สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางกัญญา ทาสระคู(รักษาราชการแทน)
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1เมืองเกษตรวิสัย  นายอุดมศักดิ์ ดีโสภา 043589082 2986 วิธีพิเศษ 1166,664.0077242945414834000000000298
2วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)  นายมนตรี รัตนตรัยวงศ์ 043589085 6223 กรณีพิเศษ 1448,000.00967597107937678000000000622
3บ้านป่ายาง  นายสุเมต ปราณี 043589255 1222 ตกลงราคา 272,611.0024111519102914000000000122
4บ้านหนองแวง  นายขจรศักดิ์ สำลี 043589083 1773 ตกลงราคา 1106,214.000252828363228000000000177
5บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น  นายเฉลิมพล หนองเรือง 0 1232 ตกลงราคา 176,463.0015142218151821000000000123
6บ้านโพนโพธิ์หว้างาม  นายคำจันทร์ นาสะอ้าน 0 1383 ตกลงราคา 281,220.0027161418222219000000000138
7บ้านสะแบง  - 0934852829 73 ตกลงราคา 23,635.0001011220000000007
8บ้านกู่กาสิงห์  นายสิทธิชัย จันทะบุดศรี 043546589 3233 ตกลงราคา 1175,968.0080393245444142000000000323
9จตุรคามพัฒนา  นายมานิตย์ ประเดิม 0985849356 5323 ตกลงราคา 2336,000.0098604443624854404538000000532
10เมืองบัววิทยาคาร  นายวรรณะ อุดมคำ 0 2503 ตกลงราคา 1142,987.0058332523403536000000000250
11บ้านหัวดงกำแพง  นายชาญวิทย์ ชุมศรี 0 633 ตกลงราคา 132,103.00201074931000000000063
12บ้านสำราญนิวาสสามัคคี  นายทวี วงศ์นาค 043500029 1282 ตกลงราคา 170,833.001011151723121531012000000128
13วัดบ้านโพนเงิน  นายกริชภูมิ โคตรเนตร 043-500263 372 ตกลงราคา 120,610.00037884700000000037
14บ้านน้ำอ้อม  นายวิศาล นิวาสสิริพงศ์ 043611141 2241 ตกลงราคา 1102,825.0045272230152218151911000000224
15บ้านโนนจาน  นายชัยนรินทร์ สอื้นรัมย์ 0 761 ตกลงราคา 142,712.001714691351200000000076
16บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย  นายช่วยศักดิ์ จันทะแสน 0 911 ตกลงราคา 137,842.0026911149121000000000091
17ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล  นายอำนาจ บุญทัน 043-500328 2571 วิธีพิเศษ 1154,379.1047252327251818342812000000257
18บ้านคุยผงดงน้อย  นางสาวสุภัทรา แพไธสง 0 611 ตกลงราคา 127,379.00101356108900000000061
19ไตรคามสามัคคี  นายสุพรรณ โฮมประเสริฐ 043611078 1154 อิเล็กทรอนิกส์ 158,000.001079161961613811000000115
20บ้านผำโนนสว่าง  นายคิด อันไฮ 0 1172 ตกลงราคา 172,492.002091614912415126000000117
21บ้านโพนสะอาด  นางเณรัชรา ก้านจักร์ 0 1023 ตกลงราคา 192,200.0019111512161712000000000102
22บ้านหนองสังข์  นายวิชิต ก้านจักร 0 273 ตกลงราคา 127,000.00622127700000000027
23บ้านหนองกุง  นายสายทอง บุดดี 0 762 ตกลงราคา 149,930.008981613121000000000076
24บ้านหนองเปลือยตาแสง  - 043-500297 603 ตกลงราคา 133,880.00131086812300000000060
25บ้านหัวดอนชาด  นายบุญปลูก วงษ์แก้ว 0 1023 ตกลงราคา 157,817.002015151419109000000000102
26บ้านตลาดไชย  นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์ 0 712 ตกลงราคา 145,682.009410108121800000000071
27บ้านฝาง  นายสุผล เศษลือ 043546633 1035 ตกลงราคา 163,915.001713715111110856000000103
28คุรุราษฎร์สามัคคี  นายอธิวัฒน์ ศรีเที่ยง 0 1591 ตกลงราคา 1100,864.003011131118181914169000000159
29บ้านเขวาใหญ่  นายวรากานต์ สมศิริ 0-4350-002 423 ตกลงราคา 126,054.00122448756300000042
30ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายประดิษฐ์ชัย มั่นคง 043672503 1674 ตกลงราคา 169,932.0031301818202525000000000167
31บ้านหนองช้าง  นายนิรุตต์ ดำรี 0 714 ตกลงราคา 129,595.301381099101200000000071
32บ้านเหนือ  นางหทัยชนก คชพันธ์ 0 633 ตกลงราคา 126,692.0014881276800000000063
33บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส  นายจีระ อินทรกลาง 0 442 ตกลงราคา 126,755.006821147600000000044
34บ้านอี่เม้ง  นายคำตัน พิมพ์สิงห์ 043500300 733 ตกลงราคา 143,646.00199108813600000000073
35บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)  นายเชิดศักดิ์ เอกปริญญา 0833492646 1901 ตกลงราคา 1126,428.0027162014181422181229000000190
36บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง  นายศุภวัฒน์ สุรแสน 0 1623 ตกลงราคา 1106,644.0021131316221815161414000000162
37สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม  นายบุญธรรม เหล่าบ้านเหนือ 043670045 3462 ตกลงราคา 1229,766.0050212641363535432534000000346
38บ้านจานทุ่งโนนสังข์  นายสายยุธ เหลาเกิ้มฮุ้ง 043 -5000 952 ตกลงราคา 145,761.0020191413861500000000095
39บ้านหัวหนองตาด  นางสาวดอกไม้ บุญเหลี่ยม 043-500298 562 ตกลงราคา 136,750.0015936741200000000056
40บ้านดงครั่งใหญ่  นายอลงกรณ์ ศิริสิงห์ 0 1701 ตกลงราคา 160,000.00401891917172010713000000170
41บ้านนกเหาะ  นายสมัย สุทธาโย 0 401 ตกลงราคา 183,000.004000000000000000040
42บ้านดงครั่งน้อย  นายสมนึก โนริรัตน์ 2261 อิเล็กทรอนิกส์ 1103,878.0050191919211624162121000000226
43ทุ่งกุลาประชารัฐ  นายฐิติพงษ์ ละครรำ 0 1311 ตกลงราคา 189,732.00231341115171410177000000131
44บ้านโพนแท่น  นางอัญญรัตน์ แสนภูมิ 0 1943 วิธีพิเศษ 1126,868.0029131919232514191716000000194
45บ้านโพนทัน  นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง 043546637 1793 ตกลงราคา 189,350.00339151322212319915000000179
46บ้านแสนสี  นายประยูรศักดิ์ ศิริกังวาฬ 043-546638 2183 วิธีพิเศษ 1207,576.0039161119222124241725000000218
47วัดแจ่มอารมณ์  ดร.ปรียานันท์ เหินไธสง 043-500021 1603 ตกลงราคา 197,361.003412161622161181312000000160
48บ้านหนองสระหงส์  นายนิวัติ สิทธิสาร 0857579504 802 ตกลงราคา 146,549.001968127121600000000080
49บ้านโพนเงินโพนทอง  นายศิริชัย อุดมทรัพย์ 0 403 ตกลงราคา 122,257.001036568200000000040
50บ้านหนองอ่างดอกรัก  นายปัญญา สุระโส 0 1222 ตกลงราคา 168,236.003261615201815000000000122
51บ้านฮ่องทราย  นายเสน่ห์ เสาวพันธ์ 0 742 ตกลงราคา 134,315.001614117109700000000074
52บ้านไทรทอง  นายสรุศักดิ์ พลภักดี 0 343 ตกลงราคา 117,355.001322174500000000034
53บ้านโพนหิน  นายวุฒินันท์ คำมา 043-500026 1541 ตกลงราคา 158,544.0050201519211514000000000154
54บ้านหนองไผ่ลุ่ม  นายชูชาติ พุทธอุดร 043-500023 271 ตกลงราคา 18,938.001061134200000000027
55บ้านเขวาตะคลอง  นายนาค โพลาลัย 043-500025 1884 ตกลงราคา 192,321.003717192116191471919000000188
56ชีโนวาทธำรง  นายวินัย โพธิ์หมุด 081 76877 914 ตกลงราคา 150,000.00216891271154800000091
57บ้านเขวาหรดี  นายวิมล แสงหัวช้าง 0 1302 ตกลงราคา 190,965.00121791119121611914000000130
58หนองพระบางตลาดม่วง  นายฟื้น สิทธิสาร 089 86223 1411 ตกลงราคา 194,402.0014141214201516131013000000141
59เมืองปทุมรัตต์  นายดำรงค์ สีลา 043587125 4962 วิธีพิเศษ 1250,000.00100586277656569000000000496
60บ้านจานเหนือ  นายประมง บุญโพธิ์ 043587017 832 ตกลงราคา 148,492.0018771510121400000000083
61ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)  นายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์ 043587534
62บ้านหนองบึง  นายสมศักดิ์ศรี ชราศรี 0 421 ตกลงราคา 118,250.00963494700000000042
63บ้านหนองคูโคกเพ็ก  นายสมจิตต์ อิงอาจ 043-664016 805 ตกลงราคา 146,993.001858111262000000000080
64บ้านโพนงาม  นายเชาวน์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์ 043664013 1101 ตกลงราคา 169,067.1426101213121423000000000110
65บ้านโนนสะอาดหนองแต้  นายรัฐกิจ กอนจันดา 043500060 521 ตกลงราคา 128,439.0015356910400000000052
66บ้านสระบัว  นายดำรง สีลา 043664228 1581 ตกลงราคา 167,629.003014102013229121612000000158
67บ้านหนองมะเขือ  นายมงคล ภูศรีอ่อน 043500184 341 ตกลงราคา 18,828.00742663600000000034
68บ้านเขวาโคกสวายโดด  นายวีระพัฒน์ วงษ์ชาดี 043-501166 1423 อิเล็กทรอนิกส์ 190,631.002411231014101192010000000142
69บ้านเขวาทุ่ง  นางสาวกัญญาภัทร สงค์ศรี 0 423 อิเล็กทรอนิกส์ 118,515.00867840900000000042
70บ้านภูดิน  นายสันติภพ โชติขันธ์ 0 613 ตกลงราคา 124,880.0017969541100000000061
71บ้านบัวขาว  นางกัลยาณี โชติขันธ์ 0 723 อิเล็กทรอนิกส์ 138,839.0020912679900000000072
72หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่  นายพนมภูมิ ไชยแสน 0 1383 ตกลงราคา 160,499.0033191619201318000000000138
73ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)  นายวิทยา กาญจนศร - 1133 ตกลงราคา 149,703.0015111211981416611000000113
74บ้านสวนปอ  นายอดุลย์ จันทร์ฝาง 043501163 781 ตกลงราคา 146,614.0017761183976400000078
75บ้านสำราญหนองบาก  นายอภิชัย ปัดสำราญ 043500068 491 ตกลงราคา 120,662.001375966300000000049
76บ้านโคกกลาง  นายบุญส่ง มะณีแสง 043500067 591 ตกลงราคา 133,139.00131112537800000000059
77ประสิทธาราม  นายอ้วน ลือธิสาร 043501085 282 ตกลงราคา 117,700.00535744000000000028
78บ้านดู่ฝายใหญ่  นายบุญสืบ โทนหงสา 0 1426 กรณีพิเศษ 492,121.00311168101318132012000000142
79บ้านโพนสูง  นายณัฏฐนันท์ สีลา 0 801 ตกลงราคา 145,000.0018101475131300000000080
80บ้านโพธิ์น้อย  ว่าที่ รต.เมธี ลาหล้าเลิศ 043 500064 1031 ตกลงราคา 145,000.002971113151414000000000103
81บ้านขี้เหล็ก  นายสีดา บุตรนาแพง 043671020 1331 ตกลงราคา 174,180.0025132118191819000000000133
82บ้านพิลา  น.ส.พิมพ์อุไร หารตุ่น 0918318831 361 ตกลงราคา 120,285.00942529500000000036
83บ้านนาแค  นายคอนสินธิ์ ทะวะลัย 043-500059 421 ตกลงราคา 120,013.001344255900000000042
84บ้านโพนทอง  นายอกนิษฐ์ แสนภพ 0 571 ตกลงราคา 122,383.001857578700000000057
85บ้านโคกก่อง  นางศุภรัตน์ ฤาโสภา 043039257 505 ตกลงราคา 132,610.006777751100000000050
86บ้านจานใต้  นางเชอรี่ แก้วมงคล 0 773 ตกลงราคา 129,657.001791196101500000000077
87บ้านโนนสวรรค์  นายสกล พรมราช 0 1833 วิธีพิเศษ 1144,055.002020192522322192112000000183
88บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)  นายภิญโญ หอมไกล 0 1101 ตกลงราคา 166,283.001896116161081115000000110
89บ้านน้ำคำ  นายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์ 043664413 641 ตกลงราคา 131,115.0023118853600000000064
90บ้านหัวช้างเลิงแก  นางสฤฒาพร ปัสสำราญ 0 423 ตกลงราคา 122,167.0012011673300000000042
91บ้านส้มโฮง  นายพันธวิทย์ ยืนยิ่ง 0 392 ตกลงราคา 121,292.001372635300000000039
92บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง  - 0 232 ตกลงราคา 110,529.00444342200000000023
93บ้านขามป้อม  นายประพงษ์ ทวีวรรณกิจ 043-500058 847 ตกลงราคา 153,518.00158548951112700000084
94บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)  นายโสภณ พลสมบัติ 043-587145 1001 ตกลงราคา 132,668.00268121171719000000000100
95บ้านดงช้าง  นายสมพงษ์ อามาตย์ 0-4358-726 842 ตกลงราคา 247,918.002197810181100000000084
96บ้านโนนจาน  ว่าที่ พ.ต กฤษฎา ศรีชนะ 0 871 ตกลงราคา 149,311.0021137714111400000000087
97บ้านหนองขาม  นางธัญญลักษณ์ จันทะคาม 043-500-18 561 ตกลงราคา 130,759.0015481147700000000056
98บ้านม่วง  นายวชิร วงษ์ชาดี 0817394805 2022 ตกลงราคา 1117,686.0038332518352924000000000202
99บ้านค้อแสนสี  นายคำภู โกฎหอม 0 473 ตกลงราคา 120,836.001074559700000000047
100บ้านตาจ่อยหนองสระ  นายสัญญา ชาวไร่ 043500061 1241 ตกลงราคา 169,362.0027129121091313811000000124
101อนุบาลเมืองพนมไพร  นายวิรัตน์ พวงช้อย 043591263 6551 กรณีพิเศษ 2284,021.008088951048910594000000000655
102บ้านดอนเจริญ  นายไสว ชานาม 043-590531 1041 ตกลงราคา 153,120.001815168141716000000000104
103บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว  นายอำพร ชัยอาวุธ 043591264 431 ตกลงราคา 121,209.00492875800000000043
104ดอนเสาโฮง  นางสุวณีย์ ขันโมลี 043591266 763 ตกลงราคา 150,642.0010755979106800000076
105บ้านสระแก้วเจริญศิลป์  นายสมชาย ทองเสนา 043591267 1141 ตกลงราคา 148,877.001910912122527000000000114
106บ้านโนนทรายสระทอง  นายพิชัย สีพลี 043500075 913 ตกลงราคา 150,511.001512141411141100000000091
107บ้านโนนม่วง  นายสนอง คูณคำ 043591265 501 ตกลงราคา 122,891.00752104111100000000050
108บ้านโพธิ์ใหญ่  นายจีรพงษ์ วงษ์สามารถ 043581398 2241 ตกลงราคา 1144,116.0033232322221825222016000000224
109ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์  นายชัยรัตน์ ชลาชัย 0 1382 ตกลงราคา 178,756.0040161312221916000000000138
110บ้านหนองกุงวิทยา  นายสิงขร ริโยธา 043-500309 912 ตกลงราคา 145,848.0022111761118600000000091
111บ้านโนนชัยศรีหนองแคน  นายสมบูรณ์ นนทะโชติ 043500188 663 ตกลงราคา 132,813.00167111175900000000066
112บ้านบัวงาม  นายประสาน วิเวก 0 222 ตกลงราคา 112,000.00622513300000000022
113บ้านโพธิ์น้อย  นายพันศักดิ์ ช้อยชด 043588540 302 ตกลงราคา 113,273.001065300600000000030
114บ้านดงมัน  นายสมมาตร เกาะน้ำใส 043500069 642 ตกลงราคา 158,000.00127791081100000000064
115คำไฮสำโรงวิทยาคาร  นายนัฐวุฒิ ทองย่อ 043-667000 1451 ตกลงราคา 182,174.001510121210171515309000000145
116บ้านนางเตี้ยไศลทอง  นายวีรชัย เอราวรรณ 0 483 ตกลงราคา 120,351.001559438400000000048
117บ้านโปง(ประชาสามัคคี)  นายสุรจิต ศิริวัฒน์ 0 683 ตกลงราคา 135,000.001551061481000000000068
118บ้านดอนคำ  นางสาวยุภาพร ไกรยะอุด 043500303 133 ตกลงราคา 16,988.00412203100000000013
119ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา  นายสมชาย สายเชื้อ 043-667222 1473 ตกลงราคา 194,947.002416121810141712159000000147
120บ้านชาติ  นายชัยวัฒน์ พิมพ์สิงห์ 043-500071 672 ตกลงราคา 133,350.001761061011700000000067
121บ้านโนนจิกหนองคู  นายบุญเหลือ สิงห์ธีร์ 0 571 ตกลงราคา 131,760.0014513559600000000057
122บ้านคำพระ  นายพนายุต กองสุข 0973199779 431 ตกลงราคา 124,336.0012463111600000000043
123บ้านนานวลราษฎร์นิยม  นายบัวใส อุ่นเรือน 043590353 1151 ตกลงราคา 171,770.00229815911513176000000115
124บ้านโนนศิลา  นางจารุวรรณ กุชโร 043-501004 163 ตกลงราคา 15,985.00510131500000000016
125โนนไทยวิทยาคาร  นายวัฒนา ศรีพลัง 0 1163 ตกลงราคา 125,551.0056145151310141321000000116
126ไตรราษฎร์วิทยา  นายไพรบูรณ์ วิสีปัต 0 64 ตกลงราคา 14,000.0001020300000000006
127บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)  นางสมพิศ กิริยะ 043-500306 282 ตกลงราคา 114,282.001030630600000000028
128บ้านคำแดง  นายบวร พิมพ์ภู 0 311 ตกลงราคา 119,063.00612553900000000031
129บ้านหนองฟ้า  นายเสนีย์ พนมศร 043500305 371 ตกลงราคา 125,772.000724851100000000037
130บ้านหัวหนองกุดหลด  นายพึ่งพบ เนื่องขันตรี 0 461 ตกลงราคา 136,039.0010454114800000000046
131ปัญจคามประชาสรรค์  นายชัยพล ใจเมือง 043-668039 2091 ตกลงราคา 1117,639.0048282723322823000000000209
132บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์  นายสาคร กล้าหาญ 043-500308 1123 ตกลงราคา 16,348.0027111416141911000000000112
133บ้านดอนบ่อดอนแฮด  นายสัมฤทธิ์ โฆษร 0 752 ตกลงราคา 140,535.0015121161191100000000075
134บ้านหนองเหล็ก  นายสฤษดิ์ สัตนันท์ 043-500072 841 ตกลงราคา 149,075.0014123131392000000000084
135บ้านหนองทัพไทย  043565276 1013 ตกลงราคา 149,522.002810116101012734000000101
136บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)  นายสถิตย์ โชติขันธ์ - 1312 ตกลงราคา 181,425.0020141221151851196000000131
137บ้านหัวนา  นายไชยยงค์ บัวศรีคำ 043-500306 1312 ตกลงราคา 181,497.0020141221151851196000000131
138ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม  0 903 ตกลงราคา 147,340.002861591310900000000090
139บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา  นายพิทักษ์ บัวแสงใส 043668535 1461 ตกลงราคา 187,532.0036171015131617778000000146
140บ้านดอนดู่ดอนเจริญ  นายจีระศักดิ์ ถวิลไพร 043500073 371 ตกลงราคา 115,603.001624253500000000037
141บ้านสมสะอาด  นายชำนาญ สมบูรณ์พันธ์ 043500074 481 ตกลงราคา 128,257.00886598400000000048
142บ้านนาชมดอนกลางวิทยา  นายประภาส กุดหอม 043-501152 442 ตกลงราคา 126,755.006821147600000000044
143บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)  นายอภิสิทธิ์ ถวิลไพร 043-500076 1382 ตกลงราคา 287,593.0014122022262123000000000138
144บ้านดอนแดง  นายบุญตา ยมรัตน์ 0 652 ตกลงราคา 126,992.00159810751100000000065
145บ้านท่าลาดวารีวิทยา  นายพงษ์เทพ ศรีจันทร์ 0 1491 ตกลงราคา 1102,591.001891515151416191216000000149
146บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)  นายวิชัย พนมโชติ 0 421 ตกลงราคา 125,842.001132688400000000042
147บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)  นายทรงศิลป์ เสนาะ 043669221 1313 ตกลงราคา 172,762.0034181416122017000000000131
148บ้านพนัสดงสว่างวิทย์  นายทองคำ ทองเอก 043-669449 1121 ตกลงราคา 146,627.002615161681813000000000112
149บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)  นางพิศมัย สอนลา 043-669418 1962 ตกลงราคา 195,035.003515221426261981516000000196
150บ้านคูฟ้า  นายประภาพันธ์ วิเวก 043-500302 633 ตกลงราคา 133,854.00185119621200000000063
151เมืองสุวรรณภูมิ  นายอุดมการณ์ หลักคำ 043581076 1,0303 กรณีพิเศษ 1410,000.002001201351401401401550000000001,030
152อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ  นายสุทัศน์ อนุพันธ์ 043581021 6554 สอบราคา 1312,500.0077486976100122163000000000655
153ดอนแฮดวิทยา  นายบุญมี วันภูงา 043581636 192 ตกลงราคา 15,800.00334221400000000019
154บ้านสนาม  นางมยุรี สุวัติถิกุล 101 ตกลงราคา 18,574.00003104200000000010
155บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา  นายบรรพต พันธ์หินกอง 043532029 742 ตกลงราคา 144,412.001576117141400000000074
156บ้านน้ำคำน้อยวิทยา  นางนิภาวัลย์ สมสีไสย รักษาราชการแทน 043581213 12 ตกลงราคา 1818.0000000010000000001
157บ้านนา  นายบุญสวน คำดี 0 1211 ตกลงราคา 165,470.003482012201611000000000121
158บ้านงูเหลือม  นายสมบูรณ์ สีสัน 0 1022 ตกลงราคา 150,004.00221284371171216000000102
159ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา  นาประจักษ์ ยอดภิรมย์ 0 881 ตกลงราคา 151,442.0016714171312900000000088
160บ้านโพนยานาง  นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษ 0 131 ตกลงราคา 16,946.00402133000000000013
161บ้านเม็กหางเหย  นายปฐมสิงห์ คำอ่อนสา 0 311 ตกลงราคา 116,984.00677522200000000031
162บ้านยางเลิง  นายเข็มทอง แสวง 043501173 801 ตกลงราคา 145,151.002082025121300000000080
163บ้านหมอตา  นายประยงค์ ศรีบุญ 0 1031 ตกลงราคา 165,813.702113181219614000000000103
164บ้านดอกไม้  นายปัญญา นาเมือง 043500273 361 ตกลงราคา 119,917.001451245500000000036
165บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)  นางสาวภรณ์พิมล ศรีเจริญ 0832813432 821 ตกลงราคา 138,258.00221010117111100000000082
166บ้านภูงา  นายเข็มทอง แสวง 043-500101 131 ตกลงราคา 16,119.00530302000000000013
167จานเตยวิทยาประชาสรรค์  นายอุทัย ถนอมพล 0 3621 ตกลงราคา 1225,231.0080303030323030303040000000362
168บ้านฮ่องสังข์  นายมนูญ ศรีสนาม 043500105 1731 ตกลงราคา 1105,646.00332415268211291510000000173
169บ้านสาหร่าย  นายสุระพันธ์ มูลทรัพย์ 043500104 1303 ตกลงราคา 181,025.0022187191112149126000000130
170บ้านดอนแคน  - 0 62 ตกลงราคา 15,400.0031000110000000006
171บ้านโนนตาด  นายแสวง ทอนศรี 043500102 641 ตกลงราคา 122,907.001592610101200000000064
172บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)  นายสัญญาศักดิ์ พิลาลัย 043-645425 2273 ตกลงราคา 1129,252.0044352925332437000000000227
173บ้านร้านหญ้า  นายสัมพันธ์ ภุหินกอง 0 633 ตกลงราคา 135,854.00136811128500000000063
174บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์  นายสำราญ สุขหนองบึง 043-500107 591 ตกลงราคา 132,309.001410103116500000000059
175เบญจคามวิทยา  นายถาวร ยมรัตน์ 0 82 ตกลงราคา 15,000.0040002110000000008
176บ้านโพนพอุง  นายสุระพงษ์ ยมรัตน์ 043611042 671 ตกลงราคา 145,111.0001581110101300000000067
177บ้านส้มโฮง  นายสุพงษ์ เวโน 0 392 ตกลงราคา 118,309.001762454100000000039
178บ้านโพนดวน  นายมานิส สลางสิงห์ 0 673 ตกลงราคา 155,328.0008101211141200000000067
179บ้านหินกอง  นายไพบูลย์ พันธ์หนองหว้า 952 ตกลงราคา 141,049.00179691157148900000095
180บ้านเล้าข้าว  นายธานินทร์ เห็มชนาน 043-500223 582 ตกลงราคา 120,829.00181051045600000000058
181บ้านขัดเค้า  043500117 10 ตกลงราคา 00.0010000000000000001
182บ้านสองชั้น  นายสมพงษ์ วงศ์อาจ 0 982 ตกลงราคา 146,211.0030131469131300000000098
183บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)  นายประดิษฐ์ สุดานิช 043626107 3425 ตกลงราคา 1100,000.00115423540324533000000000342
184บ้านหัวช้าง  นายวรศักดิ์ ไหมพรม - 1041 ตกลงราคา 145,156.002410171511207000000000104
185บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)  นายวิเชียร บุตรบุญชู 0 1961 ตกลงราคา 198,000.0020161917231726221620000000196
186บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)  นายทองสุข คุณมาศ 043588586 1631 ตกลงราคา 1102,021.0036161011121219112115000000163
187บ้านค้อโนนสว่าง  นายอนันต์ แก้วภูมิแห่ 043-500220 971 ตกลงราคา 128,000.0028161310149700000000097
188บ้านหนองบั่ววิทยา  นายบุญศรี จันสุระ 043500100 891 ตกลงราคา 137,969.00351387681200000000089
189บ้านแดง  นายธวัชชัย มูลตรีภักดี 0 874 ตกลงราคา 346,822.002018131278900000000087
190บ้านน้ำคำน้อย  นายประวิทย์ เรืองศรี 043 500269 903 ตกลงราคา 147,159.0018141016891500000000090
191เมืองจำปาขัน  นายทองนาค มณีจักร์ 043500106 3453 กรณีพิเศษ 1181,500.0055303035353536352430000000345
192บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์  นายสุวิทย์ สวาสดิ์วรกุล 043-583297 722 ตกลงราคา 134,978.0028591084800000000072
193บ้านเหล่าติ้ว  นายทรงสิทธิ์ เภาสระคู 0 1413 ตกลงราคา 179,988.00301616149614111411000000141
194บ่อพันขันวิทยา  นายมานิต ภูวชินพงศ์ - 1394 ตกลงราคา 1100,392.000151514201315181712000000139
195บ้านปลาค้าว  นายอภิเชษฐ์ ชาญอุไร 0 383 ตกลงราคา 115,980.000101888300000000038
196บ้านหญ้าหน่อง  นางพชรพร ลีทัพไทย 0 243 ตกลงราคา 18,000.00633044400000000024
197บ้านยางเครือด่านน้อย  นายปฏิวัติ ดาศรี 0 1123 ตกลงราคา 133,945.002010115149615148000000112
198บ้านหนองยางหนองไผ่  นายสมชัย งามสาย 0 393 ตกลงราคา 123,012.00647747400000000039
199น้ำคำใหญ่วิทยา  นายอานนท์ นามเพ็ง 043501149 2483 ตกลงราคา 1159.7545271512252022322525000000248
200ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม  นายสุรพล พรหมโคตร 0 1451 ตกลงราคา 184,620.0028151819222617000000000145
201หนองบัวคุรุประชาสรรค์  นายสมโภชน์ คำลอย 043500112 1451 ตกลงราคา 184.8229122319212120000000000145
202ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี  นายเพชร สุ่มมาตย์ 0872201929 961 ตกลงราคา 16,138.0020916176151300000000096
203บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)  นายสืบสกุล ชดช้อย 043-500111 651 ตกลงราคา 132,558.0016145687900000000065
204ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์  นายอนิวัฒน์ มาแสวง 0 1162 ตกลงราคา 166,560.0018141910111210697000000116
205บ้านตาแหลวโนนหมากแงว  นายวิสุทธิ์ สุดหลักทอง - 2763 ตกลงราคา 1177,244.0049212437172128183526000000276
206เมืองทุ่งวิทยา  นายบรรจง สังฆะ 0 2191 ตกลงราคา 1147,670.0030202519261928151225000000219
207ทุ่งศรีเมืองวิทยา  นายไพบูลย์ ศรีสระคู 0 1471 ตกลงราคา 188,238.0022151416121115141414000000147
208โพนขวาวพิทยาคม  นายสุภพ สอนสระคู 0-4350-010 923 ตกลงราคา 137,463.00201151011181700000000092
209หว่านท่าสมอวิทยา  นายอภิชาติ ดีกุดตุ้ม 0 821 ตกลงราคา 146,716.0017121511781200000000082
210บ้านมหิงษาราม  นางเทียม รักษาธรรม 0 891 ตกลงราคา 132,000.0022913151091100000000089
211ห้วยหินลาด  นายพชรกฤต เพ็งเหมือน 0 833 ตกลงราคา 138,039.00208891471700000000083
212หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา  นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์ 043532536 771 ตกลงราคา 138,591.00269914611200000000077
213จตุคามวิทยา  นายประเสริฐ แสงสุมาตย์ 043-500116 901 ตกลงราคา 151,307.00201411714101400000000090
214เมืองอารัมย์  นายระวี อาจหาญ 043500113 491 ตกลงราคา 130,305.006528148600000000049
215บ้านขี้เหล็ก  นางปริญญาพร เลิศพันธ์ 0 661 วิธีพิเศษ 132,608.00203911671000000000066
216บ้านโคกสำโรง  นางกุลธิดา นาเมือง 0 754 ตกลงราคา 140,888.00247411881300000000075
217บ้านหนองแล้ง  นายพุทธ โคตรเทิ้ง 0872246965 1783 วิธีพิเศษ 1116,500.0036151215183212121313000000178
218บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165  นายสุพล สิงห์สถิตย์ 0 1452 ตกลงราคา 184,972.2033221613202021000000000145
219บ้านหนองแวง  นายถาวร จันทร์หนองหว้า 0 962 ตกลงราคา 142,923.0026891311111800000000096
220โสภาพพิทยาภรณ์  นายกิตติศักดิ์ บุคำ - 2251 ตกลงราคา 194,433.5053252021171820181518000000225
221ดอนยางดอนสังข์วิทยา  นายณรงค์ เย็นเพชร 043500114 672 ตกลงราคา 138,369.001728811101100000000067
222บ้านโพนครกน้อย  นายเทพนคร กิตติวัฒนพล 302 ตกลงราคา 111,660.00954424200000000030
223บ้านสระโพนทอง  นายสุพจน์ หินกอง 0810524599 1322 ตกลงราคา 282,083.002020159151914992000000132
224บ้านคูดินทราย  นายวิเชียร แสงสุมาศ 0 1353 ตกลงราคา 178,710.003116916161661267000000135
225บ้านตังหมอง  นายกองสิน พิรุณห์ 0 382 ตกลงราคา 121,497.001131545900000000038
226บ้านหนองอีเข็ม  นายอาวุธ ทองบุ 0 812 ตกลงราคา 152,051.00164751076771200000081
227เมืองอาจสามารถ  นายพูลทรัพย์ มานะดี 043599052, 8972 วิธีพิเศษ 1435,650.00180120120124118120115000000000897
228บ้านส่องอนามัย  นายธานินทร์ ข่อยแก้ว 0831436246 672 ตกลงราคา 130,062.001369101261100000000067
229บ้านสำราญ  นางสาวถิรนันท์ จิตสุข 043-599513 1131 ตกลงราคา 146,766.002916714142112000000000113
230ร่องคำหงษ์ทองวิทยา  นายมงคล น้อยอามตย์ 043-500253 1402 ตกลงราคา 168,048.002312111617911131612000000140
231บ้านบุ่งเบา  นายปริญญา นวลรักษา 375 ตกลงราคา 123,527.00625559500000000037
232บ้านศาลา  นายปริญญา นวลรักษา 0 413 ตกลงราคา 126,672.006560613500000000041
233บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา  นายสนิท กล้าหาญ 043-500255 2011 ตกลงราคา 1132,169.003319916141417302425000000201
234จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา  นายพิทักษ์ มุลาลี 0878539980 493 ตกลงราคา 127,000.0010699321000000000049
235บ้านกลอยโนนสมบูรณ์  นายปรีชา วงศ์หินกอง 043500138 592 ตกลงราคา 123,187.001576886900000000059
236บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ  นายทรงวิทย์ กัญญาคำ 043-666257 942 ตกลงราคา 275,800.001818898201300000000094
237บ้านโนนแฮด  นายประเทือง ไชยบุศย์ 043500250 353 ตกลงราคา 116,195.00472557500000000035
238บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา  นายเหรียญ หงษ์ทะนี 043500326 662 ตกลงราคา 114,605.001474109111100000000066
239บ้านหนองหมื่นถ่าน  นายอุดม ศรีวงษา 043500281 621 ตกลงราคา 133,139.00157151076200000000062
240บ้านหนองยาง  นายธวัชชัย มูลตรีภักดี 0 211 ตกลงราคา 19,354.00622205400000000021
241บ้านกระจายเหล่าสูง  นายธีระวิทย์ เสมอภาค 0 582 ตกลงราคา 131,973.0015784108600000000058
242บ้านหนองหัวคน  นางสุจิตรา พันธุ 043500347 1011 ตกลงราคา 146,000.00271881316811000000000101
243สีสวาดเล็บขาว  นายประดิษฐ์ ขุมเงิน 043500248, 881 ตกลงราคา 1498,060.00201010121591200000000088
244บ้านมะกอก  นายสมคิด อุบาลี 088-476857 1971 ตกลงราคา 189,000.0038171615162217211817000000197
245บ้านทองหลาง  นายพรชัย แก้วพลงาม 0 681 ตกลงราคา 144,256.006106811131400000000068
246หนองขามวิทยา  นายประยูร ศรีวงค์ชัย 0910601141 2031 ตกลงราคา 199,765.004812121516616262824000000203
247บ้านแวงวังเซียม  ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ ดีพลงาม 043500242 803 ตกลงราคา 147,728.0011141014139900000000080
248บ้านหนองฮาง  นายปราโมทย์ หันตุลา 043-500136 3473 ตกลงราคา 1214,299.0040452428352939453428000000347
249บ้านเป้า  นางสุดารัตน์ อยู่ประไพ 043500240 731 ตกลงราคา 136,601.00136146818800000000073
250บ้านเมืองคลอง  นายชูศักดิ์ สุทธิสงค์ 043500135 1243 ตกลงราคา 144,529.603616151715178000000000124
251บ้านแขม  นายภาสกรณ์ ปัญญหาญ 0 1351 ตกลงราคา 175,367.0023162312162421000000000135
252บ้านดงสว่าง  นายพิเศรษฐ์ พัฒนโชติ 0 452 ตกลงราคา 123,161.001065856500000000045
253ชุมชนบ้านโพนเมือง  นายสากล ลำพาย 043-659254 2372 ตกลงราคา 1130,205.0060323039212629000000000237
254บ้านน้ำคำ  นางเพ็ญประภา สมันต์ศรี 043-500239 344 ตกลงราคา 119,477.001123166500000000034
255บ้านโนน  นายชัยณรงค์ ชินเพ็ง 0 872 สอบราคา 150,277.001967122191300000000087
256บ้านดงบัง  นางวัลภา พวงปัญญา 043500132 621 ตกลงราคา 128,061.0019965107600000000062
257บ้านเหล่าบากสามัคคี  นายวีระ แพงวงศ์ 043500133 431 ตกลงราคา 125,661.00764694700000000043
258บ้านหนองนาหล้า  นายสมพร ดิษฐ์เจริญ 043500141 643 ตกลงราคา 129,401.00184410791200000000064
259บ้านแจ้ง  นายสมใจ อุลมาน 043-500233 1312 ตกลงราคา 183,768.0024111291517881215000000131
260บ้านท่าค้อ  นายชาญชัย โพธิจักร 043-500234 762 ตกลงราคา 142,527.0017912121131200000000076
261บ้านโนนยางรัฐพัฒนา  นายเสน่ห์ วัชระกวีศิลป์ 0 162 ตกลงราคา 16,846.00333511000000000016
262บ้านกุดเขียว  นางสาวนิภาพร น้ำคำ 043500130 531 ตกลงราคา 130,997.0011774851100000000053
263ชีโหล่นวิทยา  นายสมบูรณ์ ศรีวงษ์ 043-501168 2373 วิธีพิเศษ 1158,684.0043261620151923301728000000237
264บ้านธาตุสามัคคี  นายเข็มชาติ นานานนท์ 0 432 ตกลงราคา 135,400.0011651621200000000043
265บ้านขี้เหล็ก  นายทรงจิต สมุทรเขต 043611163 1153 ตกลงราคา 165,856.0025161217151515000000000115
266บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)  นายวีระวัฒน์ เกตุมาตย์ 043611753 1501 ตกลงราคา 181,985.0043142214151824000000000150
267บ้านหนองย่างงัว  นายศักดิ์ชัย ประวิสุทธิ์ 0 1062 ตกลงราคา 148,404.0025131411131317000000000106
268บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)  นายสุวิทย์ คำพร 043-500232 721 ตกลงราคา 137.171610101288800000000072
269บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์  นายประภาส พิลาภ 043-500129 312 ตกลงราคา 117,783.00672253600000000031
270บ้านน้ำเงิน  นายประหยัด เชาว์ชาญ (รักษาการ) 043-500140 273 ตกลงราคา 112,654.001336002300000000027
271บ้านดู่  นายโกวิท สิทธิศักดิ์ 043 500323 831 ตกลงราคา 170,000.0001112151791900000000083
272บ้านดงเมืองจอก  นายวิเชียร อ่อนสองชั้น 0 1773 กรณีพิเศษ 1149,104.002716161514916152722000000177
273บ้านแคน(วันครู 2503)  ว่าที่พันตรีมานิตย์ ซาชิโย 043-659688 3671 ตกลงราคา 1242,680.0050312933453835353536000000367
274บ้านโหรา  นายสุทธิสม ดังก้อง 0 811 ตกลงราคา 143,901.00231210411101100000000081
275บ้านหนองหว้า  นายเจสดา พรหมเวียง 043-500251 593 ตกลงราคา 124,651.00137551011800000000059
276บ้านหนองบัว  นายสุเมธ สาลำ 0 2062 ตกลงราคา 1155,035.0040102017172024191722000000206
277บ้านหนองเรือ  พันจ่าเอกศิล วงค์สันต์ 043-500244 572 ตกลงราคา 135,264.001764399900000000057
278บ้านสำโรง  นางธิติมาพร จันทสิทธิ์ 0 304 ตกลงราคา 118,795.00540446700000000030
279บ้านขุมเงิน  นายเฉลิมชัย แสนยะบุตร 0892778600 182 ตกลงราคา 114,241.00233334000000000018
280บ้านหว่านไฟ  นายคุณาวุฒิ เขวาลำธาร 043-500237 863 ตกลงราคา 151,484.00141116812131200000000086
281บ้านลิ้นฟ้า  นายมนตรี สิงห์ชา 043500235 633 ตกลงราคา 132,448.0018795153600000000063
282บ้านเหล่าฮก  นายสง่า ไตรมณี 043597035 1011 ตกลงราคา 158,298.0023121211111517000000000101
283บ้านป่ายางวนาทิพย์  นายถาวร มูลมะณี 043597458 643 ตกลงราคา 128,519.00157910711500000000064
284บ้านหนองหินน้อย  นายทินกร คลังจินดา 043-500097 371 ตกลงราคา 113,564.00652568500000000037
285บ้านเมืองสรวง  นายดรุณ เกตุตากแดด 043597320 1972 ตกลงราคา 147,080.0037181821202220141611000000197
286ชุมชนบ้านผำ  นางสุดารัตน์ อยู่ประไพ 043597321 2392 ตกลงราคา 1110,464.0040201920252527232020000000239
287บ้านข่อย  นายวิเชียร กันหาจันทร์ 0935601717 1462 ตกลงราคา 198,456.0012161212112114181119000000146
288หนองหินใหญ่วิทยา  นายชนันต์ชัย พัชรคำสุดที 0956292862 1912 ตกลงราคา 1137,329.0044101520252316181010000000191
289บ้านสูงยาง  ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ 0 792 ตกลงราคา 150,591.001471148614321000000079
290บ้านคูเมือง  นายจักร์สิน สามารถ 0 1353 ตกลงราคา 182,525.00261412111215871614000000135
291บ้านป่าดวนพังหาด  นางฉวีวรรณ พลสรี 043500215 593 ตกลงราคา 132,340.00186531161000000000059
292ดงเกลือวิทยา  นายพิสรร ปัดชาศรี 043500214 752 ตกลงราคา 141,214.001911781311600000000075
293บ้านหัวนา  นายชนัฐพงศ์ ซื่อสัตย์ 0985524239 1111 ตกลงราคา 160,576.00135104101515111117000000111
294บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา  นางสาวศรัญญา สาลำ 043500211 493 ตกลงราคา 121,101.002409662200000000049
295บ้านเหล่าหัวภู  นายสุเทพ ไชยเสนา 043500213 381 ตกลงราคา 115,504.00943764500000000038
296บัวสูงบัวเงินวิทยา  นายณรงค์ ชัยปฏิวัติ 043500210 811 ตกลงราคา 193,591.0022871210121000000000081
297หนองยางวิทยาคม  นายสุเมธ สาลำ 043500212 1201 ตกลงราคา 176,501.00161512121510111469000000120
298บ้านหนองผือโนนค้อ  นายประยูร สิงห์พันธ์ 0 423 ตกลงราคา 125,474.00745674900000000042
299สามขาพิทยาคม  นายสายสมุทร สหุนิล 0 3872 ตกลงราคา 1170,443.0087442441474527202428000000387
300ชุมชนบ้านหมากยาง  นายคมกฤษ สุภารี 0 942 ตกลงราคา 150,060.002412121010111500000000094
301ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย  นายสุวิทย์ มณีวรรณ 043500084 2132 ตกลงราคา 1142,939.003517212124272227613000000213
302บ้านโพนทอง  นายณฤทธิ์ สิทธิจันทร์ 04350085 862 ตกลงราคา 147,427.002216810981300000000086
303บ้านหนองพลับ  นางมิญช์มนัส สลางสิงห์ 0 513 ตกลงราคา 127,663.001543894800000000051
304เมืองโพนทราย  นายดำรงค์ ขุมเงิน 043595070 1751 ตกลงราคา 184,221.0043242516222124000000000175
305บ้านหนองบัวประชาสรรค์  นายประสงค์ ชื่นใจ 043595034 2463 ตกลงราคา 1142,495.0050303535302640000000000246
306บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง  นายจำนงค์ เชิงหอม 0856089879 862 ตกลงราคา 143,261.0022121111813900000000086
307บ้านหนองสรวงหนองซำ  นายชยุต งามเกลี้ยง 043500268 522 ตกลงราคา 124,919.002075247700000000052
308บ้านหนองยาง  นายสมพร สุขสีดา 043500194 1021 ตกลงราคา 153,274.0020141218131411000000000102
309บ้านดอนหม่วย  นายอาคม บุตรหินกอง 0 151 ตกลงราคา 112,000.00024222300000000015
310ยางคำวิทยา  นายสมยศ ไชยโย 0 1981 ตกลงราคา 1117,900.00402625162716228810000000198
311บ้านเหล่าข้าว  นายสุทิน อักโข 043500086 1252 ตกลงราคา 147,809.003517131891716000000000125
312บ้านสว่าง  นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์ 043500089 1582 ตกลงราคา 163,646.00311418109142316716000000158
313บ้านดอนขาม  นางรัตปราณี บัวทอง 0 601 ตกลงราคา 121,139.00221010574200000000060
314สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์  นางสาวนิตยา บางโท 043500311 533 ตกลงราคา 299,700.0051041656700000000053
315บ้านโพนดวนสาวเอ้  นาย สมเกียรติ อำมะเหียะ 043-500088 1511 ตกลงราคา 185,542.00412081712151111106000000151
316บ้านดงหมากไฟ  นายจำรัส เชิงหอม 0 2073 ตกลงราคา 1125,816.004032211815182013228000000207
317บ้านหัวดง  นายอนุพงษ์ บุญธรรม 0 1022 ตกลงราคา 255,518.00281498191212000000000102
318บ้านเด่นราษฎร์  นายพรชัย จิตตเมตตากุล 0 1811 ตกลงราคา 181,515.0034191719241115121317000000181
319บ้านหนองคูณ  นายสรรเสริญ กลิ่นพูน 0 1431 ตกลงราคา 178,924.0034202016200000017160000143
320บ้านดงเย็น  นายลิขิต สองศรี 0 892 ตกลงราคา 151,801.00178112110101200000000089
321บ้านกอกแก้ว  นายพูนศรี โกกะบูรณ์ 043-506271 1211 ตกลงราคา 197,345.0027151112192116000000000121
322บ้านขมิ้น  นายสุดใจ ไชยา 0 51 ตกลงราคา 14,318.0000020120000000005
323ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)  นายประยงค์ รักษา 043506022 1354 ตกลงราคา 1807,869.0022173018121521000000000135
324บ้านขวาวคุรุประชาสรรค์  นายสุเทพ ชุมภักดี 0 573 ตกลงราคา 115,000.00105105971100000000057
325ดอนกลอยวิทยาคาร  นายสุวิทย์ สุนทร 043-506-13 2103 ตกลงราคา 1135,274.0040152120201424221519000000210
326สาวแหวิทยา  นายสำรวย ชื่นใจ 043612037 1951 ตกลงราคา 1138,475.003322131922262213196000000195
327บ้านดอนแดง  นายกิตติวัฒน์ วลัยศรี 0 301 ตกลงราคา 116,584.00843432600000000030
328บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)  นายสุภา ศรีชาเนตร 043588604 461 ตกลงราคา 126,600.009655118200000000046
329บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง  นายไชยวัฒน์ ไชยโย 043500162 763 ตกลงราคา 145,813.0016712711121100000000076
330บ้านธาตุจอมศรี  นายสุพรรณ นิ่มอนงค์ 0 1031 ตกลงราคา 137,312.00222291291613000000000103
331บ้านวารีสีสุก  นายเสถียร หล้าแหล่ง 0 792 ตกลงราคา 244,400.0018761010151300000000079
332บ้านหนองไศล  นายวรรณธง สาคำไมย์ 0 1481 ตกลงราคา 175,905.001115161512817181917000000148
333บ้านหนองจาน  ดร.เธียรชัย ข่าขันมะลี 0 961 ตกลงราคา 154,536.002213121112111500000000096
รวม 38,417 677 - 413 22,131,882.28 7,643 4,223 4,116 4,393 4,549 4,534 4,687 1,457 1,410 1,372 17 16 0 0 0 0 38,417
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน