สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.มหาสารคาม เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสุภารีย์ โพนเงิน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านท่าสองคอน  สมเดช บุญพรมมา 043-758107
2บ้านดงเค็งดอนหัน  นางสาวดวงเดือน พันธุโพธิ์ 043-736109 621 ตกลงราคา 130,858.0071469971000000000062
3บ้านหนองเขื่อนช้าง  นายวิเชียร สมบัติตรา 0 1001 ตกลงราคา 142,272.002081515151611000000000100
4บ้านหินลาด  นายเกียรติพงศ์ ชินแสง 0 1042 ตกลงราคา 151,588.00167416149710147000000104
5บ้านหนองกุงเต่า  นายเมธา สีหานาท 0 1132 ตกลงราคา 168,863.0017141714151917000000000113
6บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์  นางสาวณฐริการ ถาวรจันทร์ 043750078 681 ตกลงราคา 137,262.00199710412700000000068
7บ้านอุปราช  นายมงคลศิลป์ ป้องจันทร์ 043-758210 451 ตกลงราคา 130,980.0026055141300000000045
8ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่  ส.ต.ต.ศุภมิตร นาถมทอง - 473 ตกลงราคา 127,662.00866879300000000047
9วันครู 2502  นายคัมภีร์ สุดแท้ 043721548 591 ตกลงราคา 130,795.005591687900000000059
10บ้านดอนตูมดอนโด  นางนิตยปภา จันทะปัสสา 043736110 463 ตกลงราคา 132,919.00323395842700000046
11บ้านเม่นใหญ่  นายธีระวัฒน์ ศิริบัติ 043791051 873 ตกลงราคา 141,108.0016441212271211700000087
12บ้านหนองใหญ่  นายถาวร เสนากิจ 043750137 303 ตกลงราคา 212,535.001052523300000000030
13หลักเมืองมหาสารคาม  นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์ 0 2,3254 อิเล็กทรอนิกส์ 11,467,900.003392763373283563633260000000002,325
14อนุบาลมหาสารคาม  นายสุวิทย์ วงษาไฮ 0 2,4756 สอบราคา 11,195,800.003003203203403403353606060400000002,475
15บ้านโคกก่อ  นายณัฐพล คำหารพล 043-784080 1223 ตกลงราคา 172,694.0023121421131722000000000122
16บ้านหนองโนอีดำ  นายพีระ แสนพินิจ 0 1504 ตกลงราคา 290,608.00369811141516131711000000150
17บ้านภูดิน  นางฟ้ารีดาพร บุญคำมี 043706179 1183 ตกลงราคา 353,720.00201112111412121079000000118
18บ้านหนองหิน  - 043784136 971 ตกลงราคา 154,733.0025891214161300000000097
19บ้านสมศรี  นายงาน อุตสารัมย์ 0 461 ตกลงราคา 117,463.001536664600000000046
20บ้านกุดแคน  นายสุรเชฎฐ์ นันทะแสน 043971051 593 ตกลงราคา 125,175.0061396810700000000059
21บ้านหนองโจดสวนมอน  นายเกียรติคุณ พุฒลา 043-784081 541 ตกลงราคา 129,602.0014854116600000000054
22บ้านหัวช้างหนองแสง  นายกุลวุฒิ วิริยเมธางกูร 043-784082 861 ตกลงราคา 134,346.002198111612900000000086
23บ้านนานกเขียน  นางจารุวรรณ ไชยวงษา 043784086 642 ตกลงราคา 136,551.00148714461100000000064
24บ้านดอนหว่านหัวหนอง  นายวิรัตน์ จันทฤทธิ์ 043900081 1831 ตกลงราคา 188,216.0030171414162024161220000000183
25บ้านหนองหล่ม  นายนิพนธ์ ทบวงส์ศรี 043-900073 932 ตกลงราคา 137,352.00289101111121200000000093
26บ้านโคกบัวค้อ  นายสุรพล ปะตินัง 043-900088 2343 ตกลงราคา 1109,341.0034221915203624202024000000234
27บ้านเหล่าหนาด  นายอุทัย วรสาร 0 543 ตกลงราคา 127,979.001957447800000000054
28บ้านหนองค้อสวนอ้อย  นายสุระ สุวรรณธีระกิจ 043736490 671 ตกลงราคา 136,237.0020410969900000000067
29บ้านหนองบัวโนนมี้  นายกุศล ทัศคร 043750153 1323 ตกลงราคา 174,000.003518171615625000000000132
30บ้านหนองคูณน้ำจั้น  นายบุญส่ง ไหลหาโคตร 0 411 ตกลงราคา 118,826.001934343500000000041
31บ้านเขวา รัฐประชาวิทยากร  นางจิราวัฒน์ สุขเกษม 043746183 815 ตกลงราคา 550,459.00215337951010800000081
32บ้านหันเชียงเหียน  นายอัมพร ศรีโยธี 043746181 1521 ตกลงราคา 164,466.0030182118232121000000000152
33บ้านเอียด สังฆราษฎร์รังสรรค์  นางชญาภา น่าบัณฑิตย์ 043746182
34บ้านหนองตื่น  นางสาวบังอร บัวช่วย 043746186 742 ตกลงราคา 136,491.001110208711700000000074
35บ้านติ้วสันติสุข  นายอภิชาติ ชีวาจร 043722513 681 ตกลงราคา 136,871.00205581310700000000068
36บ้านหมี่เหล่าน้อย  นายประจิต ทัพธานี 043-750134 443 ตกลงราคา 124,516.001247527700000000044
37บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว  นายนิเวศ เอี่ยมสุวรรณ์ 043-746185 512 ตกลงราคา 123,788.0010911358500000000051
38บ้านดอนดู่  นายวีระชัย มาพร 043746409 182 ตกลงราคา 18,750.00800212500000000018
39บ้านท่าตูมดอนเรือ  นายชำนาญ ทุมมุมา 043793118 1571 ตกลงราคา 195,048.00199102317711221623000000157
40บ้านหนองข่าหนองคูโปโล  น.ส. ปลื้้มจิต ปะเสระกัง 043793153 1183 ตกลงราคา 149,525.003113121491128000000000118
41บ้านหนองโดนอ้อยช้าง  ว่าง 0 342 ตกลงราคา 119,741.00842536600000000034
42บ้านโดท่างาม  นายกรศิลป์ มรรครมย์ 0 1213 ตกลงราคา 123,200.00231241291014101413000000121
43บ้านนาแพงดอนไฮ  นายสิทธิพงษ์ มันฑะ 043-768780 302 ตกลงราคา 116,890.00861321900000000030
44บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ  ว่าที่ รอ.ธรรพ์ณธรณ์ ศิลาสาร 0 462 ตกลงราคา 129,000.00889633900000000046
45บ้านหนองหวาย  นายประสิทธิ์ วรหิน 0 161 ตกลงราคา 19,769.00203440300000000016
46บ้านเกิ้ง  นายจิตติพงษ์ อุทาทิพย์ 0 481 ตกลงราคา 123,573.001038792900000000048
47ชุมชนบ้านลาด  นายประภาส ทัตติวงษ์ 043795053 1761 ตกลงราคา 189,794.0042191713121120141315000000176
48บ้านท่าปะทายโนนตูม  - 883 ตกลงราคา 250,500.001978817141500000000088
49บ้านวังไผ่ป่าจั่น  นายบรรจง โผภูเขียว 043795055 291 ตกลงราคา 113,193.00737541200000000029
50บ้านม่วงโพธิ์ศรี  นางละมุล ตะวงษา 0 371 ตกลงราคา 114,349.001042772500000000037
51บ้านบุ่งคล้าท่างาม  นายวิวัฒน์ นามศรีอุ่น 0 561 ตกลงราคา 123,530.001394699600000000056
52บ้านโขงกุดหวาย  นางชนาภรณ์ เพาพาน 0 253 ตกลงราคา 213,025.00933051400000000025
53บ้านกุดซุย  นายทองสอน ไชยแสง 043750080 71 ตกลงราคา 12,845.0040110010000000007
54บ้านเลิงบ่อ  นายเมธี ฟ้าลี 0 162 ตกลงราคา 15,021.00562010200000000016
55บ้านหนองแวง  นายสวัสดิ์ สุวรรณศรี 043777040 926 ตกลงราคา 159,690.00101281111192100000000092
56บ้านดงน้อย  นายวัฒนชัย ศิลาเวช 043711221 1522 ตกลงราคา 177,328.001715126191012172321000000152
57บ้านหนองปลิง  นายบำรุง อันทรง 0 311 ตกลงราคา 122,227.000345261100000000031
58บ้านหนองโพด  นายอภิชัย หล้าสุดตา 0 112 ตกลงราคา 16,934.00213302000000000011
59บ้านจำนัก  นายเกษม คำบุดดา 0 601 ตกลงราคา 121,102.0091099105800000000060
60บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด  นางเย็นใจ โมฆรัตน์ 0 2203 ตกลงราคา 170,420.00321514191001723000000000220
61บ้านหนองคู  นายประสิทธิ์ น้อยประดิษฐ์ 043 98206 2053 วิธีพิเศษ 1135,880.0027222411262618122118000000205
62บ้านโคกศรี  นายประยนต์ บุญประถัมภ์ 043971053 322 ตกลงราคา 118,578.000510146600000000032
63บ้านร่วมใจ 1  นายชูชาติ หารัญดา 043768773 583 ตกลงราคา 125,406.00157261251100000000058
64อนุบาลกันทรวิชัย  นายมานิตย์ บุตรพรม 043789014 7022 ตกลงราคา 1392,795.001668486911068683000000000702
65บ้านคอกม้า  นายธงชัย ภูสอดสี 0 6432,984 ตกลงราคา 132,984.0093911991400000000064
66บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น  นายทองย่อม สาครสูงเนิน 043789196 1421 ตกลงราคา 176,177.0043151019182215000000000142
67ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม  นายบุญศรี ไชยบุดดี 043994075 1423 ตกลงราคา 176,522.001617171412151151520000000142
68บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก  นายวีรพล แสนสงค์ 0-4378-926 401 ตกลงราคา 163,984.001332456700000000040
69บ้านนาดีศรีสุข  นายภูเงิน ภูผิวเงิน 043750161 811 ตกลงราคา 151,074.009910149191100000000081
70บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์  นางจิตรา ศรีสารคาม 043789346 291 ตกลงราคา 114,956.00733109600000000029
71บ้านเหล่า  นายสุริยันต์ สายเมือง 043744320 1173 ตกลงราคา 156,572.00231086911892013000000117
72บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง  นายสมัย ภูน้ำเย็น 043789482 533 ตกลงราคา 133,607.0011279581100000000053
73บ้านคันธาร์  ีนายประหยัด บุญเรือง 043789015 521 ตกลงราคา 129,193.0014667210700000000052
74บ้านยางสามัคคี  สมพงษ์ เทียกทุม 0 691 ตกลงราคา 128,339.00158915108400000000069
75บ้านน้ำใสม่วงวิทยา  นายศิวาโรจน์ วงศิลา 0 1541 ตกลงราคา 171,125.002613101313718201519000000154
76บ้านลิ้นฟ้า  นายยุทธนา มะเสนา 043750008 02 ตกลงราคา 112,000.0000000000000000000
77บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา  นายประสิฐ ใต้ศรีโคตร - 281 ตกลงราคา 111,582.00843340600000000028
78ชุมชนบ้านมะค่า  นายชัยพร เดชมาลา 0 1242 ตกลงราคา 153,965.0030132113141716000000000124
79บ้านไส้จ่อ  นายเหรียญ รังษา 0 1102 ตกลงราคา 258,415.003012132191411000000000110
80บ้านไผ่น้ำเที่ยง  นายทรงศักดิ์ โพธิ์ชารี 043774202 32 ตกลงราคา 11,500.0000000300000000003
81บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า  นายพิชัย บุญมาหนองคู 0 803 ตกลงราคา 145,743.0019118414101400000000080
82บ้านเปลือยน้ำสามัคคี  นางมุกดารักษ์ ปาสาบุตร 0 13 ตกลงราคา 1200.0010000000000000001
83บ้านโขงใหญ่  นายธนาสิทธิ์ คำดี 0 151 ตกลงราคา 16,523.00313222200000000015
84บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง  นายกองสี ศิริภูธร 0 93 ตกลงราคา 34,944.0023101110000000009
85บ้านขามเฒ่า  นายชูชาติ เนื่องพระแก้ว 0 1183 ตกลงราคา 165,156.0028191510221212000000000118
86บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา  นายถาวร อาจนนลา 0 1101 ตกลงราคา 167,047.0019512161413161041000000110
87บ้านดอนดู่  นายปฏิญาณ ฮวดวงษา 0 733 ตกลงราคา 142,307.00121688149600000000073
88บ้านปอแดง  -ว่าง- 33 ตกลงราคา 12,454.0000000030000000003
89บ้านท่าขอนยาง  นายชัชวาลย์ เนื่องพระแก้ว 0 971 ตกลงราคา 152,603.001512101211162100000000097
90บ้านหัวขัว  นางจิรนันท์ แก้วจันทา 043749102 672 ตกลงราคา 238,536.001641051281200000000067
91บ้านดอนเวียงจันทน์  นายปรีชา การสอาด 043 -75001 681 ตกลงราคา 136,171.00641191318700000000068
92บ้านใคร่นุ่น  นายวิรัตน์ อุทาทิพย์ 0 663 ตกลงราคา 138,247.001378101113400000000066
93บ้านดอนหน่อง  นายสนอง นครเรียบ 043706059 431 ตกลงราคา 125,186.001406962600000000043
94ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน  นายรังสรรค์ ถิ่นสุข 043-754157 1704 ตกลงราคา 289,495.0050281521212114000000000170
95บ้านมะกอก  นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ 043 981025 1332 ตกลงราคา 187,699.0018141162412118227000000133
96บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี  นายกฤติน พันเสนา 0 451 ตกลงราคา 123,343.001234677600000000045
97บ้านโพนงาม  นายสมชัย บุญลอด 0 241 ตกลงราคา 112,018.00825052200000000024
98บ้านดอนนา  นายอำจ สุขเพลีย 0 213 ตกลงราคา 19,287.001201102500000000021
99บ้านเขวาใหญ่  นางภัคจิรา ปราณีนิจ 043-712781 1561 ตกลงราคา 186,749.0035292219171717000000000156
100บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว  นายกีรติ ซามัชฌิมา 043980085 1241 ตกลงราคา 168,768.003318168191713000000000124
101บ้านเชือกคุยเพ็ก  นายบุญเกษ นาสุริวงศ์ 043706064 391 ตกลงราคา 120,113.001156762200000000039
102บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี  นายทองลา เพชรกอง 043706173 943 ตกลงราคา 151,572.00231313101612700000000094
103บ้านโพธิ์เงิน  นายสมบัติ นามขัน 311 ตกลงราคา 115,260.00554555200000000031
104บ้านส้มโฮง  นายวรพจน์ นามแก้ว 0 193 ตกลงราคา 110,188.00623114200000000019
105บ้านแสนสุข  นายสารคาม รัชโพธิ์ - 372 ตกลงราคา 117,740.00476366500000000037
106บ้านนาสีนวน  นายประภาษ รันศรี 0 1623 ตกลงราคา 176,560.0045311714162217000000000162
107บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี  นายพรหมสรรค์ หมื่นไธสง 043769265 1582 ตกลงราคา 180,401.00451512139161318143000000158
108บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี  นายสุเมธ ทีจันทร์มาตย์ 0 1081 ตกลงราคา 153,256.00401091318117000000000108
109บ้านตำแยหนองคู  นายพูลศักดิ์ บรรเทา 0 601 ตกลงราคา 136,546.0071081377800000000060
110บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด  นายวัฒนา บุตรา 0 1051 ตกลงราคา 158,104.00299912171514000000000105
111บ้านทัน  นายชัยณรงค์ คำพีพงษ์ 043994089 631 ตกลงราคา 125,073.00111387751200000000063
112บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  นายสุทธิพงษ์ นาชัยสินธุ์ 043-771437 1,3546 วิธีพิเศษ 1825,000.001441862072242071931930000000001,354
113อนุบาลบรบือ  นายรังสรรค์ ปริวันตา 0 631 ตกลงราคา 136,800.001261071041400000000063
114บ้านโคกกลาง  นายธนวัฒน์ โคตรศรี - 622 ตกลงราคา 140,872.00410109119900000000062
115วัดนาดีวราราม  นายอดุลย์ พรรคพวก 043750061 281 ตกลงราคา 118,468.00023872600000000028
116บ้านพงโพด  นายจรูญ สุพรรณโรจน์ 921 ตกลงราคา 134,808.0028109136151100000000092
117บ้านหนองสิม  นายรังสิต ศรพลธรรม์ 0 01 ตกลงราคา 157,981.0000000000000000000
118บ้านหนองโดนหอกลอง  นางวันแรม ศรีพงศ์ 0 761 ตกลงราคา 148,101.0011111413128700000000076
119บ้านโคกล่าม  นายไชยา วิญญาสุข 043150060 1143 ตกลงราคา 168,334.002518710512155710000000114
120บ้านบ่อใหญ่  นายวิเชียร การดี 043-984108 2023 ตกลงราคา 1145,387.0012151012252437242518000000202
121บ้านหนองโก  นายถิ่นไทย จันทร 043-983554 2041 ตกลงราคา 1117,407.0042342221253327000000000204
122บ้านหนองหว้าโนนทอง  นางเอื่ยมจิต จันทร 0 1953 ตกลงราคา 191,514.0028201717271814191718000000195
123บ้านโคกกลาง  -ว่าง- 430750130 101 ตกลงราคา 15,755.00000250300000000010
124บ้านเก่าใหม่  นายสงวน แก้วกัลยา 0 1021 ตกลงราคา 161,184.002081113131720000000000102
125บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายอุทัย ชื่นนิรันดร์ 0813593848 1312 ตกลงราคา 276,500.0040141921121411000000000131
126บ้านเปลือยหนองตูบ  นายทรัพย์ ทองแท้ 043984525 732 ตกลงราคา 250,121.00181112878900000000073
127ชุมชนบ้านดงเค็ง  นายนิคม นามบุญเรือง -043724903 2021 ตกลงราคา 1144,437.0051252726302815000000000202
128บ้านหนองจิก  นายบัณฑิต พลวิบูลย์ 043770012 2191 ตกลงราคา 197,949.0038241225272722121715000000219
129บ้านดอนบม  นายสมเกียรติ มีฐาน - 653 ตกลงราคา 138,744.00127415781200000000065
130บ้านหนองแกอุดมวิทย์  นายบุญสวย แก้วเสน่ห์ใน - 701 ตกลงราคา 126,044.00167131294900000000070
131บ้านซองแมว  นายมุณีรัตน์ เที่ยงแก้ว 043029889 1223 ตกลงราคา 155,549.00121191116121351419000000122
132บ้านหัวนา  นายวัชรินทร์ ชูเจริญตรากูล - 1583 ตกลงราคา 190,680.0036171819222323000000000158
133บ้านเหล่าโง้ง  นายเรืองเดช สีหาอินทร์ 0 511 ตกลงราคา 136,736.00035111510700000000051
134บ้านฮ่องไผ่  ว่าง 043724435 711 ตกลงราคา 139,062.00131281676900000000071
135บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์  นายวัฒนา ปะกิคา 043 - 9900 1182 ตกลงราคา 168,805.002381716221418000000000118
136บ้านสองห้องฮ่องน้อย  รณกฤต รินทะชัย 0 712 ตกลงราคา 142,424.0012811101110900000000071
137บ้านเหล่ายาว  นายถวิล จันลาวงศ์ 0 1022 ตกลงราคา 162,699.0021101116131813000000000102
138บ้านเป้า  นายอุทัย วงศ์แก้ว - 653 ตกลงราคา 136,162.00991110791000000000065
139บ้านแดงน้อย  นายประทีป ลาสีทัด 0 192 ตกลงราคา 18,766.00543202300000000019
140บ้านดอนงัว  นายชาตรี ลามะให 0 943 ตกลงราคา 150,293.0028711141381300000000094
141บ้านหนองขามแสบง  นายสันติ หัดที 0 1861 ตกลงราคา 1125,709.00421717151227319610000000186
142บ้านโนนราษีฝางวิทยา  นายอุทิศ มาตเลิง 043724909 1481 ตกลงราคา 187,337.00357161520131312134000000148
143บ้านเหล่าผักหวาน  นางนิรมิล กลางสุข 043737434 703 ตกลงราคา 134,046.00147121397800000000070
144บ้านหัวขัว  ว่าง - 1481 ตกลงราคา 187,337.00357161520131312134000000148
145บ้านห้วยทราย  นายบุญทัน อาสาสี 0 713 ตกลงราคา 138,364.0021798841400000000071
146บ้านหนองบัวโนนสว่าง  -ว่าง- 0
147บ้านโนนสวรรค์  นายเจษฎา ชนะบุญ - 361 ตกลงราคา 120,183.00947342700000000036
148บ้านโคกกลางบ่อหลุบ  ว่าที่ ร.ต. หญิงปรางทิพย์ พินิจ - 1263 ตกลงราคา 369,026.0029162217161214000000000126
149บ้านแก่นเท่า  ส.ต.ท. มงคลเดช วรรณปะเก 0910730705 213 ตกลงราคา 112,077.00511532400000000021
150บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)  นายวันชัย ศรีกะกูล 043-991036 2031 ตกลงราคา 1121,710.004424182223201771513000000203
151บ้านวังปลาโด  นายกสิณพจน์ พรมดอนกลอย - 2113 ตกลงราคา 199,738.003181619191715342725000000211
152บ้านดอนก่อ  นางรัชนี หงษ์บุญ - 1163 ตกลงราคา 164,401.002916247121810000000000116
153บ้านโนนเกษตร  นายชัยณรงค์ มนตรี 0 1962 ตกลงราคา 1104,157.0065281730231815000000000196
154บ้านโนนสำราญ  นายขวัญชัย ภูเฉลิม 0 453 ตกลงราคา 124,739.0010107633600000000045
155บ้านวังไฮวังทอง  นายกฤษดา บุญญาสถิตย์ 0 1183 ตกลงราคา 151,899.0025141512161818000000000118
156บ้านโนนทอง  นายกิตติศักดิ์ อันอาน 0 1283 ตกลงราคา 175,909.0019202018221514000000000128
157บ้านหนองคูขาด  นายสมร นามคุณ - 2831 ตกลงราคา 1179,180.0048223422312432252322000000283
158บ้านฝายป่าบัว  นายประสงค์ โฮมราช 0 221 ตกลงราคา 19,172.80531531400000000022
159บ้านโสกภารา  นายวิทยาธร พันธ์สอาด 0 1303 ตกลงราคา 177,916.00279147252424000000000130
160บ้านไพรวัลย์ปอแดง  - 0 153 ตกลงราคา 113,339.00122151300000000015
161บ้านโนนแดงมะขามหวาน  นางวิไลวรรณ เทียบดอกไม้ 0 922 ตกลงราคา 142,922.00176151511141400000000092
162บ้านหัวหนอง  นายธีรศักดิ์ แดงบุดดา - 913 ตกลงราคา 240,000.00201471011141500000000091
163บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง  นายจำนงค์ อัปภัย 0860131957 1443 ตกลงราคา 176,911.0043151915181519000000000144
164บ้านโนนม่วง  นายฉลอง สัตพันธ์ุ 0 1421 ตกลงราคา 181,644.0032182218221515000000000142
165บ้านดงมัน  นายทองพูล ภูสิม 0 1563 ตกลงราคา 183,026.0055221715151418000000000156
166บ้านบัวมาศ  นายกฤต หมื่นเจริญ 0 1002 ตกลงราคา 157,480.002313109151218000000000100
167บ้านบกพร้าว  นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมมาลา - 662 ตกลงราคา 138,000.008107121071200000000066
168บ้านยาง(ยางทวงวิทยา)  นายศาสตรา ปาสาบุตร - 932 ตกลงราคา 152,605.001413141312171000000000093
169บ้านหนองแวงหนองตุ  นายมนัส ธุระทำ 0 1273 ตกลงราคา 167,237.002491281081911818000000127
170บ้านแดง  นายสุกรี นาคแย้ม 043737445 692 ตกลงราคา 162,400.00715151446800000000069
171บ้านเหล่าตามาอุดมชัย  นายบรรจง ทับทิมไสย์ 043724181 1401 ตกลงราคา 158,820.80231217816171561511000000140
172บ้านโคกกุง  นายสุพักษ์ สมสา - 443 ตกลงราคา 120,752.001833248600000000044
173บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง  นายไพร สำเนียงบาล 043750059 861 ตกลงราคา 139,500.0029116810101200000000086
174บ้านป่ากุงหนานาเจริญ  นายประมวล ต้นทอง 0 892 ตกลงราคา 149,404.00191181311101700000000089
175บ้านศาลา  นายสุทธิพงษ์ สาชะรุง 0 583 ตกลงราคา 139,500.00167543121100000000058
176บ้านโนนทองโนนสะอาด  นายสมยศ พรเพ็ง 0 1813 ตกลงราคา 199,030.003716181816201717715000000181
177บ้านดอนพยอม  นายกมล แสงบุญ 0861883890 881 ตกลงราคา 150,583.00181210131216700000000088
178อนุบาลแกดำ  นายคำผัน จันทจร 0 1311 ตกลงราคา 175,949.0028141619161919000000000131
179บ้านเหล่าจั่นนาภู  นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดช 043787008 2171 ตกลงราคา 1133,403.0044232317152227181216000000217
180บ้านหนองเจริญ  นายวิเชียร ชำกำนัน 043750106 721 ตกลงราคา 132,615.0016111131310800000000072
181บ้านหนองบัว  นายพิรุณ แก้วนะรา 043-736138 1201 ตกลงราคา 152,293.0018151618201617000000000120
182บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม  นายสุรภานุพงศ์ สุนทรา 043750108 633 ตกลงราคา 130,041.00881010761400000000063
183บ้านขอนแก่นตะคุ  นายสิทธิชัย อุทธารนิช 0 191 ตกลงราคา 19,500.00052125400000000019
184บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี  นายสมร บุตรปราบ 0 663 ตกลงราคา 139,627.001161191081100000000066
185ชุมชนมิตรภาพ  นายทองอินทร์ มาตรา 0 1101 ตกลงราคา 156,351.0031141112171015000000000110
186บ้านป่าข่างโนนลาน  นายอวยชัย เลิศยะโส 0 871 ตกลงราคา 155,136.002616108871200000000087
187บ้านหนองขุ่น  นางสาวศรสุดา ชูพันธ์ 043-750016 603 ตกลงราคา 127,146.00213102931200000000060
188บ้านเสือกินวัวโคกน้อย  นายครรชิตพล ประทุมเวียง 0-4370-671 663 ตกลงราคา 132,528.0025510683900000000066
189บ้านวังแสง  นายประเสริฐ สระแก้ว 043-982043 1653 ตกลงราคา 183,633.00201118202418718209000000165
190บ้านโคกกลาง  นายสุทัศน์ พิณรัตน์ 0-4398-204 292 ตกลงราคา 113,706.00645634100000000029
191ชุมชนบ้านหมากค่า  นายอนันต์ ภูดินขาว 043-777508 812 ตกลงราคา 146,827.00131010111812700000000081
192บ้านโพนสวาง  นายพงษ์สิน พลเรือง - 652 ตกลงราคา 138,083.0011989146800000000065
193บ้านโพนละออม  นายอดุลย์ ทับชา 0 723 ตกลงราคา 130,867.00169127118900000000072
194บ้านโสกแดง  นายประสิทธิ์ บัวละคุณ 0 1402 ตกลงราคา 163,537.004612121267143721000000140
195บ้านโนนศรีภิบาล  นายอุดม วิชาชัย 0 312 ตกลงราคา 116,351.00562367200000000031
196บ้านโคกไร่  บ้านโคกไร่ 0 803 ตกลงราคา 140,150.002276156141000000000080
197บ้านโคกลิ่น  นายคงเดช ศิริมาเทพ 0 253 ตกลงราคา 113,664.00636332200000000025
รวม 23,594 33,379 - 206 12,975,416.60 4,455 2,697 2,803 2,873 3,132 2,942 3,045 537 576 534 0 0 0 0 0 0 23,594
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน