงษ์ สุรันนา 0-4270-171 2253 ตกลงราคา 2137,564.0050212027242423101412000000225
141อนุบาลโพนนาแก้ว  นางสาวญาสุมินทร์ นนทมาตร 0 2121 ตกลงราคา 1119,800.0049252929252530000000000212
142บ้านโพนวัฒนาวิทยา  นายอุทัย อินธิแสง 042170417 3143 ตกลงราคา 1237,783.0047293728344040202415000000314
143บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย  นางศิรพัชร์ รพิพัฒนวงษ์ 042 701701 2221 ตกลงราคา 1134,951.0055213214272530459000000222
144บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ  นายสุปัน วงษ์อุ่น 042756331 2572 กรณีพิเศษ 1175,872.0023173426203528291926000000257
145บ้านป่าผาง  นายวีรเทพ เนียมหัตถี 042756333 2933 วิธีพิเศษ 1150,000.0045262023322527283730000000293
146บ้านวังปลาเซือม  นายปัญญา พันเพียง 042720055 763 สอบราคา 130,000.00143131310121100000000076
147บ้านนาจาน  นายกิตติศักดิ์ นามวงศ์ 0 1952 ตกลงราคา 1117,560.0041182715131920102012000000195
148บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง  นางวาสนา เทศนา 042-756338 2062 วิธีพิเศษ 1111,592.0054261929262824000000000206
149นาแก้วพิทยาคม  นายสำรอง เภาโพธิ์ 042707033 2623 วิธีพิเศษ 1154,568.0048292930381619171917000000262
150บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง  นายธุระกิจ พิมพ์แพง 1321 ตกลงราคา 170,245.0029131461123121086000000132
151ท่าศาลาราษฎร์วิทยา  ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ดาโอภา - 1901 ตกลงราคา 1137,042.003415202120172801520000000190
152บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์  นายพิทักษ์ ไชยโคตร 042-701744 903 ตกลงราคา 191,196.00219121311121200000000090
153บ้านกลางนาเดื่อ  นางกษมน มังคละคีรี 042707032 2873 ตกลงราคา 1177,311.7040282633303020302525000000287
154โพนบกผดุงศาสตร์  นางรินทร์ มลาวาสน์ 042756365 611 ตกลงราคา 130,406.00144119713300000000061
155โพนงามโคกวิทยาคาร  นางนวลตา จาเพียราช 042707090 803 ตกลงราคา 158,526.001514813912900000000080
156บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา  นางสาวอรัญญา ชนะเพีย 0 2203 วิธีพิเศษ 1135,934.0051192216132722122513000000220
157หนองผือเทพนิมิต  นางสาววราภัสร์ แก้วเมืองพัชรกุล 042701710 3581 ตกลงราคา 1192,474.0065273626183227525124000000358
158บ้านโคกแก้ว  นายศรีทัศน์ วิรัสวา 0 282 ตกลงราคา 115,924.00055555300000000028
159บ้านนาเดื่อ  นางนิภาพร อุปพงษ์ 042707089 1561 ตกลงราคา 189,000.0033212125152219000000000156
160เขื่อนน้ำพุง  นายกิตติศักดิ์ ศรีพยอม 042708121 3123 วิธีพิเศษ 1203,600.0070304540404245000000000312
161บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์  นางอัครา ไชยยงค์ 042-703367 1923 กรณีพิเศษ 1110,410.0047151514231512102714000000192
162น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา  นายศักดิ์ชาย แก้วดี - 2083 วิธีพิเศษ 1113,580.0051342619312621000000000208
163บ้านบ่อเดือนห้า  นายสมจิตร ชูอารมณ์ 042708148 2293 ตกลงราคา 1114,040.0054252836362129000000000229
164อนุบาลภูพาน  นายวัฒนา อาจกล้า 042163819 3743 ตกลงราคา 1233,583.0069353822504344252523000000374
165บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์  นายศุภชัย บุญสิทธิ์ - 3453 วิธีพิเศษ 1193,370.0078334038334527172113000000345
166บ้านโคกภู  นางสกลรัตน์ มุกดา - 2223 ตกลงราคา 1115,515.0062252224213335000000000222
167บ้านกกปลาซิวนาโด่  นายสราวุฒิ ศิริวรรณ 042099251 3433 วิธีพิเศษ 1185,000.0059273026263531305029000000343
168บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์  นายทินกร ประเสริฐหล้า 042-720061 1353 ตกลงราคา 169,300.0032212012162014000000000135
169บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา  นายจรไพร สาราโรจน์ 042-726621 723 ตกลงราคา 147,041.00211065914700000000072
170ชุมชนบ้านสร้างค้อ  นายทองใส ยอดยศ 042-163562 3733 วิธีพิเศษ 1189,150.0070383539382635293033000000373
171บ้านหลุบเลา  นายทองอยู่ เพียรภายลุน 04272007 2953 กรณีพิเศษ 1172,390.0052192427392832202826000000295
172บ้านชมภูพาน  นายวิสูตร สวนไผ่ - 2183 ตกลงราคา 1121,417.0050252034302435000000000218
173บ้านสะพานสาม  นายไมตรี วรรณทอง 0 963 ตกลงราคา 384,075.00249141016111200000000096
174บ้านใหม่พัฒนา  นายบรรพต พิมพ์รส 0 1663 วิธีพิเศษ 1100,871.004518201811418101111000000166
175บ้านฮ่องสิมประชาสรร  นายนิลพงษ์ ยี่วาศรี - 2583 กรณีพิเศษ 1146,495.005723302424363112912000000258
รวม 37,438 368 - 286 22,433,924.71 7,016 3,982 4,073 4,168 4,262 4,464 4,566 1,588 1,577 1,387 117 122 116 0 0 0 37,438
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน