สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.บึงกาฬ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธีรพงษ์ สารแสน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านห้วยคอม  นายคนอง ศรีสรณ์ 0872145078 443 ตกลงราคา 120,755.001069483400000000044
2อนุบาลเซกา  นายพิบูลย์ การิเทพ 0818735861 1,0663 วิธีพิเศษ 1575,875.00901601671561751561620000000001,066
3บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์  นายนพดล ศรีสม 042492121 1451 ตกลงราคา 142,903.0030151527211621000000000145
4บ้านห้วยผักขะ  นายสุรจิตย์ ผิวงาม 042436890 2162 ตกลงราคา 1108,700.0045201917242513151820000000216
5บ้านนางัว-สายปัญญา  นางภาวินันท์ นามศรี 042492121 3672 ตกลงราคา 1220,000.0075333846382749251818000000367
6บ้านโนนเหมือดแอ่  นายทวีศักดิ์ จันทสิงห์ 042430115 792 ตกลงราคา 144,967.00168816167800000000079
7บ้านเหล่าคาม  นายเดชา ลุนาวงค์ 042492121 1721 ตกลงราคา 1118,809.0049202324152219000000000172
8บ้านคำบอน  นายเกื้อ ไชยชน 042492121 2841 ตกลงราคา 1172,929.0060252532312928151821000000284
9บ้านดงกะพุงหนองนาแซง  นายสิทธิผล อัศวภูมิ 042492121 1321 ตกลงราคา 181,957.0031161715182015000000000132
10บ้านห้วยเรือ  นางนภารัตน์ พลแหลม 042088324 193 ตกลงราคา 19,745.00632232100000000019
11บ้านทรัพย์วังทอง  นายทวนทอง ชินเฮือง 042492121 393 ตกลงราคา 19,427.001556334300000000039
12ชุมชนบ้านซาง  นางภาวินันท์ นามศรี 042430113 4625 วิธีพิเศษ 1333,090.0080302044404444456055000000462
13บ้านท่าสำราญ  นายสุนทร จันชมภู 042492121 1531 ตกลงราคา 191,964.003823619192820000000000153
14บ้านซ่อมกอก  นายรังสิทธิ์ มังคละคีรี 042492121 2152 ตกลงราคา 1122,750.0039392017273538000000000215
15บ้านโคกบริการสันกำแพง  นายสิทธิชัย หารธงชัย 0813801906 722 ตกลงราคา 246,218.00167914712700000000072
16บ้านเหล่าหนองยาง  นายวีรนนท์ ตะโกนอก 042492121 1301 ตกลงราคา 175,593.0025182012202312000000000130
17บ้านกุดสิม  นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม - 1532 ตกลงราคา 159,004.0037202420181420000000000153
18บ้านหนองจิก  นายทักษิณ อุปรี - 703 ตกลงราคา 133,491.0010512121461100000000070
19หนองทุ่มวิทยา  นายชูศักดิ์ สุทธศรี 042492121 2643 วิธีพิเศษ 1135,665.0026232123262034333226000000264
20บ้านท่ากกแดง  นายอภิวัฒน์ ภูไชยแสง 042492121
21ชุมชนบ้านหนองหิ้ง  นายทักษิณ อุปรี 042021600 1621 ตกลงราคา 1115,493.0045191720212515000000000162
22บ้านหนองบัวแดง  นายกมล ลุนอุบล 042479804 602 ตกลงราคา 141,220.00156461014500000000060
23บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม  นางนิภาภรณ์ จันทรุณ 042-430206 763 ตกลงราคา 136,436.0017141211610600000000076
24บ้านท่ากกต้อง  นายอมรศักดิ์ บัวโฮม 042430117 1394 ตกลงราคา 1106,941.0028222318161616000000000139
25บ้านท่าสะอาด  นายบดินทร์ อุทกศิริ 04202109 3611 ตกลงราคา 1211,634.0076444451504056000000000361
26บ้านหัวแฮต  นายสมบูรณ์ จันทรุณ 0848754655 2501 ตกลงราคา 1103,808.0032222527223321262814000000250
27บ้านตาลเดี่ยว  นายวินิจ ชิณโสม - 791 ตกลงราคา 134,000.001711158891100000000079
28บ้านท่าเชียงเครือ  นายกว้าง เสียงล้ำ 042492121 1961 ตกลงราคา 190,885.0039151720181920141420000000196
29บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี  นายศุภชาติ ดีแกง 042492121 4041 ตกลงราคา 1282,812.0057443646394254352823000000404
30บ้านหนองชัยวาน  นายพวง กุมภิโร 042492121 1302 ตกลงราคา 187,862.0035101919131222000000000130
31บ้านหนองแก่งทราย  นายคาวี สุขะหา 042437060 3931 ตกลงราคา 1283,677.000203244383845374032282514000393
32ท่าไร่วิทยา  นายอนันต์ โทเล - 1581 ตกลงราคา 192,906.0042232020151919000000000158
33บ้านใหม่สามัคคี  นายเนตรน้อย ทองป้อง 042492121 701 วิธีพิเศษ 138,740.0022710877900000000070
34บ้านทุ่งทรายจก  นายสมหมาย หลาบหนองแสง 042492121 1541 ตกลงราคา 182,496.0030232420221124000000000154
35บ้านดอนเสียด  นายประจบ สอนโพธิ์ 042492121 3382 กรณีพิเศษ 1228,061.0068434640553650000000000338
36บ้านศิริพัฒน์  นายทวนทอง ชินเฮือง 042492121 1483 ตกลงราคา 1139,000.0039131912172622000000000148
37บ้านต้องโคกกระแซ  นายวัฒนา จันทรโคตร์ 042436845 2042 วิธีพิเศษ 1250,780.0032242415221827101913000000204
38บ้านโนนยางคำ  นายทิวา พรมมา 042430208 1233 ตกลงราคา 118,826.003814171871514000000000123
39บ้านโสกก่ามนาตาไก้  นายสหรัฐ พลวงศ์ 042492121 2752 ตกลงราคา 2120,000.0073233630323645000000000275
40บ้านดงสว่าง  นางบุญเตรียม บัวพงษ์ชน 042492121 771 ตกลงราคา 129,614.001389715141100000000077
41บ้านบ่อพนา  นายวาสนา อัคติ 042492121 891 ตกลงราคา 160,261.002214111878900000000089
42บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน  นายไพบูลย์ รุ่งเรืองวงศ์ 042492121 1701 ตกลงราคา 180,916.0030122632202624000000000170
43อนุบาลโซ่พิสัย  นายเฉลิมพล บรรเทา 042485203 9152 วิธีพิเศษ 1543,786.00237102100102113136125000000000915
44บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา  นายถาวร ดอนจันทร์โคตร 042480332 2212 ตกลงราคา 153,023.0051223233303023000000000221
45บ้านไทรงามโนนภูดิน  นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี - 1991 ตกลงราคา 1120,527.0048202326273520000000000199
46บ้านห้วยทราย  นายคณิต ยลวงค์ 042-430123 1541 ตกลงราคา 191,816.0037211028182416000000000154
47บ้านท่าสวาทท่าลี่  นายอภิชาติ คำเพชร 042430124 1632 ตกลงราคา 275,710.0041232022211521000000000163
48บ้านโคกสะอาด  นายสุวรรณ วังภูมิใหญ่ 0-4243-012 521 ตกลงราคา 122,985.0007861113700000000052
49บ้านคำแวง  นายฉัตรชัย ดีแสน - 591 ตกลงราคา 121,971.00201565111100000000059
50บ้านคำแก้วโนนสามัคคี  นายเรืองศักดิ์ เขื่อนแก้ว 042-026019 2253 วิธีพิเศษ 1105,806.0071242322192739000000000225
51บ้านหนองโดดอนเสียด  นายประดิษฐ์ พาโพนงาม 0 2713 วิธีพิเศษ 3167,096.0052233029252726222116000000271
52บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์  นายจิตติพงษ์ กาติวงศ์ 042480305 1611 ตกลงราคา 195,320.0041201918191826000000000161
53บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม  นายช่วง ห้าวหาญ - 1241 ตกลงราคา 165,498.003816138122413000000000124
54บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง  นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ 042430211 1541 ตกลงราคา 188,816.0025202713193020000000000154
55สังวาลย์วิทย์ 1  นายวิพนธ์ จิตรจักร์ 0 3502 ตกลงราคา 1159,608.0055353837272837352533000000350
56บ้านศรีนาวา  นายบุญเรือง พละสินธุ์ 511 ตกลงราคา 128,292.0013117347600000000051
57บ้านศรีชมภู  นายวันดี เทพอินแดง 042-430126 1711 ตกลงราคา 140,201.0046202319242514000000000171
58บ้านนาขาม  นายสุทธิพงษ์ พลงาม 042436808 3533 วิธีพิเศษ 1286,710.0067323333173238383231000000353
59บ้านโนนประเสริฐ  นายไพโรจน์ อุดมมงคลกิจ 042-430127 501 ตกลงราคา 129,037.008712588200000000050
60บ้านหนองแวงประชาสรรค์  นายเอกพล พลเยี่ยม 042-430128 181 ตกลงราคา 16,444.00331413300000000018
61บ้านคำไผ่  นายคงศักดิ์ รินทา 0898406437 3003 สอบราคา 1216,959.0064203929282727262020000000300
62บ้านโคกกลาง  นายสมศักดิ์ บุตรแวง 0 2282 ตกลงราคา 182,342.0061342822262631000000000228
63บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย  นายณัฐธวัฒน์ ตรีตรา - 1761 ตกลงราคา 178,339.0052162426251617000000000176
64บ้านแสงอรุณ  นายประยูร ชมภูพื้น 0 1251 ตกลงราคา 163,227.004313131517186000000000125
65บ้านเหล่าทองหลาง  นายเฉลิมพล บรรเทา 042-485909 4653 วิธีพิเศษ 1168,036.00105555050707560000000000465
66บ้านคลองทิพย์  นายวิชิต กาหวาย 0872197162 443 วิธีพิเศษ 122,654.00466588700000000044
67บ้านห้วยลึก  นายวรการ เวชวงษ์ 042430225 2331 ตกลงราคา 197,680.0062263234243025000000000233
68บ้านซำบอน  นายวีระศักดิ์ แก้วนาง 042-430132 612 ตกลงราคา 120,953.002264848900000000061
69บ้านโนนสวาง  นายสมพร ถิ่นปรุ 019641307 2452 ตกลงราคา 2122,325.006035223222152615135000000245
70บ้านหนองแวง  นายสมศักดิ์ บุตรแวง 0 711 ตกลงราคา 137,158.0021147958700000000071
71บ้านถ้ำเจริญ  นายสุพจน์ แสงจำปา - 1632 ตกลงราคา 188,293.0044272711142119000000000163
72บ้านหนองพันทา  นายอนันต์ นุสนธ์ 0 1461 ตกลงราคา 142,691.0026211228182417000000000146
73บ้านโนนแก้วโพนทอง  นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูง 042-430130 3501 วิธีพิเศษ 1148,254.0079434935425448000000000350
74บ้านป่าไร่โนนม่วง  นายกษมา ป้องกัน 0 871 ตกลงราคา 145,000.002181271691400000000087
75ชุมชนบ้านตูม  นายสุรศักดิ์ อะทุมชาย 042490753 1991 ตกลงราคา 189,347.0044233425252523000000000199
76บ้านท่าคำรวม  นายพัฒนา อินทรมาตย์ 0 1031 ตกลงราคา 158,000.002310915211411000000000103
77บ้านสามหนอง  นายสมบูรณ์ ศิริบุตร 0 1991 ตกลงราคา 1107,494.0038172017192019101425000000199
78บ้านนาเหว่อโนนอุดม  นายภูวนัย ฐานะ 042436978 2741 ตกลงราคา 1180,000.0040282025284526152423000000274
79อนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์  นายอุบล ไชยดี 042086404 1,1306 วิธีพิเศษ 3854,215.002151201401401551701900000000001,130
80บ้านนาป่าน  นายประพันธ์ พันธ์คำเกิด 0982650946 481 ตกลงราคา 123,532.001446377700000000048
81บ้านพันลำ "เจริญวิทยา"  นายประยุทธ โยธา 042024082 1413 ตกลงราคา 277,309.0038181614191818000000000141
82บ้านบึงกาฬ  นายประยูร นามวงศ์ 042491249 3114 ตกลงราคา 2157,466.0050235636445151000000000311
83บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ  นายนพ ขันติยะชัย 042403174 1261 ตกลงราคา 172,179.0034161414141915000000000126
84บ้านท่าไคร้  นายสายันต์ โพธิสว่าง - 393 ตกลงราคา 140,115.0001045461000000000039
85บ้านท่าโพธิ์  นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์ 0807528799 572 ตกลงราคา 117,600.0021255681000000000057
86บ้านแสนสำราญ  ส.ต.ท.วิทยา มาสขาว 042492121 682 ตกลงราคา 1447,979.000111481516400000000068
87บ้านเหล่าถาวร  นายวชิระ นามวงศ์ - 1731 ตกลงราคา 1102,031.0032172627183221000000000173
88บ้านโนนสว่าง  นายสายัญห์ ทวีวัน 042024541 4103 กรณีพิเศษ 1318,105.0095554452525458000000000410
89บ้านโป่งเปือย  นายอุบล ไชยดี 042436847 5623 ตกลงราคา 1356,051.00108476740484056794730000000562
90บ้านห้วยสามยอดเทวกุล  นายฟ้าอำนวย ภูพันนา 042492121 851 ตกลงราคา 132,832.0021129145131100000000085
91บ้านห้วยเซือมเหนือ  นายอรรถกร ชัยมูล 042492121 1641 ตกลงราคา 163,491.0034252122102725000000000164
92บ้านไคสี  นายคงเดช ราชาทุม 042492121 821 ตกลงราคา 140,649.002161215127900000000082
93บ้านคำหมื่น(ตชด.อนุสรณ์)  นายวิชัย สารบัณฑิต 042492121 1013 ตกลงราคา 141,691.002415912161510000000000101
94แก่งอาฮง  นางสาววาลิกา อัครนิตย์ 042430144 781 ตกลงราคา 123,941.001716812129400000000078
95หอคำพิทยาสรรค์  นายศรีจันทร์ เจริญจิตร 042025023 2013 วิธีพิเศษ 1114,228.0033131318191615352217000000201
96บ้านสะง้อ  นายสุริยนต์ หงษ์ทอง 042480032 533 ตกลงราคา 110,693.0015258118400000000053
97บ้านหนองเข็ง  นางสาวจินตนา คำแพงเมือง 042430152 452 ตกลงราคา 129,700.001355567400000000045
98บ้านโนนยาง  นายบุญจันทร์ จันทร์พวง 042492121 743 ตกลงราคา 119,756.001779125121200000000074
99บ้านโคกสะอาด  นายกิติบดินทร์ นูคำดี - 2741 ตกลงราคา 1115,257.0054301825222532271922000000274
100ธเนตรวิทยา  นางอุบลวรรณ ขอดคำ 042492121 1013 ตกลงราคา 185,473.0018111119181410000000000101
101บ้านหนองหมู  นายสมาน วังหอม 042492121 2271 ตกลงราคา 191,050.0048302633403020000000000227
102บ้านนาเจริญ  นายวิชัย ประดิษฐ์ 042492121 3411 กรณีพิเศษ 1177,998.0080283144253340261915000000341
103บ้านคลองเค็ม  นางศศิธร วงศ์ชาลี 042430151 1452 ตกลงราคา 276,000.0042131423212012000000000145
104บ้านสรรเสริญ  นางบุญญาพร พลเยี่ยม 042430227 633 ตกลงราคา 138,408.00163361713500000000063
105บ้านสุขสำราญ  นายสุรินทร์ มิทะลา 042492121 711 ตกลงราคา 146,007.0013681011121100000000071
106บ้านดอนปอ  นายสุริยนต์ หงษ์ทอง 042-088370 2031 ตกลงราคา 1109,538.0050222130253025000000000203
107ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)  นายสมพร ทีหอคำ 042-492876 4533 กรณีพิเศษ 1334,431.0070575656707074000000000453
108บ้านทองสาย  นายเต็มเดช ต่อโชติ 042-430147 2712 ตกลงราคา 2212,008.1054423847293031000000000271
109บ้านกำแพงเพชร  นายมาดแมน สกุลสารทอง - 1243 ตกลงราคา 162,000.0032131220121520000000000124
110บ้านโนนจำปา  นายอุทัย บุญประสิทธิ์ 042-088367 711 ตกลงราคา 137,707.00151515895400000000071
111บ้านนาสวรรค์  นายสมดี พละสาร 042-492121 3662 ตกลงราคา 2140,000.0050475851585547000000000366
112เลิดสิน  นายชัยวิชิต จันทะราม 042-492121 1734 ตกลงราคา 160,305.0040161316158163676000000173
113บ้านหนองตอ  นายสมควร ภูมิพันธ์ 042-492121 1381 ตกลงราคา 188,064.0036142111181622000000000138
114บ้านชุมภูทอง  นายกิตติศักดิ์ ปุยะบาล 042-492121 1271 ตกลงราคา 1110,499.0026171215211323000000000127
115บ้านนาเจริญวิทยา  นายสุบิน ศรีบุลม - 1162 ตกลงราคา 145,000.002651524111619000000000116
116บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง  นายสุริยา ศรีลาวรรณ์ 042-436976 851 ตกลงราคา 149,452.0019136710151500000000085
117บ้านโคกสวาง  นายพรมมา สิงหามาตย์ 042084109 901 ตกลงราคา 140,000.0018141587141400000000090
118บ้านโนนวังเยี่ยม  นายอดิศร ถวิลคำ 042-430143 481 ตกลงราคา 119,766.0015553441200000000048
119บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86  นายเฉลิมเกียรติ วงษ์หาบุศย์ 042-492121 3332 กรณีพิเศษ 2286,267.0045383235333023373030000000333
120บ้านโนนสา  นายสมชัย ยันตะพันธ์ 042-430140 491 ตกลงราคา 124,654.001875653500000000049
121บ้านนาคำ  นายนรินทร์ อรัญมิ่ง 042-492121 1562 ตกลงราคา 155,930.002613201316151891412000000156
122บ้านห้วยดอกไม้  นายเดช คำมงคล 042-492121 401 ตกลงราคา 118,990.001674333400000000040
123บ้านท่าอินทร์แปลง  นายลิขิต อุ่นคำ 042-492121 441 ตกลงราคา 121,267.001475454500000000044
124ประสานมิตรวิทยา  นายนิคม แพงสวัสดิ์ - 4781 วิธีพิเศษ 1308,675.0077444339454743485141000000478
125บ้านคำภู  นายสุดสาคร นุชิต 042-492121 1811 ตกลงราคา 170,000.0043222728171628000000000181
126บ้านหนองยาว  นายประพักตร์ อองตัน - 1551 ตกลงราคา 175,991.0024252022182620000000000155
127บ้านนาต้อง  นายสมพงษ์ ทองภู 042-430211 2181 ตกลงราคา 1167,923.004026262223222215148000000218
128บ้านห้วยเชือมใต้  นายอดิศร ถวิลคำ 042-492121 1031 ตกลงราคา 153,959.002011122181813000000000103
129บ้านไร่สุขสันต์  นางสาววาลิกา อัครนิตย์ - 1432 ตกลงราคา 181,372.0031231911291119000000000143
130อนุบาลพรเจริญ  นายวีระ กองบุตร 042-487038 7241 กรณีพิเศษ 1310,205.00165605763657569705050000000724
131ชุมชนบ้านโคกอุดม  นายถาวร เงาศรี 042-492121 5241 ตกลงราคา 1240,779.0050404552636583404937000000524
132บ้านปรารถนาดี  นายสุวัฒน์ ศรีนครเลิศ 042-492121 821 ตกลงราคา 125,221.0028121101471000000000082
133บ้านใหม่ศรีชมภู  นายไกรแก้ว เศรษฐแสงศรี 042-020056 2611 ตกลงราคา 1168,826.0025202122333725303216000000261
134บ้านโคกนิยม  นายปรีชา รุ่งเรือง 042-492121 1381 ตกลงราคา 176,117.0034221219191814000000000138
135บ้านวังยาว  นายกว้าง เสียงล้ำ 042-492121 1581 ตกลงราคา 1102,554.0029121120161615141411000000158
136บ้านสร้างคำ  นายอนุชิต จันทศิลา 042-492121 844 ตกลงราคา 151,311.00111216714131100000000084
137บ้านดงเสียด  นายเอกนรินทร์ โงนมณี 042-492121 1081 ตกลงราคา 164,806.0024151113141615000000000108
138บ้านโนน  นายเนตรน้อย ทองป้อง 042-487690 931 ตกลงราคา 153,602.0028121571091200000000093
139บ้านหนองผักแว่น  นายวิชัย โนนทิง 042-487485 2871 ตกลงราคา 1184,860.0054363113203825252421000000287
140บ้านดอนหญ้านาง  นายประสาน โคตรเมืองยศ 042-202427 4231 ตกลงราคา 1289,913.0048373735522949305353000000423
141บ้านโคกสว่าง  นายสุรศักดิ์ ไพศาล 042-430222 1251 ตกลงราคา 177,159.0024141615151427000000000125
142บ้านโคกหนองลาด  นายสมโภชน์ จันทร์ศิริ 0817082048 1391 ตกลงราคา 171,482.003515261781523000000000139
143บ้านนาคำนาใน  นายไพศาล หงษ์ชูตา 042-492121 1341 ตกลงราคา 175,445.0033151717162214000000000134
144บ้านเหล่าใหญ่  นายยิ่งยศ ไวแสน 042-492121 651 ตกลงราคา 131,116.003038963600000000065
145บ้านหนองหัวช้าง  นายสุกฤษฎิ์ สุภาปุ 042020658 2331 ตกลงราคา 1123,883.0068373720252719000000000233
146บ้านโนนสวรรค์  นายสุพรม จอมทอง - 1461 ตกลงราคา 144,000.0038171917152119000000000146
147บ้านนาซาว  นายไกรสร ถนอมดำรงศักดิ์ 042-492121 2002 ตกลงราคา 2130,000.0046232719161322101014000000200
148บ้านท่าศรีชมชื่น  นายสำรวย เทพขาม 042-492121 1911 ตกลงราคา 1100,000.0045173317243223000000000191
149สันติสุขเจริญราษฎร์  นายปรีชา พลพันธ์ 042-430218 1044 ตกลงราคา 461,179.0020101611171812000000000104
150อนุบาลปากคาด  นายอักษร สมภักดี 042481096 4253 วิธีพิเศษ 3212,658.0040606055707070000000000425
151บ้านไร่โนนสำราญ  นายฉลอม วาสชัยกุล - 1191 ตกลงราคา 162,959.0022121124211811000000000119
152บ้านโนนเสถียร  นายวิทยา ชัยคินี 0819750668 4303 ตกลงราคา 1222,984.00120667554402847000000000430
153บ้านนาดง  นายสุรัตน์ กุดกันยา 042404379 1771 วิธีพิเศษ 10.0020241212161423162020000000177
154บ้านห้วยไม้ซอด  นายปัญญา สัจจะสังข์ 042481257 3793 ตกลงราคา 1187,403.0060584353485562000000000379
155บ้านห้วยก้านเหลือง  นายสุทิน ลีเจ้ยวะระ 1622 ตกลงราคา 168,220.0045181722182418000000000162
156บ้านต้าย  นายสว่าง หนาดเสน 0 333 ตกลงราคา 113,261.00852465300000000033
157บ้านนากั้ง  นายทองม้วน ไชยศรี 042018255 3323 วิธีพิเศษ 1164,833.0069164934383023202528000000332
158บ้านหนองบัว  นายสิทธิพงษ์. พงษ์สุวรรณ 541 ตกลงราคา 130,000.0010786810500000000054
159บ้านพรสวรรค์  นางสรัญญา วิภักดิ์ 0 651 ตกลงราคา 150,000.0020826891200000000065
160ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา  นายสัญญา ศรีบุญเรือง 0956587648 1841 ตกลงราคา 1134,712.0042202627192921000000000184
161สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา  ว่าที่ ร.ต.ชัยมงคล ทุ่งหลวง 0 2872 ตกลงราคา 2111,000.0047293134302521272320000000287
162สิริภัทรวิทยา  นายไพ เวียงอินทร์ 0 2433 ตกลงราคา 197,780.0048253436304327000000000243
163ชุมชนสมสนุก  นายเดชสมัย วรรณคำโกฏิ์ 0 2661 ตกลงราคา 1125,788.0060203235424631000000000266
164บ้านศรีสว่างพัฒนา  สิบตำรวจโทวิทยา มาสขาว 042 - 4302 421 ตกลงราคา 120,437.00836786400000000042
165บ้านโสกบง  นายพิเชษฐ์ เทรักสี 0 843 ตกลงราคา 343,473.002014881381300000000084
166บ้านดาลบังบด  นายนพวนา วิภักดิ์ 0 813 ตกลงราคา 148,923.0014166109101600000000081
167บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์  นายปริญญา บุญเพ็ง 042436802 2062 ตกลงราคา 1101,015.0035241619182119201420000000206
168บ้านบัวโคก  นายสมพงษ์ ธนู - 2422 ตกลงราคา 1128,310.0052211820322726221311000000242
169บ้านดงชมภู  นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษา 042-436922 1832 ตกลงราคา 2119,069.0025203530262126000000000183
170อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  นายสุปรณิช อุดมเพ็ญ 042-416184 6212 วิธีพิเศษ 2389,138.00100808195878494000000000621
171บึงของหลงวิทยา  นางสาวอุทัย อินทะนาม 042-416197 5003 วิธีพิเศษ 1237,938.0060657065808080000000000500
172บ้านโสกโพธิ์โสกพอก  นายเสกสินทร์ กิณเรศ 042-492121 1321 ตกลงราคา 175,709.0028151520202113000000000132
173บ้านนาขาม  นายลือทัย นามศรี 042-492121 2404 ตกลงราคา 1143,640.0040213020181530211530000000240
174บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ  นางรัตนาพร พัทบุรี 042-492121 671 ตกลงราคา 19,120.00191214847300000000067
175บ้านนาอ่าง  นายประทิน ไชโสดา 042-492121 3103 วิธีพิเศษ 1225,000.0040303034303327332726000000310
176หนองสิมโนนสวรรค์  นายประยนต์ชัย ปุณริบูรณ์ 042-492121 1022 ตกลงราคา 147,569.0019121014102116000000000102
177บ้านดงโทน  นายคำพันธ์ หมู่แก้ว 042-492121 401 ตกลงราคา 123,842.00753679300000000040
178บ้านดงบัง  นายกิติศักดิ์ ศรีพารา 042-022049 2612 วิธีพิเศษ 1140,100.0046252527302630161818000000261
179บ้านท่าสีไค  นายสงคราม รัตนวรรณี 042-492121 2353 ตกลงราคา 282,443.4041294223342937000000000235
180บ้านหนองฮูฝอยลม  นายเสกสรรค์ สารณีย์ - 2522 ตกลงราคา 1145,756.0053232726162124222218000000252
181บ้านท่าไร่ไทยเจริญ  นายสงวน คำพอง 042430154 2882 วิธีพิเศษ 2134,725.005427353233213372026000000288
182บ้านท่าดอกคำ  นายศิวัธ สุภาพันธ์ 042-492121 751 ตกลงราคา 143,174.00155101010151000000000075
183บ้านเหล่าหมากผาง  นายถนอมเกียรติ ผจงศิลป์ 042-429215 311 ตกลงราคา 116,259.00945440500000000031
184โนนสาสวรรค์  นายพัฒนา ประยูรสิทธิ์ 042-492121 1301 ตกลงราคา 182,929.0015162326161816000000000130
185หนองแสงประชาสรรค์  นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก 042-492121 1241 ตกลงราคา 138.8836141418141513000000000124
186บ้านชุมภูพรโสกก่าม  นายดำรง วงษ์ตาแพง 042-492121 301 ตกลงราคา 115,047.005417210100000000030
187บ้านหนองจันทน์  นายถาวร ศรีลุนช่าง 042-492121 3373 ตกลงราคา 1137,576.0075453738444553000000000337
188อนุบาลศรีวิไล  นายบุญทวี สาลี 042-497096 2,2754 วิธีพิเศษ 1551,520.002121231041251417857850000000002,275
189บ้านนาสิงห์  นายวัฒนา ภูด่านวัว 042-492121 3635 วิธีพิเศษ 1208,896.0082355341454958000000000363
190บ้านโคกสำราญพรสวรรค์  นายประวิน แก้วดวงแสง 042-497483 2371 วิธีพิเศษ 1132,298.0025252527272232311310000000237
191บ้านห้วยลึก  นายอดุลรัตน์ หงษ์ชูตา 042-497900 2201 ตกลงราคา 1184,415.00020303033243025208000000220
192บ้านนาทราย  นายณรงค์ หวันลา 042-497329 3501 วิธีพิเศษ 1240,255.0069303245333820233426000000350
193บ้านโนนม่วง  นายสุภสิทธฺิ์ ดำบรรพ์ 042-492121 561 ตกลงราคา 132,160.00127127110700000000056
194บ้านนาสะแบง  นายมานิตย์ ภูคัสมาส 042-492121 4351 วิธีพิเศษ 1193,876.8069463866344438402832000000435
195บ้านนาแสง  นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติ 042-492121 3261 ตกลงราคา 1157,309.0055343531313028353017000000326
196บ้านนาคำแคน  นายสมบูรณ์ วิชิต 042-492121 2663 ตกลงราคา 3165,909.0070384026283034000000000266
197กัลยาณิวัฒนา 2  นายไวยวุฒิ กุพันลำ 042-492121 1861 ตกลงราคา 1114,012.0037191819181912161315000000186
198บ้านคำไชยวาล  นายณัฐพงษ์ สัตตาคม 042-492121 312 ตกลงราคา 114,676.001044405400000000031
199บ้านหนองบัวงาม  นายวิรัตน์ ศรีลาพัฒน์ 042-436977 1311 ตกลงราคา 177,135.0034121616161423000000000131
200บ้านหนองจิก  นายธวัชชัย พันธ์น้อย 042-492121 541 ตกลงราคา 130,840.0014431349700000000054
201อนุบาลบุ่งคล้า  นายเผด็จ ประกายสิทธิ์ 042-499037 2582 ตกลงราคา 1129,502.0073273537272732000000000258
202บ้านนาจาน  นายประพันธ์ อินหา 042-492121 751 ตกลงราคา 135,996.00269148102600000000075
203บ้านดอนแพง  นายสมจันทร์ สิงพิมพ์ 042-492121 411 ตกลงราคา 128,669.001265346500000000041
204บ้านห้วยเล็บมือ  นายสุระชัย มาปังโม 042-492121 1532 ตกลงราคา 159,732.0046221118201818000000000153
205บ้านหนองเดิ่นทุ่ง  นายเด่นชัย โพธิสว่าง 042-499079 1531 ตกลงราคา 1101,886.0038211717182121000000000153
206บ้านหนองเดิ่นท่า  นายพวง กุมภิโร 042-436881 584 ตกลงราคา 132,179.00017107811500000000058
207บ้านขามเปี้ย  นายชูชาติ พวงมาลี 042-492121 1383 ตกลงราคา 283,819.0031101914262612000000000138
208ไทยรัฐวิทยา 51  นายชูชาติ พวงมาลี - 2601 วิธีพิเศษ 1226,596.006227262829261720187000000260
209บ้านท่าส้มโฮง  นายสุรชัย ไกรรัตน์ 042-492121 1191 ตกลงราคา 171,000.0014171916141821000000000119
210บ้านหาดแฮ่  นายเสกสรรค์ สารณีย์ - 1241 ตกลงราคา 365,014.0035122016101021000000000124
211ประวิตร (หนองบ่อ)  นายรวิภาส วันตา 042-492121 652 ตกลงราคา 126,310.002388766700000000065
รวม 42,995 373 - 322 23,598,454.18 8,319 4,664 4,886 4,915 4,922 5,778 5,761 1,341 1,232 1,110 28 25 14 0 0 0 42,995
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน