สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 24  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  นายเสน่ห์ คำสมหมาย 043-811278
2อนุกูลนารี  นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง 043-811271 3,5244 วิธีพิเศษ 22,934,238.5700000005606626635105855440003,524
3เมืองกาฬสินธุ์  นายธีระ ลูกอินทร์ 043-811678 1,3353 วิธีพิเศษ 1789,000.0000000003502882691601401280001,335
4เหล่านาแกวิทยานุสรณ์  นายนิคม วิชัยโย 043-121027 1883 วิธีพิเศษ 1171,000.000000000383840202527000188
5หนองสอพิทยาคม  นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร 043-884033 1553 ตกลงราคา 1144,627.000000000292537201826000155
6แก่งนาจารย์พิทยาคม  นายบรรจง วันทา 0 1422 ตกลงราคา 1116.380000000303330201712000142
7เมืองเหนือวิทยาคม  ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา 043-815802 961 ตกลงราคา 198,345.0000000006425152800096
8นามนพิทยาคม  นายสมเล็บ คุ้มหินลาด 043867046 3483 ตกลงราคา 1330,696.000000000837361304754000348
9มอสวนขิงพิทยาสรรพ์  นายไถว ใจดี 043860262 1601 ตกลงราคา 1158,104.000000000293437261717000160
10กมลาไสย  นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง 043-899037 2,1682 วิธีพิเศษ 11,730,000.0000000003803703283803603500002,168
11ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร  นางสาวทศพร ทักษิมา 043854156 3103 ตกลงราคา 1141,385.500000000406059464758000310
12ดอนไทรงามพิทยาคม  นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า 043-815464 3203 วิธีพิเศษ 1294,990.000000000606055505045000320
13โคกศรีเมือง  นายอุดม กัสมัง 043-896399 1383 ตกลงราคา 1113,416.000000000231735131436000138
14ธัญญาพัฒนวิทย์  นายวรุตม์ เขจรสัตย์ 043-830296 891 ตกลงราคา 150,074.400000000239159102300089
15ร่องคำ  นายวิรัติ โสไธสง 043-897030 2,2803 วิธีพิเศษ 11,809,461.0000000003793533863913933780002,280
16กุฉินารายณ์  นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน 043851366 1,0333 วิธีพิเศษ 1890,000.0000000002201811561501791470001,033
17สามขาสว่างวิทย์  นายธนเทพ วิเศษสอน 0885626206 3573 ตกลงราคา 1290,947.0000000006246543410160000357
18โนนคำวิทยา  นางรดา ฉายผาด 1944 ตกลงราคา 1122,760.400000000453839302715000194
19นาไคร้พิทยาสรรพ์  นางทวีรณ์ วรชิน 0854621811 4023 ตกลงราคา 1320,000.000000000606555609369000402
20เขาวงพิทยาคาร  นายกนก ยนต์ชัย 043859075 1,1203 วิธีพิเศษ 11,050,508.0000000002001602002001602000001,120
21พุทโธภาวนาประชาสรรค์  นายธีรภัทร วงษ์สว่าง - 1403 วิธีพิเศษ 1117,199.000000000302611302716000140
22กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  นางบุญหนา บุญเรือง 043859127 5612 วิธีพิเศษ 2422,488.0000000009589869510096000561
23ยางตลาดวิทยาคาร  นายสมบัติ คุ้มครอง 0-4389-137 1,6903 วิธีพิเศษ 11,212,000.4500000003202902403202802400001,690
24โนนสูงพิทยาคม  อนันท์ ภูกองไชย 043-124639 2023 ตกลงราคา 1199,930.000000000404035302631000202
25เขาพระนอนวิทยาคม  นางสาวกนกพร คำโสภา 043840700 1603 วิธีพิเศษ 3177,053.000000000253528203022000160
26วังมนวิทยาคาร  นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล - 1053 วิธีพิเศษ 395,647.000000000201525201510000105
27ห้วยเม็กวิทยาคม  นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ 043889016 1,1743 วิธีพิเศษ 1885,000.0000000001761741802101851752824221,174
28หัวหินวัฒนาลัย  นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ 43813550 2001 ตกลงราคา 1171,875.000000000353030353040000200
29วังลิ้นฟ้าวิทยาคม  นายรณกฤต กุมสิน 043-801104 1373 วิธีพิเศษ 1125,000.000000000173319153419000137
30คำเจริญวิทยาคม  นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์ 043125128 974 ตกลงราคา 248,459.0000000001272625171000097
31สหัสขันธ์ศึกษา  นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล 043-871100 9684 วิธีพิเศษ 1716,488.000000000200206161110156135000968
32นามะเขือพัฒนศึกษา  นายธวัช เพ็งสลุง 043-814019 1562 ตกลงราคา 1196,970.000000000372836201223000156
33โนนศิลาพิทยาคม  นายวิเชียร ด่านขุนทด 043-890313 2672 ตกลงราคา 1308,800.000000000504656403639000267
34คำม่วง  นางจารุวรรณ รัตนมาลี 043879050 1,2573 วิธีพิเศษ 11,031,210.0000000001961681712642232350001,257
35ท่าคันโทวิทยาคาร  นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ 043-877036 9683 วิธีพิเศษ 11,026,840.000000000150126116210163203000968
36ดงกลางพัฒนศึกษา  นายมานิต วรสิทธิกร 043895276 501 วิธีพิเศษ 169,560.00000000031112181500050
37หนองกุงศรีวิทยาคาร  นายปุณกาญจน์ ภูเงิน 043881026 1,3673 วิธีพิเศษ 11,201,998.6000000001951962332522592320001,367
38มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์  นายธนัฐ มาตชรา 043840238 1762 วิธีพิเศษ 1198,931.000000000443738222213000176
39หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์  นายธวัชชัย สำราญวงศ์ 043894220 983 วิธีพิเศษ 3122,600.0000000001725142391000098
40สมเด็จพิทยาคม  นายสงกรานต์ พันธ์โนราช 043861137 2,5764 วิธีพิเศษ 12,557,343.0000000004764774443963814020002,576
41มหาไชยพิทยาคม  นายประโมกข์ ดุลนีย์ 043127531 1823 วิธีพิเศษ 1176,667.000000000454026252323000182
42แก้วเสด็จพิทยาคม  นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง 043019868 1431 ตกลงราคา 1145,114.000000000202520332025000143
43ประชารัฐพัฒนศึกษา  นายสุรปรีชา 043127105 1033 ตกลงราคา 1109,065.000000000201314202313000103
44บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์  นายอิสรพล ปิ่นขจร 043895012 1013 ตกลงราคา 199,455.000000000202022131313000101
45ผาเสวยรังสรรค์  นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์ 043801042 1843 ตกลงราคา 2173,580.000000000282248133043000184
46ห้วยผึ้งพิทยา  นายกลวัชร วังสะอาด 043869036 6623 กรณีพิเศษ 3484,571.0000000001161101409896102000662
47นิคมหนองแก้วญาณเวที  นายสมเกียรติ คุ้มนายอ 043834277 872 ตกลงราคา 164,904.0000000001718151716400087
48สามชัย  นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา 043-818138 7743 วิธีพิเศษ 3758,621.000000000160130136135112101000774
49บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์)  นายชูชัย ประทุมขันธ์ 043126939 8503 วิธีพิเศษ 11,002,216.000000000137159137117154146000850
50บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา  นายเผดิมชัย ศรีโท 043801018
51ดอนจานวิทยาคม  นายรังสฤษฏ์ ศรีปัญญา 043-120599 5173 วิธีพิเศษ 1517,383.0000000009982109795890000517
52จำปาหลวงวิทยาคม  นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา 043-840239 1533 วิธีพิเศษ 1136,935.000000000354125241117000153
53ฆ้องชัยวิทยาคม  นางรติกรณ์ แสบงบาล 43131049 1593 วิธีพิเศษ 3156,739.000000000402522103131000159
54เหล่ากลางวิทยาคม  นายสาโรช จันทรบุตร 043840114 2623 วิธีพิเศษ 3225,677.000000000504538453648000262
55ไตรรัตนวิทยาคม  นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ 043131621 2453 ตกลงราคา 1267,175.000000000404050403738000245
รวม 31,130 145 - 147 26,643,163.30 0 0 0 0 0 0 0 5,640 5,343 5,287 4,971 4,958 4,857 28 24 22 31,130
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน