สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.หนองคาย เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายภัญญู ภูริศรี
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1อนุบาลจุมพลโพนพิสัย  นายบุญเพ็ง วงษ์สิม 042471277 1,0171 ตกลงราคา 1473,750.00741091221511911881820000000001,017
2บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี  นายทวีชัย มานะดี 0 463 ตกลงราคา 128,890.006486641200000000046
3หมู่บ้านตัวอย่าง  นายพัชระ งามชัด 0 1522 ตกลงราคา 196,749.0038221621162019000000000152
4บ้านห้วยเปลวเงือก  นายสุทิน ใจซื่อ 581 ตกลงราคา 126,414.0010788610900000000058
5บ้านนาตาล  นายอิทธิวัตร วิเศษพงศ์ภัทร 0 1131 ตกลงราคา 152,893.003171416121815000000000113
6บ้านนาเพียงใหญ่  นายวราธร บวรศักดิ์ 042-016034
7บ้านปักหมู  นายสมมิต ชนะบุญ 042430219 461 ตกลงราคา 125,664.0012845210500000000046
8บ้านวัดหลวง  นายพิทยา บริจาค 042471330 1643 ตกลงราคา 189,842.0032171427262226000000000164
9บ้านโคกถ่อนวิทยา  นายประวิทย์ มาตะวงศ์ 042-430180 1121 ตกลงราคา 160,241.0034101116131414000000000112
10บ้านดงกำพี้  ว่าที่ร้อยโทรัฐฐา มานัส 0 1741 ตกลงราคา 1102,421.0026121217181217141927000000174
11ชุมชนบ้านปากสวย  นายมานิตย์ สนิทบรรเลง - 2003 ตกลงราคา 1122,808.0041252330302922000000000200
12บ้านหาดสั่ง  ว่าที่ร้อยโท รัฐฐา มานัส 042430183 495 ตกลงราคา 524,575.0016104745300000000049
13บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท  นายเกริกชัย ศรีปัญญา 0 632 ตกลงราคา 224,600.00107145108900000000063
14ชุมชนบ้านชุมช้าง  นายจรูญ เวียงคำ 042471331 1284 ตกลงราคา 264,825.0017111420142527000000000128
15บ้านบัว  นายอภิชาติ ภูประเสริฐ 0 3492 กรณีพิเศษ 1194,525.0074303322343833233032000000349
16บ้านโนนหนามแท่ง  นายสำราญ โอตาคาร 0 1051 ตกลงราคา 186,971.0022141716111411000000000105
17บ้านโพนทัน  นายมนตรี ฮักหอม 042430170 241 ตกลงราคา 114,761.00315535200000000024
18บ้านผือ  นายสมพงษ์ ปราบศัตรู 0878672064 5843 วิธีพิเศษ 1380,700.0094446054445563525563000000584
19ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี  นายชัยยงค์ คลังกลาง 042471335 671 ตกลงราคา 140,877.001261110910900000000067
20บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์  นายกุหลาบ นางาม 042430168 841 ตกลงราคา 170,388.00301471359600000000084
21บ้านนาหนัง  นายนิรวัตร เวชสิทธิ์ 042-015028 2853 ตกลงราคา 1159,677.0072343922433837000000000285
22บ้านหนองหอย  นายวิโรจน์ ศิลาคม 0 1611 ตกลงราคา 189,752.8048241415192219000000000161
23บ้านหนองแอก  นางสุวิภา ธุระธรรม 042-089836 1052 ตกลงราคา 257,252.002715171313713000000000105
24บ้านก่องขันธ์  นายคำล้วน วงษ์สิม 042414857 1811 ตกลงราคา 166,300.0050252025261520000000000181
25บ้านดงสระพัง  นายสังข์ ปาณศรี 0 1581 ตกลงราคา 1103,830.0038222113131932000000000158
26บ้านต้อนเหนือ  นางปราณี โฆสิต - 313 ตกลงราคา 115,000.001261160500000000031
27บ้านกุดแกลบ  -นายประลอง ไชยวี 0 821 ตกลงราคา 138,840.00181313111111500000000082
28บ้านแป้น  นายธวัช ถาโท 042-470184 1931 ตกลงราคา 195,327.0052182225262525000000000193
29บ้านคำเจริญ  นายสถิตย์ ภูชาดึก 042-430176 1441 ตกลงราคา 157,793.0037202014162116000000000144
30บ้านท่าหนองพันทา  นายกรพล การินทร์ 042-430257 1751 ตกลงราคา 199,724.0039232821162127000000000175
31บ้านโคกกลาง  นายนวน เถื่อนลือชัย 0 943 ตกลงราคา 148,250.00181915101571000000000094
32บ้านโพธิ์  นายทรงเดช สิงห์ภูกัน 042422112 4773 ตกลงราคา 1296,173.00102523241334040444944000000477
33บ้านคำปะกั้ง  นายทองคำ ปาปะโข 042-430177 2981 ตกลงราคา 1177,977.0056302832303332152616000000298
34บ้านปัก  นายธีระวัฒน์ ฐาตุจิรางค์กุล 0 1641 ตกลงราคา 189,755.0036232323212117000000000164
35บ้านเซิม  นายชารี แพนแสง - 4081 ตกลงราคา 1142,000.0096455049585258000000000408
36บ้านคำตอยูง  นายจำเนียร อารีรักษ์ 042-480386 721 ตกลงราคา 120,546.0026106967800000000072
37บ้านคำจำปา  นางอรชพร อำนวยการ 042344402 952 ตกลงราคา 149,965.3024816161371100000000095
38บ้านหนองอั้ว  นายสมพงษ์ ฤาชา 042470218 2913 ตกลงราคา 1177,007.0062381924232229252722000000291
39บ้านหนองแหวน  นายหฤทัย บุญบุตร 042430172 562 ตกลงราคา 133,219.0067105128800000000056
40บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน  นายศรีไพร ชานนท์ 0 631 ตกลงราคา 134,396.0019773711900000000063
41บ้านสร้างนางขาว  นายธวัชชัย รัตนติสร้อย 042-430-18 961 ตกลงราคา 1550,027.00236141113141500000000096
42บ้านเหล่าโพธิ์ศรี  นายชาติชาย เหง้าวิชัย 0 711 ตกลงราคา 147,400.0001211101271900000000071
43บ้านหนองแคน-ดอนสนุก  ว่าที่ ร.ต.วินัย วะหาโล 042470205 315 ตกลงราคา 115,000.001320235600000000031
44บ้านทุ่งหลวงนาขาม  นายศรีไพร ชานนท์ 0 792 ตกลงราคา 222,920.00151397189800000000079
45บ้านกุดบง  นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ 042-015229 762 ตกลงราคา 138,560.00148191179800000000076
46บ้านใหม่  นายเกษม คำสา 042089818 601 ตกลงราคา 133,086.002037778800000000060
47บ้านนิคมดงบัง  นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง - 591 ตกลงราคา 125,352.0015104996600000000059
48ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์  นายไพบูลย์ ดุลย์แสง 042-470001 733 ตกลงราคา 142,640.0012914131051000000000073
49บ้านโนนฤาษี  นายเตียงทอง ชัยจันทา 1682 ตกลงราคา 193,863.0030271617252627000000000168
50บ้านหนองกุ้ง  นายถาวร พิมพ์นนท์ - 671 ตกลงราคา 136,671.0018671395900000000067
51ยูเนสโกสัมมนา  นายพัชระ งามชัด 042-430169 342 ตกลงราคา 114,341.001343154400000000034
52บ้านกลุ่มพัฒนา  นายสุระศักดิ์ เพียสุระ 0
53บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว  042430166
54บ้านเหล่าต่างคำ  นายหนูรัก นุชเนื้อ - 1633 วิธีพิเศษ 198,000.0033161516352622000000000163
55บ้านเชียงอาด  นายสุรชัย ทินกระโทก 0 2071 ตกลงราคา 1189,161.0046242628272828000000000207
56บ้านนาเมย  นายนิติวุฒิ ศรีคลังไพร 0 723 ตกลงราคา 137,419.00201511965600000000072
57บ้านโคกหัวภู  นายวสวัตติ์ พงศ์สิทธิจำรูญ 0 762 ตกลงราคา 143,144.00208791081400000000076
58บ้านห้วยน้ำเย็น  นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร 042-430231 471 ตกลงราคา 125,929.001366862600000000047
59บ้านโนนสวรรค์  นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ 042418242 2103 ตกลงราคา 1135,600.0043181820172018211916000000210
60เตชะไพบูลย์ 1  นายถาวร พิมพ์นนท์ 042-430106 1181 ตกลงราคา 160,475.003514146191614000000000118
61บ้านน้ำเป  นายธานี อยู่งาน - 951 ตกลงราคา 163,000.001912121311151300000000095
62บ้านโปร่งสำราญ  นายไพบูลย์ บูชาทิพย์ 0 971 ตกลงราคา 153,299.00288131611111000000000097
63บ้านสามัคคีชัย  นายขวัญชัย ชาตินิล 0 871 ตกลงราคา 149,600.00211110612111600000000087
64บ้านตาลชุม  นายวิระชัย เบญจมาศ 042418306 391 ตกลงราคา 119,372.00525966600000000039
65บ้านนายาง  นายชาญชัย ไชยคำภา 042901181 1951 ตกลงราคา 1105,102.00402021172316222259000000195
66บ้านนาชุมช้าง  นายณัฏฐศรัณยุ์ นาคจันทร์ - 731 ตกลงราคา 127,471.002310612108400000000073
67บ้านหนองแก้ว  นายอภิสมัย โพธิ์บาย 0 1111 ตกลงราคา 159,380.003216915131610000000000111
68บ้านหนองคอน  นายอรรถพร เจริญสุข 042418239 302 ตกลงราคา 116,947.00632953200000000030
69บ้านโพนแพง  นายรวี วสันต์ 042430205 571 ตกลงราคา 135,695.0018584751000000000057
70สนธิราษฎร์บำรุง  นายวีระ พินานิช 042418243 661 ตกลงราคา 138,195.0017611689900000000066
71อนุบาลนิคมเปงจาน  นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ 042-019007 1342 ตกลงราคา 157,148.0025151524241516000000000134
72บ้านดอนเหมือด  นางสาวละอองดาว กองวงศ์ 042480230 1031 ตกลงราคา 157,019.00351211131679000000000103
73บ้านต้อน  นายอุดมสิน คำมุงคุณ 042-418207 1321 ตกลงราคา 191,342.0021192112171230000000000132
74นิคมเจริญชัย  นายคะนอง คำสิทธิ์ - 1061 ตกลงราคา 142,195.00251589221512000000000106
75สุทธสิริโสภา  นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา 042430103 2013 วิธีพิเศษ 1124,542.0041152316171718201618000000201
76บ้านนาทับไฮ  นายโกศล ศรีมังคละ 042430204 822 ตกลงราคา 145,979.00214101115101100000000082
77บ้านนาคำมูลชมภูพร  นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา 0 931 ตกลงราคา 147,967.0029129151113400000000093
78บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร  นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา 0 451 ตกลงราคา 130,928.000759731400000000045
79รุจีจินตกานนท์  นายชาตรี อุ่นเรือน 042-430104 2451 ตกลงราคา 1150,326.0048252621212026271417000000245
80บ้านดงดาล  นายเอกศักดิ์ แสนวัง 081-708779 901 ตกลงราคา 148,978.00251012137111200000000090
81บ้านพระบาทนาหงส์  นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์ 0 3303 วิธีพิเศษ 1205,768.000505045704570000000000330
82บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง  นายโกศล ศรีมังคละ 0 622 ตกลงราคา 136,382.00121813138700000000062
83บ้านนาสิงห์  นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา 0 681 ตกลงราคา 139,743.00136108149800000000068
84บ้านหนองเค็ม  นายฟ้าจรัส โพธิจันทร์ 0
85เฝ้าไร่วิทยา  นายนิยม ดงงาม 042417239 3885 ตกลงราคา 1265,425.0071402530453050302542000000388
86บ้านจับไม้  นายเทียนชัย พลรัตน์ 0 611 ตกลงราคา 139,500.00108571091200000000061
87รสลินคัคณางค์  นายอุนาจ กองธรรม 042480430 2243 ตกลงราคา 1151,120.004925251722261717719000000224
88เพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต  นายธงชัย ภูชมศรี 0 2121 ตกลงราคา 1115,691.0055282826232626000000000212
89บ้านหนองหลวง  นายเสริม นาหนอง 0-4241-898 1103 ตกลงราคา 164,105.0031201111111115000000000110
90บ้านแบง  นายไกรสร พิมพ์ประชา 042414884 3533 ตกลงราคา 1241,166.0036293030323739464331000000353
91ป่าไม้อุทิศ ๘  นายศาสตรา ทับชา 882 ตกลงราคา 137,600.002181513771700000000088
92บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์  นายไพวรรณ คำดี 042016222 2063 ตกลงราคา 189,628.0058211834242130000000000206
93บ้านกุดแคนโนนมันปลา  นายพงษ์พิทยา มาตรา 042-430101 1292 ตกลงราคา 163,522.0030191313221913000000000129
94บ้านหนองบัวเงิน  นายนุกูล เข่งดี 042417062 2042 ตกลงราคา 1112,768.0054251827302426000000000204
95อนุบาลหนองควาย  นายอุดม หวังหมู่กลาง 042016509 6503 ตกลงราคา 1344,289.00164788078748789000000000650
96บ้านหนองวัวชุม  นายปรีชา อาจหาญ 042470035 823 ตกลงราคา 132,306.0010611718111900000000082
97บ้านโพนทอง  นายพงษ์ประยูร พิสัยพันธ์ 042470065 591 ตกลงราคา 136,484.00104127611900000000059
98บ้านท่าคำบง  นายโสภณ จันทวงศ์ 042 436816 1401 ตกลงราคา 1118,000.0035171414172122000000000140
99บ้านนาฮำ  นายอาชว์ บุตรวงศ์ 042417312 3931 ตกลงราคา 1238,772.0079343140502015454534000000393
100บ้านหนองยาง  นายสมบัติ นามขัน 0 1051 ตกลงราคา 171,198.00328181015139000000000105
101บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก  นายปรีชา อาจหาญ 042480374 1501 ตกลงราคา 157,860.0044222318161314000000000150
102บ้านนาดี  นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา - 1764 ตกลงราคา 199,728.0042222219212327000000000176
103เวทีราษฎร์บำรุง  นายรังสิต ทรงเย็น 042436863 4781 ตกลงราคา 1317,825.0086454132534353275048000000478
104บ้านโนนสะอาด  นายปกครอง ธานัง 042480360 3541 วิธีพิเศษ 1213,923.0058363353463432192320000000354
105บ้านคำโคนสว่าง  นางมุกดาหาร พจนารถบัณฑิตย์ 042 089815 1391 ตกลงราคา 191,955.0033191521131523000000000139
รวม 16,017 179 - 120 9,593,509.10 3,315 1,796 1,792 1,841 2,014 1,872 2,029 447 453 458 0 0 0 0 0 0 16,017
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน