สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1พินิจราษฎร์บำรุง  นางมะลิจันทร์ บัณฑิต 043891152
2ผดุงราษฎร์วิทยา  นายพีรวัฒน์ วงษ์พรม 0816019923 1531 ตกลงราคา 176,976.0035181815241924000000000153
3ชุมชนดอนยูงวิทยายน  นางสุทธดา รักษานาม 043-891665 595 ตกลงราคา 137,755.0083791211900000000059
4หัวงัววิทยาคาร  นายครองทรัพย์ หน่อสีดา 043833170, 1343 ตกลงราคา 280,351.0022211023182020000000000134
5บ้านหนองแวงฮี  นายสมบัติ พันธ์โพธิ์คา 043-890328 1191 ตกลงราคา 170,542.00341248711203128000000119
6ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)  นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว 043-890331 603 ตกลงราคา 133,409.0016641078900000000060
7วัดบ้านกุดสังข์  นางวาสนา ภูภักดิ์ 0 331 ตกลงราคา 112,700.00931627500000000033
8บ้านขามวิทยาคม  นายไมตรี อินอุ่นโชติ 0 561 ตกลงราคา 135,099.001022415101300000000056
9บ้านหนองบัว  นายสนั่น แพงสาย 043890147 1111 ตกลงราคา 168,013.002412151211631000000000111
10บ้านโคกศรี  นางสาวสุมาลัย ภูศิลาแทน 43840043 933 ตกลงราคา 143,887.00151014171712800000000093
11บ้านสาวิทยาสรรพ์  นายบรรจง สุดชาดี 43891026 2783 วิธีพิเศษ 1191,000.0030203223224033291831000000278
12หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์  นายจงรักษ์ ภูครองพลอย 043891600 791 ตกลงราคา 131,388.001615107814900000000079
13ฮ่องฮีวิทยา  - 0 1491 ตกลงราคา 181,821.001813101016172471123000000149
14บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี  นายพงษ์สาคร บ่อคำเกิด 043-890237 603 ตกลงราคา 131,715.00177714310200000000060
15บ้านเสียววิทยาสรรพ์  นายกำพล อุปัชฌาย์ 043601496 1492 ตกลงราคา 191,301.0023262516211424000000000149
16หนองไม้พลวงวิทยาคม  นายทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยว 043-890302 893 ตกลงราคา 148,933.002696714161100000000089
17ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา  นายพงศกร ภูช่างทอง 043848215 992 ตกลงราคา 152,808.0031109713101900000000099
18โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี  นายบุญช่วย กุญชะโมรินทร์ 087-862660 562 ตกลงราคา 132,928.0086381371100000000056
19บ้านหนองตอกแป้นวิทยา  นายมาโนช ภูคงกิ่ง 43890301 1551 ตกลงราคา 194,288.00321118121815211459000000155
20หนองอิเฒ่าวิทยา  นายประสิทธิ์ ภูจอมผา 0 1261 ตกลงราคา 155,425.003191213201823000000000126
21คำไฮวิทยา (ยางตลาด)  นายบุญชม ภูหัวไร่ 043-890300 1611 ตกลงราคา 128,282.00297192221151651314000000161
22หลักด่านวิทยา  นางศิรารัตน์ นาถมทอง 0862268807 502 ตกลงราคา 125,977.0015411564500000000050
23ดงน้อยโนนสวรรค์  นายดุสิต มั่นคง 0 701 ตกลงราคา 141,051.001459125121300000000070
24หัวนาคำจรูญศิลป์  นายทรงศักดิ์ ประคำทอง 043864273 2883 วิธีพิเศษ 1146,871.0036171522323330374026000000288
25ดงบังวิทยา  นายกิตติชัย ไกรพินิจ 043124085 1461 ตกลงราคา 166,901.00321311201381961212000000146
26โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา  นายอนันต์ ทิพย์อาสน์ 43864226 2011 วิธีพิเศษ 1133,863.0034131019152721171233000000201
27โพนสิมอนุเคราะห์  นายปิยะกุล อุทโท - 2542 ตกลงราคา 195,000.0060153017192023282517000000254
28วัดบ้านดอนกลาง  นางสุทธดา รักษานาม 043-890162 481 ตกลงราคา 19,829.0062810124600000000048
29บ้านหนองหัวช้าง  นางสาววรรณกานต์ สิมมา 0 213 ตกลงราคา 111,322.00703052400000000021
30ห้วยเตยวิทยา  นายศิริพงษ์ คำอาจ 43890299 2146 ตกลงราคา 1153,967.004021172414252216269000000214
31นาเชือกวิทยาสรรพ์  นายจรัส อินทะพุฒ 0-4381-435 3563 ตกลงราคา 1153,000.0062322522333630454427000000356
32นากุงวิทยาเสริม  นายจําปี มัจจุปะ 043 813097 1693 ตกลงราคา 365,370.0042151920243118000000000169
33บ้านหนองเสือ  นายสมพร ไชยดี 043-890298 893 ตกลงราคา 151,492.0021118811131700000000089
34บ้านหนองแสง  นายฤทธิ์เทวัญ ภูนาหา 043-019293 593 ตกลงราคา 133,266.0015658871000000000059
35ดอนยานางศึกษา  นายนพดล พิมพิไสย 043-835037 2563 วิธีพิเศษ 1236,444.0045203320242436202212000000256
36โคกศรีวิทยายน  นายทวีสิน คชโส 043 - 6010 1353 ตกลงราคา 169,442.002882918231217000000000135
37ปอแดงวิทยา  นางระเบียบ จันทร์ชมภู 043-889548 2373 ตกลงราคา 1170,277.003523910132315402940000000237
38อุ่มเม่าวิทยา  นายธัชพล ใจศิริ 43812329 904 ตกลงราคา 146,652.003214891011600000000090
39นาดีหลุมข้าววิทยา  นายอารยันต์ แสงนิกุล 43890297 1293 ตกลงราคา 177,041.0022161324171522000000000129
40ชุมชนดอนม่วงงาม  นายเสมียน คำเพราะ 0 1422 ตกลงราคา 187,382.0030132015201826000000000142
41ขมิ้นพัฒนวิทย์  นางชนัดดา อรุณไพร 43890150 442 ตกลงราคา 124,518.001134885500000000044
42ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร  ว่าที่ร้อยตรีคำตัน เค้าแคน 043123219 1081 ตกลงราคา 156,748.003011671110104109000000108
43เชียงงามวิทยาคาร  43890155 211 ตกลงราคา 112,954.00223752000000000021
44โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม  นายรุ้ง ทาสะโก 0 593 ตกลงราคา 131,949.0020958501200000000059
45โคกก่องราษฎร์นุกูล  นายมนตรี บ่อสิน 203 ตกลงราคา 310,584.00423243200000000020
46นาแกราษฎร์อำนวย  นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร 43890148 1472 ตกลงราคา 180,319.0038171721211716000000000147
47หนองกุงราษฎร์วิทยา  นายอนันตสุข นาไชย 043010310 2051 ตกลงราคา 1107,324.0062223129202417000000000205
48หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง  นายเขตรัตน์ ภูกองไชย 043-890149 874 ตกลงราคา 152,262.00111515131461300000000087
49บ้านแกวิทยาคม  นายขวัญใจ อุดมรัตน์ 043890303 2903 วิธีพิเศษ 1134,800.0049263129182928312227000000290
50โนนสูงวิทยา  นายชิณภัทร อุ่นทะยา 43890153 2051 ตกลงราคา 1111,931.0054282718292920000000000205
51หนองไผ่รัฐบำรุง  นายกมลจิตร วงศ์เชียงยืน 043864290, 1071 ตกลงราคา 164,150.002516169141314000000000107
52สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล  นายสุทัด ช่างนอก 1013 ตกลงราคา 160,698.00186612138127910000000101
53บ้านหนองแวงบ่อแก้ว  นายประดิษฐ์ นันทสมบูรณ์ 043890163 1551 ตกลงราคา 169,259.0026161018141814121215000000155
54ดอนขีวิทยา  นายนิวัฒน์ พิมแสง 043890164 1153 ตกลงราคา 155,000.002981419171612000000000115
55นางามแก่นลำดวนวิทยา  นายสวาท น้อยเสนา 0 1382 ตกลงราคา 151,977.0039182418131313000000000138
56ยางคำวิทยา  นายวิสันต์ ไชยพิมพ์ 43890165 1433 ตกลงราคา 196,203.002691010211116111712000000143
57ชุมชนบ้านป่าแดง  นายศราวุธ ศรีประภา 43840046 1855 ตกลงราคา 1102,046.0027271935222530000000000185
58บ้านหนองขาม  นางกชภรณ์ เนื่องโสม 043-091299 1113 ตกลงราคา 171,741.0027111413121321000000000111
59บ้านเว่อวิทยานุกูล  นายสุพเมธ พลเสน 43890158 504 ตกลงราคา 117,976.001572765800000000050
60โคกคำวิทยา  นายประยูร มังสังคำ 043840045 2263 วิธีพิเศษ 1154,000.004119191918139203533000000226
61บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์  นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว 0 394 ตกลงราคา 122,291.001036255800000000039
62เชียงสาศิลปสถาน  นายอำนาจ หารัญดา 43890159 1553 ตกลงราคา 1103,523.002611810121514162320000000155
63ท่าคันโทวิทยายน  นายเกษม ศรีสุธรรม 43877012 4491 วิธีพิเศษ 1292,510.0068403647435557254236000000449
64ท่าเมืองสำราญวิทย์  นายไกรสวัสดิ์ แก้วคำหาญ 043890089 631 ตกลงราคา 154,846.005510106151200000000063
65นาตาลวิทยาคม  นายวัลลภ ภูจอมจิต 043877324 1443 ตกลงราคา 185,049.0026202620161719000000000144
66บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)  นายธานินทร์ วรรณสาร 043890090 534 ตกลงราคา 129,076.00156345101000000000053
67บ้านหนองแซง  นายสุวรรณ มูลปลา 43813867 5901 วิธีพิเศษ 1258,655.00100605560505055605050000000590
68บ้านโนนอำนวย  นายทำนอง ภูเกิดพิมพ์ 043-814260 1561 ตกลงราคา 166,353.0033221713301922000000000156
69ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์  นายศรายุทธ เชื้ออัญ 043890084 1771 ตกลงราคา 174,167.003816191513262281010000000177
70สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง  นายชาญ ยอดประทุม 0933804976 513 ตกลงราคา 125,393.001965288300000000051
71ขอนแก่นวิทยาเสริม  นายสดใส ภูเนตร 2841 ตกลงราคา 1208.9044212425293324253326000000284
72บ้านคำแคน  จ่าสิบเอกสุพจน์ แฝงศรีจันทร์ 43890085 381 ตกลงราคา 117,795.00784663400000000038
73กุดจิกวิทยาคาร  นายวีรศักดิ์ จันทะสงคราม 0819646997 2613 ตกลงราคา 1134,643.0046212639233024151819000000261
74บ้านโคกกลาง  นายพยุงค์ ทองคำ 0 1211 ตกลงราคา 142,210.004016522131510000000000121
75บ้านแสนสุข  นายดำรง เสนาวัง 043890086 753 ตกลงราคา 128,858.0024788138700000000075
76ยางอู้มวิทยาคาร  นายสุเนตร ทองคำ 043877317 3442 ตกลงราคา 1208,280.0055303025373542323028000000344
77คำบอนวิทยาสรรพ์  นายนิยม สวัสดี 43890091 342 ตกลงราคา 126,890.00821757400000000034
78ดงบังอำนวยวิทย์  นางพนาพร ภูจอมจิตร 043813869 1643 ตกลงราคา 186,359.004331242220168000000000164
79ดงสมบูรณ์ประชารัฐ  นายดาวเรือง สิงหราช 043814283 2013 ตกลงราคา 1133,670.002821825141613252625000000201
80ดงสวรรค์อุดมมิตร  นายจรัญ มุสิกา 043890087 504 ตกลงราคา 125,043.0018372118100000000050
81บ้านชัยศรีสุข  นายนพพร นวลจันทร์ 043890092 441 ตกลงราคา 131,749.00794638700000000044
82ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์)  นายจรัญ มุสิกา 043890087 454 ตกลงราคา 125,700.001046857500000000045
83ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล  นายนัฏฐพนธ์ ทองแสน 43889102 1082 ตกลงราคา 153,678.0012131813231217000000000108
84บ้านกุดท่าลือ  นายบุญมา ภูมาศ 0 982 ตกลงราคา 155,948.00161518181017400000000098
85หัวดงวิทยา  นายพานิชย์ ศรีหาเสนา 043890265 143 ตกลงราคา 16,221.00230024300000000014
86เนินลาดวิทยา  นายอภิชัย ศรีโท 0 602 ตกลงราคา 136,652.0013568713800000000060
87คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา  นายธานี ภูสดศรี - 3163 ตกลงราคา 1200,759.0042242835283742282230000000316
88หน่อคำประชานุเคราะห์  ว่าที่ร้อยเอกเดชฤทธิ์ วรรณทอง 43889098 703 ตกลงราคา 139,099.00119781481300000000070
89ป่าหวายศึกษา  นายสุรศักดิ์ ภูบัวเพชร 043-890252 102 ตกลงราคา 15,903.00210400300000000010
90ชุมชนกุดโดนวิทยาคม  นายวิโรจน์ ค้อไผ่ 043889966 1423 ตกลงราคา 1102,454.0016101114161513112412000000142
91หนองแวงประชาสรรพ์  นายเคน อาจดวง 043890248/ 1792 ตกลงราคา 1104,049.003013158221715241322000000179
92หนองแวงม่วง  นายบัญญัติ ปรีพูล 043890249 562 ตกลงราคา 127,000.001494758900000000056
93นาค้อวิทยาคม  นายสุนทรา กุลาสา 0
94หนองปะโอประชาอุทิศ  นายสุริยา สุเพ็ญศิลป์ 043-890251 1301 ตกลงราคา 172,086.0031161822151117000000000130
95คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์  นายพินิจ อุดมถิ่น - 383 ตกลงราคา 113,172.801353762200000000038
96คำมันปลาผดุงวิทย์  นางสาวภทรภรณ์ พลขันธ์ 43890254 424 ตกลงราคา 122,326.001253864400000000042
97หนองแสงวิทยา  นายวิโรจน์ ภูลวรรณ 043895098/ 4747 ตกลงราคา 121,050.001436566700000000047
98ยางเนียมพัฒนา 
99หนองบัววิทยาเสริม  นายนรากร เสนฤทธิ์ 043890261 1024 ตกลงราคา 171,118.00871112815127148000000102
100นาสีนวลอุดมเวศม์  นายศักดิ์สิทธิ์ ชิงรัมย์ 043890262 472 ตกลงราคา 132,467.001047549800000000047
101ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา  นายจรัญ สมภาร 043882053/ 1041 ตกลงราคา 164,258.001591121131916000000000104
102โนนสะอาดราษฎร์อำนวย  นางประสพสุข ศรีหงษ์ทอง 043-019594 1021 ตกลงราคา 160,532.0015991312137996000000102
103หนองโนวิทยาคม  นายประกาย ภูขมัง 043882049 1072 ตกลงราคา 141,225.002513129141816000000000107
104หนองกุงไทยวิทยาคม  นายสรรเพชญ ภูกิ่งเงิน 43890258 1522 ตกลงราคา 1124,414.0039191318262116000000000152
105หัวหินราษฎร์บำรุง  นายพนานต์ อัมรานนท์ 043890001 161 ตกลงราคา 110,246.00432003400000000016
106โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์  นายวิศุตร์ เรืองเลิศ 043019598 963 ตกลงราคา 151,772.002551025981400000000096
107คำใหญ่วิทยา  นายสมหวัง อ่อนราษฎร์ 043889124 1063 ตกลงราคา 155,363.0029142482524000000000106
108ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์  นายบัญชา เสนาคูณ 43882169 1013 ตกลงราคา 170,712.0081196910179139000000101
109บ้านหาดทรายมูล  นายทองใส จันทะรัตน์ 043-890263 952 ตกลงราคา 154,068.0019158142091000000000095
110บ้านชัยศรี  นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ 043019592 693 ตกลงราคา 128,418.001391184121200000000069
111พิมูลวิทยา  ว่าง 0 223 ตกลงราคา 17,672.00842313100000000022
112โนนเตาไหหนองแก  นายบวร ภูแสงศรี 0 553 ตกลงราคา 124,700.0010349346105100000055
113เดชอุดมพิทยาคม  0 0 52 ตกลงราคา 13,419.0000120200000000005
114บ้านทรายทองวิทยาคม  นายมานิตย์ ทิพยพันธุ์ 43890256 1122 ตกลงราคา 253,138.002212108151391571000000112
115หนองกุงศรีวิทยาคม  นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์ 043-881018 3063 วิธีพิเศษ 1150,000.0041172326213025464433000000306
116ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง  นายพิจิตร ชินมาตร 43881620 2072 ตกลงราคา 194,166.0036172320181927201611000000207
117สะอาดนาดีศิลาวิทย์  นายโกวิท ฉวีรักษ์ 0968701689 1041 ตกลงราคา 147,272.002112215111717000000000104
118คำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)  นายนิกร นามโส 043-889548 784 ตกลงราคา 138,156.002394612121200000000078
119สระแก้ววิทยานุกูล  นายชัชวาล ทัพพันธ์ 0801906345 271 ตกลงราคา 115,630.00007093800000000027
120โคกเจริญวิทยา  นายสราวุฒิ ประเสริฐสังข์ 043890310/ 481 วิธีพิเศษ 117,169.0016456241100000000048
121ประชารัฐศึกษา  นายสุรเนตร เนตรมุข 088-519663 562 วิธีพิเศษ 138,393.00133741051400000000056
122โคกเครือวิทยา  นายสาคร คำแสน 0 1142 วิธีพิเศษ 170,075.0010101081918912612000000114
123หนองโนวิทยา  นายอภิชัย ดาวดึงษ์ 043019566 1571 ตกลงราคา 151,117.00871091911912000000000157
124บ้านนางาม  นายสว่าง ชินโคตร 043-801114 72 ตกลงราคา 15,165.0000003220000000007
125หนองหอไตรราษฎร์บำรุง  นายดาวเรือง แก้วลี 043-881126 323 ตกลงราคา 119,074.00454279100000000032
126สว่างกิจวิทยา  นางกาญจนา วรพันธ์ 043890222 601 ตกลงราคา 136,555.00117710781000000000060
127คำถาวรเจริญวิทย์  นางแสงไทย ดวงปากดี 043890223 633 ตกลงราคา 135,582.00131014577700000000063
128เสริมเสาเล้าวิทยา  นางจินตนา คำก้อน 09-9364691 131 ตกลงราคา 18,094.00112232200000000013
129หนองมันปลาวิทยา  นายไพจิตร ศรีโนนยาง 043890224 1331 ตกลงราคา 187,494.0020751013167201322000000133
130หนองแฝกหนองหว้าวิทยา  นายเฉลิม คงแสนคำ 0 1123 ตกลงราคา 145,000.0027151520121112000000000112
131บ้านหนองไผ่  นายฐิติพงษ์ ข่วงสิมมา 43890336 693 ตกลงราคา 120,821.0022555771800000000069
132บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา  นางศิรารัตน์ นาถมทอง 43890226 243 ตกลงราคา 113,899.00465302400000000024
133ไชยวารวิทยาคม  นายธีระพงษ์ โชติจำลอง 043890229/ 823 ตกลงราคา 144,815.002299101310900000000082
134พรมลีศรีสว่าง  นางบุษบา นรินทร์รัมย์ 043890230 881 ตกลงราคา 150,000.00191011101415900000000088
135หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์  นายนิพนธ์ ภูคงคา 0 1621 ตกลงราคา 183,325.00355161614181714216000000162
136ท่อนสังข์วิทยา  นายทินกร ดีพลงาม 43890337 651 ตกลงราคา 126,912.0018715558700000000065
137ไชยศรีเรืองวิทย์  นายจรินทร์ สีโท 043-890231 851 ตกลงราคา 150,000.00251110101061300000000085
138หนองบัวชุม  นายคม เอกพันธ์ 0 523 วิธีพิเศษ 127,983.001589515900000000052
139ชุมชนหนองหินวิทยาคาร  นายภวัฒน์ มูลสาร 081-260064 3993 วิธีพิเศษ 1180,955.0064393835255531383539000000399
140นาบงวิทยา  นายสมนึก ไทยแท้ 0 2752 ตกลงราคา 263,000.00381822142015148000000000275
141หนองสวงวิทยาคม  นายวีระชัย มูลรัตน์ 0 2502 วิธีพิเศษ 1105,968.0056252324231813232619000000250
142คำโองวิทยา  นายวินัย วิชัย 043890232 673 ตกลงราคา 176,797.000109169121100000000067
143นาอวนวิทยาสิทธิ์  นางสาวสุธาสินี ประสานวงศ์ 0817698028 481 ตกลงราคา 124,640.00767876700000000048
144หนองแข้วิทยา  นายคม เอกพันธ์ 0 1403 ตกลงราคา 1115,790.00151215139192314713000000140
145หนองใหญ่วิทยา  นางยุพิน เมืองฮาม 43890234 163 ตกลงราคา 111,512.00000444400000000016
146นามูลสมบูรณ์วิทย์  นางวนิดา ศรีคำมูล 0 263 ตกลงราคา 116,966.00083534300000000026
147บ้านหนองชุมแสง  นายอเนกบุญ นาชัยฤทธิ์ 43882387 2261 ตกลงราคา 1118,000.0032181422252726201824000000226
148จินดาสินธวานนท์  นายทักษิน เชื้อสูง 43890338 2314 ตกลงราคา 1111,675.00452326232718262887000000231
149ห้วยยางดงวิทยา  นายสุพจน์ นาสมบัติ 043814392/ 842 ตกลงราคา 157,868.001881389121600000000084
150คำขามวิทยา  - 43890218 1002 ตกลงราคา 155,568.00285151751119000000000100
151ภูฮังวิทยาคาร  ินายสุนิต โพธิ์พรม 043814389 1621 ตกลงราคา 191,734.002817923252832000000000162
152สำราญ - ประภาศรี  นายเก่ง มัธยมนันทน์ 043890219 1171 ตกลงราคา 140,506.002618913191418000000000117
153สายปัญญาสมาคม  ว่าที่ ร.ต.วิชัย เนตรมุข 0 2181 วิธีพิเศษ 197,290.0028212221291824211321000000218
154ไทรทองวิทยาคาร  นายประเสริฐ อาสนทิพย์ 0 533 ตกลงราคา 128,760.0012126599000000000053
155บ้านชาดวิทยาคาร  นางไพบูลย์ โนนศรี 043890005 763 ตกลงราคา 140,468.002088810101200000000076
156น้อยดอนข่าประชาสามัคคี  นายอวิรุทธ์ มูลเอก 043899964 642 ตกลงราคา 248,694.00119910811600000000064
157โคกประสิทธิ์วิทยา  นายฤทธิรงค์ นาถมทอง 43854268 1463 ตกลงราคา 168,089.0024142116121717988000000146
158โนนชัยประชาสรรค์  นายอารมณ์ จารุทรัพย์สดใส 043890002 443 ตกลงราคา 123,866.001067647400000000044
159หนองเม็กวิทยา  นางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศ 081-769754 411 ตกลงราคา 122,915.00847695200000000041
160บัวสะอาดส่งเสริม  นายสมควร ศรีชมภู 0 721 ตกลงราคา 150,248.007566699611700000072
161หนองคูวังเดือนห้าวิทยา  นายวีรเดช นรินทร์รัมย์ 043-890007 173 ตกลงราคา 17,358.00400711000000400017
162บ้านสีสุก  นายพันธ์ศักดิ์ เนื่อง ณ สุวรรณ 0 121 ตกลงราคา 12,145.00510031200000000012
163โนนศิลาสว่างวิทย์  นายประเจน ทบวอ 0 1543 ตกลงราคา 190,441.0031111724312218000000000154
164ท่าแห่วิทยาคม  นายสำเริง สุจิตตกุล 43848161 1323 ตกลงราคา 194,100.0036171910171914000000000132
165โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์  นายมิตรประชา ทะรังศรี 043-890266 741 ตกลงราคา 128,562.0020795566311200000074
166วังยางวิทยาคาร  นายถาวร แสนพันดร 043890008 1391 ตกลงราคา 160,470.00291482111111513413000000139
167ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม  นายธนา กมลตรี 043-890009 291 ตกลงราคา 115,478.00934402700000000029
168กุดฆ้องชัยวิทยา  นายธนา กมลตรี 043131199 802 ตกลงราคา 141,101.0018812121161300000000080
169เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา  นายศักดิ์สิทธิ์ ภูพลผัน 1921 ตกลงราคา 1115,299.0031272525282630000000000192
170ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา  นายเทอดเกียรติ์ ขูรูรักษ์ 0862228676 1453 ตกลงราคา 187,035.0025152118222816000000000145
171โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม  นางเกศรา ทะรังศรี 081-067567
รวม 19,802 418 - 215 10,597,390.70 3,853 1,942 2,028 2,176 2,199 2,303 2,478 958 944 917 0 0 4 0 0 0 19,802
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน