สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.มหาสารคาม เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.บวร เทศารินทร์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)  นายประภาส ไชยหงษา 043706909
2บ้านหัวช้าง  นายนุกูล สิงห์สุพรรณ 043-706060 1131 ตกลงราคา 142,264.003015118201217000000000113
3บ้านห้วยทราย  นายสมควร สมศรีดา 0899424602 261 ตกลงราคา 113,923.00913225400000000026
4หนองกุงวิทยา  นายเทิดไท รัตนธรรม 04372-6190 1632 ตกลงราคา 182,689.0020121614131310201728000000163
5บ้านป่าแดง  นายชัยสิทธิ์ ทบบัณฑิต 043-750-04 992 ตกลงราคา 14,243.00241781312141100000000099
6บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์  นายทวี สิทธิ์จันทร์ 043750044 1033 ตกลงราคา 160,408.002015914151515000000000103
7บ้านโคกมนโนนทอง  นางกันหา แก้วงาม -
8บ้านหนองเม็ก  นายชัยยศ โพธิรส 043768196 611 ตกลงราคา 231,497.0019991041900000000061
9บ้านหมากหม้อโนนเกษตร  นายบุญสม แสนเมืองแก้ว 0857579464 391 ตกลงราคา 122,420.00865816500000000039
10ชุมชนบ้านหนองเลา  นาสุทิน ทองดวง 043750052 1151 ตกลงราคา 167,767.0022141717181215000000000115
11บ้านหนองแฮหนองเหล็ก  นายไกรทอง พนาดร 0812600483 541 ตกลงราคา 132,242.0018541881000000000054
12บ้านกุดน้ำใส  นายสมชาย ทองดวง 043750051 791 ตกลงราคา 152,259.00108886101078400000079
13บ้านหนองม่วง (สุบินประชาพัฒนา)  นายชิระ เลิสกุลอุยไพศาล 043750049 343 ตกลงราคา 114,400.00665235700000000034
14บ้านอีโต้  นางสาคร ภูมิปรัชญา 0818734100 741 ตกลงราคา 145,993.0019101210841100000000074
15บ้านหนองแดง  นายทวี พับไธสง 043-750-04 541 ตกลงราคา 120,202.00101171360700000000054
16บ้านปอพานหนองโน  นายทองคำ รณเรืองฤทธิ์ 043989064 1803 ตกลงราคา 199,143.0049182023162430000000000180
17บ้านหนองสระ  นายพิชิต บ้งกาวงษ์ 043750042 1371 ตกลงราคา 193,560.0016101910111310191910000000137
18บ้านเหล่าค้อ  นายไกรศรี โคตรมี 043768204 623 ตกลงราคา 136,575.001210938101000000000062
19บ้านโนนแร่  นายอัมพร คำบุญเรือง 043750197 501 ตกลงราคา 122,395.001369748300000000050
20บ้านหนองแดงสหมิตร  นายศรายุช เชาว์ชาญ 043723793 1161 ตกลงราคา 186,398.00181581010141410134000000116
21บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้  นายนพรัตน์ เมิกข่วง 0833360179 702 ตกลงราคา 138,229.001091161091500000000070
22บ้านเก่าใหญโนนสะอาด  นายบุญสม แสนเมืองแก้ว 043724030 203 ตกลงราคา 111,706.00524006300000000020
23บ้านห้วยหลาว  นายไพทูล บุญมั่ง 043706115 1081 ตกลงราคา 156,796.002611118201517000000000108
24บ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)  นายสุรัตน์ จันทร์พล 0867138670 912 ตกลงราคา 165,656.001610511711995800000091
25บ้านหนองบัวแดง  นางพวงพยอม บุญตาแสง 043723965 1231 ตกลงราคา 135,671.002877119161410615000000123
26บ้านหนองแสง(นาเชือก)  นายปานทอง ปธิเก 043779528 1184 ตกลงราคา 157,479.001881914142718000000000118
27บ้านหัวหนองคู  นางนิลุบล เทียงดาห์ 043724313
28บ้านหนองปอ  นายปฐมพงษ์ อัปมระกา 043706132
29บ้านตลาดม่วง  นางวาสนา ปุริโส 0928038298 521 ตกลงราคา 126,562.002035277800000000052
30ชุมชนบ้านสำโรง  นายอำนาจ พลไชยขา 0895742257 1334 ตกลงราคา 187,822.0018169149915131911000000133
31บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม  นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์ 043706158 701 ตกลงราคา 130,260.00207117118600000000070
32บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย  นายชิน เภาพาน 043740054 971 ตกลงราคา 150,779.0034611134141500000000097
33บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก  นายชัยยุทธ ขัตติยะวงศ์ 043750198 952 ตกลงราคา 155,151.002013101212121600000000095
34บ้านโพนทราย  นางสุภาพร เมิกข่วง 0 502 ตกลงราคา 114,972.001657455800000000050
35บ้านวังหินโนนสว่าง  นายสุรภานุพงศ์ สุนทรา 043750118 513 ตกลงราคา 126,978.0015710532900000000051
36บ้านเหล่ากว้าง  - 04372-5935 291 ตกลงราคา 117,146.00632630900000000029
37บ้านหนองโพธิ์  นายสมนึก สีมาพล 043706145 1312 ตกลงราคา 169,408.0042121713121718000000000131
38บ้านปลาขาว  นายชายชาญ พลสอน 043739445 2021 ตกลงราคา 155,301.0038182816141628201311000000202
39บ้านคึมบง  นายสมศักดิ์ สีวัย 043029845 842 ตกลงราคา 248,660.0017169711101400000000084
40บ้านหนองบึง  นายอุทัย จันทา 043706118 943 ตกลงราคา 149,996.0025181391112600000000094
41บ้านตำแยโนนยาง  นายปรัชญา นนทะสี 0865790881 481 ตกลงราคา 129,753.00876596700000000048
42บ้านป่าตองหนองงู  นายปริวรรต น้อยตาแสง 0813807020 671 ตกลงราคา 134,188.00161081089600000000067
43บ้านนางเลิ้งโคกล่าม  นายสมศักดิ์ เหลืองทอง 043-724085 441 ตกลงราคา 125,647.001070577800000000044
44บ้านหัวสระ  นายสุนทร ทบหลง 043750120 451 ตกลงราคา 124,924.001258263900000000045
45อนุบาลนครจัมปาศรี  นายจาตุรนต์ ปะกินำหัง 043797080 4133 ตกลงราคา 1319,433.0081585853525556000000000413
46กู่สันตรัตน์  นายสุวรรณ บุตรวิเศษ 043706186 2161 ตกลงราคา 1128,610.004528241821182417138000000216
47บ้านหนองโนใต้  นางลดาวัลย์ สีทิศ 043750124 27,4452 ตกลงราคา 19,753.00204027,4323400000000027,445
48บ้านหนองกลางโคก  นางมะลิวัลย์ พุ่มอยู่ 0878658161 261 ตกลงราคา 116,414.00344153600000000026
49ชุมชนบ้านดงบัง  นายณัฐกิตติ์ บัณฑิตย์วีระกุล 043993048 2121 ตกลงราคา 187,978.0043282830252038000000000212
50บ้านโกทา  นายศราวุธ วรเนตร 0817391348 2631 ตกลงราคา 1136,880.0057373337343629000000000263
51บ้านหนองหิน  นายไพบูลย์ พรมมากุล 0895756364 861 ตกลงราคา 137,752.0015129148141400000000086
52บ้านนาฝาย  นางลดาวัลย์ สีทิศ 0892799693 1222 ตกลงราคา 184,252.00211159101214161212000000122
53บ้านหนองบัวน้อย  นางสาวกัลยาณี ศรีกระทุ่ม 043750199 332 ตกลงราคา 127,000.00633439500000000033
54บ้านโคกยาว  นายชัยยงค์ ศิริสอน 043-029851 931 ตกลงราคา 154,568.0024147613161300000000093
55บ้านแดงโพงคำแก้ว  นายธนูศิลป์ บัวบุญ 043724877 1113 ตกลงราคา 157,532.0022111811161716000000000111
56บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง  นางพรรณี เสี่ยงบุญ 043750125 872 ตกลงราคา 153,108.0014111399171400000000087
57บ้านหัวดง  นายธงชัย ดาวยันต์ 0817081462 1293 ตกลงราคา 170,398.00201491011119151812000000129
58บ้านดอนดู่วังบอน  นายวีระศักดิ์ กาหลง 0 741 ตกลงราคา 149,197.002161011615500000000074
59บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน  นายไสว ป้อมจาหยับ 0874387759 1951 ตกลงราคา 1122.8633221918181418142217000000195
60บ้านหนองบัวคู  นายบรรจบ วิถาทานัง 0973431410 613 ตกลงราคา 137,342.001512410410600000000061
61บ้านเครือซูด  นายทวีวัฒน์ เสนาคุณ 0850111657 951 ตกลงราคา 131,000.0031111647131300000000095
62บ้านยางอิไลดอนก่อ  นายคำสี สัตตรัตนำพร 043750122 803 ตกลงราคา 145,696.0018101111871500000000080
63บ้านหนองจิก(นาดูน)  นายวัฒนา ทองยศ 04375-0200 623 ตกลงราคา 322,964.0014613798500000000062
64บ้านโนนเห็ดไค  นางสาวภคมน ยางหงษ์ 043750126 431 ตกลงราคา 123,780.001064957200000000043
65บ้านหนองผง  นายประสิทธิ์ เภตรา 0 531 ตกลงราคา 131,697.00104761041200000000053
66บ้านสระบัว  นายเดือน ปะนะภูเต 0892788281 513 ตกลงราคา 129,094.001276738800000000051
67บ้านดงยาง  นายธงชัย ศิริพรทุม 043739206 1213 ตกลงราคา 159,827.0014141612221825000000000121
68บ้านหลุบควันเมืองหงส์  นายประเสริฐ อินทะมนต์ 043750053 252 ตกลงราคา 113,185.00244453300000000025
69บ้านโพนทอง  นายวีระ สุบัติคำ 043750055 622 ตกลงราคา 240,011.00107885131100000000062
70บ้านร่วมใจ 2  นายอภิชาติ หัตถนิรันต์ 043750056 371 ตกลงราคา 115,000.00672583600000000037
71บ้านเหล่าจั่น  นายเบิก สัตย์สุขยิ่ง 043750125 582 ตกลงราคา 138,312.00741181061200000000058
72บ้านหนองป้าน  นายอินเดีย เสี่ยงบุญ 043750212 2001 ตกลงราคา 1143,832.0037111316121624252323000000200
73บ้านหนองโนทับม้า  นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขยิ่ง 043750057 641 ตกลงราคา 137,173.00135979101100000000064
74บ้านหนองแต้น้อย  นายธัช ปัตตาเนย์ 043029857 1161 ตกลงราคา 165,215.0025101812181419000000000116
75อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย  นายปิยวัฒน์ บุญบรรจง 043791383
76บ้านหนองแคน  นายนรินทร์ ศรีสว่าง 043790869 641 ตกลงราคา 137,242.00146413971100000000064
77บ้านเมืองเสือ  นายบุญธง เดชเถร 043738822 1675 ตกลงราคา 1170,000.003710161742214112313000000167
78บ้านหนองห้าง  นายอุดร สำโรงแสง 0868805653 1311 ตกลงราคา 175,520.001981326202421000000000131
79บ้านหนองกกหนองยาว  นายโกศล คำควร 0043750205 291 ตกลงราคา 111,290.001322334200000000029
80บ้านดง  นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์ 043739499 951 ตกลงราคา 152,940.0025131413914700000000095
81พยัคฆภูมิพิสัย  นายคำภีร์ ล่อดงบัง 043790095 653 ตกลงราคา 128,882.00686109111500000000065
82บ้านหัวหมู  นาย;วานิช จรรยา 043791559 1811 ตกลงราคา 1107,260.0032202529292125000000000181
83บ้านจอมพะลาน  นางนุ่มนวล กะตะศิลา - 844 ตกลงราคา 151,080.0015167106141600000000084
84บ้านหนองระเวียง  นายผัส วึบชัยภูมิ 043738823 1692 ตกลงราคา 194,782.0042182320192819000000000169
85บ้านสระบาก  นาย ภัทร สมบัติ 043992039 1632 ตกลงราคา 269,955.002625121715161512619000000163
86บ้านสระแคน  นายคำสิงห์ สมบัติชัยแสง 043738766 793 ตกลงราคา 125,946.001573764710101000000079
87บ้านดงเย็น  นายสมบูรณ์ พุทธิเสน 043992042 573 ตกลงราคา 130,099.00123710771100000000057
88บ้านโนนสูงดอนหลี่  นายดำรงค์ ภาภิรมย์ 0 1212 ตกลงราคา 166,507.0035131215151714000000000121
89บ้านหนองบัวคูสองห้อง  นายบุญทอม บุญยรัตน์ 043750152 1093 ตกลงราคา 162,779.002410111818919000000000109
90บ้านหนองบัวแก้ว  นายชะยันต์ ภูมินา 043 - 7500 731 ตกลงราคา 144,141.0014111284121200000000073
91บ้านดงบากหนองตาเต็น  นางรัชนี ศรีมงคล 0952145616 584 ตกลงราคา 133,286.001561010103400000000058
92บ้านมะชมโนนสง่า  นายนพดล โพธิ์พยัคฆ์ 043706062
93ชุมชนนาสีนวล  นายสุทธินันท์ ยศพล 043739471 2551 ตกลงราคา 1160,060.0047213219222522251923000000255
94บ้านเหล่าน้อย  นายอัมพร ยอดสะเทิน 043750201 741 ตกลงราคา 144,974.0012108136101500000000074
95บ้านเขวาทุ่ง  นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ 043706117 1771 ตกลงราคา 1125,811.0026101019171019172326000000177
96บ้านเตาบ่า  นายวิทยา นนท์นภา 0817999177 871 ตกลงราคา 152,157.00169131010131600000000087
97บ้านน้ำสร้างหนองบะ  นายสุวรรณ สุริยา 043731041 2131 ตกลงราคา 1171,087.0036202118152024202514000000213
98บ้านหนองสนมดอนติ้ว  ิ์นายสามารถ อุทปา 043791565 1315 ตกลงราคา 1112,273.0034211414131619000000000131
99บ้านหนองแสงทุ่มยาว  - 0857459254 681 ตกลงราคา 137,553.0018887910800000000068
100บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก  นายสมพร แข็งพิลา 043750071 441 ตกลงราคา 119,434.001525775300000000044
101บ้านเมืองเตา  นายวิทยา โคตรสาร 043992264 1373 ตกลงราคา 156,369.0032161914212114000000000137
102บ้านหนองฮี  นายยงยุทธ ศรีประดู่ 043 750064 1335 ตกลงราคา 176,798.0028161917161720000000000133
103บ้านโนนบ่อ  นายสมหมาย ศรีสมศักดิ์ 043750063 1043 ตกลงราคา 160,074.002615713161215000000000104
104โนนจานวิทยา(อ.พยัคฆ์ภูมิพิสัย)  นายไพฑูรย์ บัวชิด 043706110 2022 ตกลงราคา 1127,453.0028181423202324221416000000202
105บ้านทัพป่าจิก  นายเรืองเดช เพ็งจันทร์ 0871394672 724 ตกลงราคา 140,828.001411971191100000000072
106บ้านค่ายนุ่นโนนแคน  นายอุบล สัตถา 0 311 ตกลงราคา 118,039.00715625500000000031
107บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา  นายสุเทพ บุตรสำราญ 043706052 2013 ตกลงราคา 1121,562.0044151126231514132218000000201
108บ้านโนนแคน  นายอิทธิพงศ์ เสนาโนฤทธิ์ 043750067 701 ตกลงราคา 140,328.00159791081200000000070
109บ้านดอนหมี  นายแก้ว กฐินเทศ 043731045 751 ตกลงราคา 160,000.001574915141100000000075
110บ้านหนองจานบุลาน  0 252 ตกลงราคา 110,846.00763022500000000025
111บ้านนาค่าย  นายณรงค์ พรมโนนศรี 0847909460 491 ตกลงราคา 126,132.001866164800000000049
112บ้านขี้เหล็ก  นายวัชระ ทองหล่อ 662 ตกลงราคา 135,805.0021646691400000000066
113บ้านโคกสะอาด  นายสุนทร สอนสุระ 043750205 1161 ตกลงราคา 166,009.003017614132115000000000116
114บ้านหนองผือ  นายวีรศักดิ์ กันดุลย์ 043739487 472 ตกลงราคา 128,302.0006116610800000000047
115บ้านหนองแก(พยัคฆ์)  นายประมวล คงทรง 043-706-10 1403 ตกลงราคา 194,346.0023115129514152719000000140
116บ้านมะโบ่  นายสุภีร์ แสงสุริยา 043992427 1961 ตกลงราคา 1138,957.0032181223201717271416000000196
117บ้านหนองนาใน  นายสุระศักดิ์ แก้วสียา 043750151 501 ตกลงราคา 124,304.008781263600000000050
118บ้านดงหัวช้าง  นายเฉลิมพล รุ่งนามา 043750070 621 ตกลงราคา 130,671.00104911811900000000062
119บ้านหนองบัวกาเหรียญ  นางวรกมล ปัตตาเนย์ 043-750070 422 ตกลงราคา 125,553.006276108300000000042
120บ้านขามเรียน  นายประสิทธิ์ ชาญศิริ 0813801160 2701 กรณีพิเศษ 1280,103.0046141721232428303334000000270
121บ้านหนองหว้าเฒ่า  นางนราจิตร โนดไธสง 0 573 ตกลงราคา 131,994.0012699116400000000057
122บ้านแก่นท้าว  นายประยูร จันทะมาตย์ 043706112 1281 ตกลงราคา 164,991.0033221215121717000000000128
123บ้านเม็กดำ  นายสมาธิ พินิจ - 2573 ตกลงราคา 1150,935.0038251624272013352336000000257
124บ้านเหล่า  นายสุเรนทร์ ขัติยะวงศ์ 043706121 2541 ตกลงราคา 1159,917.0044232327323034151313000000254
125บ้านตาลอก  นายสมหมาย ศรีสมศักดิ์ 0850070234 512 ตกลงราคา 228,183.0014451169200000000051
126บ้านหารฮี  043750204 81 ตกลงราคา 11,600.0080000000000000008
127บ้านเม็กน้อยหนองไผ่  นางสาวนันทิยา มหาสาโร - 411 ตกลงราคา 127,000.00755587400000000041
128บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา  นายเตียง ยอดสนิท 043739604 182 ตกลงราคา 111,675.00033223500000000018
129บ้านโคกล่ามวิทยา  นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติ 043750069 453 ตกลงราคา 125,128.001168624800000000045
130อนุบาลวาปีปทุม  นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ 043799343 7141 ตกลงราคา 1415,350.0015070104889399110000000000714
131เมืองวาปีปทุม  นายพิชัย ชุบสุวรรณ 043798559 1,7343 สอบราคา 1730,800.003372452322422242122420000000001,734
132บ้านหนองคูไชยหนองขาม  นายพุฒิพงษ์ ปะสังติโย 043798253 921 ตกลงราคา 146,735.0024109101391700000000092
133ชุมชนบ้านหนองทุ่ม  นายวิทยา โคตุธา 043798121 1432 ตกลงราคา 192,790.002412129151815111314000000143
134บ้านจอกขวาง  นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ 043799230 633 ตกลงราคา 150,037.00098419131000000000063
135บ้านหัวงัว  นายประสิทธิ์ พลศรี 043798766 332 ตกลงราคา 120,253.00425864400000000033
136บ้านขามป้อม  นายไชยณรงค์ ประพฤติใน 043901236 261 ตกลงราคา 121,500.00422437400000000026
137บ้านชาดฝางหัวเรือ  นายชูสง่า นัยวัฒน์ 0973270322 2763 ตกลงราคา 1159,424.0060353131365033000000000276
138บ้านหนองแกวิทยา  นายจักรรินทร์ สวาศรี 352 ตกลงราคา 122,234.00526259600000000035
139ราชประชานุเคราะห์ 16  นายสุรีย์ บัวรัตน์ 043739150 3603 ตกลงราคา 1289,024.0028111813141215304452304350000360
140บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง  นายพรเถลิง วิสุงเร 043750143 273 ตกลงราคา 115,245.00661433400000000027
141บ้านหนองบัวกุดอ้อ  นายสมเพชร มัชปะโม 2023 ตกลงราคา 1122,111.0044222216201817111814000000202
142บ้านตลาดโนนโพธิ์  นายสกุล กุลนิตย์ 0872213760 921 ตกลงราคา 150,054.00271111811111300000000092
143บ้านหวาย  043739115 553 ตกลงราคา 131,508.0011471394700000000055
144บ้านหนองไฮ  นายโกสิน กันหา 43902491 2701 ตกลงราคา 167,500.0052352922202232251023000000270
145บ้านนาเลา  นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล 043902497 3013 ตกลงราคา 1189,164.0060202626322536251635000000301
146บ้านหนองคูม่วง  นายโชคชัย แสงสว่าง - 601 ตกลงราคา 131,503.00191074551000000000060
147บ้านโคกใหญ่  ว่าที่ร้อยตรียุทธนา ปาะเถ 043750142 241 ตกลงราคา 113,968.00634242300000000024
148บ้านสนาม  นายชาญศักดิ์ จันโทสุทธิ์ 043983060 2011 ตกลงราคา 1121,799.0034151520141723242118000000201
149บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา  สุกัณฑ์ โสภากาล 043739158 861 ตกลงราคา 153,610.0016714161271400000000086
150บ้านโนนจาน(วาปีปทุม)  นายพลวัต วัฒนบุตร 04372-5935 1851 ตกลงราคา 160,346.003314239241616231314000000185
151บ้านโพธิ์ชัย  นายไพบูลย์ เสนามาตย์ 043-706128 1551 ตกลงราคา 195,920.0033111317101417141511000000155
152บ้านประแหย่ง  นายมานิต ประจุดทะเนย์ 043739251 991 ตกลงราคา 163,452.00188111217171600000000099
153บ้านหนองเหล่า  นางจันทร์แรม แปนเมือง 531 ตกลงราคา 128,344.001752689600000000053
154ราชประชานุเคราะห์ 18  นายชารี ปาปะไพ 043706053 841 ตกลงราคา 147,137.0020814715101000000000084
155บ้านตำแย  นาจักรกฤษณ์ ลีลาสกุลภักดิ์ 0918631225 912 ตกลงราคา 151,289.00211112151061600000000091
156บ้านหนองข่า  นายสังวาลย์ ปะติเพนัง 098611908 743 ตกลงราคา 145,515.00914910915800000000074
157บ้านแก่นเท่า  นายกำจัด พุ่มซ้อน 0811985086 442 ตกลงราคา 126,716.008872211600000000044
158บ้านเสือโก้ก  นายสมฤทธิ์ ขจรโมทย์ 043-983032 1441 ตกลงราคา 1785,230.0036191325171717000000000144
159บ้านไก่นา  นายเทวฤทธิ์ สีหาบุดโต 033291843 1541 ตกลงราคา 189,491.0036191515202722000000000154
160บ้านหนองแสน(วาปีปทุม)  นายปริญญา สุวรรณธาดา 043982566 2171 สอบราคา 1150,000.0036241612281924152320000000217
161บ้านหนองกุง(วาปีปทุม)  นายสงวน เย็นวัฒนา 043799 954 1191 ตกลงราคา 169,126.0030131316102116000000000119
162บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์  นายบุญธรรม มาอ้น 0819547857 694 ตกลงราคา 133,838.00155144961600000000069
163บ้านกุดนาดีโนนลาน  นายชัยศักดิ์ พันต้น 0847423591 351 ตกลงราคา 119,663.00855536300000000035
164บ้านหนองผือ(วาปีปทุม)  นายธำรง ไชยศรีสุทธิ์ 04372-5935 621 ตกลงราคา 135,936.00127791210500000000062
165บ้านดงน้อย  นายประดิษฐ์ ประภาวะเก 043750140 411 ตกลงราคา 132,761.0071034113300000000041
166บ้านแคน  นางยุภาพร มะโนชาติ 0819766795 453 ตกลงราคา 224,985.001361557800000000045
167บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)  นายจักรพงษ์ จันทราศรี 0-4375-009 952 ตกลงราคา 167,402.001323589815112100000095
168บ้านแวงชัยโคกหนองโจด  นางอดิสรณ์ ศรีประย่า 0 362 ตกลงราคา 124,145.008452104300000000036
169บ้านโคกใหญ่วิทยา  นายดาวเทียม บุรีมาศ 043737484 423 ตกลงราคา 125,297.00834848700000000042
170บ้านเขวาค้อโคกกลาง  นายคุณากร ศรีธรณ์ 043750089 692 ตกลงราคา 138,306.00188691081000000000069
171บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย  นายเชิดชัย พลกุล 04372-5935 433 ตกลงราคา 115,812.801631555800000000043
172บ้านดู่  นายขวัญชัย มะธุเสน 911 ตกลงราคา 149,930.0023912101513900000000091
173ชุมชนบ้านงัวบา  นางราตรี แสนเย็น 0850111453 1863 ตกลงราคา 1101,540.0049331923152423000000000186
174บ้านสระแก้วหนองคู  ว่าที่ พ.ต. อำนาจ ภาภักดี 0818719897 682 ตกลงราคา 134,741.0022959125600000000068
175บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)  นายนวภัทร แสงห้าว 043750138 581 ตกลงราคา 130,903.00461096121100000000058
176บ้านโคกไร่  นายเลิศปรีชา ประสีระตา 0857424287 1461 ตกลงราคา 182,636.0034182415142417000000000146
177บ้านหนองหว้า  นายสุจิตร ปานจำลอง 043901602 1291 ตกลงราคา 168,075.00191181013151271816000000129
178บ้านโนน  นายประสาท ราชจันทร์ 043901256 1881 ตกลงราคา 178,976.003811142392315161623000000188
179บ้านดงใหญ่  นายอดุลย์ศักดิ์ พักตรหาญ 043901093 1781 ตกลงราคา 1104,555.0038132125242730000000000178
180บ้านก่อ  นายอนุวัตร สิทธิเสรี 0810617912 871 ตกลงราคา 168,560.0001781710152000000000087
181บ้านดอนหัน  นายสุกัณฑ์ โสภากาล 017681982 431 ตกลงราคา 127,133.005246138500000000043
182บ้านโคกสีทองหลาง  นายสิริฤทธิ์ หลาบสีดา 043738812 1663 ตกลงราคา 199,912.0040221291311256199000000166
183บ้านโคกแปะ  นางศุภกาญจน์ ดงจารย์ 0872339390 351 ตกลงราคา 120,890.001035815300000000035
184บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา  นางกัญจนา สัตตรัตนำพร 04372-5935 522 ตกลงราคา 130,529.001096479700000000052
185บ้านโนนเขวาหนองแสง  นายศุภชาติ ชาวพงษ์ 461 ตกลงราคา 124,615.001443686500000000046
186ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา  นายบรรลุ นครศรี 0899444181 1743 กรณีพิเศษ 3127,852.0058619141520192939000000174
187ราชประชานุเคราะห์ 17  นายพิชิต มะหัด 043706142 03 ตกลงราคา 133,996.0000000000000000000
188บ้านโนนท่อน  นางโชติรัตน์ พันธ์หนองหว้า 432 ตกลงราคา 119,058.001328565400000000043
189บ้านโสกยาง  นายพิชิต มะหัด 0894163900 372 ตกลงราคา 123,982.00992375200000000037
190บ้านกระยอมหนองเดิ่น  นายทองม้วน สีแนน - 04 ตกลงราคา 141,000.0000000000000000000
191บ้านมะแซวหนองโง้ง  นายจอมพล กงคูคำ 0902477775 611 ตกลงราคา 134,896.0019811690800000000061
192บ้านนาข่า  นายสมฤทธิ์ ขจรโมทย์ 0819656943 1791 ตกลงราคา 1100,170.0042182523272420000000000179
193บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี  นายทองคูณ สีหาบุตรโต 0878527121 2353 ตกลงราคา 1140,000.0056211820272430121116000000235
194บ้านโคกเต่า  นายประจันทร์ บุตรวิเศษ 043750091 651 ตกลงราคา 137,000.0087124991600000000065
195บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง  นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวานิชย์ 0828411774 1164 ตกลงราคา 164,497.003171714161318000000000116
196บ้านวังจานโนนสำราญ  นายวัสพล กองพา 0817491865 883 ตกลงราคา 143,852.0031111475101000000000088
197บ้านหนองไผ่  นายวันชัย ปัตตายะโส 0879550377 873 ตกลงราคา 139,409.002871410119800000000087
198บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ  นายบุญธรรม พินโย 0848876263 701 ตกลงราคา 140,707.001411771271200000000070
199บ้านเปลือยดอนมันน้ำ  นายวรวิทย์ อุปทา - 371 ตกลงราคา 113,198.001095425200000000037
200บ้านหนองแต้  นายชูศักดิ์ ตาลวงค์ 0933237493 1051 ตกลงราคา 163,292.00225819111822000000000105
201บ้านหนองจิก(ยางสีสุราช)  นายอดิศร เสลานอก 043750135 613 ตกลงราคา 124,249.0024640812700000000061
202บ้านโนนรัง  นายสมนึก สุวรรณมูล 04372-5935 2361 ตกลงราคา 1149,565.0035262226262127192113000000236
203บ้านสว่าง  นายนิรัตน์ เนื่องศรี 043750083 633 ตกลงราคา 132,075.00121047148800000000063
204บ้านหนองแวง  นายสุทิน ปะนันโต - 1331 ตกลงราคา 173,333.0028191316132816000000000133
205บ้านหนองรูแข้  นายวิทยา สาทองขาว 043750238 1341 ตกลงราคา 191,863.00168141491616171014000000134
206บ้านหนองบัวสันตุ  นายประยูร นางสีคุณ 043791716 1551 ตกลงราคา 177,893.002811821141919101411000000155
207อนุบาลดงเมืองน้อย  นายวิทูล พันเทศ 043729237 1372 ตกลงราคา 262,500.0029201523191714000000000137
208บ้านหัวช้างโคกม่วง  นางสุพนิต เหมือนสิงห์ 043750085 651 ตกลงราคา 131,953.0020689571000000000065
209จตุคามประชาสรรค์  นายธงชัย แก้วอาจ 043029948 03 ตกลงราคา 175,013.0000000000000000000
210บ้านตาพวนสร้างแซ่ง  นายวรวิทย์ มิทราวงศ์ 0899439396 1881 ตกลงราคา 191,146.0028111215201817222124000000188
211บ้านแวงดงหนองยาง  นางลาวัลย์ นนทะสี 0895702554 691 ตกลงราคา 137,299.001151487131100000000069
212บ้านนกเหาะ  นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา 0833569845 1263 ตกลงราคา 175,555.0029151117212211000000000126
213บ้านบุ่งง้าว  ินายถาวร บุ้งทอง 043739703 1292 ตกลงราคา 261,255.00211591211813131611000000129
214บ้านเปล่งโนนกระยอม  นายสาธิต รัตนฐานู - 453 ตกลงราคา 122,842.001372296600000000045
215บ้านโดน  นายธวัช สุริยภาพ 1712 ตกลงราคา 1105,659.0036121317151421131614000000171
216บ้านศาลา  นางสาวกนกพร บุรีรัตน์ 0 291 ตกลงราคา 10.00618266000000000029
217บ้านนาภู  นางพรรณี สิงหะสุริยะ 04372-5935 1113 ตกลงราคา 166,018.0018171217181316000000000111
218บ้านดงแคน  นางวิไลวรรณ นิรุธติคุณ 043739716 801 ตกลงราคา 146,802.0015101091513800000000080
219บ้านเหล่าหมากคำ  นายวิช้ย แผงบุดดา 043992641 1923 ตกลงราคา 159,736.0048202127232429000000000192
220บ้านแวงยางกุดตะเข้  นายทรงศักดิ์ โฉมเฉลา 043729235 491 ตกลงราคา 126,970.0010441286500000000049
221บ้านหนองหน่อง  นายตรีพันธ์ เชื่อนิจ 043729236 951 ตกลงราคา 152,000.0012119119111159700000095
222ชุมชนบ้านยางสีสุราช  นายโกวิทย์ เหล่าศรี 04372-5935 1494 ตกลงราคา 161,038.0030191817282314000000000149
223บ้านหนองแปน  นายอดิศักดิ์ นนทะสี 043750155 551 ตกลงราคา 122,519.00145210510900000000055
รวม 51,647 400 - 227 14,426,055.66 4,902 2,627 2,619 2,729 30,204 2,902 3,079 799 824 839 30 43 50 0 0 0 51,647
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน