สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านต้อนวิทยาคาร  นายประจวบ ขาวศรี 043-815670
2หามแหโพนทองวิทยาคม  นายสถาพร ชูศรีทอง 043-873440 1081 ตกลงราคา 146,152.0023131113111720000000000108
3บ้านหนาดสงเคราะห์  นายรณชัย แสนอุดม 043-890145 462 ตกลงราคา 117,590.0012812491000000000046
4บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี  นายประสานมิตร สุระพร 043-813079 951 ตกลงราคา 146,721.0027581412171200000000095
5โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม  นางสกุลตลา ไผ่ผาด 043-890119 431 ตกลงราคา 123,237.001036448800000000043
6หนองบัวราษฎร์นิยม  ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำชนะ - 492 ตกลงราคา 127,298.0014435851000000000049
7เชียงเครือวิทยาคม  นายทวี ติวทอง 043-848923 1163 ตกลงราคา 172,781.002611512631512917000000116
8ชุมชนนาจารย์วิทยา  นางวันเพ็ญ ฤทธิ์รุ่ง 043-873219 3013 วิธีพิเศษ 1180,765.0046353723262534352812000000301
9บ้านคำเม็ก  นายอดุลย์ ภูปลื้ม 043814281 751 ตกลงราคา 128,667.001912888101000000000075
10บ้านโคกกว้าง  นายนิพนธ์ โนวะ 043-890116 753 ตกลงราคา 141,269.00208156514700000000075
11โคกล่ามวิทยา  นายอรุณ เนาวะเศษ 043-890117 841 ตกลงราคา 148,198.00201010811131200000000084
12หนองโพนวิทยายน  นายทรัพย์ วรรณอำไพ 043-814174 451 ตกลงราคา 124,546.001345476600000000045
13หนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)  นายทรัพย์ วรรณอำไพ 043-890118 361 ตกลงราคา 117,601.001622234700000000036
14ชุมชนหนองสอวิทยาคาร  นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ 043-884104 4353 ตกลงราคา 1282,842.0060583741524953304411000000435
15โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี  นายอดุลย์ อิ่มเจริญ 043-019285 983 ตกลงราคา 134,367.0031113161391500000000098
16ปลาเค้าวิทยาคาร  นายวัชรพงษ์ ญาณกาย 043-884149 1603 ตกลงราคา 1104,466.0026151412142112131221000000160
17บ้านหนองม่วง  นายผาสุข ปัตลา 043-890131 821 ตกลงราคา 138,338.002571095131300000000082
18สะอาดประชาสรรพ์  นายพิชิต โลหะมาศ 043-890132 1712 ตกลงราคา 185,908.0030122014142327101011000000171
19องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)  นายกิจธิชัย สารรัตน์ 043-890111 1202 ตกลงราคา 169,319.0027181017171417000000000120
20คำโพนคำม่วงวิทยา  นายจิตรณรงค์ โคตรชมภู 043-811835 492 ตกลงราคา 132,137.004388781100000000049
21ห้วยตูมวิทยาคาร  นายณัฐชัย บูรวัตร 043869106
22กลางหมื่นสงเคราะห์  นายทวีชัย ประสีระตา 043-019261 512 ตกลงราคา 129,463.0012376931100000000051
23แก่งนาขามสามัคคี  นายสหรัตน์ ประทุมตา 043-019267 872 ตกลงราคา 153,738.001110131116151100000000087
24หนองหัวช้าง  นายสุนัน ผลรักษา 043-890107 243 ตกลงราคา 112,798.00392440200000000024
25คำปลาฝาโนนชัย  นายสุรศักดิ์ กุดวิสัย 0 2844 ตกลงราคา 2180,189.0053312226342630172520000000284
26บ้านห้วยแสง  043-813290 602 ตกลงราคา 132,466.0018872871000000000060
27ภูปอวิทยา  - 043-890125 313 ตกลงราคา 120,723.00046754500000000031
28หนองแวงเหนือ  นายนิคม บุญทิพย์ 043-890126 1791 ตกลงราคา 189,969.0022202112241414132514000000179
29บ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ  นายจำนงค์ กำนาดี 043890127 413 ตกลงราคา 1220,450.001152656600000000041
30บึงวิชัยสงเคราะห์  นายประสบ ตรีทศ 043-890113 2101 ตกลงราคา 188,863.0050141516192020241517000000210
31หนองทุ่มสงเคราะห์  นายศรีประสิทธิ์ แสนมาโนช 043-890114 1023 ตกลงราคา 168,541.001810131317922000000000102
32คำไผ่สงเคราะห์  นายสิทธิกร จำปาอ่อน 043-814040 463 ตกลงราคา 113,509.0010449310600000000046
33ท่าลำดวนประชาบำรุง  นายอดุลย์ ภูภักดี 0 462 ตกลงราคา 123,752.0012445561000000000046
34ท่าไคร้สามัคคี  นางจรรยา สิงห์ธวัช 043-890115 426 ตกลงราคา 032,392.000485711700000000042
35หนองกุงวิทยาคม  นายสมาน เหมกุล 0 1883 วิธีพิเศษ 3119,000.0038111320112023141820000000188
36ดงน้อยสงเคราะห์  นายวีระพงศ์ ถิ่นแสนดี 043-019290 571 ตกลงราคา 136,426.00128510651100000000057
37บ้านโหมนสงเคราะห์  นายอัครพงษ์ ภูจริต 043-122283 1651 ตกลงราคา 1103,549.002814181713172222113000000165
38เหล่าสูงวิทยา  นายวีระศักดิ์ ฉายผาด 043-890144 661 ตกลงราคา 136,909.0023813643900000000066
39กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์  นายชัยชนะ ทองจรัส 043-600523 991 ตกลงราคา 159,235.00171115111492200000000099
40บ้านเหล่าค้อ  นายธีรวัฒน์ ซาซุมวงษ์หิรัญ 043-019266 851 ตกลงราคา 145,164.0022913111110900000000085
41แกเปะราษฎร์นิยม  นายรังสฤษดิ์ มีหนองหว้า 043-121087 2391 ตกลงราคา 177,619.0059602027172729000000000239
42บ้านดอนสนวน  นายภานุวัฒน์ คงสมมาตร 043019289 591 ตกลงราคา 134,255.001778885600000000059
43โคกกลางราษฎร์พัฒนา  นายเกษแก้ว ขุมคำ 043-890141 643 ตกลงราคา 135,000.0013767617800000000064
44กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา  นางสอาด เนตวงษ์ 043-600007 541 ตกลงราคา 128,558.001277569800000000054
45บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง  นางสายเพชร ภูผาลา 043-814865 542 ตกลงราคา 126,658.00101072103601500000054
46คอนเรียบอนุกูล  นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์ 043-801015 1053 ตกลงราคา 159,000.002510917131318000000000105
47ท่าแสงวิทยายน  นายชนิด บุญชูศร 043122577 1743 ตกลงราคา 197,085.0024122416171824151212000000174
48ดงเมืองวิทยาคาร  นายสมัย จันใต้ 043-890135 1382 ตกลงราคา 176,562.003514232191818000000000138
49กุดอ้อประชานุสรณ์  นายสายัณต์ ดลภักดี 043-890295 141 ตกลงราคา 19,691.00022223300000000014
50วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์  043-890137 411 ตกลงราคา 116,926.60575649500000000041
51โคกคอนวิทยานุกูล  - 043-890138 191 ตกลงราคา 18,806.00830223100000000019
52บ้านสว่าง  นายศุภรัช เทพพร 043-814238 631 ตกลงราคา 134,597.001910264111100000000063
53เหล่าหลวงวิทยาคาร  นายสุขะ กองอุดม 043-890120 1352 ตกลงราคา 179,480.0024221713191921000000000135
54ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว  นายสุขสันต์ คำแสน 043-890121 311 ตกลงราคา 116,542.00925452400000000031
55นาขามร่วมราษฎร์บำรุง  นายสุชาติ บุญปก 043-890122 1122 ตกลงราคา 170,196.0022121222161315000000000112
56โคกนางามสามัคคี  นายรักศักดิ์ สิงห์มหาไชย 043-890123 271 ตกลงราคา 114,031.001023215400000000027
57ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  นางกิ่งเพชร ธารพร 043-812375 642 ตกลงราคา 229,406.0091189108900000000064
58วัดชัยสุนทร  นายวิริยะ นาชัยเวียง 043-812387 631 ตกลงราคา 133,896.0084462191100000000063
59อนุบาลกาฬสินธุ์  นายชาตรี ถาวรรักษ์ 043-812850 1,6411 กรณีพิเศษ 1932,831.501702502502172432452660000000001,641
60กาฬสินธุ์พิทยาสัย  นายสุชาติ แวงโสธรณ์ 043-811564 2,0853 วิธีพิเศษ 11,295,500.0003203233683753503490000000002,085
61ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์  นายตรี ภูวิโคตรธนกุล 043-814329 1031 ตกลงราคา 155,391.001912261013167000000000103
62บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง  นายวรโชติ สินธุศิริ 043-890128 581 ตกลงราคา 123,641.0076016871400000000058
63นาโกวิทยา  นายปรีชา พรหมพินิจ 043-848920 1162 ตกลงราคา 137,666.0030131311132115000000000116
64สะอาดสมศรีวิทยา  นางจีรพรรณ แสงพรหม 043-813290 363 ตกลงราคา 118,215.00974554200000000036
65หนองแวงประชานุกูล  นายสมพร คำหงษา 043-890108 4510 ตกลงราคา 123,205.001556544600000000045
66พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง  นายวีรพงษ์ บุญธรรม 043899363 5725 ตกลงราคา 3355,110.00706086851009576000000000572
67ปากน้ำราษฎร์บำรุง  นายวัชรินทร์ พละเดช 043013178 1323 ตกลงราคา 154,573.0037192015151115000000000132
68น้ำจั้นราษฎร์บำรุง  นายศักดิ์ชัย พิลาลัย 043 -83105 651 ตกลงราคา 139,158.00128696101400000000065
69โปโลเล้าสามัคคีวิทยา  นายเพิ่มพูน ผ่านสำแดง 043890031 752 ตกลงราคา 242,114.00121010813121000000000075
70ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร  นายจักรกล ศรีศักดิ์พัฒนะ 0 1003 ตกลงราคา 152,961.002511915131413000000000100
71หลักเมืองกมลาไสย  นายเกรียงไกร ไผ่ผาด 043899013 321 ตกลงราคา 117,266.00445542800000000032
72บึงไฮโนนสวางวิทยา  นายกิตติชนม์ จันทะคัด 043831105 1391 ตกลงราคา 175,366.0026171118192226000000000139
73บ้านลาดวิทยาเสริม  นายเสถียร ขจรโมทย์ 043899533
74เสมาสามัคคี  นางชนัดดา อรุณไพร - 821 ตกลงราคา 147,703.001959139121500000000082
75บ้านโนนโพธิ์ศรี  นายสิรวิชญ์ คำวิโส 043890326 421 ตกลงราคา 119,846.0083331141000000000042
76ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา  ว่าที่ร.ต.เฉลิมชัย จันทรนิมะ 043890031 461 ตกลงราคา 123,091.8012654104500000000046
77สงยางสงเปลือยวิทยาคม  นายนริศ ภูอาราม 043-890323 781 ตกลงราคา 147,229.001791258111600000000078
78สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี)  นายนริศ ภูอาราม 0 61 ตกลงราคา 13,591.0011040000000000006
79หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง  นายสวาสดิ์ แสนพันดร 043854195 3403 ตกลงราคา 1189,903.0076474244394250000000000340
80นาบึงราษฎร์สงเคราะห์  นายอดิศักดิ์ ภูสนิท 491 ตกลงราคา 127,306.001465479400000000049
81เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม  นายสมยศ เหมนวล 043-890033 1243 ตกลงราคา 183,959.0034181116141120000000000124
82ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา  นายทินกร อรัญโชติ 043-13203 1521 ตกลงราคา 172,000.0034151215101112131515000000152
83ท่ากลางแจ้งจมวิทยา  นางสุจิตรา ศรีชาติ 043132032 993 ตกลงราคา 155,730.0035128121281200000000099
84หนองบัวโจดดงลิงวิทยา  นางเกษร แสนศักดิ์ 43830356 953 ตกลงราคา 167,967.001687141098741200000095
85บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร  นายไพรัตน์ เพียรสดับ 43830207 1092 ตกลงราคา 176,747.0015161126111515000000000109
86บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  นายประสงค์ บาลลา 43801034 3231 ตกลงราคา 1194,840.0053423031393835221023000000323
87หนองตุวิทยา  นายวิโรจน์ สว่างบุญ 043-830078 732 ตกลงราคา 140,427.0012913121110600000000073
88สะอาดโนนงามวิทยา  นายวารี สอนชา 043890273 1031 ตกลงราคา 177,169.0021151212131614000000000103
89ชุมชนสีถานดำรงวิทย์  นายเฉลิมชัย ศรีชาติ 43497214 2431 ตกลงราคา 1138,216.0030181632202926202824000000243
90โคกเมยประชาพัฒนา  นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิด 043-010357 1661 ตกลงราคา 174,350.0032151729182728000000000166
91โคกล่ามผดุงวิทย์  - 043890035 393 ตกลงราคา 121,926.00776644500000000039
92โนนเมืองวิทยาคาร  นายสมัย คำภาบุตร 0 1691 ตกลงราคา 1111,255.0023181416161922131414000000169
93บ้านแวงประชารัฐบำรุง  นายพิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารี 043890036 932 ตกลงราคา 152,300.00271091010131400000000093
94ดอนหวายราษฎร์บำรุง  นายชุมพล ภูอ่อนศรี 043132553 1253 ตกลงราคา 131,609.0028131615201716000000000125
95บึงสว่างวิทยาคม  นางวชิรนุช พรหมภัทร์ 0818518841 441 ตกลงราคา 125.44958645700000000044
96ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์  นายพิภพ เพิ่มสิน 043130196 1971 ตกลงราคา 1113,618.0040302230173622000000000197
97โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา  นายอภิชาติ อรรคอำนวย 043-890325 742 ตกลงราคา 139,400.00201188871200000000074
98ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน  นายสนิท ศรีลำไพ 0 1312 ตกลงราคา 177,880.002022132619823000000000131
99ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์  - 043130263 1283 ตกลงราคา 168,029.0041151111151619000000000128
100นามลวิทยาคาร  นายเสริม เถรี 043-130588 1952 ตกลงราคา 2120,665.0041151219112321212210000000195
101คำโพนทองราษฎร์นิยม  นายนพรัตน์ มหิพันธุ์ - 733 ตกลงราคา 140,456.001612910138500000000073
102หัวขวาวิทยา  นายอุทัย ดอนชัย 43848068 773 ตกลงราคา 130,731.0022689914900000000077
103โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย  นายนิคม ชากัน 43871094 2773 วิธีพิเศษ 1159,935.0060303634304740000000000277
104คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์  นายสุพัฒน์ โสวงษ์ 043890211 881 ตกลงราคา 153,380.002296515171400000000088
105ดงน้อยวิทยา  นายทองสุข ทุมทา 043-813290 1412 ตกลงราคา 170,810.00307145132016141111000000141
106โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ  043890213 111 ตกลงราคา 14,654.00511400000000000011
107วังสวาทนิคมสงเคราะห์  นายพิมวล คันศิลป์ 043-890200
108สหัสขันธ์วิทยาคม  นางสุพิชชา เรืองชัย 43871019 1011 ตกลงราคา 137,838.0013151010151523000000000101
109คำแคนวิทยา  นายเอกโชติ โชติไสว 043-890195 382 ตกลงราคา 121,492.001120488500000000038
110คำประถมนิคมสงเคราะห์  นางสรัญญา ไชยสวาท 043-890196 762 ตกลงราคา 144,373.00141111101011900000000076
111บ้านศรีสมบูรณ์  - 043890197 123 ตกลงราคา 16,523.00301301400000000012
112ชุมชนแก้งคำวิทยา  นายทวิทชัย ราวะรินทร์ 043-871470 1671 ตกลงราคา 158,452.0052272629111012000000000167
113นิคมลำปาววิทยา  นายประดิษฐ์ ดอนสมจิตร 43871450 601 ตกลงราคา 121,423.008789129700000000060
114ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา  นายจงรักษ์ นนทะมาตย์ 043860965 1563 ตกลงราคา 191,359.003224101914111361215000000156
115โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา  นายคมสันต์ ก้านจักร 043-890199 1203 ตกลงราคา 184,654.0026141810211813000000000120
116ชุมชนนามะเขือวิทยา  นายสมจิตร จำปาสาร 043-814331 1103 ตกลงราคา 178,965.000142015152323000000000110
117โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา  นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรี 043890195 953 ตกลงราคา 173,791.00181381010162000000000095
118โพนสวางพิทยาคม  - 043890194 992 ตกลงราคา 140,500.003091017915900000000099
119โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)  - 043-890194 102 ตกลงราคา 14,500.00063100000000000010
120โป่งเชือกศึกษาสถาน  นายสุวิทย์ หีบแก้ว 043862281 1462 ตกลงราคา 155,000.00131518192414141298000000146
121ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)  นายสมจิตร จำปาสาร 043-814331 83 ตกลงราคา 14,590.0000012410000000008
122นามนราษฎร์นุเคราะห์  นางประครอง นังตะลา 043-019549 1373 ตกลงราคา 158,995.0031201623191711000000000137
123บ้านโคกใส  นายแสงจันทร์ ม่วงจันทร์ 043-890207 793 ตกลงราคา 144,406.0017101013128900000000079
124ดงไร่ราษฎร์พัฒนา  นายวินัย รัตนมาลี 043-890209 793 ตกลงราคา 147,933.00226148147800000000079
125บ้านคำเชียงวัน  นางสาวณัฏฐณิชา ภูปาทา 043980210 783 ตกลงราคา 125,940.001977111114900000000078
126บ้านม่วงวิทยาคม  นายประกาย ศรีสุข 043-890201 1333 ตกลงราคา 181,170.0019161825151723000000000133
127ม่วงคำราษฎร์สามัคคี  043 890202 181 ตกลงราคา 114,592.00044430300000000018
128โนนเมืองประชานุเคราะห์  นายไพฑูรย์ คำสะอาด 043 890203 311 ตกลงราคา 119,973.00095165500000000031
129บ้านแกวิทยายน  นายสุระชิต ชนาสิทธิ์ 043-019546 981 ตกลงราคา 145,475.00015171016221800000000098
130โคกก่องวิทยา  นางศิริลภัสร กาพย์มณี 043890205, 01 ตกลงราคา 187,197.0000000000000000000
131คำคาราษฎร์บำรุง  นายอภิสิทธิ์ รัตนประภา 043-128533
132นาคูณวิทยา  นางนฤภร ถิตย์รัศมี 43890214 601 ตกลงราคา 123,196.0010134798900000000060
133ถ้ำปลาวิทยายน  นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์ 0862214536 722 ตกลงราคา 170,242.000000072015131700000072
134สิงห์สะอาด  นายวีระยุทธ ยนยุบล 043890215 112 ตกลงราคา 18,600.00002321300000000011
135ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา  0 172 ตกลงราคา 19,455.00413330300000000017
136นาสีนวลโสกทรายวิทยา  นายสมเกียรติ ภาโสม 043890216 1781 ตกลงราคา 493,210.0055261716192025000000000178
137กุดลิงวิทยาคม  นายสุรพงษ์ กมลสาร 043-897039 1221 ตกลงราคา 175,248.003171013102031000000000122
138ด่านใต้วิทยา  นายอภิรักษ์ กมลผัน 043890305 2091 ตกลงราคา 1108,171.0029171725241626142417000000209
139เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์  นายชุติพนธ์ ชุ่มสนิท 043-897488 912 ตกลงราคา 138,812.002699101491400000000091
140ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา  นายณรงค์ ราชภักดี 043890168 801 ตกลงราคา 136,038.001512138991400000000080
141สองห้องราษฎร์บูรณะ  - 043897502 231 ตกลงราคา 115,151.001233131000000000023
142ชุมชนนาเรียงวิทยาคม  นายสุวรรณ สมมูล 043-130230 2283 กรณีพิเศษ 1148,037.0044152222153026201321000000228
143เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา  นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ 0801955289 841 ตกลงราคา 151,079.0017101114981500000000084
144สำเริงวิทยา  นายอดิศร ปรีกุล 043890166 911 ตกลงราคา 124,745.0014394385000000000091
145สามัคคีสำราญวิทย์  นายยุทธศิลป์ ประทุมทิพย์ 043890167 541 ตกลงราคา 131,454.0010876910400000000054
146หนองแสงราษฎร์พัฒนา  นายวิรัตน์ สารบุญเรือง 043-890025 1593 ตกลงราคา 199,360.0037191721161219738000000159
147เขื่อนภูมิพล  นายเสริมศักดิ์ ชุ่มเรืองศรี 043-890027 221 ตกลงราคา 114,297.00531123700000000022
148บ้านกุดแห่  นายสมใจ ภูศรีนวล 043-813290 1492 ตกลงราคา 177,183.005018102691422000000000149
149คำหุ่งราษฎร์บำรุง  นายชุมพล แสงเพชร 043-890029 383 ตกลงราคา 131,342.004444313600000000038
150ท่านาจานวิทยา  นายสุรศักดิ์ ปะกิลาพัง 043-890019 1361 ตกลงราคา 159,894.00299612181611111014000000136
151คำแคนราษฎร์วิทยา  นายคำเมือง แถลงศรี 043-813290 962 ตกลงราคา 245,985.0027913101771300000000096
152บ้านหนองกุงน้อย  นายวิทยา ยี่สารพัฒน์ 043-818046 2721 ตกลงราคา 1166,180.0062162128223931172016000000272
153สามชัยอุดมวิทย์  นายประยุทธ เพิ่มพุล 043-818048 4443 ตกลงราคา 1281,510.0081475856786856000000000444
154บ้านหนองช้าง  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี 043-813290 942 ตกลงราคา 165,580.0018491817151300000000094
155ค้อจารย์วิทยา  นายมนตรี เจียงวิเศษ 043-818259 382 ตกลงราคา 119,939.00664655600000000038
156บ้านหนองกุงกลาง  นายเวชยันต์ ยี่สารพัฒน์ 043-813290 761 ตกลงราคา 141,000.0014111091013900000000076
157บ้านจานวิทยา  นายสำราญ ขวัญทอง 043-890030 191 ตกลงราคา 112,222.00040335400000000019
158บ้านหนองกุงใหญ่  นายชัยณรงค์ โคตะนนท์ 43818075 3902 ตกลงราคา 2179,300.0052423930373445403635000000390
159โคกกลางวิทยา  นายอุทัย ภูเต้าสูง 0 641 ตกลงราคา 134,706.00164613413800000000064
160หนองแซงวิทยา  นายพุธ คำแสงทอง 043-890022 843 ตกลงราคา 150,000.00151151312111700000000084
161บ้านท่างาม  นายจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์ 043-890023 592 ตกลงราคา 131,010.002477764400000000059
162ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา  นางสาวขนิษฐา ยี่สารพัฒน์ 043-890028 181 ตกลงราคา 110,217.00034144200000000018
163บ้านห้วยยาง  นายสุนทร บุญอรัญ 043-890217 2013 ตกลงราคา 1127,744.002920232020292218128000000201
164บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก  นายจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์ 043-890024 292 ตกลงราคา 123,030.00024954500000000029
165กุดครองวิทยาคาร  นางพรทิพย์ สามารถ - 1873 วิธีพิเศษ 1170,196.00322292123252371510000000187
166ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์  นายบุญเติม จันทรบุตร 043-890316 1342 ตกลงราคา 195,000.0034151713221716000000000134
167หนองแคนวิทยา  นายเสกสรรค์ เขียวไกร 043-120612 2201 ตกลงราคา 1129,010.0061211722452628000000000220
168หนองพอกวิทยายน  นายธีระพงษ์ ลาภบุญเรือง 043-813290 1581 วิธีพิเศษ 1107,408.0017181216171819151115000000158
169หนองแวงแสน  นายวราวุธ แสงเปี่ยม 043-890318 403 ตกลงราคา 122,787.001355554300000000040
170สะอาดไชยศรี  นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร 043890319 693 ตกลงราคา 240,116.0015987891300000000069
171สายป่าแดงวิทยา  นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์ 0 432 ตกลงราคา 124,817.001364675200000000043
172สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)  นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์ 0 512 ตกลงราคา 126,500.001975347600000000051
173แก้งนางราษฎร์บำรุง  นายเกรียงไกร ไชยโคตร - 783 ตกลงราคา 126,483.0031910975700000000078
174ดงพยุงสงเคราะห์  นายปราโมทย์ พลราชม 043814295 3753 วิธีพิเศษ 1228,950.0069352631492922404727000000375
175ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาโนนกกจิกประชาสรรพ์)  นายปราโมทย์ พลราชม 0 51 ตกลงราคา 14,164.0000023000000000005
176นาจำปา  นายใบคำ ไชยพันธ์ 043-890317 2733 ตกลงราคา 3145,193.0076354228363125000000000273
177บ้านนาวิทยาคม  นายฉลาด ศรีจุลฮาด 043895081 1843 ตกลงราคา 1113,435.004121122091416131721000000184
178บ้านม่วงวิทยายน  นายจีระศักดิ์ รังคะราช 0856424299 1082 สอบราคา 155,632.00411689121111000000000108
179หนองโพนโนนสมบูรณ์  นายปรีชา คำภาบุตร 043-814361 1102 ตกลงราคา 154,822.0029191312141310000000000110
180หัวคูประชาอุทิศ  นายทองสุข พลเยี่ยม 043-813290 1303 ตกลงราคา 152,000.0030221918161510000000000130
รวม 22,422 348 - 205 12,946,983.34 3,968 2,692 2,560 2,762 2,828 2,910 3,092 550 546 514 0 0 0 0 0 0 22,422
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน