สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านบัวขาว(วันครู 2500)  นายสรเดช วันนู 043851194
2หนองหูลิงเจริญเวทย์  นายสมศักดิ์ ขันทวี 043851358 1262 ตกลงราคา 187,035.000201624242319000000000126
3บ้านกกตาล  นายวิเศษศักดิ์ ถามมณี 043019199 732 ตกลงราคา 142,203.001610129711800000000073
4สามัคคีบัวขาว  นายเอนก เครือสา 043851108 1451 ตกลงราคา 190,450.0020191318232527000000000145
5บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)  นายอุ่นใจ จิตจักร์ 043851186 641 ตกลงราคา 134,281.00205610511700000000064
6บ้านดอนอุมรัว  นายวิชัย โพธิ์ธา 043133729 1373 ตกลงราคา 377,476.0032171914182116000000000137
7บ้านโนนสวรรค์  ว่าง 0 321 ตกลงราคา 119,305.00527366300000000032
8บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194  จ.อ.ภูมิพัฒน์ พันธุภา 043136522 1022 ตกลงราคา 165,063.001415111071551168000000102
9บ้านดงมัน  นายศิริศักดิ์ สมศิริ 043890054 511 ตกลงราคา 125,685.0017551161600000000051
10สมสะอาดพิทยาสรรพ์  นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย 043134128 1833 ตกลงราคา 1132,542.001023131819242520922000000183
11หนองห้างฉวีวิทย์  ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ ทะเสนฮด 043852944 843 ตกลงราคา 130,467.0026513131110600000000084
12หนองห้างอำนวยวิทย์  นายสุนทร บุนนท์ 043852963 1365 ตกลงราคา 177,097.0031151720191420000000000136
13บ้านห้วยม่วง  นายเด็ดดวง ชมศิริ 043019201 591 ตกลงราคา 132,002.00581016106400000000059
14หนองสระพังวิทยาคาร  นายเชิดชาญ โยธารินทร์ 043852986 122 ตกลงราคา 112,000.00003223200000000012
15ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์  นายสำราญจิต สุระพร 043133518 2482 ตกลงราคา 2172,980.0032282030251513402025000000248
16บ้านวังมน  นายเอกโชติ โชติไสว 043890040 692 ตกลงราคา 239,077.00151111698900000000069
17บ้านขุมขี้ยาง  นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง 043890041 522 ตกลงราคา 131,982.0085611521500000000052
18บ้านห้วยแดง  นายสุคนธ์ศักดิ์ ใจกล้า 043890042 1161 ตกลงราคา 159,325.00391481814914000000000116
19บ้านโคกโก่ง  นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา 043890043 381 ตกลงราคา 134,650.0012333112400000000038
20นาไคร้ประชาสรรค์  นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน 043890044 121 ตกลงราคา 16,834.00131202300000000012
21กุดหว้าวิทยา  นายเวียงชัย พลวงศา 043133521 1792 ตกลงราคา 2106,203.0033282417193127000000000179
22จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์  นายนพพร พรมแพง 043135111 2441 ตกลงราคา 1141,358.0049432429303534000000000244
23หนองจระเข้เรืองศิลป์  นายสัมพันธ์ พิมพ์แสง 043899046 2303 วิธีพิเศษ 1136,488.0053312113272122131316000000230
24โคกกลางราษฎร์พิทักษ์  นายผดุงศักดิ์ ไชยขันธ์ 043890047 991 ตกลงราคา 143,049.00321212161211400000000099
25หนองบัวทองวิทยาเสริม  นายพิษณุ ซองศิริ 043890053 381 ตกลงราคา 120,187.001325247500000000038
26บ้านนาเหนือ  นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง 043890048 851 ตกลงราคา 148,459.0019118101416700000000085
27นาขามวิทยา  นายประยูร ศรีสมชัย 043136050 3951 ตกลงราคา 14,130.0075343740364854222821000000395
28บ้านสุขเจริญ  นายขุนทอง ศรีสุข 043890050 1061 ตกลงราคา 139,219.003021109121113000000000106
29บอนเขียวราษฎร์บำรุง  นายจักรินทร์ พิมรินทร์ 0857572955 1421 ตกลงราคา 182,359.0026282015171620000000000142
30บ้านคำอีหงษ์  นายนิรันดร สาจันทร์ 043136097 1084 ตกลงราคา 158,311.0029112211141011000000000108
31บ้านคำป่าหว้าน  นายมานพ สนธิรักษ์ 043852222 2863 กรณีพิเศษ 1192,197.0064344731363242000000000286
32ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง  นายบุญปลอด มุกดาใส 043850841 1302 ตกลงราคา 184,041.001713131114131512148000000130
33แจนแลนวิทยา  นายประดิษฐ์ วรรณขาว 043850202 892 ตกลงราคา 151,650.002078121691700000000089
34กุดค้าวเทพพิทยา  นายบรรลุ นนทะมาตย์ 043890275 1683 ตกลงราคา 1114,323.0020101120171423162017000000168
35บ้านหนองโง้ง  นายปกาศิต ศรีสมชัย 0 771 ตกลงราคา 175,631.00016121113101500000000077
36หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์  นายอุไร ตาลสถิตย์ 043890276 1451 ตกลงราคา 192,417.00251613915191611615000000145
37บ้านกุดฝั่งแดง  น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา 043890063 311 ตกลงราคา 120,031.00416075800000000031
38บ้านจอมทอง  นายไชยยา แก้วกัณทรัตน์ 043019205 332 ตกลงราคา 114,703.00275376300000000033
39นาโกวิทยาสูง  นายวีระศักดิ์ นิลโคตร 043851821 1761 ตกลงราคา 176,476.0032201618141115151520000000176
40นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์  นายวิทยา ไชยสุข 043850927 841 ตกลงราคา 169,682.00101013138141600000000084
41โคกหวายราษฎร์สามัคคี  นายอุดร สุขรี่ 0847881447 801 ตกลงราคา 131,086.00261111996800000000080
42เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์  นายประดิษฐ์ ซองศิริ 043133128 1561 ตกลงราคา 186,404.002612161117151720814000000156
43ดงเหนือประชาสรรค์  นายประภาส นามสง่า 043133163 982 ตกลงราคา 154,852.00241681112161100000000098
44ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)  นายกำจัด คะโยธา 043852284 1053 ตกลงราคา 165,420.001010913111414798000000105
45มะนาววิทยาเสริม  นายจักรกฤษณ์ จิตจักร 043890066 931 ตกลงราคา 149,180.00281110101411900000000093
46สามขาราษฎร์บำรุง  นายเอกรัฐ จันทร์นี 043135571 2242 ตกลงราคา 1121,878.0058233839192225000000000224
47บ้านคุย  นายเฉลิมชัย หาญกุล 043890057 3523 ตกลงราคา 1238,670.0040404040413736203028000000352
48บ้านบึงทอง  นายสมศักดิ์ ไชยโชติ 043890058 241 ตกลงราคา 114,606.00633042600000000024
49คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง  นายสุขสันต์ จุทารัตน์ 043890277 2001 ตกลงราคา 1128,201.0029212119162620152112000000200
50บ้านแก้งเดื่อ  ว่าง 043890059 492 ตกลงราคา 127,562.0013347841000000000049
51เหล่าไฮงามวิทยาสูง  นายสมชาติ ศรีรังษ์ 043852019 1712 ตกลงราคา 1100,649.0037242016182081477000000171
52บ้านสวนผึ้ง  นายอดุลศักดิ์ ทองดี 043890281 2163 ตกลงราคา 1127,535.0040152020221917221823000000216
53บ้านหนองเม็ก  นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง 043890067 802 ตกลงราคา 132,000.0022101151181300000000080
54บ้านโนนยาง  นายมีชัย เถาว์ชาลี 043890068 1021 ตกลงราคา 136,629.6020121110132115000000000102
55บ้านกลาง  นายเอกรินทร์ รุ่งแสง 043890280 2211 ตกลงราคา 198,111.00431526401925271079000000221
56บ้านสี่แยกสมเด็จ  นายบุญสืบ ประจำตน 043861247 1,6793 วิธีพิเศษ 11,015,678.002751861862432572572750000000001,679
57ชุมชนบ้านบอนวิทยา  นายเสกสรร ถารัตน์ 043875059 1973 ตกลงราคา 3129,350.0037252627282727000000000197
58หนองแสงวิทยาเสริม  นายยุทธชัย สารขันธ์ 043890181 2853 วิธีพิเศษ 1184,000.0053202842252429252217000000285
59หนองบัวโดน(วรนารถประชานุกูล)  นายกฤฌชญา พัฒนะสาร 043861439 1471 ตกลงราคา 170,449.0040201714241814000000000147
60สมเด็จประชานุเคราะห์  นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน 043860393 3323 ตกลงราคา 1241,744.0070302632323232352320000000332
61บ้านสร้างแสน  นายเทอดศักดิ์ สินธุ์โคตร 043875085 931 ตกลงราคา 163,268.00012171817141500000000093
62บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา  นางจิรภัทร ชูศรีโฉม 043875079 681 ตกลงราคา 150,784.0001491312101000000000068
63หนองกุงสมเด็จ  นางวราภรณ์ ระบาเลิศ 043861433 531 ตกลงราคา 124,834.001466666900000000053
64บ้านโนนสะอาด  นายประพันธ์ศักดิ์ เกลี้ยงไธสง 043890182 682 ตกลงราคา 131,987.0013612107101000000000068
65บ้านหนองป่าอ้อย  นายถิรเดช ศรีวรสาร 043890180 311 ตกลงราคา 118,600.00055822900000000031
66ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์  นายทองสุข เทพารส 043814081 2073 ตกลงราคา 1111,860.0050301822212522685000000207
67แก่งพฤๅชัยวิทยา  นายไพบูลย์ พรหมราช 0 631 ตกลงราคา 125,605.0020712738600000000063
68บ้านคำกุงหนองอิดุม  นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์ 043890183 733 ตกลงราคา 147,401.002996767900000000073
69บ้านบึงโคกสะอาด  นายสุธวัธช์ เทศารินทร์ 043890190 541 ตกลงราคา 125,430.008979213600000000054
70บ้านนาทัน  นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม 043019535 221 ตกลงราคา 19,805.001051120300000000022
71บ้านดงแหลม  นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย 043890192 72 ตกลงราคา 15,500.0021101110000000007
72บ้านหนองไผ่  นายวีรวิทย์ บัวบาน 043890193 333 ตกลงราคา 117,149.001234047300000000033
73หนองแวงวิทยานุกูล  นายประคอง การศักดิ์ 043861404 1561 ตกลงราคา 172,914.003013101721181313912000000156
74บ้านโนนชาด  นายวุฒิชัย เวียงนนท์ 043862230 1584 ตกลงราคา 197,903.00252381318181417175000000158
75บ้านสร้างแก้ว  นายเรืองฤทธิ์ นันทะทรัพย์ 043890184 681 ตกลงราคา 145,816.0019778981000000000068
76บ้านหนองผ้าอ้อม  นางจันทร์ฉาย หลาวมา 043890185 1061 ตกลงราคา 142,453.002317102211914000000000106
77โคกกลางสมเด็จ  นายสุวิทย์ กมลตรี - 512 ตกลงราคา 131,865.0084251310900000000051
78คำไผ่ประชาสามัคคี  นายไกรทวี ประดิษฐ์จา 043890187 442 ตกลงราคา 122,714.001573706600000000044
79หนองขามวิทยา  นายสุพันธ์ ทิพโชติ 0895756294 562 ตกลงราคา 134,256.009695712800000000056
80บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)  นายวุฒิชัย เวียงนนท์ 043890189, 421 ตกลงราคา 125,639.006861063300000000042
81มหาไชยโคกกว้างวิทยา  นายสำราญ มณีสร้อย 043814168 931 ตกลงราคา 163,268.00012171817141500000000093
82บ้านกอกวิทยาคม  นายกรชกร ชวติ 3093 ตกลงราคา 1182,392.0075352927232843151915000000309
83บ้านแก้งกะอาม  นางอุบล วรนารถ 043890307 1332 ตกลงราคา 177,374.0026161520212015000000000133
84บ้านขมิ้น  นายสุชาติ เทียมทัน 0883059943 522 ตกลงราคา 131,669.0074108105800000000052
85หนองสนมราษฎร์อำนวย  นายเต็มใจ วรรณสา 043890178 721 ตกลงราคา 140,781.001961375111100000000072
86บ้านคำหม่วย  นายวุฒิ วุฒิสาร 0854870506 531 ตกลงราคา 128,966.0013781047400000000053
87หนองบัววิทยาสรรพ์  นายสุดชา จรัสแผ้ว 043890176 891 ตกลงราคา 149,963.00181712141171000000000089
88ดงบังนาแก้ววิทยา  นายดำรง มูลป้อม 043890308 1021 ตกลงราคา 155,828.0027101210141415000000000102
89บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)  นายสุชาติ เทียมทัน 0883059943 502 ตกลงราคา 127,635.0011116755500000000050
90แซงบาดาลบ้านบากวิทยา  นายสันทัด โพธะกัน 043814174 1083 ตกลงราคา 145,582.0027141411121020000000000108
91บ้านบัวสามัคคี  นายสมยศ เพ็งผลา 043890173 1633 ตกลงราคา 193,275.0034171732252018000000000163
92คำเม็กวิทยา  นายโกเมน ประทุมขำ 0 1331 ตกลงราคา 179,984.0028272119111512000000000133
93บ้านเหล่าภูพานวิทยา  นายภูพิสิฐ ภููดอกไม้ 043-890169 761 ตกลงราคา 143,282.0016107101610700000000076
94โพธิ์คำประชาสรรค์  นายนรเศรษฐ จันทรบุตร 043890170 783 ตกลงราคา 151,543.00181412111021100000000078
95บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง  นายเทวิล ศรีสองเมือง 043890171 323 ตกลงราคา 117,898.00462448400000000032
96หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ  นายคุณากร ศรีสองเมือง 043-890172 571 ตกลงราคา 123,091.00129311106600000000057
97บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)  นายภูพิสิฐ ภููดอกไม้
98กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา  ว่าง 043859116 3463 ตกลงราคา 1209,802.0032525647475458000000000346
99บ้านโพนสวาง  นายทรงวุฒิ ศรล้อม 043091210 911 ตกลงราคา 157,730.0015129105481161100000091
100บ้านโนนสำราญ  นายประสพสุข เอี่ยมสำอางค์ 043890069 201 ตกลงราคา 111,757.00431416100000000020
101หนองแสงถวิลราษฎร์  นายภูมา คล่องแคล่ว 043890070 1852 ตกลงราคา 1178,631.0019181613172419192020000000185
102ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม  นายจอม แคล่วคล่อง 043890071 2551 ตกลงราคา 1226,462.000302830312928301237000000255
103บ้านนาวี  นายสมสนิท หาศิริ 043890284 1073 ตกลงราคา 158,679.003081513121613000000000107
104บ้านดงหมู  นายเทวินทร์ ฉายะโคตร 0-4389-238 1241 ตกลงราคา 162,601.0018172519121617000000000124
105กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา  นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์ 089-714059 961 ตกลงราคา 166,601.00141320119141500000000096
106กุดสิมวิทยาสาร  นายบุญชู ภาลีนนท์ 043859117 3732 สอบราคา 1253,105.0028404132483142454323000000373
107กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง  นายสิน โพธิสม 043859435 3133 ตกลงราคา 1148,681.0025354025354042252422000000313
108บ้านส้มป่อย  นายพรสวรรค์ จิตปรีดา 0872337677 1501 ตกลงราคา 193,232.002616131517131791212000000150
109บ้านกุดกอก  นายพนัส ถิ่นวัน 043890072 271 ตกลงราคา 118,639.00004683600000000027
110โคกมะลิวิทยา  นายองอาจ แสงนิกุล 043890073 492 ตกลงราคา 126,042.001485569200000000049
111บ้านหนองผือ  นายสาคร สิทธิโชติ 043890285 1071 ตกลงราคา 174,889.0010766121013101320000000107
112บ้านโพธิ์ไทร  นายประดุงศักดิ์ ทิพย์สิงห์ 043890074 812 ตกลงราคา 139,000.00013102313111100000000081
113บ้านโพนนาดี  นายณรงศักดิ์ โพนตุแสง 043890075 1052 ตกลงราคา 175,525.005151313131313884000000105
114คำม่วงจรัสวิทย์  นายประเวช วันชูเสริม 043879028 5021 ตกลงราคา 1218,901.0052826765806492000000000502
115ทุ่งคลองวิทยา  นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย 043879149 942 ตกลงราคา 164,598.00106101091395101200000094
116บ้านเก่าเดื่อ  นางสาวแววตา ไชยขันธ์ 043879191 511 ตกลงราคา 131,320.006897611400000000051
117โป่งนกเปล้า  นายครรชิต โชติจำลอง 0 301 ตกลงราคา 121,225.00073563600000000030
118บ้านคำพิมูล  นายสุวรรณ ตินะโส 043-890077 1333 ตกลงราคา 172,000.0010101219232118686000000133
119คำเมยราษฎร์พัฒนา  นายสุพัฒน์ สารพันธ์ 043890081 643 ตกลงราคา 140,807.0019958712400000000064
120ชุมชนโพนพิทยาคม  นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์ 043856197 2211 ตกลงราคา 198,111.00431526401925271079000000221
121หนองซองแมวผดุงวิทย์  นายยุวศักดิ์ ประชาชิตร 043890290 1111 ตกลงราคา 161,886.002052119141814000000000111
122บ้านใหม่ชัยมงคล  นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ 043856314 632 ตกลงราคา 139,524.0087961481100000000063
123บ้านหนองม่วง  นายพรชัย เทศารินทร์ 043890289 1181 ตกลงราคา 174,563.0022119138111013813000000118
124บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา  นายเย็น เวียงอินทร์ 043890083 263 ตกลงราคา 117,162.00083434400000000026
125สูงเนินวิทยาคม  นายชนินทร์ คะอังกุ 043128190 1413 ตกลงราคา 148,200.0026152321221618000000000141
126ชุมชนหนองยางวิทยาคม  นายบรรจง หงษ์ชูตา 043813911 841 ตกลงราคา 153,010.0022101171461400000000084
127ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง  นายนิกร เชยชมศรี 043890082 561 ตกลงราคา 124,473.0010777155500000000056
128บ้านนาไร่เดียว  นายเรืองศิลป์ ไชยแสง 043869104 2293 ตกลงราคา 2179,887.0043202316212625261118000000229
129บ้านโนนค้อ  นายทองสุข หวานอารมณ์ 043814043 4141 ตกลงราคา 1235,551.000426850356145514022000000414
130นาทันวิทยา  นายพินิจ นาทองห่อ 043890078 1871 ตกลงราคา 1116,796.003216914231321191822000000187
131บ้านหนองสระพัง  ว่าง 043851549 1441 ตกลงราคา 162,775.0010141813101811241610000000144
132บ้านโจดนาตาล  นายกิตยากร มังคะรัตน์ 043814321 2761 วิธีพิเศษ 1126,000.0042212024303722323117000000276
133บ้านดงสวนพัฒนา  นายสำเนียง พิมปัดชา 043890287 4031 ตกลงราคา 1197,109.0095453728324139282830000000403
134บ้านโพนแพง  นายเพลินศักดิ์ โทไข่ษร 043890286 3301 ตกลงราคา 1149,998.0065323035383226223020000000330
135บ้านนาบอน  นายศิติชัย วันตะโพธิ์ 043870079 4701 ตกลงราคา 1211,768.0076453849465245464033000000470
136สะพานหินวิทยาคม  นายลิขิต เวงวิถา 043890079 351 ตกลงราคา 112,896.801035742400000000035
137บ้านโนนศรีสวัสดิ์  นายเดชศักดา เทศารินทร์ 043890080 541 ตกลงราคา 125,430.008979213600000000054
138บ้านดินจี่  นางเสาวภา คิสาลัง 043814078 5511 ตกลงราคา 1462,346.20100383749596355505545000000551
139นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)  นายวิมล ปัญญพิมพ์ 043890076 651 ตกลงราคา 127,000.00103891214900000000065
140ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย 043-129101 3823 ตกลงราคา 1242,335.0068363034394635264325000000382
141หนองหญ้าปล้อง  นายสมพงษ์ ม่วงกล่ำ 043890095 1383 ตกลงราคา 175,168.00332271771220677000000138
142บ้านแห่เจริญวิทย์  นายไพฑูรย์ คำสะอาด 043890096 793 ตกลงราคา 125,685.0017117912131000000000079
143หนองโพนสูง  นางพิสมัย มูลป้อม 043890097 501 ตกลงราคา 126,542.0014641318400000000050
144นามนราษฎร์สงเคราะห์  นายบุญโฮม ชัยช่วย 043867030 4153 กรณีพิเศษ 1260,000.0076254148424738363032000000415
145บ้านโนนเที่ยง  นายนิคม จันทร์ช่วย 043867026 1723 ตกลงราคา 193,679.000232216181918261317000000172
146คำยิ่งหมีมณีเวทย์  นางรจนา สังข์ชาตรี 043890093 372 ตกลงราคา 116,435.00099537400000000037
147สามัคคีวิทยาคม  นายองอาจ วรวะไล 043867282 793 ตกลงราคา 128,936.002211614611900000000079
148เย็นสยามวิทยา  นายทองทศ อามาตย์ 043890094 872 ตกลงราคา 157,690.001791781215900000000087
149ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม  นายลิขิต โทจันทร์ 043867031 1322 ตกลงราคา 196,563.000211923282417000000000132
150สังคมพัฒนา  นายประมวล ดลสอาด 043890103 2131 ตกลงราคา 1142,321.0028352733303030000000000213
151หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง  นายเมืองมนต์ โสภารีย์ 043867071 811 ตกลงราคา 147,490.00151271016111000000000081
152ยิ่งสันต์วิทยา  นายบรรพจน์ ทัพซ้าย 043890104 1003 ตกลงราคา 148,988.000201615122710000000000100
153หนองบัวนอก  นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ 043890101 551 ตกลงราคา 124,033.0001191089800000000055
154หนองบัวกลาง  นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี 043890102 322 ตกลงราคา 224,290.00056444900000000032
155หนองบัวใน  นายประหยัด พานิชย์ดี 043890292 2173 ตกลงราคา 1133,306.0043222024201720172014000000217
156สงเปลือยวิทยายน  นายสิทธิพร ไกยเดช 0836788878 3421 ตกลงราคา 1146,999.0073322925303040272333000000342
157หัวงัววิทยาคม  นายฉกาจ ฝางแก้ว 431 ตกลงราคา 118,038.00675791800000000043
158หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร  นายฉกาจ ฝางแก้ว - 111 ตกลงราคา 14,809.00400003400000000011
159ดงสวางวรวิทย์  นางวิลาสินี อันทระบุตร - 331 ตกลงราคา 118,565.00531839400000000033
160ไค้นุ่นวิทยาพูน  นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ 043869470 1611 กรณีพิเศษ 1137,788.000171312162617211623000000161
161อุปรีศรีวิทยา  นายณรงค์ กุลเกลี้ยง 043869565 602 ตกลงราคา 217,950.00510911812500000000060
162บ้านผึ้ง  นายเฉลียว โชติประเสริฐ 043890241 621 ตกลงราคา 139,590.0078126714800000000062
163ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์  ว่าง 043890242 111 ตกลงราคา 16,318.00012310400000000011
164บ้านห้วยผึ้ง  นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา 043869106 1461 ตกลงราคา 199,290.000152929222427000000000146
165บ้านหนองแสง  นายพีรวิชญ์ วรชิน 0812618790 1051 ตกลงราคา 172,625.000141316191924000000000105
166นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2  นายเพชรดำ ธนูศรี 0 1992 ตกลงราคา 296,356.000313131363733000000000199
167คำบงพิทยาคม  นายมนู ผันผ่อน 043126174 3733 วิธีพิเศษ 1242,187.0051354040343745353125000000373
168คำหมุนผดุงเวทย์  - 043890237 1503 ตกลงราคา 198,526.0034131324202422000000000150
169บ้านหนองมะงง  นายวรกฤต วราธีรโชค 0 1582 ตกลงราคา 164,377.0019212431221724000000000158
170บ้านคำม่วง  ว่าที่ ร.ต.อารยะ สินธุโคตร 043890239 951 ตกลงราคา 155,300.00171316131491300000000095
171บ้านปลาขาว  ว่าที่ร้อยเอกมนนต์สรรค์ เจริญพุทธานนท์ 043890240 491 ตกลงราคา 121,974.0011010695800000000049
172บ้านห้วยฝา  นายวุฒิ วุฒิสาร 043890244 691 ตกลงราคา 143,821.00611131299900000000069
173หนองอีบุตรไพรเวทย์  นายสมศรี สุ่มมาตย์ 043890245 1561 ตกลงราคา 198,000.002211211816182010119000000156
174บ้านหนองขอนแก่น  นายไฉน ทมานนท์ 043-890246 312 ตกลงราคา 119,427.00354545500000000031
175นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3  นายประดาบชัย ตุระซอง 043890247 351 ตกลงราคา 130,051.005404104800000000035
176นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6  นายประธาน โพธิ์แท่น 043890243 1671 ตกลงราคา 180,792.0020201517161215151522000000167
177บ้านเหล่าสีแก้ว  นายชุมพล ศรีชมภู 043834287 1171 ตกลงราคา 168,122.00271015998913710000000117
178บ้านนาคู  นางวิภา สายรัตน์ 043126576 2462 วิธีพิเศษ 1142,914.0042272540413338000000000246
179บ้านวังเวียง  นายประภาส ละราคี 043817058 541 ตกลงราคา 128,250.0051011497800000000054
180บ้านนากระเดา  นายพูลผล เหล่านายอ 043817154 921 ตกลงราคา 132,586.0021101396181500000000092
181บ้านกุดตาใกล้  นายตุระชัย ศรีหริ่ง 0895697871 192 ตกลงราคา 112,090.00056141200000000019
182บ้านนากุดสิม  นายทันเสมอ เสนาลอย 043960016 782 ตกลงราคา 243,681.0015137101191300000000078
183บ้านหนองขามป้อม  นางสาวสุจิตรา ศรีเสน 043890017 243 ตกลงราคา 314,782.00595210200000000024
184บ้านจอมศรี  นางสาวณัฐชยา ประครองสุข 043890018 202 ตกลงราคา 210,245.00551311400000000020
185บ้านชาด  นายเสถียร พลขยัน 043126842 3674 วิธีพิเศษ 1232,482.0062303736433337332630000000367
186นางามวิทยา  นายสมรศักดิ์ วันโนนาม 043890268
187หินลาดนารายณ์สาร  นายบัญชา วัดเข้าหลาม 043890269 921 ตกลงราคา 148,510.00188121310131800000000092
188บ้านบ่อแก้ว  นายทองหล่อ ปัตลา 0 1111 ตกลงราคา 173,196.001881716131623000000000111
189บ้านม่วงกุล  นายศาสตร์ศิลป์ ชินโน 043852470 2871 ตกลงราคา 1226,930.0034262036332931262626000000287
190นาสีนวลวิทยา  นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ 0 452 ตกลงราคา 126,876.001042497900000000045
191ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร  นายอาทร คะโยธา 043817496 991 ตกลงราคา 173,162.0076449101015151900000099
192สามเพื่อนพัฒนา  นายสุรศักดิ์ ละม้ายศรี 043890010 591 ตกลงราคา 129,197.00010821219800000000059
193บ้านจาน  นายสันทัด อันทราศรี 43817245 762 ตกลงราคา 146,560.0014109911111200000000076
194โคกนาดี  นายมนัส จำเริญเจือ 043814312 1661 ตกลงราคา 1107,763.0027181220121216111919000000166
195บ้านโนนศาลา  นายคงชนะ ปะมาคะเต 043817252 654 ตกลงราคา 221,764.801510512106700000000065
196บ้านหนองห้าง  นายธนภพ แสนตุ้มทอง 0 204 ตกลงราคา 111,281.00434322200000000020
197บ้านน้ำปุ้น  นายชาญณรงค์ ฉวีวงศ์ 043890014 762 ตกลงราคา 145,150.00298910510500000000076
198บ้านพรหมสว่าง  นายกฤตพงศ์ คชอาจ 361 ตกลงราคา 126,997.000512653500000000036
199รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)  นายชรัส ภาระเวช 043890012
รวม 26,603 340 - 229 15,467,182.40 4,329 3,046 3,001 3,199 3,176 3,265 3,287 1,185 1,071 1,044 0 0 0 0 0 0 26,603
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน