สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.มหาสารคาม เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายชัยณรงค์ แสงคำ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209  นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร 043762289
2บ้านสังข์ทอง  นางธัญญลักษณ์ ไชยทองศรี 043761451 1361 ตกลงราคา 168,607.0028132515151822000000000136
3บ้านดอนกลอยหนองยาง  นายปรีดา ดวงวิเศษมาตย์ 043761802 01 ตกลงราคา 153,500.0000000000000000000
4บ้านโชคชัย  นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ 043750304 653 ตกลงราคา 136,622.001541110109600000000065
5บ้านศรีสุข  นายมนต์ชัย ไวมาตย์ 043750033 512 ตกลงราคา 131,873.0017510718300000000051
6บ้านแห่เหนือ  นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่น 043 750030 1022 ตกลงราคา 158,048.0029111312151111000000000102
7บ้านท่าเดื่อ  นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน 431 ตกลงราคา 116,816.001462359400000000043
8บ้านแพงหนองเหนือ  นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร 043776118 2871 ตกลงราคา 1332,755.0042282934302639212315000000287
9บ้านม่วงน้อย  นางกลิ่นแก้ว ลิวไธสง 047762365 291 ตกลงราคา 117,000.00543436400000000029
10บ้านหนองโกวิทยกิจ  นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์ 043776160 2103 ตกลงราคา 1117,793.0046201613151719153316000000210
11บ้านโนนเมืองสองคอน  นายอุดมศักดิ์ เหลาพา 043756149 1791 ตกลงราคา 1104,596.0042231920162930000000000179
12บ้านเหล่าโพธิ์  นายพิเชด มุลตะกร - 612 ตกลงราคา 131,183.0020710846600000000061
13บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว  นายสุรัตนชัย ดีแดง 043776138 2091 ตกลงราคา 184,738.004226926161920171519000000209
14บ้านโนนสัง  นางมยุรี โพธิแสน 043750029 611 ตกลงราคา 132,280.001991899600000000061
15บ้านหนองสระพังโนนสะอาด  นายทองไส เทียบดอกไม้ 043756034 1101 ตกลงราคา 142,553.002619111911915000000000110
16บ้านโนนราษีโคกล่าม  ดร.ปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์ 043750095 781 ตกลงราคา 141,215.00237107781600000000078
17บ้านวังโพน  นายไพฑูรย์ ชาปัด 0 3661 ตกลงราคา 1231,339.0063314135353721373630000000366
18บ้านเหล่าพ่อหา  นายถาวร มาลาหอม 043-756061 1122 ตกลงราคา 164,375.00261881715523000000000112
19บ้านโคกกลาง  นายสุนทร ดวงคำน้อย 043750094 641 ตกลงราคา 116,000.0022481074900000000064
20บ้านหนองเขื่อน  นางศิริรัตน์ แถนสีแสง 043756057 281 ตกลงราคา 110,000.00852242500000000028
21บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์  นางเลิศลักษณ์ ศรีแสง 047762365 1943 ตกลงราคา 1121,706.0025152411152117191433000000194
22บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา  นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล 043-750021 1053 ตกลงราคา 167,235.0015101617151121000000000105
23ชุมชนโพนงามโพนสวาง  นายประชา แสนเย็น 043996057 2462 ตกลงราคา 2144,551.0056303826293235000000000246
24บ้านวังยาววิทยายน  นายนิคม ไวบรรเทา 047762365 3273 ตกลงราคา 1140,000.0076303431303330162621000000327
25หินแห่เสริมศิลป์  นายบุญเย็น โหว่สงคราม 043750026 2001 ตกลงราคา 1113,735.0045252826262624000000000200
26บ้านวังจาน  นายทวี สาระตุ้ย 043750113 1031 ตกลงราคา 148,862.000211513211815000000000103
27บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์  นายสุวรรณ เจ็กนอก 0898629800 1642 ตกลงราคา 1117,265.00016262314202813168000000164
28บ้านทิพโสต  นายวิทยา วารีวิไลธรรม 0933260990 921 ตกลงราคา 161,888.00014142012122000000000092
29บ้านวังกุง  นายอภิชาติ ศิริสม 047762365 1191 ตกลงราคา 166,784.0027161117171417000000000119
30หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร  นายดำรงค์ ชนะเพีย 043762913 3053 ตกลงราคา 1192,352.0056293128312043181930000000305
31บ้านบะหลวงหนองแวง  ว่าที่ ร.ต.เบ็ญจา หงษาชุม 043997115 901 ตกลงราคา 120,840.00221414118111000000000090
32บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)  นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็ง 043994606 1191 ตกลงราคา 160,888.0042161511111212000000000119
33บ้านโนนเนาว์  นายสลักศรี สารศาสตร์บัญชา 043764066 914 ตกลงราคา 152,172.009231713951500000000091
34บ้านโนนเมืองประชาสรรค์  นายบุญนำ เพชรล้ำ 0849601948 613 ตกลงราคา 132,787.0015985512700000000061
35บ้านหนองบัวเรียน  นายคำตัน บุญหล้า 0833289595 392 ตกลงราคา 122,358.00952676400000000039
36บ้านผักหนอก  นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล 043994685 371 ตกลงราคา 121,558.006104355400000000037
37บ้านโนนนกหอ  นายสุเมธ มาศงามเมือง 043750100 411 ตกลงราคา 132,892.00582288800000000041
38บ้านแห่บริหารวิทย์  นายธนวัฒน์ เที่ยงภักดิ์ 0819543363 1001 ตกลงราคา 170,162.0001514121571010107000000100
39บ้านยางน้อย  นายกวี ศรีชัยปัญญา 043998193 813 ตกลงราคา 241,058.0020129118111000000000081
40บ้านดอนสันติ  นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์ 0 1273 ตกลงราคา 292,070.000191727262216000000000127
41บ้านโพนทอง  นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์ 043-724147 212 ตกลงราคา 113,866.00150523500000000021
42บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก  นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์ 0 392 ตกลงราคา 121,639.001063637400000000039
43บ้านป่าเป้า  นายนิกสันต์ กลางพิมาย 043750024 221 ตกลงราคา 111,479.001023221200000000022
44บ้านป่าปอ  นายศรชัย แก้วสุวรรณ 0 192 ตกลงราคา 110,247.00550231300000000019
45บ้านห้วยม่วง  นายบวร ผองขำ 043750035 591 ตกลงราคา 135,895.0091299310700000000059
46บ้านแก้งขิงแคง  นายสุทธิวัฒน์ เททะสัง 047762365 1081 ตกลงราคา 173,480.0010148121014881311000000108
47บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์  นายสุนทร อามาตย์ 043-769279 1431 ตกลงราคา 1100,937.00017201514241219157000000143
48บ้านหัวขัว  นายพัฒนพงศ์ ดำเนตร 043-750019 271 ตกลงราคา 17,750.00033555600000000027
49บ้านเขวาสะดืออิสาน  นายมนัส เมืองมัจฉา 0 761 ตกลงราคา 154,400.002113865131000000000076
50บ้านแท่นโนนหนองคู  นายสฤษฎ์ น้อยนอนเมือง 0 941 ตกลงราคา 151,562.001813131413131000000000094
51บ้านยางสินไชย หนองหาด  นายรุ่ง หนูปัทยา 043750191 791 ตกลงราคา 143,675.0020101111711900000000079
52บ้านเหล่าหนองแคน  นายวันชัย พงสุพันธ์ 047762365 953 ตกลงราคา 149,833.0027171212108900000000095
53บ้านหญ้าขาว  นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา 043-750027 572 ตกลงราคา 130,017.001795776600000000057
54บ้านหนองเหล็ก  นายสุปชัย โกสีนาม 043750024 721 ตกลงราคา 133,547.001391010961500000000072
55บ้านหนองแวงสวนกล้วย  นายกิตติพงษ์ กองเกิด 0895576865 923 ตกลงราคา 156,066.001411161012111800000000092
56บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี  นางนุชชนา ชูปฏิบัติ 047762365 871 ตกลงราคา 148,722.002016128816700000000087
57บ้านทันดู่เหนือ  นายวีระศักดิ์ ลันสี 0 1154 ตกลงราคา 170,740.00221491498513129000000115
58บ้านนาล้อมโคกสว่าง  043750032 431 ตกลงราคา 120,968.001596432400000000043
59บ้านหมากมายโพธิ์ทอง  นายเกียรติศักดิ์ ภาโส 0 862 ตกลงราคา 146,346.002497147121300000000086
60บ้านโนนสูงวังขอนจิก  นายเกษม แอบอิง 043750032 1723 วิธีพิเศษ 2114,887.0028101617111014212223000000172
61บ้านกอกหนองผือ  นายสำเร็จ รักษาเคน 04375003 1833 ตกลงราคา 1114,792.0036151914161718171714000000183
62บ้านหนองปลาเข็ง  นายเติม สีพาไชย 043750188 611 ตกลงราคา 134,066.0014810789500000000061
63บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย  นางเบญจวรรณ เตชะเสน 043769773 661 ตกลงราคา 131,020.002289379800000000066
64บ้านคุยแพง  นายสำเร็จ รักษาเคน - 371 ตกลงราคา 114,692.001143657100000000037
65บ้านคุยเชือก  นายเพียรเลิศ ดวงพาวัง 043750190 753 ตกลงราคา 148,765.001781212971000000000075
66บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง  นายสัมฤทธิ์ ดวงปาโคตร 043-029790 1033 ตกลงราคา 154,005.003112141214119000000000103
67บ้านสว่างยางท่าแจ้ง  นายสกล จันทะเหลา 043750099 1421 ตกลงราคา 146,545.0033181716161428000000000142
68บ้านยางใหญ่  นายมานิต ถิ่นจันดา 043761794 871 ตกลงราคา 134,013.001717861371900000000087
69บ้านคุยโพธิ์  นางศมนี เดชบุรัมย์ 047762365 721 ตกลงราคา 118,000.002257511111100000000072
70บ้านแก่งโกสุมท่างาม  นายบุญชิต รัตนแสง 043761803 1031 ตกลงราคา 125,750.00308161181911000000000103
71บ้านเลิงบัว  นายศักดิ์ชัย บุตรแสนโคตร 0 371 ตกลงราคา 110,500.001073633500000000037
72บ้านเลิงใต้  นางเพญศรี กองเกิด 043-736131 1303 ตกลงราคา 178,054.00291311713161110155000000130
73บ้านหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์  นายธีระพร ผิวพรรณ 043750187 621 ตกลงราคา 125,300.00211051134800000000062
74บ้านเชียงยืน  นายจักรพล แสนเมือง 043781848 1,3034 สอบราคา 1505,000.00271321171371491691371901391060000001,303
75บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง  นายสมหมาย ชุมพล 043781310 1361 ตกลงราคา 145,361.0042151116131623000000000136
76บ้านโคกสูง  นายตองอ่อน ปัดถาวโร 043781092 1314 ตกลงราคา 253,098.0030202011211613000000000131
77บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ  นายสมปอง โพธิบัณฑิต 043750194 1083 ตกลงราคา 130,735.0020121414121818000000000108
78บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)  นายดาวรุ่ง คำบุญ 0817390255 1053 ตกลงราคา 149,460.002381411171616000000000105
79ศิริราษฎร์หมากหญ้า  นายปรีดาพจน์ โสโท 043781425 801 ตกลงราคา 147,275.00157101411121100000000080
80บ้านขีหนองจิก  นายสุทิน วงศ์ประพันธ์ 043-750193 451 ตกลงราคา 125,029.001473823800000000045
81บ้านหนองซอน  นายเกษม จันสามารถ 0-4375-021 2211 ตกลงราคา 1147,308.004017221325253118228000000221
82บ้านสีดาสระแก้ว  นายเขมชาติ ไชยโวหาร 043-752079 671 ตกลงราคา 130,209.0011651113101100000000067
83บ้านหนองไห  นางชลธิชา บุพชาติ 043750038 293 ตกลงราคา 117,046.00615273500000000029
84บ้านโพน  นายเกียรติศักดิ์ สีแสง - 2371 ตกลงราคา 1161,438.0028172418222623262825000000237
85ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)  นายสุวิทย์ หีบแก้ว 043752076 892 ตกลงราคา 252,510.0016101416971700000000089
86บ้านแฝกโนนสำราญ  นายนพดล ทัศนภักดิ์ 0 1363 ตกลงราคา 286,149.0019561691110301515000000136
87บ้านค้อ  นายบรรณกร กงภูธร 043-706152 443 ตกลงราคา 119,216.006734941100000000044
88บ้านสะอาดดอนเงิน  นางสาวนันทนา สอรักษา 86178324 512 ตกลงราคา 133,309.0016586241000000000051
89บ้านผำ  นายนคร กุภาพันธ์ 043769751 1484 ตกลงราคา 289,145.0033212421151321000000000148
90จินดาอารมณ์  นายนพดล ทัศนภักดิ์ 043750195 271 ตกลงราคา 113,334.00844272000000000027
91บ้านขามเปี้ย  นายประยงค์ ศรีทรัพย์ 047762365 1793 วิธีพิเศษ 1109,980.78361621181817259109000000179
92บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139  นายสุทธิศักดิ์ มาตรา 043988189 1033 ตกลงราคา 138,192.0026141111161411000000000103
93บ้านกู่ทอง  นายสุรชัย ถาไชยลา 043750192 312 ตกลงราคา 18,664.001234525000000000031
94บ้านเมืองเพ็ง  นายเรืองเดช สีหาอินทร์ 043750146 235 ตกลงราคา 113,316.70403243700000000023
95บ้านโจดบัวบาน  นางมัณฑนา มีอำนาจ 0933235219 1542 ตกลงราคา 181,235.0035152219232218000000000154
96บ้านหนองมันปลา  สิบเอกจักรรินทร์ จุลสม 043769785 583 ตกลงราคา 122,502.0015910991500000000058
97บ้านหนองชาด  นางพัษณารินทร์ ทองบุตร 043750147 511 ตกลงราคา 130,291.009210979500000000051
98บ้านจานโนนสูง  นายสุวาท จอมทอง 043987078 2181 ตกลงราคา 1210,759.0037251218152713232523000000218
99บ้านหนองมะเม้า  นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหา 0 343 ตกลงราคา 17,429.00630584800000000034
100บ้านโคกข่า  นางฉวีวรรณ จอมทอง 043750039 512 ตกลงราคา 121,562.0018431063700000000051
101บ้านหนองแวง  นายทินกร พันธะไชย 0 411 ตกลงราคา 118,074.004661751200000000041
102บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์  นายสุรศักดิ์ ชารีวาล 043-987077 682 ตกลงราคา 137,085.00205671113600000000068
103บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา  นายถวิล แยบดี 043-988106 411 ตกลงราคา 139,254.00585845600000000041
104บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)  นายมานพ สมภูมิ 043986063 1383 ตกลงราคา 173,908.0039172120131612000000000138
105บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา  นายบันเทิง พลทองสถิตย์ 043986026 1662 ตกลงราคา 177,686.0043131214101520141411000000166
106บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์  นายฉัตรชนก มุนติเก 043-988652 1083 ตกลงราคา 130,000.00401511135816000000000108
107บ้านหนองบุญชู  นายถวิล แยบดี 047762365 361 ตกลงราคา 314,568.00526853700000000036
108บ้านหนองล่าม  นายศุภทัต ทุมรินทร์ 043986126 742 ตกลงราคา 142,000.00186781116800000000074
109บ้านนาทอง  นายรุ่งนิรัญ พุทธิเสน 043750116 601 ตกลงราคา 136,473.009757195800000000060
110บ้านหนองเดิ่น  นายมาศพล ประทุมแพง 0 291 ตกลงราคา 113,728.001115441300000000029
111บ้านกุดรัง  นายวิชัย สมีแจ่ม 043728258 862 ตกลงราคา 134,547.002710129811900000000086
112บ้านหนองแสง  นางกาญจนา ศรีพระนาม 043985027 2841 ตกลงราคา 1164,514.0065212536222220202528000000284
113บ้านกุดเม็ก  นายชยานนท์ มูลพิมพ์ 0 1075 ตกลงราคา 131,670.502016815161319000000000107
114บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม  นายสมเกียรติ บูรภักดิ์ 043731183 1651 ตกลงราคา 188,770.0035162317101218101212000000165
115บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย  นางอรอุมา แสนมี 0-4375-000 621 ตกลงราคา 141,070.00145152750140000000062
116บ้านหัวช้าง  นายจำเริญ เพชรกอง 043728188 1052 ตกลงราคา 251,274.0020710201010141400000000105
117บ้านหนองคลองหัวขัว  นางรัตนา ยศกำธร 0 1102 ตกลงราคา 161,274.00281819913914000000000110
118บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว  นายสุปัน ภูน้ำใส 043762365 1721 ตกลงราคา 196,913.0043182319192525000000000172
119บ้านศรีอรุณ  นายสุรศักดิ์ ศรีแพน 0 391 ตกลงราคา 117,925.001606356300000000039
120บ้านบ่อแกบ่อทอง  ว่าที่ ร.ต.พินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ 0 582 ตกลงราคา 121,000.00144564111400000000058
121บ้านห้วยแคนโนนสูง  นายอัศวิน ภูครองตา 0 1911 ตกลงราคา 1115,580.004616151218251811822000000191
122บ้านหนองแวงสหคามวิทย์  นายโกวิท ภูโอบ 043737452 1471 ตกลงราคา 189,540.00281416169211610116000000147
123บ้านโสกคลอง  นายดาวเหนือ บุรีมาศ 043-029766 1211 ตกลงราคา 173,467.0023141516162116000000000121
124บ้านหนองบอน  นายสุรมนตรี พาบุ 0-4373-74 952 ตกลงราคา 155,686.001715151013111400000000095
125บ้านจอมทอง  นายธารินทร์ ลครพล 0 512 ตกลงราคา 126,082.001832987400000000051
126บ้านโสกกาวดาวเรือง  นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์ 043750000 1091 ตกลงราคา 170,000.0024101714111221000000000109
127บ้านหนองแหน  นายสังคม รัตน์รองใต้ 047762365 2001 ตกลงราคา 1131,964.0044271927263126000000000200
128บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)  นายฉลอง คำภูเงิน 0 411 ตกลงราคา 119,464.00773559500000000041
129บ้านนาโพธิ์  นายโกวิท ภูโอบ 043-985223 1871 ตกลงราคา 1117,634.2029222635323013000000000187
130บ้านหนองโดน  นายวิทูร ยศกำธร 043985244 1181 ตกลงราคา 152,230.0026111318162212000000000118
131บ้านโนนสมบูรณ์  นายอิทธิพล อนุฤทธิ์ 043029762 991 ตกลงราคา 153,957.00281112913131300000000099
132บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ  นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ 0857382330 761 ตกลงราคา 144,729.00129189119800000000076
133บ้านโนนสะอาด  นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์ 0 484 ตกลงราคา 127,388.0010867410300000000048
134อนุบาลชื่นชม  นายพัฒนชัย มูลมณี 043751207 2021 ตกลงราคา 1113,597.0051172426292332000000000202
135ชุมชนบ้านกุดปลาดุก  นายพิศิษฏ์ แสงสุพิน 043751180 2985 ตกลงราคา 1211,394.2948152323273441222441000000298
136บ้านโนนทัน  นางบัวบูชา มอคริ 0 341 ตกลงราคา 112,317.001143743200000000034
137ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา  นายปิยศักดิ์ เนื่องมัจฉา 0-4375-000 591 ตกลงราคา 139,455.0017557681100000000059
138บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี  นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น 0-43750-00 821 ตกลงราคา 146,097.001591168151800000000082
139บ้านหนองนาไร่เดียว  นายธีรวัฒน์ วงษ์อ่อน 0-4375-000 2351 ตกลงราคา 1170,000.0035151815232727261435000000235
140กระบากวิทยาคาร  นายชัดสกร พิกุลทอง 047762365 2033 ตกลงราคา 1140,320.005022121918152713216000000203
141บ้านผักแว่น  นายกฤติน พันธุ์เสนา 043750157 541 ตกลงราคา 130,272.0013476611700000000054
142บ้านส้มกบ  นายสุขี ชมภูเพชร 043-750103 941 ตกลงราคา 151,390.0025111316515900000000094
143บ้านผือ  นายทะลี กองสำลี 043-750006 861 ตกลงราคา 152,552.0015814512161600000000086
144บ้านหนองกุง  นายวิทูรย์ กันทำ 043-706114 1632 ตกลงราคา 192,547.004517101515131220610000000163
145บ้านกุดจอก  นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์ 0 261 ตกลงราคา 117,036.00420419600000000026
รวม 16,323 257 - 151 9,139,999.47 3,161 1,790 1,819 1,850 1,789 1,934 1,991 724 660 605 0 0 0 0 0 0 16,323
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน