สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 27  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  นายชอบ ธาระมนต์ 043511795
2สตรีศึกษา  043528092 3,9623 วิธีพิเศษ 12,637,257.0000000005806056226957417190003,962
3เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธุ์ 043624181-
4ขัติยะวงษา  นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ 043512951 6973 วิธีพิเศษ 1492,688.0000000001201441339594111000697
5สตรีศึกษา 2  นายสุริยา สิงห์ชา 043611055 2201 ตกลงราคา 1163,875.200000000403235403241000220
6จันทรุเบกษาอนุสรณ์  043589161 2,0103 วิธีพิเศษ 11,700,920.0000000003403083603103123800002,010
7หนองผึ้งวิทยาคาร  นายจักรวาล เจริญทอง 043612013 4733 วิธีพิเศษ 1479,373.0000000006568721197574000473
8กู่กาสิงห์ประชาสรรค์  นางสาวสุนิษา บัวดง - 1653 วิธีพิเศษ 193,275.000000000171521453235000165
9เหล่าหลวงประชานุสรณ์  นายสุนทร สีหานาม 043611052 1663 ตกลงราคา 1134,300.000000000353316332920000166
10ปทุมรัตต์พิทยาคม  นายบุญภพ จันทมัตตุการ 043587072 2,2203 วิธีพิเศษ 12,067,000.0000000003903804103503303600002,220
11โพนสูงประชาสรรค์  นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ 043611036 3033 ตกลงราคา 1340,000.000000000655063504530000303
12จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  043561148 2,0113 วิธีพิเศษ 11,478,800.0000000003003212873503543990002,011
13โคกล่ามพิทยาคม  นายวัฒนา พลอาษา 043650718 5103 กรณีพิเศษ 1368,000.000000000859292857779000510
14ดู่น้อยประชาสรรค์  นายยอดรัก บุรวัฒน์ 04361140 2113 วิธีพิเศษ 1199,000.000000000423033403729000211
15ธวัชบุรีวิทยาคม  นายวิคิด ทินบุตร 043569113 7223 วิธีพิเศษ 1674,331.000000000177177147818159000722
16ธงธานี  นายสุบิน แสงสระคู 043611071 5043 ตกลงราคา 1428,404.000000000878293788876000504
17เมืองน้อยวิทยาคม  นายบุญส่ง จอมหงษ์ 043500073 1403 ตกลงราคา 1134,440.000000000303231151220000140
18ศรีธวัชวิทยาลัย  นายมานพ ขุราษี 043569255 2043 ตกลงราคา 1191,228.000000000000607272000204
19พนมไพรวิทยาคาร  043591338 2,2383 วิธีพิเศษ 11,575,400.0000000004304203953203163570002,238
20น้ำใสวรวิทย์  นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล 043611125 1853 ตกลงราคา 1207,340.000000000403834302023000185
21โพนทองพัฒนาวิทยา  นายเทิดทูน สุจารี 043-571338 2,2003 วิธีพิเศษ 12,880,000.0000000005004004003003003000002,200
22โพนทองวิทยายน  นายสิทธิชัย ระถา 043 - 5713 5263 วิธีพิเศษ 1687,000.00000000014011690705060000526
23ม่วงมิตรวิทยาคม  นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว 043611780 3843 วิธีพิเศษ 1377,232.000000000827793414942000384
24โนนชัยศรีวิทยา  ว่าที่ร้อยโท สุเทพ ทองจำรูญ 0 3631 ตกลงราคา 1239,647.000000000506174556756000363
25คำนาดีพิทยาคม  นายมนัส พรมสว่าง 043611060 2583 ตกลงราคา 1232,800.000000000515136247620000258
26โพธิ์ศรีสว่างวิทยา  นายอดิศักดิ์ คำจูมจัง 043-611006 1891 ตกลงราคา 1216,940.000000000333035303526000189
27โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  นายเพิ่ม นาก้อนทอง 0 7713 วิธีพิเศษ 1954,942.00000000013013317012085133000771
28เชียงใหม่ประชานุสรณ์  นายสมชาติ สุขใส 043-625079 7513 วิธีพิเศษ 1547,130.000000000118141139110136107000751
29หนองพอกวิทยาลัย  นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ 043579173 1,4353 วิธีพิเศษ 11,511,904.0000000002402232102402852370001,435
30ผาน้ำทิพย์วิทยา  นายไพรวัลย์ สมภูงา 043625551 3313 วิธีพิเศษ 1243,692.000000000565884234070000331
31โพธิ์แก้วประชาสรรค์  นายเทิดทูน วรวะไล 043611004 3373 ตกลงราคา 1234,404.000000000606248605057000337
32เสลภูมิพิทยาคม  นายไพฑูรย์ มนตรี 043551395 2,6113 วิธีพิเศษ 12,493,949.6000000004804844694113344330002,611
33ขวาววิทยาคาร  นายถวัลย์ พันธุวงศ์ 043665651 1211 วิธีพิเศษ 1125,134.000000000203130101515000121
34เสลภูมิ  นายจงจัด จันทบ 043551336 6891 วิธีพิเศษ 1767,450.0000000001301431161208397000689
35โพธิ์ทองวิทยาคาร  นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ 043-611227 4061 ตกลงราคา 1269,076.000000000786358496989000406
36ท่าม่วงวิทยาคม  นายทิวา วรโยธา 043665004 2223 ตกลงราคา 1172,067.000000000454152303816000222
37วังหลวงวิทยาคม  นายนพดล ศรีระกิจ 043-611895 2101 วิธีพิเศษ 1219,165.000000000334548223329000210
38สุวรรณภูมิพิทยไพศาล  นายกัมพล แสนบุญเรือง 043581034 2,8003 วิธีพิเศษ 12,010,096.0000000003644165324414665810002,800
39หัวโทนวิทยา  นายสันติรัฐ ไชยโย 043-611971 2601 วิธีพิเศษ 1171,616.000000000504545404040000260
40สุวรรณภูมิวิทยาลัย  นายศิริ ธนะมูล 043581460 2,0863 วิธีพิเศษ 12,065,520.0000000003903413503403473180002,086
41ช้างเผือกวิทยาคม  นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท 043626031 4023 ตกลงราคา 3394,300.000000000704570806572000402
42ทุ่งหลวงพลับพลาไชย  นายสายัณห์ ศรีมงคล 043611258 1364 วิธีพิเศษ 1103,192.000000000323123221513000136
43หินกองวิทยาคาร  นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา 043673056 1181 ตกลงราคา 186,990.000000000232825151215000118
44เมืองสรวงวิทยา  นายบุญล้อม ไชยสิงห์ 043597072 8093 วิธีพิเศษ 1833,700.000000000120132141120143153000809
45สูงยางวิทยาประชาสรรค์  นายภูวนาท คำพมัย 0 1153 ตกลงราคา 1110,715.000000000262523131018000115
46ทรายทองวิทยา  นายอนุสรณ์ ทาสระคู 043595088 7643 วิธีพิเศษ 1428,934.000000000121132161107133110000764
47สามขาท่าหาดยาววิทยา  043611249 2461 วิธีพิเศษ 1129,967.000000000354728454843000246
48อาจสามารถวิทยา  นายทินกร โสรถาวร 043-599085 9823 วิธีพิเศษ 1884,600.000000000167157152156148202000982
49หนองหมื่นถ่านวิทยา  ว่าที่ร.ต.ธีรวุธ บุญชูศรี 043565022 5023 วิธีพิเศษ 1498,800.000000000939498666685000502
50โพนเมืองประชารัฐ  นายสรศักดิ์ สีตาชัย 043659222 2693 ตกลงราคา 1323,732.000000000655761303818000269
51เมยวดีพิทยาคม  นายเดชา บุตรพรม 043577021 7493 วิธีพิเศษ 1722,340.0000000001501731538010093000749
52ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา  นายพัชรินทร์ หยาดไธสง 043508150 1,0252 วิธีพิเศษ 11,045,769.0000000001701651501801801800001,025
53เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  043611048 4483 วิธีพิเศษ 1455,000.000000000707853906394000448
54ม่วงลาดวิทยาคาร  0812611567 2283 ประกวดราคา 1162,364.000000000404242353237000228
55จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์  นายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์ 043507137 3941 วิธีพิเศษ 1251,660.000000000907259904043000394
56เชียงขวัญพิทยาคม  นายประวิณ เชิงสะอาด 043509092 3481 ตกลงราคา 198,470.000000000824864624448000348
57พลับพลาวิทยาคม  นายจำรอง จันทร์ห้างหว้า - 1401 ตกลงราคา 1109,640.000000000223529181818000140
58หนองฮีเจริญวิทย์  นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร 043506116 4053 ตกลงราคา 1295,000.000000000707060806560000405
59ดูกอึ่งประชาสามัคคี  นายจตุพล ไกรยบุตร 043-500161 2273 วิธีพิเศษ 3223,000.000000000502254353828000227
60เทอดไทยวิทยาคม  043611185
รวม 42,198 145 - 168 36,943,568.80 0 0 0 0 0 0 0 7,389 7,241 7,369 6,656 6,603 6,940 0 0 0 42,198
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน