สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 26  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สารคามพิทยาคม  นายเกษม ไชยรัตน์ 043711585
2ผดุงนารี  นายมีศิลป์ ชินภักดี 043722990 4,5036 วิธีพิเศษ 13,025,000.0000000008608718147306166120004,503
3มหาวิชานุกูล  นายกษม บุญบรรจง 043777985 2103 วิธีพิเศษ 1146,567.000000000402238403535000210
4มหาชัยพิทยาคาร  นายบัณฑิต วิเท่ห์ 043758125 2913 วิธีพิเศษ 1442,681.000000000655545554526000291
5แกดำวิทยาคาร  นายสงกรานต์ อุดทารุณ 043706147 1801 ตกลงราคา 1173,000.000000000404336301219000180
6มิตรภาพ  นายบุญสงค์ อรรคฮาตสี 043787154 3473 ตกลงราคา 1348,698.000000000506469405866000347
7โกสุมวิทยาสรรค์  นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร 043761654 2,1383 วิธีพิเศษ 12,542,790.0000000004004053823002983530002,138
8เขวาไร่ศึกษา  นายสมทรัพย์ ภูโสดา 043756074 1,0133 กรณีพิเศษ 1989,109.0000000002001731542001561300001,013
9เขื่อนพิทยาสรรค์  นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจ 0-4376-402 2453 ตกลงราคา 1200,000.000000000404045404040000245
10โพนงามพิทยานุกูล  นายเอกลักษณ์ บุญท้าว 047762365 1261 ตกลงราคา 1107,804.000000000322016162715000126
11วังยาวศึกษาวิทย์  นายบัณฑิต วิเทห์ 043997061 1091 ตกลงราคา 1146,304.000000000201515201425000109
12กันทรวิชัย  นายจงกล เวียงสมุทร 043-789036 8261 ตกลงราคา 1493,073.000000000170146142113111144000826
13เขวาใหญ่พิทยาสรรค์  นายสำรวย ทินพิษ 043980134 1482 ตกลงราคา 1105,093.000000000251831312023000148
14เชียงยืนพิทยาคม  นายเทพโกศล มูลไธสง 043781463 1,4023 กรณีพิเศษ 1950,000.0000000002251952582302312630001,402
15กู่ทองพิทยาคม  นายชัดสกร พิกุลทอง - 1263 ตกลงราคา 193,560.000000000302624181810000126
16บรบือ  นายนิพนธ์ ยศดา 043722990 2,0555 วิธีพิเศษ 31,452,000.0000000003503113742703464040002,055
17บรบือวิทยาคาร  นายประเทือง พลเสนา 043771026 2,1013 วิธีพิเศษ 12,150,000.0000000003503813113123272617352342,101
18เหล่ายาววิทยาคาร  นายสมาน เรืองฤทธิ์ 043722990 3003 ประกวดราคา 1190,103.000000000505560373959000300
19โนนแดงวิทยาคม  นายสมัย ศาลาจันทร์ 043750415 2811 ตกลงราคา 126,500.000000000374070404945000281
20ยางวิทยาคม  นางพิศมัย จำนงพิศ 043722990 2991 ตกลงราคา 1233,244.000000000553955535047000299
21โนนราษีวิทยา  นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ 043-706586 1401 ตกลงราคา 1146,000.000000000142727351522000140
22หนองม่วงวิทยาคาร  นายสำอางค์ จันทนนตรี 043731143 1363 ตกลงราคา 1137,000.000000000301727202616000136
23นาเชือกพิทยาสรรค์  นายเกษม ไชยรัตน์ 04372-5935 1,9713 วิธีพิเศษ 11,668,640.0000000003603693063003083280001,971
24ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายไพรวัลย์ ผลชู 0-4398-906 2013 สอบราคา 1194,154.000000000463839192138000201
25พยัคฆภูมิวิทยาคาร  นายประพันธ์ ขันโมลี 043791427 2,8903 วิธีพิเศษ 13,100,000.0000000004904984924854724530002,890
26วาปีปทุม  นางชนิสรา ดวงบุบผา 04372-5935 3,3033 วิธีพิเศษ 13,191,693.0000000005705645605705504890003,303
27ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายไพทูล พรมมากุล 043750368 3403 ตกลงราคา 1311,580.000000000706869404449000340
28ประชาพัฒนา  นายเอกลักษณ์ บุญท้าว 043706046 3451 ตกลงราคา 1453.930000000605070704055000345
29นาดูนประชาสรรพ์  นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล 043797074 1,4243 วิธีพิเศษ 1665,290.0000000002622522582092392040001,424
30ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  นายประสิทธิ์ ชาญศิริ 043993065 3221 ตกลงราคา 1321,180.000000000704547505060000322
31นาภูพิทยาคม  นายเชาวัศ ปัดสำราญ 043992649 4313 วิธีพิเศษ 1364,000.000000000707782706864000431
32มัธยมยางสีสุราช  นายlศักดา สวัสดิ์สละ 04370-6184 5602 วิธีพิเศษ 1567,988.0000000009011298809486000560
33กุดรังประชาสรรค์  นายมนตรี ลุนสมบัติ 043-728186 1221 ตกลงราคา 1151,479.000000000202223152418000122
34นาโพธิ์พิทยาสรรพ์  นายสนิท แนบกลาง 043-731046 3453 ตกลงราคา 3247,000.000000000767156375451000345
35ชื่นชมพิทยาคาร  นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ 043751173 4281 ตกลงราคา 1480,000.000000000656542809581000428
รวม 29,658 83 - 81 25,361,983.93 0 0 0 0 0 0 0 5,332 5,194 5,135 4,655 4,592 4,591 73 52 34 29,658
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน