สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 21  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสมใจ วิเศษทักษิณ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1ปทุมเทพวิทยาคาร  นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล 042411203
2หินโงมพิทยาคม  ่นายสมนึก กำแพงศิริชัย 042421436 3023 ตกลงราคา 1212,000.000000000725970343829000302
3กวนวันวิทยา  นายธเนตร มีรัตน์ 042011077 662 ตกลงราคา 172,000.00000000020192600100066
4เวียงคำวิทยาคาร  นายไพศาล พิลารักษ์ 042-438157 2093 วิธีพิเศษ 1126,469.900000000503851302020000209
5หนองคายวิทยาคาร  นายธานินทร์ อยู่ศิริ 042422774 9763 วิธีพิเศษ 1995,000.00000000020023620880104148000976
6พระธาตุบังพวนวิทยา  นายวีระ กรมวังก้อน 042423761 2833 วิธีพิเศษ 1239,328.000000000605756492536000283
7ค่ายบกหวานวิทยา  นายพงษ์พร อินพินิจ 042407273 861 ตกลงราคา 160,338.000000000202420105700086
8ท่าบ่อ  นายสมพงษ์ โสภิณ 042431728 2,4103 วิธีพิเศษ 11,801,000.0000000004524814593343523320002,410
9โคกคอนวิทยาคม  นายกิจจา สวรรค์สมบัติ 042443070 5563 วิธีพิเศษ 1460,000.000000000110831047410283000556
10ถ่อนวิทยา  นายวิสิทธิ์ คำพูล 042458023
11ท่าบ่อพิทยาคม  นายชาตรี เจริญสุข 042409022 2404 วิธีพิเศษ 1245,480.000000000406040303040000240
12หนองนางพิทยาคม  นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก 042014470 1381 ตกลงราคา 195,917.00000000036283320813000138
13เดื่อวิทยาคาร  นายชาตรี จันทร์ต้น 042445067 3363 วิธีพิเศษ 1223,291.000000000645896473536000336
14บึงกาฬ  นายศักดาเดช ทาซ้าย 042491188 3,0103 วิธีพิเศษ 12,898,594.0000000005305505704404904300003,010
15นาสวรรค์พิทยาคม  นายโชคชัย ชินโณ 042023477 5233 วิธีพิเศษ 1620,295.00000000011095115856949000523
16หนองเข็งวิทยาคม  นายประภาส ศรีสุพล 042024500 3681 ตกลงราคา 1270,300.000000000527881495652000368
17โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์  นายโชคชัย ชินโณ 042901010 2821 ตกลงราคา 1400,000.000000000755064292638000282
18พรเจริญวิทยา  นายอุทัย วงศ์อามาตย์ 042487096 1,4233 วิธีพิเศษ 1951,071.0000000002142452602532272240001,423
19หนองหัวช้างวิทยา  นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร 042020648 5201 วิธีพิเศษ 1637,850.0000000008064898011097000520
20ศรีสำราญวิทยาคม  นายวิทยา ทัศมี 01 ตกลงราคา 1136,448.0000000000000000000
21ชุมพลโพนพิสัย  นายประยูร ยวนยี 042-471051 3,0003 วิธีพิเศษ 12,054,568.0000000005505505504504504500003,000
22เซิมพิทยาคม  นายนิพนธ์ ป้องโกเซ 042017136 6823 วิธีพิเศษ 1505,727.0000000001121361258412897000682
23ปากสวยพิทยาคม  นายลำเพย พิเคราะห์แนะ 042422851 5933 วิธีพิเศษ 3797,011.0000000001001351101007375000593
24นาหนังพัฒนศึกษา  นายจงรัก พุทธิวงศ์ 042015117 4331 ตกลงราคา 1483,466.0000000009081110504854000433
25ร่มธรรมานุสรณ์  นายสมพงศ์ นารีบุตร 042422973 3013 ตกลงราคา 1264,000.000000000524863484545000301
26กุดบงพิทยาคาร  นายพิทักษ์ ตุ้มมี 0864563011 7953 วิธีพิเศษ 1764,720.00000000016015515012012090000795
27โซ่พิสัยพิทยาคม  นายประยูร ยวนยี 042485044 1,4923 วิธีพิเศษ 11,420,971.0000000003682822881921961660001,492
28ศรีชมภูวิทยา  นายศักดาเดช ทาซ้าย 042018 014 5541 ตกลงราคา 1415,818.00000000091108958610668000554
29โนนคำพิทยาคม  นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ 042901736 16287 วิธีพิเศษ 1156,339.000000000412638211818000162
30โพนทองประชาสรรค์  นายจีระศักดิ์ แก้ววันทา - 3704 วิธีพิเศษ 1308,348.0000000007310369394145000370
31พานพร้าว  นายจิตการ หนูจันทร์ 042-451165 5351 ตกลงราคา 1443,590.000000000120115110805060000535
32พระพุทธบาทวิทยาคม  นายคมสัน ชัยจักร์ 042014891 3001 ตกลงราคา 1355,860.000000000605962364439000300
33วรลาโภนุสรณ์  นายไพรัตน์ แดนขนบ 042414938 2663 ตกลงราคา 1175,580.000000000625860302828000266
34สังคมวิทยา  นายสุรเดช บัวหลวง 042441118 8333 วิธีพิเศษ 1925,632.000000000160128119160123143000833
35วังม่วงพิทยาคม  นายวีรยุทธ ชานัย 042430246 3701 ตกลงราคา 1488,635.000000000505050807070000370
36เซกา  นายสมศักดิ์ บริบาล 042489156 1,5583 วิธีพิเศษ 31,575,000.0000000002672702962452382420001,558
37หนองหิ้งพิทยา  นายดิเรก โพธิ์สว่าง 042021599 4801 ตกลงราคา 1282,348.000000000808080808080000480
38โสกก่ามวิทยา  ่นายบุญถม สิมมาโคตร 042436921 2122 วิธีพิเศษ 1150,970.000000000505039302221000212
39เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายไพบูลย์ บุญลือ 042422252 4841 ตกลงราคา 1493,260.0000000006982738669105000484
40ประชานิมิตพิทยานุกูล  นายอุทัย วงศ์อามาตย์ 042021090 2041 ตกลงราคา 1212,000.000000000455247201822000204
41เจ็ดสีวิทยาคาร  นายเดชา แสงจันทร์ - 4513 วิธีพิเศษ 1281,690.0000000009286118475058000451
42ปากคาดพิทยาคม  ว่าที่ร้อยตรีบรรจง มูลตรีแก้ว 042-481123 1,7302 วิธีพิเศษ 11,600,000.0000000003503303202702302300001,730
43หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายอาทิตย์ อัมไพ 042490620 4151 ตกลงราคา 1470,010.000000000607055906773000415
44สมสนุกพิทยาคม  นายกิตติ พรวุฒิพันธุ์ 042436809 1643 ตกลงราคา 1174,731.000000000212646222524000164
45บึงโขงหลงวิทยาคม  นายวินิจ ชานุชิต 042416190 1,0603 วิธีพิเศษ 1976,743.8000000002032172281311241570001,060
46ท่าดอกคำวิทยาคม  นายพิทยา แก้วนาง(รักษาราชการแทน) 042436946 2251 ตกลงราคา 1166,521.000000000302645483739000225
47ศรีวิไลวิทยา  นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ 042497429 1,9803 วิธีพิเศษ 12,086,725.0000000003603603203203003200001,980
48ภูทอกวิทยา  นายสุรจิตย์ ผิวงาม - 2143 วิธีพิเศษ 1214,652.000000000394141352929000214
49บุ่งคล้านคร  นายนิพนธ์ ก้องเวหา 042499078 6911 วิธีพิเศษ 1657,654.00000000013513213510510084000691
50น้ำสวยวิทยา  นายบุญมี พาพิมพ์ 042463165 4961 ตกลงราคา 1424,804.00000000080100706010779000496
51ฝางพิทยาคม  นายสุริยา มะโยธี 042-422905 3453 สอบราคา 3216,685.000000000855070505040000345
52วังหลวงพิทยาสรรพ์  นายประจักษ์ ประจิมทิศ 042901187 8823 วิธีพิเศษ 1743,335.000000000200177148120103134000882
53นาดีพิทยาคม  นายรังสรรค์ จันทจร 042414806 4102 ตกลงราคา 1297,479.000000000907585606040000410
54ประชาบดีพิทยาคม  นายทวีศักดิ์ มาลา 042091090 5803 ตกลงราคา 1400,410.000000000120120110808565000580
55พระบาทนาสิงห์พิทยาคม  นายศุภกิต ถิ่นทอง 042019507 2411 วิธีพิเศษ 1292,897.000000000565645282828000241
56โพธิ์ตากพิทยาคม  นายเฉลียว สรสิทธิ์ 042-483133 5933 วิธีพิเศษ 1542,144.000000000160104921206057000593
รวม 35,829 206 - 145 32,265,705.70 0 0 0 0 0 0 0 6,866 6,763 6,804 5,267 5,119 5,010 0 0 0 35,829
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน