สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอนันต์ พันนึก
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1เมืองเกษตรวิสัย  นายอุดมศักดิ์ ดีโสภา 043589082 2986 วิธีพิเศษ 1166,664.0077242945414834000000000298
2วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)  นายมนตรี รัตนตรัยวงศ์ 043589085 6223 กรณีพิเศษ 1448,000.00967597107937678000000000622
3บ้านป่ายาง  นายสุเมต ปราณี 043589255 1222 ตกลงราคา 272,611.0024111519102914000000000122
4บ้านหนองแวง  นายขจรศักดิ์ สำลี 043589083 1773 ตกลงราคา 1106,214.000252828363228000000000177
5บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น  นายเฉลิมพล หนองเรือง 0 1232 ตกลงราคา 176,463.0015142218151821000000000123
6บ้านโพนโพธิ์หว้างาม  นางเพ็ญศรี ยาศรี 0 1383 ตกลงราคา 281,220.0027161418222219000000000138
7บ้านสะแบง  - 0934852829 73 ตกลงราคา 23,635.0001011220000000007
8บ้านกู่กาสิงห์  นายสิทธิชัย จันทะบุดศรี 043546589 3233 ตกลงราคา 1175,968.0080393245444142000000000323
9จตุรคามพัฒนา  นายมานิตย์ ประเดิม 0985849356 5323 ตกลงราคา 2336,000.0098604443624854404538000000532
10เมืองบัววิทยาคาร  นายวรรณะ อุดมคำ 0 2503 ตกลงราคา 1142,987.0058332523403536000000000250
11บ้านหัวดงกำแพง  นายชาญวิทย์ ชุมศรี 0 633 ตกลงราคา 132,103.00201074931000000000063
12บ้านสำราญนิวาสสามัคคี  นายทวี วงศ์นาค 043500029 1282 ตกลงราคา 170,833.001011151723121531012000000128
13วัดบ้านโพนเงิน  นายกริชภูมิ โคตรเนตร 043-500263 372 ตกลงราคา 120,610.00037884700000000037
14บ้านน้ำอ้อม  นายวิศาล นิวาสสิริพงศ์ 043611141 2241 ตกลงราคา 1102,825.0045272230152218151911000000224
15บ้านโนนจาน  นายชัยนรินทร์ สอื้นรัมย์ 0 761 ตกลงราคา 142,712.001714691351200000000076
16บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย  นายช่วยศักดิ์ จันทะแสน 0 911 ตกลงราคา 137,842.0026911149121000000000091
17ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล  นายอำนาจ บุญทัน 043-500328 2571 วิธีพิเศษ 1154,379.1047252327251818342812000000257
18บ้านคุยผงดงน้อย  นางสาวสุภัทรา แพไธสง 0 611 ตกลงราคา 127,379.00101356108900000000061
19ไตรคามสามัคคี  นายสุพรรณ โฮมประเสริฐ 043611078 1154 อิเล็กทรอนิกส์ 158,000.001079161961613811000000115
20บ้านผำโนนสว่าง  นายคิด อันไฮ 0 1172 ตกลงราคา 172,492.002091614912415126000000117
21บ้านดอนดู่เหล่าเสือ  นางสาวสุภัทรา แพไธสง 043 500031
22บ้านโพนสะอาด  นางเณรัชรา ก้านจักร์ 0 1023 ตกลงราคา 192,200.0019111512161712000000000102
23บ้านหนองสังข์  นายวิชิต ก้านจักร 0 273 ตกลงราคา 127,000.00622127700000000027
24บ้านหนองกุง  นายสายทอง บุดดี 0 762 ตกลงราคา 149,930.008981613121000000000076
25บ้านหนองเปลือยตาแสง  นายรัตนชัย กาสิงห์ 043-500297 603 ตกลงราคา 133,880.00131086812300000000060
26บ้านหัวดอนชาด  นายบุญปลูก วงษ์แก้ว 0 1023 ตกลงราคา 157,817.002015151419109000000000102
27บ้านตลาดไชย  นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์ 0 712 ตกลงราคา 145,682.009410108121800000000071
28บ้านฝาง  นายสุผล เศษลือ 043546633 1035 ตกลงราคา 163,915.001713715111110856000000103
29คุรุราษฎร์สามัคคี  นายอธิวัฒน์ ศรีเที่ยง 0 1591 ตกลงราคา 1100,864.003011131118181914169000000159
30บ้านเขวาใหญ่  นายวรากานต์ สมศิริ 0-4350-002 423 ตกลงราคา 126,054.00122448756300000042
31ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายประดิษฐ์ชัย มั่นคง 043672503 1674 ตกลงราคา 169,932.0031301818202525000000000167
32บ้านหนองช้าง  นายนิรุตต์ ดำรี 0 714 ตกลงราคา 129,595.301381099101200000000071
33บ้านเหนือ  นางหทัยชนก คชพันธ์ 0 633 ตกลงราคา 126,692.0014881276800000000063
34บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส  นายจีระ อินทรกลาง 0 442 ตกลงราคา 126,755.006821147600000000044
35บ้านอี่เม้ง  นายคำตัน พิมพ์สิงห์ 043500300 733 ตกลงราคา 143,646.00199108813600000000073
36บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)  นายเชิดศักดิ์ เอกปริญญา 0833492646 1901 ตกลงราคา 1126,428.0027162014181422181229000000190
37บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง  นายศุภวัฒน์ สุรแสน 0 1623 ตกลงราคา 1106,644.0021131316221815161414000000162
38สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม  นายบุญธรรม เหล่าบ้านเหนือ 043670045 3462 ตกลงราคา 1229,766.0050212641363535432534000000346
39บ้านจานทุ่งโนนสังข์  นายสายยุธ เหลาเกิ้มฮุ้ง 043 -5000 952 ตกลงราคา 145,761.0020191413861500000000095
40บ้านหัวหนองตาด  นางสาวดอกไม้ บุญเหลี่ยม 043-500298 562 ตกลงราคา 136,750.0015936741200000000056
41บ้านดงครั่งใหญ่  นายอลงกรณ์ ศิริสิงห์ 0 1701 ตกลงราคา 160,000.00401891917172010713000000170
42บ้านนกเหาะ  นายสมัย สุทธาโย 0 401 ตกลงราคา 183,000.004000000000000000040
43บ้านดงครั่งน้อย  นายสมนึก โนริรัตน์ 2261 อิเล็กทรอนิกส์ 1103,878.0050191919211624162121000000226
44ทุ่งกุลาประชารัฐ  นายฐิติพงษ์ ละครรำ 0 1311 ตกลงราคา 189,732.00231341115171410177000000131
45บ้านโพนแท่น  นางอัญญรัตน์ แสนภูมิ 0 1943 วิธีพิเศษ 1126,868.0029131919232514191716000000194
46บ้านโพนทัน  นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง 043546637 1793 ตกลงราคา 189,350.00339151322212319915000000179
47บ้านแสนสี  นายประยูรศักดิ์ ศิริกังวาฬ 043-546638 2183 วิธีพิเศษ 1207,576.0039161119222124241725000000218
48วัดแจ่มอารมณ์  นางปรียานันท์ เหินไธสง 043-500021 1603 ตกลงราคา 197,361.003412161622161181312000000160
49บ้านหนองสระหงส์  นายนิวัติ สิทธิสาร 0857579504 802 ตกลงราคา 146,549.001968127121600000000080
50บ้านโพนเงินโพนทอง  นายศิริชัย อุดมทรัพย์ 0 403 ตกลงราคา 122,257.001036568200000000040
51บ้านหนองอ่างดอกรัก  นายปัญญา สุระโส 0 1222 ตกลงราคา 168,236.003261615201815000000000122
52บ้านฮ่องทราย  นายเสน่ห์ เสาวพันธ์ 0 742 ตกลงราคา 134,315.001614117109700000000074
53บ้านไทรทอง  นายสรุศักดิ์ พลภักดี 0 343 ตกลงราคา 117,355.001322174500000000034
54บ้านโพนหิน  นายวุฒินันท์ คำมา 043-500026 1541 ตกลงราคา 158,544.0050201519211514000000000154
55บ้านหนองไผ่ลุ่ม  นายชูชาติ พุทธอุดร 043-500023 271 ตกลงราคา 18,938.001061134200000000027
56บ้านเขวาตะคลอง  นายนาค โพลาลัย 043-500025 1884 ตกลงราคา 192,321.003717192116191471919000000188
57ชีโนวาทธำรง  นายวินัย โพธิ์หมุด 081 76877 914 ตกลงราคา 150,000.00216891271154800000091
58บ้านเขวาหรดี  นายวิมล แสงหัวช้าง 0 1302 ตกลงราคา 190,965.00121791119121611914000000130
59หนองพระบางตลาดม่วง  นายฟื้น สิทธิสาร 089 86223 1411 ตกลงราคา 194,402.0014141214201516131013000000141
60เมืองปทุมรัตต์  นายดำรงค์ สีลา 043587125 4962 วิธีพิเศษ 1250,000.00100586277656569000000000496
61บ้านจานเหนือ  นายประมง บุญโพธิ์ 043587017 832 ตกลงราคา 148,492.0018771510121400000000083
62ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)  นายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์ 043587534
63บ้านหนองบึง  นายสมศักดิ์ศรี ชราศรี 0 421 ตกลงราคา 118,250.00963494700000000042
64บ้านหนองคูโคกเพ็ก  นายสมจิตต์ อิงอาจ 043-664016 805 ตกลงราคา 146,993.001858111262000000000080
65บ้านโพนงาม  นายเชาวน์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์ 043664013 1101 ตกลงราคา 169,067.1426101213121423000000000110
66บ้านโนนสะอาดหนองแต้  นายรัฐกิจ กอนจันดา 043500060 521 ตกลงราคา 128,439.0015356910400000000052
67บ้านสระบัว  นายดำรง สีลา 043664228 1581 ตกลงราคา 167,629.003014102013229121612000000158
68บ้านหนองมะเขือ  นายมงคล ภูศรีอ่อน 043500184 341 ตกลงราคา 18,828.00742663600000000034
69บ้านเขวาโคกสวายโดด  นายวีระพัฒน์ วงษ์ชาดี 043-501166 1423 อิเล็กทรอนิกส์ 190,631.002411231014101192010000000142
70บ้านเขวาทุ่ง  นางสาวกัญญาภัทร สงค์ศรี 0 423 อิเล็กทรอนิกส์ 118,515.00867840900000000042
71บ้านภูดิน  นายสันติภพ โชติขันธ์ 0 613 ตกลงราคา 124,880.0017969541100000000061
72บ้านบัวขาว  นางกัลยาณี โชติขันธ์ 0 723 อิเล็กทรอนิกส์ 138,839.0020912679900000000072
73หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่  นายพนมภูมิ ไชยแสน 0 1383 ตกลงราคา 160,499.0033191619201318000000000138
74ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)  นายวิทยา กาญจนศร - 1133 ตกลงราคา 149,703.0015111211981416611000000113
75บ้านสวนปอ  นายอดุลย์ จันทร์ฝาง 043501163 781 ตกลงราคา 146,614.0017761183976400000078
76บ้านสำราญหนองบาก  นายอภิชัย ปัดสำราญ 043500068 491 ตกลงราคา 120,662.001375966300000000049
77บ้านโคกกลาง  นายบุญส่ง มะณีแสง 043500067 591 ตกลงราคา 133,139.00131112537800000000059
78ประสิทธาราม  นายอ้วน ลือธิสาร 043501085 282 ตกลงราคา 117,700.00535744000000000028
79บ้านดู่ฝายใหญ่  นายบุญสืบ โทนหงสา 0 1426 กรณีพิเศษ 492,121.00311168101318132012000000142
80บ้านโพนสูง  นายณัฏฐนันท์ สีลา 0 801 ตกลงราคา 145,000.0018101475131300000000080
81บ้านโพธิ์น้อย  ว่าที่ รต.เมธี ลาหล้าเลิศ 043 500064 1031 ตกลงราคา 145,000.002971113151414000000000103
82บ้านขี้เหล็ก  นายสีดา บุตรนาแพง 043671020 1331 ตกลงราคา 174,180.0025132118191819000000000133
83บ้านพิลา  น.ส.พิมพ์อุไร หารตุ่น 0918318831 361 ตกลงราคา 120,285.00942529500000000036
84บ้านนาแค  นายคอนสินธิ์ ทะวะลัย 043-500059 421 ตกลงราคา 120,013.001344255900000000042
85บ้านโพนทอง  นายอกนิษฐ์ แสนภพ 0 571 ตกลงราคา 122,383.001857578700000000057
86บ้านโคกก่อง  นางศุภรัตน์ ฤาโสภา 043039257 505 ตกลงราคา 132,610.006777751100000000050
87บ้านจานใต้  นางเชอรี่ แก้วมงคล 0 773 ตกลงราคา 129,657.001791196101500000000077
88บ้านโนนสวรรค์  นายสกล พรมราช 0 1833 วิธีพิเศษ 1144,055.002020192522322192112000000183
89บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)  นายภิญโญ หอมไกล 0 1101 ตกลงราคา 166,283.001896116161081115000000110
90บ้านน้ำคำ  นายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์ 043664413 641 ตกลงราคา 131,115.0023118853600000000064
91บ้านหัวช้างเลิงแก  นางสฤฒาพร ปัสสำราญ 0 423 ตกลงราคา 122,167.0012011673300000000042
92บ้านส้มโฮง  นายพันธวิทย์ ยืนยิ่ง 0 392 ตกลงราคา 121,292.001372635300000000039
93บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง  - 0 232 ตกลงราคา 110,529.00444342200000000023
94บ้านขามป้อม  นายประพงษ์ ทวีวรรณกิจ 043-500058 847 ตกลงราคา 153,518.00158548951112700000084
95บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)  นายโสภณ พลสมบัติ 043-587145 1001 ตกลงราคา 132,668.00268121171719000000000100
96บ้านดงช้าง  นายสมพงษ์ อามาตย์ 0-4358-726 842 ตกลงราคา 247,918.002197810181100000000084
97บ้านโนนจาน  ว่าที่ พ.ต กฤษฎา ศรีชนะ 0 871 ตกลงราคา 149,311.0021137714111400000000087
98บ้านหนองขาม  นางธัญญลักษณ์ จันทะคาม 043-500-18 561 ตกลงราคา 130,759.0015481147700000000056
99บ้านม่วง  นายวชิร วงษ์ชาดี 0817394805 2022 ตกลงราคา 1117,686.0038332518352924000000000202
100บ้านค้อแสนสี  นายคำภู โกฎหอม 0 473 ตกลงราคา 120,836.001074559700000000047
101บ้านตาจ่อยหนองสระ  นายสัญญา ชาวไร่ 043500061 1241 ตกลงราคา 169,362.0027129121091313811000000124
102อนุบาลเมืองพนมไพร  นายวิรัตน์ พวงช้อย 043591263 6551 กรณีพิเศษ 2284,021.008088951048910594000000000655
103บ้านดอนเจริญ  นายไสว ชานาม 043-590531 1041 ตกลงราคา 153,120.001815168141716000000000104
104บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว  นายอำพร ชัยอาวุธ 043591264 431 ตกลงราคา 121,209.00492875800000000043
105ดอนเสาโฮง  นางสุวณีย์ ขันโมลี 043591266 763 ตกลงราคา 150,642.0010755979106800000076
106บ้านสระแก้วเจริญศิลป์  นายสมชาย ทองเสนา 043591267 1141 ตกลงราคา 148,877.001910912122527000000000114
107บ้านโนนทรายสระทอง  นายพิชัย สีพลี 043500075 913 ตกลงราคา 150,511.001512141411141100000000091
108บ้านโนนม่วง  นายสนอง คูณคำ 043591265 501 ตกลงราคา 122,891.00752104111100000000050
109บ้านโพธิ์ใหญ่  นายจีรพงษ์ วงษ์สามารถ 043581398 2241 ตกลงราคา 1144,116.0033232322221825222016000000224
110ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์  นายชัยรัตน์ ชลาชัย 0 1382 ตกลงราคา 178,756.0040161312221916000000000138
111บ้านหนองกุงวิทยา  นายสิงขร ริโยธา 043-500309 912 ตกลงราคา 145,848.0022111761118600000000091
112บ้านโนนชัยศรีหนองแคน  นายสมบูรณ์ นนทะโชติ 043500188 663 ตกลงราคา 132,813.00167111175900000000066
113บ้านบัวงาม  นายประสาน วิเวก 0 222 ตกลงราคา 112,000.00622513300000000022
114บ้านโพธิ์น้อย  นายพันศักดิ์ ช้อยชด 043588540 302 ตกลงราคา 113,273.001065300600000000030
115บ้านดงมัน  นายสมมาตร เกาะน้ำใส 043500069 642 ตกลงราคา 158,000.00127791081100000000064
116คำไฮสำโรงวิทยาคาร  นายนัฐวุฒิ ทองย่อ 043-667000 1451 ตกลงราคา 182,174.001510121210171515309000000145
117บ้านนางเตี้ยไศลทอง  นายวีรชัย เอราวรรณ 0 483 ตกลงราคา 120,351.001559438400000000048
118บ้านโปง(ประชาสามัคคี)  นายสุรจิต ศิริวัฒน์ 0 683 ตกลงราคา 135,000.001551061481000000000068
119บ้านดอนคำ  นางสาวยุภาพร ไกรยะอุด 043500303 133 ตกลงราคา 16,988.00412203100000000013
120ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา  นายทรงวุฒิ พงษ์พิทักษ์ 043-667222 1473 ตกลงราคา 194,947.002416121810141712159000000147
121บ้านชาติ  นายชัยวัฒน์ พิมพ์สิงห์ 043-500071 672 ตกลงราคา 133,350.001761061011700000000067
122บ้านโนนจิกหนองคู  นายบุญเหลือ สิงห์ธีร์ 0 571 ตกลงราคา 131,760.0014513559600000000057
123บ้านคำพระ  นายพนายุต กองสุข 0973199779 431 ตกลงราคา 124,336.0012463111600000000043
124บ้านนานวลราษฎร์นิยม  นายบัวใส อุ่นเรือน 043590353 1151 ตกลงราคา 171,770.00229815911513176000000115
125บ้านโนนศิลา  นางจารุวรรณ กุชโร 043-501004 163 ตกลงราคา 15,985.00510131500000000016
126โนนไทยวิทยาคาร  นายวัฒนา ศรีพลัง 0 1163 ตกลงราคา 125,551.0056145151310141321000000116
127ไตรราษฎร์วิทยา  นายไพรบูรณ์ วิสีปัต 0 64 ตกลงราคา 14,000.0001020300000000006
128บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)  นางสมพิศ กิริยะ 043-500306 282 ตกลงราคา 114,282.001030630600000000028
129บ้านคำแดง  นายบวร พิมพ์ภู 0 311 ตกลงราคา 119,063.00612553900000000031
130บ้านหนองฟ้า  นายเสนีย์ พนมศร 043500305 371 ตกลงราคา 125,772.000724851100000000037
131บ้านหัวหนองกุดหลด  นายพึ่งพบ เนื่องขันตรี 0 461 ตกลงราคา 136,039.0010454114800000000046
132ปัญจคามประชาสรรค์  นายชัยพล ใจเมือง 043-668039 2091 ตกลงราคา 1117,639.0048282723322823000000000209
133บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์  นายสาคร กล้าหาญ 043-500308 1123 ตกลงราคา 16,348.0027111416141911000000000112
134บ้านดอนบ่อดอนแฮด  นายสัมฤทธิ์ โฆษร 0 752 ตกลงราคา 140,535.0015121161191100000000075
135บ้านหนองเหล็ก  นางอุทัยทิพย์ จงจิตต์ 043-500072 841 ตกลงราคา 149,075.0014123131392000000000084
136บ้านหนองทัพไทย  043565276 1013 ตกลงราคา 149,522.002810116101012734000000101
137บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)  นายสถิตย์ โชติขันธ์ - 1312 ตกลงราคา 181,425.0020141221151851196000000131
138บ้านหัวนา  นายไชยยงค์ บัวศรีคำ 043-039286 1312 ตกลงราคา 181,497.0020141221151851196000000131
139ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม  0 903 ตกลงราคา 147,340.002861591310900000000090
140บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา  นายพิทักษ์ บัวแสงใส 043668535 1461 ตกลงราคา 187,532.0036171015131617778000000146
141บ้านดอนดู่ดอนเจริญ  นายจีระศักดิ์ ถวิลไพร 043500073 371 ตกลงราคา 115,603.001624253500000000037
142บ้านสมสะอาด  นายชำนาญ สมบูรณ์พันธ์ 043500074 481 ตกลงราคา 128,257.00886598400000000048
143บ้านนาชมดอนกลางวิทยา  นายประภาส กุดหอม 043-501152 442 ตกลงราคา 126,755.006821147600000000044
144บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)  นายอภิสิทธิ์ ถวิลไพร 043-500076 1382 ตกลงราคา 287,593.0014122022262123000000000138
145บ้านดอนแดง  นายบุญตา ยมรัตน์ 0 652 ตกลงราคา 126,992.00159810751100000000065
146บ้านท่าลาดวารีวิทยา  นายพงษ์เทพ ศรีจันทร์ 0 1491 ตกลงราคา 1102,591.001891515151416191216000000149
147บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)  นายวิชัย พนมโชติ 0 421 ตกลงราคา 125,842.001132688400000000042
148บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)  นายทรงศิลป์ เสนาะ 043669221 1313 ตกลงราคา 172,762.0034181416122017000000000131
149บ้านพนัสดงสว่างวิทย์  นายทองคำ ทองเอก 043-669449 1121 ตกลงราคา 146,627.002615161681813000000000112
150บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)  นางพิศมัย สอนลา 043-669418 1962 ตกลงราคา 195,035.003515221426261981516000000196
151บ้านคูฟ้า  นายประภาพันธ์ วิเวก 043-500302 633 ตกลงราคา 133,854.00185119621200000000063
152เมืองสุวรรณภูมิ  นายอุดมการณ์ หลักคำ 043581076 1,0303 กรณีพิเศษ 1410,000.002001201351401401401550000000001,030
153อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ  นายสุทัศน์ อนุพันธ์ 043-581021 6554 สอบราคา 1312,500.0077486976100122163000000000655
154ดอนแฮดวิทยา  นายบุญมี วันภูงา 043581636 192 ตกลงราคา 15,800.00334221400000000019
155บ้านสนาม  นางมยุรี สุวัติถิกุล 101 ตกลงราคา 18,574.00003104200000000010
156บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา  นายบรรพต พันธ์หินกอง 043532029 742 ตกลงราคา 144,412.001576117141400000000074
157บ้านน้ำคำน้อยวิทยา  นางนิภาวัลย์ สมสีไสย รักษาราชการแทน 043581213 12 ตกลงราคา 1818.0000000010000000001
158บ้านนา  นายบุญสวน คำดี 0 1211 ตกลงราคา 165,470.003482012201611000000000121
159บ้านงูเหลือม  นายสมบูรณ์ สีสัน 0 1022 ตกลงราคา 150,004.00221284371171216000000102
160ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา  นาประจักษ์ ยอดภิรมย์ 0 881 ตกลงราคา 151,442.0016714171312900000000088
161บ้านโพนยานาง  นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษ 0 131 ตกลงราคา 16,946.00402133000000000013
162บ้านเม็กหางเหย  นายปฐมสิงห์ คำอ่อนสา 0 311 ตกลงราคา 116,984.00677522200000000031
163บ้านยางเลิง  นายเข็มทอง แสวง 043-501617 801 ตกลงราคา 145,151.002082025121300000000080
164บ้านหมอตา  นายประยงค์ ศรีบุญ 0 1031 ตกลงราคา 165,813.702113181219614000000000103
165บ้านดอกไม้  นายปัญญา นาเมือง 043500273 361 ตกลงราคา 119,917.001451245500000000036
166บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)  นางสาวภรณ์พิมล ศรีเจริญ 0832813432 821 ตกลงราคา 138,258.00221010117111100000000082
167บ้านภูงา  นายสมจิตร จันทรศรี 043-500101 131 ตกลงราคา 16,119.00530302000000000013
168จานเตยวิทยาประชาสรรค์  นายอุทัย ถนอมพล 0 3621 ตกลงราคา 1225,231.0080303030323030303040000000362
169บ้านฮ่องสังข์  นายมนูญ ศรีสนาม 043500105 1731 ตกลงราคา 1105,646.00332415268211291510000000173
170บ้านสาหร่าย  นายสุระพันธ์ มูลทรัพย์ 043500104 1303 ตกลงราคา 181,025.0022187191112149126000000130
171บ้านดอนแคน  - 0 62 ตกลงราคา 15,400.0031000110000000006
172บ้านโนนตาด  นายแสวง ทอนศรี 043500102 641 ตกลงราคา 122,907.001592610101200000000064
173บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)  นายสัญญาศักดิ์ พิลาลัย 043-645425 2273 ตกลงราคา 1129,252.0044352925332437000000000227
174บ้านร้านหญ้า  นายสัมพันธ์ ภุหินกอง 0 633 ตกลงราคา 135,854.00136811128500000000063
175บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์  นายสำราญ สุขหนองบึง 043-500107 591 ตกลงราคา 132,309.001410103116500000000059
176เบญจคามวิทยา  นายถาวร ยมรัตน์ 0 82 ตกลงราคา 15,000.0040002110000000008
177บ้านโพนพอุง  นายสุระพงษ์ ยมรัตน์ 043611042 671 ตกลงราคา 145,111.0001581110101300000000067
178บ้านส้มโฮง  นายสุพงษ์ เวโน 0 392 ตกลงราคา 118,309.001762454100000000039
179บ้านโพนดวน  นายมานิส สลางสิงห์ 0 673 ตกลงราคา 155,328.0008101211141200000000067
180บ้านหินกอง  นายไพบูลย์ พันธ์หนองหว้า 952 ตกลงราคา 141,049.00179691157148900000095
181บ้านเล้าข้าว  นายธานินทร์ เห็มชนาน 043-500223 582 ตกลงราคา 120,829.00181051045600000000058
182บ้านขัดเค้า  043500117 10 ตกลงราคา 00.0010000000000000001
183บ้านสองชั้น  นายสมพงษ์ วงศ์อาจ 0 982 ตกลงราคา 146,211.0030131469131300000000098
184บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)  นายประดิษฐ์ สุดานิช 043626107 3425 ตกลงราคา 1100,000.00115423540324533000000000342
185บ้านหัวช้าง  นายวรศักดิ์ ไหมพรม - 1041 ตกลงราคา 145,156.002410171511207000000000104
186บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)  นายวิเชียร บุตรบุญชู 0 1961 ตกลงราคา 198,000.0020161917231726221620000000196
187บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)  นายทองสุข คุณมาศ 043588586 1631 ตกลงราคา 1102,021.0036161011121219112115000000163
188บ้านค้อโนนสว่าง  นายอนันต์ แก้วภูมิแห่ 043-500220 971 ตกลงราคา 128,000.0028161310149700000000097
189บ้านหนองบั่ววิทยา  นายบุญศรี จันสุระ 043500100 891 ตกลงราคา 137,969.00351387681200000000089
190บ้านแดง  นายธวัชชัย มูลตรีภักดี 0 874 ตกลงราคา 346,822.002018131278900000000087
191บ้านน้ำคำน้อย  นายประวิทย์ เรืองศรี 043 500269 903 ตกลงราคา 147,159.0018141016891500000000090
192เมืองจำปาขัน  นายทองนาค มณีจักร์ 043500106 3453 กรณีพิเศษ 1181,500.0055303035353536352430000000345
193บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์  นายสุวิทย์ สวาสดิ์วรกุล 043-583297 722 ตกลงราคา 134,978.0028591084800000000072
194บ้านเหล่าติ้ว  นายทรงสิทธิ์ เภาสระคู 0 1413 ตกลงราคา 179,988.00301616149614111411000000141
195บ่อพันขันวิทยา  นายมานิต ภูวชินพงศ์ - 1394 ตกลงราคา 1100,392.000151514201315181712000000139
196บ้านปลาค้าว  นายอภิเชษฐ์ ชาญอุไร 0 383 ตกลงราคา 115,980.000101888300000000038
197บ้านหญ้าหน่อง  นางพชรพร ลีทัพไทย 0 243 ตกลงราคา 18,000.00633044400000000024
198บ้านยางเครือด่านน้อย  นายปฏิวัติ ดาศรี 0 1123 ตกลงราคา 133,945.002010115149615148000000112
199บ้านหนองยางหนองไผ่  นายสมชัย งามสาย 0 393 ตกลงราคา 123,012.00647747400000000039
200น้ำคำใหญ่วิทยา  นายอานนท์ นามเพ็ง 043501149 2483 ตกลงราคา 1159.7545271512252022322525000000248
201ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม  นายสุรพล พรหมโคตร 0 1451 ตกลงราคา 184,620.0028151819222617000000000145
202หนองบัวคุรุประชาสรรค์  นายสมโภชน์ คำลอย 043500112 1451 ตกลงราคา 184.8229122319212120000000000145
203ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี  นายเพชร สุ่มมาตย์ 0872201929 961 ตกลงราคา 16,138.0020916176151300000000096
204บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)  นายสืบสกุล ชดช้อย 043-500111 651 ตกลงราคา 132,558.0016145687900000000065
205ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์  นายอนิวัฒน์ มาแสวง 0 1162 ตกลงราคา 166,560.0018141910111210697000000116
206บ้านตาแหลวโนนหมากแงว  นายวิสุทธิ์ สุดหลักทอง - 2763 ตกลงราคา 1177,244.0049212437172128183526000000276
207เมืองทุ่งวิทยา  นายบรรจง สังฆะ 0 2191 ตกลงราคา 1147,670.0030202519261928151225000000219
208ทุ่งศรีเมืองวิทยา  นายไพบูลย์ ศรีสระคู 0 1471 ตกลงราคา 188,238.0022151416121115141414000000147
209โพนขวาวพิทยาคม  นายสุภพ สอนสระคู 0-4350-010 923 ตกลงราคา 137,463.00201151011181700000000092
210หว่านท่าสมอวิทยา  นายอภิชาติ ดีกุดตุ้ม 0 821 ตกลงราคา 146,716.0017121511781200000000082
211บ้านมหิงษาราม  นางเทียม รักษาธรรม 0 891 ตกลงราคา 132,000.0022913151091100000000089
212ห้วยหินลาด  นายพชรกฤต เพ็งเหมือน 0 833 ตกลงราคา 138,039.00208891471700000000083
213หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา  นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์ 043532536 771 ตกลงราคา 138,591.00269914611200000000077
214จตุคามวิทยา  นายประเสริฐ แสงสุมาตย์ 043-500116 901 ตกลงราคา 151,307.00201411714101400000000090
215เมืองอารัมย์  นายระวี อาจหาญ 043500113 491 ตกลงราคา 130,305.006528148600000000049
216บ้านขี้เหล็ก  นางปริญญาพร เลิศพันธ์ 0 661 วิธีพิเศษ 132,608.00203911671000000000066
217บ้านโคกสำโรง  นางกุลธิดา นาเมือง 0 754 ตกลงราคา 140,888.00247411881300000000075
218บ้านหนองแล้ง  นายพุทธ โคตรเทิ้ง 0872246965 1783 วิธีพิเศษ 1116,500.0036151215183212121313000000178
219บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165  นายสุพล สิงห์สถิตย์ 0 1452 ตกลงราคา 184,972.2033221613202021000000000145
220บ้านหนองแวง  นายถาวร จันทร์หนองหว้า 0 962 ตกลงราคา 142,923.0026891311111800000000096
221โสภาพพิทยาภรณ์  นายกิตติศักดิ์ บุคำ - 2251 ตกลงราคา 194,433.5053252021171820181518000000225
222ดอนยางดอนสังข์วิทยา  นายณรงค์ เย็นเพชร 043500114 672 ตกลงราคา 138,369.001728811101100000000067
223บ้านโพนครกน้อย  นายเทพนคร กิตติวัฒนพล 302 ตกลงราคา 111,660.00954424200000000030
224บ้านสระโพนทอง  นายสุพจน์ หินกอง 0810524599 1322 ตกลงราคา 282,083.002020159151914992000000132
225บ้านคูดินทราย  นายวิเชียร แสงสุมาศ 0 1353 ตกลงราคา 178,710.003116916161661267000000135
226บ้านตังหมอง  นายไพฑูรย์ พัฒนสระคู 0 382 ตกลงราคา 121,497.001131545900000000038
227บ้านหนองอีเข็ม  นายอาวุธ ทองบุ 0 812 ตกลงราคา 152,051.00164751076771200000081
228เมืองอาจสามารถ  นายพูลทรัพย์ มานะดี 043599052, 8972 วิธีพิเศษ 1435,650.00180120120124118120115000000000897
229บ้านส่องอนามัย  นายธานินทร์ ข่อยแก้ว 0831436246 672 ตกลงราคา 130,062.001369101261100000000067
230บ้านสำราญ  นางสาวถิรนันท์ จิตสุข 043-599513 1131 ตกลงราคา 146,766.002916714142112000000000113
231ร่องคำหงษ์ทองวิทยา  นายมงคล น้อยอามตย์ 043-500253 1402 ตกลงราคา 168,048.002312111617911131612000000140
232บ้านบุ่งเบา  นายปริญญา นวลรักษา 375 ตกลงราคา 123,527.00625559500000000037
233บ้านศาลา  นายปริญญา นวลรักษา 0 413 ตกลงราคา 126,672.006560613500000000041
234บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา  นายสนิท กล้าหาญ 043-500255 2011 ตกลงราคา 1132,169.003319916141417302425000000201
235จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา  นายพิทักษ์ มุลาลี 0878539980 493 ตกลงราคา 127,000.0010699321000000000049
236บ้านกลอยโนนสมบูรณ์  นายปรีชา วงศ์หินกอง 043500138 592 ตกลงราคา 123,187.001576886900000000059
237บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ  นายทรงวิทย์ กัญญาคำ 043-666257 942 ตกลงราคา 275,800.001818898201300000000094
238บ้านโนนแฮด  นายประเทือง ไชยบุศย์ 043500250 353 ตกลงราคา 116,195.00472557500000000035
239บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา  นายเหรียญ หงษ์ทะนี 043500326 662 ตกลงราคา 114,605.001474109111100000000066
240บ้านหนองหมื่นถ่าน  นายอุดม ศรีวงษา 043500281 621 ตกลงราคา 133,139.00157151076200000000062
241บ้านหนองยาง  0 211 ตกลงราคา 19,354.00622205400000000021
242บ้านกระจายเหล่าสูง  นายธีระวิทย์ เสมอภาค 0 582 ตกลงราคา 131,973.0015784108600000000058
243บ้านหนองหัวคน  นางสุจิตรา พันธุ 043500347 1011 ตกลงราคา 146,000.00271881316811000000000101
244สีสวาดเล็บขาว  นายประดิษฐ์ ขุมเงิน 043500248, 881 ตกลงราคา 1498,060.00201010121591200000000088
245บ้านมะกอก  นายสมคิด อุบาลี 088-476857 1971 ตกลงราคา 189,000.0038171615162217211817000000197
246บ้านทองหลาง  นายพรชัย แก้วพลงาม 0 681 ตกลงราคา 144,256.006106811131400000000068
247หนองขามวิทยา  นายประยูร ศรีวงค์ชัย 0910601141 2031 ตกลงราคา 199,765.004812121516616262824000000203
248บ้านแวงวังเซียม  ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ ดีพลงาม 043500242 803 ตกลงราคา 147,728.0011141014139900000000080
249บ้านหนองฮาง  นายปราโมทย์ หันตุลา 043-500136 3473 ตกลงราคา 1214,299.0040452428352939453428000000347
250บ้านเป้า  นางศศิธร พิมพา 043500240 731 ตกลงราคา 136,601.00136146818800000000073
251บ้านเมืองคลอง  นายชูศักดิ์ สุทธิสงค์ 043500135 1243 ตกลงราคา 144,529.603616151715178000000000124
252บ้านแขม  นายภาสกรณ์ ปัญญหาญ 0 1351 ตกลงราคา 175,367.0023162312162421000000000135
253บ้านดงสว่าง  นายพิเศรษฐ์ พัฒนโชติ 0 452 ตกลงราคา 123,161.001065856500000000045
254ชุมชนบ้านโพนเมือง  นายสากล ลำพาย 043-659254 2372 ตกลงราคา 1130,205.0060323039212629000000000237
255บ้านน้ำคำ  นางเพ็ญประภา สมันต์ศรี 043-500239 344 ตกลงราคา 119,477.001123166500000000034
256บ้านโนน  นายชัยณรงค์ ชินเพ็ง 0 872 สอบราคา 150,277.001967122191300000000087
257บ้านกอก  - 043-500131
258บ้านดงบัง  นางวัลภา พวงปัญญา 043500132 621 ตกลงราคา 128,061.0019965107600000000062
259บ้านเหล่าบากสามัคคี  นายวีระ แพงวงศ์ 043500133 431 ตกลงราคา 125,661.00764694700000000043
260บ้านหนองนาหล้า  นายสมพร ดิษฐ์เจริญ 043500141 643 ตกลงราคา 129,401.00184410791200000000064
261บ้านแจ้ง  นายสมใจ อุลมาน 043-500233 1312 ตกลงราคา 183,768.0024111291517881215000000131
262บ้านท่าค้อ  นายศรัณยพงษ์ ประทาพันธ์ 043-500234 762 ตกลงราคา 142,527.0017912121131200000000076
263บ้านโนนยางรัฐพัฒนา  นายเสน่ห์ วัชระกวีศิลป์ 0 162 ตกลงราคา 16,846.00333511000000000016
264บ้านกุดเขียว  นางสาวนิภาพร น้ำคำ 043500130 531 ตกลงราคา 130,997.0011774851100000000053
265ชีโหล่นวิทยา  นายสมบูรณ์ ศรีวงษ์ 043-501168 2373 วิธีพิเศษ 1158,684.0043261620151923301728000000237
266บ้านหัวนา  - 043500325
267บ้านธาตุสามัคคี  นายเขมชาติ นานานนท์ 043-500238 432 ตกลงราคา 135,400.0011651621200000000043
268บ้านขี้เหล็ก  นายทรงจิต สมุทรเขต 043611163 1153 ตกลงราคา 165,856.0025161217151515000000000115
269บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)  นายวีระวัฒน์ เกตุมาตย์ 043611753 1501 ตกลงราคา 181,985.0043142214151824000000000150
270บ้านหนองย่างงัว  นายศักดิ์ชัย ประวิสุทธิ์ 0 1062 ตกลงราคา 148,404.0025131411131317000000000106
271บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)  นายสุวิทย์ คำพร 043-500232 721 ตกลงราคา 137.171610101288800000000072
272บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์  นายประภาส พิลาภ 043-500129 312 ตกลงราคา 117,783.00672253600000000031
273บ้านน้ำเงิน  นายประหยัด เชาว์ชาญ (รักษาการ) 043-500140 273 ตกลงราคา 112,654.001336002300000000027
274บ้านดู่  นายโกวิท สิทธิศักดิ์ 043 500323 831 ตกลงราคา 170,000.0001112151791900000000083
275บ้านดงเมืองจอก  - 0 1773 กรณีพิเศษ 1149,104.002716161514916152722000000177
276บ้านแคน(วันครู 2503)  ว่าที่พันตรีมานิตย์ ซาชิโย 043-659621 3671 ตกลงราคา 1242,680.0050312933453835353536000000367
277บ้านโหรา  นายสุทธิสม ดังก้อง 0 811 ตกลงราคา 143,901.00231210411101100000000081
278บ้านหนองหว้า  นายเจสดา พรหมเวียง 043-500251 593 ตกลงราคา 124,651.00137551011800000000059
279บ้านหนองบัว  นายสุเมธ สาลำ 0 2062 ตกลงราคา 1155,035.0040102017172024191722000000206
280บ้านหนองเรือ  พันจ่าเอกศิล วงค์สันต์ 043-500244 572 ตกลงราคา 135,264.001764399900000000057
281บ้านสำโรง  นางธิติมาพร จันทสิทธิ์ 0 304 ตกลงราคา 118,795.00540446700000000030
282บ้านขุมเงิน  นายเฉลิมชัย แสนยะบุตร 0892778600 182 ตกลงราคา 114,241.00233334000000000018
283บ้านหว่านไฟ  นายคุณาวุฒิ เขวาลำธาร 043-500237 863 ตกลงราคา 151,484.00141116812131200000000086
284บ้านลิ้นฟ้า  นายมนตรี สิงห์ชา 043500235 633 ตกลงราคา 132,448.0018795153600000000063
285บ้านเหล่าฮก  นายสง่า ไตรมณี 043597035 1011 ตกลงราคา 158,298.0023121211111517000000000101
286บ้านป่ายางวนาทิพย์  นายถาวร มูลมะณี 043597458 643 ตกลงราคา 128,519.00157910711500000000064
287บ้านหนองหินน้อย  นายทินกร คลังจินดา 043-500097 371 ตกลงราคา 113,564.00652568500000000037
288บ้านเมืองสรวง  นายดรุณ เกตุตากแดด 043597320 1972 ตกลงราคา 147,080.0037181821202220141611000000197
289ชุมชนบ้านผำ  นางสุดารัตน์ อยู่ประไพ 043597321 2392 ตกลงราคา 1110,464.0040201920252527232020000000239
290บ้านข่อย  นายวิเชียร กันหาจันทร์ 0935601717 1462 ตกลงราคา 198,456.0012161212112114181119000000146
291หนองหินใหญ่วิทยา  นายชนันต์ชัย พัชรคำสุดที 0956292862 1912 ตกลงราคา 1137,329.0044101520252316181010000000191
292บ้านสูงยาง  ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ 0 792 ตกลงราคา 150,591.001471148614321000000079
293บ้านคูเมือง  นายจักร์สิน สามารถ 0 1353 ตกลงราคา 182,525.00261412111215871614000000135
294บ้านป่าดวนพังหาด  นางฉวีวรรณ พลสรี 043500215 593 ตกลงราคา 132,340.00186531161000000000059
295ดงเกลือวิทยา  นายพิสรร ปัดชาศรี 043500214 752 ตกลงราคา 141,214.001911781311600000000075
296บ้านหัวนา  นายชนัฐพงศ์ ซื่อสัตย์ 0985524239 1111 ตกลงราคา 160,576.00135104101515111117000000111
297บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา  นางสาวศรัญญา สาลำ 043500211 493 ตกลงราคา 121,101.002409662200000000049
298บ้านเหล่าหัวภู  นายสุเทพ ไชยเสนา 043500213 381 ตกลงราคา 115,504.00943764500000000038
299บัวสูงบัวเงินวิทยา  นายณรงค์ ชัยปฏิวัติ 043500210 811 ตกลงราคา 193,591.0022871210121000000000081
300หนองยางวิทยาคม  นางพนิดา วงศ์จำปา 043500212 1201 ตกลงราคา 176,501.00161512121510111469000000120
301บ้านหนองผือโนนค้อ  นายประยูร สิงห์พันธ์ 0 423 ตกลงราคา 125,474.00745674900000000042
302สามขาพิทยาคม  นายสายสมุทร สหุนิล 0 3872 ตกลงราคา 1170,443.0087442441474527202428000000387
303ชุมชนบ้านหมากยาง  นายคมกฤษ สุภารี 0 942 ตกลงราคา 150,060.002412121010111500000000094
304ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย  นายสุวิทย์ มณีวรรณ 043500084 2132 ตกลงราคา 1142,939.003517212124272227613000000213
305บ้านโพนทอง  นายณฤทธิ์ สิทธิจันทร์ 04350085 862 ตกลงราคา 147,427.002216810981300000000086
306บ้านหนองพลับ  นางมิญช์มนัส สลางสิงห์ 0 513 ตกลงราคา 127,663.001543894800000000051
307เมืองโพนทราย  นายดำรงค์ ขุมเงิน 043595070 1751 ตกลงราคา 184,221.0043242516222124000000000175
308บ้านหนองบัวประชาสรรค์  นายประสงค์ ชื่นใจ 043595034 2463 ตกลงราคา 1142,495.0050303535302640000000000246
309บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง  นายจำนงค์ เชิงหอม 0856089879 862 ตกลงราคา 143,261.0022121111813900000000086
310บ้านหนองสรวงหนองซำ  นายชยุต งามเกลี้ยง 043500268 522 ตกลงราคา 124,919.002075247700000000052
311บ้านหนองยาง  นายสมพร สุขสีดา 043500194 1021 ตกลงราคา 153,274.0020141218131411000000000102
312บ้านดอนหม่วย  นายอาคม บุตรหินกอง 0 151 ตกลงราคา 112,000.00024222300000000015
313ยางคำวิทยา  นายสมยศ ไชยโย 0 1981 ตกลงราคา 1117,900.00402625162716228810000000198
314บ้านเหล่าข้าว  นายสุทิน อักโข 043500086 1252 ตกลงราคา 147,809.003517131891716000000000125
315บ้านสว่าง  นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์ 043500089 1582 ตกลงราคา 163,646.00311418109142316716000000158
316บ้านดอนขาม  นางรัตปราณี บัวทอง 0 601 ตกลงราคา 121,139.00221010574200000000060
317สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์  นางสาวนิตยา บางโท 043500311 533 ตกลงราคา 299,700.0051041656700000000053
318บ้านโพนดวนสาวเอ้  นาย สมเกียรติ อำมะเหียะ 043-500088 1511 ตกลงราคา 185,542.00412081712151111106000000151
319บ้านดงหมากไฟ  นายจำรัส เชิงหอม 0 2073 ตกลงราคา 1125,816.004032211815182013228000000207
320บ้านหัวดง  นายอนุพงษ์ บุญธรรม 0 1022 ตกลงราคา 255,518.00281498191212000000000102
321บ้านเด่นราษฎร์  นายพรชัย จิตตเมตตากุล 0 1811 ตกลงราคา 181,515.0034191719241115121317000000181
322บ้านหนองคูณ  นายสรรเสริญ กลิ่นพูน 0 1431 ตกลงราคา 178,924.0034202016200000017160000143
323บ้านดงเย็น  นายลิขิต สองศรี 0 892 ตกลงราคา 151,801.00178112110101200000000089
324บ้านกอกแก้ว  นายพูนศรี โกกะบูรณ์ 043-506271 1211 ตกลงราคา 197,345.0027151112192116000000000121
325บ้านขมิ้น  นายสุดใจ ไชยา 0 51 ตกลงราคา 14,318.0000020120000000005
326ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)  นายประยงค์ รักษา 043506022 1354 ตกลงราคา 1807,869.0022173018121521000000000135
327บ้านขวาวคุรุประชาสรรค์  นายสุเทพ ชุมภักดี 0 573 ตกลงราคา 115,000.00105105971100000000057
328ดอนกลอยวิทยาคาร  นายสุวิทย์ สุนทร 043-506-13 2103 ตกลงราคา 1135,274.0040152120201424221519000000210
329สาวแหวิทยา  นายสำรวย ชื่นใจ 043612037 1951 ตกลงราคา 1138,475.003322131922262213196000000195
330บ้านดอนแดง  นายกิตติวัฒน์ วลัยศรี 0 301 ตกลงราคา 116,584.00843432600000000030
331บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)  นายสุภา ศรีชาเนตร 043588604 461 ตกลงราคา 126,600.009655118200000000046
332บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง  นายไชยวัฒน์ ไชยโย 043500162 763 ตกลงราคา 145,813.0016712711121100000000076
333บ้านธาตุจอมศรี  นายสุพรรณ นิ่มอนงค์ 0 1031 ตกลงราคา 137,312.00222291291613000000000103
334บ้านวารีสีสุก  นายเสถียร หล้าแหล่ง 0 792 ตกลงราคา 244,400.0018761010151300000000079
335บ้านหนองไศล  นายวรรณธง สาคำไมย์ 0 1481 ตกลงราคา 175,905.001115161512817181917000000148
336บ้านหนองจาน  ดร.เธียรชัย ข่าขันมะลี 0 961 ตกลงราคา 154,536.002213121112111500000000096
รวม 38,417 677 - 413 22,131,882.28 7,643 4,223 4,116 4,393 4,549 4,534 4,687 1,457 1,410 1,372 17 16 0 0 0 0 38,417
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน