สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอนุพงษ์ หมวดเมือง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1อนุบาลโพนทอง  นายสุริยา นทีศิริกุล 043 57158 1,0943 วิธีพิเศษ 1676,600.00811301461651781852090000000001,094
2บ้านหนองนกเป็ด  นายสมเกียรติ ปิตกพงษ์ดำรง 043571681 514 ตกลงราคา 123,399.0015735561000000000051
3กุดสระวิทยานุกูล  นายสุพล ชมจุมจัง 043572127 831 ตกลงราคา 149,308.001771098171500000000083
4พนาลัยวิทยาเสริม  นายสมชาย ไทยประสงค์ 043571589 3443 กรณีพิเศษ 1233,494.0035324047406783000000000344
5บ้านหนองแสงทุ่ง  นายประดิษฐ์ อินทร์งาม 0 735 ตกลงราคา 141,582.00199858121200000000073
6บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย  นายปรารถนาดี วิชามุข 0897143800 401 ตกลงราคา 125,507.00803957800000000040
7ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)  นายพิชิต พลเยี่ยม 043 500 20 1431 ตกลงราคา 179,961.0037151715181724000000000143
8บ้านโนนแก้ว  นายสมควร คงทวี 043571836 461 ตกลงราคา 120,930.0034761111400000000046
9โนนเพชรพัฒนา  นายสมาน พิศพาร 043-571-83 762 ตกลงราคา 145,848.001281181514800000000076
10บ้านโนนไชยศรี  นายอุดรศักดิ์ ขันเงิน 043571832 471 ตกลงราคา 126,126.0014436451100000000047
11บ้านโคกสมบูรณ์  นางสำราญ พลยะเรศ - 293 ตกลงราคา 116,053.00952017500000000029
12น้ำคำสมศรี  นายเมธี สูตรขวัญ 043500195 871 ตกลงราคา 136,296.00201112118151000000000087
13บ้านหนองขี้ม้า  นายชูชาติ อัศวภูมิ 0819754779 1263 ตกลงราคา 183,325.0024191411152023000000000126
14บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร  นายสังคม สุทธิประภา 043500092 1681 ตกลงราคา 168,033.0040252911192222000000000168
15บ้านดอนหวาย  นายสุรเชษฐ ฤทธิ์สอน 0847428213 222 ตกลงราคา 114,021.00332053600000000022
16บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน  นายสุภาพ สุริโย 043-611557 2321 ตกลงราคา 1105,552.0031201534243326161815000000232
17บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว  นางสุริยา คำจูมจัง 0872316378 471 ตกลงราคา 126,191.0017610392000000000047
18บ้านป้องสร้างบุ  นายสง่า โพธาราม 0 513 ตกลงราคา 126,814.001559584500000000051
19บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด  นายประทวน ไชยโชค 0834557750 883 ตกลงราคา 165,950.002095621101700000000088
20บ้านแฝก  นายธีระพงศ์ แสงภักดี 0 553 ตกลงราคา 233,049.00116836101100000000055
21บ้านหนองตอ  นายชวลิต ไชยฮะนิจ 0 502 ตกลงราคา 127,423.0014664721100000000050
22จุมจังนาคำชลประทานวิทยา  นายจรัส วิชาผง 0 1351 ตกลงราคา 179,171.0026192013162021000000000135
23บ้านโพนทอง  นายสมัย แวงวรรณ 043572900 2311 ตกลงราคา 1127,473.0026202022293429111822000000231
24บ้านนาทม  นายบุญเพ็ง พันสีมา 0810581150 1973 ตกลงราคา 1126,682.0032121224211619222415000000197
25บ้านหนองไฮ  นายสถาพร ภูบาลเช้า 0 341 ตกลงราคา 120,018.001145153500000000034
26บ้านนาอุ่ม  นายวิจิตร ภูผาหลวง 0 505 สอบราคา 129,196.001073886800000000050
27บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)  นายบรรจง อัครประชะ 0 1121 ตกลงราคา 163,672.0030131913151210000000000112
28บ้านหนองม่วง  นายกุศลศักดิ์ แสนสิงห์ 043620531 952 ตกลงราคา 153,542.006512136157771700000095
29บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี  นายกุศลศักดิ์ แสนสิงห์ 0 192 ตกลงราคา 111,404.00333213400000000019
30บ้านหนองใหญ่ทับครัว  นายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์ 0 1011 ตกลงราคา 169,816.002512105161419000000000101
31บ้านโนนโพธิ์  นายสุวิทย์ ขันติทอง 0 253 ตกลงราคา 112,443.001103024500000000025
32บ้านหนองแวงแห่  นายภาณุพงศ์ ณรงค์ไชย 043500201 2793 ตกลงราคา 3123,466.0058142436302334331611000000279
33บ้านกุดแห่  นางฐิติกุล ชัยวงค์ษา 0 283 ตกลงราคา 114,778.001013251600000000028
34โคกล่ามวิทยาคาร  นายยุทธนา คำสุวรรณ 0
35บ้านดงดิบ  นายทองพูล พลเยี่ยม 0 491 ตกลงราคา 170,000.000558814900000000049
36บ้านโนนลาด  นายชัยยงค์ แสนณรงค์ 043 500201 503 ตกลงราคา 127,117.0014631055700000000050
37ชุมชนบ้านสว่าง  นายเสนีย์ วิเชียรศรี 043660721 3843 วิธีพิเศษ 1240,507.0070353030453449402922000000384
38บ้านท่าสำราญ  นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี 0810435440
39บ้านวังม่วย  นายสุทิน หร่องบุตรศรี 043-660104 1453 ตกลงราคา 170,368.00281871714151951012000000145
40กุดก่วงท่าแสงจันทร์  นายอุทัย โยชน์เมืองไพร 043571833 252 ตกลงราคา 218,263.000320551000000000025
41บ้านเหล่าน้อย  นายเสนีย์ วิเชียรศรี 0878551899 1083 ตกลงราคา 156,833.0036101012111217000000000108
42คำพระโคกก่งวิทยา  นายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์ 043548441 1382 ตกลงราคา 186,924.00201015121281220209000000138
43บ้านคำอุปราช  นางประนอม ผจงศิลป์ 0895337497 801 ตกลงราคา 138,036.0019111310712800000000080
44บ้านวังยาว  นายประดิษฐ ขรณ๊ย์ 043660167 2184 ตกลงราคา 1142,464.0035161720221824192720000000218
45บ้านโคกกกม่วง  นายจำลอง พรหมสูงวงษ์ 043-611869 1371 ตกลงราคา 176,669.0027241228151615000000000137
46บ้านพรหมจรรย์  นายสมบัติ บุตรภักดี 043-500091 1223 ตกลงราคา 168,593.0029121316211912000000000122
47บ้านดงกลาง  นายทองการ บุตรพรม 086-236701 961 ตกลงราคา 150,858.002211101012201100000000096
48บ้านพรมสวรรค์  นายวิจิตร ภูผาหลวง 0883019583 1653 ตกลงราคา 1124,447.002310201591414202020000000165
49บ้านนาสีใส  นายอานุภาพ แสนสุภา 0 1231 ตกลงราคา 163,618.0028191811161714000000000123
50บ้านหนองหิ่งหาย  นายประสิทธิ์ เสาศิริ 043500243 1315 ตกลงราคา 178,216.0027181810201820000000000131
51บ้านนาศรีนวล  นายเสถียร ทาปลัด 0956685059 593 ตกลงราคา 143,141.0011984861300000000059
52สีดากระพี้ประชาสรรค์  นายปริชญ์ นาทองคำ 0981014916
53นาแพงวิทยาคาร  นายบัญชา เมืองศรีมาตย์ 0848871127 1714 ตกลงราคา 1146,012.0029201118121611161622000000171
54บึงอุดมบึงคำ  นางสุขุมาลย์ อินทเสวก 0 643 ตกลงราคา 139,215.00978101191000000000064
55สะอาดเจริญใหม่สามัคคี  นายวิจิตร ภูผาหลวง 0801828117 663 ตกลงราคา 134,954.0022358127900000000066
56บ้านอุ่มเม่า  นายสุพล ชมจุมจัง 043611418 1141 ตกลงราคา 167,646.002010101310111310125000000114
57บ้านดอนชาด  นายสกล ไชยธงรัตน์ 0 373 ตกลงราคา 121,668.007255106200000000037
58ถนนชัยสามัคคี  นายบุญชู สุนธงศิริ 0 373 ตกลงราคา 219,743.001056344500000000037
59บ้านคำนาดี  นายศมดล พลเยี่ยม 043-611779 2424 ตกลงราคา 1140,457.0050232739373630000000000242
60บ้านหนองขอนแก่น  นายประเทือง มะลาไวย์ 043-500314 2371 ตกลงราคา 1167,099.0045231921192122232222000000237
61บ้านปากช่อง  นายปิยวิทย์ บรรพสาร 0 1023 ตกลงราคา 142,750.001911714161817000000000102
62บัวดงมันวิทยา  นายถวิล พนมเขต 0 1681 ตกลงราคา 188,676.0035101416292737000000000168
63บ้านราษฎร์ดำเนิน  นายประชล ศรีเคนขันธ์ 043500270 963 ตกลงราคา 164,280.001910141112161400000000096
64ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน  นางสาววิภาพร สินธุเขตต์ 0 551 ตกลงราคา 129,386.0018654413500000000055
65บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก  นายประเทือง มะลาไวย์ 0 211 ตกลงราคา 115,606.00060424500000000021
66บ้านบัวสาขาบ้านดงมัน  นายมหิดล พลเยี่ยม 0
67อนุบาลเมืองเสลภูมิ  นายพินิจ จันทร์ซ้าย 043551486 9751 วิธีพิเศษ 1695,380.00140130128130145132170000000000975
68บ้านดงประเสริฐ  นายสมพร คุณธรรม 043533273 2721 ตกลงราคา 1159,139.0036323832404252000000000272
69บ้านแห่ประชานุกูล  นายทักษิณ สิทธิศักดิ์ 043550154 2521 วิธีพิเศษ 1127,346.0040203525201825182625000000252
70เสลภูมิสามัคคี  นายนิตย์ ใบเอี่ยม 043533399 742 ตกลงราคา 155,846.000141941591300000000074
71บ้านท่าไคร้  นายเมธี อุดม 0 402 ตกลงราคา 124,375.00548943700000000040
72ขวัญเมือง  นายอนุสรณ์ สารเสวก 043550504
73บ้านขว้างวิทยากร  นายทวี ฤทธิธรรม 0862422068 352 ตกลงราคา 112,964.005010734600000000035
74ชุมชนบ้านขวาว  นายไพรทูล จันศิริ 043575504 1001 ตกลงราคา 160,154.001971214132015000000000100
75บ้านโนนยาง  นายณรงค์ ชินบุตร 043-500283 1251 ตกลงราคา 169,679.002891921171714000000000125
76บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์  นายคำผล จันทรบุตร 0 671 ตกลงราคา 137,189.00187105881100000000067
77บ้านหันหน่องสามัคคี  นายชัยณรงค์ มูลสาร 043665550 1333 ตกลงราคา 171,485.0028201415171623000000000133
78บ้านทรายมูล  นายจรุง บุญภิละ 043500120 551 ตกลงราคา 123,308.0018102494800000000055
79บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ  นายอุทิตย์ สินธุสนธิ์ 0899849713 693 ตกลงราคา 110,261.0013963992810000000069
80ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด  นายกิตติพัศ นพนิยม 043500145 711 ตกลงราคา 144,245.001378814111000000000071
81บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา  นายบุญมี เกตุคำ 043-500121 793 ตกลงราคา 135,868.0016591412121100000000079
82บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง  นายมานิตย์ สันตะวงศ์ 043-500123 771 ตกลงราคา 146,221.0015776751286400000077
83บ้านสำโรงหนองจอก  นายสำอาง น่าบัณฑิต 0862279658 451 ตกลงราคา 127,123.008943410700000000045
84บ้านพันขาง  นายถาวร สารพล 087-952182 663 ตกลงราคา 136,556.0016897126800000000066
85บ้านโพธิ์ชัน  นายประกาศิต คำทวี 043 - 5755 923 ตกลงราคา 151,776.00201512121114800000000092
86บ้านกุดเรือ  นายอดิประพล วรรณพฤกษ์ 043611986 404 ตกลงราคา 121,981.00745645900000000040
87บ้านโพธิ์ตาก  นายปัญญา ศรีนาม 043-500121 221 ตกลงราคา 111,027.00732351100000000022
88เมืองไพรวิทยาคาร  ดร.ทวี ผึ่งผาย 093-552999 1583 สอบราคา 1107,091.0015141410151822161024000000158
89บ้านหัวคู  นายบุญสันต์ เสลไสย 0 1643 ตกลงราคา 169,086.0027111511202017111319000000164
90บ้านบ่อแกนางเลา  นายทศพร นองนุช 043611399 393 ตกลงราคา 116,460.00812696700000000039
91บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม  นายปัญญา แพนกุดเรือ 043500339 1145 ตกลงราคา 167,594.002216721102117000000000114
92บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่  นายสุกรี บุญปก 0 561 ตกลงราคา 137,128.0044109814700000000056
93บ้านโนนสว่าง  นายพิชิต พรหมนารท 043500226 223 ตกลงราคา 114,744.00115426300000000022
94บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ  - 0910618479 293 ตกลงราคา 120,682.00663342500000000029
95บ้านโนนสวรรค์  นายสันติภาพ จันทร์มณี 503 ตกลงราคา 143,379.001074868700000000050
96ชุมชนนาทมโคกก่อง  นายวรวิช บุญประสิทธิ์ 0 2433 ตกลงราคา 1145,224.0055371814192317202119000000243
97บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)  นายสุรีย์ อันบุรี 0 2103 วิธีพิเศษ 1128,908.0036131430202217232312000000210
98บ้านหนองตุ  นายโสภณพงษ์ สิงห์โตแก้ว 0839663032 371 ตกลงราคา 122,320.00742655800000000037
99บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)  นายปราโมทย์ อ่อนแสง 089-627442 2062 ตกลงราคา 2133,309.0030171822191920241720000000206
100บ้านหนองกุง  นายไพโรจน์ อาทิตย์ตั้ง 043549755 2844 วิธีพิเศษ 1128,441.0050282029282228202930000000284
101บ้านบาโคหนองแคน  นายสมหมาย อุ่นเจริญ 043549022 641 ตกลงราคา 133,771.001610281261000000000064
102บ้านนาโพธิ์  นายกิตติภูมิ อุทสาร 043500333 1321 ตกลงราคา 170,409.003820131515238000000000132
103บ้านหนองไผ่หนองหว้า  นายเศรษฐการ ไชยดำ 0831401687 461 ตกลงราคา 118,868.001295916400000000046
104บ้านหนองฟ้า  นายทินกร ดวงประทุม 043611279 1583 ตกลงราคา 1115,561.000152220221220132311000000158
105บ้านสีเสียด  นายประสงค์ ปุริโต 0883391742 2123 ตกลงราคา 1132,400.0039162124122514182221000000212
106บ้านสะอาดนาดี  นายสมัคร สงวนรัตน์ 0845135512 1791 ตกลงราคา 1100,630.0046282218121934000000000179
107บ้านนาแพง  นายวิทยารัตน์ กิยะแพทย์ 043500187 1771 ตกลงราคา 1103,160.000152121151922252019000000177
108บ้านหนองผักแว่น  นายวิเชียร ขระณีย์ 043500128 2733 ตกลงราคา 1172,307.0058251830213020282221000000273
109บ้านบากหนองเทา  นายศรัณยพงษ์ ประทาพันธ์ 0 462 ตกลงราคา 127,990.007453034712100000046
110บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา  นายสมบูรณ์ นวลฉวี 043-611714 482 ตกลงราคา 19,551.00954588900000000048
111บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา  นายไชยญา บุตรพรม 043-500125 163 ตกลงราคา 16,678.00822120100000000016
112วังหลวง  นายไพโรจน์ จันทร์ขอนแก่น 0 424 ตกลงราคา 123,110.00692666700000000042
113บ้านท่าเยี่ยม  นายธงสิน ธนกัญญา 333 ตกลงราคา 113,002.001212434700000000033
114บ้านโพธิ์งาม  นายภาณุพงศ์ ชะราจันทร์ 0879834419 251 ตกลงราคา 122,012.00432343600000000025
115บ้านป่าขีหนองขุ่น  นายสุจินต์ ศิริวรรณ 043550484 423 ตกลงราคา 118,658.004443414900000000042
116บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์  นายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธา 0 652 ตกลงราคา 139,352.001143131510900000000065
117บ้านโจด  นางบุษกร ทองวล 0 261 ตกลงราคา 113,580.00813413600000000026
118บ้านหนองหงษ์หนองงู  นายสมศักดิ์ สารเสวก 043548337 151 ตกลงราคา 116,100.00951000000000000015
119บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา  นายกฤษดา โพธิ์สิงห์ 043-550747 1281 ตกลงราคา 184,079.00216131111813161316000000128
120บ้านยาง  นายมรุพงศ์ ภานุศรี 043 544556 441 ตกลงราคา 127,752.00537875900000000044
121บ้านลาด  นายวีระชัย สุทธิประภา 043-500225 91 ตกลงราคา 15,249.0020101320000000009
122บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)  นายสมชาติ แสงทอง 0812637324 1743 ตกลงราคา 378,000.001661423202319161423000000174
123หนองหลวงประชาบำรุง  นายจีรวัฒน์ เพียรชนะ 0819747392 1802 ตกลงราคา 296,540.0030141811262317181112000000180
124บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา  นายถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์ 0856077341 614 ตกลงราคา 432,456.0021634108900000000061
125บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ  นางรัศมี วรโภชน์ 0 371 ตกลงราคา 121,864.001035155800000000037
126บ้านหนองสำราญหนองเรือ  นายพินิจ บาคาล 043500128 411 ตกลงราคา 135,500.008584610000000000041
127บ้านนากระตึบ  นายลภ ไชยฮะนิจ 043556147- 1043 ตกลงราคา 129,070.002391214201313000000000104
128บ้านท่าม่วง  นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ 043-665-01 1201 ตกลงราคา 148,935.0020191015161723000000000120
129บ้านหนองสิม  นางนิรมล ปกป้อง 0 465 ตกลงราคา 217,912.0010745410600000000046
130บ้านเหล่าแขมดงกลาง  นายธวัชชัย ทองถนอม 0 1221 ตกลงราคา 157,676.001971416301818000000000122
131บ้านดงหวาย  นายภราดร เสนารัตน์ 0 1595 ตกลงราคา 1110,179.00216106151519252121000000159
132บ้านท่าสี  นายปรีดา ทอนโพธิ์แก้ว 043500119 871 ตกลงราคา 150,148.0020101371091800000000087
133บ้านโคกกุงดอนกอก  นายธงชัย ทัพละ 043-500224 253 ตกลงราคา 110,073.001223332000000000025
134บ้านหนองเม็ก  นายไกรศรี พลเยี่ยม 043500315 421 ตกลงราคา 122,042.00573993600000000042
135บ้านดงแจ้งโนนสูง  ว่าที่ร้อยตรีเชวงศักดิ์ศักดิ์ มิ่งมิตรมี 043-548149 711 ตกลงราคา 140,203.00194781171500000000071
136หนองจอกวิทยา  นายสมบูรณ์ แจ้งเจริญ 093501207 1073 ตกลงราคา 168,973.00119391818912711000000107
137บ้านวังเข  นายวชิพงษ์ ค้ำคูณ 043500229 363 ตกลงราคา 118,877.005571411300000000036
138บ้านท่าลาดหนองผักตบ  นายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์ 043 - 6118 572 ตกลงราคา 135,536.0010684911900000000057
139บ้านโสกเตย  นายบรรจง หัสจรรย์ 043500228 471 ตกลงราคา 126,219.001244587700000000047
140บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง  นายศักดิ์ชัย บุญภิละ 0 952 ตกลงราคา 160,133.003018418128500000000095
141อนุบาลเมืองหนองพอก  นายวิเชียร แสงภักดี 04357085 3911 ตกลงราคา 1226,455.0082425259465159000000000391
142ศรีสวัสดิ์  นายจักรพงษ์ รองไชย 043500231 1022 สอบราคา 157,353.0025131013131414000000000102
143หนองโนราษฎร์บำรุง  นายวัชรินทร์ ดวงพระจันทร์ 0878524981 1872 ตกลงราคา 1123,200.003015101926201223248000000187
144บ้านโคกนาคำ  นายจักรพงษ์ รองไชย 043-500230 1253 ตกลงราคา 173,593.002512922192315000000000125
145หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์  นายทัศนัย อุปปะ 043579232 5631 ตกลงราคา 1351,862.0066858072818891000000000563
146ท่าสีดาวิทยา  นายประสิทธิ์. ทองมี 043611099 3223 ตกลงราคา 1209,414.0060282928292624353231000000322
147ทรายทองเฉลิมวิทย์  นายประเวช การินทร์ 043571388 2752 ตกลงราคา 1138,835.0053172725263725233111000000275
148บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา  นายเรืองเดช ศรีโยธี 043500146 841 ตกลงราคา 132,800.0027810111071100000000084
149หนองแวงบึงงาม  นายทรงศักดิ์ เมฆเสนา 0 3341 ตกลงราคา 1169,550.0058232726343931352635000000334
150เหล่าขุมมันท่าสะอาด  นายอินสอน กันทะโล 0 1585 ตกลงราคา 191,658.0033201724251920000000000158
151บ้านหนองแข้ดง  นายบรเมศร์ ขัติยนนท์ 043039553 1304 ตกลงราคา 273,980.0033101013242614000000000130
152ป่าไม้อุทิศ 11  นางปริยะดา กนกโชติวงษ์ 043500319 523 ตกลงราคา 128,475.00121501009600000000052
153บ้านกุดขุ่น  นายวริช จรัสแผ้ว 043039559 891 ตกลงราคา 138,294.0018109912211000000000089
154ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84  นายสงวน ชาววัง 043625559 2312 ตกลงราคา 296,000.0062321825402628000000000231
155สามพานประชาสรรค์  นางนิลรดา เมฆเสนา 0 633 ตกลงราคา 125,638.0015671379600000000063
156โคกสว่างหาญไพรวัลย์  นายไพบูลย์ เหมรา 0810537054 2227 ตกลงราคา 1135,969.0036202523222022152613000000222
157บ้านแก้งศรีสว่าง  นายวินัย บุญสินชัย 0 1203 ตกลงราคา 163,931.0035141716101810000000000120
158ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก  นายวิศิษฎ์ ศุภจันทร์ 0 243 ตกลงราคา 19,294.00560414400000000024
159บ้านปลาโด  นางคัทยวรรณ รังใส 098-170384 1281 ตกลงราคา 156,843.0020201719181618000000000128
160ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง  นายอดุลย์ ประเสริฐสังข์ 043577150 2331 ตกลงราคา 1129,764.0060273033163235000000000233
161หนองคำวิทยา  นายชวลิต อุปปะ 043504253 2332 วิธีพิเศษ 277,000.0040201121272920152426000000233
162หนองไฮภูเขาทอง  นายสุพัฒน์ ชาติเชื้อ 043-500277 981 ตกลงราคา 156,511.0025821713101400000000098
163บ้านโนนปลาเข็ง  นายศุภฉันท์ คล้ายหนองสรวง - 302 ตกลงราคา 111,271.20626613600000000030
164บ้านเหล่าโพนงาม  นายศุภกานต์ ศรีทนษา 0885176263 1084 ตกลงราคา 158,089.002915111813148000000000108
165บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร  นายสนิท จันทรืมหา 0833656955 1564 ตกลงราคา 195,817.2025151418131414161215000000156
166บ้านกกตาลดงบังวิทยา  นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน 0 3151 ตกลงราคา 1190,828.0060331430333035283022000000315
167บ้านโพนงามหนองน้ำกิน  นายสันติภาพ หาญชนะ 043500279 712 ตกลงราคา 132,301.0023811588800000000071
168บ้านคำโพนสูง  นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ 1293 ตกลงราคา 169,328.0027181516192014000000000129
169ไตรมิตรวิทยา  นายประเวช การินทร์ 043-611947 2031 ตกลงราคา 1127,161.0043152113151024241820000000203
170วังใหญ่หนองผักแว่น  นายวิษณุ รังใส 0 443 ตกลงราคา 134,105.00636958700000000044
171บ้านกุดเต่าวิทยา  นางปัฐมาภรณ์ อุทัยอมฤตวารี 0862396165 721 ตกลงราคา 147,384.00168910911900000000072
172บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี  นายอุทัย จันทร์วัง 0 211 ตกลงราคา 119,906.00215061600000000021
173บ้านหนองบก  นายบุญชู สุนธงศิริ 711 ตกลงราคา 140,207.00171291168800000000071
174เมืองโพธิ์ชัย  นายสุรพล พลเยี่ยม 043567043 3402 ตกลงราคา 1160,076.0045264454595755000000000340
175โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ  นายปุณกัลย์ บุญเริ่ม 0899431065 781 ตกลงราคา 142,654.002511116771100000000078
176บ้านจัมปาพระอุ้ย  นายจินดา จันทรา 043500266 721 ตกลงราคา 150,657.00081779151600000000072
177บ้านหนองบัว  นายพยุง วรรณทอง 0 621 อิเล็กทรอนิกส์ 136,689.00137713510700000000062
178บ้านหนองแวงใหญ่  นายทศพล ศิวิรัตน์ 043-500-19 1513 ตกลงราคา 181,206.004021925211817000000000151
179บ้านโพธิ์ศรี  นายพุทธา โคตรพิมพ์ 0 1124 ตกลงราคา 176,963.0012910813811121514000000112
180บ้านหนองนกทา  นายศราวุฒิ บุระพวง 043548553 1131 ตกลงราคา 166,271.0025101714152210000000000113
181บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน)  นายพิทยา เดชะคำภู 0 291 ตกลงราคา 116,919.00652171700000000029
182บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)  นายประสิทธิ์ คำภูผง 0 3693 ตกลงราคา 1257,487.0050423135303846333925000000369
183บ้านภูเขาทอง  นายพยุง วรรณทอง 0 1711 ตกลงราคา 1108,338.002813211412251322158000000171
184บ้านโนนใหญ่  นายยงยุทธ แก้วขอนแก่น 043500077 1692 ตกลงราคา 190,555.0049221818231821000000000169
185อัคคะวิทยา  นายชัชวาลย์ รัตนสวนจิก 043-662-52 2023 วิธีพิเศษ 1108,203.001518192125342971717000000202
186บ้านนาเลา  นายประสิทธิ์ พลทองเติม 043500285 465 ตกลงราคา 125,020.0012414333700000000046
187บ้านโพนเฒ่า  นายทองล้วน มาตเลิง 0878015894 1473 ตกลงราคา 188,264.0029201721232017000000000147
188บ้านน้ำเกลี้ยง  นายบุญส่ง องอาจ 0 1101 ตกลงราคา 164,194.001914121527158000000000110
189บ้านโคกใหญ่  นางทองใบ พันธุ์พงศ์ 0 841 ตกลงราคา 147,841.0018109111681200000000084
190บ้านนางาม  นายดวงชัย มงคลกุล - 271 ตกลงราคา 114,685.00753243300000000027
191บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี  นายประสิทธิ์ พลทองเติม 043500281 315 ตกลงราคา 117,877.00662545300000000031
192บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)  นายปริญญา บุตรพรม 043 -66209 1891 ตกลงราคา 11,003,821.002620161682321202514000000189
193บ้านดอนควาย  นางอารยา ไค่นุ่นสิงห์ 08 413 ตกลงราคา 120,701.001216664600000000041
194บ้านท่าเสียว  นายจรัญ มลาไวย์ 043500255 1392 ตกลงราคา 199,330.001010121210199181821000000139
195บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์  นายพรชัย พวงพิลา 0956619664 101 ตกลงราคา 16,376.00010234000000000010
196บ้านหนองตาไก้  นายขวัญใจ พิมมะดี 0 1563 ตกลงราคา 1111,282.00167151891514211922000000156
197บ้านหนองแสงสว่างวิทย์  นายสัมฤทธิ์ นาเมืองรักษ์ 043662073 551 กรณีพิเศษ 125,000.0014576610700000000055
198บ้านหนองอิโล  นายแก้ว เกตุมาตย์ 043-500080 133 ตกลงราคา 110,122.00110214400000000013
199ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา  นายธเนศร ใบปก 043625078 3843 ตกลงราคา 1316,690.0060435151646352000000000384
200บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์  นายสังคม เพ็ชรโรจน์ 043544755 1663 วิธีพิเศษ 1106,421.002991616161812181814000000166
201บ้านดอนเรือ  นายเสกสิทธิ์ พิมพ์พรม 843 วิธีพิเศษ 146,751.0022121256131400000000084
202บ้านดงยาง  นายสมพร ประเสริฐสังข์ 0 411 ตกลงราคา 324,326.007685210300000000041
203บ้านหนองอึ่งโปโล  นายประมวล ทิพชัย 043500192 831 ตกลงราคา 150,984.001294201381700000000083
204ชุมชนบัวคำ  นายสง่า บรรจโรจน์ 043611495- 1701 ตกลงราคา 179,752.002716151423251715117000000170
205บ้านโคกหนองบัว  นายสมภาร ทิพเจริญ 0 822 ตกลงราคา 144,428.0019109413131400000000082
206อนุบาลเมืองเมยวดี  นายประเสริฐ บำรุงรส 0800092218 2553 ตกลงราคา 2100,000.0065303131293732000000000255
207ชุมชนบ้านชมสะอาด  นายสมพงษ์ พันทะชุม 043577239 2233 ตกลงราคา 385,000.005322191725233391111000000223
208ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ  นายหนูไกร อสุระพงศ์ - 1373 ตกลงราคา 383,232.00321210814131511148000000137
209บ้านโป่งประชาพัฒน์  นายถอ เหลาทอง 043504266 1741 ตกลงราคา 196,665.0045221823201729000000000174
210คำนางตุ้มโนนสวรรค์  นายคงศักกดิ์ เทพสุระ 043500024 1361 ตกลงราคา 176,000.00231112122313119913000000136
211บ้านหนองสองห้อง  นายวิระยูร คำอุดม 0 2683 ตกลงราคา 1141,281.0055333035354040000000000268
212ชุมพรนาเจริญ  นายณรงค์ฤทธ์ หงษ์ศรี 0872554716 963 ตกลงราคา 139,315.401610141112132000000000096
213บ้านโคกสี  นายปิยวิทย์ บรรพสาร 0973425217 2061 ตกลงราคา 1123,609.0043211725262013161114000000206
214บ้านห้วยทราย  นายเสถียร สุดหนองบัว 0 1053 ตกลงราคา 271,438.002611741811111610000000105
215บ้านหนองเดิ่น  นายศิวพจน์ เกาะกิ่งกุลพงศ์ 043-645378 1322 ตกลงราคา 190,484.001019813161513121313000000132
216บ้านหนองโน  ว่าที่ ร.ท.ภานุ จันทนามล 043500202 853 ตกลงราคา 152,560.0020712111591100000000085
รวม 26,517 464 - 257 16,313,796.80 4,821 2,785 2,807 3,019 3,262 3,416 3,465 1,006 1,023 913 0 0 0 0 0 0 26,517
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน