สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1เมืองร้อยเอ็ด  นายบัญชา พาหะนิชย์ 043511789
2บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)  นายประหยัด มาตย์วิเศษ 043512965 612 ตกลงราคา 134,676.00127810136500000000061
3บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)  นางอุดม สง่าศรี 043545791 332 ตกลงราคา 114,126.00720574800000000033
4บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)  นายประพันธ์ ชินคำ 043500153 521 ตกลงราคา 125,487.001289756500000000052
5บ้านโนนรัง  นายวิเชียร มุราชัย 043527994 1001 ตกลงราคา 170,850.0017372881612720000000100
6บ้านซ้งวิทยาคม  นายโกมล ขุนศรีจันทร์ 043-501125
7บ้านค้อ  นายรังสรรค์ สิงหราช 043500203 2083 ตกลงราคา 1144,200.0036232321161915162712000000208
8บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)  นาย ทวีศักดิ์ เวียงสมุทร 043500149 1613 ตกลงราคา 1111,693.002661718171116102515000000161
9สหสามัคคีวิทยา  นายฉัตรชัย จัตุโพธิ์ 043-501108 261 สอบราคา 19,240.00284432300000000026
10บ้านป่ายาง  นายชาญวิทย์ พิมพิรัตน์ 043545132 1092 ตกลงราคา 160,663.0020151513121717000000000109
11บ้านหนองผือโพนศรี  นายสมาน ไชยปัญญา 043500148 343 ตกลงราคา 123,767.00355477300000000034
12บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี  นายศุภวัฒน์ สุรเสน 043545400 602 ตกลงราคา 123,653.002283873900000000060
13บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีสาขาบ้านเขวา  นายศุภวัฒน์ สุรเสน 0 143 ตกลงราคา 17,378.00721012100000000014
14บ้านเล้าวิทยาคาร  นายประยูร วรนาม 043653601 2531 ตกลงราคา 1156,763.0035201821222230352030000000253
15ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)  นายสวาท ไชยราช 043545183 63 ตกลงราคา 13,719.0010032000000000006
16บ้านหนองแวง  นางธิติมาพร จันทสิทธิ์ 043545792 1231 ตกลงราคา 170,000.0032161320151512000000000123
17ธรรมจารีนิวาส  นายวงศกร ประกอบนันท์ 043544544 1771 ตกลงราคา 1113,519.0030101714191719211812000000177
18บ้านหนองพานแยบัวห้าว  นายประชิด น้อยวิบล 043500271 591 ตกลงราคา 135,484.001066121051000000000059
19บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายวัฒนชัย ไชยวงศ์ 043545144 401 ตกลงราคา 119,998.001376356000000000040
20บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)  นายนิยม บุญจันทร์ 043-500147 251 ตกลงราคา 114,573.00562312600000000025
21บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นางบุษกร ทองวล 283 ตกลงราคา 115,300.00952327000000000028
22บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายสมาน ไชยปัญญา 0 1553 ตกลงราคา 187,893.0040191814212419000000000155
23บ้านแมตวิทยาคาร  นายสุกิจ เดชโภชน์ 043651649 814 ตกลงราคา 147,098.001989106151400000000081
24บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)  นางสาวประภาวดี นนท์มุติ 043651718 2121 ตกลงราคา 1137,567.0038151922122119211827000000212
25บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายไชยรัตน์ ธรรมประเสริฐ 0 1122 ตกลงราคา 132,170.003017131317814000000000112
26บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)  นายพรทวี จองลีพันธ์ 043039350 462 ตกลงราคา 123,309.001324694800000000046
27บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)  นายสมัย ไชยพิศ 043500109 2011 ตกลงราคา 1336,700.0045232134203523000000000201
28วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)  นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์ 043500150 822 ตกลงราคา 129,778.0022571210131300000000082
29บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)  นายถาวร ประเสริฐสังข์ 043514061 595 ตกลงราคา 134,298.00891141151100000000059
30บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)  นายฉลอง พลเรืองทอง 043513045 772 ตกลงราคา 137,445.0014641510121600000000077
31บ้านหนองผักแว่น  นายถนอม พั้วพันธ์ 043512215 154 ตกลงราคา 18,820.00322213200000000015
32บ้านแดงโนนสว่าง  นายพิทักษ์ ดลเจือ 043516059 1592 ตกลงราคา 199,197.0022101014122316162313000000159
33บ้านสามแยกโพธิ์ชัย  นายประยุทธ กมลเมือง 043512836 93 ตกลงราคา 15,668.0020020230000000009
34อนุบาลร้อยเอ็ด  นายบัญชา พาหะนิชย์ 043511704 4,3005 วิธีพิเศษ 12,250,000.008205505905906006005500000000004,300
35บ้านแวงวิทยา  นายไสว โยชพนัส 901 ตกลงราคา 155,032.00141210229111200000000090
36บ้านหนองยูง  นายนิยม บุญจันทร์ 043545057 1081 ตกลงราคา 160,900.0027111711101418000000000108
37บ้านขี้เหล็ก  ว่าที่ร้อยตรี พิพัฒน์ชัย จันทร์โตพฤกษ์ 711 ตกลงราคา 147,897.0020139777800000000071
38บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)  นายภูมิพัฒน์ บุญคำมี 043611739 1123 ตกลงราคา 171,305.001999121112161059000000112
39บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)  นางโสภิดา สารครศรี 043545510 925 ตกลงราคา 149,249.0030118131171200000000092
40บ้านโนนแท่น  นางสาวเรวดี มนตรีพิลา 0 832 สอบราคา 122,500.00201091310111000000000083
41บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)  นายยงยุทธ แก้วขอนแก่น 043525240 1402 ตกลงราคา 281.5920101010161010201321000000140
42บ้านดงลาน (คุรุรัฐประชาสรรค์)  นายศักดิ์ชัย ทวีโชติ 0 471 ตกลงราคา 132,260.00444754824500000047
43บ้านแคนสามัคคี  นายธีรัช คำยิ่ง 043545831 571 ตกลงราคา 133,121.00127612351200000000057
44โสภโณประชาสรรค์  นายชัยวรรณ ผลินยศ 043500154 1411 ตกลงราคา 1133,430.002991010171213181013000000141
45บ้านหนองจิกโคกสูง  นายณิรพ ศรีถาวรณ์ 0 942 ตกลงราคา 155,810.001810101610141600000000094
46ชุมชนบ้านสีแก้ว  นายสุรเดช พลอาสา 043654718 2451 ตกลงราคา 1163,810.0055171921282725181619000000245
47บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)  นายเฉลียว นครไพร 043654315 1905 ตกลงราคา 185,445.0037171316192019171220000000190
48บ้านหนองตาไก้หนองตุ  นายประจัญ บุตรวิเชียร 043500155 1091 ตกลงราคา 160,148.0027121416111415000000000109
49บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)  นายสุพรรณ พรรณเกตุ 043500156 2091 ตกลงราคา 1116,726.0033212018221716161630000000209
50บ้านดงสวอง  นายอำนาจ สุขพิพัฒน์ 043 - 5011 251 ตกลงราคา 113,428.00813333400000000025
51บ้านเปลือยสีแก้ว  นายยุทธศักดิ์ อรรคเศรษฐัง 043611596 251 ตกลงราคา 111,340.001030410700000000025
52บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)  นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติ 043039439 651 ตกลงราคา 133,424.0015867149600000000065
53จตุรพักตรพิมาน  นายวีระศักดิ์ คำขูรู 043561085 4593 วิธีพิเศษ 1184,000.0095505561725868000000000459
54บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์  นายเวชสุวรรณ วรเชษฐ์ 043561087 3065 ตกลงราคา 2172,780.0075383137393452000000000306
55หนองตอวิทยา  นายเฉลิม บุญลาด 043531328 1193 ตกลงราคา 154,184.0026102117111816000000000119
56ไตรมิตรวิทยา  นายชวลิต วงศ์เพชรชารัต 043 - 5000 1213 ตกลงราคา 165,404.003671717131318000000000121
57บ้านหนองผือ  นายสิน มูลศรี 0 1141 ตกลงราคา 167,768.0019171513201020000000000114
58บ้านอุ่มจาน  นายทวียศ บุญเหลี่ยม 043-500046 512 ตกลงราคา 124,743.001353978600000000051
59บ้านหนองแอก  นายบุญยืน ชุมไธสง 043039203 1483 ตกลงราคา 191,550.00224131881611152813000000148
60บ้านหนองแวงหนองหัวคน  นายทรงศักดิ์ พนมเขต 043500047 1873 ตกลงราคา 1122,741.0038151613121616252115000000187
61บ้านข่า  นายอดุล กลิ่นใกล้ 043547831 573 ตกลงราคา 132,284.0093107691300000000057
62บ้านค้อกุดจอก  นายอนันท์ นามไพร 043547834 391 ตกลงราคา 117,232.0016102532100000000039
63ชุมชนบ้านเมืองหงส์  นายบุญเลิศ ไชยชิต 043561342 1893 ตกลงราคา 1114,149.0038171418161722151319000000189
64บ้านโคกกลาง  นายสุรศักดิ์ เกริกชัย 043500041 833 ตกลงราคา 149,225.001510101311141000000000083
65บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายจิระเดช ผือโย 043547848 1933 ตกลงราคา 179,112.0047201314221018211711000000193
66ชุมชนบ้านโคกล่าม  นายสุริยะ พุดสีเสน 043650712 1541 ตกลงราคา 162,373.0032201523162919000000000154
67บ้านหนองคูบอน  นายสวง บุบผาโต 043-500032 511 ตกลงราคา 129,839.001057787700000000051
68บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)  นายสุทัศน์ เกษามา 043544730 281 ตกลงราคา 113,464.00662325400000000028
69บ้านเหล่ายูง  นายสังวาลย์ กำมหาวงศ์ 043-500033 1341 ตกลงราคา 174,753.003614916202019000000000134
70บ้านน้ำใสเที่ยมแข้  นายวรรณชัย มาตย์วิเศษ 043652071 2511 ตกลงราคา 1111,955.0051301616243715202319000000251
71บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล  นางเพ็ญนี โทนหงสา - 381 ตกลงราคา 118,831.001133665400000000038
72บ้านยางเครือ  นายนิติพัฒน์ รักกิจ 311 ตกลงราคา 114,343.00511935700000000031
73รัฐทวิคาม  ว่าง 0 101 ตกลงราคา 122,033.00500021200000000010
74บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์  นายกระจ่าง ประทาย 043651030 2293 ตกลงราคา 1129,506.0055222930253038000000000229
75บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม  นายเพิ่มพูล วินทะไชย์ 04351044 1572 ตกลงราคา 285,339.003416131013182210129000000157
76บ้านงูเหลือม  นายอาวุธ ลุนสูงยาง 043501177 643 ตกลงราคา 118,000.00759511161100000000064
77บ้านกอกวิทยาคาร  นายกังวาล ปรินทอง 043500163
78พรหมยานุสรณ์  นายเสถียร โงนมณี 043-500164 1103 ตกลงราคา 163,095.002616131191520000000000110
79ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา  นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ 043547404 952 ตกลงราคา 245,763.0012768014121181700000095
80ร่องคำวิทยานุกูล  นายสวรรค์ มุมกลาง 043547405 2152 ตกลงราคา 1158,213.0035231120201812252526000000215
81บ้านโคกมอน  นายประสาท ปาโส 043500165 472 ตกลงราคา 110,143.0017234471000000000047
82หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ  นายบุญชู บุญอรัญ 0 472 ตกลงราคา 121,942.0010612961300000000047
83บ้านดงกลาง  นายเสนอ สุโนภักดิ์ 043670242 1643 ตกลงราคา 1104,737.00439141712109122216000000164
84รัฐประชาวิทยาคาร  นายศักดิ์อนันต์ ยาวไธสง 0430500035 2043 ตกลงราคา 1102,951.003881818232321152119000000204
85บ้านหัวนาคำ  นายอดุล กลิ่นใกล้ 043-500034 731 ตกลงราคา 144,162.001289146131100000000073
86บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)  นายชำนาญ สมัครวงศ์ 043500168 423 ตกลงราคา 130,596.00943398600000000042
87สหคามวิทยาคาร  นายทองใส วิทยา 043500045 1743 ตกลงราคา 194,096.002616171915241719714000000174
88บ้านดอนแคน  นายรัณดอน วินทะไชย 0899371709 543 ตกลงราคา 129,221.0014963751000000000054
89บ้านหนองหิน  นายศักดิ์อนันต์ ยาวไธสง 043500044 452 ตกลงราคา 125,488.009555610500000000045
90ราชสารสุธีอนุสรณ์  นายสุพล ชมจุมจัง 043547689 431 ตกลงราคา 125,502.00901453439500000043
91บ้านหนองบั่ว  นายสุพจน์ชารีวัน 043500050 331 ตกลงราคา 116,432.001234156200000000033
92บ้านอีง่อง  นายเกรียงศักดิ์. พรมแพน 0933232687 991 ตกลงราคา 152,819.00301411712101500000000099
93บ้านสวนมอญ  นายฤาชัย พิมพ์วิชัย 043500049 531 ตกลงราคา 121,629.001747486700000000053
94ลิ้นฟ้าวิทยาคาร  นายประทวน ชุมสิงห์ 043670622 1533 ตกลงราคา 199,017.00281513891217191319000000153
95บ้านโนนสำราญ  นายสุริยะ บุญสิลา 043547260 241 ตกลงราคา 113,203.00810734100000000024
96บ้านป่าดวน  นายสุริยันต์ จะหวังผล 043500167 381 ตกลงราคา 122,235.00833756600000000038
97รัตนประชานุสรณ์  นายทองพูน ใจลาด 043500043 331 ตกลงราคา 117,135.00765261600000000033
98บ้านดู่น้อย  นายพุฒวัฒน์ วรรณสินธุ์ 043-500038 803 ตกลงราคา 146,973.002159154161000000000080
99ป่าแดงหนองฮูโนนไทย  นายสุริยะ บุญสิลา 043500293 1723 ตกลงราคา 1111,278.0022161220152016181914000000172
100บ้านดงยาง  นายอภิสิทธิ์ หงษ์ศรี 0 1793 ตกลงราคา 175,405.0038231623222730000000000179
101บ้านหนองชาด  นายวิจิตร เรืองดงยาง 043500037 381 ตกลงราคา 137,656.00455657600000000038
102บ้านป่าแดงสาขาบ้านหนองตอน้อย  นายสุพจน์ ชารีวัน 043500164 243 ตกลงราคา 121,132.00524343300000000024
103เมืองธวัชบุรี  นายกฤตติยะ อุทุมภา 043569077 4893 ตกลงราคา 1234,698.00115636258506675000000000489
104ชุมชนบ้านประตูชัย  นายเสถียร สายลวดคำ 043569112 731 ตกลงราคา 131,000.00201091385800000000073
105ชุมชนบ้านยางกู่  นายอุทัย ศรีขาวรส 043650088, 751 ตกลงราคา 149,006.00143785115541300000075
106บ้านมะอึ  นายวัชระ ป้านภูมิ 043650036 1242 ตกลงราคา 144,433.0024132014152216000000000124
107บ้านไก่ป่า  นายกัลยานี ศรีวงษา 043544515 422 ตกลงราคา 116,957.005763731100000000042
108บ้านดอนชัย  นายลือชัย ศรีหาคลัง 043544242 953 ตกลงราคา 160,837.002010667683191000000095
109บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์  นายถาวร ชมภูบุตร 043515375 81 ตกลงราคา 15,628.0001230020000000008
110บ้านธวัชบุรี  นางนราลักษณ์ วงค์วันดี 043-631-08 1893 ตกลงราคา 197,534.0037272624203025000000000189
111บ้านหนองดู่  นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ์ 043631086 761 ตกลงราคา 141,000.00209515811800000000076
112บ้านขาม  นายอรุณ ทิพยโสต 043-658530 882 ตกลงราคา 155,923.002578171112800000000088
113บ้านสังข์  นายฉลาด ประเสริฐสังข์ 043545997 453 ตกลงราคา 124,241.001344947400000000045
114บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)  นายนิกร พรรณขาม 043545450 531 ตกลงราคา 10.30111325711400000000053
115บ้านไผ่  นายสมชาย ผาเจริญ 043545462 483 ตกลงราคา 133,900.00768985500000000048
116บ้านป่าสุ่ม  นายสมรัก กิจบำรุง 461 ตกลงราคา 119,710.001134155561500000046
117บ้านจันทร์สว่าง  นายสมชาย ฤทธิ์น้ำคำ 043569394 271 ตกลงราคา 119,750.00731272500000000027
118บ้านอุ่มเม้า  นายนราวุฒิ สุทธิปัญโญ 043569516 682 ตกลงราคา 239,703.001471067111300000000068
119ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา  นายบุญเกิด ตรีกุล 0 1782 ตกลงราคา 1131,120.0027181317152115202012000000178
120ไพศาลวิทยาคม  นายสุกิจ กลางสุข 043544161 1073 ตกลงราคา 161,021.0012107131281710108000000107
121บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา  นางอารยา ไค่นุ่นสิงห์ - 313 ตกลงราคา 115,827.001023514600000000031
122บ้านฝั่งแดง  นายประยูร สุภารี 043-500178 252 ตกลงราคา 111,605.001031263000000000025
123บ้านหัวโนน  นายสมประสงค์ เพริดพราว 043500264 851 ตกลงราคา 148,636.0021811710151300000000085
124บ้านดู่  นายนฤทธิ์ ภูเฉลิม 0 931 ตกลงราคา 157,644.00201213121181700000000093
125บ้านคางฮุง  นายอุบล สีสมยา 043-039229 1021 ตกลงราคา 146,000.003312121031220000000000102
126บ้านชาดมะเหลื่อม  นายสินสมุทร พุดลา 043500176 431 ตกลงราคา 124,737.0012333561100000000043
127บ้านตรีคาม  นายบงการ กุสุริย์ 0 441 ตกลงราคา 121,373.00744966800000000044
128บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร  นายสุนทรวัฒน์ วิเศษ 043544353 991 ตกลงราคา 174,000.001441499613912900000099
129บ้านหนองบัวดอนไผ่  นายพีรบูรณ์ สุดตา 043545324 463 ตกลงราคา 116,807.001492457500000000046
130เวฬุวันวิทยา  นายทวี คิมหันตา 043655655 1612 ตกลงราคา 1112,171.0023146138167203222000000161
131บ้านหนองโสน  นายอนันต์ เมืองศรี 043500265 374 ตกลงราคา 117,925.001055283400000000037
132บ้านหนองเต่า  นายบัญชา สุดบนิด 043545801 632 ตกลงราคา 138,707.001011751210800000000063
133บ้านราชธานี  นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์ 043544814 1291 ตกลงราคา 168,167.002219161930815000000000129
134บ้านอีหมุน  นายเสนอ แก้วนาคูณ 043655819 1203 ตกลงราคา 272,096.0019411104910181916000000120
135บ้านตาอุด  นายสุรพงษ์ สัตนาโค 043545817 792 ตกลงราคา 134,977.0019961111111200000000079
136บ้านหนองสาหร่าย  นายวัชระ สิงห์เสนา 0 661 ตกลงราคา 139,106.00155912910600000000066
137นาคำเจริญวิทย์ (บ้านนาคำ)  นายวิชัย ศรีนาคา 043500177 541 ตกลงราคา 136,142.002037755700000000054
138บ้านเมืองน้อย  นายฉัตร์ เคหาบาล 2301 ตกลงราคา 185,541.0061312228332233000000000230
139บ้านมะยาง  นายวิโรจน์ วัฒนะเลิศโรจน์ 0 1731 ตกลงราคา 177,000.0030131417171324161514000000173
140บ้านหนองเบิด  นายวรพจน์ ปราบสิทธิ์ 043-500056 601 ตกลงราคา 138,000.0012548167800000000060
141บ้านเขวาทุ่ง  นายศุรักษ์ ขันธ์ดวง 043544387 1432 ตกลงราคา 280,255.0025101210191814101114000000143
142บ้านหนองช้าง  นายเทอดศักดิ์ ตะราษี 043545396 645 ตกลงราคา 137,538.00104127671430100000064
143บ้านหนองต่าย  นายคมกริช มาตย์วิเศษ 043500174 491 ตกลงราคา 129,814.008471176600000000049
144ไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ  นางวิภาภรณ์ โทพล 043545802 1303 ตกลงราคา 165,789.00201016951111151617000000130
145ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)  นายธงชัย พันธุมี - 1271 ตกลงราคา 173,678.0022142316171322000000000127
146หนองคูโคกขุมดิน  นายวีรพล ช่วยนา 043545803 1092 ตกลงราคา 154,294.00292414119157000000000109
147บ้านศรีสมเด็จ  นายรุ่งนิรัญ พุทธิเสน - 521 ตกลงราคา 130,037.0011655108700000000052
148บ้านโคกข่าหนองโก  ว่าที่ร้อยตรีจักรวัฒน์ พันสลาบขวา 043-500258 491 ตกลงราคา 120,406.0013431264700000000049
149บ้านบากหนองแดง  นายประสิทธิ์ เศษวงศ์ 043508081 641 ตกลงราคา 127,580.00183986101000000000064
150บ้านเหล่ากุด  พันจ่าเอกศิล วงค์สัน 0 303 ตกลงราคา 117,410.00642644400000000030
151โพธิ์สัยสว่างวิทย์  นายสำเร็จ ไชยเสริม 043563300 871 ตกลงราคา 161,171.000105510121213101000000087
152บ้านโพนทอง  นายสมาน ประดิษฐบุญ 043-500217 311 ตกลงราคา 119,263.00444365500000000031
153บ้านสวนจิก  นายสมดี ภูมิเย็น 0 411 ตกลงราคา 161,171.00335543624600000041
154หนองแสงโนนสมบูรณ์  นายอัมพร ภาระพันธ์ 043500218 233 ตกลงราคา 116,769.00024382400000000023
155บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)  นางสินมณี ไชยคุณ 043563206 1183 ตกลงราคา 371,048.001816192272214000000000118
156บ้านหนองแวงยาว  นายกอบทรัพย์ ศรีใหญ่ 043-500314 613 ตกลงราคา 132,574.0017645186500000000061
157ทรายทองวิทยา  นายทวีศักดิ์ จันทะคัต 043-500331 481 ตกลงราคา 127,512.001172598600000000048
158โนนสีดาวิทยา  นางวาสนา จันทร์ศิริ 043544356 1761 ตกลงราคา 1113,717.0029161314151921191515000000176
159อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายวีรชัย ประมงมุข 043544357 1523 ตกลงราคา 1120,660.0023151210171217171415000000152
160บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายประยงค์ พันพลู 043508338 713 ตกลงราคา 337,072.002010751010900000000071
161บ้านป่าแหนหนองไร่  นายธงชัย พันธุมี 043-500313 263 ตกลงราคา 115,882.00645062300000000026
162บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)  นายเถวียน กวีกิจบัณฑิต 043508323 1243 ตกลงราคา 166,546.0034191415151413000000000124
163บ้านกล้วยวิทยา  นายสมบูรณ์ เศษจันทร์ 043501092 2082 ตกลงราคา 1126,351.0048152317171625191810000000208
164บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)  นายสมบูรณ์ ลาวัณย์ 043-500259 341 ตกลงราคา 119,574.00715746400000000034
165บ้านหนองใหญ่  นายบวร แสนหว้า 043653260 651 ตกลงราคา 135,750.0015978961100000000065
166เมืองจังหาร  นายถาวร ไชยฮะนิจ 043507123 631 ตกลงราคา 142,048.0018674741700000000063
167บ้านแคน  นายสถิต สัตนาโค 043545612 1021 ตกลงราคา 158,748.0022151212121019000000000102
168บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)  นายสุวิทย์ จันทร์เสถียร 043500170 373 ตกลงราคา 119,077.001334354500000000037
169บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล  นางแสวง กุลกิจ 261 ตกลงราคา 113,885.00653403500000000026
170บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา  นายประถมชัย เอี่ยมสะอาด 0 1552 ตกลงราคา 195,551.003017921181015101510000000155
171บ้านหนองเข็ง  นายถาวร ไชยฮะนิจ 043501181 484 ตกลงราคา 128,345.009104638800000000048
172บ้านแพง(จัตุคามสำราญวิทยา)  นายดลทรัพย์ ดลประสิทธิ์ 0 1311 ตกลงราคา 171,096.0035101421181815000000000131
173แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)  นายพงษ์ศักดิ์ ยาวไธสง 0879341081 981 ตกลงราคา 148,704.002871299151800000000098
174บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)  นายบรรเทิง แก้วกิตติ 043507207 491 ตกลงราคา 132,429.0012631055800000000049
175ดินดำบัวรองวิทยา  นายสลับ สุ่มมาตย์ 043657409 2651 ตกลงราคา 1109,629.0040201612142123404138000000265
176บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)  นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์ 043545564 523 ตกลงราคา 114,920.009328642000000000052
177บ้านเลิงคาประชาเนรมิต  นางสาวจิราภรณ์ นามมะ 043500051 561 ตกลงราคา 123,436.001158887900000000056
178บ้านขมิ้นจานทุ่ง  นายสลับ สุ่มมาตย์ - 111 ตกลงราคา 13,500.00012222200000000011
179บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์  นายเกรียงศักดิ์ คำภักดี 043545645 583 ตกลงราคา 131,192.0016911539500000000058
180ดงยางสะแบง  นายการ สมภักดี 0 383 ตกลงราคา 142,052.000381156500000000038
181เขวาชีรัฐประชาสรรค์  นายไพศาล สมจินดา 0 423 ตกลงราคา 123,162.00994444800000000042
182บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)  นายสลับ สุ่มมาตย์ 043611162 1102 ตกลงราคา 265,874.0020161110191222000000000110
183บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)  นายพยุงศักดิ์ อสิกัน 0 612 ตกลงราคา 235,534.0015295961500000000061
184หัวนางามวิทยา  ร้อยตรีดำรงค์ อินอุ่นโชติ 043611469 1392 ตกลงราคา 256,819.00222012101715914713000000139
185ไตรคามวิทยา  นายณพนรรจ์ พันธ์ดวง 0 411 ตกลงราคา 127,028.005425612700000000041
186บ้านเหล่ากล้วย  นายชัยพัทธ์ เพ็งเหล่างิ้ว 043507258 671 ตกลงราคา 154,300.001167158101000000000067
187บ้านพยอม  นายเฉลิมชัย แสนยุบุตร - 331 ตกลงราคา 113,350.001253324400000000033
188ดอนแคนดอนหวายสามัคคี  นายอุทัย น้อมระวี 043545662 941 ตกลงราคา 164,864.0018815415118120300000094
189บ้านม่วงท่าลาด  นางชินานารถ ดวงละว้า 043656433 1203 ตกลงราคา 165,190.003619918111413000000000120
190โนนเชียงบังหาดหนองแค  นายณรงศักดิ์ ปิ่นละออ 043545829 404 ตกลงราคา 124,226.00929393500000000040
191บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)  นายศุภวัฒน์ ดีสงคราม 043611174 983 ตกลงราคา 167,563.00269951057108900000098
192บ้านดงเครือวัลย์  นายปรีชา ภูมิผักแว่น 043545606 212 ตกลงราคา 19,976.00043633200000000021
193คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา  นายทวี ขจรมณี 043544424 1063 ตกลงราคา 150,810.00301513915159000000000106
194บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า(คุรุประชาสรรค์)  นายประจักร ปวงสุข 043656544 2183 ตกลงราคา 1118,250.0046341315161624162216000000218
195บ้านป่านหนองอ้อ  นายชาญชัย ใจหาญ 043656263 1003 ตกลงราคา 142,608.0025121288613745000000100
196บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม  นายบุญทวี อนันทวรรณ 043-500288 471 ตกลงราคา 125,582.0012552162500000000047
197บ้านแมด  นายถนัดวิทย์ ทองคำ 043509192 1163 สอบราคา 176,566.0027141213171518000000000116
198บ้านดอนแดง  นายสุจิต ไกรแก้ว 962 ตกลงราคา 163,030.001411101112162200000000096
199บ้านเขือง  นายอาทิตย์ ดวงวงษา 043509130 2752 ตกลงราคา 1169,000.0055282629322322301416000000275
200บ้านดอนพยอมน้อย  นางสาวอภิรดี เวียงอินทร์ 0 271 ตกลงราคา 115,973.00521753400000000027
201บ้านบุ่งค้าแก่งข่า  นายสนิท รุ่งวิสัย 043-500004 12 ตกลงราคา 1700.0010000000000000001
202บ้านวังปากบุ่ง  นางนุสราภรณ์ สินพูลผล 043500005 372 ตกลงราคา 119,980.001064280700000000037
203บ้านธาตุประทับ  นายเศรษฐานันท์ มุิสิกวัน 043500291 291 ตกลงราคา 117,705.00724543400000000029
204บ้านโนนข่า  นางสุดสงวน ทวีแสง 72 ตกลงราคา 13,799.0020013010000000007
205บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)  - 043654079 941 ตกลงราคา 139,559.0022129813141600000000094
206บ้านหมูม้น  นายนเรศร์ สังฆะพิลา 043514176 3281 ตกลงราคา 1176,663.0062313039322235362813000000328
207บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร  นายนิติพัฒน์ พินยะพงค์ 043-500159 503 ตกลงราคา 120,828.001463279900000000050
208บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)  นานสมัย สุภาพ 043500158 1603 ตกลงราคา 1123,115.002801513111520201622000000160
209บ้านมีชัย  นายบุญทวี อนันทวรรณ 043 500260 482 ตกลงราคา 228,283.0088010512500000000048
210บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)  - - 131 ตกลงราคา 17,746.00301223200000000013
211บ้านดอนสำราญ  นายปิลันธน์ สระแก้ว 043 500003 411 ตกลงราคา 124,646.00725878400000000041
212บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)  นายสุนทร ดวงวงษา 043500002 642 ตกลงราคา 236,722.0013101041241100000000064
213วังยาวเจริญวิทย์  ดร.สุรินทร์ นำนาผล 043500290 591 ตกลงราคา 137,611.0011144575105700000059
214บ้านหนองแก่ง  นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี 043500160 431 ตกลงราคา 114,000.001059288100000000043
215บ้านเกษมสุข  นายรัชพงศ์ คนองมาก - 382 ตกลงราคา 122,021.00985336400000000038
216บ้านพลับพลา  นายวิจิตร ทวีนันท์ 043-039220 1102 ตกลงราคา 126,516.0029122112101610000000000110
217ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา  นายถวิล สกุนินนท์ 0 763 ตกลงราคา 134,449.001043587107111100000076
218บ้านเทอดไทย  นายธนบดี เมาะราษี 043557011 1251 ตกลงราคา 170,515.0030141715151717000000000125
219บ้านห้วยสนุกสะพานทอง  นายคำพอง อุดมโภชน์ 043500016 652 ตกลงราคา 139,886.0016210458356600000065
220บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)  นายวรจักร รักษาวงศ์ 0 1803 ตกลงราคา 3101,000.0040131931312521000000000180
221บ้านหนาด  นายอาวุธ ลุนสูงยาง 043500009 501 ตกลงราคา 125,566.0015911355200000000050
222บ้านยางใต้  นายตวงสิทธิ์ ศรีจำนงค์ 0 481 ตกลงราคา 125,925.001294777200000000048
223บ้านอีโก่ม  นางจิรภา สบายดี 043500010 321 ตกลงราคา 119,694.00333895100000000032
224บ้านซองแมว  นายเสงี่ยม เชื้อลิ้นฟ้า 043500015 732 ตกลงราคา 137,756.0014511121091200000000073
225บ้านหวายน้อย  นายประสิทธิ์ ลีนวิภาต 0 151 ตกลงราคา 19,753.00201132600000000015
226บ้านจาน  นายทวี วิชัยวงษ์ 043-658000 1771 ตกลงราคา 1112,881.002818171622181491817000000177
227บ้านขว้างใหญ่  นายสัมฤทธิ์ สันเต 043500292 82 ตกลงราคา 13,007.0012010130000000008
228บ้านขว้างท่าสะแบง  นางนาถอนงค์ สีดามาตย์ 043550715 133 ตกลงราคา 17,261.00340203100000000013
229บ้านหวายหลึม  นายไชยธนา ธาระจันทร์ 043-500287 262 ตกลงราคา 114,092.00422385200000000026
230บึงงามพัฒนา  นายวารบ น้ำคำ 043039222 433 ตกลงราคา 126,875.002213228761000000043
231ประชาราษฏร์รังสรรค์  นายชัยอนันต์ จันทวงศ์ 043659028 533 ตกลงราคา 123,191.0011745861200000000053
232บ้านนางาม  นายถวิล สกุนินนท์ 0 341 ตกลงราคา 119,576.00744824500000000034
233บ้านดอนแก้ว  นายเชี่ยวชาญ พันโภคา 043-500013 331 ตกลงราคา 110,560.001125661200000000033
234บ้านโนนราษี  นายสมยศ พิบูลย์ 0 501 ตกลงราคา 131,425.001549676300000000050
รวม 25,348 453 - 240 14,159,775.90 5,201 2,698 2,715 2,946 2,974 3,023 3,165 898 873 855 0 0 0 0 0 0 25,348
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน